Izinkolelo zamaJuda Ekhulu Lokuqala

Ezihlokweni zethu ezedlule sixoxe ngokuthi yini (i-1) i-Patriarchs kanye noMose (2) umhubi wamaHubo, uSolomoni kanye nabaProfethi bakholelwa ngombuzo othi “Ithemba lesintu ngekusasa. Kuzoba kuphi? ”

Manje sizohlola ukuthi yiziphi izinkolelo ze-1st AmaJuda Ekhulu Leminyaka.

Inkolelo ye-1st AmaJuda Ekhulu Leminyaka

KuMathewu 6 sithola ukulandisa lapho uJesu ayexoxa khona ngokwenza ukulunga, nomkhuleko. KuMathewu 6: I-9-10 sithola lesi ndima sibizwa ngokuhlukile ngokuthi uMfuziselo Wemodeli, uMkhuleko weNkosi kanye noMkhuleko kaBaba Wethu. UJesu wanikeza ukusikisela okulandelayo:

“Ngakho-ke, nina kufanele nithandaze ngale ndlela:“ 'Baba wethu osemazulwini, malingcweliswe igama lakho. Umbuso wakho mawuze. Intando yakho mayenzeke, njengasezulwini, nasemhlabeni."

Emthandazweni oyisibonelo, uJesu wathi ngaleso sikhathi ekuqaleni kwenkonzo yakhe, intando kaNkulunkulu yayisenziwa ezulwini. Umkhuleko bekuthi umbuso mawuze. Kusuka kuphi kuye kuphi? Igama lesiGrikhi 'erchomai'kuhunyushwe ngokuthi' akeze 'kusho' ukusuka endaweni ethile kuya kwenye 'njengokufika kwabantu. UJesu wayelapha emhlabeni, wasifundisa ukuthandazela uMbuso, ngakho-ke kuzoqondwa izilaleli zakhe ukuthi uMbuso uzoba lapha emhlabeni, lapho abalandeli bakhe babethandaza khona. Kwakuzokwenzeka futhi ukuba intando kaNkulunkulu yenziwe emhlabeni njengasezulwini.

Ukube kwakuyintando kaNkulunkulu ukuthi esikhathini esithile esikhathini esizayo, abanye abantu bavuswe ekufeni kwabo baphile isidalwa somoya emazulwini, khona-ke bekungeke yini kube nengqondo ngoJesu ukuthi “umbuso wakho mawuze ”noma uqale ezulwini esikhundleni se "Umbuso wakho mawuze"? Wayethi futhi ake “Intando yakho mayenzeke ezulwini ” kunokuba kwenzeke “Nasemhlabeni”.

Kuyintando kaNkulunkulu ukuthi uMbuso uze. Intando yakhe isivele yenziwa futhi yenziwa emazulwini, kepha hhayi emhlabeni. Njengoba sifunda kweminye imibhalo, lo Mbuso uzoletha ukubusa okulungile emhlabeni, ngakho-ke lokhu bekuzoqinisekisa ukuthi intando yakhe iyenziwa nalapha emhlabeni.

Kufanele futhi sikhumbule ukuthi kuze kube manje kuleso sikhathi ekubhaleni imibhalo ephefumlelwe, asikho leso sitatimende esilotshwe emazwini kaNkulunkulu sokuthi kuyingxenye yentando kaNkulunkulu yokuthi abanye noma bonke abantu abathembekile baye ezulwini.

Abanye bangabuza - kwenzeke kanjani ukuthi intando kaNkulunkulu yenziwe ezulwini kusukela ngesikhathi uJesu esemhlabeni? Ikakhulu noSathane akakhishwe ezulwini? Imibhalo ikhombisa ukuthi uSathane wayevunyelwe ukungena ezulwini ngokwentando kaNkulunkulu [imvume] kuze kufike isikhathi esibekiwe esishiwoyo kuSambulo 12: 7-9 ngaye lapho engasavunyelwe ukuba sezulwini (Bona uJobe 1: 7 kanye UJobe 2: 2). Lapho kwenzeka ngqo ukuthi izehlakalo ezikuSambulo 12 azicaci. Kungenzeka ukuthi sele kwenzekile ku-1st Century noma kungahle kube kusasasa. Noma ngabe ikuphi, akukuthinti ukuqonda kwethu ukuthi intando kaNkulunkulu iyenziwa ezulwini.

