Isingeniso

Esihlokweni sami sokugcina “Ukunqoba Izithiyo Esishumayelayo Ngokwethula Ubaba Nomndeni”, Ngishilo ukuthi ukuxoxa ngemfundiso 'yesixuku esikhulu' kungasiza oFakazi BakaJehova ukuba baqonde iBhayibheli futhi ngaleyo ndlela basondele kuBaba wethu oseZulwini.

Lo uzobheka ukuhlola 'isixuku esikhulu' esifundisa futhi asize labo abazimisele ukulalela nokucabanga. Izimiso zokufundisa uJesu azisebenzisa futhi waxoxa ngazo ngaphambili zibalulekile nje uma ucabanga ngale mfundiso.

Izikhumbuzo Zokunikeza Ubufakazi

Kunephuzu elibalulekile okufanele ukulikhumbule, okutholakala emzekelisweni okulandisa kaMarku:[1]

“Waqhubeka wathi: 'Ngale ndlela uMbuso kaNkulunkulu unjengalapho umuntu ewisa imbewu emhlabathini. 27 Ulala ebusuku avuke emini, bese imbewu ihluma ikhule ibe mude — ukuthi kanjani, akazi. 28 Umhlabathi uthela izithelo ngokwazo kancane kancane, kuqala isiqu, bese ikhanda, ekugcineni okusanhlamvu okugcwele kusekhanda. 29 Kepha lapho isivuno sesivuma, uphonsa isikela, ngoba isikhathi sokuvuna sesifikile. '”(UMark 4: 26-29)

Kukhona iphuzu evesini 27 lapho ohlwanyelayo hhayi obhekele ukukhula kepha kunenqubo esivele imisiwe njengoba kukhonjisiwe evesini 28. Lokhu kusho ukuthi akufanele silindele ukukholisa abantu ngeqiniso ngenxa yekhono lethu noma imizamo yethu. IZwi likaNkulunkulu nomoya ongcwele bazowenza lo msebenzi ngaphandle kokugxilisa isipho senkululeko yokuzikhethela esinikezwe wonke umuntu.

Lesi yisifundo empilweni engisifunde kabuhlungu. Eminyakeni eminingi edlule lapho ngiba omunye woFakazi BakaJehova, ngakhuluma ngentshiseko nangentshiseko engxenyeni enkulu yomndeni wakithi wamaKatolika — ngokushesha nakwabanzi — ngalokho engangikufundile. Indlela engangisebenza ngayo yayingenangqondo futhi ingenangqondo, njengoba ngangilindele ukuthi bonke abantu bazobheka izinto ngendlela efanayo. Ngeshwa, intshiseko yami nomdlandla wami kwabekwa endaweni engeyiyo, futhi kwaholela ekulimaleni kwalabo budlelwano. Kuthathe isikhathi eside nomzamo ukulungisa lobo budlelwano. Ngemuva kokuzindla okuningi, ngabona ukuthi abantu empeleni abazenzi izinqumo ngokuya ngamaqiniso nangombono. Kungaba nzima noma cishe kungenzeki kwabanye ukuvuma ukuthi inkolelo yabo ayilungile. Ukumelana nomqondo nakho kuza lapho umphumela walolo shintsho uzoba nawo kubudlelwano futhi umbono womhlaba wakho usongwe waba ingxubevange. Ngokuhamba kwesikhathi, ngabona ukuthi iZwi likaNkulunkulu, umoya ongcwele, nokuziphatha kwami ​​kwakungubufakazi obunamandla kakhulu kunanoma iyiphi imigqa ehlakaniphile neyengqondo.

Imicabango esemqoka ngaphambi kokuthi siqhubeke yile elandelayo:

 1. Sebenzisa kuphela izincwadi ze-NWT neze-Watchtower njengoba lezi zibukwa njengezamukelekayo.
 2. Ungabheki ukuqeda ukholo lwabo noma ukubukwa komhlaba kepha unikeze ithemba elihle elisekelwe eBhayibhelini.
 3. Zilungiselele ukubonisana futhi uqiniseke ukuthi lowo ofuna ukumsiza usilungisile ngesihloko.
 4. Musa ukuphoqa inkinga; futhi uma izinto zivutha, yiba njengeNkosi noMsindisi wethu uJesu ngokuhlala unaka le miBhalo emibili elandelayo.

“Amazwi enu ngaso sonke isikhathi mawabe nomusa, ayoliswe ngosawoti, ukuze nazi ukuthi kufanele nimphendule kanjani umuntu ngamunye.” (KwabaseKolose 4: 6)

“Kepha ngcwelisani uKristu njengeNkosi ezinhlizweni zenu, ngaso sonke isikhathi nikulungele ukuziphendulela phambi kwakhe wonke umuntu ofuna kini isizathu sethemba eninalo, kepha nenze kanjalo ngomoya omnene nangenhlonipho ejulile. 16 Gcina unembeza omuhle, ukuze kuthi noma ngabe iyiphi indlela okhulunywa kabi ngayo, labo abakhuluma kabi ngawe bahlaziswe ngenxa yokuziphatha kwakho okuhle njengabalandeli bakaKristu. ”(1 Peter 3: 15, 16)

Umongo Wokufundisa “kwesixuku esikhulu”

Sonke siyalidinga ithemba, futhi iBhayibheli likhuluma ngethemba leqiniso ezindaweni eziningi. Njengomunye woFakazi BakaJehova, ithemba elishiwo ezincwadini nasemihlanganweni liwukuthi lesi simiso sizophela maduze futhi kulandele ipharadesi lasemhlabeni, lapho bonke abantu bengaphila ngokukhululeka kwaphakade. Iningi lezincwadi linemidwebo yobuciko yezwe elinenala. Ithemba liyithemba lokuthanda izinto ezibonakalayo, lapho bonke bebancane futhi benempilo, futhi bejabulela ukudla okuhlukahlukene, amakhaya amaphupho, ukuthula komhlaba wonke nobumbano. Zonke lezi yizifiso ezijwayelekile, kepha zonke ziyaphuthelwa iphuzu likaJohn 17: 3.

