[Lokhu okuthunyelwe kufaka nefayili elilalelwayo elizokuvumela ukuthi ulalele ukufundwa kwesibuyekezo se-Watchtower. Abanye bakucelile lokhu ngoba bafuna ukusebenzisa isikhathi abasichitha beshayela beya noma bebuya emsebenzini ngempumelelo. Siphinde sibheke ukuthi kungenzeka yini ukuthi kusethwe i-podcast yokuqukethwe izindatshana zethu.]

 

[Kusuka ku-ws9 / 17 p. I-23 -November 13-19]

“Izwi likaNkulunkulu liyaphila futhi linamandla.” - U-4: 12

(Imisebenzi: uJehova = 24; Jesus = 1)

Akunakuphikwa ukuthi iZwi likaNkulunkulu linamandla futhi lingaguqula izimpilo. Kodwa-ke, ake sime isikhashana bese sicabanga ngalokho okushiwo yilo mbhalo. Ngabe siphakamisa ukuthi ukuqonda kwethu ngokukhethekile iZwi likaNkulunkulu yikhona okuguqula izimpilo? Ngabe sithi iNhlangano YoFakazi BakaJehova yiyo eguqula izimpilo? Ake sicabangele umbuzo wesigaba sokuqala ukuphendula le mibuzo:

  1. “Kungani kungangabazeki ukuthi iZwi likaNkulunkulu linamandla? (Bheka isithombe esisekuqaleni.) ”

Manje ake sibheke isithombe sokuqala:

Ngabe izwi likaNkulunkulu ukuphela kwento eguqula impilo yale ndoda? Ake sibheke isigaba sokuqala:

NJENGABANTU bakaJehova, asingabazi ukuthi izwi likaNkulunkulu, umyalezo wakhe kubantu, “liyaphila futhi linamandla.” (Heb. 4: 12) Abaningi bethu bangubufakazi obuphilayo bamandla eBhayibheli okuguqula izimpilo. Abanye babafowethu nabodadwethu gade bangamasela, imilutha yezidakamizwa, noma baziphatha kabi ngokobulili. Abanye bajabulela impumelelo ethile kulesi simiso sezinto kodwa baba nomuzwa wokuthi kukhona okushodayo empilweni yabo. (UmSh. 2: 3-11) Kaningi, abantu ababebonakala belahlekelwe yithemba bathole indlela yokuphila besebenzisa amandla eBhayibheli aguqulayo. Cishe uye wafunda futhi wakujabulela kakhulu okuningi kwalokhu okuhlangenwe nakho okushicilelwe kuyi-Nqabayokulinda ochungechungeni oluthi “IBhayibheli Lishintsha Ukuphila.” Futhi uye wabona ukuthi nangemva kokumukela iqiniso, amaKristu ayaqhubeka ethuthuka ngokomoya ngosizo lweMibhalo . - isig. I-1

Uma ufunda lokhu okokuqala ngqa, awungeke ufinyelele esiphethweni sokuthi lezi zinguquko kungenzeka kuphela uma iZwi likaNkulunkulu lisebenza ngoFakazi BakaJehova? Ingabe yiZwi likaNkulunkulu elinamandla futhi eliguqula izimpilo, noma ingabe liyiZwi likaNkulunkulu elisezandleni zenkolo eyodwa enamandla okuguqula izimpilo?

Zama ukuhlolwa okuncane: cinga nge-Google ku- "Baptists change izimpilo". (Beka izingcaphuno lapho ufaka inqubo yokusesha.) Manje zama futhi ukufaka esikhundleni “AmaPentekoste” esikhundleni sama “Baptisti”. Ungaqalisa usesho ngama- "Katolika", "amaMormon", noma kakhulu noma iyiphi inkolo okhathalelayo ukuzama. Okutholayo yizindaba ezikhuthazayo zabantu izimpilo zabo eziguqulwe zaba ngcono ngokuhlangana kwabo nenhlangano ethile yezenkolo.

Iqiniso liwukuthi, umuntu akadingi iqiniso elivela eZwini likaNkulunkulu ukuze agweme imikhuba elimazayo enjengokuphila ngobugebengu, ukuziphatha okuxekethile, noma ukuluthwa izidakamizwa. Impela, iZwi likaNkulunkulu linamandla amakhulu okuthinta ushintsho kumuntu ngokumkhulula emikhubeni eyingozi, kepha lowo akuwona umyalezo wombhali wamaHeberu. Ushintsho akhuluma ngalo ludlula kude "nokuhlanza isenzo somuntu". Eqinisweni, umyalezo wangempela wamaHeberu isahluko 4 ungacindezela kakhulu kubantu abakunoma yiliphi ihlelo leLobukholwa. Kodwa-ke, ngaphambi kokuba singene kulokho, ake sicabangele umyalezo ngaphansi kwesihlokwana esilandelayo.

