Le yividiyo yokuqala ochungechungeni olusha olubizwa nge- “Bible Musings.” Ngidale uhlu lwadlalwayo lwe-YouTube ngaphansi kwalesi sihloko. Kudala ngifuna ukwenza lokhu, kepha bekuhlala kubonakala kunokuthile okucindezelayo ukususa kuqala. Kusekhona, futhi mhlawumbe kuzohlala kukhona, ngakho-ke nginqume ukumane ngithathe inkunzi ngezimpondo ngigxumele phambili. (Nginesiqiniseko sokuthi abanye benu bazokuveza ukuthi kunzima ukungena phambili uma ubambe inkunzi ngezimpondo.)

Yini inhloso ye Izingoma Zebhayibheli uchungechunge lwamavidiyo? Uzizwa kanjani lapho uqala ukuthola izindaba ezinhle? Ngicabanga ukuthi iningi lethu, ukuphendula kwethu ngokushesha ukufuna ukulaba nabanye, umndeni nabangane, impela. Ngithola njengoba ngitadisha imiBhalo ukuthi ngezikhathi ezithile, okunye ukuqonda okusha kuzongifinyelela, omunye umcabango omuhle ojabulisayo noma mhlawumbe ukucaciselwa kokuthile obekukade kungidida isikhathi esithile. Angihlukile kulokhu. Ngineqiniso lokuthi uthola into efanayo uma ufunda izwi likaNkulunkulu. Ithemba lami ukuthi ngokwabelana ngokutholakele kwami, inkhulumomphendvulwano ejwayelekile izophumela lapho ngamunye ezonikela ngokuqonda kwakhe. Ngikholwa ukuthi umzekeliso wenceku ethembekileyo neqondayo awukhulumi ngomuntu oyedwa noma iqembu elincane lababonisi, kepha usho ngomsebenzi ngamunye wethu awenzayo ngokondla abanye ngolwazi lwethu ngoKristu.

Unalokho engqondweni, nakhu kuhamba.

Iyini incazelo yobuKrestu? Kusho ukuthini ukuba ngumKristu?

Ingxenye yesithathu yabantu emhlabeni ithi ingamaKristu. Nokho bonke banezinkolelo ezingafani. Buza amaKristu ngezikhathi ukuthi achaze ukuthi kusho ukuthini ukuba ngumKristu futhi bazokuchaza ngaphakathi komongo wenkolo yabo ethile.

UmKatolika uzohlala, "Awu, nakhu engikholelwa kukho njengomKatolika ..." UMormon angathi, “Nakhu okukholwa nguMormoni….” I-Presbyterian, i-Anglican, i-Baptist, i-Evangelist, i-Jehovah’s Witnesses, i-Eastern Orthodox, i-Christadelphian — ngamunye uzokuchaza ubuKrestu ngokukholwa, ngokuvumelana nenkolelo yabo.

Omunye wamaKrestu adume kakhulu emlandweni wonke nguMphostoli uPawulu. Wayezowuphendula kanjani lo mbuzo? Vula impendulo ku-2 Thimothewu 1:12.

“Ngalesi sizathu, noma ngihlupheka njengami, anginamahloni; ngoba ngiyazi ngubani Ngikholiwe, futhi ngiyakholelwa nakanjani ukuthi uyakwazi ukukuqapha engiphathise kona ngalolo suku. ”(Berean Study Bible)

Uyabona ukuthi akazange athi, “Ngiyazi ini Ngiyakholwa…" 

UWilliam Barclay wabhala: “UbuKristu abusho ukuthi ukuphinda inkolelo; kusho ukwazi umuntu. ”

Njengowake waba nguFakazi KaJehova, kungaba lula kimi ukukhomba umunwe ngithi kulapho ama-JWs aphuthelwa khona yisikebhe — ukuthi basebenzise sonke isikhathi sabo begxile kuJehova, kanti empeleni abakwazi ukwazi uBaba ngaphandle kweNdodana . Kodwa-ke, kungaba okungalungile ukusho ukuthi le yinkinga etholakala koFakazi BakaJehova kuphela. Noma ngabe ungumvangeli "UJesu Usindisa" noma umBhaptizi "Ozelwe Ngokusha", kuzofanele wazi ukuthi amalungu enkolo yakho agxila ini bayakholelwa, hhayi ngubani bayakholwa. Masivume, uma zonke izinkolo zobuKristu bezikholelwa kuJesu — zingakholelwa kuJesu, kodwa zikholwe kuJesu, nokuyinto ehluke ngokuphelele - bekungeke kube nokwehlukana phakathi kwethu. 

Iqiniso ngukuthi ihlelo ngalinye lobuKristu linokholo lwalo; iqoqo layo lezinkolelo, izimfundiso, kanye nokutolika okulenza liziveze njengehlukile, nasengqondweni yabalandeli balo, njengokulungele kakhulu; ungcono kunabo bonke abanye. 