"Lokhu kusho impilo engapheli, ukuba bazi wena, owukuphela kukaNkulunkulu weqiniso, nalowo omthumileyo, uJesu Kristu."

Emthandazweni wokugcina lo, uJesu uqokomisa ukuthi ubuhlobo nomuntu uqobo obusondelene neqiniso neNdodana yakhe uJesu, yilokho ngamunye wethu futhi okufanele abukhulise. Njengoba bobabili baphakade, ngamunye wethu unikezwa impilo engapheli yokuqhubeka nalobu budlelwano. Zonke izimo zepharadesi ziyisipho esivela kuBaba ophanayo, onesihe noBaba omuhle.

Kusukela i-1935, le mpilo ephelele emhlabeni ibiyisisusa esiyinhloko sokushunyayelwa kwe-JW, okubandakanya ukuhunyushwa kabusha kweSambulo 7: 9-15 noJohn 10: 16: "isixuku esikhulu sezinye izimvu."[2] Ukubuyekezwa kwezincwadi zoFakazi BakaJehova kuzokwembula ukuthi ukuxhumana phakathi “kwesixuku esikhulu” “nezinye izimvu” kuncike encazelweni yokuthi “isixuku esikhulu” sifanekiswa simi kanjani kusAmbulo 7:15. Imfundiso yaqala ngokushicilelwa komhla ka-Agasti 1st futhi 15th, Uhlelo lwe-1935 lwe I-Watchtower kanye neHerald of Christ’s Presence , enesihloko esithi-“The Great Multitude”. Le ndatshana enezingxenye ezimbili yanikeza umfutho omusha emsebenzini wokufundisa woFakazi BakaJehova. (Kufanele ngigcizelele ukuthi indlela uJaji Rutherford abhala ngayo iminyene.)

Ukubonisana Ngale Mibhalo

Okokuqala, ngizosho ukuthi angizilethi le ndaba ngokwami ​​ukuze kuxoxwe ngayo, ngoba kungaba nomthelela omkhulu okholweni loFakazi, futhi nokuba nokholo kwinkolelo ebhujisiwe akuyona eyakhayo. Imvamisa, abantu baya kimi futhi bafuna ukwazi ukuthi kungani ngidla izifanekiselo noma kungani ngingasayi emihlanganweni. Impendulo yami ukuthi ukufunda kwami ​​iBhayibheli nezincwadi ze-WTBTS kungenze ngafinyelela eziphethweni ezingadonswa unembeza wami. Ngibatshela ukuthi angifuni ukuphazamisa ukholo lwabo nokuthi kungcono ukuvumela izinja ezilalayo ziqambe amanga. Abambalwa balibeka ngembaba elokuthi bangafisa ukwazi nokuthi ukholo lwabo luqinile kakhulu. Ngemuva kwengxoxo engaphezulu, ngizosho ukuthi singakwenza lokhu uma bevuma ukwenza ucwaningo ngaphambi kokulungiselela ngesiqubulo “sesixuku esikhulu”. Bavumelana futhi ngibacela ukuba bafunde Isambulo - Umvuthwandaba Waso Omkhulu Usondele! isahluko 20, "Isixuku Esikhulu Esikhulu". Lokhu kusebenza ngeSambulo 7: 9-15 lapho kuvela khona igama elithi "isixuku esikhulu". Ngaphezu kwalokho, ngicela ukuthi baziqabule emfundisweni “yethempeli elikhulu likamoya”, njengoba lokhu kusetshenziselwa ukuxhasa imfundiso “yesixuku esikhulu”. Ngincoma nokuthi bafunde okulandelayo INqabayokulinda imibhalo: “IThempeli LikaJehova Elikhulu Likamoya” (w96 7 / 1 pp. 14-19) kanye no- “Ukunqoba Kokukhulekela Kweqiniso Kusondela” (w96 7 / 1 pp. 19-24).

Uma sebeqede lokhu, sihlela umhlangano. Okwamanje ngiyaphinda ngiyaphinda ngithi isincomo sami ukuthi singabi nale ngxoxo, kepha labo asebeke bafika manje sebeqhubekile.

Manje siqala iseshini ngomkhuleko bese siqonde ngqo engxoxweni. Ngibacela ukuthi basho ukuthi yini futhi baqondani 'ngesixuku esikhulu' nokuthi baqondani. Impendulo ivame ukuba yincwadi ebhaliwe, bese ngiphenya ngokujulile lapho beqonda khona ukuthi “isixuku esikhulu” sitholakala kuphi. Impendulo isemhlabeni nokuthi ihlukile kune-144,000 eshiwo emavesini angaphambi kwesambulo, isahluko 7.

