Amagugu avela eZwini LikaNkulunkulu Nokumba Imilingo Yokomoya - 'Funda Emaphutheni Akho'

UJona 3: 1-3 - UJona wafunda emaphutheni akhe (ia 114 par. 22-23)

"Imederi, i-cur idle i-ipsum" (isiLatini),

"Latre, Therapeuson seauton" (Greek),

"Dokotela, zelaphe" (ngesiNgisi), uLuka 4: 23.

Lesi isaga sesiLatini esacaphuna uJesu. Kungani isaga ngezilimi ezintathu (zokugcizelelwa!).

Ngoba kubabhali nababhali balo mhlangano kanye nezinsizakusebenza zawo, (iQula Elibusayo lenceku Ethembekileko Neqondayo) sisho okufanayo: “Dokotela, ziphilise”.

Iphutha lokubalwa kokusebenzisa uhlobo / isifaniso se-Seven Times kusuka ku-607 BC kuye ku-1914 AD kwaziwa ukuthi kube nephutha kusukela okungenani ekuqaleni kwe-1980. Noma kunjalo isamenyezelwe njengeqiniso, ngaphandle kobufakazi obuqandayo obuvela eBhayibhelini uqobo ukuthi lokhu kungukuqonda okungalungile. Akukho sifanekiselo seNkathi Eziyisikhombisa esehlele uNebukadinesari. Noma ngabe kwakukhona, iJerusalema alizange liwele nge-607 BCE, kodwa kunalokho i-587 BCE.[Mina]  I-Armageddon ayizanga njengoba kwabikezelwa yiNhlangano ngo-1914, 1925, noma ngo-1975. Kepha sitshelwa ukuthi i-Armagedoni isiseduze. Sekuseduze. Sinikezwa nencazelo entsha yokugcwaliseka kukaMathewu 24: 34— “zidlula izizukulwane ” imfundiso — ukusinikeza umnqamulajuqu omusha ongaqondakali. (Njengecala, ngabe ubutholile (a) noma yimuphi ufakazi olungele ukuvikela inkolelo yakhe kule mfundiso, kanye / noma (b) noma yimuphi ufakazi ongachaza ukuthi kusebenza kanjani?)

Kuthiwani ngokwehluleka kweNhlangano ukubhekana nehlazo elikhulayo lokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi. Njengetshe eliyisaga, kubonakala sengathi sinamathela ekhanda lethu elihlangene esihlabathini, ngethemba lokuthi inkinga izosuka nje.[Ii]

Ngakho-ke sinxusa iNdikimba Ebusayo “funda emaphutheni akho bese uphendukela enkambweni yokulalela uNkulunkulu ” ngokufundisa kuphela amaqiniso anembile aseBhayibhelini. (ia 114 par. 23)

Sikhuthaza futhi bonke oFakazi abaningi abanezinhliziyo ezinhle abamthanda ngempela uNkulunkulu neqiniso ukuba bazibhekele mathupha ekusindisweni kwabo. Ngokwenza njalo, uzokugwema ukuqhubekisela phambili iphutha elenziwa ngamakhulu ezigidi amanye amaKrestu akanye nawo emhlabeni wonke abuye alahle umthwalo wawo kubaholi benkolo yabo ngokulandela imiyalo yabantu abangaphelele, abaningi babo abanezinhloso zabo kunalokho kune-ajenda yeNkosi yethu uKristu Jesu.

U-Obadiah 12 - Yisiphi isifundo esingasifunda ekulaleleni uNkulunkulu kukaEdomi (jd112 par. 4-5)

Ngokwesithenjwa esigabeni 5 ithi: "Ake sithi umKristu ukonile noma unenkinga nesihlobo sakho". Kungani kungumKristu kuphela? Kungani kungewona umSulumane noma uNkulunkulu ongakholelwa kuNkulunkulu noma umBuddha, njll? Ngoba ngaphambili inkomba ithi: "indlela engiphatha ngayo abafowethu" ngaleyo ndlela isho ukuthi ngofakazi kuphela abangamaKristu! Kunabaningi abangewona ama-JWs abenza njengamaKristu angempela ngenkathi ngokudabukisayo, kukhona oFakazi BakaJehova abaningi abangakhombisi ubunjalo bukaKristu ngezenzo zabo nasekusebenzelaneni kwabo nabanye.

