Ukukhetha Ubumpumputhe

Sicela ubheke lo mfanekiso. Ngabe kukhona okushodayo?

Lo mfanekiso uthathwe ekhasini 29 le Ephreli 15, i-2013 ukukhishwa kwe INqabayokulinda.  Noma kunjalo, ngiyishintshile, ngenza ushintsho olulodwa. Uma unabangane noma amalungu omndeni angabaqotho boFakazi BakaJehova, ungakuthola kujabulisa ukubakhombisa lesi sithombe bese ubabuza ukuthi bacabanga ukuthi siwukuhumusha okunembile yini?

Ngikholwa ukuthi kuphephile ukusho ukuthi iningi loFakazi lizolanda iqiniso lokuthi iNdikimba Ebusayo ayikho.

Uma isisebenzi esithile esinamandla kwi-Publishing Desk ekomkhulu sasihlehlise lesi sithombe sangempela, futhi sathola ukuthi sishicilelwe kuhlobo oluprintiwe kanye / noma oluku-inthanethi lwe INqabayokulinda emuva ngonyaka wezi-2013, ucabanga ukuthi bekungathatha isikhathi esingakanani ukuthi umehluko utholakale futhi ulungiswe? Vele, lokho bekungeke kwenzeke, ngoba konke okuphuma kunoma yikuphi ukushicilelwa kubuyekezwa kaningi ngaphambi kokuthi kukhishwe. Amalungu eNdikimba Ebusayo azihlola mathupha izihloko ezifundwayo. Noma kunjalo, ake sithi ngenxa yokuphikisana ukuthi lo mfanekiso ngandlela thile uwenze wadlula kuwo wonke amasheke. Ngabe ukhona ongabazayo ukuthi iningi loFakazi abayizigidi eziyisishiyagalombili abafunda lo magazini emhlabeni wonke ngabe bakubonile futhi bakungabaza ukushiywa kwalo?

Nakhu okuphumile ngempela.

Manje bonisa lo mfanekiso wesibili kubangane nomndeni wakho woFakazi futhi ubabuze ukuthi kulungile yini. Iningi, ngiqinisekile, bazothi lo mfanekiso unembile. Ngikusho lokho ngoba eminyakeni emihlanu edlule, lapho kucatshangelwa lo mfanekiso eSifundweni Se-Nqabayokulinda samasonto onke, kwakungekho ngisho nencazelo ezwakalayo koFakazi abayizigidi eziyisishiyagalombili emhlabeni wonke.

Kule minyaka emihlanu selokhu ishicilelwe akukaze kube khona ukukhala nokukhala okukhuphukile, futhi neNhlangano YoFakazi BakaJehova ayikaze ithi kukhona okushodayo noma okushiywe ngaphandle. Ukube iNdikimba Ebusayo ibishiywe ngaphandle, ungaqiniseka ukuthi ukwengamela bekungalungiswa ngokushesha kuzo zombili izinhlelo eziku-inthanethi nezokuphrinta.

Uyayibona yini inkinga? Mhlawumbe uyabuza, “Iyiphi inkinga? Konke kubukeka kufana ncamashi nalokho obekufanele kube yikho. ”

Emuva ngo-2012, iNdikimba Ebusayo yamemezela ukuthi iyisigqila esithembekile nesiqondayo sikaMathewu 24: 45-47. Ngaphambi kwalokho, yonke indikimba yoFakazi BakaJehova abagcotshiwe ibithathwa njengeSigqila Esithembekile, neNdikimba Ebusayo ibabhekele ukuqondisa iNhlangano yomhlaba wonke. Nali ishadi elivela kumagazini kaDisemba 15, 1971 we INqabayokulinda ukuthi, njengale ngenhla, kukhombisa ukwakheka kwegunya ngaphansi kwalelo lungiselelo langaphambilini.

Manje uyabona ukuthi yini okushodayo eshadini lakamuva kakhulu?

Kwenzekani kuJesu Kristu? Kuboniswa uJehova. Abaphathi abaphezulu nabaphakathi enhlanganweni nabo bamelelwe. Ngisho isikhundla kanye nefayela kuyakhonjiswa. Kepha inhloko yebandla lobuKristu; Inkosi yamaKhosi neNkosi yamaNkosi; Lowo uJehova abeke kuye lonke igunya ezulwini nasemhlabeni — akukho ndawo angabonwa kuyo!

Kwenzekani phakathi kuka-1971 no-2013? Ingabe kwakukhona ukukhanya okusha okuvela kuJehova? Ngabe watshela iNdikimba Ebusayo ukuthi uJesu wayengasabalulekile kangako enhlanganweni yakhe? Ngabe inhloso yohlaka olusha lwegunya ukusazisa ukuthi manje yiNdikimba Ebusayo ebaluleke ngempela ekusindisweni kwethu? Lokho kuzobonakala kunjalo njengoba le nkomba ibonisa:

(w12 3 / 15 p. 20 par. 2 Rejoying in Ithemba Lethu)
Ezinye izimvu akufanele zikhohlwe ukuthi ukusindiswa kwazo kuxhomeke ekusekeleni kwabo ngenkuthalo 'kwabafowabo' bakaKristu abagcotshiwe abasesemhlabeni. (Math. 25: 34-40)

Ngakho-ke, noma imuphi omunye umKristu ongewona i-JW emhlabeni obeka ukholo kuJesu futhi amlalele njengeNkosi akanalo ithemba lokusindiswa, ngoba "ukusindiswa kwabo kuncike ekusekeleni kwabo ngenkuthalo" abafowabo "bakaKristu abagcotshiwe abasesemhlabeni.” (Angiqiniseki ngempela ukuthi kungani le ndatshana ifaka “abafowethu” kwizingcaphuno? Ingabe bangabafowabo, noma akunjalo?) Kunoma ikuphi, umbuzo uwukuthi, kufanele babasekele kanjani labo?

Ku-2009, le nkombandlela yanikezwa:

w09 10 / 15 p. I-15 par. I-14 "Ningabangani Bami"
Enye indlela ukulalela ukuqondisa okunikezwa isigaba senceku ethembekileyo neqondayo, esakhiwa abafowabo bakaJesu abagcotshwe ngomoya abasaphila emhlabeni.

