Izisekelo Zethemba - Ingxenye 1

Isingeniso

Wake waba nombuzo ngokuthile embhalweni weBhayibheli owawukubuza ukuthi kungani ulapho? Ngenkathi singeke sisazi isizathu sakho konke, Yebo futhi kufanele sikwazi ukucwaninga ngebhayibheli uma kungenzeka ukuthi ezinye izingxenye zikhanyisela umbuzo othile.

Isihloko esilandelayo singumphumela wokuphenywa kwami ​​komuntu siqu embuzweni owodwa onqabisayo. Imiphumela yayikhuthaza futhi iqinisa ukholo kangangokuba kwadingeka ngiyibhale, ukuze ngikwazi ukuhlanganyela imiphumela nabanye abathanda uNkulunkulu nezithembiso zakhe.

Kusukela ebusheni bami (isikhathi eside esidlule manje!) Ngangihlala ngizibuza ukuthi kungani kunombhalo emibhalweni yendoda eyavuswa ngemuva kokuphonswa ethuneni lika-Elisha, futhi lapho isidumbu sayo sithinta amathambo ka-Elisha, waphila wasukuma. Kungenzeka ukuthi wake wazibuza ngayo le nto efanayo? Ngabe udlulele kokunye? Noma umangale? Noma ucwaninge?

UPowula watlolela uThimothi ukuthi ‘yoke imibhalo iphefumulelwe futhi inenzuzo’. Lokhu kusho ukuthi le ndaba emfushane yovuko yayinenjongo ethile yokuthi ibhalwe. Ngokufanelekile singaphetha ngokuthi isithombe sikhulu kunalokho okubonakala ebusweni, njengoba ngokuhlangenwe nakho abafundi beBhayibheli abaningi bekubona lokhu kuvame kakhulu ukuba njalo.

Ngakho kwaba lolu hambo. Ngilandela umgomo ovezwe kuzAga 2: 1-6 “njengokufuna ingcebo efihliwe uyayifuna [ukuhlakanipha]” nginqume ukuyofuna 'ingcebo efihliweyo'. Ngiqale ngadabula eBhayibhelini ngabeka uvuko ngokulandelana kwesenzeko njengesisekelo engizoqala ngaso bese ngisuka lapho. Imiphumela yaqinisa ukholo lwami lokuthi "uNkulunkulu uluthando". Ezinyangeni ezithile ngemuva kokuphothula ucwaningo lwami ngovuko ngalunye, nginqume ukubheka ukubonakala kukaJesu ngemuva kokuvuka kwakhe. Nokho imiphumela ibithakazelisa, ngakho-ke lokhu okutholakele kwafakwa. Imiphumela yangifakazela ngokungangabazeki ukuthi ingcebo ikhona ngempela elinde ukutholwa yilowo nalowo wethu.

Kuyisifiso sami esikhulu ukuthi wena mfundi uzothola imiphumela njengemangazayo, ekhuthazayo neyakha ukholo njengoba nami ngenzile. Kunokubekwa obala okuningi kakhulu. Ukwenza isifiso sakho sokudla, ngokwesibonelo, yini eyasiza owesifazane ongumfelokazi ukuba akhiphe umhlaba wakhe kwiNkosi eyenze okubi emehlweni kaJehova?

Ngakho-ke ukuze uzuze kakhulu endatshaneni okhuthazeka kakhulu kuyo njengobuncane, funda yonke imibhalo eqokiwe. Vele, akusho ngaphandle kokuthi kunconyelwe kakhulu ukwenza isikhathi sokufunda ingqikithi ezungezile. Ngokwenza kanjalo vumela izwi likaNkulunkulu lakhe ukholo lwakho 'ukulindelwa okuqinisekisiwe kwalokho okuthenjelwe "ovukweni oluzayo.

Okokugcina kuyithemba lami lokuthi nawe uzozwa ukugcwaliseka okusuka enhliziyweni kwamazwi kaPaulo alotshwe kwabaseRoma 16: 27 "kuNkulunkulu, ohlakaniphile yedwa, kube yinkazimulo ngoJesu Kristu kuze kube phakade. Ameni. ”

Kulesi sihloko sokuqala sizobheka okulandelayo:

 • Ukubaluleka kweThemba Lovuko okholweni lwethu ngaphansi kwesihloko: Ithemba Lovuko - Itshe lesisekelo lokholo lwethu. Ngani?
 • Ukuvela kweThemba Lovuko EmiBhalweni, kuqale ngokuvuswa kwabafundi abathathu kokuqala, ngaphansi kwesihloko: Izisekelo zokuqala zeThemba.

