Sesidlulile enkabeni maphakathi kulolu chungechunge lwamavidiyo lapho sihlola khona Inhlangano YoFakazi BakaJehova sisebenzisa izindlela zabo ukubona ukuthi bahlangabezana yini nokuvunyelwa uNkulunkulu noma cha. Kuze kube manje, sithole ukuthi bahlulekile ukuhlangabezana nemibandela emibili kwemihlanu. Esokuqala “ukuhlonipha iZwi likaNkulunkulu” (Bheka Iqiniso eliholela ekuphileni okuphakade, k. 125, isig. 7). Isizathu sokuthi sithi bahlulekile ukufeza leli phuzu lokuthi izimfundiso zabo eziyinhloko — njengezimfundiso zango-1914, izizukulwane ezigqagqene, futhi okubaluleke kakhulu, ithemba lokusindiswa Lezinye Izimvu — azikho emiBhalweni, ngakho-ke zingamanga. Umuntu akunakushiwo ukuthi uyahlonipha izwi likaNkulunkulu uma ephikelela ekufundiseni izinto eziphikisana nalo.

(Singahlola ezinye izimfundiso, kepha lokho kungabonakala njengokushaya ihhashi elifile. Ngokunaka ukubaluleka kwezimfundiso esezicatshangelwe, asikho isidingo sokuqhubeka nokufakazela lelo phuzu.)

Indlela yesibili esiyihlolile eyokuthi oFakazi bashumayela izindaba ezinhle zoMbuso noma cha. Ngemfundiso yezinye izimvu, sabona ukuthi bashumayela inguqulo yezindaba ezinhle efihla isimo esiphelele futhi esimangalisayo somvuzo onikezwa amaKristu athembekile. Ngakho-ke, ngenkathi besashumayela izindaba zabo ezinhle, izindaba ezinhle zangempela zikaKristu ziphambukisiwe.

Izindlela ezintathu ezisele ezisuselwa ezincwadini ze-Watchtower, Bible & Tract Society yilezi:

1) Ukuzigcina uhlukile eMhlabeni kanye nezindaba zawo; ie, ukugcina ukungathathi hlangothi

2) Ukucwengisa igama likaNkulunkulu.

I-3) Ukubonisa uthando ngomunye nomunye njengoba noKristu wakhombisa uthando ngathi.

Manje sizohlola eyokuqala yalezi zici ezintathu zokuhlaziya ukuze sihlole ukuthi iNhlangano YoFakazi BakaJehova yenza kahle kanjani.

Kusuka enguqulweni ye-1981 ye Iqiniso eliholela ekuPhileni okuPhakade sinalesi sikhundla esisemthethweni esisekelwe eBhayibhelini:

Futhi enye imfuneko yenkolo yeqiniso ukuthi ihlale ihlukile ezweni nasezindabeni zalo. IBhayibheli, kuJakobe 1:27, libonisa ukuthi, ukuze ukukhulekela kwethu kuhlanzeke futhi kungangcoliseki ngokombono kaNkulunkulu, kufanele sizigcine 'singenabala elivela ezweni.' Lokhu kuyindaba ebalulekile, ngoba, “noma ngubani. . . ufuna ukuba umngane wezwe uzenza isitha sikaNkulunkulu. ” (Jakobe 4: 4) Uyabona ukuthi kungani lokhu kuyinto engathi sína kangaka lapho ukhumbula ukuthi iBhayibheli lithi umbusi wezwe uyisitha esikhulu sikaNkulunkulu, uSathane uDeveli. — Johane 12:31.
(tr isahl. 14 k. 129 par. 15 Ungayibona Kanjani Inkolo Yeqiniso)

Ngakho-ke, ukuthatha uhlangothi olungathathi hlangothi kulingana ukuzivumelanisa noDeveli nokuzenza isitha sikaNkulunkulu.

Ngezinye izikhathi, lokhu kuqonda kuye kwabiza kakhulu koFakazi BakaJehova. Isibonelo, sinalo mbiko wezindaba:

“OFakazi BakaJehova bashushiswa ngonya — ukushaywa, ukudlwengulwa, ngisho nokubulawa — ezweni laseNingizimu Afrika laseMalawi. Ngani? Ngokuthula ngoba bahlala ngokungathathi hlangothi kobuKristu futhi ngenxa yalokho benqaba ukuthenga amakhadi ezepolitiki azobenza amalungu e-Malawi Congress Party. "
(w76 7 / 1 k. 396 Insight on the News)

