Imfundiso Yovuko, Ukufana Kwebhayibheli neminye imibhalo efanelekile 

Ezihlokweni zethu ezedlule, sixoxe ngokuthi

(1) Ozalo lwenkosi noMose,

(2) amaHubo, uSolomoni nabaProfethi,

(3) i1st AmaJuda Ekhulu Leminyaka,

(4) uJesu Kristu futhi

(5) Abaphostoli

bakholelwa embuzweni othi “Ithemba lesintu ngekusasa. Kuzoba kuphi? ”Manje sizobuyekeza lokho okufundiswa yiBhayibheli ngesihloko esibalulekile sovuko, ukufana okuthile kwebhayibheli neminye imibhalo ephathelene nengxoxo.

Okokugcina, sizofinyelela iziphetho kokutholwe ngokwemiBhalo kwalolu chungechunge lwezihloko.

Ukufundisa ngovuko[i]

Ngesikhathi uPawulu ezivikela phambi kombusi uFeliksi wathi ku-Izenzo 24: 15: "Futhi nginethemba kuNkulunkulu, engithemba ukuthi nalaba bantu balangazelela, ukuthi kuzoba khona uvuko lwabalungile nabangalungile. 16  Ngenxa yalokhu ngihlala ngilwela ukugcina unembeza ohlanzekile phambi kukaNkulunkulu nabantu. ”Ngokwenza lokhu wayekhumbula amazwi kaJesu kuJohane 5: 28,29 lapho uJesu asho khona ngokungathandabuzi ukuthi kuzokwenzekani esikhathini esizayo:" “Ngiqinisile impela ngithi kini, Isikhathi siyeza, manje sesifikile, lapho abafileyo beyolizwa izwi leNdodana kaNkulunkulu, nabanakelelile bayophila. 26  Ngoba njengoba uYise enokuphila ngokwakhe, kanjalo uyiphile neNdodana ukuba ibe nokuphila ngokwayo. 27 Futhi umnike igunya lokwahlulela, ngoba uyiNdodana yomuntu. 28  Ungamangali ngalokhu, ngoba ihora liyeza lapho bonke abasemathuneni beyokhumbula izwi lakhe 29  baphume, labo abenze izinto ezinhle bavukele empilweni, nalabo abenze izinto ezimbi bavukele ekwahlulelweni; ”  

KuLuka 14: 12-14 UJesu weluleka indoda eyayimmemela esidlweni ngala mazwi: “Kepha uma wenza umkhosi, mema abantu abampofu, nezinyonga, nezinyonga, nezimpumputhe; … Ngoba uzobuyiselwa ngovuko lwabalungileyo ” futhi ngaleyo ndlela waveza ingxenye yalokho okudingekayo ukufinyelela kulokhu kuvuswa kwabalungileyo.

Ngempela uMathewu 25: 31-46 UJesu wathi "31Lapho iNdodana yomuntu ifika ngenkazimulo yayo, nezingelosi zonke kanye nayo, iyakuhlala phansi esihlalweni sayo sobukhosi esikhazimulayo.32Futhi zonke izizwe zizoqoqwa (zivunwe) phambi kwakhe, futhi uzohlukanisa abantu omunye komunye. …34Inkosi izothi kwabangakwesokunene sayo, 'Wozani nina enibusiswe nguBaba, nidle ifa lombuso enilungiselelwe wona kusukela kwasungulwa umhlaba. ”46 … Kepha abalungileyo baye ekuphileni okuphakade. ”

Lapho sifunda izindinyana kuzEnzo 24, John 5, noDaniel 12 singabona ngokucacile ukuthi kwakukhona izinhlobo ezimbili zokuvuswa kwabantu

 • Ilungile ukuze ibe nokuphila okuphakade [emhlabeni],
 • futhi Okungalungile ukwahlulela.

Ayikho inketho yesithathu - Ukuvuselwa Ezulwini.

Futhi akukho ukukhetha kwe

 • Ukuvuswa Kokulungile Ukuya ezulwini,
 • kanye nokuvuka kwabaLungile emhlabeni.

Encwadini kaLuka ngenkathi ekhuluma nomuntu ongumJuda, uJesu wathi uma enza imisebenzi emihle, uzoba ekuvukeni kwabalungileyo. Encwadini kaMathewu, uJesu wakhuluma ngombuso njengalokhu ulungiselelwe kusukela kwasungulwa umhlaba. Lokhu bekuyingxenye yemfihlo engcwele, futhi u-Efesu 1: 10-14 ukhuluma ngaleli lungiselelo ngokuthi "ukuphathwa ngokuphelele [ukuqeda] zezikhathi ezimisiwe”. Ubuye wathi uzofika enkazimulweni nezingelosi, kepha AKUSIZI ukuthi uzohamba nanoma yibaphi abantu abavusiwe. Lokhu kunjalo ngoba abezizwe babeyovunwa futhi bahlukaniswe ngaphambi kwakhe, bese kuthi abalungileyo bathole ukuvuswa (uma kunesidingo) nokuphila okuphakade [emhlabeni]. Lokhu kuzoba sekupheleni kohlelo lwezinto lwamanje, hhayi esikhathini esiseduze nesiphelo.

Ukufana kwebhayibheli okuhambelana nengxoxo

U-Heberu 10 usikhumbuza ukuthi isivumelwano soMthetho neSizwe sakwa-Israyeli sasiyisithunzi sezinto ezizayo. Lokhu kusinikeza isisekelo sombhalo ukudweba ukufana, kodwa kuphela kule ndawo. (Akufanele sizame ukudala izinhlobo nezinhlobo zama-anti-Izinhlobo lapho umbhalo ungasebenzi.)

Isizwe sakwa-Israyeli sisonke senqaba ukuthi uJesu abe nguMesiya. Ngakho-ke kwasungulwa isivumelwano esisha no-Israyeli kaNkulunkulu ngoJesu owayengumlamuli waso. Njengomlamuleli uJesu wayefana noMose owayekhulume phakathi kukaJehova nesizwe sakwa-Israyeli. Njengoba kunje, kunenombolo yokufana, okunengqondo noma okusekelwa ngokomthetho.