Ithemba Lovuko - Itshe lesisekelo lokholo lwethu. Ngani?

“Nginethemba kuNkulunkulu, nalo lalaba bantu abanalo, lokuthi luyoba khona uvuko.” - IZENZO 24:15.[1]

Washo kanjalo uPawulu kuMbusi uFeliksi. Ingabe nawe kufanele ube naleli themba? Libaluleke kangakanani leli themba? I-athikili emfushane elandelayo ihlose ukusiza ukuphendula le mibuzo.

Ngaphandle kokungabaza ithemba lovuko liyingxenye ebaluleke kakhulu yokholo lwethu futhi ukugcina leli themba liqinile kufanele kubaluleke kakhulu kithi. Okubaluleke kakhulu ethembeni lethu ukukholwa nokukholwa ukuthi uJesu Kristu wavuswa. Ebhalela abaseKorinte Umphostoli uPawulu wabhala ngokuqiniseka kweyoku-1 Korinte 15: 13-14: “13 Uma, impela, akukho ukuvuka kwabafileyo, noKristu akavuswanga. 14 Kepha uma uKristu engavuswanga, ukushumayela kwethu kuyize, nokukholwa kwethu kuyize. ".[2]  Ukubeka ngokuphelele, uma singabaza ethembeni lovuko futhi ikakhulukazi ukuthi uJesu wavuswa, siyangabaza sonke isisekelo sethemba lethu. Ngeke sikhonze uJehova ngomphefumulo wonke uma singabaza ngale mfundiso eyinhloko yezwi lakhe.

Umongo ogcwele wale ndima uqhubeka futhi senza kahle ngokuzindla ngawo njengoba sifunda.

(1 Korinte 15: 12-23) . . Manje uma uKristu eshunyayelwa ukuthi uvusiwe kwabafileyo, kwenzeka kanjani ukuthi abanye benu bathi alukho uvuko lwabafileyo? 13 Uma, impela, akukho ukuvuka kwabafileyo, noKristu akavuswanga. 14 Kepha uma uKristu engavuswanga, ukushumayela kwethu kuyize, nokukholwa kwethu kuyize. 15 Ngaphezu kwalokho, satholakala futhi singofakazi bamanga bakaNkulunkulu, ngoba sifakaze ngoNkulunkulu ukuthi wavusa uKristu, kodwa lowo angamvusanga uma abafileyo kungafanele bavuswe. 16 Ngoba uma abafileyo bengeke bavuswe, noKristu akavuswanga. 17 Ngaphezu kwalokho, uma uKristu engavuswanga, ukholo lwenu alunamsebenzi; Nisesezonweni zenu. 18 Eqinisweni, futhi, labo abalele [ekufeni] ebunyeni noKristu babhubha. 19 Uma kule mpilo kuphela esithembele kuKristu, singabokudabuka kakhulu kubo bonke abantu. 20 Kodwa-ke, manje uKristu uvusiwe kwabafileyo, ulibo lwalabo abalele [ekufeni]. 21 Ngoba njengoba ukufa kungomuntu, ukuvuka kwabafileyo nakho kungomuntu. 22 Ngoba njengoba ku-Adamu bonke befa, kanjalo futhi kuKristu bonke bayokwenziwa baphile. 23 Kepha yilowo nalowo esigabeni sakhe siqu: UKristu ulibo, emva kwalokho abangabakaKristu ngesikhathi sokuba khona kwakhe.

Phawula ukuthi uPawulu ugcizelela kanjani amaphuzu abalulekile:

 1. v13 Uma kungekho Vuko Lwabafileyo - UJesu Akazange Avuswe.
 2. v14a Uma uJesu engavuswanga - Ukushumayela kwakho kuyize.
 3. v14b Uma uJesu engavuswanga - ukukholwa kwakho kuyize.
 4. v15 Uma uJesu engavuswanga - Ungu Kufakazela ukuthi ngufakazi wamanga wokumelana noNkulunkulu (ethi wavusa uJesu ngenkathi engazange. Ku-Israyeli wasendulo lokhu kwafanela isigwebo sentambo.)
 5. v17 Uma uJesu engavuswanga - awukho umhlatshelo wesihlengo.
 6. v17 Uma uJesu engavuswanga - Akukho ukukhululwa okungaba khona esimweni sethu sesono.
 7. v18 Uma uJesu engavuswanga - Labo abafa njengabafel 'ukholo abathembekile abangamaKristu bafela ize.

