Isingeniso kanye nokuhlolwa kwezinkolelo zezinzalo zenzalo kaMose kanye noMose

Isingeniso

Lokhu kuphawula kokuhlolwa okungokomBhalo kwesihloko esithi “Liyini ithemba lesintu ngekusasa?” Kwavela esifisweni sokuhlolisisa kabusha kwasekuqaleni ngaphandle kwemibono yokuthi yini ngempela iBhayibheli elifundisayo ngalo mbuzo. Ngemuva kocwaningo oluningi ngethemba lovuko, (isihloko solunye uchungechunge lwezihloko) okuholele ekuvukeni kwalabo 'abagcotshiweyo' kubekwa ohlangothini olulodwa ngoba kungenangqondo, kwaba sobala ukuthi umhlambi omncane 'kanye' nesixuku esikhulu 'kwakuyiqembu elilodwa, umhlambi owodwa ngaphansi kukaJesu futhi ngenxa yalokho wayenethemba elifanayo. Lokhu kwaholela isidingo sokuhlola ukuthi liyini ngempela lelo themba. Ngakho-ke ukuhlolwa kabusha okulandelayo kusukela ekuqaleni kweBhayibheli, ngemuva kokubekela eceleni zonke izinkolelo zangaphambili.

Background

Sekungamakhulu eminyaka inkolelo yeningi lamahlelo obuKhristu ukuthi izokuya ezulwini lapho ifa. E-1930's OFakazi BakaJehova baqala ukufundisa ukuthi iningi [elibizwa ngokuthi Isixuku Esikhulu] lalihlala emhlabeni ngenombolo elilinganiselwe [i-144,000 Abagcotshiweyo] liyiswe ezulwini ukubusa noJesu Kristu. AmaSulumane akholelwa ikakhulukazi epharadesi lasemhlabeni. Eminye imibono yezenkolo enjengokuphinda uzalwe kabusha ayixoxwe, ngoba ayiqhamuki ekuchazeni i-Holy Bible.

Imibono ehlukahlukene ebhalwe ngenhla iphakamisa imibuzo elandelayo maqondana nesihloko sethemba lesintu ngekusasa ngokusho kwerekhodi leBhayibheli:

(1) Kwakuyiziphi izinkolelo zenzalamizi noMose?

(2) Beyiziphi izinkolelo zabakwaHubo, uSolomoni, kanye nabaProfethi?

(3) Kwakuyiziphi izinkolelo zeningi lamaJuda ekhulu lokuqala CE (AD)?

(4) Ingabe izimfundiso zikaJesu njengoba zilotshwe emaVangelini zazifundisa ngokucacile ithemba elihlukile?

(5) Ingabe imibhalo yabaphostoli yaguqula ithemba elenziwa ngamaKristu okuqala kulokho uJesu ayekufundisa?

(6) Lifundisani ibhayibheli ngesihloko soVuko?

(7) Ukubukeza kafushane kokufana kweBhayibheli neminye imibhalo efanele kukhombisa ini?

Ngaphezu kwalokho, kufanele siwaqonde kanjani amagama noma imisho efana nale elandelayo?

 • 'impilo engapheli';
 • 'Abakhethiweyo';
 • 'abangcwele';
 • 'UMbuso Wamazulu \ uNkulunkulu';
 • 'ifa';
 • izulu (s) (ly);
 • ngokomoya (ly)

Ngaphezu kwalokho, sidinga ukuzama ukuqonda ukusetshenziswa kwabo, ngababhali beBhayibheli nezikhulumi zezikhathi zeBhayibheli, sibheka isizinda esikhona esiqondwayo kusuka ezimpendulweni zemibuzo 1 thru 7. Yonke imibhalo efanelekile equkethe le misho izonikezwa kusithasiselo ukubhekisela nokuphelela.

Imibuzo okufanele iphendulwe

Izimpendulo zemibuzo engenhla kufanele zisize ekuphenduleni:

(a) Ingabe ithemba lasezulwini lake lafundiswa emibhalweni?

(b) Ngabe bonke abantu bazokuya ezulwini?

(c) Ngabe abanye abantu bazokuya ezulwini abanye basale emhlabeni?