Empilweni Yethu Siqu

Iseluleko esilandelayo sihle, kepha kukhona okushodayo. Cabanga ngalokhu:

Uma iZwi likaNkulunkulu lizoba nomthelela kithi, kudingeka silifunde njalo —kodwa uma kungenzeka. - isig. I-4

Ngaphezu kokufunda iBhayibheli, kubalulekile ngathi ukuzindla ngalokho esikufundayo. (IHu. 1: 1-3) Kungaleso sikhathi lapho kuphela lapho sizokwazi ukusebenzisa kangcono ukuhlakanipha komuntu okungaphelelwa isikhathi. Kungakhathaleki ukuthi ukufunda iZwi LikaNkulunkulu ngendlela ephrintiwe noma nge-elekthronikhi, umgomo wethu kufanele kube ukulikhipha ekhasini nasezinhliziyweni zethu. - isig. I-5

Njengoba sizindla ngomkhuleko ngeZwi likaNkulunkulu, siyozizwa sishukumiseleka ukuba sisebenzise iseluleko salo ngokugcwele. Ngempela, ngokwezinga elikhulu sizowadedela amandla alo empilweni yethu. - isig. I-6

AmaKrestu amaningi angama-fundamentalist — amaBaptist, amaPentekoste, amaSabatha, njll. —Alifunda njalo iBhayibheli futhi azindle ngalo, kepha aqhubeke nokukholelwa esihogweni somlilo, umphefumulo ongafi, nakuZiqu-zintathu ukusho izimfundiso ezimbalwa oFakazi BakaJehova abakholelwa ngokuqinile ukuthi zingamanga. Kungenzeka yini ukuthi noFakazi BakaJehova benza into efanayo? Ukufunda, kepha ungaboni ukuthi iBhayibheli lingaphikisana kanjani nezinye zezimfundiso zabo abazithandayo?

Cabanga ngalesi sixwayiso esivela kuJames:

“. . .Kodwa yibani abenzi bezwi, hhayi abezwayo kuphela, nizikhohlisa ngokucabanga kwamanga. 23 Ngoba uma umuntu engumuzwi wezwi, engeyena umenzi walo, lowo ufana nomuntu obuka ubuso bakhe bemvelo esibukweni. 24 Ngoba uyazibuka, avele ahambe ayakhohlwa ukuthi ungumuntu onjani. 25 Kodwa obhekisisa umthetho ophelele ongowenkululeko nophikelelayo kuwo, lo muntu, ngoba uye waba, hhayi, abe ngumuzwi okhohlwayo kodwa, kodwa abe ngumenzi womsebenzi, uyojabula ekuwenzeni [wona] ]. ” (Jak 1: 22-25)

Ekufundeni kwethu kweBhayibheli, sifana nomuntu ozibuka esibukweni, bese emuka bese ukhohlwa ukuthi unjani?

Eminyakeni embalwa edlule, ngibe nezingxoxo nabangane abanokuhlangenwe nakho okungamashumi eminyaka befunda iZwi likaNkulunkulu njengoFakazi BakaJehova. Abanye bakhonza njengamaphayona akhethekile, abanye njengababonisi besifunda, ababonisi besigodi, omunye wakhonza njengelungu lekomiti yegatsha. Kwakukhona ukufana okuphawuleka kakhulu kuzo zonke izingxoxo enganginazo. Lapho ngiphonsela inselelo imfundiso ethile eyisisekelo yeBhayibheli ehlukile koFakazi BakaJehova, njengo-1914 noma imfundiso yeZinye Izimvu njengabangane bakaNkulunkulu, babengazimisele ukuxoxa ngeBhayibheli. Abazange bazame ukungibonisa ukuthi nginephutha besebenzisa iBhayibheli. Esikhundleni salokho, baphinde babuyela ku- “Impikiswano Esuka Kwisiphathimandla” endala. Le kwakuyinhlangano kaJehova, futhi ngenxa yalokho yayingabuzwa noma ingatshazwa.

Inkolelo yabo egunyeni elimiswe ngokwaphezulu yiNdikimba Ebusayo iqeda isidingo sokuvikela noma yikuphi ukufundiswa kwe-GB emiBhalweni. “Singobani thina ukuba sibabuze?”, Bacabanga? Singobani thina ukuthi sicabange ukuthi sazi ngaphezu kwabo? Lokhu kwakuyimpikiswano abaholi benkolo bosuku lukaJesu ababeyisebenzisa lapho indoda elashwa ebumpumputhe yaphikisana nokucabanga kwabo.