La mavesi, agcizelela okuphindaphindwayo okushiwo ukwethemba ukuvuswa kukaJesu, adinga ukucatshangelwa ngokujulile ekunikezelweni kwawo futhi akhombise ukuthi imfundiso yeBhayibheli ibaluleke kangakanani kulo lonke ukholo lwethu.

Kepha zonke lezi zingqinamba azisebenzi njengoba kuvesi i-20, ngoba ngokweqiniso "UKristu uvusiwe kwabafileyo". UJesu wabuye wathi kuMarta kuJohane 11:25, 26 “Mina ngingukuvuka nokuphila. Lowo obonisa ukholo kimi, noma angafa uzophila ”. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi sibuyekeze ukukholelwa kwethu kule mfundiso yeBhayibheli esemqoka bese sibona indlela uJehova aqinisekisa ngayo ukuthi singaqiniseka ukuthi uvuko olunjalo luzokwenzeka.

Ake sibukeze lokho uJehova akubhala ngothando ezwini lakhe iBible ukwakha ukholo lwethu ovukweni futhi asinikeze isiqiniseko sokuthi sizosibona lesi sikhathi esihle.

Ake sihlolisise amarekhodi asebhayibhelini abantu abavuswa kakhulu futhi sibone ukuthi yini esingayifunda. Ngabe, njengami uke uzibuze ukuthi kungani uJehova aqopha ukuvuswa komuntu ofileyo aphonswe ethuneni lika-Elisha. Kungani kwakubalwa ukuvuswa kwabafundi okumbalwa nje?

Ngaphambi kokuqhubeka nokufunda i-athikili elandelayo kungani ungaziniki isikhathi sokubhala phansi konke ukuvusa ongakucabanga kwimemori nencwadi yebhayibheli okubhalwe kulo uma kungenzeka. Zinike isikhathi sokucabanga ngakho ukuze uqinisekise ukuthi ucabanga ukuthi unabo bonke. Ngemuva kwalokho beka uhlu lwakho ngokulandelana kwezikhathi.

Izisekelo zokuqala zeThemba

Ukufunda Kovuko Oluthathu lukaElija no-Elisha

Lokhu kuvuswa kwabantu abathathu kufike ngesikhathi sesiyaluyalu esikhulu nokuhlubuka kwa-Israyeli ngesikhathi sokubusa kweNkosi u-Ahabi.

I-1st. Indodana Yomfelokazi kaZarapheth (1 Kings 17: 19-24)

Ukuvuka kokuqala kwaba ngesikhathi sokubusa kuka-Ahabi phakathi kwendlala yeminyaka ye-3 eyayithunyelwe nguJehova.

U-Ahabi wayekwandisile ukukhulekelwa kwamanga eSamariya futhi wenza okungaphezu kokucasula uJehova kunawo wonke amakhosi akwa-Israyeli angaphambilini. Abakhulekeli bakaJehova beqiniso babeshushiswa, abaprofethi abaningi babecashe. UJehova wayethumele u-Elija ngaphandle kwa-Israyeli eSidoni eliseduze ukuba azondle ngumfelokazi kaZarefathi owayenokholo kuJehova. Unyaka noma ngaphezulu kule ndawo phakathi nesikhathi uJehova abasekela ngokuyisimangaliso ngembiza kafulawa nembiza encane yamafutha, indodana yomfelokazi yagula yafa. Manje umfelokazi wayengenandlalifa futhi engasizakali kuye ebudaleni bakhe.

U-Eliya wayisa le nkinga ebuhlungu kuJehova ngomthandazo. Ukulandisa kuthi “Ekugcineni uJehova walilalela izwi lika-Eliya, futhi umphefumulo womntwana wabuyela kuye futhi waphila.” Yebo, uJehova wayewuphendulile umthandazo ka-Eliya futhi wamvusa umfana. Ngenkathi u-Eliya eletha indodana yakhe manje ephila futhi kuye wababaza wathi: “Manje, impela, ngiyazi ukuthi ungumuntu kaNkulunkulu nokuthi izwi likaJehova elisemlonyeni wakho liyiqiniso.” (Funda Amakhosi we-1 17: 1,9,17,20-23, 18: 1,2)