Ngo-2012, “isigaba senceku ethembekileyo neqondayo” saba iNdikimba Ebusayo. Ngakho-ke, ukusindiswa kwesintu kuncike ekusekeleni ngenkuthalo iNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova. NoJesu? Ungena kuphi kuleli lungiselelo?

Ukushiywa kukaJesu kulesi sakhiwo segunya kwakungekhona nje ukwengamela? Ukube bekunjalo, ngabe iphutha belizovunywa futhi lilungiswe? UJehova uNkulunkulu wabeka lonke igunya ezulwini nasemhlabeni kuJesu Kristu. UJehova wayezikhiphile kuleli gunya walinika uJesu. Ngakho-ke, ukukhombisa uJehova kuleli shadi, kodwa kususa uJesu, kuyisihlamba kuNkulunkulu uSomandla uqobo. NjengoKora, owazama ukweqa ukuqokwa kukaMose uJehova futhi wazibeka esikhundleni sogcotshiweyo kaNkulunkulu, iNdikimba Ebusayo ithathe isikhundla sikaJesu, uMose Omkhulu, futhi yazidonsela elungiselelweni likaNkulunkulu.

Ingabe ngenza isigameko esisodwa kakhulu? Umdwebo owodwa ongadwetshiwe ngokungafanele? Ngingavuma uma lokho bekungukuphela kwakho konke, kodwa maye, lokhu kumane nje kuyisibonakaliso sesifo esijule kakhulu futhi esibi ngokweqile. Ngandlela thile, ngizizwa sengathi labo dokotela kumele ukuthi bazizwa lapho bethola okokuqala ukuthi imbangela kamalaleveva kwakuwukutheleleka okubangelwa ukulunywa omiyane. Ngaphambi kwalokho, bekukholelwa ukuthi umalaleveva ubangelwa wumoya omubi, nokuyilapho igama livela khona esiLatin. Odokotela bakwazile ukubona imiphumela emibi yalesi sifo, kepha baze baqonda imbangela yaso, imizamo yabo yokuyilapha yaphazamiseka kakhulu. Bangazelapha izimpawu, kepha hhayi imbangela.

Sekuyiminyaka ngizama ukusiza abafowethu nodadewethu ukuthi babone ukuthi yini engalungile ngeNhlangano ngokukhomba ezintweni ezinjengobuzenzisi bobulungu beminyaka eyi-10 kwiNhlangano Yezizwe obabufihlwe ubuzalwane ngenkathi iNdikimba Ebusayo isola abanye izinkolo ngokuyekethisa kwezombusazwe. Ngiphinde ngakhomba nezinqubomgomo ezimbi lapho iNhlangano ibhekene nokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi. Ukumelana kwabo nentamo elukhuni ekushintsheni lezi zinqubomgomo ukuze kuvikelwe “abancane” kuyethusa. Kodwa-ke, engikubheke kakhulu kule minyaka eyisishiyagalombili edlule bekukusebenzisa iBhayibheli ukukhombisa ukuthi izimfundiso eziyisisekelo zeNhlangano azihambisani nemiBhalo. Ngokwezinga leNhlangano uqobo, izimfundiso zamanga zilingana nenkolo yamanga.

Manje sengiyabona ukuthi bengizama ukwelapha izimpawu, kepha anginaki imbangela yenkinga ethinta iNhlangano nabafowethu abangoFakazi.

Isisekelo Sokwahlulela

Ukukhuluma iqiniso, engizokusho kudlulela ngale kweJW.org. Ukukhulekelwa kwamanga bekuyinkinga yempucuko kusukela esikhathini sikaKayini. (Bheka uMathewu 23: 33-36) Konke kuvela embangela eyodwa. Kunesisekelo esisodwa sokwahlulela, lapho kutholakala khona zonke ezinye izinto ezimbi.

Sicela ubheke kuJohn 3: 18 lapho sifunda khona:

“Lowo obonisa ukholo kuye [uJesu] ngeke ahlulelwe. Lowo ongalubonisi ukholo usegwetshiwe kakade, ngoba akazange abe nokholo egameni leNdodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa. ”

(By the way, cishe yonke enye inguqulo yeBhayibheli ihumusha ibinzana elithi "bonisa ukholo" ngokuthi "kholwa".)

Manje, lokho akucaci? Akucaci ngokuphelele yini ukuthi isisekelo sokwahlulelwa uNkulunkulu ngonya ukuthiungakholelwa ku Igama yendodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa ”?

Uzobona ukuthi lapha uJesu akakhulumi ngegama likaJehova. Okwakhe kuphela. Wayekhuluma namaJuda ngaleso sikhathi. Babekholelwa kuJehova uNkulunkulu. KwakunguJesu ababenenkinga naye.

Ngaphandle kwabambalwa abambalwa, amaJuda ayengakholelwa egameni likaJesu. Isimo ngesizwe sakwa-Israyeli — noma njengoba oFakazi beyibiza kanjalo, inhlangano kaNkulunkulu yasemhlabeni — sifana kakhulu nesoFakazi BakaJehova kangangokuthi ukufana kuyethusa.

Inhlangano YamaJuda Yokuqala Inhlangano Yesimanje YakwaJude-Christian
Emhlabeni wonke, amaJuda kuphela ayekhulekela uJehova uNkulunkulu. OFakazi bakholelwa ukuthi yibo kuphela emhlabeni wonke abakhonza uJehova uNkulunkulu.
Ngaleso sikhathi, zonke ezinye izinkolo zazingamaqaba. OFakazi babheka wonke amanye amaKristu njengabangenele ebuhedeni.
UJehova uNkulunkulu wasungula ukukhulekelwa kweqiniso kwa-Israyeli ngo-1513 BCE ngoMose. OFakazi bakholelwa ukuthi uMose omkhulu, uJesu, ubuyile e1914, futhi eminyakeni emihlanu kamuva, e1919,

iphinde yamisa ukukhulekelwa kweqiniso ngokumisa iNdikimba Ebusayo njengenceku yayo ethembekileyo neqondayo.

