[Kusuka ku-ws17 / 9 p. I-28 -November 20-26]

Yiba nesibindi uqine bese uyosebenza. Ungesabi noma wethuke, ngoba uJehova. . . nginawe. ”- I-1 Ch 28: 20

(Imisebenzi: uJehova = 27; Jesus = 3)

Le ndatshana kufanele ukuthi ibe nesibindi. Umbhalo wengqikimba awuveli emiBhalweni yamaKrestu, kodwa kusukela ngesikhathi sakwa-Israyeli, ikakhulukazi ukwakhiwa kwethempeli lokuqala.

NjengoSolomoni, sidinga usizo oluvela kuJehova ukuze sibe nesibindi futhi siqede umsebenzi. Ukuze sifinyelele lokho, singacabanga ngezibonelo ezithile zangesikhathi esedlule zesibindi. Futhi singacabanga ngokuthi singasibonisa kanjani isibindi futhi senze umsebenzi wethu wenziwe. - isig. I-5

Noma kunjalo, isibindi siyadingeka ukuze sisindiswe njengamaKristu, okuthile esingakubona ngokufunda iSambulo 21: 8:

“Kepha maqondana namagwala nalabo abangenalo ukholo… isabelo sabo sizoba echibini elivutha umlilo nesibabule. Lokhu kusho ukufa kwesibili. ”(IsAm 21: 8)

Ubuvila buholela ekufeni, kepha isibindi noma isibindi kungenye yezimpawu eziletha impilo.

Njengoba kunikezwe lokho, yimuphi umsebenzi lo mbhalo okhuluma ngawo ohambelana nomsebenzi kaSolomoni wokwakha ithempeli, futhi lokhu kuhlangana kanjani nezinye izibonelo zesibindi ezicashunwe esigabeni 5 kuya ku-9?

UJoseph, uRahabi, uJesu nabaphostoli babonisa amandla angaphakathi okubaqhubela ekwenzeni imisebenzi emihle. Isibindi sabo sasingazethembi ngokweqile. Kwakuvela ukuncika kuJehova. Nathi sihlangabezana nezimo ezidinga isibindi. Esikhundleni sokuncika kithi, kufanele sincike kuJehova. (Funda i-2 uThimothi 1: 7.) - isig. I-9

Lo mbhalo uzogxila ku “izici ezimbili zokuphila lapho sidinga khona isibindi: emndenini wethu nasebandleni. ” - isig. I-9

Izimo ezidinga Isibindi

"Intsha engamaKristu ibhekana nezimo eziningi lapho idinga ukukhombisa khona isibindi ukuze ikhonze uJehova…. Izinqumo ezihlakaniphile ezizenzayo mayelana nabangane abahle, ezokuzijabulisa ezakhayo, ukuziphatha okuhle, nobhapathizo konke kudinga isibindi." isig. 10

Izinqumo mayelana nokuthi obani ozozihlanganisa nabo nokuthi yimaphi ama-movie okufanele uwabuke zidinga isibindi? Kudinga isibindi ukungahlanganyeli ekuziphatheni okubi ngokobulili? Yini iphuzu lalokhu?

Uthando oluqotho kuJehova nakomakhelwane kuhilelekile ekwenzeni lezi zinqumo. Ezinye izithelo zomoya ziyasebenza futhi. Isibonelo, ukuzithiba, ubuhle nomusa, kumazinga ahlukahlukene. Kunzima ukubona ukuthi isibindi sidlala yiphi indima ekunqumeni ukuthi iyiphi i-movie ozoyibuka, noma ukuthi uzobhapathizwa yini. Ngabe abantu abasha enhlanganweni babhekene nengcindezi eqinile yokuthi bangabhapathizwa, mhlawumbe esifunda nabo noma amalungu ebandla?