(d) Ngabe bonke abantu bazohlala emhlabeni? noma

(e) Ngabe iBhayibheli lifundisa okunye?

Indlela

Indlela yokutadisha ethathiwe yile elandelayo:

 • Thandazela umoya Ongcwele ukuze uthole usizo lokuqonda iZwi likaNkulunkulu ngaphambi kwanoma isiphi isikhathi sokucwaninga.
 • Njalo funda umongo kulowo nalowo mbhalo.
  • Lokhu kungafaka isahluko esisodwa noma ngaphezulu ngaphambi nangemva kokuba amavesi athile asemibhalo acwaningwe.
 • Vumela ibhayibheli liziphendule lapho kungenzeka khona.
  • (Exegesis) Lokhu kungatholakala ngokuhlanganiswa kwezindlela eziningi kufaka phakathi isibonelo izindlela ezilandelayo.
   • Ukubheka imibhalo ehlobene ekhonjiwe ku-Cross-Referenced Bible enhle,
   • Sesha ibinzana elifanayo, noma imishwana yokufanekisa usebenzisa ukuhumusha okungokoqobo (hhayi ukuhumusha).
  • Ukubonisana ngemiBhalo ngaphandle kokucabanga kokuqala.
   • Lokhu kungatholakala ngokuzama ukuzibeka engqondweni yombhali weBhayibheli, noma izikhulumi noma izilaleli eziqoshwe ebhayibhelini, ukuzama ukuqonda ukuthi bebeqonde ukuthini noma bebeyobe bekuqonda, kunalokho esingakuqonda namuhla.
  • Yenza konke esingakwenza ukuqinisekisa ukuthi noma ikuphi ukucabanga kuqondwe kwenye indawo eBhayibhelini futhi kuvumelana nomyalezo uwonke.
   • Isibonelo, umtlolo owodwa ngokuzihlukanisa awusiwo umbono.
  • Hlola ukuhumusha kwama-Interlinear nezincazelo zamagama asemqoka ezilimini zokuqala zemibhalo esemqoka.
   • Umsuka nezincazelo zamagama kusiza ukuthola ukunambitheka okugcwele kwegama, okungalahleka ngokungenakuvinjwa lapho kuzanywa ukuhumushelwa kolunye ulimi kuye kolunye. Lokhu kuvame ukubangelwa ukuzama ukuthola ibhalansi phakathi kokuhumusha okungokoqobo, okungaba nzima ukuyiqonda, nokuhumusha okufushane, okungavuleleka kakhulu ekuhumusheni ukukhetha.
   • Ngaphezu kwalokho, lisho ukuthini igama elisemqoka olimini lwethu, futhi lalisetshenziswa kanjani, kunokuzama ukuhumusha noma ukufunda okuthile kulo.
  • Gwema noma unciphise ukusetshenziswa kwanoma yiziphi izinsiza Zokufunda Ibhayibheli, ikakhulukazi lezo ezihumusha noma zinikeze imibono.
   • Sebenzisa kuphela lezo ezinikeza amaqiniso aqinisekayo nokubonisana ngomqondo ovamile futhi ezingenayo ngokuphelele ikhethelo kunoma yikuphi ukuqonda okuthile.
  • Nikeza izinkomba kuzo zonke izingcaphuno.
   • Lokhu kusho ukuthi abanye bangaqinisekisa ucwaningo, futhi basebenze njengesikhumbuzo ngokwakho ngokuthi isiphetho esithile safinyelelwa kanjani.

Lolu chungechunge lwezihloko luzifeza kahle kangakanani lezi zinhloso ukuthi umfundi azihlole ngokwakhe.

