Kulesi sihloko Singafakaza kanjani lapho uJesu eba iNkosi? nguTadua, ekhishwe kwi7th NgoDisemba 2017, ubufakazi bunikezwa engxoxweni yesimo semiBhalo. Abafundi bayamenywa ukuthi bacabangele imiBhalo ngochungechunge lwemibuzo ekhombisa ukwenza imiqondo yabo. Leyo ndatshana kanye nabanye abaningi baphonsela inselelo imfundiso yenkolo eyabekwa phambili yiNdikimba Ebusayo (i-GB) yoFakazi BakaJehova ngosuku lokubekwa kukaMesiya ngo-Okthoba, 1914. Le ndatshana izogxila emfundisweni ye-GB yalokho okwenzeka kuJesu lapho ebuyele ezulwini kanye nendima ayinikezwe ngaphambi kwePentekosti 33 CE.

Nguwuphi uMbuso owanikwa uJesu?

Emcabangweni wokushicilela oshicilelwe yi-Watchtower and Bible Tract Society (WTBTS) ngesihloko Insight on the Scriptures (sifushanisiwe ku it-1 noma yona-2, emiqulwini emibili) sithola impendulo elandelayo yombuzo wombhalo ongezansi:

“UMbuso weNdodana Yothando Lwakhe.[1] Ezinsukwini eziyishumi uJesu enyukele ezulwini, ngePhentekoste lika-33 CE, abafundi bakhe baba nobufakazi bokuthi 'waphakanyiselwa ngakwesokunene sikaNkulunkulu' lapho uJesu ethela umoya ongcwele phezu kwabo. (IzE 1: 8, 9; 2: 1-4, 29-33) Ngaleyo ndlela “isivumelwano esisha” saqala ukusebenza kubo, futhi baba isisekelo 'sesizwe esingcwele' esisha, u-Israyeli ongokomoya. — Heb 12:22. -24; 1 Pe 2: 9, 10; Gal 6:16.

UKristu manje wayehleli ngakwesokunene sikaYise futhi wayeyiNhloko phezu kwaleli bandla. (Efe 5:23; Heb 1: 3; Flp 2: 9-11) ImiBhalo ibonisa ukuthi kusukela ngePhentekoste lika-33 CE kuqhubeke, umbuso ongokomoya wamiswa phezu kwabafundi bakhe. Lapho ebhalela amaKristu ekhulu lokuqala eKolose, umphostoli uPawulu wabhekisela kuJesu Kristu njengasevele enombuso: “[UNkulunkulu] wasikhulula egunyeni lobumnyama futhi wasidlulisela embusweni weNdodana yothando lwakhe.” - Kol 1:13; qhathanisa nezEnzo 17: 6, 7.

Umbuso kaKristu kusukela ngePhentekoste lika-33 CE kuye phambili kube okomoya obusa phezu kuka-Israyeli ongokomoya, amaKrestu azelwe ngomoya kaNkulunkulu ukuba abe ngabantwana bakaNkulunkulu bokomoya. (Joh 3: 3, 5, 6) Lapho lawo maKristu azelwe ngomoya ethola umvuzo wawo wasezulwini, ngeke esaba izikhonzi zasemhlabeni zombuso kaKristu ongokomoya, kodwa ayoba amakhosi kanye noKristu ezulwini. — Is 5: 9. , 10.

Lokhu okungenhla kusetshenziswa yiNhlangano ukuchaza umbhalo ngaphakathi Kolose 1: 13[2], ethi "Usikhulule egunyeni lobumnyama futhi wasidlulisela embusweni weNdodana yakhe ethandekayo."Incwadi eya kwabaseKolose ibhalwe cishe nge-60-61 CE futhi ingenye yezincwadi ezine ezathunyelwa nguPaul ngenkathi elinde ukuqulwa kwecala eRoma.

Ngenkathi AbaseKolose 1: I-13 ikhombisa ngokusobala ukuthi uJesu wayenombuso kusukela ngekhulu lokuqala kuqhubeke, ama-WTBTS afundisa lokhu ukuthi kungumbuso ongokomoya phezu kwebandla lobuKristu njengoba kuboniswe ngezansi.

