Phakathi ku ividiyo yakamuva Ngivezile, omunye wabaphawuli waphikisana nesitatimende sami sokuthi uJesu akasiye uMikayeli Ingelosi Eyinhloko. Inkolelo yokuthi uMichael unguJesu wangaphambi kobuntu ibanjwe oFakazi BakaJehova namaSeventh Day Adventist, phakathi kwabanye.

Kube khona ofakazi abadalule imfihlo yokuthi izinduna zifihlwe kahle ezwini likaNkulunkulu — into abanye abafundi beBhayibheli kanye nezazi zeBhayibheli abebeyilahlile eminyakeni edlule. Noma bagxumela eziphethweni ngokuya ngesisekelo esiyiphutha? Bawuthathaphi nje lo mbono? Njengoba sizobona, impendulo yalowo mbuzo iyisifundo esiyinhloko ezingozini zesifundo se-eisegetical.

Ukufundiswa Okusemthethweni kwe-JW

Kodwa ngaphambi kokuthi singene kulolu hambo olunamandla, ake siqonde kuqala isimo se-JW esisemthethweni:

Uzobona kulokhu ukuthi yonke imfundiso isuselwa ekuthatheni nasekulandiseni, hhayi entweni eshiwo ngokusobala emiBhalweni. Eqinisweni, ngoFebhuwari 8, 2002 I-Phaphama! baya kuze bavume lokhu:

"Yize kungekho-mbhalo eBhayibhelini okhomba ukuthi uMikayeli ingelosi enkulu nguJesu, kunombhalo owodwa oxhumanisa uJesu nesikhundla sengelosi enkulu." (G02 2 / 8 p. 17)

Sikhuluma ngobuntu bukaJesu uqobo, lowo owathunyelwa ukuzosichazela ngoNkulunkulu, okufanele simlingise kuzo zonke izinto. Ngabe uNkulunkulu ubengasinikeza ngempela umbhalo owodwa kuphela, futhi lowo, kuphela inkomba, yokuchaza ubunjalo beNdodana yakhe ezelwe yodwa?

Ukubheka Okumangazayo Embuzweni

Ake sisondele kulokhu ngaphandle kwemibono ethile. IBhayibheli lisifundisani ngoMikayeli?

UDaniel wembula ukuthi uMikayeli ungenye yezikhulu ezivelele phakathi kwezingelosi. Ukucaphuna kuDaniel:

“Kepha isikhulu sobukhosi basePheresiya sasimelana nami izinsuku ezingama-21. Kepha uMichael, enye yezikhulu eziphambili, weza ezongisiza; ngahlala lapho eceleni kwamakhosi asePheresiya. ”(Da 10: 13)

Esingakuthatha kulokhu ukuthi ngenkathi uMichael wayesemdala kakhulu, wayengenabo ontanga. Kwakukhona nezinye izingelosi ezinjengaye, ezinye izikhulu.

Ezinye izinguqulo zihumusha kanjalo:

"Enye yezikhulu eziphambili" - NIV

“Enye yezingelosi ezinkulu” - NLT

“Enye yezikhulu eziholayo” - NET

Ngokuhunyushwa okuvame kakhulu "ngenye yezikhulu eziphambili".

Yini enye esiyifundayo ngoMichael. Sifunda ukuthi wayeyinkosana noma ingelosi eyabelwa isizwe sakwa-Israyeli. UDaniel uthi:

“Kodwa-ke, ngizokutshela izinto ezilotshwe embhalweni weqiniso. Akekho ongisekela ngokuqinile kulezi zinto ngaphandle kukaMichael, inkosana yakho. ”(Da 10: 21)

“Ngaleso sikhathi uMikayeli uzakuma, isikhulu esikhulu esimele abantu bakho. Futhi kuzokwenzeka isikhathi sokuhlupheka esingakaze sibe khona kusukela kwaba khona esizweni kuze kube yileso sikhathi. Ngaleso sikhathi abantu bakho bayobaleka, wonke umuntu otholakala ebhalwe phansi encwadini. ”(Da 12: 1)