Sivula ibhayibheli bese sifunda incwadi yeSambulo 7: 9-15 kucace ukuthi lelo gama livela kuphi. Amavesi afundwayo:

“Ngemuva kwalokhu ngabona, bheka! isixuku esikhulu, okungekho muntu wakwazi ukusibala, siphuma kuzo zonke izizwe nezinhlanga nabantu nezilimi, simi phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kweWundlu, sigqoke izambatho ezimhlophe; futhi kwakukhona izingatsha zezandla ezandleni zazo. 10 Balokhu bememeza ngezwi elikhulu, bethi: “Insindiso yethu kufanele uNkulunkulu wethu ohlezi esihlalweni sobukhosi nakulo iWundlu.” 11 Zonke izingelosi zazimi zizungeze isihlalo sobukhosi nabadala nezidalwa ezine eziphilayo, zawa ngobuso phambi kwesihlalo sobukhosi zakhuleka kuNkulunkulu, 12 bethi: “Ameni! Udumo nenkazimulo nokuhlakanipha nokubonga makube nodumo namandla namandla makube kuNkulunkulu wethu kuze kube-phakade naphakade. Ameni. ” 13 Ephendula omunye wabadala wathi kimi: “Laba abagqoke izembatho ezimhlophe, bangobani futhi bavelaphi?” 14 Ngakho-ke ngathi kuye: “Nkosi yami, nguwe owaziyo.” Yathi kimi: “Yilaba abaphuma osizini olukhulu, futhi bahlanza izembatho zabo bazenza mhlophe ku igazi leWundlu. 15 Kungakho ephambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu, futhi amenzela inkonzo engcwele imini nobusuku ethempelini lakhe; Lowo ohlezi esihlalweni sobukhosi uzokwendlala itende lakhe phezu kwabo. ”

Ngibakhuthaza ukuthi bavule Isambulo - Umvuthwandaba Waso Omkhulu Usondele! bese ufunda isahluko 20: “Isixuku Esikhulu Esikhulu”. Sigxila ezigabeni 12-14 futhi ngokujwayelekile siyifunda ndawonye. Iphuzu elisemqoka lisesigabeni 14 lapho kuxoxwa khona ngegama lesiGreki. Ngikopishe ngezansi:

Ezulwini noma emhlabeni?

12 Sazi kanjani ukuthi “ukuma phambi kwesihlalo sobukhosi” akusho ukuthi isixuku esikhulu sisezulwini? Kunobufakazi obuningi obucacile ngaleli phuzu. Isibonelo, igama lesiGreki elihunyushwe lapha ngokuthi “ngaphambi” (e · noʹpi · on) ngokwezwi nezwi lisho “phambi [kwamehlo]” futhi lisetshenziswa izikhathi eziningana zabantu emhlabeni “abaphambili” noma “emehlweni ”UJehova. (1 Thimothewu 5:21; 2 Thimothewu 2:14; Roma 14:22; Galathiya 1:20) Kwesinye isikhathi lapho ama-Israyeli ayesehlane, uMose wathi ku-Aroni: “Yisho kuyo yonke inhlangano yabantwana bakwa-Israyeli , 'Sondelani phambi kukaJehova, ngoba uzwile ukububula kwenu.' ”(Eksodusi 16: 9) Ama-Israyeli kwakungadingeki ukuba ayiswe ezulwini ukuze ame phambi kukaJehova ngaleso sikhathi. (Qhathanisa noLevitikusi 24: 8.) Kunalokho, khona lapho ehlane babemi emehlweni kaJehova, futhi wayebanaka.

Ngaphezu kwalokho, siyafunda: “Lapho iNdodana yomuntu ifika enkazimulweni yayo. . . zonke izizwe ziyobuthelwa phambi kwakhe. ” Lonke uhlanga lwesintu ngeke lube sezulwini lapho lesi siprofetho sigcwaliseka. Ngokuqinisekile, labo “abaya ekunqunyweni kwaphakade” ngeke babe sezulwini. (Mathewu 13: 25-31, 33, 41) Esikhundleni salokho, isintu simi emhlabeni ngokubuka kukaJesu, futhi unaka ukwahlulela. Ngokufanayo, isixuku esikhulu “siphambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kweWundlu” ngomqondo wokuthi simi phambi kukaJehova neNkosi yakhe, uKristu Jesu, esithola kuye isahlulelo esihle.

I-14 Abadala be-24 neqembu eligcotshisiwe le-144,000 kuchazwa 'njengakuzungeza isihlalo sobukhosi sikaJehova' naphezu “kweNtaba iZiyoni [yasezulwini].” (Isambulo 4: 4; 14: 1) Isixuku esikhulu akusona esabapristi isigaba futhi asifinyeleli kuleso sikhundla esiphakeme. Kuliqiniso, kuchazwa kamuva kuZambulo 7: 15 njengokusebenzela uNkulunkulu “ethempelini lakhe.” Kepha leli thempeli alisho indawo engcwele yangaphakathi, iNgcwelengcwele. Esikhundleni salokho, igceke lasemhlabeni lethempeli likaNkulunkulu elingokomoya. Igama lesiGrikhi na · osʹ, elihunyushwe ngokuthi “ithempeli,” livame ukudlulisela umqondo obanzi wesakhiwo sonke esakhelwe ukukhulekelwa kukaJehova. Namuhla, lesi yisakhiwo esingokomoya esihlanganisa izulu nomhlaba. — Qhathanisa noMathewu 26: 61; I-27: 5, 39, 40; Maka i-15: 29, 30; UJohn 2: 19-21, New World Translation Reference Bible, umbhalo waphansi.

