In the ividiyo yokugcina, sahlola ithemba lezinye Izimvu ezishiwo kuJohn 10: 16.

“Futhi nginezinye izimvu, ezingezona ezalesi isibalo; Nami futhi kufanele ngingenise, futhi zizolalela izwi lami, futhi ziyoba umhlambi owodwa, umalusi munye. ”(UJohn 10: 16)

INdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova ifundisa ukuthi la maqembu amabili angamaKristu— “lesi sibaya” kanye “nezinye izimvu” - ahlukaniswa ngomvuzo awutholayo. Abokuqala bagcotshwe ngomoya futhi baya ezulwini, okwesibili abagcotshiwe futhi bahlala emhlabeni namanje njengezoni ezingaphelele. Sibonile emiBhalweni kuvidiyo yethu yokugcina ukuthi lena yimfundiso engamanga. Ubufakazi obungokomBhalo busekela esiphethweni sokuthi ezinye izimvu zihlukaniswe “kulesi sibaya” hhayi ngethemba labo, kodwa ngemvelaphi yabo. BangamaKristu abeZizwe, hhayi amaJuda angamaKristu. Siphinde safunda ukuthi iBhayibheli alifundisi amathemba amabili, kodwa linye:

“. . Munye umzimba, nomoya munye, njengalokho nabizelwa ethembeni linye lokubizwa kwenu; yinye iNkosi, yinye inkolo, munye umbhapathizo; uNkulunkulu munye noYise wabo bonke, ophezu kwabo bonke, okubo bonke, ophakathi kwabo bonke. ” (Kwabase-Efesu 4: 4-6)

Kuyavunywa, kuthatha isikhashana ukujwayela leli qiniso elisha. Ngenkathi ngiqala ukubona ukuthi nginethemba lokuba ngomunye wabantwana bakaNkulunkulu, kwakunemizwa exubile. Ngangisacwile ezimfundisweni ze-JW, ngakho-ke ngacabanga ukuthi lokhu kuqonda okusha kusho ukuthi uma ngihlala ngithembekile, ngizoya ezulwini, ngingaphinde ngibonwe. Ngikhumbula umkami — owayehlala ekhala izinyembezi — ekhala lapho ebona lokhu.

Umbuzo uwukuthi, Ingabe izingane zikaNkulunkulu ezigcotshiwe ziya ezulwini ukuze zithole umvuzo wazo?

Kungakuhle ukukhomba umbhalo ophendula lo mbuzo ngokungagunci, kepha maye, awukho umbhalo onjalo ngokwazi kwami. Kwabaningi, lokho akukuhle ngokwanele. Bafuna ukwazi. Bafuna impendulo emnyama nomhlophe. Isizathu ukuthi abafuni ngempela ukuya ezulwini. Bathanda umbono wokuphila emhlabeni njengabantu abaphelele abaphila phakade. Nami. Kuyisifiso esingokwemvelo impela.

Kunezizathu ezimbili zokuthi senze izingqondo zethu zikhululeke maqondana nalo mbuzo.

Isizathu 1

Owokuqala engingakufanekisa kangcono ngokukubuza umbuzo. Manje, angifuni ukuthi ucabange ngempendulo. Vele uphendule kusuka emathunjini akho. Nasi isimo.

Awushadile futhi ufuna umngane womshado. Unezinketho ezimbili. Ngokukhetha 1, ungakhetha noma yimuphi umlingani phakathi kwezigidigidi zabantu emhlabeni — noma yiluphi uhlanga, inkolelo, noma isizinda. Zikhethele. Ayikho imikhawulo. Khetha okubukeka okuhle kakhulu, okuhlakaniphe kakhulu, okucebe kakhulu, okunomusa noma okuhlekisa kakhulu, noma inhlanganisela yalokhu. Noma yini imnandi ikhofi lakho. Ngokukhetha 2, awukhethi. UNkulunkulu uyakhetha. Noma yini umlingani uJehova akulethela yona, kufanele uyamukele.

Ukusabela kwesisu, khetha manje!

Ingabe ukhethe inketho 1? Uma kungenjalo… uma ukhethe inketho yesi-2, ngabe usadonseleka kunketho 1? Ingabe ukuqagela kwesibili ukukhetha kwakho? Ngabe ubona sengathi kufanele ucabange ngayo ngaphambi kokuthatha isinqumo sakho sokugcina?

Ukwehluleka kwethu ukuthi senze izinqumo ezisuselwa kulokho esikufunayo, hhayi lokho esikudingayo — hhayi lokho okusifanele thina. Inkinga ukuthi kuyaqabukela ngathi sazi ukuthi yini elungele thina. Kodwa-ke sivame ukuba nama-hubris okucabanga ukuthi senza. Uma kukhulunywa iqiniso, maqondana nokukhetha umlingani, sonke kaningi senza ukukhetha okungalungile. Izinga eliphezulu lezehlukaniso lingubufakazi balokhu.

Ngokunikwa leli qiniso, sonke bekufanele ngabe sigxume kunketho 2, sishaqeka ngisho nomcabango wenketho yokuqala. UNkulunkulu ungikhethele? Letha!

Kepha asikwenzi. Siyangabaza.

Uma sikholelwa ngempela ukuthi uJehova wazi okuningi ngathi kunokuba sazi ngathi, futhi uma sikholwa ngokweqiniso ukuthi Uyasithanda futhi ufuna lokho okungcono kakhulu kithi, pho kungani singenakufuna ukuba asikhethele umuntu esizoshada naye ?

Kufanele kube yini okuhlukile uma kuziwa emvuzweni esiwutholayo wokuba nokholo eNdodaneni yakhe?

Lokho esisanda kukufanekisa yingqikithi yokholo. Sonke sifunde amaHeberu 11: 1. INew World Translation of the Holy Scriptures ikubeka ngale ndlela:

"Ukukholwa yisifiso esiqinisekisiwe salokho okulindelwe, ukubonakaliswa okusobala kwezinto ezingabonakali." (Heberu 11: 1)

Uma kukhulunywa ngokusindiswa kwethu, into ethenjwayo nakanjani hhayi ubonakale kahle, ngaphandle kwezithombe ezinhle zokuphila kweNew World ezitholakala ezincwadini ze-Watchtower Society.

