________________________________

Le yividiyo yesithathu ochungechungeni lwethu mayelana ne-1914 nesithupha ezingxoxweni zethu zesiteshi se-YouTube Ukuhlonza Ukukhulekela Kweqiniso. Ngakhetha ukungayiqambi ngokuthi “Ukuhlonza Inkolo Yeqiniso” ngoba sengiyabona ukuthi inkolo idalelwe ukugcina ifundisa amanga, ngoba inkolo ivela kubantu. Kepha ukukhonzwa kukaNkulunkulu kungenziwa ngendlela kaNkulunkulu, futhi kungaba njalo, yize lokhu kungavumelekile.

Kulabo abathanda igama elibhaliwe kunokwethulwa kwevidiyo, ngifaka (futhi ngizoqhubeka nokufaka) i-athikili ehambisana nayo kuwo wonke amavidiyo engiwashicilelayo. Ngiwushiyile umqondo wokushicilela umbhalo oqondile wevidiyo ngoba igama elingahleliwe elikhulunywayo alihlangani kahle nokuphrintiwe. (Ama- so so “s” no- “well” amaningi kakhulu ekuqaleni kwemisho, ngokwesibonelo.) Noma kunjalo, i-athikili izolandela ukuhamba kwevidiyo.

Ukuhlola Ubufakazi EngokomBhalo

Kule vidiyo sizobheka ubufakazi obungokomBhalo ngemfundiso yoFakazi BakaJehova (JW) yokuthi uJesu wabekwa esihlalweni sobukhosi ngokungabonakali emazulwini ngo-1914 futhi ubelokhu ebusa umhlaba kusukela lapho.

Le mfundiso ibaluleke kakhulu koFakazi BakaJehova kangangokuba kunzima ukucabanga ukuthi iNhlangano ngaphandle kwayo. Isibonelo, umnyombo wenkolelo yeJW umcabango wokuthi sisezinsukwini zokugcina, nokuthi izinsuku zokugcina zaqala ngo-1914, nokuthi isizukulwane esasiphila ngaleso sikhathi sizobona ukuphela kwalesi simiso sezinto. Ngaphandle kwalokho, kunenkolelo yokuthi iNdikimba Ebusayo yamiswa nguJesu ngo-1919 ukuba ibe yinceku ethembekileyo neqondayo, umzila uNkulunkulu akhuluma ngawo nomhlambi wayo emhlabeni. Uma u-1914 ungenzekanga — okusho ukuthi, uma uJesu engazange abekwe esihlalweni sobukhosi njengeNkosi enguMesiya ngo-1914 — ngakho-ke asikho isizathu sokukholelwa ukuthi eminyakeni emihlanu kamuva, ngemuva kokuhlola indlu yakhe, ibandla lobuKristu, ukuthi wazinza iqembu labafundi beBhayibheli elaba oFakazi BakaJehova. Ngakho-ke, emshweni: Cha 1914, no 1919; akukho 1919, akukho ukuqokwa kweNdikimba Ebusayo njengenceku ethembekileyo neqondayo. INdikimba Ebusayo ilahlekelwa ukuqokwa kwayo ngokwaphezulu kanye nanoma ikuphi ukuzibiza ngokuthi iyimizila yokuxhumana emiswe uNkulunkulu. Ubaluleke kangako u-1914.

Ake siqale ukubheka kwethu ngokubheka isisekelo esingokomBhalo sale mfundiso ngokweqile. Ngamanye amagama, sizovumela iBhayibheli lizitolike ngokwalo. Lesi siprofetho okukhulunywa ngaso sitholakala kuDaniel isahluko 4, isahluko sonke; kodwa okokuqala, isizinda esincane esingokomlando.

UNebukadinesari, inkosi yaseBabiloni wayenze lokho okwakungakaze kwenziwe yinkosi ngaphambi kwakhe. Wayenqobe u-Israyeli, wachitha inhloko-dolobha nethempeli lakhe, futhi wasusa bonke abantu ezweni. Umbusi wombuso wezwe owedlule, uSaneheribi, wehluleka emzamweni wakhe wokunqoba iJerusalema lapho uJehova ethumela ingelosi ukuba ibhubhise impi yakhe futhi imbuyisele ekhaya, umsila phakathi kwemilenze yakhe, lapho abulawa khona. Ngakho-ke, uNebukadinesari wayezizwa eziqhenya kakhulu ngaye. Kwakudingeka ehliswe isikhonkwane noma ezimbili. Ngenxa yalokho, wanikezwa imibono ekhathazayo ebusuku. Akekho kubapristi baseBabiloni owayekwazi ukuwatolika, ngakho-ke ukuthotshiswa kwakhe kokuqala kweza lapho kwakudingeka ukuthi abize ilungu lamaJuda ayizigqila ukuba lithole incazelo. Ingxoxo yethu ivula ngaye echaza umbono kuDaniel.

“'Emibonweni yekhanda lami ngisembhedeni wami, ngabona isihlahla phakathi komhlaba, nokuphakama kwaso bekukukhulu. I-11 Umuthi wakhula waba namandla, futhi isihloko sawo safinyelela emazulwini, futhi sabonakala emikhawulweni yomhlaba wonke. Amahlamvu e-12 Amahlamvu awo ayemuhle, nezithelo zawo zaziningi, futhi kukhona ukudla kuwo wonke umuntu. Izilo zasendle zazifuna umthunzi ngaphansi kwawo, futhi izinyoni zezulu zazihlala emagatsheni awo, izidalwa zonke zidle kuwo. I-13 “'Lapho ngibuka imibono yekhanda lami ngisembhedeni wami, ngabona umlindi, ongcwele, ehla evela ezulwini. I-14 Yamemeza kakhulu: “Gawula lesi sihlahla, unqume amagatsha awo, usike amaqabunga awo, usakaze izithelo zawo! Izilo mazizibaleke ngaphansi kwalo, nezinyoni emagatsheni awo. I-15 Kepha shiya isiphunzi sinezimpande zazo emhlabathini, ngokubopha insimbi nangokwethusi, phakathi kotshani bensimu. Masimanzi ngamazolo amazulu, isabelo saso sibe kanye nezilwane phakathi kwezimila zomhlaba. I-16 Inhliziyo yayo mayiguqulwe isuke eyomuntu, futhi inikezwe inhliziyo yesilwane, kudlule izikhathi eziyisikhombisa kuso. I-17 Lesi ngesimemezelo sabalindi, futhi isicelo senziwa yizwi labangcwele, ukuze abantu abaphila bazi ukuthi oPhezukonke unguMbusi embusweni wesintu nokuthi ubanika noma ngubani abafuna, futhi yena umisa phezu kwaso kube ophansi kakhulu kunabantu. ”(UDaniel 4: 10-17)

Ngakho-ke uma ubheka nje ukuthi imiBhalo uqobo ithini, iyini injongo yalesi simemezelo esiyisiprofetho enkosini?