"Wena wazalelwa esonweni ngokuphelele, kepha manje usifundisa?" (UJohn 9: 34)

Ngokusobala babecabanga ukuthi babedlula ukufundiswa 'ngabantu abancane', abababheka 'njengabaqalekisiwe'. (Johane 7:49) Lolu hlobo lokucabanga lubangela abantu abanengqondo, nabazolile ukuba bacasuke kakhulu futhi bathukuthele. Esikhundleni sokwenza ngothando ukungikhombisa iphutha ekucabangeni kwami, baphendula kuphela ngokuqina okuqinile kokuthanda uJehova nothando ngeNdikimba Ebusayo kanye / noma neNhlangano. Babheka iNhlangano noJehova njengokushintshana kulokhu. Okungafanelekile iqiniso lokuthi akukaze nangelilodwa — ake ngigcizelele lokho — akukaze kube khona noyedwa kulaba bangane owabonisa uthando ngoJesu Kristu. Igama lakhe negunya lakhe akuzange kuvele.

Ngemuva kwalezi ziqinisekiso zothando, ngacelwa ukuthi ngiqinisekise olwami uthando nokholo eNdikimbeni Ebusayo. Uma ngingabanikanga isiqinisekiso esingenamibandela sokwethembeka, zonke izingxoxo ziyekile. Babengawanaki wonke amanye ama-imeyili, imibhalo nezingcingo. Ngokusobala babengenasidingo sokuvikela ukholo lwabo besebenzisa iZwi likaNkulunkulu.

Yebo, ukube uFakazi ubesilandela ngokweqiniso lesi seluleko esivela ezigabeni 4 thru 6, khona-ke ngabe uyabona ukuthi umbhalo wombhalo walesi INqabayokulinda Ukutadisha kukhuluma ngempela ngakho. Lokhu kubuyela ephuzwini lethu laphambilini lokuthi indikimba yangempela izokwenza oFakazi bangakhululeki.

Ake sibheke sonke isahluko se-4 samaHeberu.

Umbhali akakhulumi kuphela ngokuguqula izimpilo ngokuyeka imikhuba eyingozi noma imisebenzi yakudala (vs. 10). Ukhuluma ngensindiso. Ukuze enze lokhu, uqhathanisa okufana noMose, ubupristi bakwa-Israyeli nokungena kwalesosizwe eZweni Lesithembiso — ekuphumuleni kukaNkulunkulu noma eSabatheni.

“Ngakho-ke, njengoba isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe sisahlala, masiqaphele ukuthi singasabi muntu phakathi kwenu okubonakala sengathi uyasilela kukho. 2 Ngoba futhi izindaba ezinhle sizimemezele kithi, njengoba nje nazo zazenzile; kodwa izwi abalizwayo alibasizanga, ngoba babengahlanganiswa ukholo kanye nalabo ababelalele. 3 Ngoba thina esibonise ukholo siyangena ekuphumuleni, njengoba nje eshilo: “Ngakho ngafunga ngithukuthele ngathi, 'Ngeke bangene ekuphumuleni kwami,'” + yize imisebenzi yakhe yaqedwa kusukela ekusungulweni komhlaba. 4 Ngoba endaweni eyodwa uthe ngosuku lwesikhombisa kanje: “UNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa kuyo yonke imisebenzi yakhe,” 5 nalapha futhi uthi: “Ngeke bangene ekuphumuleni kwami.” 6 Ngakho-ke, njengoba kusala ukuthi abanye bangene kuwo, futhi labo izindaba ezinhle ezimenyezelwe kubo okokuqala abazange bangene ngenxa yokungalaleli, 7 ubuye amake usuku oluthile ngokusho isikhathi eside kamuva kuhubo likaDavide, “Namuhla”; njengoba kushiwo ngenhla, “Namuhla uma nilalela izwi lakhe, ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu.” 8 Ngokuba uma uJoshuwa wayebaphumulele ekuphumuleni, uNkulunkulu ubengeke akhulume ngolunye usuku kamuva. 9 Ngakho-ke kusele ukuphumula kwesabatha kwabantu bakaNkulunkulu. 10 Ngoba umuntu ongene ekuphumuleni kukaNkulunkulu naye uphumulile emisebenzini yakhe, njengoNkulunkulu kweyakhe. 11Ngakho-ke masenze konke esingakwenza ukuze singene kulokho kuphumula, ukuze kungangeni muntu esilingweni esifanayo sokungalaleli. 12Ngoba izwi likaNkulunkulu liyaphila futhi linamandla futhi libukhali kunanoma iyiphi inkemba esika-nhlangothi zombili futhi lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya, nokuhlangana kusuka kumnkantsha, futhi liyakwazi ukubona imicabango nezinhloso zenhliziyo. 13 Futhi akukho ndalo efihliwe emehlweni akhe, kepha zonke izinto zíze futhi zenekwe obala emehlweni walowo okumele silandise kuye. 14 Ngakho-ke, njengoba sinompristi omkhulu kakhulu odabule amazulu, Jesu iNdodana kaNkulunkulu, masibambelele ekumemezeni kwethu obala. 15 Ngoba asinampristi ophakeme ongakwazi ukuzwelana nobuthakathaka bethu, kodwa sinaye ovivinyiwe ngazo zonke izindlela njengathi, kodwa ngaphandle kwesono. 16 Ngakho-ke, masisondele esihlalweni sobukhosi somusa ongafanelwe ngenkululeko yokukhuluma, ukuze samukelwe futhi sithole umusa ongafanelwe wokusisiza ngesikhathi esifanele. ” (Heb 4: 1-16)