Ngabe sicabanga ngempela ukuthi uNkulunkulu uzovusa izigidigidi zabantu abangalungile, ababhekane nazo zonke izinhlekelele nobudlova bomlando, futhi konke kuzoba yinto ethandekayo kusukela ekuqaleni? Akunangqondo nje. Kukangaki sithola ukuthi isithombe ekukhangiseni asihambelani nomkhiqizo othengiswayo?

Iqiniso lokuthi asikwazi ukubazi ngokunembile ubuqiniso bomvuzo otholwa Izingane zikaNkulunkulu yingakho sidinga ukholo. Cabanga ngezibonelo ezikwesahluko seshumi nanye sonke samaHeberu.

Ivesi lesine likhuluma ngo-Abela: “Ngokukholwa u-Abela wanikela kuNkulunkulu ngomhlatshelo onenani elikhulu kunelikaKayini…” (Hebheru 11: 4) Bobabili laba bazalwane babebona izingelosi nenkemba evutha amalangabi emnyango wensimu yase-Edene. Akekho ongabazayo ukuthi uNkulunkulu ukhona. Eqinisweni, uKayini wakhuluma noNkulunkulu. (UGenesise 11: 6, 9-16) Wakhuluma noNkulunkulu !!! Noma kunjalo, uKayini wayentula ukholo. Ngakolunye uhlangothi, u-Abel wathola umklomelo wakhe ngenxa yokholo lwakhe. Abukho ubufakazi bokuthi u-Abela wayenombono ocacile wokuthi lowo mvuzo uzoba yini. Eqinisweni, iBhayibheli liyibiza ngemfihlo engcwele eyayifihliwe yaze yembulwa nguKristu eminyakeni eyizinkulungwane kamuva.

“. . .imfihlo engcwele eyayifihlekile ezinhlelweni ezedlule nasezizukulwaneni ezedlule. Kepha manje sembuliwe kwabangcwele bakhe, ”(KwabaseKolose 1: 26)

Ukholo luka-Abela lwalungekhona ngokukholelwa kuNkulunkulu, ngoba noKayini wayenakho lokho. Futhi nokukholwa kwakhe bekungekho ngqo ekutheni uNkulunkulu uzogcina izithembiso zakhe, ngoba abukho ubufakazi bokuthi izethembiso zenziwa kuye. Ngandlela-thile, uJehova wabonisa ukuthi uyayemukela imihlatshelo ka-Abela, kodwa konke esingakusho ngokuqiniseka emlandweni ophefumulelwe ukuthi u-Abela wayazi ukuthi wayethokozisa uJehova. Ufakazi wafakazelwa ukuthi emehlweni kaNkulunkulu, wayelungile; kodwa lokho kwakusho ukuthini emphumela wokugcina? Abukho ubufakazi bokuthi wayazi. Into ebalulekile okufanele siyazi ukuthi bekungadingeki ukuthi ayazi. Njengoba umbhali wamaHeberu esho:

“. . Ngaphezu kwalokho, ngaphandle kokholo akwenzeki ukumjabulisa [kahle], ngoba lowo oza kuNkulunkulu kufanele akholwe ukuthi ukhona nokuthi uba umvuzi walabo abamfuna ngobuqotho. ”(KumaHeberu 11: 6)

Uyini lowo mvuzo? Asidingi ukwazi. Eqinisweni, ukukholwa kumayelana nokungazi. Ukholo lumayelana nokuthembela ebuhleni obuphakeme bukaNkulunkulu.

Masithi ungumakhi, bese umuntu eza kuwe athi, “Ngakhele indlu, kepha kufanele ukhokhele zonke izindleko ephaketheni lakho, angizukukhokha lutho ngize ngibe nalo, bese nginguye uzokukhokhela engikubona kufanele. ”

Ungayakha yini indlu ngaphansi kwalezo zimo? Ngabe uzokwazi ukubeka lolo hlobo lokholo ebuhleni nasekuthembekeni komunye umuntu?

Yilokhu uJehova uNkulunkulu asicela ukuba sikwenze.

Iqiniso ukuthi, ingabe udinga ukwazi kahle ukuthi umvuzo uzoba yini ngaphambi kokuba uwamukele?

IBhayibheli lithi:

“Kepha njengoba nje kubhaliwe ukuthi: 'Ilihlo alibonanga, nendlebe akezwanga, futhi akubanga khona enhliziyweni yomuntu izinto uNkulunkulu azilungiselele labo abamthandayo.'” (1 Co 2: 9)

Kuyavunywa, sinesithombe esingcono sokuthi umvuzo uhlanganiswa kanjani ukwedlula u-Abela, kodwa asisenaso sonke isithombe — singasondele neze.

Yize imfihlo engcwele yayambuliwe ngosuku lukaPaul, futhi wabhala ngaphansi kokuphefumlelwa ehlanganyela imininingwane eminingana ukusiza ukucacisa uhlobo lomvuzo, wayesenesithombe esingacacile.

“Okwamanje sibona uhlaka olubi ngesibuko sensimbi, kepha lapho-ke luzoba ubuso nobuso. Okwamanje ngazi kancane, kodwa lapho-ke ngizokwazi ngokunembile, njengoba nje nami ngaziwa kahle. Manje, nokho, lezi ezintathu zihlala: ukholo, ithemba, uthando; kepha okukhulu kunakho konke uthando. ”(I-1 Korinte 13: 12, 13)

Isidingo sokholo asikapheli. Uma uJehova ethi, "Ngizokuvuza uma uthembekile kimi", ngabe sizophendula sithi, "Ngaphambi kokuthi ngithathe isinqumo sami, Baba, ungacacisa ngokuncane ngalokho okuhlinzekayo?"