“Ukuze abantu abaphilayo bazi ukuthi oPhezukonke ungumbusi embusweni wamazulu nokuthi uwunika noma ngubani amfunayo”. (Daniyeli 4:17)

Ngamanye amazwi, lokhu uJehova akushoyo ukuthi, “Ucabanga ukuthi uyinto ethile uNebukadinesari, ngoba unqobile abantu Bami? Ngikuvumela ukuba unqobe abantu bami! Ubuyithuluzi nje ezandleni zami. Babedinga ukuqondiswa, nami ngakusebenzisa. Kepha nami ngingakwehlisa; futhi ngingakubuyisela emuva, uma ngikhetha ukukwenza. Noma yini engiyifunayo, ngingayenza. ”

UJehova ukhombisa le ndoda ukuthi ungubani ngqo nokuthi umi kuphi esikimini sezinto. Uyisidladla ezandleni zikaNkulunkulu ezinamandla.

NgokweBhayibheli, la mazwi agcwaliseka kanjani futhi nini?

Evesini 20 UDaniel uthi, "Umuthi ... uwena, Nkosi, ngoba ukhule waba namandla, nobukhazikhazi bakho bukhulile bafika ezulwini, nokubusa kwakho kuze kube semikhawulweni yomhlaba."

Manje ngubani isihlahla? YiNkosi. NguNebukadinesari. Ngabe ukhona omunye umuntu? Ngabe uDaniel uthi kunokugcwaliseka kwesibili? Ikhona enye iNkosi? Cha, kunokugcwaliseka okukodwa kuphela.

Lesi siprofetho sagcwaliseka ngemuva konyaka.

Izinyanga eziyishumi nambili kamuva wayehamba ophahleni lwendlu yenkosi yaseBabele. I-30 Inkosi yayisithi: “Lokhu akuyona yini iBabiloni Elikhulu engiyakhile ngokwami ​​indlu yobukhosi ngamandla ami nangamandla nangenxa yenkazimulo yobukhosi bami?” 31 Ngenkathi leli gama lisemlonyeni wenkosi, izwi Kwehla ezulwini, wathi: “Kukhulunywa kuwe, wena nkosi Nebukhadinezari, 'Umbuso usukile kuwe, 32 futhi uyaxoshwa esintwini. Kuzohlala izilo zasendle, futhi uzonikezwa imifino ukuze idle njengezinkunzi, kudlule izikhathi eziyisikhombisa, uze wazi ukuthi oPhezukonke unguMbusi embusweni wesintu nokuthi uwunikeza noma ngubani akufunayo. '”33 Ngaleso sikhathi izwi lagcwaliseka kuNebukadinesari. Waxoshwa esintwini, waqala ukudla imifino njengezinkunzi, nomzimba wakhe waba manzi ngamazolo ezulu, waze izinwele zakhe zakhula zaba njengezimpaphe zokhozi futhi izipikili zakhe zazinjengezinwele zezinyoni. (UDaniel 4: 29-33)

OFakazi baphikisa ngokuthi lezi zikhathi eziyisikhombisa zimele iminyaka eyisikhombisa engokoqobo lapho iNkosi yahlanya khona. Ingabe sikhona isisekelo saleyo nkolelo? IBhayibheli alisho. Igama lesiHeberu, iddan, lisho ukuthi “umzuzu, isimo, isikhathi, nezikhathi.” Abanye basikisela ukuthi kungabhekisa ezinkathini zonyaka, kepha futhi kungasho iminyaka. Incwadi kaDaniel ayicacisiwe. Uma lapha kubhekiswa eminyakeni eyisikhombisa, pho hlobo luni lonyaka? Unyaka wezinyanga, unyaka welanga, noma unyaka ongokwesiprofetho? Kunokungacaci okuningi kakhulu kule akhawunti ukuthola imbandezelo. Futhi kubaluleke ngempela ekugcwalisekeni kwalesi siprofetho? Okubalulekile ukuthi bekuyisikhathi esanele kuNebukadinesari ukuqonda amandla negunya likaNkulunkulu. Uma kuyizikhathi zonyaka, lapho-ke sikhuluma ngeminyaka engaphansi kwemibili, okuyisikhathi esanele sokuthi izinwele zomuntu zikhule ubude bezimpaphe zokhozi: ama-intshi ayi-15 kuye kwayi-18.

Ukugcwaliseka kwesibili kwaba ukubuyiselwa kobukhosi bukaNebukadinesari:

“Ekupheleni kwaleso sikhathi mina, Nebukadinesari, ngabheka ezulwini, ukuqonda kwami ​​kwangibuyisela kimi; futhi ngamdumisa oPhezukonke, futhi kuLowo ophilayo waphakade ngamdumisa futhi ngamkhazimulisa, ngoba ukubusa kwakhe kungukubusa okuphakade futhi umbuso wakhe ungowezizukulwane ngezizukulwane. I-35 Bonke abakhileyo emhlabeni babhekwa njengabangelutho, futhi wenza ngokwentando yakhe phakathi kwebutho lamazulu nabakhileyo emhlabeni. Futhi akekho ongamvimba noma athi kuye, 'Wenzeni?' (UDaniel 4: 34, 35)

“Manje mina Nebukhadinezari ngiyadumisa futhi ngiphakamisa futhi ngikhazimulisa iNkosi yamazulu, ngoba yonke imisebenzi yakhe iyiqiniso nezindlela zakhe zilungile, futhi yingoba uyakwazi ukuthotisa labo abahamba ngokuziqhenya.” (UDaniel 4: 37 )

Uma ubheka lawo mavesi, ingabe ubona noma yikuphi okubonisa ukugcwaliseka kwesibili? Futhi, yayiyini injongo yalesi siprofetho? Kungani yanikezwa?

Yanikezwa ukwenza iphuzu, hhayi kuNebukadinesari kuphela, owayedinga ukwehliswa isithunzi ngoba wayenqobile abantu bakaJehova futhi wacabanga ukuthi nguye yedwa, kepha nokuthi bonke abantu, nawo wonke amakhosi, nabo bonke omongameli nabashiqela, bakuqonde lokho bonke ababusi abangabantu basebenza ngokuthanda kukaNkulunkulu. Uyabavumela ukuthi bakhonze, ngoba kuyintando yakhe ukwenza lokho isikhathi esithile, futhi lapho kungasekho ukuthanda kwakhe ukwenza njalo, angakwazi futhi uzobakhipha kalula njengoba enza eNkosini uNebukadinesari.