Ukuthi lokhu kuzokwenzeka kwabikezelwa kuJeremia 31: 31-34 "31 “Bheka! Kuza izinsuku, ”kusho uJehova,“ engizokwenza nesivumelwano esisha nendlu ka-Israyeli nendlu kaJuda; 32 Akekho ofana nesivumelwano engasenza nokhokho babo ngosuku engibabambe ngalo ukuba babakhiphe ezweni laseGibhithe, 'isivumelwano sabo ngokwami ​​abasephula, yize mina nganginomyeni wabo, 'kusho uJehova. ” 33 “Ngoba yilesi isivumelwano engiyosenza nendlu ka-Israyeli emva kwalezo zinsuku,” kusho uJehova. “Ngizofaka umthetho wami ngaphakathi kubo, ngiwubhale ezinhliziyweni zabo. Futhi ngiyoba uNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami. ” 34 “Ngeke besafundisana yilowo nalowo umngane wakhe nalowo nalowo umfowabo, bethi, 'Yazini uJehova!' ngoba bonke bayongazi, kusukela komncane kubo kuya komkhulu kubo, ”kusho uJehova. "Ngoba ngizosithethelela isiphambeko sabo, nesono sabo ngeke ngisasikhumbula."

Bheka futhi ama-Heberu 8: 8-10 lapho sithola khona la mazwi acashunwe nguPaul.

 • Manje ake sihlole izindima nokufana, okuqala kokubaluleke kunakho konke, kukaJesu njengoMlamuleli.
  • IndimaUmlamuli

  Original: UMose

  Ukufana: uJesu

  • UMose wayengumlamuleli (umkhulumeli) phakathi kukaNkulunkulu nabapristi \ amaLevi kanye neSizwe sakwa-Israyeli.
  • UJesu waba ngumlamuleli (izwi) phakathi kukaNkulunkulu, Amakhosi nabapristi nawo wonke amadoda.

  Imibhalo: 

  I-1 Timothy 2: 5 "5 Ngoba kukhona uNkulunkulu oyedwa, nomlamuleli munye phakathi kukaNkulunkulu nabantu, umuntu, uKristu Jesu, 6 owazinikela waba yisihlengo esihambelanayo sabo bonke ”

  Ukufana kwesibili okwenziwa ngumPristi Ophakeme:

   

  • Indima: Umpristi Ophakeme

  Original: U-Aaron

  Ukufana: uJesu

   

  • U-Aaron kanye nabaphristi Abalandela okwedlule yibona kuphela ababevunyelwa ukungena eNgcwelengcwele ngeCurtain kanye ngonyaka. Akunabaphristi abangena eNgcwelengcwele.
  • UJesu wadlulela eKhombeni lapho efa wanikela ngokuphila kwakhe njengesihlengo. Ngenkathi uJesu efa, ikhethini leThempeli laqhekeka laqhekeka noma ladatshulwa kabili. Lokhu kwakufanekisela ukugcwaliseka nokuphela kwelungiselelo lomhlatshelo waminyaka yonke noJesu wokufa.

  Njengoba nje bengekho abaPristi abajwayelekile abangena eNgcwelengcwele, ngokungasho ukuthi akekho abanye (kufaka phakathi labo abakhethwe ukuba babe Amakhosi kanye nabapristi) abazodlula kuleloveli, elihlukanisa ubukhona bukaJehova (obemelelwa ukukhanya kweshekina) emhlabeni ..

  Imibhalo: 

  Hebheru 9: 11, 12, 25.

  Iqhaza lesithathu lelo labaPristi:

  • Indima: Abaphristi

  Original: Abaphristi namaLevi

  Ukufana: Amakhosi nabapristi

   

  • Abaphristi babekhonza endaweni engcwele (eTendeni likaJehova) emhlabeni besiza umPristi Ophakeme.
  • Abaphristi bakwa-Israyeli kaNkulunkulu (ingxenye yesivumelwano esisha) bazokhonza emhlabeni 'ethendeni likaNkulunkulu phakathi kwesintu'.
  • AmaLevi ahlengwa, ahlengwa kwezinye izizwe zakwa-Israyeli.
  • Inani elingokomfanekiso lamakhosi nabapristi be-144,000 bathengiwe (bahlengiwe) phakathi kwabantu njengolibo kuNkulunkulu nakuWundlu.

   

  Imibhalo: 

  Isambulo 21: 3 - “Bhekani itende likaNkulunkulu likubantu".

  Isambulo 7:15 - Isixuku esikhulu “ziphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu; bamnikela inkonzo engcwele imini nobusuku ethempelini lakhe; futhi Lowo ohlezi esihlalweni sobukhosi uzokwendlala itende lakhe phezu kwabo".

  Kungenzeka ukuthi isixuku esikhulu singaba yilabo abachazwa njenge-144,000. Isambulo 7: 4 "futhi Ngizwile inani lalabo ababekwa uphawu"

  Lapho uMphostoli uJohane ebhala kusAmbulo 7: 9 - “Ngemuva kwalezi zinto Ngibone bheka isixuku esikhulu ” manje wayesabona yini ukuqinisekiswa kwalokho ayesanda kukuzwa? Ukuthi isibalo esingokoqobo noma kungenzeka njengenombolo engokomfanekiso ngisho ne-144,000 yisixuku esikhulu esilingana nezinkundla ezinkulu ezintathu zamaNgisi e-50 eziyinkulungwane kuya kwe-60 izinkulungwane zabantu.

   

  • Indima: Isizwe sakwa-Israyeli

  Original: Isizwe sakwa-Israyeli sakhiwa isigaba SabaPristi (amaLevi), nama-Israyeli angewona ama-Israyeli Ukufana: I-Israyeli kaNkulunkulu eyenziwe ngePremiya YabaPristi (engokomfanekiso i-144,000) ne-non-Prophecy Class (abavusiwe abangalungile abaphendukayo futhi banikezwe impilo mhlawumbe ekupheleni kweminyaka eyinkulungwane?)

   

  • Isigaba sabaphristi kanye nesigaba esingesona sabaphristi sikhonza uJehova noJesu lapha emhlabeni ndawonye.