Ngakho-ke, isizathu sokuqala sokuthi singakhathazeki ngohlobo lomvuzo wethu sihlanganisa ukukholwa kuNkulunkulu. Uma sinokholo ngempela lokuthi uJehova ulunge ngokwedlulele futhi uhlakaniphe ngokungenamkhawulo futhi uchichime kakhulu uthando lwakhe ngathi nangesifiso sakhe sokusenza sijabule, khona-ke siyoshiya umvuzo omuhle ezandleni zakhe, siqiniseka ukuthi noma yini kuzoba yiyo injabulo ngaphandle kwanoma yini esingayicabanga.

Isizathu 2

Isizathu sesibili sokungakhathazeki ukuthi okuningi esikukhathalelayo kuvela ekukholelwa emvuzweni wokuthi empeleni akuyona into engokoqobo.

Ngizoqala ngokwenza isitatimende esinesibindi. Zonke izinkolo zikholelwa kuhlobo oluthile lomvuzo wasezulwini futhi zonke zinokungalungile. AmaHindu namaBuddha anezindiza zawo zokuphila, amaHindu Bhuva Loka noS Swarga Loka, noma iBuddhist Nirvana — okungelona izulu elingako njengohlobo lokulibala okujabulisayo. Uhlobo lwamaSulumane lwangemva kokufa lubukeka luthandelwa amadoda, luthembisa inqwaba yezintombi ezinhle ezizoshada.

Ngaphakathi kwezingadi kanye neziphethu, Kugqokwa [izigqoko] zesilika enhle nencwajana, kubheke phambili… Sizoshada… abesifazane abalungile abanamehlo amakhulu, [amahle]. (I-Korani, i-44: 52-54)

Kuzo [izingadi] kukhona abesifazane ababekela imingcele [yabo], engafundwanga phambi kwabo yindoda noma nguJinni - Njengokungathi ngamarubhi namakhorali. (I-Korani, i-55: 56,58)

Bese sifika kweLobukholwa. Amasonto amaningi, kuhlanganise noFakazi BakaJehova, bakholelwa ukuthi bonke abantu abalungile baya ezulwini. Umehluko ukuthi oFakazi bakholelwa ukuthi inani lilinganiselwe kuma-144,000 kuphela.

Ake sibuyele eBhayibhelini ukuze siqale ukususa zonke izimfundiso zamanga. Masiphinde sifunde eyoku-1 kwabaseKorinte 2: 9, kepha kulokhu ngokomongo.

“Manje sikhuluma ukuhlakanipha kulabo abavuthiwe, kodwa hhayi ukuhlakanipha kwalesi simiso sezinto noma leyababusi balesi simiso sezinto, abazoba yize. Kepha sikhuluma ngobuhlakani bukaNkulunkulu emfihlakalo engcwele, ukuhlakanipha okufihliwe, uNkulunkulu akubeka kusengaphambili ngaphambi kwezinhlelo zezinto zenkazimulo yethu. Kungukuhlakanipha lokhu ukuthi akekho kubabusi balesi simiso sezinto owaziyo, ngoba ukube babekwazi, babengeke bayibulale iNkosi ekhazimulayo. Kepha njengoba nje kubhaliwe ukuthi: “Iso alibonanga, futhi izindlebe azizwanga, futhi akuzange kuthathwe enhliziyweni yomuntu izinto uNkulunkulu azilungiselele labo abamthandayo.” Ngoba uNkulunkulu uzembulile kithi Ngomoya wakhe, ngoba umoya uphenya ezintweni zonke, yebo izinto ezijulile zikaNkulunkulu. ”(1 Corinthians 2: 6-10)

Ngakho, bangobani “ababusi balesi simiso sezinto”? Yibo "ababulale iNkosi ekhazimulayo". Ubani owabulala uJesu? AmaRoma ayenesandla kuwo, ukwenza isiqiniseko, kodwa labo ababenecala elikhulu, labo ababephikelela ukuthi uPontiyu Pilatu ugweba uJesu ukuba abulawe, babengababusi benhlangano kaJehova, njengoba oFakazi babeyibeka — isizwe sakwa-Israyeli. Njengoba sithi isizwe sakwa-Israyeli sasiyinhlangano kaJehova yasemhlabeni, kulandela ukuthi ababusi baso — indikimba yaso ebusayo — babengabaPristi, ababhali, abaSadusi nabaFarisi. Laba yibo “ababusi balesi simiso sezinto” uPawulu akhuluma ngabo. Ngakho-ke, lapho sifunda le ndima, masingagcini ngokucabanga kwethu kubabusi bezepolitiki banamuhla, kepha sifake nalabo ababusi bezenkolo; ngoba ngababusi benkolo okufanele babe sesikhundleni sokuqonda "ukuhlakanipha kukaNkulunkulu kwimfihlo engcwele, ukuhlakanipha okufihliwe" uPawulu akhuluma ngakho.

Ngabe ababusi bohlelo lwezinto loFakazi BakaJehova, iNdikimba Ebusayo, bayayiqonda imfihlo engcwele? Ngabe bayakwazi ukuhlakanipha kukaNkulunkulu? Umuntu angacabanga kanjalo, ngoba sifundiswa ukuthi banomoya kaNkulunkulu ngakho-ke, futhi njengoba uPawulu esho, kufanele bakwazi ukuhlola "izinto ezijulile zikaNkulunkulu."

Kodwa-ke, njengoba sibonile kuvidiyo yethu edlule, la madoda afundisa izigidi zamaKristu aqotho afuna iqiniso lokuthi akhishiwe kule mfihlo engcwele. Ingxenye yemfundiso yabo ukuthi bangu-144,000 144,000 kuphela abazobusa noKristu. Futhi bafundisa nokuthi lo mthetho uzoba sezulwini. Ngamanye amagama, i-XNUMX ishiya umhlaba unomphela futhi iya ezulwini iyoba noNkulunkulu.