Ngiyakhumbula ngibhalela uHulumeni waseMalawi izincwadi ngiphikisana nalokhu kushushiswa okusabekayo. Kwaholela enkingeni yababaleki lapho izinkulungwane zoFakazi zibalekela ezweni elingumakhelwane laseMozambiki. Okudingeka ukuthi oFakazi bakwenze ukuthenga ikhadi lobulungu. Kwakungafanele benze noma yini enye. Kwakufana nomazisi umuntu okumele awukhombise emaphoyiseni uma ebuzwa. Noma kunjalo, ngisho nalesi sinyathelo esincane sabonwa njengokuyekethisa ukungathathi hlangothi kwabo, ngakho-ke bahlupheka kabuhlungu ukuze balondoloze ukwethembeka kwabo kuJehova njengokuyalelwa yiNdikimba Ebusayo yangaleso sikhathi.

Umbono weNhlangano awukashintshi kakhulu. Isibonelo, sinakho lokhu okucashunwe kuvidiyo evulekile ezokhonjiswa emihlanganweni yesifunda kuleli hlobo

Lo mzalwane akacelwa ngisho nokujoyina iqembu lezepolitiki, noma nokuba yilungu lenhlangano yezepolitiki. Lokhu kumane kuyindaba yendawo, umbhikisho; nokho ukuhlanganyela kukho kungathathwa njengokuyekethisa kokungathathi hlangothi kobuKristu.

Kukhona umugqa owodwa ovela kuvidiyo onentshisekelo ethile kithi. Umphathi ozama ukufaka uFakazi KaJehova embhikishweni uthi: “Ngakho-ke ngeke nime emgqeni wokubhikisha, kodwa okungenani lisayineni ishidi ukukhombisa ukuthi niyasekela umbhikisho. Akufani nokuthi uvota noma ujoyina iqembu lezepolitiki. ”

Khumbula, lokhu kungumkhiqizo ohleliwe. Ngakho-ke, konke okubhalwe ngumbhali weskripthi kusitshela okuthile ngesikhundla seNhlangano esiphathelene nesihloko sokungathathi hlangothi. Lapha, sifunda ukuthi ukujoyina iqembu lezepolitiki kungathathwa njengokubi kunokumane usayine iphepha lokubhikisha. Noma kunjalo, zombili lezi zenzo zingasho ukuyekethisa kokungathathi hlangothi kobuKristu.

Uma ukusayina iphepha lokubhikisha kuthathwa njengokubandakanyeka kokungathathi hlangothi, futhi uma ukujoyina iqembu lezepolitiki kubhekwa njengokuthambekela okubi kakhulu kokungathathi hlangothi kobuKristu, khona-ke kulandela ukuthi ukujoyina isithombe sesilo sasendle - iZizwe Ezihlangene - esimelela zonke izinhlangano zezepolitiki kungaba isisulu sokuqala sokungathathi hlangothi kobuKristu.

Lokhu kubalulekile, ngoba le vidiyo iyingxenye yochungechunge lomhlangano olunesihloko esithi: "Imicimbi Yesikhathi Esizayo Ezodinga Isibindi". Le nkulumo ibizwa ngesihloko esithi: “Isililo 'Sokuthula Nokuvikeleka'”.

Eminyakeni eminingi edlule, ukuhunyushwa kweNhlangano kwe-1 I-Tesaronika 5: I-3 ("ukukhala kokuthula nokuvikeleka") kuholele ekutheni bashicilele le nto maqondana nesidingo sokungathathi hlangothi:

Ukungathathi hlangothi kobuKristu njengeMpi kaNkulunkulu Kusondela
Eminyakeni eyikhulu neshumi nesishiyagalolunye eyedlule kwakukhona uzungu lomhlaba wonke noma ukuhlangana kwemizamo yokulwa noKristu uqobo, uNkulunkulu evumela lokhu ukuthi kulethe ukubulawa kukaJesu. (IzE. 3:13; 4:27; 13:28, 29; 1 Thim. 6:13) Lokhu kwabikezelwa kumaHubo 2: 1-4. Kokubili leli hubo nokugcwaliseka kwalo ngokwengxenye emakhulwini eminyaka ayi-19 adlule kwakhomba phambili kutulo lomhlaba wonke lokulwa noJehova noKristu wakhe ngalesi sikhathi lapho ilungelo eliphelele “lombuso womhlaba” lingelabo bobabili. — IsAm. 11: 15-18.
EmaKhristu eliciniso ayawemukela lamanje uzungu lwamazwe omhlaba njengasekusebenzelaneni noJehova noKristu wakhe. Ngakho-ke bazoqhubeka bekhuthazela ekungathathi hlangothi kwabo njengoKristu, babambelela ngokuqinile kulesi sikhundla abasithatha emuva e1919 emhlanganweni owawuseCedar Point (e-Ohio) we-International Bible Student Association, bemelela umbuso kaJehova ngoKristu njengo ngokumelene neNhlangano Yezizwe ehlongozwayo yokuthula komhlaba nezokuphepha, iNhlangano enjalo manje isephumelele yiZizwe Ezihlangene. Isikhundla sabo yilowo umprofethi uJeremiya uqobo azosithatha namuhla, ngoba wanikeza isixwayiso esiphefumulelwe mayelana necebo elifanayo lokuphikisana nokubusa 'kwenceku' kaJehova
(w79 11 / 1 p. 20 par. 16-17, addedface ngesibindi.)