Yebo, impela zama uku “"Ake sithi umKristu ukonile noma unenkinga nesihlobo sakho" ngoba wayenokungabaza futhi wakuveza kuwe, noma ekucasule ngokubuza ukuthi ngabe iNdikimba Ebusayo inokwesekwa yini ngempela nguJehova noJesu Kristu?

"Ngabe uzogcina unentukuthelo, ungayeki le ndaba ngemuva kwakho noma ungazami ukuyixazulula?" noma mhlawumbe mhlawumbe ngokucwaninga wena uqobo iZwi likaNkulunkulu, ungabona ukuthi kungani lo mfowethu akena imibono enjalo futhi noma ngabe ungavumelani, uyavuma ukungakhanyi inkinga ngakho.

Kungaba wukristu ukuba “Phatha kahle, gwema ukuba naye, noma ukhulume kabi ngaye”Mhlawumbe kwabanye bethi unjalo “Ogula ngengqondo”?[Iii]

Ngabe kungaba ubuKristu ngempela "Ubonise umoya wabakwaEdomi futhi ujabule ngobunzima bomfowethu" ngoba onjalo kungenzeka asuswe ngaphandle kwebandla futhi angabe esakwazi ukuhlangana nalabo abalele njengabangane bokuphila konke?

“Ngabe uNkulunkulu ufuna wenze okuthile? ” UJesu ubengalindela ukuthi wenzeni? Ngothando, noma ngokulalela kwabaFarisi umbhalo ongasetshenziswanga kahle ngaphandle komongo ngemizamo yokugcina ukulawula?

Imithetho YoMbuso (Isahluko 21 par. 8-14)

Re: Izigaba 8 & 9

KuMathewu 24: 29-31 “Ingabe uJesu wayekhuluma ngokubonakaliswa okuphezulu ezulwini? Mhlawumbe wayekhona. ” Zombili izinkomba ezikhonjwe (u-Isaya 13: 9-11, uJoel 2: 1,30,31) kuvela ukuthi kubhekiselwa ekubhujisweni kweJerusalema ngo-587 BC kanye ne-70 AD ngokulandelana, kepha uJesu akakhulumi ngokubhujiswa kweJerusalema kulawo mavesi amathathu kuMathewu, kepha kunophawu olulodwa (hhayi lwenhlanganisela) olwenzeka ebusweni bakhe nezehlakalo eziphathelene nalo.

Yini esingayifunda lapho sihlolisisa imibhalo?

Iphuzu lokuqala elikuMathewu 24:29 ukuphawula ukuthi lapho likhuluma “ngosizi” akubonakali sengathi libhekisa osizini oluvela kuMathewu 24:21, kepha kunalokho ngamavesi awandulelayo uMathewu 24: 23-28. Lapha uJesu waxwayisa amaKrestu okuqala ukuthi angancengwa ukuthi akholelwe ukuthi ukuba khona kukaJesu kwenzeke ngaphandle kobufakazi obucacile obungenakuphikwa obubonakala kubo bonke. Igama elihunyushwe ngokuthi "usizi" ngu thlipsis ngesiGreki; iphethe umuzwa wokuzizwa ucindezelwe ngaphakathi noma ngokwengqondo, noma umuzwa wokuvaleleka ungenakuphunyula. Ngabe lokhu kubhekisa kwingcindezi yokukholelwa kuKristu wamanga, “owawuzodukisa, uma kungenzeka, ngisho nabakhethiweyo”? Noma ingabe usizi noma izilingo amaKristu adlula kuzo njengengxenye yenqubo yokucwengisisa ukuze azenze zifaneleke uJesu akhuluma ngazo kuMathewu 10:38? Noma kungenye into?