UJesu wamisa umbuso ongokomoya phezu kwebandla lobuKristu labafowabo abagcotshiweyo. (Kol. 1: 13) Noma kunjalo, uJesu kuyodingeka alinde ukuthatha amandla onke obukhosi phezu komhlaba 'njengenzalo' ethenjisiwe.  (w14 1 / 15 p. 11 par. 17)

Nokho, wathola “umbuso” nezikhonzi ezimlalelayo. Umphostoli uPawulu wawukhomba lowo mbuso lapho ebhala: “[UNkulunkulu] wasikhulula [amaKristu agcotshwe ngomoya] egunyeni lobumnyama futhi wasidlulisela embusweni weNdodana ayithandayo.” (Kolose 1:13) Lokhu kukhululwa kwaqala ngePhentekoste lika-33 CE lapho kuthululwa umoya ongcwele kubalandeli bakaJesu abathembekile. (w02 10 / 1 p. 18 par. 3, 4)

NGEPENTEKOSTE lika-33 CE, uJesu Kristu, iNhloko yebandla, waqala ukubusa ngentshiseko embusweni wezinceku zakhe ezigcotshwe ngomoya. Kanjani? Ngomoya ongcwele, izingelosi, nangendikimba ebusayo ebonakalayo….Ekupheleni 'kwezikhathi ezimisiwe zezizwe,' UJehova wakhulisa igunya lobukhosi bukaKristu, walinikeza ngaphezu kwebandla lobuKristu. (w90 3 / 15 p. 15 par. 1, 2)

Zonke izinkomba ezingenhla ezivela ezincwadini ze-WTBTS zifundisa ngokusobala ukuthi lapho uJesu esebuyele ezulwini, wanikezwa ukubusa phezu kwebandla lobuKristu e33 CE Bafundise nokuthi uJesu wabekwa esihlalweni sobukhosi njengeNkosi enguMesiya e1914.

Manje ake sicabangele lo mzimba wokubhala kanye nomqondo wokuthi kwakhiwa umbuso ongokomoya e-33 CE ngokukhanyiselwa "kwezambulo" ezintsha ezifundiswa yi-GB.

Yisiphi isisekelo esingokomBhalo sokuphetha lokho I-Colombia 1: 13 kubhekiswa embusweni webandla lobuKristu? Impendulo ayikho! Abukho ubufakazi balesi siphetho. Sicela ufunde imibhalo esekelayo ekhonjwe kumongo futhi ungaphoqeleli okunye ukuqonda kwezenkolo. Athathwe ku- it-2 isigaba ngalesi sihloko.

Abe-Efesu 5: 23 “Ngoba indoda iyinhloko yomkayo njengoba noKristu eyinhloko yebandla, yena engumsindisi walo mzimba.”

AmaHeberu 1: 3 “Ungukubonakaliswa kwenkazimulo kaNkulunkulu nokumelwa ngqo kobukhona bakhe, futhi usekela zonke izinto ngezwi lamandla akhe. Futhi emva kokuba esenze inhlambuluko yezono zethu… ”

AmaFilipi 2: 9-11 "" Ngalesi sizathu, uNkulunkulu wamphakamisela esikhundleni esiphakeme wamnika igama elingaphezu kwawo wonke amanye amagama, 10 ukuze ngegama likaJesu wonke amadolo aguqe — alabo abasezulwini nalabo abasemhlabeni nalabo abangaphansi komhlaba - 11 futhi zonke izilimi kufanele zivume obala ukuthi uJesu Kristu uyiNkosi yenkazimulo kaNkulunkulu uYise. ”

Akukho lutho kula mavesi angenhla okusho ngokusobala ngombuso owanikwa uJesu ku-33 CE njengebandla lobuKhristu kuphela, futhi akukho sitatimende esishiwoyo salokho. Ukuqonda kuyaphoqwa, ngoba i-GB inayo a priori kudingeka uvikele imfundiso yokuthi umbuso kaMesiya wasungulwa e1914. Uma lokho kufundisa bekungekho, ukufundwa kwemibhalo okujwayelekile kungalandelwa.

Kuyathakazelisa ukuthi kwabaseKolose 1: 23 UPaul uthi "izindaba ezinhle sezizwakele futhi zashunyayelwa kuyo yonke indalo engaphansi kwezulu ..." Kuvela umbuzo wokuthi lokhu kungahlangana kanjani namazwi kaJesu akuMathewu 24: 14?