Isizathu sokuthi ngihlale ngibuza ukuthi ngabe ubona noma yikuphi ukugcwaliseka okuzayo kungenxa yokuthi ngo-1914 kufanele sibhekane nakho, kufanele sibheke kulesi siprofetho bese sithi kunokugcwaliseka kwesibili; noma njengoba sisho, ukugcwaliseka okungokomfanekiso. Lokhu kwakuyinhlobo, ukugcwaliseka okuncane, futhi okufanekiselwa, ukugcwaliseka okukhulu, ukubekwa kukaJesu esihlalweni sobukhosi. Esikubona kulesi siprofetho kuyisifundo kubo bonke ababusi abangabantu, kepha ukuze u-1914 asebenze, kufanele sikubone njengedrama engokwesiprofetho enokusebenza kwanamuhla, okuphelele ngokubalwa kwesikhathi.

Inkinga enkulu ngalokhu ukuthi lokhu kumele sikwenze kube yinto yokufanekisa naphezu kwanoma yisiphi isisekelo esicacile somBhalo sokwenza lokho. Ngithi inkinga, ngoba manje senqaba lezo zicelo ezingokomfanekiso.

UDavid Splane weNdikimba Ebusayo wasifundisa ngale nqubomgomo entsha esemthethweni emhlanganweni waminyaka yonke wango-2014. Nanka amazwi akhe:

“Ngubani okufanele anqume ukuthi umuntu noma umcimbi uwuhlobo oluthile, uma izwi likaNkulunkulu lingasho lutho ngalo? Ngubani ofanelekela ukwenza lokho? Impendulo yethu: Akukho okungcono esingakwenza ngaphandle kokucaphuna umfowethu othandekayo u-Albert Schroeder owathi, “Sidinga ukuqaphela kakhulu lapho sisebenzisa ama-akhawunti emiBhalweni YesiHeberu njengezindlela zokuprofetha noma izinhlobo uma lokhu kulandisa kungasetshenziswa emiBhalweni uqobo.”

“Bekungeyona yini inkulumo enhle leyo? Siyavumelana nayo. ”

“Eminyakeni yamuva nje, umkhuba osezincwadini zethu bekuwukufuna ukusetshenziswa ngokoqobo kwezenzakalo zeBhayibheli hhayi izinhlobo lapho imiBhalo ngokwayo ingazichazi ngokucacile ukuthi zinjalo. Asikwazi nje ukudlulela ngalokhu okubhaliwe. ”

Lokhu kuphawula ukucabanga kwethu kokuqala ekwenzeni uDaniel isahluko 4 sibe yisiprofetho mayelana no-1914. Sonke siyazi ukuthi ukucabanga kuyingozi kangakanani. Uma uneketanga lokuxhuma insimbi, futhi isixhumanisi esisodwa senziwe ngephepha, iketango liqina kuphela njengaleso sixhumanisi sephepha esibuthakathaka. Lokho ukucabanga; isixhumanisi esibuthakathaka emfundisweni yethu. Kepha asigcini ngokucabanga okukodwa. Ziseduze kweshumi nambili zazo, konke kubaluleke kakhulu ekugcineni uchungechunge lokucabanga kwethu luqinile. Uma eyodwa kuphela ifakazela amanga, iketanga liyanqamuka.

Yini ukucabanga okulandelayo? Kwethulwa engxoxweni uJesu aba nayo nabafundi bakhe ngaphambi nje kokukhuphukela ezulwini.

"Ngakho sebehlangene, bambuza:" Nkosi, ingabe ubuyisela umbuso ku-Israyeli ngalesi sikhathi? "(Izenzo 1: 6)

Uyini umbuso wakwa-Israyeli? Lo ngumbuso wesihlalo sobukhosi sikaDavide, kanti uJesu kuthiwa uyinkosi kaDavide. Uhlala esihlalweni sobukhosi sikaDavide, futhi umbuso wakwa-Israyeli ngalowo mqondo kwakungu-Israyeli uqobo. Abazange baqonde ukuthi kuzoba no-Israyeli ongokomoya owayezodlula amaJuda emvelo. Lokho ababekubuza ukuthi, 'Ngabe uzoqala ukubusa u-Israyeli manje?' Uphendule wathi:

“Akuyona eyakho ukwazi izikhathi noma izinkathi uBaba azibekele yena kwezakhe amandla.” (Izenzo 1: 7)

Manje bambelela umzuzwana nje. Uma isiprofetho sikaDaniel sasihloselwe ukusinikeza okunembile, kwenyanga, inkomba yokuthi uJesu wayezobekwa nini esihlalweni sobukhosi njengenkosi yakwa-Israyeli, kungani asho lokhu? Kungani engeke athi, 'Awu, uma ufuna ukwazi, bheka uDaniel. Ngikutshele ngaphezu nje kwenyanga edlule ukuthi ubheke uDaniel futhi uvumele umfundi asebenzise ukuqonda. Impendulo yombuzo wakho uzoyithola encwadini kaDaniel. ' Futhi-ke, bebengangena ethempelini futhi bathole kahle ukuthi lesi sikhathi sokubala siqale nini, basebenza usuku lokugcina. Babezobona ukuthi uJesu wayengeke abuye eminye iminyaka eyi-1,900, anikele noma athathe. Kepha akashongo lokho. Ubatshele wathi, "Akukona okwenu ukwazi".

Ngakho-ke kungenzeka ukuthi uJesu akathembeki, noma uDaniel isahluko 4 akahlangene nokubala isikhathi sokubuya kwakhe. Ubuholi beNhlangano buhamba kanjani kulokhu? Ngobuhlakani basikisela ukuthi umyalo othi, “akukhona okwakho ukwazi”, usebenza kubo kuphela, kodwa hhayi kithi. Sikhululiwe. Futhi yini abayisebenzisayo ukuzama ukufakazela iphuzu labo?

Kepha wena Daniyeli, gcina la mazwi eyimfihlo, uyiqinise incwadi leyo, kuze kufike isikhathi sokuphela. Abaningi bazungeza, nolwazi lweqiniso luchichima. ”(UDaniel 12: 4)

Bathi la mazwi asebenza ezinsukwini zokugcina, ezinsukwini zethu. Kepha masingazilahli izichasiselo uma zisisebenzele kahle kangaka. Ake sibheke umongo.

