Ezingxoxweni eziningi, lapho indawo yezimfundiso zoFakazi BakaJehova (JWs) ingasekeliseki ngombono weBhayibheli, impendulo evela kuma-JW amaningi ithi, "Yebo, kodwa sinezimfundiso eziyisisekelo ezilungile". Ngaqala ukubuza oFakazi abaningi ukuthi ziyini izimfundiso eziyisisekelo? Kwathi kamuva, ngawucwenga lo mbuzo ngawubuza: “Ziyini izimfundiso eziyisisekelo esiyingqayizivele koFakazi BakaJehova? ” Izimpendulo zalo mbuzo yizona okugxilwe kuzo le ndatshana. Sizokhomba izimfundiso esiyingqayizivele kuma-JWs nakwizindatshana ezizayo zibahlole ngokujulile. Izindawo ezibalulekile ezishiwo yilezi ezilandelayo:

 1. UNkulunkulu, igama lakhe, inhloso nemvelo yakhe?
 2. UJesu Kristu neqhaza lakhe ekugcwalisekeni kwenjongo kaNkulunkulu?
 3. Imfundiso yomhlatshelo wesihlengo.
 4. IBhayibheli alifundisi umphefumulo ongafi.
 5. IBhayibheli alifundisi ukuthi abantu bayohlushwa esihogweni somlilo.
 6. Ibhayibheli yizwi likaNkulunkulu elingaphenduki, neliphefumulelwe.
 7. UMbuso uwukuphela kwethemba lesintu futhi lasungulwa e1914 ezulwini, futhi siphila ezikhathini zokuphela.
 8. Kuzoba nabantu be-144,000 abakhethwe emhlabeni ukuthi babuse noJesu ezulwini (ISambulo 14: 1-4), futhi bonke abanye abantu bayohlala epharadesi emhlabeni.
 9. UZimu unenhlangano eyodwa ekhethekileko neNdikimba Ebusayo (i-GB), egcwalisa indima “yeNceku Ethembekileko Neqondayo” emzekelisweni okuMathewu 24: 45-51, baqondiswa nguJesu ekuthatheni kwabo izinqumo. Zonke izimfundiso zingaqondwa kuphela ngalesi 'siteshi'.
 10. Kuzoba nomsebenzi wokushumayela womhlaba wonke ogxile eMbusweni KaMesiya (UMathewu 24: 14) osungulwe kusukela nge1914, ukusindisa abantu empini ezayo ye-Amagedoni. Lomsebenzi omkhulu wenziwa ngenkonzo yendlu ngendlu (Izenzo 20: 20).

Lokhu okungenhla yikhona okubalulekile engihlangane nakho ezingxoxweni ezahlukahlukene esikhathini eside. Akusilo uhlu oluphelile.

Umongo Wezomlando

Ama-JWs aqhamuka enhlanganweni yabaFundi BeBhayibheli eyaqalwa nguCharles Taze Russell nabanye abambalwa kuma1870. URussell nabangane bakhe bathonywa amakholwa athi “Age to Woza”, amaSecond Adventist aqhamuka kuWilliam Miller, amaPresbyterian, amaCatholicist, amaBrethren kanye namanye amaqembu. Ukuze asabalalise umyalezo owawufundwe yilaba bafundi beBhayibheli ngokutadisha kwabo iMibhalo, uRussel wenza inhlangano esemthethweni ukuze sikwazi ukusatshalaliswa kwezincwadi. Lokhu kamuva kwaziwa njenge-Watchtower Bible and Tract Society (WTBTS). URussell waba nguMongameli wokuqala wale Nhlangano.[i]

Ngemuva kokushona kukaRussell ngo-Okthoba, i-1916, uJoseph Franklin Rutherford (Ijaji uRute) waba nguMongameli wesibili. Lokhu kuholele eminyakeni engu-20 yokushintshwa kwezimfundiso nokulwa kwamandla, okuholele ekutheni ngaphezulu kwe-75% yabafundi beBhayibheli abahlangana noRussell bayeke ukunyakaza, okulinganiselwa kubantu be-45,000.