Iphuzu elinye ikheli okufanele lithathwe kulo litholakala ku 15th Janawari 2014 INqabayokulinda i-athikili ekhonjiwe ngenhla. Lapho isitatimende esilandelayo senziwa:

“UJesu wamisa umbuso ongokomoya phezu kwebandla lobuKristu labafowabo abagcotshiweyo. (Kol. 1: 13) Noma kunjalo, uJesu kuzofanela alinde ukuthatha amandla onke obukhosi phezu komhlaba njenge "nzalo" ethenjisiwe. UJehova watshela iNdodana yakhe: “Hlala ngakwesokunene sami ngize ngibeke izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho.” - IHu. I-110: 1. ""

Kungani uJesu kufanele alinde? UMathewu 28: I-18 ithi “UJesu wasondela wakhuluma kubo, wathi: 'Nginikwe lonke igunya ezulwini nasemhlabeni. '”Leli vesi alisho ukuthi kufanele alinde igunya anikezwe ngalo izigaba. Isitatimende sisobala ukuthi unikezwe lonke igunya.

Ngaphezu kwalokho, 1 Timothy 6: 13-16 uthi: “… Ngininika imiyalo yokugcina umyalo ngendlela engenabala futhi engenasici kuze kube ukubonakaliswa kweNkosi yethu uJesu Kristu, okuzokhonjiswa nguMbusi Onamandla nojabule kakhulu ngezikhathi zayo ezimisiwe. UyiNkosi yalabo ababusa njengamakhosi neNkosi yalabo ababusa njengamakhosi, okunguye yedwa onokungafi, ohlala ekukhanyeni okungenakufinyeleleka, okungekho muntu ombonile noma ongambona. Kuye makube ludumo namandla aphakade. Amen. ” Lapha kukhulunywa ngoJesu ngokuba nobukhosi nobukhosi phezu kwakho konke.

Ngalesi sikhathi sibona ukuthi kukhona uhla lwemibhalo ekhulumela ngokucacile ngegunya lakhe nangezikhundla aziphethe kanye nokuba kwakhe kokungafi ngokwemvelo.

Kwenzekani EMbusweni KaJesu?

Manje sesingadlulela ephuzwini lokufundiswa kwe-GB ukuthi uJesu wayeyiNkosi yebandla lobuKristu. Kunephutha elibulalayo kwimfundiso yenkolo ngenxa “yokukhanya okusha” ku-Watchtower Study Edition kaNovemba 2016. Kwakukhona izindatshana ezimbili zokufunda, "Babizwa Ngobumnyama" nethi "Bahlukana Ekukholweni Kwamanga".[3]

Kulezi zihloko ezimbili kunikezwa incazelo yokudingiswa kweBabiloni yanamuhla. Emashumini amaningi eminyaka, bekufundiswe ukuthi kunokudingiswa kwanamuhla kwamaKristu eqiniso ngohlelo lwenkolo lwaseBabiloni ngeminyaka ye1918 ne1919.[4] Sicela ubheke ngezansi ukushicilelwa IsAmbulo — Umvuthwandaba Waso Omkhulu Useduze Isahluko 30 izigaba 11-12.

11 Njengoba sibonile ngaphambili, idolobha eliqhoshayo laseBhabhiloni labhekana nokuwa okuyinhlekelele embusweni ngo-539 BCE Kwabe sekuzwakala isimemezelo esithi: “Liwile! IBhabhiloni liwile! ” Isihlalo esikhulu sombuso wezwe sase siwele emabuthweni amaMede namaPheresiya ngaphansi kukaKoresi Omkhulu. Yize lo muzi uqobo wasinda ekunqotshweni, ukuwa kwawo emandleni kwakuyinto yangempela, futhi kwaphumela ekukhululweni kwabathunjwa bakhe abangamaJuda. Babuyela eJerusalema bayomisa kabusha ukukhulekela okumsulwa lapho. — Isaya 21: 9; 2 IziKronike 36:22, 23; Jeremiya 51: 7, 8.

12 Esikhathini sethu ukukhala kokuthi iBabiloni Elikhulu selwile futhi kuzwakele! Impumelelo yesikhashana yeLobukholwa e-1918 yaphenduka kabusha i-1919 lapho insali yabagcotshiweyo, isigaba sikaJohane, ibuyiselwa ngovuko olungokomoya. IBabiloni Elikhulu lase liwile ngokuqondene nokuthile yini ukuthunjwa kwabantu bakaNkulunkulu. Njengesikhonyane, abafowabo bakaKristu abagcotshiwe baphuma bephuma kwalasha, belungele ukuthatha isinyathelo. (IsAmbulo 9: 1-3; 11:11, 12) Babeyizinceku “zenceku ethembekileyo neqondayo” zanamuhla, futhi iNkosi yababeka phezu kwakho konke okungokwayo emhlabeni. (Mathewu 24: 45-47) Ukusetshenziswa kwabo ngale ndlela kwafakazela ukuthi uJehova wayelilahle ngokuphelele eLobukholwa naphezu kokuzisholo kwalo njengommeleli wakhe emhlabeni. Ukukhulekela okumsulwa kwamiswa kabusha, futhi kwavulwa indlela yokuqedela umsebenzi wokubeka uphawu insali yabangu-144,000 XNUMX — abasele benzalo yowesifazane, isitha sakudala seBabiloni Elikhulu. Konke lokhu kwakhombisa ukwehlulwa okucindezelayo kwaleyo nhlangano yobusathane.