Ihlelo ngalinye libheka kubaholi balo ukubatshela okuyiqiniso nokungelona iqiniso. Ukubheka kuJesu, kusho ukwamukela akushoyo nokuqonda ukuthi uthini, ngaphandle kokuya kwamanye amadoda ukuthola incazelo yawo. Amazwi kaJesu abhalwe phansi. Bafana nencwadi ebhalelwe ngamunye wethu ngamunye; kepha abaningi bethu bacela omunye umuntu ukuthi asifundele incwadi bese esihumushela yona. Amadoda angathembekanga kuyo yonke le minyaka asebenzise ubuvila bethu futhi asebenzise ukuthembela kwethu okungafanele ukusiholela kude noKristu, enza kanjalo sonke lesi sikhathi egameni lakhe. Yeka indida!

Angisho ukuthi iqiniso alibalulekile. UJesu wathi “iqiniso liyosikhulula.” Kodwa-ke, lapho sicaphuna lawo mazwi, sivame ukukhohlwa ukufunda umcabango owandulele. Uthe, "uma uhlala ezwini lami". 

Uzwile ngobufakazi bezindlebe, akunjalo? Enkantolo yomthetho, ubufakazi obethulwayo ngokususelwa ezindlebeni ngokuvamile buyekelwa njengobungathembekile. Ukuze sazi ukuthi esikukholwayo ngoKristu akusekelwe ezindlebeni, sidinga ukumlalela ngqo. Kumele simazi njengomuntu ngqo, hhayi isandla sesibili.

UJohane usitshela ukuthi uNkulunkulu uluthando. (1 Johane 4: 8) I-New Living Translation kumaHeberu 1: 3 isitshela ukuthi "iNdodana ikhipha inkazimulo kaNkulunkulu uqobo futhi iveze isimilo sikaNkulunkulu…" Ngakho-ke, uma uNkulunkulu eluthando, unjalo noJesu. UJesu ulindele ukuthi abalandeli bakhe balulingise lolu thando, yingakho ethe bazobonwa ngabantu bangaphandle ngokukhombisa kwabo lolo thando alukhombisa.

The New International Version kuJohane 13:34, 35 ufundeka kanje: “Njengoba nginithandile, nani nithandane. Ngalokho bonke bayakukwazi ukuthi ningabafundi bami, uma nithandana. ” Ukuhambisana kwale nkulumo yeNkosi yethu kungashiwo ngale ndlela: “Ngalokhu wonke umuntu uzokwazi ukuthi uyi hhayi abafundi bami, uma ungenzi thandanani. ”

Kuyo yonke le minyaka, labo abazibiza ngamaKristu balwa futhi babulala abanye futhi abazibiza ngamaKristu ngenxa ini bakholwa. Alikho neze ihlelo lobuKristu elingazange lonakalise izandla zalo ngegazi lamanye amaKristu ngenxa yokwehluka kwezinkolelo. 

Ngisho nalawo mahlelo angahlanganyeli empini ahlulekile ukuthobela umthetho wothando nangezinye izindlela. Isibonelo, iningi lala maqembu lizobalekela noma ngubani ongavumelani nalo ini bayakholelwa. 

Asikwazi ukushintsha abanye abantu. Kufanele bafune ukushintsha. Indlela yethu enhle yokuthonya abanye ngokuziphatha kwethu. Ngicabanga ukuthi yingakho iBhayibheli likhuluma ngoKristu ukuthi “uku” kithi. I-NWT ingeza amagama angatholakali kwimibhalo yesandla yasekuqaleni ukuze “kuKristu” abe “ebunyeni noKristu”, ngaleyo ndlela anciphise kakhulu amandla alowo mlayezo. Cabanga ngaleyo mibhalo kususwe amagama acasulayo:

“. . .ngakho-ke thina, nakuba sibaningi, singumzimba owodwa kuKristu. . . ” (Ro 12: 5)

“. . -Ngakho-ke uma umuntu ekuKristu, uyisidalwa esisha; izinto zakudala zidlulile; bheka! sekukhona izinto ezintsha. ” (2 Co 5:17)

“. . Noma awazi yini ukuthi uJesu Kristu ungaphakathi kuwe? . . . ” (2Ko 13: 5)

“. . Akuseyimi ophilayo, kodwa nguKristu ophila kimi. . . . ” (Gal 2:20)

“. . Makadunyiswe uNkulunkulu noYise weNkosi yethu uJesu Kristu, ngoba usibusisile ngazo zonke izibusiso zokomoya ezindaweni zasezulwini kuKristu, njengoba wasikhetha ukuba sibe kuye ngaphambi kokusekelwa komhlaba, ukuze sibe ngcwele ngothando olungenasici phambi kwakhe. ” (Efe 1: 3, 4)

Ngingaqhubeka, kepha uthola umbono. Ukuba ngumKristu kusho ukulalela uKristu, empeleni kuze kube seqophelweni lokuthi abantu bazobona uKristu kithi, njengoba nje sibona uBaba ekuye.

Vumela abazondayo, bazonde. Vumela abashushisi, bashushise. Vumela ababaleki, bagweme. Kepha masithande abanye njengoba noKristu esithanda. Lokho, ngamafuphi, kuyincazelo yobuKristu, ngokombono wami.

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    6
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x