Ngo-1931, uRutherford wakha igama elisha lalabo abasele naye: OFakazi BakaJehova. Kusukela ngo-1926 kuya ku-1938, izimfundiso eziningi kusukela ngesikhathi sikaRussell zalahlwa noma zabukezwa ngendlela engaqashelwa, futhi kunezelwa nezimfundiso ezintsha. Khonamanjalo, inhlangano yabaFundi BeBhayibheli yaqhubeka njengenhlangano evulekile yamaqembu lapho kwakubekezelelwa khona imibono eyahlukene, kodwa imfundiso yokuthi “Isihlengo Sabo Bonke” kwakuyiphuzu elilodwa lapho kwakuvunyelwene ngokuphelele khona. Kunamaqembu amaningi asabalele emhlabeni wonke, futhi izinombolo zamakholwa kunzima ukuzithola, njengoba ukunyakaza kungagxili noma kungabi nandaba nezibalo zamakholwa.

Ukuthuthukiswa Kwezenkolo

Indawo yokuqala okufanele icatshangwe yilena: Ngabe uCharles Taze Russell wethula izimfundiso ezintsha ngokufunda kwakhe iBhayibheli?

Lokhu kungaphendulwa ngokusobala ngencwadi OFakazi BakaJehova — Abamemezeli BoMbuso KaNkulunkulu[Ii] esahlukweni 5, amakhasi 45-49 lapho isho ngokusobala ukuthi abantu abehlukene babe nomthelela futhi bafundisa uRussell.

“URussel wakhuluma obala ngosizo lwasesifundweni seBhayibheli ayeluthole kwabanye. Akagcinanga ngokuvuma ukuthi unecala ku-Second Adventist uJonas Wendell kodwa futhi wakhuluma ngothando ngabanye abantu ababili ababemsizile ekutadisheni iBhayibheli. URussel wathi ngala madoda amabili: 'Ukutadisha iZwi likaNkulunkulu nalaba bazalwane abathandekayo kuholele, kancane kancane emadlelweni aluhlaza.' Omunye, uGeorge W. Stetson, wayengumfundi okhuthele weBhayibheli futhi engumfundisi weSonto lamaKristu i-Adventin e-Edinboro, ePennsylvania. ”

“Omunye, uGeorge Storrs, wayengumshicileli kamagazini i-Bible Examiner, eBrooklyn, eNew York. UStorrs, owazalwa ngo-December 13, 1796, ekuqaleni wakhuthazwa ukuba ahlole lokho iBhayibheli elikushoyo ngesimo sabafileyo ngenxa yokufunda okuthile okwakushicilelwe (nakuba ngaleso sikhathi ayengaziwa) ngumfundi weBhayibheli owayeqaphile, uHenry Grew , wasePhiladelphia, ePennsylvania. UStorrs waba ngummeli oshisekayo walokho okwakubizwa ngokuthi ukungafi okunemibandela — imfundiso yokuthi umphefumulo uyafa nokuthi ukungafi kuyisipho okufanele sizuzwe amaKristu athembekile. Wabuye wacabanga ukuthi njengoba ababi bengenakufa, akukho ukuhlushwa kwaphakade. UStorrs wahamba amabanga amade, efundisa ngendaba yokungafi kwababi. Phakathi kwezincwadi zakhe ezishicilelwe bekuneSermons Sermons, eyagcina isitholakele amakhophi angama-200,000. Ngaphandle kokungabaza, imibono eqinile kaStorrs eseBhayibhelini ngokufa komphefumulo kanye nokubuyisana nokubuyiselwa (ukubuyiselwa kwalokho okwalahleka ngenxa yesono sika-Adamu; Izenzo 3:21) kwaba nethonya elinamandla, elihle kuCharles T osemusha URussell. ”

Bese kuba ngaphansi kwesihloko esingaphansi, “Hhayi boNtsha, Hhayi Njengokwethu, Kepha NjengeNkosi” (sic), kuyaqhubeka kushiwo:

“UC. T. Russell wasebenzisa i-Watch Tower nezinye izincwadi ukuze asekele amaqiniso eBhayibheli futhi aphikise izimfundiso zenkolo yamanga namafilosofi abantu aphikisana neBhayibheli. Nokho, akazange athi uzothola amaqiniso amasha"(Kutholwe uBoldface.)