   

  • Akukho monakalo owenziwe emhlabeni e-Amagedoni kuze kube lapho i-144,000 engokomfanekiso ibekwa uphawu. Akukho okushiwo ngabo ukuthi basezulwini, kunalokho abaningi, ngokuqinisekile labo abaphilayo ngalesosikhathi kufanele babe semhlabeni njengoba ukubhujiswa kubanjwa kuze kubekwe uphawu. Isambulo 7: 1-4. Bheka futhi uMathewu 24: 31 noMark 13: 27.

  Imibhalo: 

  IsAmbulo 5: 10 “Ubenze baba ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu wethu, babuse njengamakhosi emhlabeni”

  IsAmbulo 7: 4,9 "I-144,000 ibekwe uphawu kubantwana bakwa-Israyeli" "futhi bheka isixuku esikhulu, okungekho muntu wakwazi ukusibala ezizweni zonke ... simi phambi kwesihlalo sobukhosi neWundlu"

   

  • Indima: Umhlambi owodwa ka-Israyeli kaNkulunkulu

  Original: Umhlambi omncane kanye nezinye Izimvu            

  Ukufana: Abafundi, (amaJuda aphendukayo futhi amukela uJesu njengoMesiya) kanye namaKristu abeZizwe.

  • UJesu waziveza njengomalusi futhi wayekhuluma nabafundi bakhe ngalesi sikhathi. (Luka 12: 32, John 10: 16)
  • AbeZizwe bebengakanikwa ithuba lokuba yingxenye ka-Israyeli kaNkulunkulu ngalesi sikhathi. Lokhu kwenzeka eminyakeni emithathu nesigamu kamuva ngokubhabhadiswa kukaKorneliyu nabendlu yakhe. (bheka iZenzo 10)

  Imibhalo: 

  ULuka 12: 32 “Ningesabi, mhlambi omncane, ngoba uYihlo ukwamukele ukukunikeza umbuso”.

  John 10: 16 “Nginezinye izimvu ezingezona ezalesi sibaya; nakho lokhu okumelwe ngikulethe, futhi azolalela izwi lami futhi abe mhlambi owodwa, nomalusi munye ”

  Kwabase-Efesu 2: 14-22 ekhuluma ngabantu aba-2 [amaJuda kanye nabeZizwe kanye nabahlali abangama-Alien], [imihlambi] ababehlukanisiwe phambilini, benza umuntu omusha munye [umhlambi munye] njengezakhamuzi ezikanye nabangcwele.

  Kwabase-Efesu 4: 1-4 okusho ngokucacile ukuthi “Munye umzimba, nomoya munye, njengoba nabizelwa ethembeni elilodwa enabizelwa kulo; 5 yinye iNkosi, yinye inkolo, munye umbhapathizo; ”. Nakhu one ithemba, (hhayi izulu lasezulwini nomhlaba eliboshwe ithemba), ukholo olulodwa futhi one ubhaphathizo. (UMathewu 28: 19, Izenzo 2: 38, John 3: 5-6)

   

  • IndimaIsidlo sePhasika / ISikhumbuzo

  Original: Onke ama-Israyeli

  Ukufana: Bobabili abaPhristi namaLevi badla isidlo sePhasika. UJesu wayala abafundi bakhe ukuba badle esidlweni sakusihlwa sokukhumbula umhlatshelo wakhe wesihlengo.

   

  • Uma noma ubani engazange adle esidlweni sePhasika sokuqala, bafa ngenxa yokubonisa ukuntula ukholo elungiselelweni likaJehova lokuphunyuka.
  • Uma noma ubani engadli esidlweni seNkosi sakusihlwa, khona-ke akhombisa ukungabi nalukholo elungiselelweni likaJehova lokuphunyuka esonweni nasekufeni ngenxa yokungapheleli. Umhlatshelo kaJesu wesihlengo ulungiselelo lokusinda ekufeni ngesono nokwahlulela ngokufana. UJesu uzobaphatha kanjani labo abakhombisa ukungawuhloniphi umhlatshelo wakhe? Lokhu kusazobonwa, kepha iHubo 2: 11-12 ikhombisa ukwamukela nokulalela iNdodana [uJesu] kubalulekile empilweni.

  Imibhalo: 

  I-Exodus 12: 12-17 "13Igazi liba yisibonakaliso senu ezindlini lapho nikhona; ngizobona igazi ngidlule kini, futhi lesi sifo ngeke size kini njengengcithakalo lapho ngishaya ezweni laseGibhithe. ”

  ULuka 22: 19-20 "Futhi, wathatha isinkwa, wabonga, wasihlephula, wabanika, wathi: “Lokhu kusho umzimba wami ozonikelwa ngenxa yenu. Qhubeka wenze lokhu ngokungikhumbula. ”  20 Futhi, indebe ngendlela efanayo ngemuva kokudla kwakusihlwa, ethi: “Le ndebe isho isivumelwano esisha esenziwa ngegazi lami, elizothululwa ngenxa yenu.”

  I-1 Korinte 11: 24-32 "29Ngoba lowo odlayo futhi aphuze udla futhi aphuze isahlulelo kuye uma engawuboni umzimba. ”32 Noma kunjalo, lapho sahlulelwa, siyalwa nguJehova, ukuze singabi alahlwe kanye nomhlaba ”.

   

  Amanye Amavesi Asebenzayo

  1. Hebheru 9: 1-12,24-25 kanye namaHeberu 10: 19-24

  “Ngempela, imithetho yokuqala yokukhulekela yayihilela a emhlabeni Indawo Engcwele. 2 Ngakho-ke balungisa leli Tende lokuqala, elalinalo uthi lwezibani [olungcwele], netafula lezinkwa zokubukwa, lokhu kwabizwa ngokuthi iNgcwele. 3 Ngemuva kwesilenge kwakukhona itende lesibili elalibizwa ngokuthi iNgcwelengcwele. 4 Yayiphethe isitsha sempepho segolide kanye Isifuba seSivumelwano Esingcwele, eyayimbozwe ngokuphelele ngegolide futhi iphethe imbiza yegolide yemana, udondolo luka-Aroni olumila amahlumela, kanye namaThebulethi Esivumelwano [Esingcwele]. 5 Ngaleso sikhathi kwakukhona amakherubi akhazimulayo enza isithunzi ekhaveni.… Ngakho-ke manje ake sixoxe ngeminye imininingwane yalezi zinto.