Kuthiwa ku-real estate, kunezinto ezintathu okufanele uzigcine engqondweni uma uthenga indlu: Esokuqala indawo. Okwesibili indawo, kanti okwesithathu, ukuqagele, indawo. Ingabe yilokho umvuzo wamaKristu? Indawo, indawo, indawo? Ngabe umvuzo wethu uyindawo engcono yokuhlala?

Uma kunjalo, kuthiwani ngeHubo 115: 16:

“. . Ngokuqondene namazulu, kungawo amazulu, okukaJehova, Kepha umhlaba uwuniké amadodana abantu. ”(IHu. 115: 16)

Futhi akazange athembise amaKristu, abantwana bakaNkulunkulu, ukuthi bazodla ifa lomhlaba njengefa?

“Babusisiwe abanomoya omnene, ngoba bayokudla ifa lomhlaba.” (UMathewu 5: 5)

Vele, endimeni efanayo, eyaziwa ngokuthi amaBeatunes, uJesu wathi futhi:

"Babusisiwe abahlanzekile enhliziyweni, ngoba bayobona uNkulunkulu." (UMathewu 5: 8)

Ingabe wayekhuluma ngokomfanekiso? Kungenzeka, kepha angicabangi kanjalo. Noma kunjalo, lokho kungumbono wami nje futhi nombono wami futhi u- $ 1.85 uzokutholela ikhofi elincane kwaStarbucks. Kumele ubheke amaqiniso bese uzenzela isiphetho sakho.

Umbuzo ophambi kwethu umi: Ngabe umvuzo wamaKhristu agcotshiweyo, kungaba owesibongo samaJuda, noma wohlobo olukhulu lokunye Izimvu, lokushiya umhlaba futhi uyophila ezulwini?

UJesu wathi:

“Babusisiwe abaqaphela isidingo sabo esingokomoya, ngoba umbuso wamazulu ungowabo.” (UMathewu 5: 3)

Manje inkulumo ethi, "umbuso wamazulu", ivela izikhathi ezingama-32 encwadini kaMathewu. (Akuveli ndawo kwenye imiBhalo.) Kepha qaphela ukuthi akuyona "umbuso in amazulu ”. UMathewu akakhulumi ngendawo, kodwa ngemvelaphi — umthombo wegunya lombuso. Lo mbuso akuwona owasemhlabeni kodwa owezulu. Ngakho-ke igunya layo livela kuNkulunkulu hhayi kubantu.

Mhlawumbe lesi kungaba yisikhathi esihle sokuma bese ubheka igama elithi “izulu” njengoba lisetshenziswe emBhalweni. “Izulu”, ngobunye, livela eBhayibhelini cishe izikhathi ezingama-300, futhi “emazulwini”, izikhathi ezingaphezu kwama-500. "Okwezulu" kwenzeka cishe izikhathi ezingama-50. Amagama anezincazelo ezahlukahlukene.

“Izulu” noma “amazulu” angasho nje isibhakabhaka esingenhla kwethu. UMark 4:32 ukhuluma ngezinyoni zezulu. Amazulu angabhekisa nasemkhathini. Kodwa-ke, zivame ukusetshenziselwa ukubhekisa endaweni yomoya. Umkhuleko weNkosi uqala ngegama elithi, “baba wethu osemazulwini…” (Mathewu 6: 9) lapho kusetshenziswe ubuningi. Kodwa-ke, kuMathewu 18:10 uJesu ukhuluma 'ngezingelosi ezulwini ezihlala zibuka ubuso bukaBaba osezulwini.' Lapho, kusetshenziswa ubunye. Ngabe lokhu kuyaphikisana nalokhu esisanda kukufunda kumaKhosi okuqala ngoNkulunkulu ukuthi akaqukethwe ngisho nasezulwini lamazulu? Lutho neze. Lezi izinkulumo nje zokusinikeza izinga elincane lokuqonda ngesimo sikaNkulunkulu.

Isibonelo, lapho ekhuluma ngoJesu, uPawulu utshela abase-Efesu esahlukweni 4 ivesi 10 ukuthi “wenyukela ngaphezu kwamazulu onke” Ngabe uPawulu usikisela ukuthi uJesu wakhuphukela ngaphezu kukaNkulunkulu uqobo? Akunakwenzeka.

Sikhuluma ngoNkulunkulu esezulwini, kepha akekho.

“Kepha uNkulunkulu uyakuhlala impela emhlabeni? Bheka! Amazulu, yebo, izulu lamazulu, awunakukwanela; kangakanani-ke le ndlu engiyakhileyo! ”(I-1 Kings 8: 27)

Ibhayibheli lithi uJehova usezulwini, kodwa futhi lisho ukuthi izulu alinakukwazi ukumthwala.

Cabanga uzama ukuchazela umuntu owazalwa eyimpumputhe ukuthi imibala ebomvu, eluhlaza okwesibhakabhaka, eluhlaza nophuzi ibukeka kanjani. Ungazama ngokuqhathanisa imibala nokushisa. Okubomvu kufudumele, okuluhlaza okwesibhakabhaka kupholile. Uzama ukunikeza umuntu oyimpumputhe uhlaka oluthile, kepha akaqondi umbala.

Siyayiqonda indawo. Ngakho-ke, ukusho ukuthi uNkulunkulu usezulwini kusho ukuthi akekho lapha nathi kodwa kwenye futhi indawo kude kakhulu esingayifinyelela. Kodwa-ke, lokho akuqali ukuchaza ukuthi liyini ngempela izulu noma isimo sikaNkulunkulu. Kufanele sivumelane nemikhawulo yethu uma sizokuqonda noma yini ngethemba lethu lasezulwini.

Ake ngichaze lokhu ngesibonelo esisebenzayo. Ngizokukhombisa ukuthi yini abaningi abayibiza njengebaluleke kakhulu isithombe esithathwe.