Bese icaphuna amazwi kaRussell uqobo:

“Sathola ukuthi emakhulwini eminyaka amahlelo namaqembu ahlukene ayehlukanisile izimfundiso zeBhayibheli phakathi kwawo, eziwahlanganisa nokucabanga kwabantu namaphutha. . . Sithole imfundiso ebalulekile yokulungisiswa ngokukholwa hhayi ngemisebenzi eyayichazwe ngokusobala nguLuther futhi muva nje ngamaKrestu amaningi; ukuthi ubulungiswa baphezulu namandla nokuhlakanipha kwakugadiwe ngokucophelela ngaphandle kokuqondwa kahle ngamaPresbyterian; ukuthi amaWeseli alwazisa futhi alubabaza uthando nozwela lukaNkulunkulu; ukuthi amaSabatha ayephethe imfundiso eyigugu yokubuya kweNkosi; ukuthi amaBaptist phakathi kwamanye amaphuzu ayephethe imfundiso yobhapathizo ngokufanelekile, ngisho noma babelahlekelwe umbono wobhapathizo lwangempela; ukuthi abanye be-Universalists bebenesikhathi eside benemicabango engaqondakali mayelana 'nokubuyiselwa.' Ngakho-ke, cishe wonke amahlelo anikeza ubufakazi bokuthi abasunguli bawo babelokhu befuna iqiniso: kodwa kusobala ukuthi iSitha esikhulu sasilwa nabo futhi sahlukanisa ngokungafanele iZwi likaNkulunkulu elalingakwazi ukuliqeda ngokuphelele. ”

Isahluko bese sinikeza izwi likaRussell ekufundisweni kwezikhathi zezikhathi ezisebhayibhelini.

“Umsebenzi wethu. . . bekulokhu kuhlanganiswa lezi zingcezu zeqiniso esezisabalele futhi sizilethe kubantu beNkosi — hhayi njengezintsha, hhayi njengezethu, kodwa njengezeNkosi. . . . Kufanele sikulahle noma ngabe yisiphi isikweletu noma ngabe sitholile futhi siphinde sakha kabusha amagugu eqiniso.… Umsebenzi iNkosi lapho uthokozisiwe ukusebenzisa amathalenta ethu abathobekile kuwo bekungumsebenzi wokuqala owenziwayo kunokwakhiwa kabusha, ukulungisa kabusha, ukuvumelanisa. ” (Ku-Boldface kufakiwe.)

Esinye isigaba esifingqa lokho okwenziwe nguRussell ngomsebenzi wakhe sithi: “Ngakho-ke uRussell wayenesizotha kakhulu ngokufeza kwakhe. Noma kunjalo, “izingcezwana zeqiniso ezihlakazekile” aziletha wazethula kubantu beNkosi zazingenazo izimfundiso zobuhedeni ezazingahloniphi uNkulunkulu zikaZiqu-zintathu nokungafi komphefumlo, ezazingene emasontweni eLobukholwa ngenxa ukuhlubuka okukhulu. Njengakungekho muntu ngaleso sikhathi, uRussell nabangane bakhe bamemezela emhlabeni wonke lokho okushiwo ukubuya kweNkosi nangezinhloso zaphezulu nokuthi zazihilelani. ”

Okusuka kokungenhla, kuyacaca kakhulu ukuthi uRussell wayengenayo imfundiso entsha evela eBhayibhelini kodwa wahlanganisa ukuqonda okuhlukahlukene okwakuvumelana futhi kuvame ukwehluka emfundisweni eyamukelekayo yobuKristu. Imfundiso ephambili kaRussell kwakuyisihlengo sabo bonke. Ngale mfundiso wakwazi ukukhombisa ukuthi ibhayibheli alifundisi ukuthi umuntu unomphefumlo ongafi, umqondo wokuhlushwa kwaphakade esihogweni somlilo awusekelwa ngokombhalo, uNkulunkulu akayona noziqu kathathu nokuthi uJesu uyiNdodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa, futhi insindiso ayinakwenzeka ngaphandle kwakhe, nokuthi ngesikhathi seVangeli, uKristu ukhetha “uMlobokazi” oyobusa kanye naye embusweni weminyaka eyinkulungwane.