  6 Ngemuva kokuthi bonke bakhiwe, abapristi bangena eTendeni lokuqala njalo ukwenza imisebenzi yabo engcwele. 7 Kodwa-ke, [itende] lesibili lalingenwa kanye ngonyaka, futhi lalingeniswa uMpristi Ophakeme kuphela. Futhi wayengeke angene ngaphandle kwegazi, okwakufanele anikele ngalo yena nangenxa yezono zokungazi kwabantu.

  8 Manje, i Ukuphefumula okungcwele kwenza kucace ukuthi ukungena kwe Ingcwelengcwele yayingabonwa ngenkathi iTende lokuqala limi… 9 futhi lokhu kungumfanekiso wesikhathi esiphila kuso manje. [kubhekiswa esikhathini lapho amaKristu okuqala ayehlala khona kanye netende / ithempeli elalizobhujiswa maduze]  Ngakho-ke unalo mfanekiso engqondweni, [khumbula ukuthi] izipho nemihlatshelo enikelwe ayinakwenza unembeza walowo okhonza lapho aphelele, 10 ngoba leyonto yonke yayihlobene nokudla, isiphuzo, kanye nezinhlobo zokuhlanzwa, okwakungokwenyama, izimfuneko ezingokomthetho [ezaziyohlala] kuze kufike isikhathi sokuqondisa izinto.

  11 Lapho-ke Ogcotshiweyo weza njengomPristi oMkhulu wezinto ezinhle ngethente elikhulu neliphelele elingenziwanga ngezandla (okungukuthi, lalingeyona ingxenye yalesi sidalwa), 12 akazange angene eNgcwelengcwele negazi lezimbuzi nelamathole; kunalokho, [wangena] endaweni eNgcwele ngegazi lakhe uqobo kwaba unomphela ukuze asinikeze isihlengo seminyaka yonke!

  24Ngakho oGcotshiweyo akazange angene eNgcwelengcwele eyenziwe ngezandla (okuyikhophi nje yento yangempela); kunalokho, wangena ezulwini ngokwalo ukuzokuma phambi kukaNkulunkulu esikhundleni sethu! 25 Akudingeki nokuthi azinikele kaningi, njengoba umPristi Ophakeme ongena eNgcwelengcwele unyaka nonyaka kumele enze ngegazi okungelona elakhe. (2001T)

  AmaHeberu 10: 19-24  “Ngakho-ke bafowethu; Singasho ngesibindi ukuthi singena endaweni eNgcwelengcwele ngegazi likaJesu, 20 ngoba usisebenzele indlela ngokusebenzisa ikhethini… indlela yokuzinikela kodwa ephilayo, enyameni yakhe. 21 Futhi njengoba manje sinompristi omkhulu onjalo ophezu kweNdlu kaNkulunkulu, 22 masisondele kuye ngezinhliziyo eziqotho nangokukholwa okuphelele, sihlanze unembeza omubi ezinhliziyweni zethu futhi sigeze imizimba yethu ngamanzi ahlanzekile. 23 Ngemuva kwalokho ake sibambelele ekuvumeni ithemba lethu futhi singapheli amandla, ngoba Lowo osinikeze lesi sithembiso uthembekile. 24 Futhi masiqhubeke sizikhumbuze ukuthi sisizane sikhule othandweni nasezenzweni ezinhle. ” (2001T)

  La mavesi acashunwe ku 2001Translation enikeza ukulandisa okuqondakala kakhudlwana kokufana okubandakanyekile etabernakele \ ethempelini kanye nomhlatshelo kaJesu.

   

  1. IHubo 110: 1

  “Ukusho kukaJehova eNkosini yami ukuthi:“ Hlala ngakwesokunene sami, Ngize ngibeke izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho. ”

  Kuleli vesi, uMesiya umenywe nguNkulunkulu ukuthi ahlale ngakwesokunene sakhe aze abeke izitha zakhe njengesenabelo sezinyawo zakhe. Igama elithi “kuze” liyisiqu. Incazelo icacile; UMesiya uhlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu isikhathi esilinganiselwe, kuze kube yilapho izitha zakhe zinqotshiwe.
  Uma uMesiya ehlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu isikhathi esilinganiselwe, uyaphi emva kwalokho? Impendulo njengoba kushiwo eminye imibhalo ekuxoxwe ngayo kulezi zihloko, ilapha emhlabeni, ukubusa nabakhethiweyo.

   

  1. UMathewu 11: 11-12

  "11 Ngiqinisile ngithi kini, Phakathi kwalabo abazalwa ngabesifazane akukaze kukhuliswe omkhulu kunoJohane uMbhaphathizi; kepha umuntu omncane embusweni wamazulu mkhulu kunaye. 12 Kepha kusukela ezinsukwini zikaJohane uMbhaptizi kuze kube manje umbuso wamazulu umgomo abantu abaphokophela kuwo, futhi abaphokophele phambili bayayibamba. 13 Kubo bonke, abaProfethi noMthetho, baprofeta kuze kufike uJohane; "

  Lapha uJesu uqhathanisa. Kwakuphakathi kukaJohn owayengumuntu omkhulu kunabo bonke owazalwa ngowesifazane kuze kube yileso sikhathi ngesikhathi sokuphikisana nomuntu okhazinyuliswayo, onikwe amandla futhi ongenakufa embusweni. Lokhu ukuqhathanisa ukwethaba. Lokhu okushiwo nguJesu ngamagama ajwayelekile ukuthi, uma uJohn engcono kunabo bonke emhlabeni, ngabe awukaboni lutho okwamanje! UJesu wayengasho ukuthi uJohane wayengeke abe khona embusweni. Akunangqondo ukukholelwa ukuthi indoda uJesu ayithatha njengendoda enkulu kunazo zonke ezelwe ngowesifazane izolahlekelwa yilomvuzo, kanti u-Abraham, u-Isaac noJakobe kanye nabo bonke abathembekile basendulo kuthiwa bazodla ifa lesithembiso / umbuso oshiwo. (Bheka uMathewu 8 noLuka 13 esigabeni esithi: Izinkolelo Zekhulu Lokuqala). Khumbula uJesu wathi labo in umbuso wamazulu. Akekho owayekhona kulowo mbuso, njengoba esho ngokulandelayo, okungukuthi "Umgomo abantu abaphokophela kuwo". ie labo abakhonza uJesu noJehova ngendlela eyamukelekayo kuye futhi banikezwe isipho sokuphila okuphakade embusweni wakhe bathole okuthile okukhulu ukwedlula ukuba ngumporofidi owakha indlela kaMesiya (yize lokho kwakuyilungelo elikhulu kakhulu usuku kwanoma yimuphi umuntu ongaphelele).