AmaJuda akholelwa ukuthi yiwo wodwa asindisiwe. Bonke abanye babeqalekisiwe. OFakazi BakaJehova bakholelwa ukuthi zonke ezinye izinkolo nabalandeli babo bazobhujiswa.
AmaJuda ayebukela phansi futhi engazihlanganisi nanoma ngubani ongeyena umJuda, ngisho nabazala bakhe abakude, amaSamariya. OFakazi babheka bonke abanye njengabezwe futhi bagwema ukuzihlanganisa. Ngisho noFakazi ababuthakathaka abangasayi emihlanganweni kufanele bagwenywe.
AmaJuda ayenendikimba ebusayo eyayibahumushela imiBhalo. IQula Elilawulayo le-JW libhekwa njengele Gnina bantu Of Doctrine.
Abaholi bamaJuda babenomthetho obanzi we-Oral Law owedlula lekhodi ebhaliwe yomthetho. Umthetho weNdikimba Ebusayo weqa umthetho weBhayibheli; isb., i-95% yohlelo lwezobulungiswa lwe-JW alusekelwe emiBhalweni.
Abaholi bamaJuda babenelungelo lokuxosha noma ngubani ophikisayo. Ukungavumelani neQembu Elilawulayo le-JW kubangela ukuxoshwa.
INdikimba Ebusayo YamaJuda yaxosha noma ngubani owayevuma uKristu. (UJohn 9: 23)  OFakazi benza okufanayo njengoba sesizokhombisa.

Qaphela ukuthi kwakungekhona ukukholwa kuJesu okwakubala kepha kunalokho ukukholelwa egameni lakhe. Kusho ukuthini lokho? Uqhubeka nokuchaza evesini elilandelayo:

UJohn 3: I-19-21 iyafundeka:

"Manje yilesi isisekelo sokwahlulela, ukuthi ukukhanya kufikile emhlabeni kepha abantu bathande ubumnyama kunokukhanya, ngoba imisebenzi yabo yayimibi. Ngoba owenza izinto ezimbi uzonda ukukhanya futhi akezi ekukhanyisweni, ukuze imisebenzi yakhe ingasolwa. Kepha lowo owenza okuyiqiniso uyeza ekukhanyisweni, ukuze imisebenzi yakhe ibonakaliswe sengathi yenziwa yahambisana noNkulunkulu. ”

Ukukhanya uJesu akhuluma ngaye uqobo. UJohn 1: 9-11 uthi:

“Ukukhanya kwangempela okukhanyisela yonke inhlobo yabantu, kwase kuzofika emhlabeni. Wayesemhlabeni, futhi umhlaba waba khona ngaye, kepha umhlaba akamazanga. Ufike ekhaya lakhe, kepha abantu bakubo abamamukelanga. ”(UJohn 1: 9-11)

Lokhu kusho ukuthi ukukholwa egameni likaJesu kusho ukuza ekukhanyeni. Njengoba sishilo kuvidiyo yokuqala yalolu chungechunge, konke kunambambili. Lapha, sibona okuhle nokubi okuvezwa njengokukhanya nobumnyama. AbaFarisi, abaSadusi nabanye abaholi bamaJuda bazenza abalungile, kepha ukukhanya okwaboniswa nguJesu kwembula imisebenzi emibi ababeyifihla. Babemzonda ngalokho. Bambulala ngalokho. Bese beshushisa bonke abakhuluma egameni lakhe.

Lokhu kuyisihluthulelo! Uma sibona inkolo isebenza njengababhali nabaFarisi ngokushushisa nokuzama ukuthulisa labo abasabalalisa ukukhanya kukaKristu, singazi ukuthi bahlala ebumnyameni.

Akuwona Wonke Umuntu Othi “Nkosi! Nkosi! ”

Ake sicacise. Akwanele ukuthi umuntu athi uyakholelwa kuJesu Kristu. UJesu ngokwakhe wathi “abaningi bayokuthi kimi ngalolo suku: 'Nkosi, Nkosi, asiprofethanga yini egameni lakho, saxosha amademoni ngegama lakho, senza nemisebenzi eminingi yamandla egameni lakho na?'” Uzobe esethi laba, “Angikaze nginazi! Sukani kimi, nina abenza okungemthetho! ” (Mt 7:22, 23)

Ukukholelwa egameni likaJesu kusho ukuzithoba egunyeni lakhe. Kusho ukumlalela njengowukuphela komholi webandla lobuKristu. Akunakubakhona omunye umholi osebenzayo. Noma ngubani ozibekela ukuphatha noma ukuhola ibandla ukwenza lokho ephikisana noJesu. Kepha enkolweni emva kwenkolo, abantu benze le nto kanye — bazibeka esikhundleni sikaJesu futhi baqala ukubusa njengamakhosi phezu komhlambi. (Mt 23:10; 2 Th 2: 4; 1 Co 4: 8)

Ngalesi sikhathi, uFakazi KaJehova uzophikisa ukuthi bayakholelwa kuJesu, futhi njengamanje bafunda incwadi ngempilo yakhe emhlanganweni wamaphakathi nesonto. Le yingxabano yeherring ebomvu futhi yingakho ngisho lokho.

Kusuka empilweni yami uqobo, ngilahlekelwe abangane bami besikhathi eside lapho ngiphikisa ukuthi asimnaki uJesu ngokwanele nokuthi ngokusekelwe eBhayibhelini, kufanele sigxile kuye kunoJehova. Abazange bavumelane. Kepha bathatha siphi isinyathelo? Bangigwema futhi baxhumana nabangane babo bobabili ukuze banginyundele njengesihlubuki.

Kuwebhusayithi ye-Beroean Pickets, kunokuhlangenwe nakho kwakamuva okuvela kumdala futhi oyiphayona lesikhathi eside ogama lakhe linguJim owasuswa ekuhlanganyeleni ingxenye enkulu ngenxa yokukhuluma kakhulu ngoJesu. Abadala bamsola ngokuzwakala njengomvangeli (igama lisho ukuthi, 'umemezeli wezindaba ezinhle') nokuthi uqhakambisa ihlelo. Kungenzeka kanjani ukuthi ibandla lobuKristu lisuse ekuhlanganyeleni indoda ngenxa yokushumayela ngoKristu? Ungathatha kanjani uKristu koku uKristuian?

Ngempela, kungenzeka kanjani ukuthi umuntu abambe engqondweni yakhe inkolelo yokuthi ungumKristu futhi umlandeli kaJesu Kristu kuyilapho ngasikhathi sinye egwema umuntu ngoba ekhuluma ngoJesu Kristu kakhulu kunalokho akwenzayo ngoJehova uNkulunkulu?