Ukubeka indawo, ake siqale sihlole amagama olimi lokuqala asetshenzisiwe, ahunyushwa ngokuthi “izulu” kanye “namazulu”.

amazulu

Amazwana: Ukuhlolwa kwemibhalo yamaGreek Interlinear kwembula ukuthi kuvela amaqembu amathathu abalulekile wamagama esiGreki ahunyushwe ngokuthi 'izulu (s)'. Ngokuhlola umongo, amaphethini alandelayo avela wonke asuselwa ezimpandeni ezifanayo 'ouranos' [I-Strong's Greek 3772].[i]

 1. 'Ouranois': okusho ukuthi 'uBukhona bukaJehova'

Leli fomu libonakala likhona kuphela elisetshenziswa uma umongo ubhekisa kuJehova noma ubukhona noma uvela ebukhoneni bakhe.
(ukuphela kwe-'ois '- Ikesi lokulingisa elibonisa indawo, ku-Strong kufakwe kunombolo yesi-2.)

 1. 'Ourano' (okukodwa) &
 2. 'I-Ouranou '(ubuningi): okusho ukuthi' Isikhala Esingaphandle '

Lezi zinhlobo ezingumongo zisetshenziselwa ukubhekisela endaweni yomoya, indawo yangaphandle engaphezu kwamazulu asemkhathini, kepha hhayi ubukhona bukaJehova.

(I-Strong's No. 2 isho ukuthi: Isifunda ngenhla kwamazulu asezindongeni (isibhakabhaka esinyakazisiwe saphezulu kwesibhakabhaka emhlabeni))

 1. 'Ouranos' (ubunye) &
 2. 'Ouranon' (ubuningi): okusho 'Isibhakabhaka'

Lawa mafomu ahunyushwa kaningi ngokuthi 'izulu (s)' futhi abhekisele kumongo wamazulu noma esibhakabhakeni, ikakhulukazi njengomehluko womhlaba.

(Strongs No. 1 mean. Isibhakabhaka esigcwele isibhakabhaka nazo zonke izinto ezibonakalayo kuso)

NgesiHeberu igama elithi 'sa * may * yim' [IStrong's Hebrew 8064] okuvame ukubhekisa esibhakabhakeni, noma amazulu abonakalayo.

Kukhona futhi ibinzana elithi 'u * se * me' '(has) * sa * ma * yim' eli 'izulu lamazulu'.

Bheka futhi 'sha * may * yin', 'bis * may * ya' - [Strong's].

Kungani umongo ubaluleke kakhulu? Kungenxa yokuthi umongo usisiza ukuba siqonde ukuthi labo abezwayo noma ababhala mayelana nendaba kamuva babeyoqonda kanjani ngendaba leyo.

Ingxenye enkulu yomongo umongo womlando, hhayi umongo obhaliwe kuphela. Unalowo mqondo, siqala ukuhlolwa kwethu ngokukholelwa kwabafundisi bezingane nalabo ababephila kuze kufaka nesikhathi sikaMose. Ngemuva kwalokho sizoqhubekela phambili ngesikhathi esigabeni sesikhathi, esizogqamisa noma yiziphi izinguquko ezihamba kancane noma ezingazwisiswisisi ukuqonda nezinkolelo.

(Inothi Lombhali: Indlela yokubhala kuzoba ukucaphuna imibhalo eminingi ekhonjiwe bese uphawula ngayo. Lokhu kwenzelwa ukusiza abafundi ukuthi babone umongo wamavesi futhi baqonde iziphetho ezithathiwe, ngokuba nomthombo nokuphawula komunye. Futhi ngenxa yenani lezingcaphuno zemibhalo nokungabikho ngokuphelele kwezingcaphuno ezivela ezincwadini ze-Watchtower, ngaphandle kwe-New World Translation Reference 1984 Edition Bible (NWT), zonke izingcaphuno zemibhalo zifakwe kumalukeke ukusiza ukwahlukanisa imibono emiBhalweni yenza umbhalo obhaliwe ucace ukulandela.)

Inkolelo Yezinzalamizi Nama-Israyeli Okuqala

Sizoqala ngokuhlola imibhalo ebalulekile emibhalweni kaMose ehlanganisa isikhathi sokhokho.