Noma ngabe yikuphi, kubonakala sengathi inhloso yangempela yalesi sizathu ukuphakamisa ukuthi kudinga isibindi ukugwema imfundo ephakeme. IBhayibheli alisho lutho ngokugwema imfundo ephakeme, kepha lesi yisigubhu esishaywa yinhlangano njalo, futhi siyasishaya futhi lapha. Ngakho-ke, lapho isigaba 11 siqala ngokuthi, “Isinqumo esisodwa esibalulekile okufanele intsha isenze sihilela imigomo yaso”, kufanele siqonde ukuthi ukuzibekela umgomo kudinga isibindi. Yimiphi imigomo edinga isibindi? Isigaba 11 siyaqhubeka: “Kwamanye amazwe, intsha icindezelwa ukuba izibekele imigomo egxile emfundweni ephakeme nasemsebenzini oholela kahle. Kwamanye amazwe, izimo zezomnotho zingenza intsha ibe nomuzwa wokuthi kufanele igxile ekusizeni ukondla imikhaya yayo ngokwezinto ezibonakalayo. Uma uzithola ukulesi simo, cabanga ngesibonelo sikaMose. Wakhuliswa yindodakazi kaFaro, uMose wayengazibekela imigomo yokuthola ukuvelela noma ukulondeka komnotho. Yeka ingcindezi okumelwe ukuba wazizwa ngayo ngokwenza kanjalo evela emndenini wakubo waseGibhithe, othisha nakubeluleki! Esikhundleni sokuvumela, ngesibindi uMose wamelela ukukhulekela okumsulwa. ”

Ngakho-ke labo abangayiphishekeli imfundo ephakeme bafana noMose? Lokhu kuqhathanisa akunangqondo. UMose wakhuliswa futhi wafundiswa emndenini ocebile kakhulu esizweni. Eminyakeni engamashumi amane ubudala, isikhathi eside ngemuva kokuthi esethole “imfundo ephakeme”, wanquma ukukhulula ama-Israyeli eyedwa. Kuyavunywa, lokho kwakudinga isibindi, kodwa akuvelanga kahle. Wagcina ngokubulala umGibhithe futhi kwadingeka abaleke ukuze asindise impilo yakhe.

Yikuphi ukufana okukhona kuleyo ndaba lapho omunye woFakazi BakaJehova ethatha isinqumo sokuthi ufuna ukuyofunda yini ngemva kokuqeda isikole? Kubukeka sengathi noma iyiphi imfanelo yobuKristu ekhona — uthando, ukwethembeka, ukholo, injabulo, noma isibindi — iNdikimba Ebusayo ingathola indlela ethile, noma ngabe ibucayi kangakanani, yokuyisebenzisa ekugwemeni isihlava semfundo ephakeme.

Isigaba 12 sithi: “UJehova uzobusisa intsha esebenza ngesibindi ekuzibekeleni imigomo engokomoya…” Abadwetshiwe ngezansi odade ababili okucatshangelwe ukuthi badlulele phambili ukuze bathole imfundo ukuze bakwazi ukusebenza ekugcineni nasekukwakheni izakhiwo zeNhlangano. Kukuphi eBhayibhelini lapho amaKristu atshelwa ukuba azibekele imigomo engokomoya ehilela imisebenzi yokwakha?

Esigabeni 13, indlela emnyama nomhlophe yokusebenzela uNkulunkulu iphinde yathuthukiswa:

Izwe likaSathane lithuthukisa imfundo ephakeme, udumo, imali nokuba nezinto eziningi ezibonakalayo njengezinhloso ezinhle. ” - isig. I-13

Ngakho yonke imfundo ephakeme ivela kuSathane?

Iningi labantu abafuna imfundo ephakeme bafuna nje ukuphila impilo ehloniphekile, ngaphandle kobumpofu. Bafuna ukondla umndeni. Bavame ukukwenza lokhu engcupheni ethile, ngoba akukho ukuqiniseka ngokuthola umsebenzi, yize kubiza izindleko zokufunda. Abanye banquma ukuyeka imfundo futhi bazinikele ngokugcwele kuNkulunkulu. Lokhu akuyona imfuneko ebekwa nguJehova. Ukuzikhethela komuntu siqu, noma okungenani kufanele kube njalo.

