“UJehova njalo benenhlangano, ngakho-ke kufanele sihlale kuyo, bese silindela uJehova ukuthi alungise noma yini edinga ukushintshwa. ”

Abaningi bethu bahlangabezane nokwehluka okuthile kule ndlela yokucabanga. Kuza lapho abangane noma amalungu omndeni esikhuluma nawo ukuthola ukuthi abakwazi ukuvikela izimfundiso kanye / noma isimilo[i] weNhlangano. Bezwe ukuthi kufanele bahlale bethembekile emadodeni ebunzimeni nasebubini, babuyela emuva kulokhu kuvikela okuvamile. Iqiniso elilula ukuthi oFakazi bakhululeke kakhulu ngombono wabo womhlaba. Banethezekile ngomcabango wokuthi bangcono kunabo bonke abanye abantu, ngoba yibo kuphela abayosinda e-Armagedoni baphile ePharadesi. Balangazelele ukufika kwesiphelo, bakholelwa ukuthi kuzoxazulula zonke izinkinga zabo. Ukucabanga ukuthi noma isiphi isici sale nkolelo singaba sengozini, ukuthi mhlawumbe benze ukhetho olungalungile, ukuthi mhlawumbe banikele ngempilo yabo ethembeni elilibalekile, kungaphezu kwalokho abangakuthwala. Ngenkathi ngitshela omunye owayeyisithunywa sevangeli, ikakhulukazi gung ho UFakazi, mayelana nokuba yilungu le-UN, impendulo yakhe ngokushesha wathi: “Anginandaba nokuthi benzeni izolo. Kungikhathaza namuhla. ”

Isimo sakhe sengqondo asivamile neze. Kufanele sikwamukele ukuthi ezimweni eziningi, akunandaba ukuthi sithini, ngoba uthando lweqiniso olusenhliziyweni yomngani wethu noma ilungu lomndeni alunamandla anele okunqoba ukwesaba ukulahlekelwa yilokho abanakho babefisa impilo yabo yonke. Noma kunjalo, lokho akufanele kusivimbe ekuzameni. Uthando lusishukumisela ukuba ngaso sonke isikhathi sifune okungcono kakhulu kwabanjalo. (2 Pe 3: 5; Ga 6:10) Ngokwalokho, sizofuna ukusebenzisa indlela engcono kakhulu yokuvula inhliziyo. Kulula ukukholisa umuntu weqiniso uma engafika yedwa. Ngamanye amagama, kungcono ukuhola kunokushayela.

Ngakho-ke lapho othile evikela inhlangano yoFakazi BakaJehova esebenzisa umbono wokuthi “uJehova ubelokhu enenhlangano”, enye indlela esingabaholela ngayo eqinisweni ukuqala ngokuvumelana nabo. Ungaphikisi iphuzu lokuthi igama elithi “inhlangano” alikho eBhayibhelini. Lokho kuzomane kuphazamise ingxoxo. Esikhundleni salokho, yamukela isisekelo esele benaso engqondweni sokuthi inhlangano = isizwe = abantu. Ngakho-ke ngemva kokuvumelana nabo, ungabuza, “Yayiyini inhlangano kaJehova yokuqala yasemhlabeni?”

Impela bazophendula bathi: "Israyeli". Manje cabanga: “Uma umIsrayeli othembekile ayefuna ukukhonza uJehova ngesikhathi esisodwa sezikhathi lapho abapristi babekhuthaza ukukhonzwa kwezithixo nokukhulekelwa kukaBhali, wayengakwazi ukuphuma ngaphandle kwenhlangano kaJehova, akunjalo? Wayengeke aye eGibhithe noma eSyria noma eBabiloni, akhonze uNkulunkulu njengoba benza. Kwakufanele ahlale ngaphakathi kwelungiselelo likaNkulunkulu lenhlangano, akhonze ngendlela eyachazwa nguMose emthethweni. Awuvumi? ”

Futhi, bangavumelana kanjani? Wenza iphuzu labo, kubonakala sengathi.

Manje veza isikhathi sika-Eliya. Ngenkathi ecabanga ukuthi uyedwa, uJehova wamtshela ukuthi kwakukhona amadoda angama-7,000 15 ayehlale ethembekile, engazange “aguqe ngamadolo kuBali”. Amadoda ayizinkulungwane eziyisikhombisa — ayebalwa kuphela amadoda ngalezo zinsuku — ngokunokwenzeka ayesho inani elilinganayo noma elikhulu labesifazane, hhayi ukubala izingane. Ngakho-ke cishe abaningi abayizinkulungwane eziyi-20 kuye kwangama-11 bahlala bethembekile. (Ro 4: XNUMX) Manje buza umngani wakho noma ilungu lomndeni ukuthi u-Israyeli wayeka yini ukuba yinhlangano kaJehova ngaleso sikhathi? Ingabe lezi zinkulungwane ezimbalwa zabathembekile zaba inhlangano yakhe entsha?