Ngenkathi izindaba zalokhu kuvuka zisabalela kwa-Israyeli cabanga ukuthi zalisekela kanjani lelo dlanzana lama-Israyeli ayizi-7,000 angazange aguqe ngamadolo kuBali ukuze aqhubeke angenzi kanjalo. (1 AmaKhosi 19:18). Cishe unyaka noma ngaphezulu kamuva u-Eliya wabhubhisa abaprofethi bakaBali eNtabeni iKarmeli ngokwenza lokho ngokukhombisa ngendlela emangalisayo ukuthi uJehova wayenguNkulunkulu weqiniso. Wabe eseqeda isomiso nendlala yeminyaka emithathu futhi wakhulula abakhonzi bakaJehova beqiniso. Lokhu kuvuka kwabafileyo kanye nezehlakalo ezazilandela kwakhombisa ukuthi uJehova wayesamsekela lo mprofethi wakhe futhi ekhombisa intshisekelo kubantu bakhe abamthanda ngokweqiniso uJehova njengo-Obadiya.

I-2nd. Indodana yowesifazane waseShunamu (2 Kings 4: 25-37)

Ekuvukeni kwesibili siqhubeka eminyakeni eyi-16 ekubuseni kukaJehoramu indodana ka-Ahabi owayemubi njengoyise u-Ahabi.

U-Elisha manje wayesethathe ingubo ka-Eliya, owesifazane ovelele (unkosikazi wendodana yabaprofethi) wayengenangane futhi umyeni wakhe esemdala. U-Elisha uprofetha ukuthi uzoba nendodana, okwenzeka ngonyaka olandelayo. Ngemuva kokukhula iminyaka embalwa kwehla inhlekelele futhi indodana encane ivele igule izinhlungu ekhanda bese kuthi kungakapheli amahora afele emadolweni kanina. Abesifazane baya kuElisha eNtabeni iKarmeli besuka eShunemi. Lokhu kungamakhilomitha angama-31 iShunem iseningizimu yeNazaretha nasempumalanga yeMeggido. Njengoba esho ku-Elisha, ngokungangabazeki ekhala nezinyembezi “Ngakucela indodana enkosini yami na? Angishongo yini ukuthi, 'Ungangiholeli ethembeni elingamanga' ”U-Elisha uyakubona okwenzekile bese ehamba naye. U-Elisha uthandaza kuJehova futhi uJehova uphendula umthandazo wakhe bese umfana ephila.  (Funda Amakhosi we-2 4: 25-37).

Kwakuyilungiselelo lothando elivela kuJehova njengomvuzo wokwethembeka kowesifazane nokwalowo umyeni wakhe oseshonile ukuqinisekisa ukuqhubeka kohlu lwabo lomndeni. Babenikeza u-Elisa umoya wokungenisa izihambi ngezinga lokwandisa ikhaya labo ngakho-ke u-Elisha wayenendawo yakhe yokuhlala. Kungenzeka ukuthi ngabe kwakuzibeka engcupheni ngokwabo njengoba uJehoramu wayengeyena umthandi wabaprofethi bakaJehova.

Ngemuva kwalokhu kuvuka kwalandela indlala yeminyaka eyi-7 eyamiswa nguJehova futhi yamenyezelwa ngu-Elisha. Kuyathakazelisa ukuthi lolu vuko lwaziwa kakhulu futhi ngenxa yalokho kwaba nobufakazi obanikezwa iNkosi uJehoramu ngalokhu kuvuka kwabafileyo. Manje kwase kungu-11th unyaka weNkosi uJehoramu indodana ka-Ahabi, kepha wayenaye uGehazi, inceku ka-Elisha yalandisa ngezinto u-Elisha azenzile. Ngesikhathi elandisa ngovuko lwendodana yowesifazane waseShunemi kuye iza phambi kwenkosi izocela umhlaba wayo. Ngemuva kokuyiqinisekisa le ndaba, uJehoramu uyala ukuba ibuyiselwe yonke impahla yakhe. Lokhu kwaqinisekisa ukuthi owesifazana nendodana yakhe babuyelwa indlu nomhlaba wabo ngemuva kokubuya behlala njengabafokazi ngenxa yendlala. (Funda ama-2 Kings 8: 1-6)

Kwaphinda futhi kwanikezwa ubufakazi kulabo abaphikisana noJehova futhi owesifazane othembekile wavuzwa.[3]

I-3rd. Amathambo Omuntu Ofile Namathambo ka-Elisha (Amakhosi we-2 13: 21)

Ukuvuka kwesithathu kwenzeka cishe eminyakeni eyi-60 kamuva nge-6th-7th unyaka wokubusa kukaJehowashi wakwa-Israyeli ngemuva nje kokushona kuka-Elisha. UJehowashi wayeyenye inkosi yakwa-Israyeli eyayenza okubi emehlweni kaJehova. (Funda Amakhosi we-2 13: 20, 21).