 • Isiphetho: Ukugxila komkhuleko bekusetshenzisweni kwentando kaNkulunkulu eseyenziwe emazulwini, manje isisetshenziswa emhlabeni ukuletha izinzuzo zayo esintwini. Ngokwesimo yemibhalo yangaphambilini, abafundi nezilaleli zikaJesu ababeyokwazi ngayo, (bona ikakhulukazi ukuphawula ku-Eksodusi 19), ngakho-ke akumangazi ukuthi abafundi babefuna uMbuso kaNkulunkulu emhlabeni othinta impilo ku Israyeli ngaleso sikhathi. UJesu akazange asho lutho lapha ezoshintsha lo mbono.

Manje sizobheka ukuhlolisisa indatshana ethokozisayo yombhalo ebangela izinkinga kunoma yikuphi ukufundiswa kwempilo yasezulwini yabantu abalungile kusukela esikhathini sokukhumbula noma kusukela ngekhulu lokuqala kuye phambili. Yindima etholakala kuLuka 13: 23,28-30. Umbuzo uphakame ngenani lalabo abasindiswayo. Siyafunda:

"23 Manje indoda ethile yathi kuye: "Nkosi, ingabe laba abasindayo bambalwa?"28Yilapho okuyo kukhala kwakho [nokugedla amazinyo], lapho nibona u-Abrahama no-Isaka noJakobe nabo bonke abaprofethi embusweni kaNkulunkulu, kodwa nina nikhishelwe ngaphandle. Ngaphezu kwalokho, abantu bazovela ezingxenyeni ezisempumalanga nasentshonalanga, nasenyakatho naseningizimu, bahlale etafuleni embusweni kaNkulunkulu. Bheka! kukhona abokugcina abayoba ngabokuqala, futhi kukhona abokuqala abayoba ngabokugcina. ”

UJesu watshela abafundi bakhe ukuthi kufanele “Zikhandle ngamandla ukungena ngomnyango omncane, ngoba abaningi… bazofuna ukungena kodwa ngeke bakwazi”. (Luka 13: 24). Wayenqaba nabaningi abangqongqoza emnyango ngoba babe “Abenzi bokungalungi”. (ULuka 13: 27b). UMbuso kaNkulunkulu wawungewona amaJuda kuphela ayelalela uJesu ngokusho kwakhe evesini 28. Ngani? Kwakungenxa yokuthi u-Abrahama no-Isaka noJakobe nabo bonke abaprofethi [beqiniso] babezoba lapho nabaningi ababengewona amaJuda[i] ("abantu abavela ezingxenyeni ezisempumalanga, entshonalanga, enyakatho naseningizimu ”) ehleli phansi “etafuleni in uMbuso kaNkulunkulu'[hhayi ngaphansi uMbuso kaNkulunkulu]. Okucacayo lapha ukuthi umbuso kaNkulunkulu ubuzoba emhlabeni [eno-Abrahama ovusiwe, u-Isaka, noJakobe], kunokuya ezulwini lapho kukhona cha khuluma.