“Ngaleso sikhathi uMikayeli uzakuma, isikhulu esikhulu esimele abantu bakho. Futhi kuzokwenzeka isikhathi sokuhlupheka esingakaze sibe khona kusukela kwaba khona esizweni kuze kube yileso sikhathi. Futhi ngaleso sikhathi abantu bakho bayobaleka, wonke umuntu otholakala ebhalwe phansi encwadini. I-2 Futhi abaningi balabo abalele othulini lomhlaba bayovuka, abanye baye ekuphileni okuphakade kanti abanye bahlambalaze futhi bayedelele okuphakade. I-3 “Futhi labo abanokuqonda bayokhanya ngokukhazimula njengomkhathi wezulu, nalabo abalethela abaningi ukulunga njengezinkanyezi, kuze kube phakade naphakade. I-4 “Kepha wena Daniyeli, gcina la mazwi eyimfihlo, uyiqinise incwadi leyo, kuze kufike isikhathi sokuphela. Abaningi bayozulazula, nolwazi lweqiniso luchichime. ”(UDaniel 12: 1-4)

Ivesi elilodwa likhuluma "ngabantu bakho". Babengobani abantu bakaDaniel? AmaJuda. Ingelosi ibhekise kumaJuda. 'Abantu Bakhe', amaJuda, babezobhekana nesikhathi sokucindezeleka okungenakuqhathaniswa phakathi nesikhathi sokuphela. UPetru wathi babesesikhathini sokuphela noma ezinsukwini zokugcina lapho ekhuluma nesixuku ngePhentekoste.

'"Futhi ngezinsuku zokugcina, "UNkulunkulu uthi," ngizothululela omunye womoya wami phezu kwayo yonke inhlobo yenyama, futhi amadodana akho namadodakazi akho azoprofetha nezinsizwa zakho zizobona imibono futhi amadoda akho amadala aphuphe amaphupho, i-18 ngisho nasezincekwini zami zesilisa naphezu kwezigqila zami zensikazi ngiyothulula omunye womoya wami ngalezozinsuku, futhi ziyoprofeta. (Izenzo 2: 17, 18)

UJesu wabikezela usizi noma isikhathi sokuhlupheka kulokho okwashiwo ingelosi kuDanyeli.

"Ngoba ngaleso sikhathi kuzoba nosizi olukhulu olungakaze lube khona kusukela ekuqaleni kwezwe kuze kube manje, cha, futhi olungasayikuphinde lube khona." (UMathewu 24: 21)

“Kuyakuba khona isikhathi sosizi esingakaze sibe khona selokhu kwaba khona isizwe kuze kube yileso sikhathi.” (Daniyeli 12: 1b)

Ingelosi yatshela uDaniel ukuthi abanye balaba bantu bazophunyuka, uJesu wanikela AmaJuda abafundi imiyalo yokuthi ungaphunyuka kanjani.

“Ngaleso sikhathi abantu bakho bayophunyuka, bonke abatholakala belotshiwe encwadini.” (Daniyeli 12: 1c)

“Khona-ke labo abaseJudiya mabaqale ukubalekela ezintabeni. 17 Ophezu kophahla lwendlu makangehli ukuyokhipha izimpahla endlini yakhe, 18 futhi umuntu osensimini makangabuyeli ukuyothatha ingubo yakhe yangaphandle. ” (Mathewu 24: 16-18)

UDaniel 12: I-2 yagcwaliseka lapho abantu bakhe, amaJuda, bemukela uKristu.

"Abaningi abalele othulini lomhlaba bazovuka, abanye bavukele ekuphileni okuphakade abanye bahlanjalazwe futhi badelelwe kuze kube phakade." (Daniyeli 12: 2)

“UJesu wathi kuye: 'Qhubeka ungilandela bayeke abafileyo bangcwabe abafileyo babo. '”(Mathewu 8:22)

“Futhi ningaqhubeki ninikela ngemizimba yenu esonweni njengezikhali zokungalungi, kodwa zinikeleni kuNkulunkulu njengalabo abaphilayo kwabafileyo, nemizimba yenu kuNkulunkulu njengezikhali zokulunga. ” (KwabaseRoma 6:13)

Ukhuluma ngokufa okungokomoya nempilo yokomoya, yomibili imiphumela yabo.

UDaniel 12: I-3 nayo yagcwaliseka ngekhulu lokuqala.

"Labo abanokuqondisisa bayokhanya ngokukhazimulayo njengomkhathi wezulu, futhi baletha abaningi ekulungeni njengezinkanyezi, kuze kube phakade naphakade." (Daniyeli 12: 3)

“Nina ningukukhanya kwezwe. Idolobha alinakufihlwa lapho lisentabeni. ”(UMathewu 5: 14)

Kanjalo, makukhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu, ukuze babone imisebenzi yenu emihle, bakhazimulise uYihlo osemazulwini. (UMathewu 5: 16)

Onke la mavesi agcwaliseka ngekhulu lokuqala. Ngakho-ke, kulandela ukuthi leli vesi elisembangweni, ivesi 4, nalo lagcwaliseka ngaleso sikhathi.

Kepha wena Daniyeli, gcina la mazwi eyimfihlo, uyiqinise incwadi leyo, kuze kufike isikhathi sokuphela. Abaningi bazungeza, nolwazi lweqiniso luchichima. ”(UDaniel 12: 4)

“Imfihlo engcwele eyayifihliwe ezimisweni zezinto ezedlule nasezizukulwaneni ezedlule. Kepha manje sembuliwe kwabangcwele bakhe, I-27 uNkulunkulu ajabule kuyo ukumazisa ezizweni ngengcebo ekhazimulayo yale mfihlo engcwele, onguKristu ebunyeni nawe, ithemba lenkazimulo yakhe. (KwabaseKolose 1: 26, 27)

“Angisanibizi ngokuthi niyizigqila, ngoba isigqila asikwazi okwenziwa yinkosi yaso. Kepha nginibize ngokuthi ningabangane, ngoba Nginazisile zonke izinto Ngizwile kuBaba. ” (Johane 15:15)

"... ukuze uthole ulwazi olunembile lwemfihlo engcwele kaNkulunkulu, okungukuthi, uKristu. 3 Kufihlwe kuye ngokucophelela yonke imicebo yokuhlakanipha neyolwazi. (KwabaseKolose 2: 2, 3)

Kuze kube manje, sesifinyelela emcabangweni we-11:

 • Ukuqagela 1: Iphupho likaNebukadinesari ligcwaliseka namuhla.
 • Ukuqagela 2: Umyalo oseMisebenzini 1: I-7 "akuyona eyakho ukwazi izikhathi nezikhathi ubaba azibekele ezakhe amandla" azisebenzi koFakazi BakaJehova.
 • Ukuqagela 3: Lapho uDaniel 12: 4 ethi "ulwazi lweqiniso" luyoba luningi, lokho kubandakanya ulwazi olwangena ngaphansi kwegunya likaNkulunkulu uqobo.
 • Ukuqagela 4: Abantu bakaDaniel okukhulunywa ngabo e12: 1 bangoFakazi BakaJehova.
 • Ukuqagela 5: Usizi olukhulu noma usizi lukaDaniel 12: I-1 ayisho ukubhujiswa kweJerusalema.
 • Ukuqagela 6: Labo abatshelwa ukuthi uDaniel bazophunyuka akubhekiseli kumaKristu angamaJuda ngekhulu lokuqala, kodwa koFakazi BakaJehova yiArmagedon.
 • Ukuqagela 7: NgoDaniel 12: 1, uMichael akazange amele amaJuda ezinsukwini zokugcina njengoba uPeter asho, kodwa uzolwela oFakazi BakaJehova manje.
 • Ukuqagela 8: AmaKhristu ekhulu lokuqala akhange akhanye ngokukhanyayo futhi akazange alethe abaningi ekulungeni, kodwa ngoFakazi BakaJehova.
 • Ukuqagela 9: UDaniel 12: I-2 ikhuluma ngoFakazi BakaJehova abaningi ababelele othulini bephaphama. Lokhu akubhekiseli kumaJuda athola iqiniso kuJesu ekhulwini lokuqala.
 • Ukuqagela 10: Ngaphandle kwamazwi kaPeter, uDaniel 12: I-4 ayisho isikhathi sokuphela kwabantu bakaDaniel, amaJuda.
 • Ukuqagela 11: UDaniel 12: I-1-4 ayizange igcwaliseke ngekhulu lokuqala, kodwa iyasebenza osukwini lwethu.

Kunokucabanga okuningi okuzayo. Kepha okokuqala ake sibheke ukucabanga kobuholi be-JW ngo-1914. Incwadi, Lifundisani Ngempela IBhayibheli? inesithasiselo esizama ukuchaza imfundiso. Isigaba sokuqala sifundeka kanje:

ISITHASISELO

I-1914 — unyaka Obalulekile Esiprofethweni SeBhayibheli

DECADES kusenesikhathi, abafundi beBhayibheli bamemezele ukuthi kuzoba nentuthuko enkulu kwi-1914. Kwakuyini lokhu, futhi yibuphi ubufakazi obukhomba i-1914 njengonyaka obalulekile?

Manje kuyiqiniso ukuthi abafundi beBhayibheli bakhomba ku-1914 njengonyaka wezenzakalo ezibalulekile, kepha yiziphi izenzakalo esikhuluma ngazo? Yikuphi intuthuko ongacabanga ukuthi kukhulunywa ngayo ngemuva kokufunda isigaba sokuphetha sale nto yesithasiselo?

Njengoba nje uJesu abikezela, “ukuba khona” kwakhe njengeNkosi yasezulwini kuye kwaphawulwa izenzakalo zomhlaba ezinkulu — impi, indlala, ukuzamazama komhlaba, nezifo eziwumshayabhuqe. (Mathewu 24: 3-8; Luka 21:11) Izenzakalo ezinjalo zinikeza ubufakazi obunamandla beqiniso lokuthi u-1914 ngempela waphawula ukuzalwa koMbuso kaNkulunkulu wasezulwini nokuqala 'kwezinsuku zokugcina' zalesi simiso sezinto esibi samanje. — 2. Thimothewu 3: 1-5.

Ngokusobala, isigaba sokuqala sihlose ukuthi siqonde ukuthi kwakungukuba khona kukaJesu Kristu obekwe esihlalweni sobukhosi okwamenyezelwa amashumi eminyaka kusengaphambili yilaba bafundi beBhayibheli.

Lokhu kungamanga futhi kudukisa kakhulu.

UWilliam Miller, ngokusobala, wayengumzukulu wenhlangano yama-Adventist. Umemezele ukuthi u-1843 noma u-1844 kuzoba yisikhathi lapho uJesu abuya khona ne-Armagedoni. Usebenzise uDaniel isahluko 4 ukubikezela kwakhe, kepha ube nonyaka ohlukile wokuqalisa.

UNelson Barbour, omunye wamaSabatha, wakhomba ku-1914 njengonyaka we-Armagedoni, kodwa wakholwa ukuthi u-1874 kwaba unyaka uKristu ayekhona ngawo ngokungabonakali emazulwini. Wakholisa uRussell, owayenamathela kulowo mbono ngisho nangemva kokuhlukana noBarbour. Kuze kwaba ngo-1930 lapho unyaka wokuba khona kukaKristu ususwe kusuka ku-1874 kuya ku-1914.[i]

Ngakho-ke isitatimende esigabeni sokuqala seSithasiselo singamanga. Amagama aqinile? Mhlawumbe, kodwa hhayi amazwi ami. Yile ndlela uGerrit Losch weNdikimba Ebusayo akuchaza ngayo. Kusukela ekusakazweni kukaNovemba 2017 sinalokhu:

“Amanga isitatimende esingamanga esivezwe ngamabomu ukuthi siyiqiniso. Amanga. Amanga aphikisana neqiniso. Ukuqamba amanga kuhilela ukukhuluma into engalungile kumuntu onelungelo lokwazi iqiniso ngodaba oluthile. Kepha kukhona futhi okubizwa ngokuthi yi-half-iqiniso. IBhayibhili litshela amaKhristu ukuthi athembeke komunye lomunye. “Manje njengoba senilahle inkohliso, khulumani iqiniso”, kubhala umphostoli uPawulu kwabase-Efesu 4:25. Amanga namaqiniso ayingcosana aqeda ukwethembana. Isaga saseJalimane sithi, "Olala kanye, akakholelwa, noma ekhuluma iqiniso". Ngakho-ke kudingeka sikhulume ngokukhululekile nangokwethembeka komunye nomunye, singagodli imininingwane ethile engashintsha umbono walowo olalele noma imdukise. ”

Ngakho-ke unayo. Besinelungelo lokwazi okuthile, kepha esikhundleni sokusitshela ukuthi sinelungelo lokwazi ini, basifihlela kona, basiholela esiphethweni esingamanga. Ngokwencazelo kaGerrit Losch, basikhohlisile.

Nakhu okunye okuthakazelisa kakhulu: Uma uRussell noRutherford bathola ukukhanya okusha okuvela kuNkulunkulu ukubasiza baqonde ukuthi uDaniel isahluko 4 wayesebenza osukwini lwethu, ngakho-ke noWilliam Miller, noNelson Barbour, nawo wonke amanye amaSabatha amukela futhi ashumayela le ncazelo engokwesiprofetho. Ngakho-ke, esikushoyo ngokukholelwa kwethu ku-1914 ukuthi uJehova wembule iqiniso eliyingxenye kuWilliam Miller, kepha akazange nje aliveze lonke iqiniso — usuku lokuqala. Khona-ke uJehova wakwenza futhi noBarbour, waphinde wakwenza noRussell, waphinde wakwenza noRutherford. Ngaso sonke isikhathi okuholela ekudumazekeni okukhulu nasekuphahlazekeni komkholo kwabaningi bezinceku Zakhe ezithembekile. Ngabe lokho kuzwakala njengoNkulunkulu onothando? Ingabe uJehova umambuli wamaqiniso aphelele, ekhuthaza abantu ukuba badukise abafo?