Emuva nge-1995, abantu baseNASA bathatha ingozi enkulu. Isikhathi kusibonakude seHubble besibiza kakhulu, sinohlu olude lwabantu abalifisayo ukuyisebenzisa. Noma kunjalo, banquma ukuyikhomba engxenyeni encane yesibhakabhaka eyayingenalutho. Cabanga ngosayizi webhola le-tennis endaweni eyodwa yegumbi lomzimba webhola lezinyawo ume ngakolunye. Lokho kungaba yincane kangakanani. Injalo indawo yesibhakabhaka ababeyihlolisisa ukuthi inkulu kangakanani. Ngezinsuku ze-10 ukukhanya okuqhamukayo okuvela kuleyo ngxenye yesibhakabhaka kungena ngaphakathi, isithombe nge-photon, ukutholwa kwiszwa se-teleskopu. Babengeke bagcine ngokungenalutho, kodwa esikhundleni salokho bathola lokhu.

Njalo ichashaza, yonke intuba emhlophe kulesi sithombe akuyona inkanyezi kodwa umthala. Umthala onamakhulu ezigidi uma kungenjalo amabhiliyoni ezinkanyezi. Kusukela kuleso sikhathi benze isikena esijulile ezingxenyeni ezihlukene zezulu futhi isikhathi ngasinye bathola umphumela ofanayo. Ngabe sicabanga ukuthi uNkulunkulu uhlala endaweni? Umkhathi obonakalayo mkhulu kakhulu kangangokuba awunakucabanga ngengqondo yomuntu. UJehova angahlala kanjani endaweni? Izingelosi, yebo. Banqunyelwe njengawe nami. Kufanele baphile ndawo ndawo. Kuvela ukuthi kunobunye ubukhona, izindiza ezingokoqobo. Futhi, izimpumputhe zizama ukuqonda umbala - yilokho esiyikho.

Ngakho-ke, lapho iBhayibheli likhuluma ngezulu, noma amazulu, lokhu kumane kungukusizakala ukusisiza ngandlela thile ekuqondeni lokho esingakwazi ukukuqonda. Uma sizozama ukuthola incazelo ejwayelekile exhumanisa konke ukusetshenziswa okuhlukahlukene “kwezulu”, “amazulu”, “kwasezulwini”, lokhu kungahle kube yilokhu:

Izulu yilokho okungekho komhlaba. 

Umqondo wezulu eBhayibhelini uhlala njalo ungokuthile okuphakeme kunomhlaba kanye / noma izinto zasemhlabeni, ngisho nangendlela engeyinhle. Kwabase-Efesu 6:12 kukhulunywa “ngamabutho omoya ababi ezindaweni zasezulwini” kanti u-2 Peter 3: 7 ukhuluma “ngamazulu nomhlaba okubekelwe umlilo manje”.

Ngabe likhona ivesi eBhayibhelini elisho ngokungangabazeki ukuthi umvuzo wethu ukubusa usezulwini noma uyohlala ezulwini? Abezenkolo bakubeke lokho emakhulwini eminyaka lokho okuvela emiBhalweni; kodwa khumbula, lawa madoda afanayo afundise izimfundiso ezifana nesihogo somlilo, umphefumulo ongafi, noma ukuba khona kukaKristu ngo-1914 — ukubala nje abambalwa. Ukuze siphephe, kumele singanaki noma iyiphi imfundiso yabo “njengezithelo zomuthi onobuthi”. Esikhundleni salokho, ake simane siye eBhayibhelini, singacabangi, bese sibona ukuthi lisiholelaphi.

Kunemibuzo emibili esiqedayo. Sizohlala kuphi? Futhi siyoba yini? Ake sizame ukubheka inkinga yendawo kuqala.

Indawo

UJesu wathi sizobusa naye. (2 Thimothewu 2:12) Ingabe uJesu uyabusa esezulwini? Uma ekwazi ukubusa esezulwini, kungani kufanele abeke inceku ethembekileyo neqondayo ezokondla umhlambi wakhe esehambile? (Mt 24: 45-47) Emzekelisweni emva komzekeliso — amathalenta, omina, izintombi eziyishumi, umphathi othembekile — sibona isihloko esifanayo: UJesu uyahamba futhi ushiya izinceku zakhe ziphethe aze abuye. Ukubusa ngokugcwele, kumele abekhona, futhi ubuKrestu bonke bumayelana nokulinda ukubuya kwakhe emhlabeni azobusa.

Abanye babethi, “Hheyi, uNkulunkulu angenza noma yini ayifunayo. Uma uNkulunkulu efuna ukuthi uJesu nabagcotshiweyo babuse besezulwini, bangakwazi. ”

Kuliqiniso. Kepha impikiswano ayisiye uNkulunkulu can kwenze, kepha lokho uNkulunkulu anakho okhethiwe ukwenza. Kufanele sibheke umlando ophefumulelwe ukuze sibone ukuthi uJehova uye wasibusa kanjani isintu kuze kube namuhla.

Ngokwesibonelo, cabanga ngeSodoma neGomora. Umkhulumeli kaJehova oyingelosi owazambathisa umzimba womuntu wavakashela u-Abrahama wathi kuye:

“Ukukhala kweSodoma neGomora kukhulu impela, futhi isono sabo sikhulu. Ngizokwehla ukuze ngibone ukuthi bayasebenza yini ngokwesikhalo esifikile kimi. Uma kungenjalo, ngiyakwazi. ”(UGenesise 18: 20, 21)

Kubonakala sengathi uJehova akazange asebenzise ukwazi kwakhe konke ukutshela izingelosi ukuthi isimo sasinjani empeleni kulawo madolobha, kodwa kunalokho ake bazitholele ngokwabo. Kwakufanele behle bezofunda. Kwakudingeka baziphathe njengamadoda. Kwakudingeka ukuba khona ngokoqobo, futhi kwakudingeka bavakashele indawo.

Ngokunjalo, lapho uJesu ebuya, uzobe esemhlabeni ukuzobusa futhi ahlulele isintu. IBhayibheli alikhulumi ngesikhawu esifushane lapho efika khona, iqoqe abakhethiweyo bayo, bese ibahlebela ezulwini ukuthi bangabe besabuya. UJesu akekho manje. Usezulwini. Lapho ebuya, eyakhe Parousia, ukuba khona kwakhe kuzoqala. Uma ubukhona bakhe buqala lapho ebuyela emhlabeni, ukuba khona kwakhe kungaqhubeka kanjani uma ebuyela ezulwini? Sikukhumbule kanjani lokhu?

