Ngiqale ucwaningo lwami lwe-inthanethi nge-inthanethi emuva ngo-2011 ngaphansi kwesibizo esithi Meleti Vivlon. Ngisebenzise ithuluzi lokuhumusha le-google elalikhona ngaleso sikhathi ukuthola ukuthi ngingasho kanjani ukuthi “Bible Study” ngesiGreki. Ngaleso sikhathi kwakukhona isixhumanisi sokuhumusha, engangikusebenzisa ukuthola izinhlamvu zesiNgisi. Lokho kunginike i- "vivlon meleti". Bengicabanga ukuthi u- "meleti" uzwakala kakhulu njengegama elinikeziwe kanye ne- "vivlon", isibongo, ngakho-ke ngakubuyisela emuva futhi okusele kungumlando.

Vele, isizathu sama-alias ukuthi ngaleso sikhathi ngangifuna ukufihla ukuthi ngingubani ngoba iNhlangano ayibabheki ngomusa labo abazenzela ucwaningo lwabo lweBhayibheli. Inhloso yami emuva ngaleso sikhathi kwakuwukuthola abanye abazalwane abacabanga njengaye emhlabeni wonke, njengami, ababekhathazwa ukubheda okusobala kwemfundiso “yezizukulwane ezigqagqene” futhi ngaleyo ndlela ababenogqozi lokwenza ucwaningo olujulile lweBhayibheli. Ngaleso sikhathi, ngangikholelwa ukuthi iNhlangano YoFakazi BakaJehova iyona kuphela inkolo yeqiniso. Kwaze kwaba ngesinye isikhathi ngo-2012-2013 lapho ngagcina ngixazulule ukungaboni ngaso linye okwandayo ebengikusebenza ngaphansi kweminyaka ngokuvuma ukuthi besifana nayo yonke enye inkolo yamanga. Okungenzele kona bekuwukuqaphela ukuthi “ezinye izimvu” zikaJohane 10:16 zazingelona iqembu elihlukile lomKristu elinethemba elihlukile. Lapho ngibona ukuthi impilo yami yonke bebekade bephambanisa nethemba lami lokusindiswa, bekungumqedeli wesivumelwano sokugcina. Vele, isimangalo sokugabadela esenziwa emhlanganweni waminyaka yonke ka-2012 wokuthi iNdikimba Ebusayo yayiyisigqila esikholekile nesiqondayo sikaMathewu 24: 45-47 asenzanga lutho ukuvimbela ukuvuka kwami ​​ebunzimeni beNhlangano.

Inhloso yethu lapha nakwamanye amawebhusayithi e-BP kube ukukhuphuka ngaphezu kwentukuthelo kanye nokucwaswa okuyindlela engokwemvelo yokwazi ukuthi umuntu uchithe impilo yakhe emzameni ongafanele wokujabulisa uNkulunkulu. Amasayithi amaningi ku-intanethi agcwele ukuhlekwa usulu okubalulekile. Baningi-ke abaphambukile kuNkulunkulu nakuKristu, bakhubeka yilaba bantu abathi bangumgudu kaNkulunkulu. Angikaze ngilungabaze uthando lukaNkulunkulu futhi ngokufunda ngiye ngalwazisa uthando lukaKristu, yize kunemizamo emihle yeNhlangano yokumfaka esikhundleni sokubuka. Yebo, besihamba ngendlela engafanele njengoFakazi BakaJehova, kodwa leso akusona isizathu sokushayela imoto eweni. UJehova noKristu wakhe abakaze bashintshe, ngakho-ke inhloso yethu ukusiza oFakazi esikanye nabo — nanoma ngubani omunye ozolalela lokho — ukuguqula imoto ibheke endaweni efanele: ibheke kuNkulunkulu nasekusindisweni.

Ngenkathi ukusetshenziswa kwe-alias kunendawo yako, kufika isikhathi lapho kungaba yisithiyo. Umuntu akafune ukushushiswa, noma abe uhlobo oluthile lomfel 'ukholo. Kodwa-ke, izinto ziguquka ngokushesha ezweni le-JW.org. Kunabafowethu nodadewethu abaningi ngokwengeziwe abaziwa ngokuthi ama-PIMOs (Physical In, Mentally Out). Laba yilabo abaya emihlanganweni nasenkonzweni ukuze balondoloze i-facade ebenza bakwazi ukuqhubeka nokuhlangana nomndeni nabangane. (Angibagxeki ngalutho abantu abanjalo. Ngenze okufanayo isikhathi esithile. Ngamunye kufanele ahambisane nendlela yakhe futhi ngejubane elizwelana nezidingo zomuntu ngamunye.) Engikushoyo nje ukuthi kuyithemba lami ukuthi ngokuphuma ekhabetheni lezenkolo, ngingahle ngisize abanye abangaqhelanga kangako endleleni ukuthola mina induduzo nezindlela zokuxazulula izingxabano zabo. Lokhu kungaba yizidlakela manje, kepha kungekudala ngikholwa ukuthi sizobe sibona amagagasi azongena kule nhlangano efile.