Ukuze siphendule lokho, ake sicabangele esinye isizathu esiyinhloko sokususwa komfowethu uJim. Bamsola ngokuhlubuka ngokufundisa ukuthi sisindiswa ngomusa (umusa ongafanelwe) kunokuba senze imisebenzi?

Futhi, ufakazi kungenzeka akuthole lokhu kushaqisa bese ethi, “Impela akunjalo. Lokho kumele kube yihaba. Usonta amaqiniso. Ingani izincwadi zethu zifundisa ukuthi sisindiswa ngokholo, hhayi ngemisebenzi. ”

Ngempela bayakwenza, ngenkathi ngasikhathi sinye, abakwenzi. Cabanga ngale ngcaphuno evela ku- INqabayokulinda ka-Julayi 15, 2011 kusuka ekhasini 28 ngaphansi kwesihlokwana esithi “Ukungena Ekuphumuleni KukaNkulunkulu Namuhla”

Ambalwa amaKristu namuhla angaphikelela ekugcineni isici esithile soMthetho KaMose ukuze athole insindiso. Amazwi kaPawulu aphefumulelwe kwabase-Efesu acace bha: “Ngalo musa ongafanelwe nisindisiwe ngokukholwa; futhi lokhu akungenxa yakho, kuyisipho sikaNkulunkulu. Cha, akwenziwa ngenxa yemisebenzi, ukuze kungabikho muntu oba nesizathu sokuziqhayisa. ” (Efe. 2: 8, 9) Kusho ukuthini-ke ngamaKristu ukungena ekuphumuleni kukaNkulunkulu? UJehova wabeka eceleni usuku lwesikhombisa — usuku lwakhe lokuphumula — ukuze afeze injongo yakhe ngokuphathelene nomhlaba ngokugcwaliseka okukhazimulayo. Singangena ekuphumuleni kukaJehova noma sihlanganyele naye ekuphumuleni kwakhe — ngokwenza ngokuthobeka sisebenza ngokuvumelana nenjongo yakhe eqhubekela phambili njengoba isambulelwa yinhlangano yakhe.

Lapha, esigabeni esisodwa, bayaqinisekisa ukuthi iBhayibheli lisho ngokucacile ukuthi asisindiswa ngemisebenzi, kodwa ngesipho samahhala sikaNkulunkulu; kodwa-ke, ngaphakathi kwesigaba esifanayo — kumalukeke kungaphansi kwalokho - baqinisekisa okuphambene nalokhu: ukuthi ukusindiswa kwethu kuncike emisebenzini, ngokuqondile, ngokusebenza ngokuthobeka ngokuvumelana neNhlangano.

Lapho iselelesi esilenga esigxotsheni eceleni kukaJesu sicela intethelelo, uJesu wamxolela ngasiphi isisekelo? Ngokusobala akusebenzi. Le ndoda ibisizofa, ibethelwe esiqeshini sokhuni. Kwakungekho thuba lemisebenzi emihle yanoma yiluphi uhlobo. Ngakho-ke, kungani athethelelwa? Kwakuyisipho samahhala somusa kaNkulunkulu. Kodwa-ke lesi sipho asinikezwa bonke, ngaphandle kwalokho bekungeke kube nesahlulelo esibi. Manje-ke sasiyini isisekelo sokunikezwa isipho somusa kaNkulunkulu noma umusa ongafanelwe? Kwakunabenzi bobubi ababili, kodwa munye kuphela owaxolelwa. Wenzeni omunye engenzanga?

Wayesethi: "Jesu, ngikhumbule lapho ungena embusweni wakho."

Ngalesi sitatimende esilula wavuma obala ukuthi uJesu uyiNkosi. Wayekholwa egameni leNdodana kaNkulunkulu. Ekugcineni, wazithoba egunyeni leNdodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa.

UJesu wathi:

“Ngakho-ke wonke umuntu ongivuma phambi kwabantu nami ngiyomvuma phambi kukaBaba osemazulwini. Kepha lowo ongiphika phambi kwabantu, nami ngiyakumphika phambi kukaBaba osezulwini. ”(Mt 10: 32, 33)

Abaholi bamaJuda babexosha esinagogeni noma ngubani owayevuma ukuthi uJesu uyiNkosi. Bamlahla. Ingabe ukugwema othile ngokukhuluma ngokweqile ngoKristu bekungeke yini kube into efanayo namuhla?

Uma uzibheka njengoFakazi KaJehova oqinile futhi usenenkinga yokwamukela le ndlela yokucabanga, kungani ungazami ukuzama ngokwakho: Ngesikhathi esizayo lapho useqenjini lezimoto enkonzweni yasensimini, zama ukukhuluma ngoJesu esikhundleni sikaJehova. Noma nini phakathi nengxoxo lapho uvame ukubiza igama likaJehova, lifake esikhundleni sikaJesu. Okungcono ngisho ukuthi, “iNkosi yethu uJesu” - igama elivela kaningi eBhayibhelini. Ngingakuqinisekisa ngokuhlangenwe nakho kwami ​​ukuthi uzoyiyeka ingxoxo emikhondweni yayo. OFakazi bakho ngeke bazi ukuthi benzeni ngalokhu kushiya okungalindelekile “ngolimi olungokwasezulwini”; lokho u-Orwell akubiza ngokuthi "ukukhuluma okuhle".

Uma ungakakholelwa ukuthi sesilahlekelwe ukulingana okwakukhona ebandleni lokuqala, yenza isibalo sezikhathi lapho igama likaJesu livela khona INguqulo Yezwe Elisha. Ngithole ama-945. Manje uJehova uvela kangaki emibhalweni yesandla engu-5,000 XNUMX + yemiBhalo YamaKristu? UZero. Ingabe lokho kungenxa yokuthi yasuswa ababhali abakholelwa ezeni? Noma kungenzeka ukuthi Lowo owaphefumulela iBhayibheli futhi onamandla okulilondoloza ngokunembile uzama ukusitshela okuthile? Mhlawumbe, bheka indodana yami? Mhlawumbe, ungithathe njengoYihlo?

Noma ngabe yikuphi, singobani thina ukuguqula ukugxila kweBhayibheli kusuka egameni likaKristu?