Ngakho-ke ukuma kokungathathi hlangothi okuphelele okukhuthazwa yile vidiyo kuhlose ukuba oFakazi BakaJehova babe nesibindi esidingekayo sokubhekana nokuvivinywa okukhulu lapho kuzwakala “isimemezelo sokuthula nokulondeka” futhi “necebo leNhlangano Yezizwe” lokulwa nokubusa “kwenceku” kaJehova yasebukhosini '”Isebenza" esikhathini esizayo esiseduze ". (Angikuphakamisi ukuthi ukuqonda kwabo u-1 Thesalonika 5: 3 kulungile. Ngimane ngilandela umqondo osuselwa encazelweni yeNhlangano.)

Kwenzekani uma uFakazi eyeka ukungathathi hlangothi? Singaba simbi kangakanani isenzo esinje?

Incwajana yabadala, Yalusa Umhlambi KaNkulunkulu, ithi:

Ukuthatha inkambo ephikisana nokungathathi hlangothi kwebandla lobuKristu. (Isa. 2: 4; John 15: 17-19; w99 11 / 1 pp. 28-29) Uma ejoyina inhlangano engathathi hlangothi, uzikhiphe kuye. Uma umsebenzi wakhe umenza ukuba ahlanganyele kucace ezintweni ezingathathi hlangothi, ngokuvamile kufanele avunyelwe isikhathi esifinyelela ezinyangeni eziyisithupha ukwenza ushintsho. Uma engavumi, uzikhiphe kuye.km 9 / 76 pp. 3-6.
(ks k. 112 par. #3 iphuzu 4)

Ngokuya nge-akhawunti yoFakazi baseMalawi, kanye nombhalo wale vidiyo, ukujoyina iqembu lezombusazwe kungaholela ekuhlukanisweni komuntu ngokushesha neNhlangano YoFakazi BakaJehova. Kulabo abangalazi leli gama, kufana nokususwa ekuhlanganyeleni, kepha ngomehluko othile obalulekile. Isibonelo, i- Yalusa Umhlambi KaNkulunkulu incwadi ithi ekhasini elifanayo:

 1. Njengoba ukuzihlukanisa kuyisenzo esithathwe ngumshicileli hhayi ikomidi, alikho ilungiselelo lesikhalazo. Ngakho-ke, isimemezelo sokuzihlukanisa singenziwa lapho uMhlangano Wenkonzo olandelayo ungalindi izinsuku eziyisikhombisa. Umbiko wokuhlukaniswa kufanele uthunyelwe ngokushesha ehhovisi legatsha, usebenzisa amafomu afanele. — Bheka i-7: 33-34.
  (ks k. 112 par. #5)

Ngakho-ke, akukho ngisho nenqubo yokudlulisa icala njengoba kwenzeka endabeni yokususwa ekuhlanganyeleni. Ukuzihlukanisa kuyazenzakalela, ngoba kubangelwa ukuzikhethela komuntu ngamabomu.

Yini engenzeka uma uFakazi engajoyina nje noma yiliphi iqembu lezombangazwe, kodwa ahlanganyele ne-United Nations Organization? Ingabe i-UN ikhululiwe emthethweni wokungathathi hlangothi? Uhlaka lokukhuluma olushiwo ngenhla lukhombisa ukuthi bekungeke kube njalo kususelwa kulayini kulandela ukwethulwa kwevidiyo: "Inhlangano yeZizwe Ezihlangene ingamanga okuhlambalaza uMbuso kaNkulunkulu."

Amagama aqine impela, kepha akukho okushiwoyo kokusuka kulokho ebesilokhu sikufundiswa nge-UN.