Indoda yakwa-Israyeli yangcwatshwa lapho baphazanyiswa iqembu lamaMowabi elihlaselayo, ngakho-ke waphonswa ethuneni lika-Elisha futhi lapho isidumbu sithinta amathambo ka-Elisha, indoda yaphila ngokushesha. Lokhu kukhombise kulabo abafakazele lokhu ukuthi amandla okuvuka avela kuJehova ayemelelwe ngu-Elisha ngokweqiniso, hhayi ku-Elisha uqobo. Iphinde yanikeza isibonakaliso esinamandla kulawo ma-Israyeli athembekile ukuthi uJehova akazange awashiye ama-Israyeli naphezu kokuphambuka kwawo.

Sekukonke abaprofethi bakaJehova bavusa abantu be-3 ngaleyo ndlela benikeza ubufakazi obunamandla bokuthi ukuvuka kwabafileyo kungenzeka ngosuku lokugcina. (UJohn 11: 24).

Kuze kube manje sesibonile ukuthi bekukhona ukuvuswa kwe-3 ngabaprofethi bakaJehova.

Isigcawu sisethwe. Ukuvuswa kwabafileyo kungenzeka, kodwa bangaphezu koyedwa noma ngababili ababengathola ithuba lokuvuswa? Eminyakeni eyi-900 eyedlule, kwadlula isikhathi eside ngaphambi kovuko olulandelayo. Lesi sikhathi sasiyoqhubeka kuze kube yilapho uJesu eqala inkonzo yakhe emhlabeni ngo-29 CE

Kuzoqhutshwa ……

___________________________________

[1] (NWT) INguqulo Yezwe Elisha YemiBhalo Engcwele - I-Reference Edition 1984

[2] Zonke izingcaphuno zemibhalo zivela kuhlobo lwe-NWT 1984 ngaphandle kokuthi kuphawulwe ngenye indlela.

[3] Bhekafuthi Izinto zakudala zamaJuda, Incwadi IX Isahluko 4 (inguqulo ye-p646 pdf) okuyi-akhawunti elandelayo ethokozisayo mayelana nokuthi ngubani oxhumanisa u-Obadiah nowesifazane waseShunamite (1 Kings18: 7,13 nge 2 Ki 4: 1-8) futhi uma kuyiqiniso kunikeza isisindo ukuthi kungani u-Elisha egunyazwe ukwenza lolu vuko.

“Ngoba bathi umfelokazi ka-Obadiya umphathi ka-Ahabi, weza kuye, wathi, wayengazi ukuthi umyeni wakhe wabavikela kanjani abaprofethi ababezobulawa ngu-Izebeli, umka-Ahabi; ngoba wathi ufihle ikhulu labo, futhi wayeboleke imali yesondlo sabo, nokuthi, ngemuva kokushona komyeni wakhe, yena nezingane zakhe bathathwa bayokwenziwa izigqila kubabolekisi; futhi wayemcela ukuba amenzele isihawu ngenxa yalokho okwenziwe ngumyeni wakhe, futhi amsize ngosizo oluthile. Futhi lapho embuza ukuthi yini anayo endlini, wathi, “Akukho lutho ngaphandle kwenani elincane kakhulu lamafutha esitsheni” [isitsha, ibhodlela noma imbiza] Ngakho umprofethi wamyalela ukuba ahambe, ayoboleka abaningi kakhulu bengenalutho. izitsha zomakhelwane bakhe, futhi lapho esevale umnyango wekamelo lakhe, ukuthela amafutha kuwo wonke; ngoba uNkulunkulu wayezobagcwalisa ngokugcwele. Kwathi lapho owesifazane esekwenzile lokho ayeyalwe ngakho, wathi izingane zakhe zilethe zonke izitsha, zagcwala zonke, akusalanga noyedwa ongenalutho, weza kumprofethi, wamtshela ukuthi zonke zigcwele; lapho ameluleka khona ukuthi ahambe, ayothengisa uwoyela, akhokhele ababolekisi lokho akubakweleta, ngoba kuzoba nensalela yentengo kawoyela, angayisebenzisela ukondla izingane zakhe. U-Elisha wenza kanjalo ezikweletini zowesifazane, futhi wamkhulula osizini lwabakweletwayo. ”

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  7
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x