Ukwenza Ngokungazi

Umdwebi odwebe umfanekiso we-1971 oveza ukwakheka kwegunya ebandleni wafaka uJesu Kristu ngoba kwakuyinto yemvelo kakhulu ukuthi ayenze ngaleso sikhathi. Umdwebi ohlanganise umfanekiso ka-2013, ukhiphe uJesu ngaphandle, ngoba futhi bekuyinto yemvelo kakhulu ukuthi ayenze. Angikholwa ukuthi lokhu kushiywa kwenziwa ngenhloso. Kwakuwumphumela ongaqondakali womkhankaso owawuhamba kancane, ongaguquguquki wokukhipha inyumbazane igama leNdodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa.

Lokhu kwenzeka kanjani?

Esinye sezizathu salokhu yimfundiso yoFakazi yokuthi uJesu uyingelosi nje. Ubhekwa njengengelosi enkulu uMikayeli. Umprofethi uDaniel uchaza uMikayeli “njengomunye wezikhulu eziphambili”. (Da 10:13) Ngakho-ke, uma uMikayeli enguJesu kusho ukuthi uJesu ungomunye wezikhulu eziyizingelosi eziphambili. Unontanga, bayalingana. Ungu "omunye izingelosi eziphambili ”.

Asikhonzi izingelosi, ngakho-ke umqondo wokukhonza uJesu uyinto engathandeki kuFakazi KaJehova. Amavesi eBhayibheli akhuluma ngokukhonza uJesu ashintshiwe ku INguqulo Yezwe Elisha YemiBhalo Engcwele (NWT) ukusebenzisa igama elithambile: “khothama”. (Lokhu kusho into efanayo, kepha kuyigama elithile lasendulo ngakho-ke uma ubungacela uFakazi ukuthi achaze ngokunembile ukuthi kusho ukuthini, ubengacindezelwa kanzima ukuthi akwenze lokho.)

Ngale ndlela, oFakazi baye banxuswa ukuba bagxile kuzo zonke izithembiso zabo zokudumisa nenkazimulo kuJehova uNkulunkulu. Bazizwa bengakhululekile ukunikeza noma yiluphi uhlobo lodumo noma inkazimulo kunoma ngubani ngaphandle Kwakhe.

Vele, ukubheka uJesu njengengelosi kuphoqa oFakazi ukuthi banganaki incazelo ephelele kaJohane 1:18 lapho uJesu abizwa khona ngokuthi “unkulunkulu ozelwe yedwa”, igama elisetshenziswe izikhathi ezingama-21 kuphela ku-Nqabayokulinda eminyakeni engama-70 edlule. . Ngokuyisisekelo, uzoyifunda kanye njalo eminyakeni emithathu, futhi noma kunjalo, imvamisa yingoba bacaphune ngqo kuJohane 1:18. Abashicileli bakhetha kakhulu igama elingaphazamisi kakhulu kunesifundo sabo semfundiso yenkolo, “indodana ezelwe yodwa”, ababhekise kuyo ngokwesilinganiso kanye ngenyanga esikhathini esifanayo seminyaka engama-70.

Ngabe bahamba kanjani bebiza uJesu, ngonkulunkulu? Bacabanga nje ukuthi leli vesi lisho ukuthi uJesu “unamandla.” Njengoba izingelosi, ngisho nabantu, kubhekiselwa kubo ngokuthi “abanamandla” eBhayibhelini, uyayithenga le ncazelo yokuthi uJohane wayeqonde ukuthini lapho echaza uJesu ngokuthi “ungunkulunkulu ozelwe yedwa”? (IHu 103: 21; Gen 10: 8)

Uma oFakazi befunda amavesi e-vesi ngalinye ukuphawula kweBhayibheli, babezobona ukuthi umsebenzi wokushumayela wabaphostoli ugxile ekumemezeleni igama likaKristu, hhayi elikaJehova; kepha bakhetha ama-Cherry-pick amavesi asekela imfundiso emisiwe.

Ngenkathi oFakazi bangalifundi ivesi nevesi, bayalifunda INqabayokulinda indzima nendzima. Isibonelo, kumagazini ofundwayo ngalenyanga kaDisemba, 2018, igama likaJehova livela izikhathi ezingama-220 ngenkathi uJesu kukhulunywa ngaye kuphela ngama-54. Kodwa-ke, lokho kuchaza ngokwengxenye ukwehliswa kokubaluleka igama likaJesu okuye kwenzeka ezingqondweni zoFakazi BakaJehova . Njengoba ubheka ukuvela kwegama lakhe izikhathi ezingama-54 kulolu daba - futhi kungashiwo okufanayo ngalo lonke udaba olushicilelwa manje - uzothola ukuthi ukubhekiswa kuye ikakhulu kunguthisha futhi kuyisibonelo.

Ukwenza Kwaziwe Igama LikaJehova

Impikiswano yokugcina oFakazi abazoyenza ukuze bachaze ukugxila kwabo kuJehova kuJesu ukuthi noJesu uqobo wathi uzele ukuzokwazisa igama likaNkulunkulu, ngakho-ke nathi kufanele senze okufanayo. Ngokungafani nezinye izinkolo zobuKristu ezifihla igama likaNkulunkulu, oFakazi bayalimemezela! Ukusekela lokhu, bacaphuna amazwi kaJesu:

“Ngibazisile igama lakho futhi ngizokwazisa, ukuze uthando ongithande ngalo lube kubo futhi nami ngibe munye nabo.” (UJohn 17: 26)

Kodwa-ke, umongo lapha ukhombisa ukuthi wayekhuluma ngabafundi bakhe, hhayi umhlaba wonkana. Akazange azulazule eJerusalema etshela wonke umuntu ukuthi igama likaNkulunkulu lingubani ngempela. UJesu wayeshumayeza amaJuda kuphela, futhi ayelazi igama likaNkulunkulu futhi ayekwazi ukulibiza kahle ukuze aqale. Ngakho-ke, ukumemezela “igama” uqobo — into eyenziwa oFakazi BakaJehova — kwakungekhona lokho ayekhuluma ngakho.