Sifunda ukuthi uMikayeli yingelosi eyiqhawe. KuDaniel, walwa neNkosana yasePheresiya, ngokusobala ingelosi ewile manje eyayiphethe umbuso wasePheresiya. KusAmbulo, yena nezinye izingelosi ezingaphansi kwakhe balwa noSathane nezingelosi zakhe. Kufundwa kusambulo:

"Kwavuka impi ezulwini: UMikayeli nezingelosi zakhe balwa nodrako, nodrako nezingelosi zakhe balwa" (Re 12: 7)

Kepha kuJuda sifunda ngesihloko sakhe.

"Kepha lapho uMikayeli ingelosi enkulu exabana noDeveli futhi ephikisana nesidumbu sikaMose, akazange alwehlulele ukuletha isahlulelo sakhe kuye ngokuhlukumeza, kodwa wathi:" Kwangathi uJehova angakukhuza. "" (UJude 9)

Igama lesiGrikhi lapha archaggelos okusho ukuthi ngokweStrong's Concordance kusho "ingelosi enkulu". I-concordance efanayo inika ukusetshenziswa kwayo: “umbusi wezingelosi, ingelosi ephakeme, ingelosi enkulu”. Qaphela i-athikili engaziwa. Esikufunda kuJuda akuphikisani nalokhu esesikwazi kakade kuDaniel, ukuthi uMikayeli wayeyingelosi enkulu, kodwa ukuthi kwakukhona nezinye izinduna eziyizingelosi. Isibonelo, uma ufunda ukuthi uHarry, inkosana, washada noMeghan Markle, awucabangi ukuthi kunenkosana eyodwa kuphela. Uyazi ukuthi kukhona okuningi, kepha futhi uyaqonda ukuthi uHarry ungomunye wabo. Kuyafana noMichael, ingelosi enkulu.

Bangobani Abadala be24 besambulo?

Imifanekiso ihamba kahle futhi yinhle, kepha ayisebenzi njengobufakazi. Imifanekiso ihloselwe ukuchaza iqiniso esevele selimisiwe. Ngakho-ke, uma kwenzeka kunokungabaza ukuthi uMichael akayona yodwa ingelosi enkulu, cabanga ngalokhu:

UPawulu watshela abase-Efesu:

"Yiyo yonke imindeni esezulwini nasemhlabeni ebizwe ngayo." (Eph 3: 15)

Imvelo yemindeni ezulwini kumele yehluke kuleyo esemhlabeni ngoba izingelosi azizali, kepha kubonakala sengathi uhlobo oluthile lokuhlelwa noma lokuqoqwa lukhona. Ingabe le mindeni inezinduna?

Ukuthi kunezinduna eziningi noma izikhulu noma izingelosi ezinkulu kungatholwa komunye wemibono kaDaniel. Uthe :

"Bengilokhu ngibuka kuze kubekwe izihlalo zobukhosi bese kuthi oMdala Wezinsuku bahlale phansi ... . ”(Da 7: 9)

“Ngaqhubeka ngibhekile emibonweni yasebusuku, bheka! namafu ezulu, umuntu onjengendodana yomuntu wayeza; futhi yathola ukufinyelela ku-Old of Days, bamsondeza phambi kwaYe. . . . ”(Da 7: 13, 14)

Ngokusobala, kunezihlalo zobukhosi ezulwini, ngaphandle kwaleso esiyinhloko uJehova ahlala kuso. Lezi zihlalo zobukhosi ezingeziwe azikho lapho uJesu ahlala khona kulo mbono, ngoba ulethwa ngaphambi koMdala Wezinsuku. Ekulandiseni okufanayo, uJohane ukhuluma ngezihlalo zobukhosi ezingama-24. Ukuya kusambulo:

"Zonke izihlalo zobukhosi zazizungeze izihlalo zobukhosi ze-24, futhi kulezi zihlalo zobukhosi ngabona abadala be-24 begqoke izembatho ezimhlophe, nasemakhanda abo imiqhele yegolide." (Re 4: 4)