Noma mhlawumbe iphutha — lonke iphutha — lilele emadodeni.

Masiqhubeke nokufunda incwadi efundisa ngeBhayibheli.

"Njengoba kulotshwe kuLuka 21:24, uJesu wathi:" IJerusalema liyakunyathelwa phansi ngabezizwe, kuze kugcwaliseke izikhathi ezimisiwe zezizwe [“izikhathi zabeZizwe,” i-King James Version]. ” IJerusalema belikade liyinhloko-dolobha yesizwe samaJuda — ikomkhulu lokubusa kohlu lwamakhosi asendlini yeNkosi uDavide. (IHubo 48: 1, 2) Nokho, la makhosi ayehlukile kubaholi bezizwe. Babehlala “esihlalweni sobukhosi sikaJehova” njengabameleli bakaNkulunkulu uqobo. (1 IziKronike 29:23) Ngakho-ke iJerusalema laliwuphawu lokubusa kukaJehova. ” (isig. 2)

 • Ukuqagela 12: IBhabheli nezinye izizwe ziyakwazi ukunyathela phansi ekubuseni kukaNkulunkulu.

Kuyahlekisa lokhu. Hhayi ukuhlekisa kuphela, kepha sinobufakazi bokuthi kungamanga. Kulapho-ke kuDaniel isahluko 4 ukuze sifunde sonke. “Sikuphuthe kanjani lokhu?”, Ngizibuza.

Okokuqala, embonweni, uNebukadinesari uthola lo mlayezo kuDaniel 4: 17:

“Lokhu kungumyalo wabalindi, isicelo siyizwi labangcwele, ukuze abantu abaphilayo bazi ukuthi oPhezukonke unguMbusi embusweni wesintu nokuthi uwunika noma ngubani ayifunayo, futhi umisa phezu kwayo ngisho nelincane kunawo wonke amadoda. ”(UDaniel 4: 17)

Ngemuva kwalokho uDaniel uqobo uphinda lawo mazwi evesini 25:

“Uzoxoshwa phakathi kwabantu, indawo yakho yokuhlala ibe nezilwane zasendle, futhi uzonikezwa uhlaza lokudla njengezinkunzi; futhi uzonyiswa ngamazolo amazulu, kudlule izikhathi eziyisikhombisa phezu kwakho, uze ukwazi lokho oPhezukonke unguMbusi embusweni wesintu nokuthi uwunikeza noma ngubani akufunayo. ”(UDaniel 4: 25)

Ngokulandelayo, ingelosi iyakhipha:

“Uxoshwa esintwini. Kuzoba nezilo zasendle indawo yakho yokuhlala, futhi uzonikezwa imifino yokudla njengezinkunzi, kudlule izikhathi eziyisikhombisa kuwe, uze wazi ukuthi oPhezukonke unguMbusi embusweni wesintu nokuthi uwunikeza noma ngubani akufunayo. '”(UDaniel 4: 32)

Ngemuva kwalokho ekugcineni, lapho esefundile isifundo sakhe, uNebukadinesari ngokwakhe uyamemezela:

“Ekupheleni kwaleso sikhathi mina, Nebukadinesari, ngabheka ezulwini, ukuqonda kwami ​​kwangibuyisela kimi; futhi ngamdumisa oPhezukonke, futhi kuLowo ophilayo kuze kube phakade ngamdumisa futhi ngamdumisa, ngoba Ubukhosi bakhe bungumbuso waphakade futhi umbuso wakhe ungowezizukulwane ngezizukulwane. (UDaniel 4: 34)

“Manje mina Nebukhadinezari ngiyadumisa, ngiphakamisa, ngikhazimulisa iNkosi yamazulu, ngoba yonke imisebenzi yakhe iyiqiniso nezindlela zakhe zilungile, ngoba uyakwazi ukudumaza labo abahamba ngokuziqhenya. ”(UDaniel 4: 37)

Izikhathi ezinhlanu sitshelwa ukuthi uJehova uphethe futhi angenza noma yini ayifunayo kunoma ngubani afuna ngisho neNkosi ephakeme kunazo zonke ekhona; kanti nokho sithi umbuso wakhe unyathelwa phansi yizizwe?! Angicabangi kanjalo!

Sikuthathaphi lokho? Sikuthola ngokukhetha i-cherry ngokukhetha ivesi elilodwa bese sishintsha incazelo yalo futhi sethemba ukuthi wonke umuntu ubheka lelo vesi kuphela futhi wamukela ukutolika kwethu.

 • Ukuqagela 13: UJesu wayekhuluma ngokubusa kukaJehova kuLuka 21: 24 lapho ekhuluma ngeJerusalema.

Cabanga ngamazwi kaJesu kuLuka.

“Bayakuwa ngosiko lwenkemba bathunjelwe ezizweni zonke; iJerusalema liyakunyathelwa phansi yizizwe kuze kufezeke izikhathi ezimisiwe zezizwe. ”(Luka 21: 24)

Le ukuphela kwendawo lonke iBhayibheli lapho kusetshenziswa khona ibinzana elithi “izikhathi ezimisiwe zabezizwe” noma “izikhathi ezimisiwe zabeZizwe”. Akuveli ndawo kwenye indawo. Akukho okuningi okufanele kuqhubeke, akunjalo?

Ingabe uJesu wayekhuluma ngokubusa kukaJehova? Ake sivumele iBhayibheli lizikhulume. Futhi, sizobheka umongo.

“Kepha, lapho ubona iJerusalema sizungezwe amabutho akanisa, khona-ke yazini ukuthi ukuchithwa kwe wakhe asondele. I-21 Bese kuthi labo abaseJudiya baqale ukubalekela ezintabeni, labo abaphakathi wakhe hamba, futhi labo basemaphandleni mabangangeni wakhe, I-22 ngoba lezi yizinsuku zokufeza ubulungiswa ukuze zonke izinto ezibhaliwe zigcwaliseke. I-23 Maye kwabesifazane abakhulelwe nalabo abancela umntwana ngalezo zinsuku! Ngoba kuzoba nosizi olukhulu emhlabeni nolaka phezu kwalaba bantu. 24 Futhi bayakuwa ngosiko lwenkemba futhi bathunjelwe kuzo zonke izizwe; futhi iJerusalema lizakunyathelwa phansi yizizwe kuze kufike isikhathi sezikhathi ezimisiwe zezizwe. (Lukha 21: 20-24)

Uma kukhulunywa nge “Jerusalem” noma “her”, ngabe akukhulumi ngokusobala ngomuzi ongokoqobo waseJerusalema? Ingabe akhona amazwi kaJesu atholakala lapha avezwe njengophawu noma isingathekiso? Akakhulumi ngokusobala nangokoqobo? Ngakho-ke kungani singacabanga ukuthi kungazelelwe, maphakathi nomusho, ashintshe abhekise eJerusalema, hhayi njengomuzi ongokoqobo, kodwa njengophawu lokubusa kukaNkulunkulu?