Kusho ukuthini ukwenza igama likaNkulunkulu laziwe futhi kufanele sikwenze kanjani? OFakazi bazinqumele ngokwabo indlela engcono yokwenza lokhu. Bathathe igama, bazenza abameleli bakaNkulunkulu emhlabeni. Ngakho-ke, izenzo zabo manje sezihlotshaniswa negama likaNkulunkulu laphezulu. Njengoba ihlazo lokuhlukunyezwa kwezingane likhula — amaphoyisa aseNetherlands avele ahlasela amanye amabandla nehhovisi legatsha efuna amaphepha — igama likaJehova lizodonselwa odakeni.

Ngokugabadela, oFakazi baye banquma ukuthi bazokwenza kanjani igama likaNkulunkulu laziwe. Bayishaye indiva indlela uJehova ngokwakhe ayimisa yokumemezela igama lakhe.

Angisekho ezweni, kodwa bona basezweni, futhi ngiza kuwe. Baba oNgcwele, babhekele ngenxa yegama lakho, onginikile, ukuze babe munye njengoba nje nathi simunye. Ngenkathi nginabo, bengihlala ngibabheka ngenxa yegama lakho, onginikile; futhi ngibavikelile, futhi akekho noyedwa kubo obhujiswa ngaphandle kwendodana yokubhujiswa, ukuze umbhalo ugcwaliseke. Kodwa manje ngiza kuwe, futhi ngisho lezi zinto ezweni, ukuze babe nenjabulo yami ephelele kubo ngokwabo. Ngibaniké izwi lakho, kodwa umhlaba ubazondile, ngoba abayona ingxenye yezwe, njengoba nje nami ngingeyona ingxenye yezwe. ” (Johane 17: 11-14)

Ake sihlukanise lokhu. KuzEnzo 1: 8, uJesu wathi abafundi bakhe babezoba “ofakazi bakhe” emhlabeni wonke — hhayi uJehova. Kabili uJesu uthi uJehova wamnika igama laKhe. Ngakho-ke, ukufakaza ngoJesu kufakazela negama likaJehova, ngoba uJesu unegama lakhe. Labo abanezwi likaNkulunkulu kubo bamunye noJesu futhi bayazondwa yizwe. Kungani? Ngoba baphethe igama likaJesu nalo okuyigama likaNkulunkulu? Baphethe ukukhanya okunguKristu. Ngaphezu kwalokho, labo abathwala ukukhanya, bakhanya ebumnyameni lapho abantu ababi bacasha khona. Ngenxa yalokho, abaphathi bokukhanya bayashushiswa — bayagwenywa.

Manje cabanga ngalokhu: Lisho ukuthini igama elithi “Jehova”? Ngokuvumelana ne INqabayokulinda kusho ukuthi, “Ubangela Ukuba Kube.”[i]

Njengoba uJehova enike igama lakhe uJesu, le ncazelo manje isisebenza eNkosini yethu. Lokhu kuyafaneleka, ngoba uJohane 5:22 uthi yena, hhayi uJehova, owahlulela umhlaba. Ngaphezu kwalokho, uBaba unikele ngeNdodana konke igunya ezulwini nasemhlabeni ngokukaMathewu 28:18. Ngakho ngubani onegunya phezu kwethu? UJehova? Cha, uJesu, ngoba uNkulunkulu umnike yona. Ngaphezu kwalokho, ukugcwaliseka kwazo zonke izithembiso zikaNkulunkulu — zonke izinto 'ezenziwe zaba' —kufezeka ngoJesu.

(I-2 Korion 1: 20) “Ngoba noma ngabe zingaki izithembiso zikaNkulunkulu, ziye zaba nguYebo ngaye. Ngakho-ke futhi ngaye “u-Ameni” wathi kuNkulunkulu ngenkazimulo ngathi. ”

Uyabona ukuthi kukho konke lokhu, uJesu ungukhiye? Ukwamukelwa noma ukwenqatshwa kwakhe, igama lakhe, indima yakhe, kuyisisekelo sokwahlulela ngempilo noma ngokufa.

Ngakho-ke, ngeke sigxile egameni likaJehova. UJehova uqobo ukhomba kuJesu njengokugxila kwethu.

OFakazi BakaJehova baziqhayisa ngokukhululwa ezimfundisweni zaseBabiloni ezinjengoZiqu-zintathu, isihogo Somlilo nokungafi komphefumulo womuntu. Baqhosha ngobuzalwane obunothando bomhlaba wonke. Baziqhayisa ngokuthi ayikho enye inkolo eshumayela izindaba ezinhle emhlabeni wonke. Kepha uJesu akasho lutho ngokwahlulelwa okusekelwe kunoma iyiphi yalezi zinto. Ukwahlulela kusekelwe ekukholweni egameni likaJesu.

Ifa likaJF Rutherford

Kwaqala kanjani lokhu kucekela phansi kweNkosi yethu neNkosi yethu? Sifike kanjani ezingeni lapho sizoshushisa khona futhi sigweme labo abakhuluma egameni likaJesu?

Kubukeka sengathi kufanele sibuyele emuva ngeminyaka yo-1930. Okokuqala, uJ. F. Rutherford wahlakaza ikomidi lokuhlela elalakhiwe uRussell encwadini yakhe yefa. Lapho lokho kubamba kungasekho, izinto zashintsha ngokushesha.

U-Rutherford wafundisa ukuthi umoya ongcwele wawungasasetshenziswa ukuqondisa amaKhristu eqinisweni njengoba uJesu ayeshilo kuJohn 16: 13.

Ukulondolozwa, u-Rutherford, i-1932, i-p.193-194.
Ngomoya wakhe, umoya ongcwele, uJehova uNkulunkulu uqondisa noma ahole abantu bakhe kuze kufike esikhathini esithile, futhi ngenxa yalokho wakwenza kwaze kwaba yisikhathi lapho “umduduzi” esuswa, okwakuzokwenzeka lapho uJesu, iNhloko inhlangano, weza ethempelini waqoqela kuye labo abathola bethembekile ngenkathi yena, njengoMahluleli omkhulu, eqala ukwahlulela kwakhe, ngo-1918.

Ngokufika kweNkosi ethempelini lakhe nokubuthana kuye kwabakhethiweyo (i-2 Thethi. I-2: 1) umoya ongcwele wawungeke usebenze njenge-paraclete noma ummeli webandla. -ibid., k. I-46.