Ngaphezu kwalokho, uRussell wayekholelwa ukuthi ukwazile ukuvumelanisa ukuvumelana kombono wamaCalvin wama-pre-ukuphela, kanye nombono wama-Arminian wokusindiswa kwendawo yonke. Wachaza umhlatshelo wesihlengo kaJesu, njengokuhlenga sonke isintu ebugqilini besono nokufa. (UMathewu 20: 28) Lokhu bekungasho ukuthi kusindiswe bonke, kodwa ithuba "lokuzama kwempilo yonke". URussell wabheka ukuthi kunesigaba esasinqunywe ukuthi sibe “nguMlobokazi kaKristu” owayezobusa umhlaba. Amalungu ngamanye alesi sifundo ayenganqunyelwa kusengaphambili kodwa ayezobhekana 'nokuvivinywa impilo yonke' ngeNkathi yeVangeli. Bonke abanye abantu babeyobhekana “nokuvivinywa kwempilo yonke” phakathi nokubusa kwenkulungwane.

URussell wenza ishadi elibizwa Uhlelo Laphezulu Leminyaka futhi ihlose ukuvumelanisa izimfundiso zeBhayibheli. Kulokhu, wahlanganisa izimfundiso ezahlukahlukene zebhayibheli, kanye nokulandelana kwezikhathi okwenziwe uNathan Barbour ngokusekelwe emsebenzini kaWilliam Miller, nezinto zePyramidology.[Iii] Konke lokhu kuyisisekelo semiyalo yakhe eyisithupha ebizwa Izifundo emiBhalweni.

I-Theological Innovation

E-1917, uRonald wakhethwa njengoMongameli we-WTBTS ngendlela eyadala impikiswano enkulu. Kube nezimpikiswano futhi lapho kukhishwa uRonald Imfihlakalo Eqediwe okwakuhloswe ukuba wumsebenzi wangemva kokudalwa kukaRussell noMqulu weSikhombisa we Izifundo emiBhalweni. Le ncwadi isuka kakhulu emsebenzini kaRussell ekuqondeni okungokwesiprofetho futhi yabangela ukuphambana okukhulu. E1918, uRonald wakhipha incwadi enesihloko esithi Izigidi Eziphilayo Manje Azisoze Zafa. Lokhu kubeke usuku lokuphela okuzofika ngo-Okthoba 1925. Ngemuva kokwehluleka kwalolu suku, u-Rutherford wethule uchungechunge lwezinguquko zemfundiso yenkolo. Lokhu kufaka nokuchazwa kabusha komfanekiso wenceku ethembekileyo neqondayo ukusho wonke amaKristu agcotshiweyo emhlabeni kusukela ku-1927 kuqhubeke.[Iv] Lokhu kuqonda kwenzeka kwezinye izinguquko eminyakeni yokungenelela. Kwakhethwa igama elisha elithi, “ofakazi bakaJehova” (ngaleso sikhathi ofakazi babengekho amakhulu) kwi-1931 ukukhomba abaFundi BeBhayibheli abahlangene ne-WTBTS. E-1935, uRonald wethule ithemba lokusindiswa “ngezigaba ezimbili”. Lokhu kufundiswe yi-144,000 kuphela okwakufanele kube “nguMlobokazi kaKristu” futhi kubuse kanye naye ezulwini, nokuthi kusukela ku-1935 ukuqoqwa kwakungekwesigaba se-"ezinye izimvu" sikaJohn 10: 16, ababonwa embonweni njenge- “Great Multitude” ”Kusambulo 7: 9-15.