Uma kwenzeka lokho, kuzomane kuletha inkazimulo ethe xaxa kuKristu futhi yini okungaba yimbi ngalokho?

Kuze kube manje, ngiqale uchungechunge lwamavidiyo engikholelwa ukuthi — kulolu suku lokulunywa umsindo, imithombo yezokuxhumana, nokwenelisa ngokushesha — luzokhanga izethameli ezibanzi. Vele, angisakwazi ukucasha ngamagama ami, yize ngihlose ukuqhubeka nokuwusebenzisa enkonzweni yami yeBhayibheli. Ngikhule ngiyithanda njengoba imele umuntu wami ovukile. Kodwa-ke, ngerekhodi, igama lami ngingu-Eric Wilson futhi ngihlala eHamilton, e-Ontario, eCanada.

Nayi eyokuqala yamavidiyo:

Iskripthi sevidiyo

(Okulandelayo umbhalo wevidiyo walabo abathanda ukufunda. Ngizoqhubeka ngikwenze lokhu ekukhishweni kwamavidiyo okuzayo.)

Sanibonani nonke. Le vidiyo ikakhulukazi eyabangane bami, kepha kulabo abayihilelayo futhi abangazi, igama lami ngingu-Eric Wilson. Ngihlala eCanada eHamilton eseduzane neToronto.

Manje isizathu sevidiyo ukubhekana nodaba olubaluleke kakhulu enhlanganweni yoFakazi BakaJehova. Njengabantu, siyehluleka ukulalela umyalo kaJehova uNkulunkulu. Lowo myalo utholakala kumaHubo 146: 3. Ithi 'Ungabeki ithemba lakho kuZikhulu noma endodaneni yomuntu engakwazi ukuletha insindiso.'

Ngikhuluma ngani?

Yebo, ukuchaza ukuthi ngidinga ukukunikeza isizinda esincane ngokwami. Ngabhapathizwa e-1963 ngineminyaka engu-14. E-1968, ngaya eColombia nomndeni wami. Ubaba wami wathatha umhlalaphansi ngaphambi kwesikhathi, wathatha udadewethu esikoleni esiphakeme ngaphandle kokuthola iziqu futhi waya eColombia. Kungani enza kanjalo? Kungani ngihambisane? Well, ngahamba ikakhulukazi ngoba ngangiyi-19; kwakuyinto enhle kakhulu; kodwa lapho ngifunde ukulazisa iqiniso ngokweqiniso, ukuqala ngempela ukutadisha iBhayibheli. Ngaphayona, ngaba umdala, kodwa isizathu esasihamba yingoba sikholelwa ukuthi ukuphela kuyeza nge1975.

Manje kungani sasikukholwa lokho? Hhayi-ke, uma uhamba ngalokho okuzwile esifundeni noma kufanele ngithi umhlangano wesifunda ngonyaka odlule, ngoLwesihlanu ntambama bekune-video ebikhomba ukuthi kungenxa yokuthi abazalwane emhlabeni jikelele bathathekile kancane. Kwakuyiphutha lethu ukuhanjiswa. Lokho akulona iqiniso futhi akukuhle impela ngisho nokusikisela into enjalo kepha yilokho okwabekwa phambili. Bengilapho. Ngakuphila.

Okwenzekile empeleni kwaba lokhu. Ku-1967 esifundweni sencwadi safunda incwadi entsha, Ukuphila Okuphakade Nenkululeko Yamadodana KaNkulunkulu. Kule ncwadi sifunde okulandelayo, (lokhu kuvela ekhasini 29 isigaba 41):

"Ngokwalesi sikhathi sokwethenjwa seBhayibheli, i-6,000 isuka eminyakeni komuntu Indalo izophela nge-1975, futhi isikhathi sesikhombisa seminyaka eyinkulungwane yomlando wesintu sizoqala ekwindla kwe1975. "

 Ngakho-ke manje uma siqhubekela ekhasini elilandelayo, ikhasi 30 isigaba 43, lifinyelela isiphetho esisibekile sonke.