Ngakho-ke esikhundleni somoya ongcwele, u-Rutherford wayecabanga ukuthi izingelosi zibonisa ukuqondisa kweNkosi.

Vindication, Rutherford, 1932, Vol. I-3, k. I-250.
Lezi zingelosi azibonakali ngamehlo omuntu futhi zikhona ukufeza imiyalo yeNkosi. Akungabazeki ukuthi baqala ukuzwa imiyalo iNkosi eyikhipha kwensali yakhe bese lezi zithunywa ezingabonakali zidlulisela leyo mfundiso kunsali. Amaqiniso akhombisa ukuthi izingelosi zeNkosi kanye naye ethempelini lakhe bezilungiselela insali insali kusukela nge1919.

Insali ayizwa imisindo ezwakalayo, ngoba lokho akudingekile. UJehova ulungiselele indlela yakhe enhle yokudlulisela umcabango ezingqondweni zabagcotshiweyo bakhe. Kubo bonke abangaphandle kwenhlangano kaJehova yakhe yinhlangano eyimfihlo. ibid., k. I-64

Kwakungalesi sikhathi (1931) lapho igama elithi “oFakazi BakaJehova” lakhethwa, ngaleyo ndlela kugxilwe egameni likaNkulunkulu hhayi eNdodaneni kaNkulunkulu. Kwathi-ke, ngemuva kweminyaka emithathu, kwasungulwa isigaba sobuKrestu sisebenzisa okufanekiselwa okungekho emiBhalweni ukufundisa ukuthi kunezinye izimvu ezazingekho esivumelwaneni esisha futhi ezingenaye uJesu njengomlamuleli wazo. Lesi sigaba sesibili samaKristu safundiswa ukuthi imiBhalo YamaKristu yayingabhekisiwe kubo. Bazithoba masinyane esigabeni esibusayo sabagcotshiwe. Ngakho-ke, ukuqhelelana kwezigidi zamaKristu neNkosi yawo kwase kuqalile. Yeka ukuvukela umbuso kukaSathane!

Phawula konke lokhu kwenzeka ngemuva kokuba uRonald enqabe umoya ongcwele.

"Kepha noma ngubani ohlambalaza umoya ongcwele akanakuthethelelwa naphakade kepha unecala lesono esingapheli." "(Mnu 3: 29)

Esenqabile umoya ongcwele, wabe esetshela izingelosi ukuthi ziguqulwe emyalezweni ababewushumayela weZindaba Ezinhle manje osezibandakanya nethemba lesibili lamaKristu elibizwa ngokuthi enye iMvu.

"Noma kunjalo, noma ngabe thina noma ingelosi evela ezulwini ikumemezele izindaba ezinhle okuthile okungaphezu kwezindaba ezinhle esizimemezele zona, mabe ngoqalekisiwe." (Ga 1: 8)

Futhi ngenxa yalokho, sifika osukwini lwamanje lapho izigidi zabasolwa abangamaKristu beqeqeshwa ukwenqaba isivumelwano esisha nethemba lovuko lokuqala. La maKhristu afundiswe ukwenqaba esidlangalaleni ukudla izifanekiselo ezimelela inyama negazi leNkosi esindisa impilo.

Itshe Elihlakazayo

Kubi kangakanani lokhu? Hhayi-ke, ake sifingqe:

 1. Imfundiso yezinye Izimvu ivela ngesikhathi lapho iNdikimba Ebusayo yenqaba umoya ongcwele njengendlela uNkulunkulu ayisebenzisayo ukusiqondisa eqinisweni.
 2. Babesho ukuthi izingelosi zazibaqondisa.
 3. Ezinye Izimvu ziyalwa ukuba zenqabe izifanekiselo zenyama negazi likaKristu elisindisa impilo.
 4. INdikimba Ebusayo imemezele ukuthi iyinceku ethembekileyo neqondayo edlula ekwahlulelweni kuphela okungasenziwa uJesu lapho ebuyile. (Mt 24: 45-47)
 5. INdikimba Ebusayo imsusa ngokugqamile uJesu, futhi iziveze njengeziteshi zikaNkulunkulu zokuxhumana.
 6. Ukusindiswa Kwelinye Izimvu kuncike ekulaleleni kweNdikimba Ebusayo.
 7. Bonke abagcizelela uJesu futhi bakhanyisela ngezimfundiso zeNdikimba Ebusayo bayashushiswa.

Ukufana phakathi kwala madoda nendikimba ebusayo yamaJuda yosuku lukaPetru kuyasangulukisa. Ekhuluma nalawo madoda, uPeter wake wathi:

"Leli 'yitshe elaliphathwa nguwe abakhi ngokungabalulekanga eliye laba yitshe legumbi.' Ngetulu kwaloko, kute insindziso kunoma ngubani lomunye, ngobe alikho nelinye ligama ngaphansi kwezulu elinikezwe phakathi kwabantu okufanele sisindiswe ngalo. ”(Izenzo 4: 11, 12)

UPhetro usitshela ukuthi ukusindiswa kungenzeka kuphela ngegama likaJesu. Ngokuphefumula okufanayo ulahla isigungu esilawulayo sosuku lwakhe ebhekisa kubo njengoba abakhi benqaba itshe eliyinhloko. Ubonisa okuthile akuzwa uJesu ekhuluma ngaye.

(Mt 21: 42-44) “UJesu wathi kubo:“ Anikaze nifunde yini emiBhalweni ukuthi, 'Itshe abalinqabayo abakhi, leli selibe yitshe legumbi. Lokhu kuvela kuJehova, futhi kuyamangalisa emehlweni ethu '? Kungakho ngithi kini, uMbuso kaNkulunkulu uyothathwa kini, unikezwe isizwe esithela izithelo zawo. Futhi, umuntu owela kuleli tshe uzochobozwa. Noma ngubani ehlela kuye, uzomchoboza. ”

Umdwebo wedwala oqukethe itshe elikhulu.

Itshe legumbi liyitshe elikhulu elisetshenziswa ekwakhiweni kwamatshe. Liyitshe lokuqala elibekwe esisekelweni futhi lisetshenziselwa ukuqondanisa wonke amanye amatshe. Ibandla leli lifaniswe nesakhiwo nethempeli. (Efesu 2:21) Yisakhiwo esingcwele esisekelwe kuJesu Kristu. UJehova uNkulunkulu akukaze kubhekiselwe kuye njengetshe legumbi lebandla lobuKristu.