   

  1. UMathewu 26: 26-29

  "27 Futhi, wathatha indebe futhi, esebongile, wabanika yona, wathi: “Phuzani kuyo, nonke; 28 ngoba lokhu kusho 'igazi lami lesivumelwano,' elizothululelwa abaningi ukuze kuthethelelwe izono. 29 Kodwa ngithi kini, Angisokuze ngiphuze noma yimuphi umkhiqizo walomvini kuze kufike lolo suku lapho ngiwuphuza musha nani nani embusweni kaBaba. ”

  Lapha uJesu uthi wayengeke aphuze iwayini aze abe nabo embusweni kayise. Kuyiqiniso, abaningi bahumusha lokhu njengokuphuza okungokomfanekiso, kodwa ngokwazi kwethu ukuthi akukho wayini ezulwini, pho kungani uJesu ayenza le nkulumo ngaphandle kokuthi izothathwa ngokoqobo, okuyindlela okwakufanele ithathwe ngayo ngabafundi bakhe. Ie Lapho uJesu eza (njengesidalwa somoya esinomzimba) wayezophuza nabo ngaleso sikhathi, ngendlela efanayo nalena adla ngayo lapho ebonakala kubafundi kuLuka 24: 22 noJohn 21: 12-14 futhi wadla inhlanzi ebilisiwe isinkwa phambi kwamehlo abo. (Akukho ndima uJesu abonakala ngemuva kovuko abhala ngaye ephuza iwayini, yize bekhuluma ngokudla)

   

  1. ULuka 23: 43

  "Waqhubeka wathi: “Jesu, ngikhumbule lapho ungena embusweni wakho.” 43 Wathi kuye: “Ngiqinisile ngiyakutshela namuhla, Uyoba nami ePharadesi.”

  Lapha uJesu watshela umenzi wobubi ngenkathi efa naye esigxotsheni ukuthi (umenzi wobubi) abe naye ePharadesi. Iselelesi besizokuzwisisa lokho ukuba yiPharadesi emhlabeni nokuthi sizobona uJesu. Akunabufakazi obukhombisa ukuthi umenzi wobubi wayezoba nomqondo wokuya ezulwini lapho efa futhi nokuthi uma amukele wayengumenzi wobubi ukuthi wayezothola umvuzo onjalo. Akufanele siguqise izinto ngokuzama ukuhumusha umbhalo. UJesu uza emhlabeni ukuzokuletha umbuso, enze umhlaba ube liPharadesi.

   

  1. John 12: 34

  "Ngakho-ke isixuku samphendula: “Sizwile emthethweni ukuthi uKristu uhlala kuze kube phakade; futhi usho kanjani ukuthi iNdodana yomuntu imelwe ukuphakanyiswa? Ingubani le Ndodana yomuntu?

  Isixuku sasiqonda ukuthi uMesiya uzohlala emhlabeni njalo, ngoba badideka uJesu bethi makaphakanyiswe (avuselwe ezulwini).

   

  1. Izenzo 2: 29-35

  "Madoda, bafowethu, kuvunyelwe ukukhuluma nenkululeko yokukhuluma kini ngokuqondene nenhloko yomndeni uDavida, ukuthi womabili wangcwatshwa futhi wangcwatshwa futhi ithuna lakhe likhona phakathi kwethu kuze kube namuhla. 30 Ngakho-ke, ngoba wayengumprofethi futhi azi ukuthi uNkulunkulu wayefungile kuye ngesifungo sokuthi wayeyohlala kwesinye sezithelo zomuno wakhe esihlalweni sakhe sobukhosi 31 wabona kusengaphambili futhi wakhuluma ngokuvuka kukaKristu, ukuthi akashiywanga eHadesi nenyama yakhe akazange akubone ukubola. 32 Lo Jesu uNkulunkulu wamvusa, okuyiqiniso thina sonke singofakazi. 33 Ngakho-ke ngenxa yokuthi waphakanyiselwa ngakwesokunene sikaNkulunkulu futhi wamukela umoya ongcwele othenjisiwe kuYise, uthulule lokhu enikubonayo nenikuzwayo. 34 Empeleni uDavide akazange anyukele ezulwini, kodwa yena ngokwakhe uthi, 'UJehova wathi eNkosini yami: “Hlala ngakwesokunene sami, 35 ngize ngibeke izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho. ”

  Ivesi 34 ithi iKosi uDavida ayenyukelanga ezulwini ngokungafani noJesu. Esikhundleni salokho uDavida wayelindile elele eShiyoli isithembiso sikaJehova sokuvuselwa emhlabeni njengoba kumisiwe ngaphambili. UDavida bekazokufa. Inyama yakhe yabona ukonakala. Ngokuphambene, umzimba kaJesu ophelele awubonanga ukubola nenkohlakalo, ngoba wavuswa nguJehova ngaphambi kokuba lokho kwenzeke. Kungani ngosuku lwesithathu? UJohn 11: I-39 eqopha ukuvuswa kukaLazaru, isinika inkomba "UJesu wathi:" Msuseni itshe. "UMartha, udadewabo kamufi, wathi kuye:" Nkosi, manje usezakuba nephunga, ngoba sekuyizinsuku ezine. " Amalungu omzimba aqala ukubola futhi anephunga elibi ngezinsuku ze-3 emva kokushona, isikhathi esiqondile ngokusobala sincike ezintweni zezemvelo nesimbangela yokufa. Ngakho-ke, ngokuvusa uJesu ekuseni ngosuku lwesithathu kuzoba yiqiniso ukuthi ngisho ngenkathi uJesu efile umzimba wakhe awubonanga ukubola.