Amandla anikezwa yiZwi likaNkulunkulu afaniswa nenkemba esika nhlangothi zombili ekwazi ukubona imicabango nezinhloso zenhliziyo. UPawulu ubhekisa enkembeni emfushane yaseRoma ebonwe lapha:

Lapho ehlasela, amaRoma ayexhumanisa izihlangu futhi aqhubekele phambili ayokulwa nebutho lesitha, agwaze phakathi kwalezi zivikelo ngenkemba yabo emfushane. Umqondo bekungewona owokusika, kepha ukusika ujule. Ukugwazwa okukodwa, isitha sawela, futhi badlulela phambili ngaphezulu kwezidumbu zabawile. Enye yezindlela eziphumelela kakhulu ezazisetshenziswa ngamaRoma ukunqoba umhlaba owawaziwa ngaleso sikhathi. Impela, inkemba ebuthuntu yayingeke igxume ijule futhi ingahle inganqobi isitha ngesiqubu esisodwa, emasosheni amaRoma ayegcina lezi zikhali zibukhali zibukhali ukuze zisindise ezikhathini zempi.

Ukufanisa iZwi likaNkulunkulu nento ebukhali kunaleyo ebukhali kunayo yonke izinkemba ezinjalo kuvumela uPaul ukuthi akhombise ukuthi baneZwi likaNkulunkulu eliphumelelayo kunqobe amanga nenkohliso nasekuboneni izinhloso zeqiniso zenhliziyo. Izobhoboza ngaphesheya kwezingubo ezinzima kunazo zonke ezigqokwa ngamadoda ukufihla iqiniso lazo. Zonke izinto zivezwa yiZwi likaNkulunkulu lapho zisetshenziswa ngempumelelo. Zonke izinto zisale nqunu ukuze zibonwe yibo bonke. Asikhulumi nje ngeBhayibheli, kodwa umoya kaJesu oyiZwi likaNkulunkulu. Ubona konke. Ukuvuma kwethu obala ngoJesu kubafowethu be-JW kuzokwembula okusenhliziyweni nasengqondweni yomuntu ngamunye. Lapho sisebenzisa iZwi likaNkulunkulu, liholwa ngumoya weNkosi yethu enhliziyweni yethu, siyothola ukuthi abangane nomndeni bayasiphikisa, basihlambalaze, futhi basho yonke inhlobo yento embi ngathi, njengoba nje noKristu abikezela. Bembula isimo sabo senhliziyo. Bayafakwa esivivinyweni. Ngenkathi ukusabela kokuqala kungahle kube kubi kakhulu, siyaphikelela, ngethemba lokuthi sizokuthola ngesikhathi. Ngokungafani nesosha laseRoma, inkemba yethu asiyisebenzisi ngenhloso yokubulala, kodwa ukusindisa; ngokudalula kokubili iqiniso nesimo senhliziyo. (Mt 5:11, 12)

Umbhali wamaHeberu uphinde aqhathanise nama-Israyeli ehlane angalalelanga iZwi likaNkulunkulu alinikezwa ngoMose. Manje kukhona omkhulu kunoMose lapha — hhayi iNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova, kodwa iNkosi uJesu Kristu ekhazinyulisiwe. (Izenzo 3: 19-23) Lapho abangane bethu nomndeni wethu benqaba ukwamukela okushiwo yiZwi likaNkulunkulu, kodwa kunalokho banamathele kubantu futhi bafunge ukwethembeka nokubalalela, abalaleli uMose Omkhulu, uJesu Kristu. Kumele sibekezele, njengoba uJehova ebekezela, ngoba kunzima kakhulu ukunqoba iminyaka yokufundiswa. Kuthatha isikhathi — iminyaka, noma kunjalo — kodwa kuhlale kunethemba.

"UJehova akajahi maqondana nesithembiso sakhe, njengoba abanye abantu bebheka njengokuhamba kancane, kodwa uyanibekezelela ngoba akafisi ukuthi kubhubhe noma ngubani kodwa ufisa ukuba bonke baphenduke." (2Pe 3: 9)

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    41
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x