Ukwengeza kulokhu nguMathewu 24:30, lapho okungenzeka uJesu wacaphuna khona amazwi kaDaniel 7:13 lapho ethi, "bazobona iNdodana yomuntu iza ngamafu ezulu". Kulelo vesi yize eqala ukukhuluma “ngesibonakaliso seNdodana yomuntu” esivela ezulwini. Ukuthi ngempela lesi "sibonakaliso" siyoba yini, akushiwo emiBhalweni, kepha kuyathakazelisa ukubona ukuthi igama elihunyushwe ngokuthi "uphawu" (ngesiGreki: sémeion) kusho ngokujwayelekile uphawu oluyisimangaliso, noma olwehlukanisa ngokucacile umuntu noma umcimbi kubo bonke abanye. Ngakho-ke lokhu kuzodinga ukuthi kube namandla angaphezu kwawemvelo anikezwe ukuthi zonke izimpawu zemvelo zingadidaniswa nezinye izimbangela. UJesu usebenzisa amagama amabili ukugcizelela ukuthi akakhulumi ngokomfanekiso: "Bese kuzovela" (ngesiGreki: phainó, "kukhanye, kubonakale, bonisa") futhi "bazobona" ​​(ngesiGreki: hora, "Bheka, buka, ubhekane nakho"). Yize zombili zingasetshenziswa ngokomfanekiso, umongo awusekeli lokho kuqonda ngoba “zonke izizwe zomhlaba zizozishaya zilusizi” lapho lesi sibonakaliso ivela futhi nini bheka UJesu eza emafwini.

UMathewu 24:31 ukhombisa ukuthi kuze kube yilesi sikhathi, lapho uJesu efika ngokungangabazeki, “eza emafwini ezulu [esibhakabhakeni]” futhi ebonakala esintwini, lapho “ezoqoqa abakhethiweyo bakhe” kuwo wonke umhlaba . Lokhu kukhombisa ukuthi ukuhlangana kwenziwa ngasikhathi sinye, kunokuba kwenziwe isikhathi eside. Ngaphezu kwalokho, kungani “zonke izizwe zomhlaba zizishaya zilila” ngezinto ezingazibonanga nezingazazi. Ngakho-ke, imfundiso yenhlangano yokuthi uJesu ubekhona ngokungabonakali kusukela ngo-1914 ayinakunemba. Inhlangano iyavuma ukuthi uMathewu 24:30 ngumcimbi wesikhathi esizayo, ohlukile ekubeni khona kuka-1914, kepha bathi abakhethiwe baqoqiwe kusukela ngo-1919. Ngakho-ke bakha “ubukhona” bukaJesu obubili: ongabonakali ngo-1914 futhi obonakalayo ngokuzayo, nokho bopha umbuthano kweyokuqala. Lokhu kuyidida impela le ndaba engokomBhalo.

Maka 13: 23-27 iqukethe imininingwane eyengeziwe. Evesini 23 sinxuswa ukuba “siqaphele” igama lesiGreek elizoqashelwa, futhi unake. Ngani? Ngoba uJesu “ukutshele izinto zonke kusengaphambili.” [IsiGreki: waxwayisa, wabikezela].

ULuka 21: I-25-28 idlulisela amaphuzu amaningi asevele eshiwo ngenhla mayelana noMathewu 24 noMark 13. Ngaphezu kwalokho, ivesi 26 likhuluma "ngamadoda aphela amandla ngenxa yokwesaba nokulindela" futhi yibo laba 'abazobona indodana yomuntu iza' (vs. 27). Ivesi 28 ibese yenza umehluko wokuthi yibo abakhethiweyo (abafundi bakaJesu) 'abazophakamisa amakhanda abo, ngoba ukukhululwa [kwabo] kusondela. "Igama lesiGreki elihunyushwe ngokuthi" ukukhululwa "(ngesiGreki: i-apolytrosis) kusho ukuthi "ukukhululwa - ukukhishwa okwenziwe ngokukhokha isihlengo". Ngakho-ke, abalandeli bakaKristu abathembekile bangaphakamisa amakhanda abo, hhayi ukukhululwa osizini, noma ebuhlungwini bezizwe, kodwa ngoba isikhathi sokusetshenziswa komhlatshelo kaJesu wesihlengo sesizobenzela.