“Bekungafaneleka kanjani ngoJehova uNkulunkulu ukwenza le nkathi yesikhombisa ezayo yeminyaka eyinkulungwane ibe yisikhathi sokuphumula nokukhululwa, isabatha elikhulu lejubili lokumenyezelwa kwenkululeko emhlabeni wonke kubo bonke abahlala kuwo. Lokhu bekungaba ngesikhathi esifanele kakhulu esintwini. Kungafaneleka kakhulu ngakuNkulunkulu, ngoba, khumbula ukuthi isintu sisengaphambi kwaso okushiwo yincwadi yokugcina yeBhayibheli Elingcwele njengokubusa kukaJesu Kristu emhlabeni iminyaka eyinkulungwane, umbuso kaKristu weminyaka eyinkulungwane…. bekungeke kwenzeke ngengozi noma ngengozi kodwa bekuyoba ngokwenjongo yothando lukaJehova uNkulunkulu yokubusa kukaJesu Kristu iNkosi yeSabatha ukuba ihambisane neminyaka eyinkulungwane yesikhombisa yokuphila komuntu. ”

Manje usunguFakazi KaJehova olalelayo ngalesi sikhathi, ukholwa ukuthi inceku ethembekileyo neqondayo ikutshela okuthile. Inceku ethembekileyo neqondayo ngendlela ngaleso sikhathi bonke babengabagcotshiwe emhlabeni, futhi sasikholwa ukuthi bazobhala kokutholakele kwabo njengoba uJehova ebanikeza iqiniso ngoMoya oNgcwele nokuthi lezo zincwadi zizoqoqwa Umphakathi uzobona inkomba lapho umoya uhola futhi ushicilela izindatshana noma izincwadi; ngakho-ke sizwe ukuthi nguJehova lo obekhuluma esebenzisa inceku ethembekileyo neqondayo esitshela ukuthi ukuphela kuzofika ngo-1975.

Kwaba nengqondo ephelele futhi sayikholelwa futhi impela iNhlangano yaqhubeka nokukhangisa ngo-1975. Uma ungangikholwa, khipha umtapo wolwazi wakho we-Watchtower ku-CDROM, uthayiphe u- “1975”, bese uqala ngo-1966 uqhubekele phambili kuwo wonke Amabhela nokunye ukushicilelwa okuthola kulolo cwaningo, futhi ubone ukuthi kukhulunywa kaningi kangakanani i- “1975” futhi kugqugquzelwa usuku okuzoqala ngalo iMinyaka eyiNkulungwane. Yaphinde yathuthukiswa emihlanganweni yesigodi neyesigodi — kuyo yonke.

Ngakho-ke noma ngubani osho okwehlukile akazange aphile ngaleso sikhathi. UMark Sanderson… wayekade enabanabukeni ngenkathi ngiseColombia kanti u-Anthony Morris weSithathu wayesasebenza embuthweni Wezempi eVietnam… kodwa ngangiphila ngakho. Ngiyayazi futhi noma ngubani oyintanga yami uyiphile nayo. Manje, ingabe ngiyakhala ngalokho? Cha! Kungani kungenjalo? Kungani ngisasebenza yonke le minyaka ngemuva kwalokho? Kungani ngisakholelwa kuJehova uNkulunkulu nakuJesu Kristu? Ngoba ukukholwa kwami ​​bekuhlala kukuNkulunkulu hhayi kubantu, ngakho-ke lapho lokhu kuya eningizimu ngacabanga ukuthi 'O, kulungile besiyiziphukuphuku, senze into ewubuwula', kepha yilokho abesilisa abakwenzayo. Ngenze amaphutha amaningi empilweni, amaphutha awubuwula, futhi ngiyazi ukuthi amadoda kuwo wonke amazinga enhlangano awangcono futhi awabi mabi kunami. Singabantu nje. Sinokungapheleli kwethu. Akuzange kungikhathaze ngoba ngiyazi ukuthi kwakuwumphumela wokungapheleli komuntu. Kwakungeyena uJehova, futhi lokho kulungile. Manje yini inkinga?