UGenesise 22: 16-18

"nokuthi: 'Ngami ngiyafunga,' kusho uJehova, 'ukuthi ngenxa yokuthi wenze le nto futhi awugodlanga indodana yakho, okuwukuphela kwayo yakho, 17Ngokuqinisekile ngizokubusisa futhi ngizokwandisa inzalo yakho ibe ngangezinkanyezi zezulu nanjengesihlabathi esisogwini lolwandle; futhi inzalo yakho iyolidla isango lezitha zayo. 18 Futhi ngenzalo yakho zonke izizwe zomhlaba ngokuqinisekile ziyobusiswa ngenxa yokuthi ulalele izwi lami. '” [Ii](I-NWT)

Kula mavesi, uJehova wathembisa u-Abhrahama ukuthi uzambusisa yena kanye nenzalo yakhe futhi ngazo, zonke izizwe zibusiswe. Njengoba kungashiwongo ngendawo eya ezulwini, ukuqonda okungokwemvelo kwale ndima kungukuthi u-Abrahama wayeyoqonda lesi sithembiso sokuthi ubhekise emhlabeni lapho inzalo yakhe yayiyobe ihlala khona. Akunakuphakanyiswa ukuthi "Inzalo yakho iyolidla isango lezitha zayo ' kusho noma yini ngaphandle kwalapha emhlabeni. Imbewu ka-Abrahama empeleni yayiqonde kulabo aba yingxenye yeSizwe sakwa-Israyeli [okungenani kuze kube isikhathi sokufa kukaJesu].

Job 14: 1, 13-15

“Umuntu, ozelwe ngowesifazane, uphila isikhashana, ugcwele ukuyaluza.”, ”O ukube ubungangifihla eShiyoli,. . . ukuthi ungangibekela umkhawulo wesikhathi futhi ungikhumbule! Uma indoda enamandla ifa ingakwazi uyaphila futhi? . . . Uyobiza, futhi mina ngiyokuphendula. Uyolangazelela umsebenzi wezandla zakho. ”

Ekuhluphekeni kukaJobe, wacela ukuthi afe futhi avuswe ngesikhathi sikaNkulunkulu esimisiwe. Wayenethemba lokuthi kuzokwenzeka. Uvuko (lokuphila emhlabeni futhi, ukubiza kukaJehova nempendulo kaJobe) babezobuyela emhlabeni esikhathini esizayo.

Ngabe uJesu wayenayo uJobe 14: i-1 engqondweni lapho ekhuluma ngoJohane uMbhaptizi ukuthi kwakungekho omkhulu “Umuntu, ozelwe ngowesifazane ”, njengoba ayengaphelele futhi eqinisekile ukuthi uzokufa, kepha nalabo abancane, (bavusiwe) in uMbuso kaNkulunkulu \ Amazulu ngabe aphelele ngokuphila okuphakade? (Bheka uMathewu 11: 11-14)

Igama elihunyushwe ngesiHeberu elihunyushwe 'phila futhi' is chayah [Strong's Hebrew 2421]. Kusetshenziswe igama elifanayo ku-Isaya 26: 14, 1 Kings 17: 22, 2 Kings 13: 21 noHezekeli 37: 1-14.[Iii]

I-Exodus 19: 5-6

"Futhi nina ngokwenu niyoba yimi umbuso wabapristi nesizwe esingcwele. ”(NWT)

"5Manje, uma uzolalela engikushoyo bese ugcina okwami Isivumelwano Esingcwele, uzoba yisizwe esikhethekile Kimi esizophakama ngaphezu kwazo zonke ezinye izizwe. Futhi ngoba umhlaba wonke ungowami, 6 Uzoba yisizwe Sami esingcwele noMbuso Wababapristi. "(Ukuhumusha kwe2001).

Isizwe sakwa-Israyeli sasihloselwe ukuba ngumbuso wabaphristi kanye nesizwe esingcwele emhlabeni. Isethembiso sasiwukuthi uma begcina ukuvumelana nemibandela yesivumelwano sikaNkulunkulu, khona-ke kuzobusiswa ngabo ukuthi isintu siyobusiswa kanjani, kulandele isithembiso esiya ku-Abrahama. Akukho okukhulunywa ngakho, noma okushiwo lapha noma kwenye indawo, ukuthi bazothathwa bayiswe ezulwini ukuyofeza lokhu.