Ngokuyisisekelo, konke ukufundisa kusekelwe ekuqondeni kwethu ithempeli elingokomoya elingokomfanekiso. Itabernakele elakhiwa nguMose ehlane futhi ithempeli laseJerusalema elakhiwa uSolomoni lalinendawo engcwele yangaphakathi (ngesiGrikhi, naos) futhi kungangena abapristi noMpristi Ophakeme kuphela. Amagceke angaphandle nalo lonke ithempeli (ngesiGrikhi, hieron) kulapho bonke abanye abantu bebuthene khona.

Encazelweni engenhla, sikuthole ngokuphelele indlela engafanele. Leli kube yiphutha elibuyele esihlokweni esithi “Isixuku Esikhulu” Renders Sacred Service, Kukuphi? ” (w80 8 / 15 pp. 14-20) Kwakungokokuqala ngqa ukuthi kuxoxwe “ngesixuku esikhulu” kusukela nge1935. Iphutha elingenhla ngencazelo yegama lenziwe kule ndatshana, futhi uma ufunda izigaba 3-13, uzoyibona inguqulo egcwele. The Incwadi Yesambulo yakhishwa ngo-1988 futhi njengoba ubona kulokhu okungenhla, kuqinisekisa ukuqonda okuyiphutha okufanayo. Kungani ngisho lokhu?

Sicela ufunde "Imibuzo Evela Kubafundi" ku-1st Meyi, 2002 INqabayokulinda, I-pp. I-30, i-31 (ngiveze zonke izinto ezibalulekile). Uma uya kwesizathu sesihlanu, uzobona ukuthi incazelo efanele yalelo gama naos manje sekunikiwe.

Lapho uJohane ebona “isixuku esikhulu” sinikela inkonzo engcwele ethempelini likaJehova, babeyenza ngasiphi ingxenye yethempeli? —Isambulo 7: 9-15.

Kunengqondo ukusho ukuthi isixuku esikhulu sikhonza uJehova kwelinye lamagceke asemhlabeni ethempeli lakhe elingokomoya, ikakhulukazi lelo elihambisana negceke elingaphandle lethempeli likaSolomoni.

Ezikhathini ezidlule, kuye kwathiwa isixuku esikhulu sisesilinganisweni esingokomfanekiso, noma okufanekiselwa, seGceke LabeZizwe elalikhona osukwini lukaJesu. Kodwa-ke, olunye ucwaningo luveze okungenani izizathu ezinhlanu zokuthi kungani kungenjalo. Okokuqala, akuzona zonke izici zethempeli likaHerode ezinokufanekiselwa ethempelini likaJehova elikhulu elingokomoya. Ngokwesibonelo, ithempeli likaHerode lalineGceke Labesifazane neNkantolo Yakwa-Israyeli. Bobabili abesilisa nabesifazane babengangena eGcekeni Labesifazane, kodwa amadoda kuphela ayevunyelwe ukungena eGcekeni lakwa-Israyeli. Emagcekeni asemhlabeni ethempeli likaJehova elikhulu elingokomoya, abesilisa nabesifazane abahlukanisiwe ekukhulekeleni kwabo. (Galathiya 3:28, 29) Ngakho-ke, akukho okulingana neNkantolo Yabesifazane neNkantolo Yakwa-Israyeli ethempelini elingokomoya.

Okwesibili, yayingekho iNkantolo YabeZizwe ezinhlelweni zokwakha zethempeli likaSolomoni noma ithempeli lombono likaHezekeli; futhi kwakungekho noyedwa ethempelini elakhiwe kabusha nguZerubabele. Ngakho-ke, asikho isizathu sokuphakamisa ukuthi iNkantolo YabeZizwe idinga ukubamba iqhaza elungiselelweni elikhulu lethempeli likaJehova lokukhulekela, ikakhulukazi lapho kucatshangelwa iphuzu elilandelayo.

Okwesithathu, iGceke LabeZizwe lakhiwa yiNkosi yase-Edomi uHerode ukuze azikhazimulise futhi azenzele umusa eRoma. UHerode waqala ukulungisa ithempeli likaZerubhabhele mhlawumbe ngo-18 noma ngo-17 BCE I-Anchor Bible Dictionary iyachaza: “Ukuthanda izinto zakudala zombuso waseNtshonalanga [iRoma]. . . yagunyaza ithempeli elikhulu kunelamadolobha afanayo asempumalanga. ” Kodwa-ke, ubukhulu bethempeli elifanele base benziwe. Lesi sichazamazwi siyachaza: “Yize iThempeli ngokwalo kwakuzodingeka lilinganiswe njengamanduleli alo [elikaSolomoni nelikaZerubabele], iNtaba yeThempeli yayingavinjelwe ngobukhulu bayo.” Ngakho-ke, uHerode wanweba indawo yethempeli ngokwengeza kulokho ezikhathini zanamuhla okuye kwabizwa ngokuthi iGceke LabeZizwe. Kungani ukwakhiwa okunesizinda esingaka kungaba nomfanekiso elungiselelweni lethempeli likaJehova elingokomoya?