Okuthile kushintshile. Ngo-2013 ngasuswa. Angazi noma sengikushilo lokho kodwa ngasuswa njengomdala. Manje lokho kulungile ngoba benginokungabaza ngezinto eziningi futhi bengiphikisana kakhulu ngakho ngijabule kakhulu ukuthi ngisusiwe, bekunginikeza indlela yokuphunyuka kulowo mthwalo futhi bekukhona ukungahambelani okuthile engangikukho Ngiyaqhubeka, ngakho-ke kusizile ukuxazulula lokho. Kulungile kepha bekuyisizathu sokuthi ngisuswe lokho kuyahlupha. Isizathu ukuthi ngangibuzwa umbuzo. Manje lo mbuzo awukaze uqhamuke phambilini, kepha uza njalo ngaso sonke isikhathi manje. Umbuzo wawuthi 'Uzosilalela yini iNdikimba Ebusayo?'

Impendulo yami kwaba, "Yebo, ngihlala njengomdala futhi abazalwane abaseduze kwetafula bangakufakazela lokho futhi ngiyohlala ngikuthanda". Kepha ngangeza “… kepha ngizolalela uNkulunkulu njengombusi kunabantu.”

Ngingeze lokho ngoba ngangazi ukuthi kuhamba ngakuphi futhi umlando wami ungitshela ukuthi lawa madoda enza amaphutha, ngakho-ke ayikho indlela engingabanikeza ngayo ukulalela okuphelele, okungenamibandela, nokungabaza. Kufanele ngibheke konke abangitshela ukuba ngikwenze futhi ngikuhlole ngosizo lwemiBhalo futhi uma kungukuthi ayishayisani nemiBhalo, ngiyakwazi ukuthobela; kepha uma ziphikisana, angikwazi ukulalela njengoba kufanele ngilalele uNkulunkulu njengombusi kunabantu. Izenzo 5: 29 — ilapho kanye eBhayibhelini.

Kulungile, pho kungani lokho kuyinkinga? Umbonisi Wesifunda wathi kimi “Kuyacaca ukuthi awuzinikele ngokuphelele kuNdikimba Ebusayo.” Ngakho-ke ukulalela okungenamibandela noma ukulalela okungabazeki sekuyimfuneko yabadala futhi ngenxa yalokho angikwazi ukuqhubeka ngisebenza ngonembeza omuhle, ngakho-ke angisiphikisanga isinqumo. Ingabe lokho kuyindaba eyedwa? Ngabe lowo mbonisi wesifunda uyathatheka kancane? Ngifisa ukuthi kube njalo kodwa akunjalo.

Ngivumele ngichaze — ziningi izehlakalo ezenzeka empilweni yami kusukela lapho engangizikhomba kodwa ngizokhetha esisodwa nje kuphela njengesikhombisa bonke abanye — umngani weminyaka engama-50 esasikhuluma naye ngayo yonke into nanoma yini… uma sasinokungabaza noma imibuzo ngezindaba zeBhayibheli, sasikhuluma ngokukhululeka ngoba sasazi ukuthi lokho kwakungasho ukuthi siphelelwe ukholo kuNkulunkulu. Bengifuna ukukhuluma naye ngezizukulwane ezigqagqene ngoba kimi bekubukeka kuyimfundiso engenasisekelo esingokomBhalo. Kodwa ngaphambi kokuthi aze akhulume ngayo, wayefuna ngiqinisekise inkolelo yami kwiNdikimba Ebusayo, futhi wangithumelela i-imeyili. Uthe, (lokhu kuyingxenye yako):

“Ngamafuphi sikholwa ukuthi le yinhlangano kaJehova. Sizama ngakho konke okusemandleni ukuthi sihlale siseduze naso nesiqondiso esisinikeza sona. Sibona sengathi lokhu kuyindaba yokuphila nokufa. Ngicabanga kahle ukuthi kuyofika isikhathi lapho sizobe sibeka khona ukuphila kwethu ekulandeleni ukuqondiswa okunikezwa nguJehova ngenhlangano, sizimisele ukwenza lokho. ”

Manje mhlawumbe ucabanga ngendatshana eyaphuma ngemuva nje kokuzibiza ngenceku ethembekileyo neqondayo ngo-2013. Kwaphuma udaba ngoNovemba walowo nyaka obizwa ngokuthi “Abelusi Abayisikhombisa Ababusi Abayisishiyagalombili, Lokho Abakusho Kithi Namuhla”, lwathi :

“Ngaleso sikhathi isiqondiso esisindisa ukuphila esisithola enhlanganweni kaJehova singahle singabonakali sisebenza ngokombono womuntu. Sonke kufanele sikulungele ukulalela noma iziphi iziyalezo esingazithola noma ngabe zibonakala zizwakala ngokombono wamasu noma ngabantu noma cha. ”