Ngubani omunye ongahlala kulezi zihlalo zobukhosi ngaphandle kwezikhulu eziyizingelosi eziphambili noma izingelosi ezinkulu noma izingelosi ezinkulu? OFakazi bafundisa ukuthi lezi zihlalo zobukhosi zenzelwe abafowabo bakaKristu abagcotshiwe abavusiwe, kepha kungenzeka kanjani lokho lapho bevuswa ekufikeni kwesibili kukaJesu, kepha embonweni, omunye wabo ubonakala ekhuluma noJohane, eminyakeni engaba ngu-1,900 5 edlule. Ngokwengeziwe, isethulo esifana naleso esisanda kuchazwa nguDaniel singabonakala kuSambulo 6: XNUMX

“. . .Ngabona kumi phakathi kwesihlalo sobukhosi nokwakukhona izidalwa ezine eziphilayo naphakathi kwabadala imvana okwakubonakala sengathi ihlatshwe ,. . . ”(Re 5: 6)

Ekugcineni, Isambulo 7 sikhuluma nge144,000 kuzo zonke izinhlanga zabantwana bakwa-Israyeli emi phambi kwesihlalo sobukhosi. Ukhuluma nangesixuku esikhulu ezulwini sime ethempelini noma endlini engcwele phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Ngakho-ke, uJesu, iWundlu likaNkulunkulu, i-144,000 nesixuku esikhulu bonke baboniswa bemi phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu nezihlalo zobukhosi zabadala be24.

Uma sicabangela wonke la mavesi ndawonye, ​​okuwukuphela kokufanele ukuthi kukhona izihlalo zobukhosi ezulwini lapho kuhlala khona izingelosi ezinkulu noma izingelosi ezinkulu ezakha izikhulu eziphambili zezingelosi, uMikayeli ungomunye wazo, kepha phambi kwabo kumi iWundlu UJesu kanye nezingane zikaNkulunkulu ezithathwe emhlabeni ukubusa noKristu.

Kuko konke lokhu okungenhla, kuphephile manje ukusho ukuthi akukho lutho emiBhalweni ukukhombisa ukuthi kukhona ingelosi eyodwa kuphela, ingelosi eyodwa kuphela, njengoba iNhlangano isho.

Ngabe umuntu angaba yinduna noma umbusi wezingelosi ngaphandle kokuba yingelosi uqobo? Vele, uNkulunkulu uyinduna enkulu noma umbusi wezingelosi, kepha lokho akumenzi ingelosi noma ingelosi enkulu. Ngokunjalo, ngenkathi uJesu enikwa “lonke igunya ezulwini nasemhlabeni”, waba yinhloko yazo zonke izingelosi, kodwa futhi, ukuba yinhloko yezingelosi akudingi ukuthi abe yingelosi kunalokho okudinga ukuthi uNkulunkulu abe munye . (Mathewu 28:18)

Kuthiwani ngomBhalo osikisela ukuthi uJesu uyingelosi enkulu? Akukho noyedwa. Kunombhalo ongasho ukuthi uJesu uyingelosi enkulu, njengakwezinye eziningi, kodwa akukho okusikisela ukuthi nguye kuphela ingelosi enkulu, ngakho-ke nguMikayeli. Masiphinde sifunde, kulokhu kusuka ku-English Standard Version:

Ngoba iNkosi uqobo izokwehla ezulwini ngokukhala komyalo, ngezwi lengilosi enkulu, nangomsindo wecilongo likaNkulunkulu. Futhi abafile kuKristu bayovuka kuqala. ”(1 Th 4: 16 ESV)

“Izwi lengelosi enkulu” kanye 'nezwi lecilongo likaNkulunkulu'. Kungasho ukuthini lokho? Ukusetshenziswa kwendatshana engaziwa kusho ukuthi lokhu akukhulumi ngomuntu oyingqayizivele, njengoMichael. Kodwa-ke, ingabe kusho ukuthi uJesu okungenani ungomunye wezingelosi ezinkulu? Noma ingabe le nkulumo ibhekisa esimweni se- "cry of command". Uma ekhuluma ngezwi lecilongo likaNkulunkulu, ingabe uba yicilongo likaNkulunkulu? Ngokufanayo, uma uJehova ekhuluma ngezwi lengilosi enkulu, ingabe udinga ukuthi abe yingelosi enkulu? Ake sibone ukuthi “izwi” lisetshenziswa kanjani eBhayibhelini.