Okwesine, cishe noma ngubani — izimpumputhe, izinyonga, nabeZizwe abangasokile — wayengangena eGcekeni LabeZizwe. (Mathewu 21:14, 15) Yiqiniso, inkantolo yafeza injongo ethile kwabeZizwe abaningi abangasokile ababefisa ukunikela kuNkulunkulu. Futhi kulapho lapho uJesu kwesinye isikhathi ayekhuluma khona nezixuku futhi axoshe kabili abashintshi bemali nabathengisi, ethi badelele indlu kaYise. (Mathewu 21:12, 13; Johane 2: 14-16) Noma kunjalo, i-The Jewish Encyclopedia ithi: “Empeleni, le nkantolo engaphandle yayingeyona ingxenye yeThempeli. Umhlabathi wayo wawungengcwele, futhi wawungangena noma ngubani. ”

Okwesihlanu, igama lesiGreki (hi · e · ron ') elihunyushwe ngokuthi “ithempeli” elisetshenziswa lapho kubhekiselwa eGcekeni LabeZizwe “libhekisela kuso sonke isakhiwo, kunokuba libhekise ngqo esakhiweni seThempeli uqobo,” kusho i-A Handbook on the IVangeli likaMathewu, likaBarclay M. Newman noPhilip C. Stine. Ngokuphambene, igama lesiGreki (na · os ') elihunyushwe ngokuthi “ithempeli” embonweni kaJohane wesixuku esikhulu licace kakhudlwana. Ngokomongo wethempeli laseJerusalema, imvamisa ibhekisa eNgcwelengcwele, isakhiwo sethempeli, noma amagceke ethempeli. Ngezinye izikhathi lihunyushwa ngokuthi “indlu engcwele.” - Mathewu 27: 5, 51; ULuka 1: 9, 21; Johane 2:20.

Amalungu esixuku esikhulu abonisa ukholo emhlatshelweni kaJesu wesihlengo. Bahlanzekile ngokomoya, njengoba 'behlanze izingubo zabo bazenza zaba mhlophe egazini leWundlu.' Ngakho-ke, kuthiwa balungile benombono wokuba abangane bakaNkulunkulu futhi basinde osizini olukhulu. (Jakobe 2:23, 25) Ngezindlela eziningi, afana namaproselithe kwa-Israyeli azithoba esivumelwaneni soMthetho futhi akhulekela kanye nama-Israyeli.

Yiqiniso, lawo maproselithe ayengasebenzi egcekeni elingaphakathi, lapho abapristi babenza khona imisebenzi yabo. Futhi amalungu esixuku esikhulu awekho egcekeni elingaphakathi lethempeli likaJehova elikhulu elingokomoya, lelo gceke elifanekisela isimo sobuzalo bobuntu obuphelele nobulungile bamalungu “obupristi obungcwele” bukaJehova ngenkathi esemhlabeni. (1 Petru 2: 5) Kodwa njengoba umdala wasezulwini asho kuJohane, isixuku esikhulu ngempela sisethempelini, hhayi ngaphandle kwethempeli eliseGcekeni elingokomoya labeZizwe. Yeka ilungelo okuyilo! Futhi yeka indlela esiqokomisa ngayo isidingo sokuba ngamunye alondoloze ubumsulwa obungokomoya nobokuziphatha ngaso sonke isikhathi!

Ngokumangazayo, ngenkathi kulungiswa okushiwo Naos, izigaba ezimbili ezilandelayo ziphikisana nokuqonda lokho futhi senze isitatimende esingenakusekelwa ngemibhalo. Uma naos yindawo engcwele, bese ethempelini likaMoya lisho izulu, hhayi umhlaba. Ngakho-ke “isixuku esikhulu” simi ezulwini.

Kuyathakazelisa ukuthi ku-1960, base bevele benokuqonda okuyikho naos futhi 'hieron'.

"Ithempeli Lesikhathi Sabaphostoli" (w60 8 / 15)

Isigaba 2: Kungabuzwa kahle ukuthi, Ngabe luhlobo luni lwesakhiwo lesi olungaba negumbi lalesi traffic sonke lesi? Iqiniso ngukuthi ithempeli leli bekungelona nje isakhiwo esisodwa kepha uchungechunge lwezinhlaka lapho ithempeli lethempeli laliyisikhungo. Olimini lokuqala lokhu kwenziwa kucace bha, ababhali bemibhalo bahlukanisa phakathi kwalokhu nokusetshenziswa kwamagama athi hierón ne naós. I-Hierón kubhekiselwe kuzo zonke izisekelo zethempeli, NJENGOBA naós sisetshenziswe ekwakhiweni kwethempeli uqobo, owalandela umlandeli wetabernakele ehlane. Ngakho-ke uJohane utshela ukuthi uJesu wakuthola konke lokhu kuthuthukisa ezweni. Kepha lapho uJesu efanisa umzimba wakhe nethempeli wasebenzisa igama elithi naós, okusho ukuthi “ithempeli,” njengoba kuphawuliwe embhalweni waphansi we-New World Translation.

Isigaba 17Phansi phansi kwendawo ethempelini (naós) kwakuphakama izinyawo eziyishumi nambili ukuphakama kuneNkantolo Yabaphristi, engxenyeni enkulu yayo eyayingamamitha ayisishiyagalolunye ukuphakama nezingamashumi ayisishiyagalolunye ububanzi. Njengoba nje kunethempeli likaSolomoni, kwakukhona amakamelo ezinhlangothini, futhi maphakathi nalo kwakuyiNdawo eNgcwele, izinyawo ezingamashumi amathathu ububanzi nezingamashumi ayisithupha ukuphakama nobude, ne-Holy of Holies, ikhiyubhu elingamamitha amathathu. Izindaba ezintathu zamakamelo azungeze izinhlangothi kanye "nama-attics" angenhla afaka umehluko phakathi kwendawo eNgcwelengcwelengcwele nezinye izilinganiso zangaphandle.