Ukuqonda okusha kusavuma ukuthi kunokudingiswa okungajwayelekile kweBabiloni kwebandla lobuKristu, kepha ushintsho ngukuthi kunokuhlala izinyanga ze-9 kuphela, lokhu kuthunjwa kuthathe iminyaka eyi-1800. Lokhu kungabonakala kwinqaku lokuqala lezinto ezimbili, “Kubizwa Ubumnyama”, lithi:

NGABE Likhona INDLELA YOKUPHAKATHI KWAMUHLA?

Kuke kwenzeke yini ukuthi amanye amaKristu abhekane nokuqhathaniswa nokuthunjwa kwaseBabiloni? Iminyaka eminingi, le phephabhuku laphakamisa ukuthi izinceku zikaNkulunkulu zanamuhla zingene ekuthunjweni yiBabilon e1918 nokuthi zikhululwe eBabylon e1919. Kodwa-ke, ngenxa yezizathu zokuthi sizobalula kulo mbhalo nakwelilandelayo, kudingeka ukuthi kubuye kuhlolwe kabusha isifundo ngale ndaba.

Cabanga ngalokhu: IBhabhiloni Elikhulu lingumbuso wezwe wenkolo yamanga. Ngakho-ke, ukuze baboshwe eBabiloni ngo-1918, abantu bakaNkulunkulu kwakuzodingeka babe yizigqila zenkolo yamanga ngandlela thile ngaleso sikhathi. Amaqiniso abonisa, nokho, ukuthi emashumini eminyaka andulela iMpi Yezwe I, izinceku zikaNkulunkulu ezigcotshiwe zazigqashula eBhabhiloni Elikhulu, zingazigqilazi. Yize kuyiqiniso ukuthi abagcotshiwe bashushiswa phakathi nempi yezwe yokuqala, usizi ababhekana nalo lwalubangelwa ikakhulu yiziphathimandla zezwe, hhayi iBhabhiloni Elikhulu. Ngakho akubonakali ngempela ukuthi abantu bakaJehova bathunjwa yiBhabhiloni Elikhulu ngo-1918.

Endimeni 6, iphuzu liyenziwa mayelana nokuhlolwa kabusha kokuqonda kwangaphambilini. Isigaba 7 sithi abantu bakaNkulunkulu kufanele bagqilazwe inkolo yamanga ngandlela thile. Izigaba 8-11 ziveza umlando wokuthi ubuKrestu baphenduka kanjani ukuhlubuka. Esiqeshini 9, abantu abaqanjiwe baqanjwa amagama, njengo-Emperor Constantine, Arius no-Emperor Theodosius. Uyacelwa ukuthi uqaphele, kepha, ukuthi azikho izinkomba zomthombo walolu lwazi. I-athikili ibhekisa kwizazi-mlando ezenza ushintsho kuphela, kepha ayinikezi imininingwane eyengeziwe yokuthi umfundi azicwaninge eyedwa. Kuyathakazelisa ukuthi imibhalo ekuMathewu 13: 24-25, 37-39 isetshenziselwa ukuthi izwi elincane lobuKrestu laminzwa.

Noma ngubani ofunda la mavesi ngokuqukethwe uzophawula ukuthi akukho ndawo 'emzekelisweni kakolweni nokhula' lapho ethi ukolweni uya ekudingisweni eBhabhiloni.

Ukusuka ezigabeni 12-14, sinikezwa imininingwane yokuthi siqala kanjani ngokusungulwa komshini wokuphrinta maphakathi no-15th Ngekhulu leminyaka nokuma okuthathwe ngabambalwa, iBhayibheli laqala ukuhunyushwa futhi kusatshalaliswe ngezilimi ezivamile. Bese igxumela kuma-1800 asedlulile lapho uCharles Taze Russell nabanye abambalwa baqala khona isifundo seBhayibheli esinohlelo ukuze bathole amaqiniso eBhayibheli.