Siyaphi nalokhu? Yebo, igama elingukhiye empikiswaneni yabo lithi “njalo”. Kusukela esisekelweni sayo ngaphansi kukaMose kuze kufike uMose Omkhulu ekhulwini lokuqala, u-Israyeli “wayehlala” eyinhlangano kaJehova. (Khumbula, siyavumelana nabo, futhi ukuphikisana nokuthi “inhlangano” akuyona into efanayo. “Abantu”.)

Ngakho-ke manje ubuza umngane wakho noma ilungu lomndeni, 'Yayiyini inhlangano kaJehova ngekhulu lokuqala?' Impendulo esobala yile: Ibandla LamaKristu. Nakulokhu futhi, siyavumelana nezimfundiso zoFakazi BakaJehova.

Manje buza, 'Yayiyini inhlangano kaJehova ngekhulu lesine lapho uMbusi uConstantine ebusa uMbuso WaseRoma?' Futhi, ayikho enye indlela ngaphandle kwebandla lobuKristu. Ukuthi uFakazi angakubheka njengesihlubuki ngaleso sikhathi akulishintshi iqiniso. Njengo-Israyeli wayehlubukile kakhulu emlandweni wakhe, kepha ahlala eyiNhlangano kaJehova, ngakho-ke eLobukholwa laqhubeka liyinhlangano kaJehova kuyo yonke le minyaka. Futhi njengoba neqembu elincane labathembekile osukwini luka-Eliya lingazange lenze uJehova abenze babe yinhlangano yaKhe, ngokufanayo iqiniso lokuthi kwakukhona amaKristu ambalwa athembekile kuwo wonke umlando akusho ukuthi baba yinhlangano yakhe.

AmaKristu athembekile ngekhulu lesine leminyaka awakwazanga ukuphuma ngaphandle kwenhlangano, isibonelo, kumaHindu, noma kubuhedeni bamaRoma. Kwakudingeka bahlale ngaphakathi kwenhlangano kaJehova, ngaphakathi kobuKristu. Umngani wakho noma ilungu lomndeni kusazodingeka ukuthi bavumelane nalokhu. Ayikho enye indlela.

Umqondo ubamba lapho siqhubekela ku-17th ikhulu, i-18th ngekhulu, kanye ne-19th leminyaka? URussel ngokwesibonelo akazange ahlole ubuSulumane, noma alandele izimfundiso zeBuda. Wahlala ngaphakathi kwenhlangano kaJehova, ebuKristwini.

Manje ngo-1914, babembalwa abafundi beBhayibheli ababehlanganyela noRussell kunabebathembekile ngesikhathi sika-Elijah. Ngakho-ke kungani sithi konke kwashintsha ngaleso sikhathi; ukuthi uJehova wayilahla inhlangano yakhe yeminyaka eyizinkulungwane ezimbili eyedlule wakhetha iqembu elisha?

Umbuzo uwukuthi: Uma yena njalo benenhlangano, futhi le nhlangano bekulokhu kungokwenkolo yeLobukholwa kule minyaka edlule ye-2,000, ngabe kunendaba ukuthi yiliphi ihlelo esinamathela kulo, inqobo nje uma lihleliwe?

Uma bethi kubalulekile, khona-ke siyababuza ukuthi kungani? Siyini isisekelo sokwehlukanisa omunye komunye? Bonke bahlelekile, akunjalo? Bayashumayela bonke, kodwa ngezindlela ezingafani. Bonke bakhombisa uthando njengoba kufakazelwa umsebenzi wokupha abawenzayo. Kuthiwani ngezimfundiso zamanga? Kuthiwani ngokuziphatha okulungile? Ingabe leyo yimigomo? Yebo, isizathu sonke sokuthi abangane bethu noma amalungu omndeni wethule impikiswano yokuthi “uJehova njalo bebenenhlangano ”yingoba abakwazanga ukuthola ukulunga kwenhlangano ngokususelwa ezimfundisweni nasekuziphatheni kwayo. Abakwazi ukubuyela emuva manje futhi benze lokho. Lokho kungaba ukucabanga okuyindilinga.

Iqiniso liwukuthi, asiyishiyanga inhlangano kaJehova, noma isizwe, noma abantu, ngoba kusukela ngekhulu lokuqala, eLobukholwa beli “yinhlangano” yakhe (ngokusekelwe encazelweni yoFakazi BakaJehova). Leyo ncazelo iyabamba futhi uma nje sisalokhu singamaKrestu, noma ngabe sihoxa “Enhlanganweni YoFakazi BakaJehova” asiyishiyanga Inhlangano Yakhe: UbuKristu.

Ukuthi le ndlela yokucabanga ifinyelela kubo noma cha kuya ngesimo senhliziyo yabo. Kuye kwathiwa 'ungahola ihhashi liye emanzini, kepha awukwazi ukuliphuzisa'. Ngokufanayo, ungaholela umuntu emanzini eqiniso, kepha awukwazi ukumenza acabange. Noma kunjalo, kufanele sizame.

___________________________________________

[i] The ihlazo elikhulayo izinqubomgomo zenhlangano eziveze zilimaza izisulu zokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi nakulezo ezingenakho ukusebenza ukuyekethisa kokungathathi hlangothi okwenziwe ukujoyina i-United Nations njenge-NGO yizimo ezimbili zalokhu.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    22
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x