Umbuzo wokuqala engibuzwe njengamanje uthi, "Ngubani isixuku esikhulu futhi uthi akukho luvuko lwasemhlabeni?"

Impendulo yami ukuthi angisho ukuthi ngiyazi ukuthi “isixuku esikhulu” simelela obani. Ngihamba ngokuqonda kwe-WTBTS kuphela. Ngakho-ke, isiphetho esisobala ukuthi kufanele babe sezulwini. Lokhu kuyakwenza hhayi kusho ukuthi akukho ukuvuswa kwasemhlabeni, kepha akunakusebenza kuleli qembu elimi ezulwini.

Kubalulekile njengamanje kulesi sigaba ukuthi unganikeli incazelo noma enye indlela yokutolika ngoba badinga isikhathi sokubona ukuthi akukho ukuhlubuka lapha kepha umuntu othile ngokweqiniso ulahlekelwe izimpendulo.

Kuze kube manje, ngisebenzise izinkomba ze-WTBTS kuphela. Ngalesi sikhathi, ngibonisa ucwaningo lwami kumagama amabili esiGrikhi ukuze ngihlole ukubona elinye igama naos kwenzeka. Ngithole ukuthi ziyizikhathi ze-40 + emiBhalweni yamaKristu yesiGreki. Ngisungule itafula futhi ngaxhumana nezichazamazwi eziyisithupha ezisebhayibhelini kanye nokuphawula okungafani nokuyisikhombisa. Ihlala ingcwele yangaphakathi yethempeli emhlabeni noma endaweni yasezulwini kusambulo. Encwadini yeBhayibheli yesambulo, igama livela i-14[3] izikhathi (ngaphezu kwesambulo 7) futhi njalo kusho izulu.[4]

Landa i-Chart of Use yegama elithi Naos noHieron ku-NT

Ngibe sengichaza ukuthi nginqume kanjani ukubuyela emuva ngiyofunda imfundiso evela kwi1935 Amabhela futhi ngithole amabili ka-Agasti 1st futhi 15th, 1934 Amabhela nezihloko ezithi “Umusa Wakhe”. Nginikela ukuhlanganyela izindatshana namanothi ami ezimfundisweni ezikulo.

Ngemuva kwalokho nginikela isifinyezo sezimfundiso ezahlukahlukene ezisetshenziselwa ukusekela lokhu kuqonda 'kwesixuku esikhulu'. Kukhona amabhlogo wokwakha amane. Eyesine nayo inephutha kodwa ama-WTBTS awakavumi kulokhu, futhi angisho lutho ngaphandle kokuthi babuze ngakho. Kulokho, ngibenza ukuba bafunde uJohn 10 ngokomongo futhi babheke kwabase-Efesu 2: 11-19. Ngikubeka kucace ukuthi lokhu kungenzeka kodwa ngijabule ngokulalela eminye imibono.

Nazi izinto ezine eziyisisekelo imfundiso 'yesixuku esikhulu' esekwe phezu kwazo.

 1. Bemi kuphi ethempelini? (Bona Isambulo 7: 15) I-Naos kusho indawo engcwele yangaphakathi njengoba isuselwe ku-1 Meyi WT 2002 "Umbuzo Ovela Kubafundi". Lokhu kusho ukuthi indawo “yesixuku esikhulu” idinga ukubuyekezwa ngokuya ngokuqonda okubuyekeziwe kwethempeli elingokomoya (bheka w72 12/1 kk. 709-716 “Ithempeli Elilodwa Leqiniso Okufanele Sikhonzwe kulo”, w96 7/1 kk. 14-19 Ithempeli LikaJehova Elikhulu Elingokomoya kanye ne-w96 7/1 kk. 19-24 Ukunqoba Kokukhulekela Kweqiniso Kusondela). Iphuzu lalungiswa ku- "Umbuzo Ovela Kubafundi" ngo-2002.
 2. UJehu noJonadab wohlobo nomfanekiso osuselwe ku-1934 WT 1 Agasti ku "Umusa Wakhe" awusasebenzi ngokuya ngomthetho weNdikimba Ebusayo wokuthi kufanekiselwa kuphela okufanekiselwa umBhalo.[5] Akushiwo ngokusobala ukuthi uJehu noJonadab banezimpawu zokufanekisela okungokwesiprofetho, ngakho-ke ukutolika kwe1934 kumele kwenqatshwe kususelwa esikhundleni esisemthethweni seNhlangano.
 3. Imizi Yeziphephelo yokufundisa ngezinhlobo zohlobo nezimfundiso ezingokomfanekiso ezisuselwa ku-15th Agasti 1934 "Umusa Wakhe Part 2" ayisasebenzi. Lesi yisitatimende esicacile njengoba sikwazi ukubona ngoNovemba, 2017, INqabayokulinda uhlelo lokufunda. Isihloko okukhulunywa ngaso sithi, "Ingabe uyabalekela uJejah?" Ibhokisi elisesihlokweni lisho okulandelayo:

Izifundo noma i-Antitypes?

Kusukela ngasekupheleni kwekhulu le-19 leminyaka, INqabayokulinda (yesiNgisi) yaqokomisa ukubaluleka okungokwesiprofetho kwemizi yesiphephelo. “Lesi sici somthetho ovamile kaMose sasifanekisela ngokuqinile isiphephelo isoni esingasithola kuKristu,” kusho umagazini ka-September 1, 1895. "Ukufuna isiphephelo kuye ngokholo, kukhona ukuvikeleka." Eminyakeni eyikhulu kamuva, INqabayokulinda yathi idolobha lesiphephelo elingokomfanekiso “liyilungiselelo likaNkulunkulu lokusivikela ekufeni ngenxa yokwephula umyalo wakhe ngobungcwele begazi.”