Ngokudabukisayo, njengesizwe benqaba uJesu njengoMesiya, inzalo eyinhloko okwakuzokwenzeka ngayo lokhu. (bheka uLuka 17:25, Izenzo 7: 37-42, amaRoma 10 no-11) Lokhu kusho ukuthi labo abenqaba uJesu nabo bazolahlwa nguJehova uNkulunkulu futhi bazothathwa abanye “Waxhunyelelwa phakathi kwabo”, Ngokusobala ebhekise kwabeZizwe ukudala u-Israyeli omusha oxubile noma 'u-Israyeli kaNkulunkulu'. Leli kwakuyibandla lobuKristu elaliqukethe lawo ma-Israyeli athembekile [umhlambi omncane othathwe emhlanjini wakwa-Israyeli] nabeZizwe [ezinye izimvu, abangabazi emhlambini wokuqala] ababezoba “Mhlambi munye ngaphansi komalusi munye”; womabili la maqembu eshiya izindlela ezazikade zikhonza futhi zokuhlangana abe mhlambi owodwa ngaphansi komalusi oyedwa uJesu.[Iv]

Umbuzo womcabango: Ngabe bekungaba nengqondo futhi ingabe bekudingeka ukuthi uJehova aguqule indawo yokubusa kuka-Israyeli omusha emhlabeni? Ngokwengeziwe, uma bekudingeka kangaka, pho kungani? 

Isiphetho

Abefundisi babekholelwa ekuvukeni kwabafileyo emhlabeni. Kwakungekho mqondo wokuvuselwa ezulwini njengesidalwa somoya. Kusetshenziswe igama lesiHeberu 'chayah' isetshenziselwa ukuchaza ukubuyela empilweni njengomuntu, eqhubeka nokuphila njengakuqala. Kwesinye isehlakalo, abahluleli 15: 19 igama elithi 'chayah' lisetshenziselwa elithi 'ukuvuselelwa' kusukela ekufeni.

Esihlokweni sesibili sochungechunge lwethu, sizohlola izinkolelo zabaHubo, uSolomoni nabaProfethi.

ISICELO ESIBALULEKILE: Kuyacelwa ukuthi noma yikuphi ukuphawula (okwamukelwa kahle kakhulu) kugcinwe ezincwadini zeBhayibheli kanye nesikhathi esihlanganiswe yile ndatshana. Lonke iBhayibheli lizombozwa ngezigaba ngakho-ke abalobi beBhayibheli bakamuva nezikhathi bazombozwa ngama-athikili akamuva futhi kungaba yindawo engcono kakhulu yokubeka imibono efanele kulezo zingxenye.

_______________________________________________

[i] Uyacelwa ukuthi uqaphele: Umbhali akasho noma aqonde ukuthi ungumfundi waseGrikhi waseGrisi noma ongumHeberu. Iziphetho nokuqonda mayelana nencazelo nokusetshenziswa kwamagama eBhayibheli lesiGreek nesiHeberu yilezo ezithathwe kwizichazamazwi ezitholakala ngokukhululekile ezinjengeStrong nezinye. Lokhu kungokufunyanwa kombhali okusekelwe ekuhlolweni okusondweni kwamavesi afanele ezinguqulweni zamaBhayibheli zesiHeberu nezesiGreek Interlinear. Uyacelwa ukuthi wazise umbhali nganoma imaphi amaphutha.

[Ii] Wonke amavesi eBhayibheli acashunwe ku INew World Translation of the Holy Scriptures 1984 Reference Edition (I-NWT) ngaphandle kokuthi kuchazwe ngenye indlela. Enye ukusetshenziswa kwebhayibheli esetshenziswayo www.2001Translation.com Ibhayibheli (I-2001T). Amagama esiGreki athathwe ku I-Kingdom Interlinear Ukuhumusha futhi I -BibleHub.com kusetshenziswa isiGrikhi INT(i-erlinear), ikhombisa i-Strong's Concordance ne-Thayer's Greek Lexicon njengemithombo eyinhloko.

[Iii] Kuxoxwe ngakho engxenyeni ye-2

[Iv] Bheka Isithasiselo embuzweni 'Obani Abanye Izimvu?' ngemininingwane eminingi kanye nokubonisana ngemibhalo.

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  13
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x