   

  1. Izenzo 3: 20,21

  “Ngakho-ke, phendukani, niguquke ukuze kusulwe izono zenu, ukuze izinkathi zokuqabuleka zingaqhamuka ebusweni bukaJehova futhi athumele uKristu omiselwe nina, uJesu, okuyiqiniso izulu okumelwe limbambe kuze kufike isikhathi sokubuyiselwa kwakho konke uNkulunkulu akhuluma ngakho ngomlomo wabaprofethi bakhe abangcwele basendulo. ”

  Izulu kufanele libambe uJesu kuze kufike isikhathi sikaJehova sokubuyisela zonke izinto njengabaprofethi bakhe bakudala, [owaprofeta ngovuko lwasemhlabeni] khona-ke uJehova uzomthumela ne-aphoyintimenti [ikhomishini] yokugcwalisa lesi sithembiso. Ukubuyiselwa kokuphila komuntu okuphelele emhlabeni njengoba kwenziwa nge 'abaprofethi abangcwele basendulo' (phambi kukaJesu).

   

  1. Roma 8: 15,16

  “Ngoba anitholanga moya wobugqila obangela ukwesaba futhi, kodwa namukeliswa umoya wokutholwa njengamadodana, ngawo lowo moya esimemeza ngawo sithi:“ Abba, Baba! ”Umoya uqobo ufakaza nomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu . Ngakho-ke, uma singabantwana, siyizindlalifa futhi: izindlalifa zikaNkulunkulu, kodwa izindlalifa ezikanye noKristu, uma nje sihlupheka kanye naye ukuze sikhazinyuliswe kanye naye. ”

  Kwenzeka kanjani "Umoya uqobo uyafakaza kanye nomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu"? Enye yezithelo zomoya uthando. Njengoba uJesu asho kuJohane 13: 34-35 "Bonke bayokwazi ngalokho ukuthi ningabafundi bami, uma ninothando phakathi kwenu." Yebo, ngokusebenza ngokuvumelana noMoya oNgcwele futhi sibonisa uthando kanye nezinye izithelo zomoya [ongcwele] sizobe 'sifakaza' kwabanye ngomoya wethu (izifiso, nemizamo yethu] ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Kanjani? Ku-1 uJohn 3: 10 umphostoli uJohane wasikhumbuza lokho "Abantwana bakaNkulunkulu nabantwana bakaDeveli babonakala ngaleli qiniso: Wonke umuntu ongaqhubeki ngokulunga akaveli kuNkulunkulu, nalowo ongamthandi umfowabo akayona." Uzobona ukuthi ayikho inketho yesithathu enikezwe ukuthi ungaba "abangane bakaNkulunkulu" njengoba kufundiswa okungenani yinkolo eyodwa. Singaba “abantwana bakaNkulunkulu noma abantwana bakaDeveli”. Kulula kanjalo. Njengoba umphostoli uPhawuli abhala ku1 Korion 13: 1-13, ngaphandle kothando asilutho.

   

  1. Korinte 2 1: 21,22

  “Kepha oqinisekisa ukuthi thina kanye nawe singabakaKristu, nogcotshiweyo [akhethiwe] kithi uNkulunkulu. Ubeke uphawu lwakhe phezu kwethu futhi usinike uphawu lwalokho okuzokuza, okungukuthi, umoya, ezinhliziyweni zethu. ”

  Ukugcotshwa nokubekwa uphawu kuyaqinisekiswa kepha akunandawo okuxoxwa ngayo.

   

  1. Korinte 2 5: 1,2

  "1Ngoba siyazi ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni, leli tende, lingachithwa, kufanele sibe nesakhiwo esivela kuNkulunkulu, indlu engenziwanga ngezandla, yaphakade emazulwini.2Ngoba kule ndlu yokuhlala siyabubula impela, sifisa ngobuqotho ukumgqokisa esezulwini, ”

  Lapha uPawulu uqhathanisa imizimba yethu yamanje yasemhlabeni [engaphelele], eyenziwe [yokutholwa ngabantu abangaphelele], echazwa njengamatende [amnandi, okwesikhashana, aphelelwa] nethemba lesakhiwo, esenziwe uNkulunkulu [indawo yokuhlala ehlala njalo, eqinile], ithemba nesethembiso zazo 'ezinobudala, ezingapheli' ezigcinelwe [zigcinwe, zigcinwe] (KwabaseKolose 1: 5, 1 Peter 1: 3-5) emazulwini ('wethuanois': ubukhona bukaNkulunkulu), egcizelela isiqinisekiso ukuba khona kwalesi sithembiso. Umongo uyakuqinisekisa lokhu njengaku-v2 kubhekiswa kwisifiso sokukhishwa emzimbeni ongaphelele futhi wembathe umzimba ophelele 'kusukela izulu ', (HAYI ezulwini). ['from': Strong's Greek 1537 'ex' = ukuphuma kusuka (ngomqondo kusuka kokusuka kuye kumphumela) ie 'kusuka ezulwini (imvelaphi) kuye kumzimba ophelele (umphumela)', ngokuchasene 'nokushintshela ezulwini (ngaphakathi kwemvelaphi)]'. Ngaphezu kwalokho, ithemba ligodliwe noma ligcinwe emazulwini nguJehova, kunethemba elitholakala emazulwini.

   

  1. AmaFilipi 3: 16-21

  "16Nganoma yikuphi, ukuthi sithuthuke kangakanani, ake siqhubeke ngokuhamba ngokuhlelekile kule ndlela efanayo. 17 Ngobunye, yibani ngabalingisi bami, futhi niqaphele labo abahamba ngendlela evumelana nesibonelo eninaso kithina. 18 Ngoba baningi, bengivame ukubakhuluma kaningi, kodwa manje ngibakhuluma nangezinyembezo, abahamba njengezitha zesibonda sokuhlushwa sikaKristu, 19 Ukuphela kwabo kungukubhujiswa, uNkulunkulu wabo uyisisu sabo, nenkazimulo yabo iqukethe ihlazo labo, banengqondo yabo ezintweni zomhlaba. 20 Kepha thina, ubuzwe bethu bukhona emazulwini, nokuyilapho silindele ngabomvu umsindisi, iNkosi uJesu Kristu,21 ozoguqula umzimba wethu ophucukile ukuze uvumelane nomzimba wakhe okhazimulayo ngokusebenza kwamandla anawo, nokuba azithobe kuye zonke izinto. ”