Kukhona ukulandisa okufana nalokhu kuMathewu 8: 10-12 lapho uJesu esebenza khona nesikhulu samasosha aseKapernawume (ongeyena umJuda). Lapho uthi: “Ngiqinisile ngithi kini, Akukho noyedwa wakwa-Israyeli engitholé ukholo olukhulu kangako kuye. Kepha ngiyanitshela ukuthi abaningi abavela ezingxenyeni zasempumalanga nasezingxenyeni zasentshonalanga bazofika badle etafuleni no-Abrahama no-Isaka noJakobe embusweni wamazulu; kanti amadodana oMbuso azophonswa ebumnyameni ngaphandle. Lapho yilapho beyokhala khona [baququde] amazinyo. ”

Igama lesiGrikhi le "Ku" is 'en '[IStrong's Greek 1722] okusho ukuthi 'ngaphakathi', 'ngaphakathi'. Amadodana ombuso, ekuqaleni ayengamaJuda, ngenxa yesenzo sawo sokwala uMesiya, wona uqobo ayokwaliwa uNkulunkulu. AmaJuda kuphela afana noPatriarchs abathembekile ayengaba in umbuso wamazulu kanye nabaningi abangewona amaJuda. KungokukaMbuso ku- ('ka ') amazulu, hhayi uMbuso in amazulu. Ungumbuso wemvelaphi yasezulwini, esikhundleni semvelaphi yasemhlabeni.

Ukuthi lokhu kwakuyiminyaka yokuqala abafundi bayiqonda kuqinisekiswa kithi yi-akhawunti ebhalwe kuLuka 19: 11-27. Lapho sifunda:

"11Lapho besalalele lezi zinto, waphinda futhi wenza omunye umfanekiso, ngoba yayiseduze neJerusalema futhi becabanga ukuthi UMbuso kaNkulunkulu uzovela ngokushesha. 12 Ngakho-ke wathi: “Umuntu ozelwe ngokuhloniphekayo waya ezweni elikude eyozitholela amandla obukhosi futhi abuye. 13 Wabiza izigqila zakhe eziyishumi, wazinika omina abayishumi, wathi kubo: "Hambani nenze lezi zinto ngize ngize. ' 14 Kepha abantu bakhe babemzonda, bathuma amanxusa emva kwakhe, bathi, 'Asifuni lo muntu ukuba abe yinkosi phezu kwethu.' 15 “Ekugcineni lapho ebuyile emuva kokuthola amandla obukhosi, wabiza izigqila ezazinikeziwe imali, ukuze zithole ukuthi zazizuze ini ngomsebenzi wazo webhizinisi. 16 Weza owokuqala wathi, 'Nkosi, imana lakho lizuze omama abayishumi.' 17 Yathi kuye, 'Wenze kahle, nceku enhle! Ngoba entweni encane kakhulu uzibonakalise uthembekile, yiba negunya phezu kwemizi eyishumi. ' 18 Weza owesibili, ethi, 'Amamena akho, Nkosi, enze ama-mahlanu amahlanu.' 19 Wasesithi nakule, 'Nawe yiba abaphathi bemizi emihlanu.' 20 Kepha kwaqhamuka omunye, ethi, 'Nkosi, nangu uMana wakho ebengimfihle ngendwangu. 21 Uyabona, bengikwesaba, ngoba uyindoda enokhahlo; uthatha ongakubekanga, uvuna ongakuhlanyelanga. ' 22 Yathi kuye, 'Ngokwahlulela ngamazwi akho ngikuhlulela, nceku embi. Ubuwazi, ubukwazi, ukuthi ngingumuntu onokhahlo, uthatha engingakubekanga futhi uvuna engingakuhlanyelanga? 23 Manje kungani ungafakanga imali yami ebhange? Kuzothi lapho ngifika, ngabe ngiyiqoqile ngenzalo. ' 24 “Wabe esethi kulabo ababemi khona, 'Mthatheni imana nimnike lowo onemina eyishumi.' 25 Kepha bathi kuye, 'Nkosi, unemina eyishumi!' - 26 'Ngithi kuwe, wonke umuntu onakho, uzonikwa okuningi, kodwa kulowo ongenakho, ngisho nalokho anakho uyokuthathwa. 27 Futhi, letha lezi zitha zami lapha ezazingafuni ukuba ngibe yinkosi phezu kwazo ngizikhiphe phambi kwami. '”

Lapha kuyacaca ukuthi abafundi bakholelwa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu uzovela lapha emhlabeni. Nini? Ngenkathi uJesu elapha emhlabeni njengoba kunguyena owayenelungelo elingokomthetho lobukhosi bukaDavide futhi ngenxa yalokho iNkosi EnguMholi Walo Mbuso. UJesu wabe esebanika umfanekiso lapho ebachazela ukuthi kuzokwenzekani.