Masibeke yonke into eyiphayona eceleni, ngoba akukho eBhayibhelini mayelana nokuphayona. (Ukube besingamaKatolika, ngabe sikhuluma ngokuba yindelakazi noma umpristi noma isithunywa sevangeli.) Iqiniso ngukuthi, kuyisinqumo somuntu siqu futhi izimo zawo wonke umuntu nokwakheka kobuntu kuhlukile. Akuwona wonke amakhophi wokusika amakhukhi omunye nomunye, ngakho-ke kufanele sivunyelwe ukuzenzela izinqumo zethu ngaphandle kwengcindezi yangaphandle.

Ufuna ukukhuluma ngesibindi? Kuthiwani ngesibindi esidingekayo sokumelana neNhlangano kanye nengcindezi yontanga yebandla elifundisiwe bese uphuma uyofuna imfundo ephakeme ngoba unembeza wakho ukutshela ukuthi kuyinto efanele ukwenziwa, lapho wonke umuntu ekucindezela ukuthi ungakwenzi? Lokho kudinga isibindi sangempela, ikakhulukazi lapho ukwenza kanjalo kusho ukuthi uYihlo uzolahlekelwa amalungelo akhe ebandleni. Ngakolunye uhlangothi, ukugoba intando yesixuku ngenxa yokwesaba kuwubugwala.

Sibonisa isibindi lapho sisiza izingane zethu ukuba zizibekele futhi zifinyelele imigomo engokomoya. Isibonelo, abanye abazali banganqikazi ukukhuthaza ingane yabo ukuba iphishekele umsebenzi wokuphayona, ukukhonza lapho kunendingeko enkulu khona, ukungenela inkonzo yaseBethel, noma ukusebenza ekwakhiweni okungokwasezulwini.  amaphrojekthi. Ababelethi bangasaba ukuthi ingane yabo ngeke ikwazi ukubanakekela lapho sebegugile. Noma kunjalo, abazali abahlakaniphile babonisa isibindi futhi baba nokholo ezithembisweni zikaJehova. - isig. I-15

Lowo musho wokuqala kufanele ufundeke kanje: “Sibonisa isibindi lapho sisiza izingane zethu ukuba zizibekele futhi zifinyelele imigomo engokomoya njengoba kuchazwe yiNhlangano."

Hmm…. Ngabe lokhu kucabanga kungasebenza uma ukuzwa kuvela ku, kuthiwe, kumKatolika? NjengoFakazi KaJehova, ungathi, “Impela ngeke!”.

"Futhi kungani kungenjalo, thandaza utshele."

Ungaphendula uthi, “Ngoba abayilandeli inkolo yeqiniso, ngakho uJehova ngeke abanakekele.”

Kuliqiniso ukuthi uBaba wethu uthembisile ukondla izingane zakhe, kepha akathembisi ukusinikeza nje ngoba singamalungu enhlangano ethile yenkolo, kungaba ngamaKhatholika noma oFakazi BakaJehova. Noma kunjalo, le yindlela oFakazi BakaJehova abafundiswa ngayo ukucabanga. Ngiyazi, ngoba ngangivame ukucabanga kanjena.

Ubufakazi bepudding, njengoba besho, bukukunambitha. UNkulunkulu uthi, “Nambithani nibone ukuthi uJehova muhle…” (IHu 34: 8) Kepha lokho kusebenza kuphela uma lokho esikwenzayo sikwenzela uNkulunkulu ngempela. Kusebenza kuphela uma sithanda futhi sifundisa iqiniso, futhi sithanda futhi siwenza umthetho Wakhe.

Ngiyazibonela ngawami abesilisa nabesifazane abamukela imigomo iNhlangano eyathi ingokomoya futhi yamukelwa uNkulunkulu. Mhlawumbe kunesimo esisodwa ngokukhethekile esingasisiza sicabange —asihlukile neze.