Uma singemukeli ukugcotshwa kwendima kaJesu - uma singakholelwa egameni likaJesu njengoba uJehova ayehlosile thina - siyabe senqaba itshe legumbi. Uma singakheli phezu kwalelo tshe, khona-ke noma sikhubeka phezu kwalo, sichotshozwe, noma liwele phezu kwethu futhi siyochobozwa.

Ngaphansi kukaRussell, naphezu kokungena kwakhe ngokungeyikho ekulandeleni izikhathi ezingokwesiprofetho, i-International Association of Bible Students yayakha etsheni eliyinhloko. URutherford, enqabe ukuqondiswa umoya ongcwele, wakushintsha konke lokho. Manje wayesakha eGameni likaJehova. NjengamaJuda osuku lukaJesu abakholelwa ukuthi bakhonza uJehova uNkulunkulu, kepha benqaba iNdodana kaNkulunkulu, uRutherford wayenqaba itshe legumbi elabekwa uNkulunkulu. Ukwakha kunoma yisiphi esinye isisekelo ngaphandle kukaKristu kuzokwehluleka.

Inkinga ngezimfundiso ezingamanga, ubuzenzisi beminyaka eyi-10 yokuzibandakanya kwe-UN, ihlazo elibandakanya ukuphatha kabi amacala okuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi — zonke lezi zinto zinkulu, kepha ziyizimpawu futhi zibangelwa yisono esikhulu: leso sokwenqaba itshe legumbi eliyinhloko ngokungakholelwa egameni leNdodana kaNkulunkulu ezelwe yodwa, ukungamukeli ukukhanya kwakhe, ukungamlaleli ngayo yonke indlela. UyiNkosi. INkosi kumele ilalelwe.

Izwi lokuqapha

Akufanele siwele ogibeni lokukholelwa ukuthi ngokusebenzisa igama likaJesu ngokwengeziwe, sisindisiwe. Iningi lamanye amahlelo obuKristu awavamile ukubiza uNkulunkulu ngegama, kepha akhuluma ngoJesu njalo. Ingabe bangcono kunoFakazi? Khumbula ukuthi uJesu wathi abaningi bazomnxusa ngesisekelo segama lakhe, nokho uyophika ukuthi uyabazi. (Mt 7:22, 23) Njengomenzi wobubi owathethelelwa, ukukholelwa egameni likaKristu kusho ukugijimela ekukhanyeni. Kusho ukumazi njengeNkosi neNkosi yethu. Ngakho-ke, noma iyiphi inkolo ebeka amadoda esikhundleni sikaKristu ayikholwa ngempela egameni lakhe.

Kuyinto eyodwa ukuthi amadoda akufundise. Uthisha udlulisa imininingwane ongayemukela noma uyenqabe. Uthisha akabusi phezu kwakho futhi akutshele okufanele ukholwe nokuthi yini okufanele uyilahle, futhi akakutsheli nokuthi kufanele uphile kanjani futhi akujezise uma uphambuka ezwini lakhe. Ngikholwa ukuthi kukhona into efana nenkolo yeqiniso nenkolo yamanga. Kodwa-ke, angikholwa ukuthi kungaba nenkolo yeqiniso, ngoba ngencazelo, inkolo idinga ukuthi amadoda abuse phezu komhlambi. Ngakho-ke, kudinga ukuthi kube nabaholi abangabantu, futhi lokho kwephula uMathewu 23:10. Ngiyazi ukuthi kunabaningi abangakwazi ukucabanga ukuthi singakhonza kanjani ngaphandle kwemingcele yohlaka lwezenkolo oluhlelekile futhi oluhlelekile. Bakholelwa ukuthi lokho kuzoholela ezinxushunxushwini kuphela. Kwabanjalo, ngithi, 'Awucabangi ukuthi iNkosi yomhlaba wonke iyakwazi ukubusa phezu kwebandla layo ngaphandle kokuba kube nabaphathi abaphakathi?' Mnike ithuba lokukufakazela, uyeke ukugijimela emadodeni ukuze akutshele okufanele ukwenze nokuthi kufanele uphile kanjani.

Uma sifuna ukusiza abafowethu babuyele endleleni eholela ekusindisweni, kufanele sigxile ekushumayeleni izindaba ezinhle ezimayelana noKristu. Gxila kuJesu! Uwukuphela kweNkosi, iNkosi noMholi wethu.

Yilokho kuphela esingakwenza. Singayihlwanyela imbewu enhle siyinisele, kodwa uNkulunkulu kuphela oyokukhulisa. Akufanele siphelelwe yithemba uma kungenjalo, ngoba asinacala kohlobo lomhlabathi imbewu ewela kuwo.

“Kepha ngcwelisani uKristu njengeNkosi ezinhlizweni zenu, ngaso sonke isikhathi nikulungele ukuziphendulela phambi kwabo bonke abafuna kini isizathu sethemba elikini, kodwa nenze kanjalo ngomoya omnene nangenhlonipho ejulile.” (1 Peter 3: 15 )

____________________________________________________________________

[i]  I-NWT k. I-1735 A4 Igama Laphezulu emiBhalweni yesiHeberu
Lisho ukuthini igama elithi Jehova? NgesiHeberu, igama elithi Jehova livela esenzweni esisho ukuthi “iba,” futhi izazi eziningi zinomuzwa wokuthi libonisa isimo esivelayo saleso senzo sesiHeberu. Ngakho-ke, ukuqonda kweNew World Bible Translation Committee ukuthi igama likaNkulunkulu lisho ukuthi “Ubangela Ukuba Kube.” Izazi zinezimvo ezahlukahlukene, ngakho-ke asinakuphikiswa lokhu. Kodwa-ke, le ncazelo ilingana kahle nendima kaJehova njengoMdali wazo zonke izinto noMgcwalisi wenhloso yakhe. Akazange nje enze ukuba indawo yonke ebonakalayo nezidalwa ezihlakaniphile kube khona, kepha njengoba kwenzeka, uyaqhubeka nokwenza intando yakhe nenjongo yakhe kugcwaliseke.

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  28
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x