Isambulo sisitshela ukuthi “Itende likaNkulunkulu likubantu, futhi uyokwenza kuhlala nabo…" “Hlala nabo!” UNkulunkulu angahlala kanjani nathi? Ngoba uJesu uzoba nathi. Wabizwa ngokuthi u-Imanuweli okusho ukuthi “uNkulunkulu unathi”. (Mt 1: 23) “ungukubonakaliswa” kukaJehova uqobo, “futhi usekela zonke izinto ngezwi lamandla akhe.” (KumaHeberu 1: 3) "ungumfanekiso kaNkulunkulu", futhi labo abambonayo, babona uBaba. (2 KwabaseKhorinte 4: 4; UJohane 14: 9)

Hhayi nje ukuthi uJesu uzohlala nesintu, kepha nabagcotshiwe, amakhosi nabapristi bakhe. Sitshelwa nokuthi iJerusalema Elisha — lapho kuhlala khona abagcotshiwe — lehla livela ezulwini. (Isambulo 21: 1-4)

Izingane zikaNkulunkulu ezibusa noJesu njengamakhosi nabapristi kuthiwa ziyabusa emhlabeni, hhayi ezulwini. INWT ihumusha kabi isAmbulo 5:10 ehumusha leli gama lesiGreki indlebe okusho ukuthi “on or on” njengo “over”. Lokhu kuyadukisa!

Indawo: Ngamafuphi

Yize kungabonakala kunje, angisho lutho ngokwezigaba. Lokho kungaba yiphutha. Ngibonisa nje ukuthi isisindo sobufakazi siholelaphi. Ukudlula nje kwalokho kungaba ukungawanaki amazwi kaPawulu athi sibona izinto ngokwengxenye. (I-1 Korion 13: 12)

Lokhu kusiholela embuzweni olandelayo: Sizoba njani?

Siyoba Njani?

Ngabe simane singabantu abaphelele? Inkinga ukuthi uma singabantu kuphela, singaphelele futhi singenasono, singabusa kanjani njengamakhosi?

Ibhayibheli lithi: 'Umuntu ubusa umuntu kube ukulimala kwakhe', futhi 'akukhona okomuntu ukuqondisa isinyathelo sakhe'. (UmShumayeli 8: 9; Jeremiah 10: 23)

Ibhayibheli lithi sizokwahlulela isintu, futhi ngaphezu kwalokho, sizokwahlulela nezingelosi, sibhekise ezingelosini eziwile ezikuSathane. (I-1 Korion 6: 3) Ukuze senze konke lokhu nokuningi, sizodinga amandla namandla okuqonda ngaphezu kwalokho umuntu angaba nakho.

Ibhayibheli likhuluma ngeNdalo eNtsha, okukhombisa okuthile okungakaze kube khona ngaphambili.

 “. . Ngakho-ke, uma umuntu emunye noKristu, uyisidalwa esisha; izinto zakudala zidlulile; bheka! sekukhona izinto ezintsha. ” (2 KwabaseKhorinte 5:17)

“. . .Kodwa kwangathi ngingeze ngaziqhayisa, ngaphandle kwesigxobo sokuhlushwa seNkosi yethu uJesu Kristu, ngaye izwe elibulewe ngaye ngokuqondene nami nami mayelana nezwe. Ngoba ukusoka nokungasoki akulutho, kodwa isidalwa esisha siyilutho. Ngokuqondene nabo bonke labo abahamba ngokuhlelekile ngalo mthetho wokuziphatha, ukuthula nesihe makube phezu kwabo, yebo, phezu kuka-Israyeli kaNkulunkulu. ” (Galathiya 6: 14-16)

Ngabe uPawulu lapha ukhuluma ngokufanisa, noma ubhekise kokunye. Umbuzo uhlala uthi, Siyoba yini ekwakhiweni kabusha uJesu akhuluma ngakho kuMathewu 19:28?

Singakuthola kancane lokho ngokuhlola uJesu. Singakusho lokhu ngoba lokho uJohane asitshela kona kwenye yezincwadi zokugcina zebhayibheli ezake zalotshwa.

“. . Bheka ukuthi luhlobo luni lothando uBaba asinike lona, ​​ukuba sibizwe ngabantwana bakaNkulunkulu! Futhi yilokho esiyikho. Kungakho umhlaba ungasazi, ngoba awuzange umazi yena. Bathandekayo, manje singabantwana bakaNkulunkulu, kepha akukakabonakali ukuthi siyoba yini. Siyazi ukuthi lapho ebonakaliswa siyakuba njengaye, ngoba sizombona njengoba enjalo. Futhi wonke umuntu onalo leli themba kuye uyazihlambulula njengoba naye emsulwa. ” (1 Johane 3: 1-3)

Noma yini uJesu ayikho manje, lapho ebonakele, uzoba yilokho akudingayo ukuze abe yilokho ukubusa emhlabeni iminyaka eyinkulungwane futhi abuyisele isintu emuva emndenini kaNkulunkulu. Ngaleso sikhathi, siyoba njengaye.

Lapho uJesu evuswa nguNkulunkulu, wayengasesemuntu, kodwa esengumoya. Ngaphezu kwalokho, waba ngumoya owawunokuphila ngaphakathi kuye, impilo angayidlulisela kwabanye.

“. . Ngalokho kulotshiwe ukuthi: "Umuntu wokuqala u-Adamu waba ngumphefumulo ophilayo." U-Adamu wokugcina waba ngumoya ophilisayo. ” (1 KwabaseKhorinte 15:45)

"Ngoba njengoba nje uYise enokuphila ngokwakhe, kanjalo uyiphile neNdodana ukuba ibe nokuphila ngokwayo." (John 5: 26)

"Impela, imfihlo engcwele yalokhu kuzinikela kokuhlonipha uNkulunkulu inkulu kakhulu: 'Wabonakaliswa esenyameni, kwathiwa ulungile emoyeni, wabonakala ezingelosini, kwashunyayelwa ngaye phakathi kwezizwe, wakholwa emhlabeni; . '”(1 UThimothi 3: 16)

UJesu wavuswa nguNkulunkulu, “kwathiwa ulungile emoyeni”.