 1. Indoda yokuzalwa enhle [uJesu uqobo] wayezohamba [afe futhi enyukele ezulwini]. (ULuka 19: 12), (uLuka 18: 31-33).
 2. [UJesu] wayezovikela amandla obuKhosi [avela kuJehova ngemuva kokwethula umhlatshelo wakhe wesihlengo]. (Luka 19: 15), (UMathewu 28: 18).
 3. Ube [uJesu] abe esebuyela [emhlabeni]. (ULuka 19: 15), (I-1 I-Tesaronika 4: 16).
 4. Ekubuyeni [kukaJesu] kwakhe wayeyobiza ukulandisa [kwalabo] abasemhlabeni. (Luka 19: 15), (UMathewu 25: 19, 31-33).
 5. Lapha [uJesu] wayezohlola isenzo senceku yakhe [abalandeli abangamaKristu] bese kuthi abathembekile [abangamaKristu] banikezwe umthwalo wemfanelo ngokwamathalente abo aphethe umthwalo wemizi [njengamakhosi nabapristi]. (Luka 16: 19-23), (UMathewu 25: 20-31).
 6. Ube [uJesu] abe esehlela ukuba ababi abamenqabayo babhujiswe. [Ukuvuna, i-Amagedoni]. (Luka 19: 27), (UMathewu 25: 41-46).

Qaphela ukuthi uJesu akazange alungise inkolelo yomfundi yokuthi uMbuso kaNkulunkulu uzovela lapha emhlabeni. Esikhundleni salokho, uvele walungisa isikhathi sesehlakalo. Isikhathi okwakukhona ngaso ukuthi kwakuzoba esikhathini esizayo ekubuyeni kwakhe, kunokuba kube esikhathini esiseduze esizayo ngesikhathi esaphila emhlabeni.

Izehlakalo ezenzeka ngesikhathi sokuvuka kokugcina okwenziwa nguJesu ngenkathi esemhlabeni ngekhulu lokuqala nazo zibalulekile ukuqonda inkolelo, hhayi yamaJuda kuphela, kodwa ngabafundi bakaJesu.

Umcimbi wokwakha ukholo wokuvuka kukaLazaru uqoshwe kuJohn 11: 23-25. Siqala ukulandisa ngesikhathi uJesu ekhuluma nekaLazaru ofile kuMarta, udadewabo kaLazaru.

 “UJesu wathi kuye:“ Umfowenu izovuka. ”UMarta wathi kuye:“ Ngiyazi uzovuka ovukweni ngosuku lokugcina. ”UJesu wathi kuye:“ Mina ngingukuvuka nokuphila. Lowo obonisa ukholo kimi, noma efa, uyophila;"

 Kulokhu sifunde ukuthi uMartha wayefana nenye i-1st AmaJuda eminyaka ayekholelwa ovukweni oluzayo, "ngosuku lokugcina ”, emhlabeni.

UJesu akenzanga lutho ukushintsha noma ukulungisa lo mbono. Kwakuzoba ithuba elihle lokucacisa ukuthi manje sekunezindawo ezimbili kulabo abavusiwe, kodwa akazange.

Ngaphezu kwalokho, awukho umlando wokuthi lapho uLazaru evuswa, wakhononda ngaye noma wakhuluma ngokubuyiselwa emhlabeni kusuka ezulwini [ukuzophinde ufe]. Lokhu kuzokwengeza isisindo ekuqondeni ukuthi ukuvuselwa ezulwini kwakungekhona ngaleso sikhathi.