Cishe i-1930, u-Rutherford ushintshe idethi ebibanjelwe ngaphambili ye-1874 yaba yi-1914 kaKristu eqala eyakhe Parousia (ubukhona). Ubuye waveza ukuthi UMbuso KaMesiya wawusuqale ukubusa e-1914. E-1935, uRonald wanquma ukuthi ukubizwa “kukaMfazi kaKristu” sekuphothuliwe futhi ukugxila kwenkonzo kuqoqelwe "Ubuningi Obukhulu noma ezinye Izimvu ”zeSambulo 7: 9-15.

Lokhu kudale umqondo wokuthi umsebenzi wokuhlukanisa "wezimvu nezimbuzi" wenziwa kusukela 1935. (UMathewu 25: 31-46) Lokhu kwehlukaniswa kwenziwa ngesisekelo sendlela abantu abasabela ngayo kumlayezo wokuthi uMbuso KaMesiya owaqala ukubusa ezulwini kusukela nge-1914 nokuthi ukuphela kwendawo lapho babezovikelwa khona kwakungaphakathi kwe “Nhlangano KaJehova” lapho usuku olukhulu lwe-Amagedoni lufika. Akukho ncazelo enikezwe ngalolu shintsho lwamadethi. Lo mlayezo kwakumele ushunyayelwe yibo bonke abakwaJWs kanye nombhalo kuZenzo 20: I-20 iyisisekelo sokuthi umsebenzi kwakumelwe ushunyayelwe usuka endlini ngendlu.

Ngayinye yalezi zimfundiso ihlukile futhi yavela ngokuhunyushwa kwemibhalo nguRonald. Ngaleso sikhathi, wayebuye athi njengoba uKristu ebuyile e1914, umoya ongcwele wawungasasebenzi kepha noKristo uqobo wayekhulumisana nabakwa-WTBTS.[V] Akaze achaze ukuthi lolu lwazi ludluliselwa kubani, kodwa ukuthi luye 'kwiNhlangano'. Njengoba ayenegunya eliphelele njengoMongameli, singaphetha ngokuthi lokhu kudluliselwa kuye kwakunguMongameli.

Ngaphezu kwalokho, uRonald wasakaza imfundiso yokuthi uNkulunkulu une'Nhlangano '.[vi] Lokhu kwakuhluke ngokuphelele embonweni kaRussell.[vii]

Ithiology Ihlukile kuma-JWs

Konke lokhu kusibuyisela emuva embuzweni wezimfundiso ezihlukile kumaJW. Njengoba sesibonile, izimfundiso zesikhathi sikaRussell azizintsha noma zahlukile kunoma iyiphi ihlelo. URussell uphinde achaze ukuthi waqoqa izinto ezahlukahlukene zeqiniso futhi wazihlela ngokulandelana okuthile ezisiza abantu ukuba bazazi kangcono. Ngakho-ke, azikho kulezi zimfundiso ezivela kuleso sikhathi ezingabukwa njengezihlukile kuma-JWs.

Izimfundiso kusukela ngesikhathi sikaRonald njengoMongameli, zabuyekeza futhi zashintsha izimfundiso eziningi zangesikhathi sikaRussell. Lezi zimfundiso zihlukile kuma-JWs futhi azitholakali kwenye indawo. Ngokusekelwe kulokhu, amaphuzu ayishumi abhalwe ekuqaleni angahlaziywa.

Amaphoyinti ayi-6 okusohlwini awahlukile kuma-JWs kuphela. Njengoba kushiwo ezincwadini ze-WTBTS, basho ngokusobala ukuthi uRussell akazange adale lutho olusha. IBhayibheli alifundisi uZiqu-zintathu, ukungafi komphefumulo, umlilo wesihogo nokuhlushwa kwaphakade, kepha ukwenqaba lezo zimfundiso akukhona koFakazi BakaJehova kuphela.

Amaphuzu wokugcina we-4 afakwe kuhlu ahlukile koFakazi BakaJehova. Lezi zimfundiso ezine zingahlukaniswa ngaphansi kwezihloko ezintathu ezilandelayo:

I-1. Amakilasi Amabili Wensindiso

Ukusindiswa okunezigaba ezimbili kuqukethe ukubizelwa ezulwini kwe-144,000 nethemba lasemhlabeni lokuphumula, isigaba sezinye Izimvu. Abokuqala ngabantwana bakaNkulunkulu abayobusa noKristu futhi abangabulawa ekufeni kwesibili. Lesi sakamuva singafisa ukuba ngabangane bakaNkulunkulu futhi siyoba isisekelo somphakathi omusha wasemhlabeni. Baqhubeka ngokulandela ukuthi kungenzeka yini ukufa kwesibili, futhi kumele balinde kuze kufike isivivinyo sokugcina ngemuva kweminyaka eyinkulungwane ukuze basindiswe.