Eqinisweni, kwi1991, i-Watchtower yayisho lokhu nganoma ngubani ozihlanganisa neNhlangano Yezizwe:

"Ingabe sikhona isimo esifanayo namuhla? Yebo ikhona. Abefundisi beLobukholwa nabo banomuzwa wokuthi ayikho inhlekelele ezobafica. Empeleni, njengoba nje u-Isaya abikezela: “Senze isivumelwano noKufa; futhi senze iShiyoli umbono; Isikhukhula esichichimayo, uma kungenzeka sidabule, ngeke size kithi, ngoba senze amanga abe yisiphephelo sethu futhi sizifihle ngamanga. ”(U-Isaya 28: 15) NjengeJerusalema lasendulo, eLobukholwa libheka kubumbano lwamazwe ukuze bavikeleke, futhi abefundisi bayo bayenqaba ukuphephela kuJehova. ”

"10 … Ekufuneni kwakhe ukuthula nokuvikeleka, uzifaka othandweni lwabaholi bezombusazwe bezizwe — lokhu naphezu kwesixwayiso seBhayibheli sokuthi ubungane nezwe bungubutha noNkulunkulu. (Jakobe 4: 4) Ngaphezu kwalokho, ngo-1919 yayikhuthaza ngokuqinile iNhlangano Yezizwe njengethemba lomuntu elingcono kakhulu lokuthula. Kusukela ngo-1945 ubeke ithemba lakhe kwiNhlangano Yezizwe. (Qhathanisa nesAmbulo 17: 3, 11.) Ukubandakanyeka kwakhe kule nhlangano kukhulu kangakanani? ”

"11 Incwadi yakamuva inikeza umbono lapho ithi: “Azikho izinhlangano ezingamaKatolika ezingaphansi kwamashumi amabili nane ezimelwe kwi-UN."
(w91 6/1 kk. 16, 17 izindima 8, 10-11 Isiphephelo Sabo — Amanga!

ISonto LamaKhatholika linezikhundla ezikhethekile kwi-UN njengombukeli ongekho ngaphansi kombuso wombuso Kodwa-ke, lapho lokhu INqabayokulinda I-athikili igxeka iSonto lamaKhatholika ngezinhlangano zalo ezingekho ngaphansi kukahulumeni ze-24 (NGO) ezimelwe ngokusemthethweni e-UN, libhekisa ohlotsheni oluphezulu kakhulu lobudlelwano obunokwenzeka ezinhlanganweni ezingezona izizwe.

Kulokhu okungenhla, siyabona ukuthi isikhundla seNhlangano, ngaleso sikhathi namanje, bekungukunqaba noma yikuphi ukuzihlanganisa nanoma iyiphi inhlangano yezepolitiki, noma into engasho lutho njengokusayina umbhikisho noma ukuthenga ikhadi leqembu ezweni leqembu elilodwa lapho zonke izakhamizi adingwa ngumthetho ukwenza njalo. Eqinisweni, ukushushiswa nokufa kubhekwa njengokuncono kokuyekethisa ukungathathi hlangothi komuntu. Ngaphezu kwalokho, kusobala impela ukuthi ukuzibandakanya ekuzihlanganiseni okusemthethweni eZizweni Ezihlangene— “into mbumbulu ehlambalazayo yoMbuso kaNkulunkulu” —kusho ukuthi umuntu uzenza isitha sikaNkulunkulu.

Ingabe oFakazi BakaJehova baye bahlala bengathathi hlangothi? Singababuka bese sithi maqondana naleli phuzu lesithathu elisetshenziselwe ukukhomba ukukhonza kweqiniso, sebeludlulile uvivinyo?

Akungabazeki ukuthi ngawodwana futhi njengeqembu bakwenzile lokho. Nanamuhla kunabazalwane abadonsa kanzima ejele abangaphuma bamane ngokulandela imithetho yezwe labo maqondana nokwenza inkonzo yezempi ephoqelekile. Sinokulandisa okukhulunywe ngenhla ngabafowethu abathembekile eMalawi. Ngingafakazela ukholo lwezinsizwa eziningi ezingoFakazi baseMelika phakathi neMpi yaseVietnam ngenkathi kusabuthwa. Ngakho-ke abaningi bakhetha ukuhlukunyezwa komphakathi wabo ngisho nokugwetshwa ejele kunokuyekethisa kokungathathi hlangothi kwabo kobuKristu?