 • Igama lesiGrikhi elisetshenziselwe “Izovuka" kusho ukusukuma, ukusukuma, uqonde esimweni sokulala ngokufa. Kuhlobene 'uvuko' okungukuthi ukusukuma futhi kubhekisele ovukweni lomzimba.

Ngemuva kwekufa nekuvuswa kwaJesu, wabonakala kubafundzi bakhe. Ngabe babenombono ohlukile manje? Qaphela okwenzekile. Izenzo 1: 6-7 isitshela:

“Manje, lapho sebehlangene, bambuza:“ Nkosi, uwubuyisa yini umbuso ku-Israyeli ngalesi sikhathi?" Wathi kubo: “Akukona kini ukuthola ulwazi lwezikhathi noma izinkathi uBaba azibekele zona ngokwamandla akhe;”

Ngisho nangemva kokufa kukaJesu, ingabe abafundi babeqonda ukuthi umbuso kaNkulunkulu / wamazulu ungowasezulwini noma eMhlabeni? Kusukela embuzweni wabo, babelindele umbuso kaNkulunkulu wasemhlabeni phezu / kwa-Israyeli wemvelaphi yasezulwini noma umthombo, okusho okuvela kuNkulunkulu hhayi kubantu. Phambilini ngaphambi kokuba uJesu afe, babefuna ukubusa ngakwesokunene sakhe [emhlabeni]. UJesu wawuphendula kanjani lo mbuzo?

 • Ngabe uJesu wabalungisa ngokuthi lapho uMbuso kaNkulunkulu uzoba yini? Cha.
 • Noma kunjalo, yena wenza baqondise ngokuthi nini umthetho wayo wawuzoba. Evesini 7 uthe "akusiyona eyakho”Ukwazi ukuthi nini. Isizathu esinengqondo esivela kulokhu ukuthi
  1. babelungile ukuthi kuphi, futhi ngakho-ke abadingi ukulungiswa noma
  2. lokhu kuzolungiswa ngokuhamba kwesikhathi.
  3. Uma yalungiswa ngokuhamba kwesikhathi, kudingeka sizibuze ukuthi imiphi imibhalo (s) ekhombisa (ama) lapho bekuyiyo ngokucacile kulungiswe.
  4. Uma ilungiswa ngokuhamba kwesikhathi, ilungiswa ngaliphi igunya?

Manje siqhubekela phambili iminyaka ethile lapho uMphostoli uPawulu wayezivikela phambi kombusi waseRoma uFeliksi. UPawulu wayiphendula imibuzo ayibuzwa uMbusi, wamtshela:

“Futhi nginethemba kuNkulunkulu, engithemba ukuthi nalaba bantu balangazelela, ukuthi likhona uvuko lwabalungile nabangalungile. "  (Izenzo 24: 15)

 Njengoba singabona umphostoli uPhawuli waphawula ukuthi yena nabamangaleli bakhe [abaFarisi] babenethemba lovuko [emhlabeni, njengoba indawo ishiwo]. Njengoba abaFarisi bengakholelwa ekuvuselweni ezulwini, kodwa emhlabeni, bekungaba nengqondo ukuphetha ngokuthi ngakho-ke futhi nomPostoli uPhawuli, ikakhulukazi njengoba ayengumFarisi ngaphambili. Umbango obangelwe ngaphambilini kwiSanhedrini phakathi kwabaSadusi nabaFarisi wawumayelana nokuthi lwalukhona uvuko noma cha, hhayi ukuthi uvuko lwaluzokwenzeka kuphi. (Izenzo 23: 6-8).