Nokho, INqabayokulinda ka-Mashi 15, 2015, yachaza ukuthi kungani izincwadi zethu zakamuva kungavamile ukuba zikhulume ngezinhlobo zezinto eziyiziprofetho nokuthi zifanekisela okuthile: “Lapho imiBhalo ifundisa ukuthi umuntu, umcimbi, noma into ifana nokuthile, siyayamukela kanjalo . Ngaphandle kwalokho, kufanele sinqikaze ukunikeza umuntu othile noma i-akhawunti into engokomfanekiso uma kungenasisekelo esingokomBhalo sokwenza kanjalo. ” Ngenxa yokuthi imiBhalo ayisho lutho ngokubaluleka kokufanekiselwa kwemizi yesiphephelo, lesi sihloko nesilandelayo sigcizelela esikhundleni izifundo amaKristu angazifunda kuleli lungiselelo.

 1. Ukufundiswa kukaJohn 10: I-16 iyodwa esele futhi lolu hlelo luvunyelwe ngokwemvelo, nangokomBhalo ngabase-Efesu 2: 11-19.

Ngakho-ke, amaphuzu amathathu kwamane manje akhonjisiwe ukuthi anephutha. Iphuzu le-4th lingaboniswa ngokwesimo futhi liphinde lingahlonitshwa.

Ngaphezu kwalokho, ku-1st May 2007, INqabayokulinda (amakhasi 30, 31), kukhona "Umbuzo Ovela Kubafundi" onesihloko, “Kuqeda nini ukubizelwa kwamaKristu ethembeni lasezulwini?”Le ndatshana isho ngokusobala ekugcineni kwesigaba sesine, "Ngakho-ke, kubonakala sengathi asinakukwazi ukubeka usuku oluqondile lokuthi ukubizelwa kwamaKristu ethembeni lasezulwini kuphele."

Lokhu kuphakamisa umbuzo owengeziwe wokuthi kungani lokhu kubizwa kungafundiswanga kulabo abafunda iBhayibheli. Ukuchazwa okungokomBhalo kokuthi lolu bizo luzosebenza kanjani alucacisiwe kahle ngaphandle kokusho ukuthi umuntu unomuzwa futhi ithemba liyaqiniseka.

Sengiphetha, imfundiso yamanje "yesixuku esikhulu" ayikwazi ukuxhaswa ngokwesisekelo futhi nezincwadi ze-WTBTS azisasekeli ngokombhalo. Akukho okunye ukubuyekeza okuye kwenziwa kusukela INqabayokulinda ka 1st Meyi, 2002. Kuze kube manje, iningi labantu selishiyile libuza imibuzo futhi abaningi bangilandelile ngibheka izixazululo ezingaba khona. Abanye baye babuza ukuthi kungani ngingabhaleli iNhlangano. Ngihlinzeka ngo-Okthoba 2011, INqabayokulinda Inkomba lapho sitshelwa khona ukuthi ingabhali ngoba ayinayo eminye imininingwane uma ngabe isivele ingashicilelwe[6]. Ngichaza ukuthi kufanele sisihloniphe leso sicelo.

Ekugcineni, ngigcizelela ukuthi ngisebenzise i-NWT, izincwadi ze-WTBTS kuphela futhi ngaya kuzichazamazwi nezichazamazwi lapho ngifunda amagama esiGreki ngemininingwane eminingi. Lolu cwaningo luqinisekisile "Umbuzo Ovela Kubafundi" ku-2002. Lokhu-ke sekuveza ukuthi izingqinamba zami zithembekile, futhi anginalutho olumelene ne-WTB TS kodwa ngingenanembeza omuhle ngifundisa leli themba. Ngibe sengabelana nobudlelwano enginabo nobaba osezulwini ngesisekelo somhlatshelo weNdodana yakhe nokuthi ngibheke kanjani “ukuhlala kuKristu”. Lokhu kuyinto enginikela ukuxoxa ngayo nabo emhlanganweni wesikhathi esizayo.

_______________________________________________________________________

[1] Zonke izinkomba zemibhalo zivela ku-New World Translation (NWT) 2013 edition ngaphandle kokuthi kuchazwe ngenye indlela. Lokhu kuhumusha kungumsebenzi we-Watchtower Bible and Tract Society (WTBTS).

[2] Ngemininingwane eminingi sicela ubone INqabayokulinda izindatshana zika-Agasti 1st futhi 15th I-1935 enezindatshana ezinesihloko esithi "The Great Multitude" Izingxenye 1 ne2 ngokulandelana. Ukuhumusha okuncamelayo okwasetshenziswa yi-WTBTS ngaleso sikhathi kwakungu King James Translation kanti igama elisetshenzisiwe lithi "Isixuku Esikhulu". Ngaphezu kwalokho, INqabayokulinda izindatshana zika-Agasti 1st futhi 15th I-1934 ifake i-athikili enesihloko esithi "Izinhlobo Zakhe Zomusa 1 ne-2" ngokulandelana futhi yabeka isisekelo semfundiso ngokumisa uhlobo lokufundisa nokufanekisa kuka “Jehu noJonadab” njengezigaba ezimbili zamaKristu, eyodwa eyayizokuya ezulwini ukuze ibe ngu-co -oJesu noJesu Krestu, nokunye okuzoba yingxenye yezikhonzi zasemhlabeni zombuso. “Amadolobha Esiphephelo” nawo abhekwa njengezinhlobo zamaKristu zokuphunyuka kumphindiseli wegazi, uJesu Kristu. Lezi zimfundiso zenzelwe ukuthi zigcwaliseke ngokomfanekiso ngemuva kokumiswa koMbuso kaMesiya e1914. Iningi lezimfundiso kulabomagazini alisagadwe yi-WTBTS, nokho imfundiso yenkolo eyimiphumela isemukelwa.