"Izwi elinamandla elinjengecilongo" - Re 1: 10

"Izwi lakhe lalinjengomsindo wamanzi amaningi" - Re 1: 15

"Izwi elinjengelokuduma kwezulu" - Re 6: 1

"Izwi elikhulu njengokuthi lapho ibhubesi libubula" - Re 10: 3

Kwesinye isikhathi, iNkosi uHerodi ngobuwula yakhuluma “ngezwi likankulunkulu, hhayi elomuntu” (Izenzo 12:22) eyashayelwa yona nguJehova. Kulokhu, singakuqonda ukuthi u-1 Thesalonika 4:16 akenzi amazwana ngemvelo kaJesu, okungukuthi, ukuthi uyingelosi; kepha kunalokho uthi ikhwalithi yomyalo ekukhaleni kwakhe, ngoba ukhuluma ngezwi elifana nelomuntu oyalela izingelosi.

Noma kunjalo, lokhu akwenele ukususa konke ukungabaza. Esikudingayo yimibhalo ezoqeda ngokuphelele ukuthi kungenzeka ukuthi uMichael noJesu bamunye. Khumbula, sazi ngokuqiniseka okukhulu ukuthi uMikayeli uyingelosi. Ngakho-ke, ingabe uJesu naye uyingelosi?

UPawulu ukhuluma ngalokho kwabaseGalathiya:

“Uyini-ke umthetho? Kwangezelwa ukwenza ukweqa kubonakale, kuze kufike inzalo okwakwenziwe kuyo isithembiso; futhi yadluliselwa ngezingelosi ngesandla somlamuli. ”(Ga 3: 19)

Manje ithi: “idluliswa ngezingelosi ngesandla somlamuleli.” Lowo mlamuleli kwakunguMose ama-Israyeli angena ngaye ebuhlotsheni besivumelwano noJehova. Umthetho wadluliselwa yizingelosi. Ingabe uJesu wahlanganiswa nalelo qembu, mhlawumbe njengomholi wabo?

Hhayi ngokusho kombhali wamaHeberu:

“Ngoba uma izwi elakhulunywa ngezingelosi laqiniseka, futhi zonke izeqo nezenzo zokungalaleli zathola isijeziso esivumelana nobulungiswa, siyophunyuka kanjani uma singayinakanga insindiso enkulu kangaka? Ngoba kwaqala ukukhuluma ngeNkosi yethu futhi kwaqinisekiswa thina yilabo abamuzwa, ”(Heb 2: 2, 3)

Lesi yisitatimende esiphikisayo, impikiswano yokuthi-kangakanani-okuningi. Uma bejeziswa ngokungawunaki umthetho owafika ngezingelosi, kakhulu kangakanani thina sizojeziswa ngokunganaki insindiso eza ngoJesu? Uqhathanisa uJesu nezingelosi, lokho akunangqondo uma eyingelosi uqobo.

Kepha kunokunye. Incwadi yamaHeberu ivula ngale ndlela yokucabanga:

“Isibonelo, ukuthi iyiphi ingelosi uNkulunkulu ake wathi kuyo:“ Uyindodana yami; namuhla ngikuzele '? Abuye athi: “Mina ngizoba nguyise, yena abe yindodana yami”? ”(Heb 1: 5)

Futhi ...