Uma sibhekene nesibindi esinjalo somlando sabaningi, kuyamangaza futhi ngokungagwegwesi, okuhlaselayo okubi kakhulu ukufunda ukuthi labo abasezikhundleni eziphakeme kakhulu zeziphathimandla kwiNhlangano — labo okufanele sibheke kubo njengezibonelo zokholo ngokwe-Heberu 13: 7 — kufanele ngabe bakulahla ngokungathathi hlangothi ukungathathi hlangothi kwabo kobuKristu okwakulingana nokwanamuhla indishi yosuku yesitshulu. (UGenesise 25: 29-34)

Ngo-1991, ngenkathi begxeka ngokuphelele iSonto LamaKatolika ngokuyekethisa kokungathathi-hlangothi lalo ngokusebenzisa izinhlangano zalo ezingama-NGO ezingama-24 eZizweni Ezihlangene — okuwukuthi, ukulala embhedeni nomfanekiso weSilo Sasendle esikuSilo esihlala kuso Isifebe Esikhulu — Inhlangano KaJehova OFakazi babefaka isicelo ngesimo sayo esihambisana nayo. Ngo-1992, yanikezwa isikhundla senhlangano engekho ngaphansi kukahulumeni nenhlangano yeZizwe Ezihlangene. Lesi sicelo kwakudingeka sivuselelwe minyaka yonke, okwakuyiminyaka eyishumi eyalandela, kuze kube yilapho lokhu kwephulwa okusobala kokungathathi hlangothi kobuKristu kwembulwa emphakathini ngendatshana yephephandaba laseBrithani.

Kungakapheli izinsuku, emzamweni osobala wokulawulwa kokulimala, iNhlangano YoFakazi BakaJehova yayeka ukusetshenziswa kwayo njengezihlanganyeli ze-UN.

Nabu ubufakazi bokuthi bangabalingani be-UN ngaleso sikhathi: Incwadi ye-2004 evela eMnyangweni Wezolwazi Lomphakathi we-UN

Kungani bajoyina? Ingabe kunendaba? Uma indoda eshadile iqhubeka nokuthandana iminyaka eyishumi, unkosikazi owoniwe angafuna ukwazi ukuthi kungani emkhohlisile, kodwa ekugcineni, ingabe kunendaba ngempela? Ingabe kwenza izenzo zakhe zingabi nesono kangako? Eqinisweni, kungabenza babe babi kakhulu uma, esikhundleni sokuphenduka “bembethe indwangu yamasaka nomlotha”, enza izaba eziyize zokuzizuzisa. (UMathewu 11:21) Isono sakhe siba sibi kakhulu nxa izaba lezi zingaba ngamanga.

Encwadini ayibhalela uStephen Bates, obhale iphephandaba lase-UK Guardian, le nhlangano ichaze ukuthi baba yizihlobo kuphela zokufinyelela umtapo wezincwadi we-UN ukuze bacwaninge, kepha uma imithetho yezinhlangano ze-UN ishintsha, basheshe basishiya isicelo.

Ukufinyelela kumtapo wezincwadi emuva ngaleso sikhathi emhlabeni wangaphambi kwe-911 kungatholakala ngaphandle kwesidingo sokuhlangana okuhlelekile. Lokhu kuyafana namuhla, yize inqubo yokuqothula iqondakala ngokwengeziwe. Ngokusobala, lokhu bekuwukuzama nje okusobala nokucacile kokulawulwa kwe-spin.

Ngemuva kwalokho bazosenza sikholelwe ukuthi bayeka lapho imithetho yenhlangano ye-UN ishintsha, kepha imithetho ayizange ishintshe. Imithetho yabekwa ngo-1968 kwi-UN Charter futhi ayikashintshi. Ama-NGO kulindeleke ukuthi:

 1. Yabelana ngemigomo ye-UN Charter;
 2. Iba nentshisekelo ekhonjisiwe ezindabeni zeZizwe Ezihlangene kanye nekhono elifakazelwe lokufinyelela izethameli ezinkulu;
 3. Yiba nokuzibophezela nezindlela zokwenza izinhlelo ezisebenzayo zolwazi ngemisebenzi ye-UN.

Ngabe lokho kuzwakala ngathi “kuhlukile ezweni” noma “kungobungane nezwe”?

Lezi yizidingo iNhlangano abavumelana ngazo lapho sebebhalisela ubulungu; ubulungu obekufanele buvuselelwe minyaka yonke.

Ngakho-ke baqamba amanga kabili, kepha kuthiwani ukube babengenawo. Ingabe kungenza umehluko? Ngabe ukufinyelela emtatsheni wezincwadi kuyathethelelwa yini ngokufeba ngokomoya nesilo sasendle sesambulo? Futhi ukuzihlanganisa ne-UN ukuhlangana ne-UN, kungakhathalekile ukuthi iyini imithetho yenhlangano.