UGogi wakwaMagogi (isigaba 12)

Ungaphendula kanjani? NguGogi wakwaMagogi

 • Russia[Iv]
 • Umsuka Wenkosi yamademoni[V]
 • 8th Idemoni Prince[vi]
 • USathane uDeveli[vii]
 • Umfelandawonye wezizwe[viii]

UGogi wakwaMagogi ube konke lokhu okungenhla ngezikhathi ezihlukile ngokusho kwenhlangano.

Ingabe uJehova uguqula umqondo wakhe kakhulu futhi axhumana naye njalo? UTitus 1: I-2 ithi "uNkulunkulu, ongenakuqamba amanga". Ngakho-ke lezi zimfundiso zingaqhamuka kanjani kuNkulunkulu?

IMagogi kwakuyindawo enkabeni yeTurkey ezikhathini zasendulo. Lapho sihlola isigaba kuHezekeli 38 sithola amaphuzu alandelayo athakazelisayo. Isikhathi eside emva kokufa kuka-Alexander the Great, uhlu lwamakhosi amaSeleucid lwabusa le ndawo yaseTurkey, futhi ayengamaKhosi amaningi aseNyakatho abikezelwa kuDaniel. I-Antiochus IV yeza ngo-168 BC yaqeda iJudiya neThempeli.

UHezekeli 38: I-10-12 ikhuluma “Ngabe uzofika uzothola impango enkulu?” U-Antiochus IV wanikela ngezingulube e-altare leThempeli futhi wenqabela ukukhulekelwa kwamaJuda. Lokhu kwamthukuthelisa ukuvukela kwamaMaccabee. Kuyo iMaccabean's yaguqukela kumaJuda angamaHellenised njengengxenye yokuzama kwabo ukubuyisela lokho ababekubheka njengokukhulekela kweqiniso. Basebenzisa namaqhinga okuvukela umbuso wamabutho ka-Antiochus esifundeni sezintaba saseJudiya.

UHezekeli 38: Izingxoxo ze-18 'zomhlaba wakwa-Israyeli'. UHezekeli 38: I-21 ithi "futhi ngizombizela inkemba kuso sonke isifunda sami sezintaba. '(Bheka noHezekeli 39: 4) Kuqhubeka ngokuthi“ Ngokumelana nomfowabo inkemba yalowo nalowo izoba ”. Ingabe lokhu kwakuwukugcwaliseka kwesiprofetho? Ngeke futhi akufanele sisho njalo. Kodwa-ke, ngophawu olufanayo, ngeke sikwazi ukulisebenzisa njengesifaniso ukusisebenzisa nanamuhla, ngoba nje sifisa ukuba kube njalo, njengoba inhlangano namanye amaqembu angamaKristu angama-apocalyptic enza. Kulokhu, kungcono kakhulu ukulindela uJehova ukuba achaze indlela ophela ngayo futhi ungaqageli, noma enze izincazelo ezingokwesiprofetho zamanga.

__________________________________________________

[i] Bheka a isifinyezo esifushane bobunye ubufakazi bokuthi iBible ivumelana ne587 BC ngokuwa kweJerusalema kwabaseBabiloni.

[Ii] Iphuzu eliseceleni elihehayo. Ama-Ostriches abenalo idumela elibi kusukela ngezikhathi zamaRoma. Kodwa-ke, empeleni abafihli amakhanda abo, bagijimela uphawu lwengozi. Kubukeka sengathi idumela selivele ngenxa yomkhuba wabo wokudla isihlabathi namatshe amatshe okusiza ukudla kwabo kokudla.

[Iii] I-WT 2011 7 / 15 p16 par. I-6 "Izihlubuki 'ziyagula ngengqondo,' ”

[Iv] I-WT 1880 Juni p107

[V] I-WT 1932 6 / 15 p179 par. I-7

[vi] I-WT 1953 10 / 1 par. I-6

[vii] I-WT 1954 12 / 1 p733 par. I-22

[viii] I-WT 2015 5 / 15 pp29-30

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  9
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x