I-2. Umsebenzi Wokushumayela

Lokhu kugxilwe kakhulu kwe-JWs. Lokhu kubonakala ngezenzo ngomsebenzi wokushumayela. Lo msebenzi unezici ezimbili, indlela yokushumayela futhi umyalezo oshunyayelwayo.

Indlela yokushumayela ngokuyinhloko inkonzo yendlu ngendlu[viii] futhi umyalezo ukuthi uMbuso kaMesiya ubusubusa uvela eZulwini kusukela nge1914, futhi iMpi ye-Amagedoni isondele. Bonke labo abasohlangothini olungafanele lwalempi bayobhujiswa unomphela futhi kungeniswe izwe elisha.

3. UNkulunkulu Waqoka Indikimba Ebusayo (Inceku Ethembekileyo Neqondayo) ngo-1919.

Imfundiso le ithi ngemuva kokubekwa kukaKhristu esihlalweni sobukhosi e1914, wahlola amabandla asemhlabeni e1918 waqoka iNceku Ethembekileko Neqondayo e1919. Le nceku iyigunya eliphakathi, futhi amalungu ayo azibheka 'njengabadondli bemfundiso' koFakazi BakaJehova.[ix] Leli qembu lithi ezikhathini zabaphostoli, bekukhona indikimba ebusayo eyayizinze eJerusalema eyayichaza izimfundiso nemiyalo emabandleni obuKristu.

Lezi zimfundiso zingabukwa njengehlukile ku-JWs. Yizona ezibaluleke kakhulu maqondana nokulawula nokunquma izimpilo zabathembekile. Ukuze unqobe ukuphikisa okushiwo ekuqaleni - “Yebo, kodwa sinazo izimfundiso eziyisisekelo” - kudingeka sikwazi ukuhlola izincwadi zebhayibheli nezincwadi ze-WTBTS ukukhombisa abantu ukuthi izimfundiso ziyasekelwa yini yiBhayibheli.

Isinyathelo Esilandelayo

Lokhu kusho ukuthi kudingeka sihlaziye futhi sibukeze ngokujulile izihloko ezilandelayo ngokujula okukhulu ochungechungeni lwezihloko. Ngake ngaphatha ngaphambili imfundiso ye umi kuphi “Isixuku Esikhulu Senye Izimvu”, ezulwini noma emhlabeni? I UMbuso KaMesiya usungulwe e1914 kubhekwane nayo nasezihlokweni ezahlukahlukene namavidiyo. Ngakho-ke, kuzoba nokuhlolwa kwezindawo ezintathu ezithile:

 • Iyiphi indlela yokushumayela? Ngabe umbhalo oku-Izenzo 20: i-20 empeleni isho umnyango nomuzi? Yini esingayifunda ngomsebenzi wokushumayela encwadini yeBhayibheli, Izenzo Zabaphostoli?
 • Uyini umyalezo weVangeli okufanele ushunyayelwe? Yini esingayifunda Izenzo Zabaphostoli kanye nezincwadi eziseTestamenteni elisha?
 • Ingabe ubuKristu babunegunya eliphakathi noma indikimba ebusayo ngekhulu lokuqala? Lifundisani iBhayibheli? Yibuphi ubufakazi obungokomlando bokuthi kukhona igunya eliphambili ebuKristwini bokuqala? Sizohlola imibhalo yakuqala yababaPhostoli, i-The Didache kanye nalokho okushiwo izazi-mlando zokuqala ezingamaKristu ngale ndaba?