Okubalulekile ngale mizamo ehlulekile yokufihla ukuthi ikhombisa isimo sokungaphenduki ngokuphelele. Akukho lapho sithola khona iNdikimba Ebusayo izwakalisa usizi lwayo ngokwenza into ngokwencazelo yabo, ukuphinga ngokomoya. Eqinisweni, abavumi ngisho nokuvuma ukuthi kukhona abakwenzile okungalungile okufanele baphenduke kukho.

Ukuthi le nhlangano iphingile ngokomoya ekuhlobaneni kwayo kweminyaka eyishumi ne-Image of the Wild Beast kubonakala ngezethenjwa eziningi ezishicilelwe. Nayi eyodwa:

 w67 8 / 1 maq. 454-455 Ukuphathwa Okusha Kwezindaba Zomhlaba
Abanye babo [Abafela ukholo abangamaKristu] empeleni, babulawa ngokoqobo nembazo yokufakaza kuJesu nakuNkulunkulu, hhayi bonke. Kepha bonke, ukuze balandele ezinyathelweni zikaJesu, kufanele bafe ukufa komhlatshelo okufana nokwakhe, okungukuthi, kumele bafe ngobuqotho. Abanye babo bafelwa ukholo ngezindlela ezahlukahlukene, kodwa akekho noyedwa kubo owayekhulekele 'isilo sasendle' esingokomfanekiso. uhlelo lomhlaba lwezepolitiki; futhi selokhu kwasungulwa iNhlangano Yezizwe kanye neZizwe Ezihlangene, akekho noyedwa kubo okhulele “umfanekiso” wezepolitiki 'wesilo sasendle' esingokomfanekiso Abengamakiwe ekhanda njengabasekeli bawo ngomcabango noma ngezwi, noma esandleni njengokuthi zisebenza nganoma iyiphi indlela ekwenzeni lo “mfanekiso.” [Qhathanisa lokhu nesidingo se-NGO sokuthi iNhlangano ivume ukuxhasa i-UN Charter]

Njengamalungu oMlobokazi kufanele bazigcine behlanzekile futhi bengenasici noma amabala emhlabeni. Bathathe inkambo ephambene ngqo neBabiloni Elikhulu namadodakazi alo angamafebe, izikhungo zenkolo zalo mhlaba. Lazo “izifebe” ziye zaphinga ngokomoya ngokugxambukela kwezepolitiki nokunikela konke kuKesari hhayi lutho kuNkulunkulu. (Math. 22: 21) Amalungu athembekile we-144,000 alinde ukuthi umbuso kaNkulunkulu umiswe futhi uwuyeke usebenze izindaba zomhlaba. — Jak. 1:27; 2 Kor. 11: 3; Efe. 5: 25-27.

Ngokusobala, iNdikimba Ebusayo yenze yona kanye le nto isola iBabiloni Elikhulu namadodakazi ayo ayizifebe ngokwenza: Ukwenza ubufebe obungokomoya nababusi bomhlaba abamelelwa nguMfanekiso we-Wild Beast, i-UN.

Isambulo 14: 1-5 sibhekisa ezinganeni zikaNkulunkulu ezigcotshiwe eziyi-144,000 njengezintombi. Bangumlobokazi omsulwa kaKristu. Kungabonakala sengathi ubuholi beNhlangano abusakwazi ukubufuna ubuntombi bokomoya phambi komnikazi wayo oyindoda, uJesu Kristu. Sebelele nesitha!

Kulabo abafuna ukubona bonke ubufakazi ngokuningiliziwe futhi babuhlole ngokucophelela, ngincoma ukuthi uye kubo jwfacts.com bese uchofoza kusixhumanisi I-UN Yezizwe. Konke odinga ukukwazi kukhona. Uzothola izixhumanisi eziya engosini yolwazi yeZizwe Ezihlangene kanye nembalelwano phakathi kombhaleli we-Guardian kanye nommeleli we-Watchtower okuzofakazela konke engikubhale lapha.

Ngokufigqiwe

Inhloso yokuqala yale ndatshana nevidiyo ehambisana nayo bekuwukuhlola ukuthi oFakazi BakaJehova bayazifeza yini izindlela abazibekele inkolo yeqiniso yamaKristu yokuzigcina behlukile ezweni. Njengesizwe, singasho ukuthi umlando uyakufakazela ukuthi oFakazi BakaJehova benze lokho kanye. Kepha lapha asikhulumi ngabantu ngabanye. Uma sibheka iNhlangano iyonke, imelwe ubuholi bayo. Lapho, sithola esinye isithombe. Yize babengenayo ingcindezi yokuyekethisa, benza konke okusemandleni ukubhalisela inhlangano ye-UN, bayigcina iyimfihlo kubuzalwane bomhlaba wonke. Ngakho-ke oFakazi BakaJehova bayaluphumelela yini lolu vivinyo? Njengeqoqo labantu, singabanika u- “Yebo” onemibandela; kepha njengeNhlangano, u "Cha" ogcizelelayo.