Kuze kube namuhla, idolobha laseJerusalema liyanyathelwa. Ngisho nezwe elizimele, nelibusayo kwa-Israyeli alinakukwazi ukubeka ibango elikhethekile lomuzi onendawo ephikisanayo, ohlukaniswe phakathi kwamaqembu enkolo ahlukene futhi aphikisayo: amaKhristu, amaSulumane namaJuda.

 • Ukuqagela 14: UJesu wasiphatha kabi isenzo.

Ukube uJesu ubekhuluma ngokunyathela okuqala ngokudingiselwa eBhabheli ngesikhathi sikaDaniel njengoba iNhlangano iphikisana, ubeyobe esethi, “Jerusalema isazoqhubeka nokuba wanyathelwa yizizwe…. ” Ukukubeka esikhathini sesikhathi esizayo, njengoba enza, kusho ukuthi ngesikhathi esho lawo mazwi esiprofetho, iJerusalema — idolobha — lalingakanyathelwa.

 • Ukuqagela 15: Amagama kaJesu asebenza kuDaniel 4.

Lapho uJesu ekhuluma njengokulotshiwe kuLuka 21: 20-24, akukho okukhombisa ukuthi ukhuluma nganoma yini enye ngaphandle kokubhujiswa okuzayo kweJerusalema ngo-70 CE Ukuze imfundiso yango-1914 isebenze, kufanele samukele ukucabanga okungenabufakazi bokuthi uJesu ebhekisa kokuthile okuphathelene nesiprofetho sikaDaniyeli esahlukweni 4. Asikho nje isizathu sokugomela okunjalo. Ukuqagela; mbumbulu omsulwa.

 • Ukuqagela 16: Izikhathi ezimisiwe zezizwe zaqala ngokudingiselwa eBhabhiloni.

Njengoba kungekho noJesu, noma yimuphi umlobi weBhayibheli, okhuluma “ngezikhathi ezimisiwe zezizwe” ngaphandle kukaLuka 21:24, ayikho indlela yokwazi ukuthi zaqala nini “lezi zikhathi ezimisiwe”. Ngabe baqala ngesizwe sokuqala ngaphansi kukaNimrodi? Noma ngabe yiGibhithe yini engabeka ukuqala kwale nkathi, lapho igqilaza abantu bakaNkulunkulu? Konke ukuqagela. Ukube bekubalulekile ukwazi isikhathi sokuqala, iBhayibheli belizokusho ngokusobala.

Ukufanekisa lokhu, ake sibheke isiprofetho sokubalwa kwesikhathi sangempela.

"Bangu amasonto angamashumi ayisikhombisa ezinqunyelwe kubantu bakho naphezu komuzi wakho ongcwele, ukuze uqede isiphambeko, futhi uqede isono, futhi wenze ukubuyisana ngephutha, futhi ulethe ukulunga kuze kube nini nanini, futhi ubeke uphawu embonweni futhi umprofethi, futhi ukugcoba eNgcwelengcwele. 25 Kufanele wazi futhi ube nokuqonda [ukuthi] kusukela ekuphumeni kwezwi lokuthi kubuyiselwe futhi kwakhiwe kabusha iJerusalema kuze kufike uMesiya [uMholi], kuzoba namaviki ayisikhombisa, namaviki angamashumi ayisithupha nambili. Uzobuya futhi azokwakhiwa kabusha, ngesigcawu somphakathi nangom moat, kodwa ezinkingeni zezikhathi. ”(UDaniel 9: 24, 25)

Esinakho lapha isikhathi esithile, esingaqondakali. Wonke umuntu uyazi ukuthi zingaki izinsuku esontweni. Ngemuva kwalokho sinikezwa iphoyinti elithile lokuqala, umcimbi ongaqondakali okhomba ukuqala kokubalwa: umyalo wokubuyisa nokwakha kabusha iJerusalema. Ekugcineni, sitshelwa ukuthi yimuphi umcimbi ozokhomba ukuphela kwesikhathi okukhulunywa ngaso: Ukufika kukaKristu.

 • Umcimbi wokuqalisa othize, oqanjwe ngokusobala.
 • Isikhathi esithile.
 • Umcimbi othize ophela, uqanjwe ngokusobala.

Ingabe lokhu kwaba usizo kubantu bakaJehova? Ngabe bakuthole kusengaphambili okuzokwenzeka nokuthi kuzokwenzeka nini? Noma ingabe uJehova wabaholela ekudumazekeni ngesiprofetho esambulwe kancane nje? Ubufakazi bokuthi akazange abutholakale kuLuka 3:15:

"Manje abantu babelindele futhi bonke babenenhliziyo zabo ngoJohane," Kungenzeka yini ukuthi unguKristu? "(Luka 3: 15)

Kungani, ngemuva kweminyaka engama-600, babelindele ngo-29 CE? Ngoba babenesiprofetho sikaDaniel okwakuzodlula. Plain futhi elula.

Kepha uma kukhulunywa ngephupho likaDaniel 4 noNebukadinesari, isikhathi asichazwanga kahle. (Impela isikhathi eside kangakanani isikhathi?) Awukho umcimbi wokuqala onikeziwe. Akukho lutho olwalungasho ukuthi ukuthunjwa kwamaJuda — okwase kwenzekile ngaleso sikhathi — kwakumele kukhombise ukuqala kokubalwa okuthile. Ekugcineni, akukho lapho kushiwo khona ukuthi izikhathi eziyisikhombisa zizophela ngokubekwa kukaMesiya esihlalweni sobukhosi.

Konke kwenziwa. Ngakho-ke, ukuze siyenze isebenze, kufanele samukele imibono emine engaphezulu.

 • Ukuqagela 17: Isikhathi asikho ngokuqhathanisa kepha silingana neminyaka ye-2,520.
 • Ukuqagela 18: Umcimbi owenza ukuqala bekungukudingiselwa eBhabheli.
 • Ukuqagela 19: Ukudingiswa kwenzeka ngo-607 BCE
 • Ukuqagela 20: Isikhathi siphela ngoJesu ebekwe esihlalweni sobukhosi ezulwini.

Akunabufakazi bembhalo kunoma yikuphi kwalokhu okucatshangwe.

Futhi manje umcabango wokugcina:

 • Ukuqagela 21: Ukuba khona kukaKristu bekungabonakali.

Kukusho kuphi lokhu emBhalweni? Ngizikhahlela iminyaka yokungazi okuyimpumputhe, ngoba empeleni uJesu uyangixwayisa wena kanye nemfundiso enjalo.