“. . .kwazeke kini nonke nakubo bonke abantu bakwa-Israyeli ukuthi egameni likaJesu Kristu umNazaretha, enambethela esigxotsheni kodwa uNkulunkulu amvusa kwabafileyo,. . . ” (IzEnzo 4:10)

Kodwa-ke, ngesimo sakhe esivusiwe, ekhazinyulisiwe, wakwazi ukuphakamisa umzimba wakhe. 'Wabonakaliswa enyameni'.

“. . .UJesu waphendula, wathi kubo: “Dilizani leli thempeli, futhi ngizolivusa ngezinsuku ezintathu.” AmaJuda athi: “Leli thempeli lakhiwa ngeminyaka ye-46, kanti nizolivusa ngezinsuku ezintathu?” Kepha yena ubekhuluma ngethempeli lomzimba wakhe. ”(UJohn 2: 19-22)

Qaphela, wakhuliswa uNkulunkulu, kepha yena-uJesu-uzophakamisa umzimba wakhe. Lokhu wakwenza ephindelela, ngoba wayengakwazi ukuzibonakalisa kubafundi bakhe njengomoya. Abantu abanawo amandla wezinzwa wokubona umoya. Ngakho-ke, uJesu wathatha inyama ngokuthanda kwakhe. Kuleli fomu, wayengasekho umoya, kepha eseyindoda. Kubonakala sengathi anganikela futhi anciphise umzimba wakhe ngokuthanda. Ubengavela emoyeni omncane… adle, aphuze, athinte futhi athintwe… bese anyamalale abuyele emoyeni omncane. (Bheka uJohn 20: 19-29)

Ngakolunye uhlangothi, phakathi naleso sikhathi uJesu wabonakala kwimimoya esetilongweni, amademoni ayephonswe phansi futhi avalelwe emhlabeni. (I-1 Peter 3: 18-20; ISambulo 12: 7-9) Lokhu, ngabe wayekwenza njengomoya.

Isizathu sokuthi uJesu abonakale njengomuntu ukuthi wayedinga ukunakekela izidingo zabafundi bakhe. Thatha ngokwesibonelo ukuphulukiswa kukaPetru.

UPeter wayeyindoda ephukile. Wayehlulekile eNkosini yakhe. Wayemphike kathathu. Azi ukuthi uPetru kwakufanele abuyiselwe ngokomoya, uJesu wahlela isimo sothando. Eme ogwini ngenkathi bedoba, wabayala ukuba baphonse inetha labo ohlangothini lwesikebhe. Ngaso leso sikhathi, inetha lalichichima izinhlanzi. UPetru wabona ukuthi yiNkosi futhi weqa esikebheni wabhukuda waya ogwini.

Ogwini wayithola iNkosi ihleli buthule ibheke umlilo wamalahle. Ngobusuku uPetru aphika ngayo iNkosi, kwaba khona futhi umlilo wamalahle. (Johane 18:18) Isiteji saqalwa.

UJesu wosa ezinye zezinhlanzi abazibamba futhi badla ndawonye. Kwa-Israyeli, ukudla ndawonye kwakusho ukuthi ninokuthula omunye komunye. UJesu wayetshela uPetru ukuthi babenokuthula. Ngemuva kwesidlo, uJesu wabuza uPetru kuphela, ukuthi uyamthanda yini. Akazange ambuze kanye, kodwa kathathu. UPeter wayeseyiphike iNkosi kathathu, ngakho-ke isiqinisekiso ngasinye sothando lwakhe, wayekuqeda ukuphika kwakhe kwangaphambilini. Akukho moya ongakwenza lokhu. Kwakungukusebenzisana komuntu nomuntu.

Masikhumbule lokho njengoba sihlola lokho uNkulunkulu akugcinele abakhethiweyo bakhe.

U-Isaya ukhuluma ngeNkosi ezobusa ngokulunga nezikhulu ezizobusa.

“. . .Bheka! Inkosi iyobusa ngokulunga,
Futhi izikhulu zizobusa ngobulungiswa.
Futhi yilowo nalowo uzoba njengendawo yokucashela umoya,
Indawo yokucasha isivunguvungu,
Njengemifudlana yamanzi ezweni elingenamanzi,
Njengomthunzi wedwala elikhulu ezweni elibunjiwe. ”
(U-Isaya 32: 1, 2)

Singabona kalula ukuthi iNkosi okukhulunywa ngayo lapha nguJesu, kepha ngobani izikhulu? Inhlangano ifundisa ukuthi laba ngabadala, ababonisi besifunda, namalungu amakomidi egatsha azobusa emhlabeni eNew World.

Emhlabeni omusha, uJesu uzobeka “izikhulu emhlabeni wonke” ukuba zihole phakathi kwabakhulekeli bakaJehova emhlabeni. (IHu. 45: 16) Akungabazeki ukuthi uzokhetha eziningi zalezi phakathi kwabadala abathembekile banamuhla. Ngoba lamadoda azibonakalisa njengamanje, uzokhetha ukuphathisa abaningi amalungelo amakhulu esikhathini esizayo lapho embula indima yesigaba sobukhosi ezweni elisha.
(w99 3 / 1 p. 17 par. 18 "The Temple" and "the Chieftain" Namuhla)

Isigaba “sesikhulu” !? Inhlangano ibonakala ibathanda amakilasi ayo. “Isigaba sikaJeremiya”, “isigaba sika-Isaya”, isigaba “samaJonadaba”… uhlu luyaqhubeka. Ngabe kufanele sikholwe ngempela ukuthi uJehova waphefumulela u-Isaya ukuba aprofethe ngoJesu njengeNkosi, weqe wonke umzimba kaKristu — iZingane zikaNkulunkulu — bese ubhala ngabadala, ababonisi besifunda, nangabadala baseBethel boFakazi BakaJehova?! Ngabe abadala bebandla bake babizwa ngezikhulu eBhayibhelini? Labo ababizwa ngamakhosana noma amakhosi yilabo abakhethiweyo, abantwana abagcotshiwe bakaNkulunkulu, futhi lokho, kuphela emva kokuba bevuselwe enkazimulweni. U-Isaya wayebhekisa ngokwesiprofetho ku-Israyeli kaNkulunkulu, abantwana bakaNkulunkulu, hhayi kubantu abangaphelele.