Kufanele sithathe isinqumo ngokufa nokuphila ngokuya ngokushiwo yiNdikimba Ebusayo ?! INdikimba Ebusayo efanayo engitshele ngayo ngo-1975; iNdikimba Ebusayo efanayo kulo nyaka, kulo nyaka odlule ngoFebhuwari, ebhale ekhasini 26 isigaba 12 se INqabayokulinda:

“INdikimba Ebusayo ayiphefumulelwe futhi ayinasici. Ngakho-ke kungaphambuka ezindabeni ezifundisayo noma ekuqondisweni kwenhlangano. ”

Manje nanku umbuzo. Kufanele ngenze isinqumo ngokufa nokuphila ngokuya ngokuthile engikholwa ukuthi kuvela kuNkulunkulu, ngabantu abangitshela ukuthi abamkhulumeli uNkulunkulu ?! Bangawenza amaphutha ?!

Ngoba, uma ukhulumela uNkulunkulu awukwazi ukwenza iphutha. Lapho uMose ekhuluma, wayekhuluma egameni likaNkulunkulu. Wathi: 'UJehova ushilo ukuthi kumele ukwenze lokhu, kumele ukwenze lokho ...' Wabayisa oLwandle Olubomvu olwalungenamqondo, kodwa balandela ngoba wayesanda kwenza izinhlupho eziyishumi. Ngokusobala uJehova wayesebenza ngaye, ngakho-ke ngenkathi ebahambisa oLwandle Olubomvu babazi ukuthi kuzogcwaliseka — noma mhlawumbe babengezanga… empeleni babengabantu abangenalukholo… kodwa nokho wenza-washaya uLwandle abasebenzi, kwahlukaniswa, futhi bahamba. Wakhuluma ngaphansi kokuphefumulelwa. Uma iNdikimba Ebusayo ifuna ukuthi bazositshela okuthile okuzobaukuphila noma ukufa kithina, khona-ke basho ukuthi bakhuluma ngaphansi kokuphefumulelwa. Ayikho enye indlela, ngaphandle kwalokho basho ukuthi lokhu ukuqagela kwethu okuhle kakhulu, kepha kusesimweni sokuphila noma ukufa. Lokho akunangqondo, kepha nokho sonke siyathenga kulokhu. Sikholwa yiNdikimba Ebusayo njengongenaphutha futhi noma ngubani obuza noma yini ubizwa ngokuthi yisihlubuki. Uma ungabaza okuthile uyisihlubuki futhi ukhishwa enkolweni; uvinjelwa yiwo wonke umuntu; noma ngabe inhloso yakho iyiqiniso.

Ngakho-ke ake sikubeke ngale ndlela: ungumKatolika bese uya koFakazi BakaJehova bese uthi “Hawu! Siyafana. UPapa wethu uzositshela okufanele sikwenze lapho uJesu efika. ”

Ungathini njengoFakazi KaJehova kulelo Katolika? Ungathanda ukuthi, "Cha, cha, ngoba awuyona inhlangano kaNkulunkulu."

"Hhayi-ke kungani ngingeyona inhlangano kaNkulunkulu?", Kuzothi umKatolika.

“Ngoba uyinkolo yamanga. Siyinkolo yeqiniso; kodwa uyinkolo yamanga ngakho-ke ubengeke asebenze ngawe kodwa uzosebenza ngathi ngoba sifundisa iqiniso. ”

Kulungile, lelo iphuzu elivumelekile. Uma siyinkolo yeqiniso, ebengihlala ngiyikholelwa, khona-ke uJehova uzosebenza ngathi. Kungani singakufaki esivivinyweni lokho? Noma siyesaba ukwenza njalo? Ngo-1968, lapho ngiseColombia, sasinakho Iqiniso eliholela ekuPhileni okuPhakade. Isahluko 14 saleyo ncwadi sasithi “Ungayibona Kanjani Inkolo Yeqiniso”, futhi kuyo kwakukhona amaphuzu ayisihlanu. Iphuzu lokuqala lalithi:

 • Amakholwa azothandana njengoba noKristu asithanda; ngakho-ke uthando — kodwa hhayi nje noma yiluphi uhlobo lothando, uthando lukaKristu — beluzogcwala ebandleni futhi luzobonakala kubantu abangaphandle. Inkolo yeqiniso yayizonamathela eZwini likaNkulunkulu, iBhayibheli.
 • Kwakungeke kuphambuke, kwakungeke kufundise amanga — isibonelo ngesihogo somlilo… .ngeke kufundise amanga.
 • Babezongcwelisa igama likaNkulunkulu. Manje lokho kungaphezu kokuyisebenzisa nje. Noma ngubani angasho ukuthi 'Jehova'. Ukungcwelisa igama lakhe kudlula lokho.
 • Ukumemezela izindaba ezinhle kungenye ingxenye; bekuzofanela ukuba ngumshumayeli wezindaba ezinhle.
 • Ekugcineni kwakuzogcina ukungathathi hlangothi kwezepolitiki, kwakuyohlukaniswa nomhlaba.