“Uma umuntu ethi kini, 'Bhekani! Nangu uKristu, 'noma,' Bheka! ' ungakukholwa. I-24 Kuzovela oKhristu bamanga nabaprofethi bamanga futhi bazokwenza izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ezinkulu ukuze badukise, uma kungenzeka, ngisho nabakhethiweyo. I-25 Bheka! Ngikuxwayisile ngaphambili. I-26 Ngakho-ke, uma abantu bethi kuwe, 'Bheka! Usehlane, 'ungaphumi; 'Bheka! Usegumbini elingaphakathi, 'ungakholelwa. I-27 Ngoba njengoba nje umbani uphuma empumalanga ukhanye ubheke entshonalanga, kuyoba njalo nokuba khona kweNdodana yomuntu. (UMathewu 24: 23-27)

"Ehlane" noma "emagumbini angaphakathi" ... ngamanye amagama, ifihliwe ekubonweni, igcinwe ekusithekeni, ingabonakali. Ngemuva kwalokho, ukwenza nje isiqiniseko sokuthi siyalithola iphuzu (esingazange silithole) usitshela ukuthi ubukhona bakhe buzofana nombani wesibhakabhaka. Lapho umbani ubaneka esibhakabhakeni, udinga umhumushi ukuze akutshele okusanda kwenzeka? Akuboni wonke umuntu? Ungahle ubheke phansi, noma ngaphakathi kudwetshwe amakhethini, kanti usazokwazi ukuthi umbani ukhanyisile.

Lapho eyikhipha, uthi:

“Lapho-ke kuzovela isibonakaliso seNdodana yomuntu ezulwini, futhi zonke izizwe zomhlaba ziyozishaya ngosizi, bayobona iNdodana yomuntu iza emafwini wezulu ngamandla nenkazimulo enkulu. ”(UMathewu 24: 30)

Singakufakazela kanjani lokho njengokubonakala okungabonakali — okufihliwe ekubukeni komphakathi — ukuba khona?

Singakwazi futhi siwaqonde kabi amazwi kaJesu ngenxa yokwethenjwa okungafanele. Futhi basafuna ukuthi sibathembe.

Kwi-Broadcast kaMashi, uGerrit Losch uthe:

“UJehova noJesu bayayethemba inceku engaphelele enakekela izinto ngokusemandleni ayo nangezinhloso ezinhle kakhulu. Akufanele-ke yini nathi sethembe inceku engaphelele? Ukuze ubone ubukhulu bokwethembela kukaJehova noJesu encekwini ethembekileyo, cabanga ngalokho akuthembise amalungu ayo. Ubathembise ukungafi nokungonakali. Maduzane, ngaphambi nje kwe-Armagedoni, amalungu asele esigqila azothathwa aye ezulwini. Kusukela ngo-1919 enkathini yethu evamile, inceku ibiphethwe ezinye zezinto zikaKristu. NgokukaMathewu 24:47, lapho abagcotshiweyo beyiswa ezulwini, ngaleso sikhathi uJesu uzobaphathisa konke okungokwakhe. Ingabe lokhu akubonisi ukwethenjwa okukhulu? IsAmbulo 4: 4 sichaza laba abagcotshiwe abavusiwe njengababusi kanye noKristu. Isambulo 22: 5 sithi bazobusa, hhayi iminyaka eyinkulungwane kuphela, kodwa kuze kube phakade naphakade. Yeka ukuthembela okukhulu uJesu akubonisa kubo. Njengoba uJehova uNkulunkulu noJesu Kristu bethembela ngokuphelele encekwini ethembekileyo neqondayo, akufanele yini nathi senze okufanayo? ”

Kulungile, umqondo-ke uwukuthi, uJehova uyamethemba uJesu. Kuyavunywa. UJesu uyayethemba iNdikimba Ebusayo. Ngazi kanjani? Futhi uma uJehova enika uJesu into azositshela yona, siyazi ukuthi noma yini uJesu asitshela yona ivela kuNkulunkulu; ukuthi kenzi lutho ngokwalo. Akawenzi amaphutha. Akasidukisi ngokulindela okungamanga. Ngakho-ke, uma uJesu enikeza iNdikimba Ebusayo lokho uJehova amnikeze khona, kwenzekani ngokuhamba? Ukuxhumana okuphuthelwe? Ukuxhumana okungafaneleki? Kwenzakalani? Noma uJesu akasebenzi nje njengomxhumanisi? Angicabangi kanjalo! Isiphetho kuphela ukuthi akabaniki lolu lwazi, ngoba zonke izipho ezinhle neziphelele zivela phezulu. (Jakobe 1:17) Ithemba elingamanga nalokho okulindelwe okulindelekile akuzona izipho ezinhle neziphelele.

INdikimba Ebusayo — amadoda nje — ifuna sibethembe. Bathi, "Sithembe, ngoba uJehova uyasethemba futhi noJesu uyasethemba." Kulungile, ngakho-ke nginegama labo ngalokho. Kodwa ngibe sengitshela uJehova kumaHubo 146: 3 ukuthi, “Ungathembeli ezikhulwini.” Makhosana! Akukhona yini lokho uGerrit Losch asanda kuzisho ukuthi bayikho? Kulokhu kusakazwa, uthi uyinkosi yesikhathi esizayo. Kepha, uJehova uthi, "Ningethembi ezikhulwini naseNdodaneni yoMuntu, engakwazi ukuletha insindiso." Ngakolunye uhlangothi, amadoda azibiza ngezikhulu athi angibalalele futhi ngibethembe uma sifuna ukusindiswa. Kodwa-ke, ngakolunye uhlangothi, uJehova ungitshela ukuthi ngingawathembi amakhosana anjalo nokuthi insindiso ayikho kubantu.

Kubukeka kuyisinqumo esilula ukwenza ukuthi ubani okufanele ngilalele.

I-Afterword

Into ebuhlungu kimi lapho ngithola okokuqala ukuthi u-1914 wayeyimfundiso engamanga ukuthi angizange ngilahle ukwethemba kwami ​​inhlangano. Ngaphelelwa ukuthembela kulaba bantu, kodwa uma ngikhuluma iqiniso, angikaze ngibe nokuthembela okukhulu kangako kubo noma kunjalo, njengoba ngibonile ukwehluleka kwabo okuningi. Kodwa ngangikholelwa ukuthi inhlangano kwakuyinhlangano yeqiniso kaJehova, inkolo eyodwa yeqiniso emhlabeni. Kuthathe enye into ukungikholisa ukuthi ngibheke kwenye indawo — engikubiza ngokuthi yi-breaker deal. Ngizokhuluma ngalokho kuvidiyo elandelayo.
____________________________________________________________________________

[i] "UJesu ubekhona kusukela 1914", I-Golden Age, I-1930, iphe. 503

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  30
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x