  Umongo uwukuthi uPawulu ukhuluma ngamaKristu ayekade engamaKristu manje ayephikisana nabafowabo bokuqala ngakho uJesu. Ngokwenza kanjalo, manje base begxilise izingqondo zabo ezintweni zasemhlabeni. (Singase silindele ukuthi lokhu kufaka phakathi izinenjabulo ngokweqile 'uNkulunkulu wabo yisisu sabo' nokufuna amandla). Lokhu kwehluka ngesimo sengqondo sikaPawulu nalabo abasalwela njengamaKristu, ababebheka izinto zasezulwini, njengesithembiso sokuba eMbusweni kaNkulunkulu. (Ubuzwe - I-Strong's Greek 4175 = uhlobo lukahulumeni, i-commonwealth,) Uhlobo lukahulumeni noma i-commonwealth, noma ukuba yisakhamuzi njengebhizinisi, walo mbuso wawusukhona kakade emazulwini ((1) 'ouranois' - Ubukhona bukaNkulunkulu), oboniswe kuJesu iNkosi yalowo mbuso futhi ngakho-ke hhayi umbuso wesikhashana \ wezakhamizi zasemhlabeni, ngaphandle kokuthi ngokweqiniso bakulahla njengoba kwenza amaKhristu angaphambili. Ekugcineni, uJesu wayezovela evela ezulwini ngokungena emhlabeni lapho babe (noma babezoba khona ngemuva kovuko), ukuze bashintshe imizimba yabo engaphelele ibe yifana (hhayi efanayo!) (kuvunyelaniswe - iStrong's Greek 4832 - 'summorphus' = efanayo) ie umzimba ophelele okhazimulayo (ngokungafani nokungaphelele) njengoKristu ovusiwe. Bekungeke kube ngumzimba womoya onjengoKristu ngoba lokho kuzoba uhlobo (lomoya) olufana lomzimba hhayi uhlobo lomzimba olufanayo. Manje njengoba sebephelele, babekwazi ukuzuza ifa loMbuso kaNkulunkulu futhi babe yizakhamuzi zaphakade futhi babe ingxenye yohulumeni walowo mbuso.

   

  1. 1 Thesalonika 4: 16,17

  "16ngoba iNkosi uqobo izokwehla ivela ezulwini ngokubiza okuyalelayo, ngezwi lengelosi enkulu nangamacilongo kaNkulunkulu, futhi labo abafile bemunye noKristu bayovuka kuqala. 17 Ngemuva kwalokho thina abaphilayo abasindayo, kanye nabo, siyothathwa sibekelwe emafwini ukuba sihlangane [nomhlangano weNkosi] emoyeni; ngakho-ke siyohlala sinenkosi njalo. ”

  Ngemuva kovuko (emhlabeni) laba kanye nalabo abasaphila emhlabeni bayathathwa bayokuhlangana neNkosi umoya (ngesiGrikhi: umoya esiwuphefumulayo) noma phansi amazulu asemhlabeni, hhayi endaweni yomoya. ['ukuhlangana' is Strong's Greek - 529 'apantesin': isenzo somhlangano, esijwayele ukuchaza ukuphuma endaweni yabantu (yomuntu) ukuhlangana nesikhulu esivele siqokiwe noma esifika bese sibuyela nabo endaweni lapho loyo muntu (abantu) beshiye khona. U-Ehamba usuka enkabeni yeLondon ayobingelela futhi ahlangane noNdunankulu aqhamuka ku-Glasgow abuye naye enkabeni yeLondon. Bheka futhi uMathewu 25: 1, 6 kanye nezenzo 28: 15 njengezibonelo zokusetshenziswa okufanayo kwe-'apantesin '.] Ngakho-ke, ukuqonda kwalawa mavesi kungaba ukuthi bayahlangana noJesu emoyeni bese bebuyela emhlabeni naye.

   

  1. AmaHeberu 11: 39,40

  “Kepha nokho bonke laba, nakuba babefakazelwe ukukholwa kwabo, abakutholanga ukugcwaliseka kwesithembiso,40 ngoba uNkulunkulu wabona kusengaphambili okuthile okungcono ngathi, ukuze bangenziwa baphelele ngaphandle kwethu. ”

  Ngemuva kokuxoxa nama-Israyeli amaningi athembekile, njengoJoshua, uJefta, uDavid, njll., UPawulu uthi uJehova akazange asifeze isithembiso sovuko lapho futhi, ngoba wayelinde (umhlatshelo kaJesu wesihlengo) ukuze akwazi ukwenza bonke abantu baphelele futhi, ngesikhathi esifanayo 'ngosuku lokugcina'. Ngakho-ke, ama-Israyeli athembekile ayefile kufaka phakathi uJohane uMbhabhadisi, ayokwenziwa aphelele ngasikhathi sinye no-Israyeli kaNkulunkulu, ekupheleni kwe-Amagedoni.

   

  1. 1 Peter 2: 9

  "Kepha nina 'ningumhlanga okhethiweyo, ubupristi bobukhosi, isizwe esingcwele, abantu abayifa elikhethekile, ukuthi kufanele nimemezele obala ubuhle ”balowo onibize ukuba niphume ebumnyameni ungene ekukhanyeni kwakhe okumangalisayo. Ngoba nanikade ningesona isizwe, kodwa manje seningabantu bakaNkulunkulu; Kade ningalabo ababoniswanga isihe, kodwa manje sengiyabo aboniswe isihe. ”

  Futhi, amaKhristu azokuba yisizwe esikhethiwe njengama-Israyeli phambilini kepha akukho kuguqulwa kokuhlala emhlabeni kusuka ezulwini okuxoxwe ngakho.

   

  1. 2 Peter 1: 10,11

  "Ngenxa yalesi sizathu, bazalwane, konke ukwenza konke okusemandleni akho ukwenza ukubizwa nokukhethwa kwakho kube ngokwakho; ngoba uma niqhubeka nokwenza lezi zinto anisoze nangehluleka. Eqinisweni, ngaleyo ndlela niyohlinzekwa ngokucebile kini Ukungena embusweni waphakade weNkosi noMsindisi wethu uJesu Kristu. ”

  UPhetro ukhulume lapha ngokungena embusweni waphakade, kodwa wakucacisa ukuthi lo mbuso uzoba kuphi. Uma kungekho noma yikuphi ukuqondiswa okucacile kombhalo, okuphambene nalokho, ngokuzenzakalelayo lokhu kungaqondakala ukuthi kusemhlabeni.