Lezi zihloko zizobhalwa hhayi ukuvusa izimpikiswano ezishubile noma ukudiliza ukholo lomuntu (2 Thimothewu 2: 23-26), kepha ukunikeza ubufakazi obungokomBhalo kubantu abazimisele ukuzindla nokucabanga. Lokhu kunikeza ithuba lokuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu futhi bagxile kuKristu ezimpilweni zabo.

___________________________________________________________________

[i] Amarekhodi empeleni abonisa uWilliam H. Conley njengoMongameli wokuqala we-Watch Tower Bible & Tract Society of Pennsylvania, noRussell njengoNobhala Wezezimali. Kuzo zonke izinhloso uRussell nguyena owayehola iqembu futhi wangena esikhundleni sikaConley njengoMongameli. Okungezansi kuvela ku-www.watchtowerdocuments.org:

Kwaqalwa kwasungulwa ku-1884 ngaphansi kwegama IZiyoni's Watch Tower Tract Society. Ku-1896 igama lashintshwa laba I-Watch Tower Bible and Tract Society. Kusukela i-1955, ibaziwa njenge I-Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc.

Phambilini kwakwaziwa ngokuthi I-Peoples Pulpit Association of New York, kwakheka i-1909. Ku-1939, igama, I-Peoples Pulpit Association, yashintshwa yaba I-Watchtower Bible and Tract Society, Inc. Kusukela i-1956 ibaziwa njenge I-Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.

[Ii] Ishicilelwe yi-WTBTS, 1993

[Iii] Kwakunezinga elikhulu lesithakazelo kwesinye sezimangaliso ezinkulu zomhlaba wasendulo, iGreater Pyramid of Gisa, in all the 1800s. Amahlelo ahlukahlukene abuke le Phiramidi ngangokunokwenzeka -

Njengoba kwakhiwa uMelkisedeki futhi i- “Stone Altar” yasho u-Isaya 19: I-19-20 njengobufakazi bokuthi inikeza ubufakazi obuqhubekayo ngeBhayibheli. URussell wayisebenzisa le mininingwane futhi wethula yona ekhasini lakhe elithi “Divine Divine of the Ages” Ishadi.

[Iv] Kusukela ekuqaleni kukamongameli kaRonald e1917, ukufundisa kwakunguRussel kwakuyi “Sigqila Esikholekile nesiqondayo”. Lokhu bekuhlongozwe yinkosikazi kaRussell e1896. URussell akazange akuveze lokhu ngokucacile kodwa kubukeka sengathi akwamukela ngokweqile.

[V] Bheka i-Watchtower, i-15 Agasti, i-1932, lapho ngaphansi kwesihloko esithi, “Inhlangano KaJehova Ingxenye 1”, isigaba. I-20, ithi: "Manje iNkosi uJesu isifikile ethempelini likaNkulunkulu futhi isikhundla somoya ongcwele njengommeli sesiphelile. Isonto alikho esimeni sokuba yizintandane, ngoba noKristu Jesu unabakhe. "

[vi] Bheka i-Nqabayokulinda, June, i-1932 izindatshana ezinesihloko esithi "Inhlangano Izingxenye 1 ne2".

[vii] Izifundo emiBhalweni uMqulu 6: INdalo eNtsha, Isahluko 5

[viii] Kuvame ukubizwa ngokuthi inkonzo yendlu ngendlu futhi ibukwa ama-JWs njengendlela eyinhloko yokusakaza izindaba ezinhle. Bona Ukuhlelelwa ukwenza intando kaJehova, Isahluko 9, isihlokwana esithi “Ukushumayela Kwindlu Ngendlu”, ndima. 3-9.

[ix] Bona ukufunga Ilungu leNdikimba Ebusayo uGeoffrey Jackson ngaphambi kweKhomishini Yase-Australia Royal Commission in Izimpendulo Zezikhungo Zokuhlukunyezwa Kwezingane.

Eleasar

I-JW iminyaka engaphezu kwengu-20. Usanda kwesula njengomdala. Izwi likaNkulunkulu kuphela eliyiqiniso futhi ngeke sisakwazi ukulisebenzisa siseqinisweni. U-Eleasar usho ukuthi "uNkulunkulu usize" futhi ngigcwele ukubonga.
  15
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x