"Kepha iyiphi yezingelosi ake athi:“ Hlala ngakwesokunene sami ngize ngibeke izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho ”?” (Heb 1: 13)

Futhi, akukho kulokhu okunengqondo uma uJesu eyingelosi. Uma uJesu eyingelosi enkulu uMikayeli, lapho-ke lapho umbhali ebuza, “Yiziphi izingelosi uNkulunkulu ake wathi kuzo…?”, Singaphendula, “Iyiphi ingelosi? Kungani kuJesu kungasile! Angithi akayona ingelosi enkulu uMikayeli? ”

Uyabona ukuthi umbhedo yini ukuphikisa ukuthi uJesu unguMikayeli? Ngempela, imfundiso yeNhlangano YoFakazi BakaJehova ihlekisa ngayo yonke imiqondo kaPaul?

Ukuhlanza Ukuphela Kwezipho

Omunye angaveza ukuthi amaHeberu 1: 4 ayawusekela umqondo wokuthi uJesu nezingelosi babengontanga. Ufundeka kanje:

"Ngakho-ke uye waba ngcono kunezingelosi waze wazuza igama elihle kakhulu kunelazo." (Heb 1: 4)

Bangaphakamisa ukuthi ukuze abe ngcono, kusho ukuthi kufanele aqale njengolinganayo noma omncane. Lokhu kungabonakala kuyiphuzu elizwakalayo, kepha akukho ncazelo yethu okufanele iphonsele inselelo ukuvumelana kweBhayibheli. “UNkulunkulu makatholakale eneqiniso, noma ngabe wonke umuntu enamanga.” (Roma 3: 4) Ngakho-ke, sifuna ukubheka leli vesi ngokomongo wokuxazulula le ngxabano. Isibonelo, amavesi amabili emuva sifunde:

"Manje ekupheleni kwalezi zinsuku ukhulume kithi esebenzisa iNdodana, ayimisa njengendlalifa yezinto zonke, futhi ngayo wenza ngayo izinqubo zezinto." (Heb 1: 2)

Inkulumo ethi “ekupheleni kwalezi zinsuku” ibucayi. Incwadi yamaHeberu yabhalwa eminyakeni embalwa kuphela ngaphambi kokuphela kwesimiso sezinto samaJuda. Ngaleso sikhathi sokuphela, kwakunguJesu, njengomuntu, owayekhulume nabo. Bemukele izwi likaNkulunkulu, hhayi ngezingelosi, kodwa ngeNdodana yomuntu. Noma kunjalo, wayengeyena umuntu nje. Nguye 'uNkulunkulu amsebenzisa ngaye wenza izimiso zezinto.' Ayikho ingelosi engafaka isicelo sozalo olunjalo.

Lokho kuxhumana okuvela kuNkulunkulu kweza ngenkathi uJesu esengumuntu, engaphansi kunezingelosi. IBhayibheli lithi ngoJesu “wazenza owedumela, wathatha isimo senceku, futhi wenziwa wafana nabantu.” (Filipi 2: 7 KJV)

Kwakuvela kuleso simo esiphansi ukuthi uJesu wavuswa futhi waba ngcono kunezingelosi.

Kukho konke esisanda kukubona, kubonakala sengathi iBhayibheli lisitshela ukuthi uJesu akayona ingelosi. Ngakho-ke, wayengeke abe nguMikayeli Ingelosi Eyinhloko. Lokhu kusiholela ekubuzeni, ngabe iyini imvelo yeNkosi yethu uJesu? Lowo ngumbuzo esizokwenza konke okusemandleni ukuwuphendula kuvidiyo ezayo. Kodwa-ke, ngaphambi kokuthi siqhubeke, asikaphenduli umbuzo ophakanyiswe ekuqaleni kwale vidiyo. Kungani nje oFakazi BakaJehova bekholelwa futhi befundisa ukuthi uMikayeli Ingelosi Eyinhloko nguJesu ngaphambi kokuba eze emhlabeni?

Kuningi okungafundwa empendulweni yalowo mbuzo, futhi sizokungena ngokujulile kuvidiyo yethu elandelayo.

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    65
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x