Isiphetho

Ekuphetheni singabona ngokucacile ukuthi i-1st AmaJuda eminyaka ayekholelwa ukuthi kuzovuswa ekufeni emhlabeni ngosuku lokugcina [lokwahlulela]. Kwakungekho mqondo wokuvuselwa ezulwini njengesidalwa somoya. UJesu nomphostoli uPhawuli (owayengumFarisi) bashumayela bevumelana ngalezi zinkolelo ezazikhona. Ngokusobala amaJuda ayengenangqondo noma ukuqonda kokunye kokuya ngaleso sikhathi.

Kuze kube manje sesihlolile:

 • Izinkolelo nemibhalo yozalo lukaMongameli kanye noMose.
 • Izinkolelo nemibhalo yamaHubo, uSolomoni kanye nabaProfethi.
 • Izinkolelo ze-1st AmaJuda Ekhulu Leminyaka.

Kuze kube manje zonke lezi zivivinyo zibonisa ukuthi ama-Israyeli / amaJuda ayenokholo lokuphila okuphakade. Futhi, ukuthi le mpilo engapheli ibilandela ukuvuselwa ekuphileni emhlabeni, kepha hhayi umbono wethemba lokuphila ezulwini. Ingabe uJesu wafundisa okuhlukile noma ushintsho kule nkolelo?

Yilokhu esizohlola ngakho engxenyeni yethu yesine yochungechunge. Yini uJesu Kristu, iNdodana kaNkulunkulu eyayifundisa futhi ayikholelwe?

ISICELO ESIBALULEKILE: Kuyacelwa ukuthi noma yikuphi ukuphawula (okwamukelwa kahle kakhulu) kugcinwe ezincwadini zeBhayibheli kanye nesikhathi esihlanganiswe yile ndatshana. Lonke iBhayibheli lizombozwa ngezigaba ngakho-ke abalobi beBhayibheli bakamuva nezikhathi bazombozwa ngama-athikili akamuva futhi kungaba yindawo engcono kakhulu yokubeka imibono efanele kulezo zingxenye.

[i] UJohn 10: 16: UJesu ekhuluma namaJuda wathi: “Futhi nginezinye izimvu, ezingezona ezalesi sibalo; nazo lezo okumelwe ngizilethe, zizolalela izwi lami (iningi le-1st amaJuda ekhulu ayengekho) futhi bayoba mhlambi owodwa, nomalusi munye. ” Ngokusobala uJesu wayengumalusi njengoba esho 'Nginezinye izimvu'. Yena nabaphostoli bashumayeza amaJuda kuphela. KuMathewu 15: 24 UJesu wathi "Angithunyelwanga komunye kodwa kwizimvu ezilahlekile zendlu yakwa-Israyeli”('lo mgoqo '). Kepha ngokwenqatshwa kukaJesu njengoMesiya, (bona uDaniel 9: 26, 27 'Futhi emva kwamaviki e-62 uMesiya uzonqunywa anganalutho. .. futhi kumele gcina isivumelwano sisebenza kwabaningi isonto elilodwa; engxenyeni yesonto uyobangela ukuba kuphele umhlatshelo nomnikelo wesipho ”) isimemo sizokwandiswa ('Nami futhi kufanele ngizilethe'). Ukudluliselwa kwesimemo kwenzeka ngesikhathi kuvulwa uMbuso kaNkulunkulu kwabeZizwe e36 CE ngobhapathizo lukaCornelius olotshwe ku-Izenzo 10: 28 lapho uPeter athi: “Wazi kahle ukuthi akukho semthethweni ukuthi umJuda azihlanganyele nomuntu wobunye ubuhlanga noma asondele kuye; nokho uNkulunkulu ungitshengisile ukuthi angibize muntu ukuthi ungcolile noma ongcolile. ” Ingelosi yatshela uKornelius ku-Izenzo 10: 31 "Kornelius, umkhuleko wakho uzwakele kahle futhi nezipho zakho zomusa zikhunjuliwe phambi kukaNkulunkulu." Bona Isithasiselo: Obani Abanye Izimvu?

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  14
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x