[3] Lezi ngeSambulo 3: 12, 7: 15, 11: 1-2, 19, 14: 15, 17, 15: 5-8, 16: 1, 17 and 21: 22.

[4] Kuyathakazelisa ukubona ukuthi i-NWT ihumusha kanjani kuwo wonke amavesi esambulo njenge-3: 12 ne-21: 22 bayazichaza. Kungani indawo engcwele yegama ilahlekile ku-7: 15 uma kwenzeka izahluko 11, 14, 15, kanye ne-16?

5 Bona Mashi 15, 2015, INqabayokulinda (amakhasi 17,18) "Umbuzo ovela Kubafundi": “Esikhathini esedlule, izincwadi zethu bezivame ukukhuluma ngezinhlobo nezimpawu, kepha eminyakeni yamuva nje bezingakaze zikwenze lokho. Kungani kunjalo?"

Futhi kuhlobo olufanayo, kukhona i-athikili yokufunda enesihloko esithi "Nansi Indlela Ovume Ngayo". Isigaba 10 sithi: “Njengoba singalindela, kuyo yonke le minyaka uJehova uye wasiza“ inceku ethembekileyo neqondayo ”ukuba iqaphele ngokuqinile. Ukuqonda kuholele ekuqapheliseni okukhulu maqondana nokubiza i-akhawunti yeBhayibheli ngokuthi umdlalo ongokwesiprofetho ngaphandle kokuthi kunesisekelo esicacile semiBhalo sokwenza kanjalo. Ngaphezu kwalokho, kutholakele ukuthi ezinye izincazelo ezindala mayelana nezinhlobo nezimpawu zokufanekisa zilukhuni kwabaningi ukuziqonda. Imininingwane yezimfundiso ezinjalo — ubani ofanekisela obani nokuthi kungani — kungaba nzima ukuyigcina iqonde, uyikhumbule futhi uyisebenzise. Okukhathaza kakhulu nokho ukuthi izifundo zokuziphatha nezisebenzayo zokulandisa kwebhayibheli ezihlolwayo zingasitheka noma zichitheke kukho konke ukucatshangelwa kokugcwaliseka okungokomfanekiso. Ngakho-ke, sithola ukuthi izincwadi zethu namuhla zigxila kakhulu ezifundweni ezilula, eziwusizo eziphathelene nokholo, ukukhuthazela, ukuzinikela kokuhlonipha uNkulunkulu, nezinye izimfanelo esibalulekile esifunda ngazo ekulandiseni kweBhayibheli. (Boldface and omalukha bangeziwe)

[6] Bona i-15th Okthoba, i-2011 INqabayokulinda, ikhasi 32, "Umbuzo Ovela Kubafundi": “Yini okufanele ngiyenze lapho nginombuzo ngokuthile engikufunde eBhayibhelini noma lapho ngidinga izeluleko ngenkinga yomuntu siqu?"
Esigabeni 3, kusho “Kuyiqiniso, kunezihloko ezithile nemibhalo ezingashicilelwa ngokuqondile izincwadi zethu. Futhi ngisho nalapho sike saphawula khona ngombhalo othile weBhayibheli, kungenzeka ukuthi asizange sisebenzisane nombuzo othile onawo engqondweni. Futhi, okunye ukulandisa kweBhayibheli kuphakamisa imibuzo ngoba akuyona yonke imininingwane ebhalwe emiBhalweni. Ngakho-ke, asikwazi ukuthola izimpendulo ezisheshayo kuwo wonke umbuzo ophakamayo. Esimweni esinjalo, kufanele sigweme ukucabanga ngezinto ezingenakuphendulwa kalula, funa sizibandakanye ekuphikisaneni ngokuthi “imibuzo yokucwaninga esikhundleni sokuhambisa noma yini uNkulunkulu mayelana nokholo.” (1 Thim. 1: 4; 2 Thim. 2: 23; I-Titus 3: 9) Alikho ihhovisi legatsha noma indlunkulu yomhlaba wonke esesimweni sokuhlaziya futhi iphendule yonke imibuzo engazange icatshangwe ezincwadini zethu. Singaqiniseka ukuthi iBhayi- bheli linikeza imininingwane eyanele yokusiqondisa empilweni kepha futhi sishiya imininingwane eyanele ukuze sikholelwe ukuthi sinokholo oluqinile kuMlobi wayo waphezulu. —Bheka amakhasi 185 kuya ku-187 encwadi Sondela KuJehova. "

 

Eleasar

JW iminyaka engaphezu kwengu-20. Usanda kwesula njengomdala. Izwi likaNkulunkulu kuphela eliyiqiniso futhi alinakusisebenzisa ukuthi siseseqinisweni. U-Eleasar usho ukuthi "uNkulunkulu usizile" futhi ngigcwele ukubonga.
  69
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x