Isigaba 15 sinikeza i-DRM ethi "Kuze kube manje sesibonile ukuthi amaKhristu eqiniso athunjelwa eBhabhiloni ngemuva nje kokugcina komphostoli wokugcina." Konke okunye kuphatha imibuzo okufanele iphendulwe esihlokweni sesibili.

Kuningi okungashiwo ngamaphuzu aqokwe kulesi sihloko. Sizogxila ephuzwini lokuthi uJesu abe yiNkosi yebandla lobuKristu. Lo mbhalo wenza uchungechunge lwezitatimende ngaphandle kokusekelwa yimibhalo.

Njengoba sekushiwo, i-GB idale umthetho wokunquma uhlobo nomfuziselo. Awekho amavesi eBhayibheli [5] banikezwe futhi abatholakali besekela abathi ukudingiselwa kwamaJuda eBhabhiloni kwakuyinto ethile nokuthi ibandla lobuKristu lizobhekana nokuthunjwa okungokomfanekiso yiBabiloni Elikhulu. Ukudingiselwa kwamaJuda kwakubangelwa ukwephulwa kwesivumelwano soMthetho futhi iziqalekiso ezazinikeziwe eMthethweni kwaba umphumela. Akukho sisho esake senziwa ebandleni lobuKristu.

Isimangalo sokuthi uCharles Taze Russell nabangane bakhe babuyisela amaqiniso eBhayibheli silula futhi siyaphikisana nesitatimende sakhe:

“Khona-ke uRussell wayibona kanjani indima yena nabangane bakhe ababeyidlala ekunyatheliseni iqiniso elingokomBhalo? Wachaza: “Umsebenzi wethu. . . bekufanele ukuhlanganisa lezi zingcezu zeqiniso esezisabalele bese sizethula kubantu beNkosi — hhayi njenge new, hhayi njengoba eyethu, kodwa njengeNkosi. . . . Kumele sizilahle noma yiluphi udumo ngisho nangokutholwa nokuhlelwa kabusha kwamagugu eqiniso. ” Wabuye wathi: “Umsebenzi lapho iNkosi ikujabulele ukusebenzisa amathalente ethu aphansi ubungakaqali ukwakhiwa kunokwakha kabusha, ukulungisa, ukuvumelanisa.” (Ukugcizelelwa ngomalukeke okuvela ekuqaleni; wengeza ngokugqamile)[6]

Ngakho-ke, uma lingelisha, khona-ke la maqiniso kufanele ukuthi ayesesakazwa kakade. Ngakho-ke, bawafunde kuphi? Ngaphezu kwalokho, uRussell wenza umsebenzi omangalisayo wokusabalalisa ukuqonda kweBhayibheli emapheshaneni, ezincwadini, komagazini, ezintshumayelweni zamaphephandaba nasendaweni yokuqala yokufundisa ngokulalelwayo. Bangaba kanjani ekuthunjweni uma lo mlayezo umenyezelwa futhi wasatshalaliswa kabanzi? Impela lokhu bekungekhona ukuminza ngaphandle kwezwi. Kuzwakala sengathi abathumbi babekhuluma ngokukhululeka.

Lokhu kuqonda kabusha kokudingiswa kwaseBabiloni nokubekwa kukaKristu Jesu esihlalweni sobukhosi njengeNkosi yebandla lobuKristu akuyona into eyishumi. UJesu akazange onakaliswe nguSathane ezulwini noma emhlabeni. Ngisho nomuntu uJesu angathi:

“Ngikhulume lezi zinto kini ukuze nibe nokuthula ngami. Ezweni niyakuba nosizi, kepha yimani isibindi! Mina ngiwunqobile umhlaba. ”(UJohn 16: 33).

Lokhu kwaba sekupheleni kwenkulumo yakhe yokugcina ngosuku afa ngalo. Ekubuyeleni kwakhe ezulwini, wanikezwa ukungafi, waba yiNkosi yamakhosi neNkosi yamakhosi. Ngaphezu kwalokho, wanikezwa lonke igunya. Umbuzo uwukuthi: USathane wakwazi kanjani ukonakalisa nokuthumba uMbuso kaJesu webandla lobuKristu? USathane wayengayinqoba kanjani iNkosi yamakhosi?

UJesu wathembisa kuMathewu 28: 20: “… Futhi bheka! Nginani izinsuku zonke kuze kube isiphelo sesimiso sezinto. ”UJesu wabashiya nini abantu bakhe noma engasigcini isithembiso?