Uma kushiwo lokho, bazosebenza kanjani njengemithombo eqabulayo yamanzi anikeza impilo namadwala okuvikela? Sizoba siphi isidingo sezinto ezinjalo uma, njengoba kusho inhlangano, uMhlaba Omusha uzoba yipharadesi kwasekuqaleni?

Cabanga ngalokho uPawulu akushoyo ngalezi zikhulu noma amakhosi.

“. . .Ngokuba indalo ilinde ngokulangazela okukhulu ukwambulwa kwamadodana kaNkulunkulu. Ngoba indalo yabekwa ngaphansi kwento engelutho, hhayi ngentando yayo, kodwa ngalowo oyitholelayo, ngesisekelo sethemba lokuthi indalo ngokwayo nayo izokhululwa ekugqilazweni ukonakala futhi ibe nenkululeko ekhazimulayo yabantwana bakaNkulunkulu . Ngoba siyazi ukuthi yonke indalo iyaqhubeka ibubula kanyekanye futhi isezinhlungwini kanyekanye kuze kube manje. ”(Roma 8: 19-22)

"Indalo" ibonakala yehlukile "Kubantwana bakaNkulunkulu". Indalo uPawulu akhuluma ngayo iwile, ubuntu obungaphelele - abangalungile. Laba akusibo abantwana bakaNkulunkulu, kepha bahlukanisiwe noNkulunkulu, futhi badinga ukubuyisana. Laba bantu, ezigidigidini zabo, bazovuselwa emhlabeni nazo zonke iziphambeko zabo, ubandlululo, ukushiyeka kwabo, nemithwalo yemizwa yabo ingaphelele. UNkulunkulu akaxoxi ngenkululeko yokuzikhethela. Kuzofanele beze bodwa, banqume ngokuzithandela kwabo ukwamukela amandla wokuhlenga kaKristu.

NjengoJesu enza kuPetru, laba bazodinga ukunakekelwa ngothando ukuze babuyiselwe esimweni somusa noNkulunkulu. Lokhu kuzoba ngumsebenzi wobupristi. Abanye ngeke bamukele, bayohlubuka. Isandla esiqinile futhi esinamandla sizodingeka ukugcina ukuthula nokuvikela labo abazithobayo phambi kukaNkulunkulu. Le yindima yamaKhosi. Kepha konke lokhu kuyindima yabantu, hhayi izingelosi. Le nkinga yomuntu ngeke ixazululwe yizingelosi, kodwa ngabantu, abakhethwe nguNkulunkulu, abahlolwa ukuthi bayafaneleka yini, futhi banikezwa amandla nokuhlakanipha kokubusa nokwelapha.

Ngokufigqiwe

Uma ufuna izimpendulo ezinengqondo zokuthi sizohlala kuphi nokuthi sizoba yini uma nje sesithola umvuzo wethu, ngiyaxolisa ukuthi ngeke ngikwazi ukubanikeza. INkosi imane nje ayizange isembulele lezi zinto. Njengoba uPawulu asho:

“. . Ngoba manje sibona ngokufingqiwe ngesibuko sensimbi, kepha lapho-ke kuzoba ubuso nobuso. Okwamanje ngazi kancane, kodwa ngaleso sikhathi ngizokwazi ngokunembile, njengoba nje ngaziwa ngokunembile. ”
(I-1 Korion 13: 12)

Ngingasho ukuthi abukho ubufakazi obucacile bokuthi sizophila ezulwini, kepha ubuningi bobufakazi buxhasa umbono wokuthi sizoba emhlabeni. Lokho wukuthi, ngemuva kwakho konke, indawo yesintu.

Sizokwazi yini ukuguquka phakathi kwezulu nomhlaba, phakathi kwendawo yomoya nomhlaba wangempela? Ngubani ongasho iqiniso? Lokho kubonakala sengathi kungenzeka.

Abanye bangabuza, kepha kuthiwani uma ngingafuni ukuba yinkosi nompristi? Yini engingayenza uma nje ngifuna ukuhlala emhlabeni njengomuntu ophakathi nendawo?

Nakhu engikwaziyo. UJehova uNkulunkulu, ngendodana yakhe uJesu Kristu, usinikeza ithuba lokuba izingane zakhe zokutholwa ngisho namanje kulesi simo esisesikuso njengamanje sesono. UJohn 1: 12 uthi:

"Kodwa-ke, kubo bonke abamamukelayo wabanikeza igunya lokuba ngabantwana bakaNkulunkulu, ngoba babekholwa egameni lakhe." (UJohn 1: 12)

Noma imuphi umvuzo otholakala, noma ngabe yiluphi uhlobo lomzimba wethu omusha, uyoba kuNkulunkulu. Usenzela umnikelo futhi akubonakali kuwubuwula ukuwubuza, ukusho kanjalo ukukhuluma, "Uqinisile uNkulunkulu, kodwa yini ngemuva komnyango wesibili?"

Masibe nje nokukholwa ezintweni ezingokoqobo yize zingabonwa, sethembela kuBaba wethu onothando ukusenza sijabule ngaphezu kwamaphupho ethu amabi.

Njengoba u-Forrest Gump asho, "Yikho konke engikushoyo ngalokho."

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.

  Ukuhumusha

  Ababhali

  Izihloko

  Imibhalo yenyanga

  Izigaba

  155
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x