Isizathu sokuthi “yebo” unemibandela ukuthi kufanele sibone ukuthi abantu benza kanjani uma bezwa ngezenzo zabaholi babo. Kuye kwathiwa "ukuthula kunika imvume". Noma ngabe isiphi isikhundla okungenzeka ufakazi ngamunye asimele, konke kungenziwa ngokuhlehliswa uma behlala bethule ebusweni besono. Uma singasho lutho futhi singenzi lutho, ngabe sivumela isono ngokusiza ukusifihla, noma okungenani, ukubekezelela ukona. Ingabe uJesu wayengeke akubone ukunganaki lokhu? Siyazi ukuthi ukubheka kanjani ukunganaki. Waligxeka ibandla laseSardesi ngalo. (Isambulo 3: 1)

Lapho izinsizwa zakwa-Israyeli zifeba namadodakazi akwaMowabi, uJehova waletha isishayo phezu kwawo okwaholela ekufeni kwezinkulungwane. Yini eyamenza wema? Kwaba yindoda eyodwa, uFinehasi, owasukuma wenza okuthile. (Numeri 25: 6-11) Ingabe uJehova wasenqaba isenzo sikaFinehasi? Ngabe wathi, “Akuyona indawo yakho. UMose no-Aroni kufanele kube yibona abenza lokhu! ” Lutho neze. Wasamukela isenzo sikaFinehasi sentshiseko sokusekela ukulunga.

Sivame ukuzwa abafowethu nodadewethu bethethelela ububi obenzeka eNhlanganweni bethi, “Kufanele silinde uJehova”. Mhlawumbe uJehova usilindile. Mhlawumbe ulinde ukuthi simelele iqiniso nobulungiswa. Kungani kufanele sithule lapho sibona okungalungile? Ingabe lokho akusenzi sibe munye? Ingabe sithula ngenxa yokwesaba? Lokho akuyona into uJehova azoyibusisa.

"Kepha izinkomo nalabo abangenalo ukholo ... isabelo sabo siyakuba echibini elivutha umlilo nesibabule." (Isambulo 21: 8)

Lapho ufunda amaVangeli, uthola ukuthi ukusola okuyinhloko uJesu akhuluma kabi ngabaholi bosuku lwakhe kwakuwukuzenzisa. Wayebabiza kaningi ngokuthi bangabazenzisi, aze azifanise namathuna amhlophe qweqwe — acwengekile, amhlophe futhi ehlanzekile ngaphandle, kodwa ngaphakathi egcwele ukonakala. Inkinga yabo kwakungeyona imfundiso yamanga. Kuliqiniso, bangezelela ezwini likaNkulunkulu ngokuqongelela imithetho eminingi, kepha isono sabo sangempela sasisho into eyodwa futhi benza enye. (UMathewu 23: 3) Babengabazenzisi.

Umuntu kufanele azibuze ukuthi yini eyafika emqondweni walabo abangene kwi-UN ukugcwalisa lelo fomu, bazi kahle kamhlophe ukuthi abafowethu kanye nabadadewethu bashayiwe, badlwengulwa, futhi babulawa ngisho nokungabeki phansi ubuqotho babo ngokumane bathenge ikhadi lobulungu iqembu lezombusazwe laseMalawi. Ukuthi balihlambalaze kanjani ifa lalawo maKristu athembekile ngisho ngaphansi kwezimo ezimbi kakhulu ongeke ayekethisa; Ngenkathi laba besilisa abaziphakamisa ngaphezu kwabo bonke abanye, bajoyina ngamabomu futhi beseka inhlangano abahlale beyilahla futhi manje bayaqhubeka nokulahla, njengokungathi akukho lutho kuyo.

Ungase uthi, "Hhayi, kubi lokho, kepha yini engingayenza ngakho?"

Lapho iRussia ithatha impahla yoFakazi BakaJehova, iNdikimba Ebusayo yacela ukuba wenzeni? Azange bahlanganyele emkhankasweni wokubhala izincwadi emhlabeni wonke bebhikisha? Manje isicathulo sikwelinye unyawo.

Nasi isixhumanisi sombhalo osobala ongawukopisha bese uwunamathisela kusihleli sakho osithandayo. Kuyindlela ye- Isikhalazo kuWebhusayithi weWebhusayithi we-UN. (Ikhophi yolimi lwesiJalimane, Chofoza lapha.)