Kwakunomndeni onamadodakazi amabili nendodana eyodwa. Ubaba wayengeyena uFakazi; esingakubiza ngongakholwayo. Umama washona eminyakeni eminingi edlule. Izingane zonke zazingofakazi, kodwa indodakazi eyodwa yilokho esasizobiza ngokuthi “uFakazi obuthakathaka”. Ugcine esengumama ongayedwa onengane ene-down-syndrome. Ekugcineni, ubaba womndeni uyaguga futhi udinga ukunakekelwa. Indodana ayikwazi ukukwenza. Umsebenzi wakhe njengombonisi wesifunda. Enye indodakazi ayikwazi ukusiza. Ushadile futhi usebenza eBethel yakwelinye izwe. Konke kulele kulowo okuthi, uma sizolandela umqondo wale ndatshana, angabi nesibindi futhi angabeki uJehova phambili. Nokho, nguyena kuphela olalela u-1 Thimothewu 5: 8. Iminyaka iyahamba. Umbonisi wesifunda uba umbonisi wesigodi. Umyeni wenye indodakazi uyakhushulelwa esikhundleni sokuba yilungu lekomidi legatsha. Bobabili ngesibindi bakhetha kahle, ngokusho kwalesi sihloko. Azikho izisebenzi zokuzithandela eziza ekhaya ukuzonakekela uBaba othandekayo, osekhulile, noma ngabe indodakazi "ebuthakathaka ngokomoya" ibacela usizo, ngoba ithwele kanzima ngokunakekela uyise ogulayo nendodakazi ephazamisekile engqondweni. Ekugcineni, uhlushwa ukukhathazeka nokwesaba ngokomzimba. Njengoba ingasakwazi ukunakekela indodakazi yakhe, intombazane iya esikhungweni sikahulumeni lapho ifa khona ngengozi. Ngokushesha ngemuva kwalokho ubaba naye uyafa. "Indodakazi ebuthakathaka" iyithwala yodwa le nhlekelele ngenkathi izingane zakwabo zilandela ngesibindi "imigomo yazo engokomoya". Omunye udade uyaqhubeka ekhonza eBethel yakwelinye izwe, noma lokho kungashintsha noma nini njengoba kuvalwa amagatsha amaningi. Umfowethu uthunyelwa emadlelweni lapho sekuxoshwa ababonisi besigodi. Manje, usevile eminyakeni engu-70 ubudala, uhlala ebukhosini njengephayona elikhethekile.

Ukuthi le akuyona imicimbi eyedwa, kepha imele iqiniso lokulandela "izinhloso zokomoya" njengoba zibekwe yile Nhlangano, kufanele sibheke umlando wakamuva nje.

Encwadini Yonyaka YoFakazi BakaJehova Ka-2010 ekhasini 31 sitshelwa ukuthi emhlabeni wonke abasebenzi basezakhiweni zamagatsha babengu-19,829 25. Lokhu kukhule ngama-26,011% kule minyaka eyisithupha ezayo kuya kunombolo 2016 ngo-16 (yb 176, ikhasi 25). Kodwa-ke, ekwehliseni okukhulu okwenzeka ngonyaka olandelayo, abasebenzi behle ngo-2010% babuyela emazingeni ka-19,818: 17 (yb 177, ikhasi 20) Manje, ngokulandela imithetho ejwayelekile embonini lapho kuncishiswa ukwehliswa kwemali, umuntu angacabanga ukuthi bayadedela abantu abanezikhundla eziphansi kakhulu. Lokho akubonakalanga kunjalo. Ngokuvamile, izikhonzi zaseBethel ezingomakad 'ebona ezineminyaka engama-25, 30 ngisho nengu-XNUMX zisebenza ngokwethembeka zathunyelwa ziqoqa imithwalo kusale abasha. Ngaphezu kwalokho, kwasuswa izinkulungwane eziningi zamaphayona akhethekile, ngisho nalabo ababekhonze isikhathi eside.

Ngabe lokhu kuyahambisana nesithombe esidwetshwe isigaba 15?