Lokhu kubalulekile kangangokuba incwadi yeQiniso yatsho, ekugcineni kwalesi sahluko:

Umbuzo okukhulunywa ngawo akukhona ukuthi iqembu elithile lenkolo libonakala lihlangabezana neyodwa noma ezimbili zalezi zimfuneko noma ukuthi ezinye zezimfundiso zalo ziyavumelana yini neBhayibheli. Kude kakhulu kunalokho. Inkolo yeqiniso kufanele ifinyelele kuzo zonke lezi zici futhi izimfundiso zayo kufanele zivumelane ngokuphelele neZwi likaNkulunkulu. ”

Ngakho-ke akukuhle ngokwanele ukuba nababili babo, noma abathathu babo, noma abane babo. Kufanele uhlangane nabo bonke. Yilokho eyakusho, futhi ngiyavuma; futhi zonke izincwadi esizishicilele kusukela ngencwadi yeQiniso ebeziyithathela indawo yethu njengesixhobo sethu esiyinhloko sokufundisa sibe nesahluko esifanayo esinamaphuzu amahlanu afanayo. (Ngicabanga ukuthi bangeze owesithupha manje, kepha ake sibambelele kokuhlanu kwasekuqaleni okwamanje.)

Ngakho-ke ngiphakamisa, ochungechungeni lwamavidiyo, ukushicilela ucwaningo ukubona ukuthi sihlangabezana yini nalezi ziqu; kodwa khumbula noma sehluleka ukuhlangabezana nenye yazo, siyehluleka njengenkolo yeqiniso ngakho-ke isimangalo sokuthi uJehova uyakhuluma ngeNdikimba Ebusayo siyashabalala, ngoba kuya ngokuthi siyinhlangano kaJehova.

Manje uma usabhekile, ngiyamangala ngoba simiswe kabi ukuthi singalaleli ukuthi iningi labantu ngabe selikuvalile kudala lokhu; kodwa uma usalalele, lokho kusho ukuthi uyalithanda iqiniso, futhi ngiyakwamukela lokho kodwa ngiyazi ukuthi ubhekene nezithiyo eziningi — ake sizibize ngezindlovu ezisegumbini. Bazongena endleleni yocwaningo lwethu. Ngiyakwazi lokhu ngoba bengiphenya iminyaka eyisishiyagalombili edlule. Ngidlule kukho; Ngidlule kuyo yonke le mizwa. Ngokwesibonelo:

 • “Siyinhlangano yeqiniso kaJehova ngakho-ke enye indawo besingaya kuphi?”
 • “UJehova ubelokhu enenhlangano ngakho uma kungeyena oweqiniso yini?”
 • "Akekho omunye obonakala efaneleka."
 • “Kuthiwani ngokuhlubuka? Ingabe asenzi njengezihlubuki ngokwenqaba, ngokungathembeki enhlanganweni, ngokuhlola izimfundiso zayo? ”
 • “Akufanele yini silinde uJehova alungise izinto; Uzolungisa izinto ngesikhathi sakhe. ”

Yonke le yimibuzo nemicabango evelayo futhi isebenza. Futhi sidinga ukubhekana nazo ukuze sibhekane nazo kuqala kumavidiyo alandelayo, bese sizongena ocwaningweni lwethu. Kuzwakala kanjani lokho? Igama lami ngingu-Eric Wilson. Ngizobeka izixhumanisi ekugcineni kwale vidiyo ukuze ufike kumavidiyo alandelayo. Kuningi esele kwenziwe, futhi sizosuka lapho. Siyabonga ngokubuka.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.

  Funda lokhu olimini lwakho:

  English简体中文DanskNederlandsFilipinoSuomiFrançaisDeutschItaliano日本語한국어ພາສາລາວPolskiPortuguêsਪੰਜਾਬੀРусскийEspañolKiswahiliSvenskaதமிழ்TürkçeУкраїнськаTiếng ViệtZulu

  Amakhasi wombhali

  Izihloko

  Imibhalo yenyanga

  54
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x