Faka igama lakho nosuku lokubhapathizwa. Uma uzizwa ufuna ukuyiguqula, qhubeka phambili. Kwenze okwakho. Yinamathisele emvilophini, uyibhale bese uyithumela. Ungasabi. Yiba nesibindi njengoba nje noMhlangano Wesifunda walo nyaka usinxusa. Awenzi lutho olubi. Empeleni, okuxakayo ukuthi ulalela ukuqondiswa yiNdikimba Ebusayo ebihlala isiyalela ukuthi sibike isono lapho sisibona ukuze singabi abahlanganyeli esonweni sabanye.

Ngokwengeziwe, inhlangano ithi uma othile ejoyina inhlangano engathathi hlangothi, uzihlukanisile. Empeleni, ukuzihlanganisa nesitha sikaNkulunkulu kusho ukuzihlukanisa noNkulunkulu. Yebo, la malungu amane eNdikimba Ebusayo aqokwa phakathi neminyaka eyishumi lapho inhlangano ye-UN ivuselelwa minyaka yonke:

 • UGerrit Lösch (1994)
 • USamuel F. Herd (1999)
 • UMark Stephen Lett (1999)
 • UDavid H. Splane (1999)

Ngemilomo yabo nangemithetho yabo, singasho kufanele ukuthi bazihlukanise nebandla lobuKristu loFakazi BakaJehova. Manje kungani besasesikhundleni segunya?

Lesi yisimo sezindaba esingabekezeleleki enkolweni ezithi iyona kuphela indlela kaNkulunkulu yokuxhumana. Lapho amasonto eLobukholwa enza ezonweni, ingabe kufanele sicabange ukuthi uJehova akanandaba ngoba akenzanga lutho ukukulungisa? Lutho neze. Isibonelo somlando ukuthi uJehova uthumela izinceku ezithembekile ukuyolungisa lezo ezakhe. Wathumela indodana yakhe eyolungisa abaholi besizwe samaJuda. Abakwamukelanga ukulungiswa kwakhe futhi ngenxa yalokho babhujiswa. Kepha okokuqala wabanikeza ithuba. Ingabe kufanele senze okuhlukile? Uma sikwazi okulungile, khona-ke akufanele sisebenze njengezinceku ezithembekile zasendulo ezasenza; amadoda anjengoJeremiya, u-Isaya noHezekeli?

UJames wathi: "Ngakho-ke, uma umuntu ekwazi ukwenza okulungile kodwa angakwenzi, kuyisono kuye." (UJames 4: 17)

Mhlawumbe abanye eNhlanganweni bazosilandela. Bafika balandela uJesu. Kepha lokho ngeke yini kwembule isimo senhliziyo yabo yangempela? Lapho sibhala le ncwadi, asiphikisani nanoma imuphi umbandela ofundiswa yiNdikimba Ebusayo. Eqinisweni, sihambisana nemfundiso yabo. Sitshelwa ukuthi sibike isono uma sibona. Sikwenza lokho. Sitshelwa ukuthi umuntu ojoyina inhlangano engathathi hlangothi uyahlukaniswa. Simane sicela ukuthi lowo mthetho usebenze. Ngabe sibangela ukwahlukana? Singaba kanjani? Akusibo abenze ubufebe obungokomoya nesitha.

Ngabe ngicabanga ukuthi ukubhala umkhankaso wezincwadi kuzokwenza umehluko omkhulu? UJehova wayazi ukuthi ukuthumela indodana yakhe kepha akuphumeli ekuguqukeni kwesizwe, futhi nokho wakwenza. Noma kunjalo, asinawo umbono wekusasa uJehova anawo. Ngeke sazi ukuthi kuzoba yini umphumela wezenzo zethu. Esingakwenza nje ukuzama ukwenza okulungile nokuthandekayo. Uma sikwenza lokho, khona-ke ukuthi siyashushiswa thina noma cha ngeke sikukhathalele. Okubalulekile ukuthi sizokwazi ukubheka emuva sithi sikhululekile egazini labo bonke abantu, ngoba sakhuluma ngesikhathi sabizelwa sona, futhi asizange sigweme ukwenza okulungile nokukhuluma iqiniso kuye ngamandla .

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.

  Funda lokhu olimini lwakho:

  English简体中文DanskNederlandsFilipinoSuomiFrançaisDeutschItaliano日本語한국어ພາສາລາວPolskiPortuguêsਪੰਜਾਬੀРусскийEspañolKiswahiliSvenskaதமிழ்TürkçeУкраїнськаTiếng ViệtZulu

  Amakhasi wombhali

  Izihloko

  Imibhalo yenyanga

  64
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x