Zonke lezi zimfundiso ezisontekile zenzelwe ukusekela inkolelo yokuthi uMbuso kaMesiya wasungulwa e1914. Ngalezi zimfundiso, i-GB yenza ukuthi iNkosi yethu ekhazimulayo uJesu ibukeke sengathi yehlulekile, ilahlekelwe umbuso iminyaka engu-1800, iphakamise noSathane njengonamandla kunayo yonke, okungenani isikhashana. Kungamhloniphi kanjani uNkulunkulu neNkosi yakhe? Impela lokhu akukhona ukuguqa ngamadolo nokwamukela ukuthi uJesu uyiNkosi kube yinkazimulo kuYise.

Umbuzo uwukuthi: Ingabe lezi zimfundiso zilingana nokuhlambalaza uJesu Kristu? Umuntu ngamunye kufanele azenzele esakhe isiphetho.

__________________________________________________

[1] it-2 pp. 169-170 UMbuso kaNkulunkulu

[2] Zonke izinkomba zemibhalo zivela ku-New World Translation (NWT) ye-Holy Scriptures 2013 edition ngaphandle kokuthi kuchazwe ngenye indlela.

[3] Amakhasi 21-25 ne-26-30 ngokulandelana. Uyacelwa ukuthi ufunde izindatshana bese ubheka ukuthi imibhalo ekhonjiwe noma ecashunwe ayisekeli kanjani imibono.

[4] Ukubhekisisa okukuqala kungatholakala ku-Watchtower 1st Agasti 1936 ngaphansi kwendatshana enesihloko esithi "Obadiah" Ingxenye 4. Izigaba 26 ne-27 zithi:

26 Manje sibheke ekugcwalisekeni kwalesi siprofetho: Ibutho lika-Israyeli ongokomoya lalisekuthunjweni kwenhlangano kaSathane, okungukuthi, iBabiloni, ngaphambi kuka-1918 nango-XNUMX. Kuze kube yileso sikhathi babebazi ngisho nababusi baleli zwe, izinceku zika USathane, "njengamandla amakhulu". Lokhu bakwenza bengazi, kepha bahlala bethembekile futhi beqotho kuJehova. Isithembiso ukuthi laba abathembekile bazothatha indawo ehlala ngokungafanele yilabo ababebacindezele. Kungumfanekiso wokuthi uNkulunkulu ubabheka kanjani ngokucophelela labo abahlala beqiniso futhi bethembekile kuye futhi ngesikhathi esifanele ubakhulula futhi abanikeze indawo yokuphakama phezu kwezitha zabo nezitha zakhe. La maqiniso iNkosi ngokungangabazeki manje ivumela abantu bayo ukuthi baqonde ukuthi bangathola induduzo futhi ngokubekezela baqhubeke nomsebenzi wabo abababele wona.

27 “Ukuthunjwa kweJerusalema,” njengoba kusetshenziswe ngumprofethi u-Obadiya, kusikisela ngokuqinile ukuthi ukugcwaliseka kwale ngxenye yesiprofetho kuqala esikhathini esithile ngemuva kuka-1918 futhi ngenkathi insali isesemhlabeni nangaphambi kokuba umsebenzi wayo emhlabeni uphele. "Lapho iNkosi ibuyela futhi ekuthunjweni kweSiyoni, sasifana nalabo abaphuphayo." ' ukulalela lokho kwakuqabula kakhulu kwakungathi kuyiphupho, futhi abaningi basho kanjalo.

I-athikili ibheka uhlobo lokufundisa kanye nohlobo lwe-anti-hlobo olungemukelwa yi-GB ngaphandle kokuthi ibhayibheli likubeka ngokusobala. Lokhu kungatholakala ku-Mashi15th I-2015 Study Edition INqabayokulinda.

[5] Abanye bangahle babheke kusambulo 18: 4 njengokusekelwa komfanekiso. Lokhu kuzobhekwana nakho engxenyeni ezayo.

[6] Bheka Bheka Abamemezeli BoMbuso KaNkulunkulu Isahluko 5 ikhasi 49 (1993)

Eleasar

JW iminyaka engaphezu kwengu-20. Usanda kwesula njengomdala. Izwi likaNkulunkulu kuphela eliyiqiniso futhi alinakusisebenzisa ukuthi siseseqinisweni. U-Eleasar usho ukuthi "uNkulunkulu usizile" futhi ngigcwele ukubonga.
    12
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x