   

  1. I-1 John 2: 20,27

  “Futhi ninokugcotshwa okuvela kongcwele; nonke ninolwazi. Nginibhalela, hhayi ngoba anilazi iqiniso, kodwa ngoba niyalazi, futhi ngoba akukho manga avela eqinisweni. Ngubani umqambimanga uma kungesiye ophika ukuthi uJesu unguKristu? Lo ngumphikukristu, lowo ophika uYise neNdodana. Noma ngubani ophika iNdodana akanaye uYise. Lowo ovuma ukuthi iNdodana inabo noYise. Kepha nina, lokho enizizwile kusukela ekuqaleni makuhlale kini. Uma lokho enikuzwile kusukela ekuqaleni kuhlala kini, nani niyohlala nimunye neNdodana futhi nimunye noYise. Ngaphezu kwalokho, le yinto asithembisa yona ngokwakhe, impilo engapheli. "

  Ukuphila okuphakade kuyisithembiso esanikwa wonke amaKristu. Ngakho-ke, impilo engapheli ibizoba sendaweni efanayo kuwo womabili amaKhosi \ abapristi kanye nabanye abalungile.

   

  1. I-1 John 3: 2

  “Bathandekayo, manje singabantwana bakaNkulunkulu, kepha kuze kube manje akukabonakala ukuthi sizokuba yini. Siyazi ukuthi noma nini lapho abonakaliswa siyofana naye, ngoba sizombona njengoba enjalo. ”

  Kukhona ucezu wolwazi olubaluleke kakhulu kuleli vesi, "lokho esizoba yikho akukaze kuvezwe." Iphuzu elenziwe ukuthi, abakhethiweyo / abakhethiweyo abazi ukuthi bazoba yini.

  • Bazokwazi kuphela lapho uKristu wembulwa / ebuya.
  • Manje, siyakwazi ngabantu nangezidalwa zomoya, sembuliwe.
  • Ngokwehlukile sazi okuncane okuyigugu "ngendalo entsha", akukaziwa.

  Uyacelwa ukuthi ulandele le ndlela yokucabanga: Njengoba izidalwa zomoya zembuliwe (sazi okuningi ngazo, ukuthi zihlala kuphi futhi zisebenza kuphi), ngakho-ke, indalo entsha ayinakuba yizidalwa zomoya, ngoba sisalindele ukwambulwa okusha okusha indalo. Simply, indalo entsha akuyona isidalwa somoya, ngoba kwembulwe izidalwa zokomoya, kanti, indalo entsha ngencazelo ayizange.

  Isiphetho

  1. Abefundisi babekholelwa ekuvukeni emhlabeni nasekuphileni okuphakade. Babengenamqondo wokuvuselwa ezulwini.
  2. Abahubi bamaHubo noSolomoni babekholelwa ekuvuselweni emhlabeni nasekuphila okuphakade. Babengenamqondo wokuvuselwa ezulwini.
  3. The 1st amaJuda ekhulu leminyaka ayekholelwa ukuvuselwa emhlabeni nokuphila okuphakade. Babengenamqondo wokuvuselwa ezulwini.
  4. UJesu akashongo lutho ukushintsha umbono ogcwele; kunalokho wengeza isiqinisekiso sokuthi naye wayekholelwa ukuthi uvuko luzobuyela emhlabeni ngokuphila okuphakade. Akanikanga mqondo wokuvuselwa ezulwini.
  5. Abaphostoli ababhali lutho oluphikisana nokuqonda kwe-1st Ama-Century amaJuda kanye nezimfundiso zikaJesu. Kunalokho bakuqinisekisile lokhu kuqonda.
  6. Imfundiso Yovuko ayenzi lutho ukuguqula ukuqonda kwangaphambili.
  7. Okushiwo ukuhlolwa kokufana kweBhayibheli phakathi kwe-Israyeli wasendulo no-Israyeli Wokomoya ukuthi akukho ukuvuswa ezulwini kwabantu, kuphela emhlabeni.

Ngakho-ke ngemuva kokubheka ubufakazi beqembu ngalinye (i-1-7) izimpendulo zemibuzo ephakanyiswe ekuqaleni yile:

Ingabe likhona ithemba lasezulwini elake lafundiswa?

Impendulo: Kusukela ebufakazini obuhlolisisiwe, ayikaze ifundiswe emibhalweni (yize izinkolo eziningi ziyifundisa noma ihlukahluka kuyo).

Ngabe bonke bazoya ezulwini?

Impendulo: Cha, abukho ubufakazi obucacile balokhu. Ukube bekunjalo, besingalindela ukuthi uJehova ubeyokwenza kucace le mfundiso emibhalweni, njengoba enza uvuko nesihlengo ngokwesibonelo.

Ngabe bakhona abazokuya ezulwini (uma ngabe bangaki)?

Impendulo: Akukho mfundiso ecacile engokomBhalo yokuthi kuzoba khona abantu abazokuya ezulwini. UJesu nguyena kuphela osehle ezulwini futhi usevele wanyukela ezulwini.

Ngabe bonke bazohlala emhlabeni?

Impendulo: Isiphetho, noma mhlawumbe simangalisa abaningi bethu besikade silindele ukuthi okungenani abanye bazokuya ezulwini, kufanele sibe: Yebo.

Ingabe iBhayibheli lifundisa okunye?

Impendulo: Abukho bufakazi obutholakele bokunye ukufundisa.

Ngakho-ke, ukuphela kwesiphetho esingaba khona ukuthi ithemba lesintu ngekusasa liwukuphila phakade emhlabeni kungaba amaKhosi nabaPristi noma izikhonzi zoMbuso kaKristu.

[i] Bona olunye uchungechunge lwama-athikili osihloko sithi “Ithemba Lovuko - Isipho SikaNkulunkulu Esintwini” ukuthola eminye imininingwane yemibhalo yokuthi uvuko ngosuku lokugcina lwaluzokwenzeka nini.

[Ii] Bheka uchungechunge olwengeziwe olunesihloko esithi “Ithemba Lovuko - Isipho SikaNkulunkulu Esintwini”

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  14
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x