Kungani uJehova engazange abanakekele laba ngokugcina imali ingena? Kungani engazange ahlele ukuthi abancane babuyele ensimini eshiya abadala, nababuthaka ngokwengeziwe besendaweni ephephile? Kungani aphathe kabi ukuqashwa kwabasebenzi ngokuvuvukala ama-25% eminyakeni eyisithupha kuphela lapho ukukhula ngaleso sikhathi kwakukuncane? Kungani engabanikeli manje njengoba sebekhulile, bebodwa, futhi belwela ukuthola umsebenzi onenzuzo ezweni lapho umuntu omdala ongenayo imfundo ephakeme engakwazi ukuthola okungaphezu komsebenzi wokuba ngumuntu obingelela iWalmart?

Noma kungenzeka yini ukuthi uJehova wayengahlangene nakho konke lokhu?

Isibindi Ebandleni

Izibonelo ezinikezwe esigabeni se-17 mayelana nesidingo sesibindi zingabantu abahamba ngezinyawo. Udade osekhulile udinga isibindi ukulandela imiyalo yabadala yokuthi akhulume nodade osemncane ngendlela yakhe yokugqoka nokuzilungisa? Ngiyacela! (Manje sesishaya isigubhu “sokugqoka nokuzilungisa” futhi.) Odade abangashadile badinga isibindi ukuze bafake isicelo seSikole Sabashumayeli Bevangeli LoMbuso, noma ukuze basebenze ohlelweni lwe-Local Design / Construction? Ngempela ??

Oh bese kuba khona, "Abadala badinga isibindi lapho benakekela izindaba zokwahlulela".  

Manje lokhu kungenye esingacwila kuyo amazinyo ethu. Abadala badinga isibindi ekunakekeleni izindaba zokwahlulela nalapho benza izinqumo ezithinta inhlalakahle yebandla. Kungani? Ngoba kudinga isibindi ukumela okulungile lapho wonke umuntu efuna ukwenza into ewubuwula, noma eyingozi. Sengisebenze njengomdala iminyaka engamashumi amane emazweni amathathu nasemabandleni amaningi, ngingasho ngokuqinisekile ukuthi isibindi siyimpahla engandile ezinhlakeni zabadala. Ukuhamba ngentando yeningi kuyinto ejwayelekile. Empeleni, kukhuthazwa ngenkuthalo. Lapho umbonisi wesifunda efuna ukwenza okuthile futhi umdala oyedwa noma ababili bacabanga ukuthi kungumbono oyisimungulu futhi bakhulume ngesibindi, babecindezelwa njalo ukuthi bazinikele “ngenxa yobunye”. Uma bema beqinile emgomeni, babizwa njengabenzi bezinkinga. Eminyakeni engamashumi amane, ngabona lokhu kaninginingi. Iningi lalikhathalela kakhulu ukubambelela “kumalungelo” alo kunokwenza into enesibindi.

Uyazi yini enye edinga isibindi? Ukwenza amazwana ku- INqabayokulinda ukutadisha okulungisa imfundiso ethile yeNhlangano. Ngikhumbula okokuqala ngenza lokhu, inhliziyo yami yayisemphinjeni wami. Ukulandela inkombandlela yeNhlangano akuthathi isibindi. Uhamba nokugeleza. Wonke umuntu ufuna wenze lokhu. Bazokukhuthaza futhi bakudumise ngakho. Ngokuphambene, uJesu wathi:

“Ngakho-ke, wonke umuntu ovuma ukuba munye nami phambi kwabantu, nami ngizovuma ukuba munye naye phambi kukaBaba osezulwini; 33 kepha noma ngubani ongiphika phambi kwabantu, nami ngiyakumphika phambi kukaBaba osezulwini. ”(Mt 10: 32, 33)

Akuyona into elula ukuvuma ukuhlangana noJesu phambi kwamadoda eNhlangano YoFakazi BakaJehova. Eqinisweni, kungenzeka kube enye yezinselelo ezinkulu empilweni yakho. Kodwa ukwenza lokho kuzokutholela umusa kaKristu futhi lapho uthola ukuphila okuphakade.

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    58
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x