“Ukuthula KukaNkulunkulu okudlula konke ukucabanga”

Ingxenye 1

AmaFilipi 4: 7

Lo mbhalo ungowokuqala ochungechungeni lwezihloko ezihlola Izithelo Zomoya. Njengoba Izithelo Zomoya zibalulekile kuwo wonke amaKristu eqiniso masizinike isikhathi sokuphenya lokho okushiwo yiBhayibheli futhi sibone ukuthi yini esingayifunda ezizosisiza ngendlela ebonakalayo. Lokhu kuzosisiza ukuthi singagcini nje ngokubonisa lesi sithelo kodwa futhi sizuze mathupha kuso.

Lapha sizohlola:

Kuyini ukuthula?

Hlobo luni lokuthula esiludinga ngempela?

Yini edingekayo Ukuthula Kweqiniso?

Umthombo Owodwa Wokuthula.

Yakha ukuthembela kwethu emthonjeni owodwa weqiniso.

Yakha ubudlelwano noBaba wethu.

Ukulalela imiyalo kaNkulunkulu noJesu kuletha ukuthula.

futhi uqhubeke nesihloko engxenyeni ye-2nd:

UMoya kaNkulunkulu usisiza ukuba sithuthukise Ukuthula.

Ukuthola Ukuthula lapho sicindezelekile.

Phishekela ukuthula nabanye.

Ukuba nokuthula emndenini, emsebenzini, nangamanye amaKristu kanye nabanye.

Luzobuya Kanjani Ukuthula Kweqiniso?

Imiphumela uma sifuna ukuthula.

 

Kuyini ukuthula?

Ngakho-ke luyini ukuthula? Isichazamazwi[i] ichazwa ngokuthi "ukukhululeka ekuphazanyisweni, ukuthula". Kepha iBhayibheli lisho okungaphezu kwalokhu uma likhuluma ngokuthula. Indawo enhle yokuqalisa ukuphenya igama lesiHeberu elivame ukuhunyushwa ngokuthi 'ukuthula'.

Igama lesiHeberu lithi “Shalom”Futhi igama lesi-Arabhu elithi 'salam' noma 'salaam'. Cishe sibajwayele njengezwi lokubingelela. Shalom kusho:

 1. ukuphelela
 2. ukuphepha nokuhluzeka emzimbeni,
 • inhlala-kahle, impilo, ukuchuma,
 1. ukuthula, ukuthula, ukuthula
 2. ukuthula nobungani nabantu, noNkulunkulu, empini.

Uma sibingelela umuntu nge 'shalom' siveza isifiso sokuthi zonke lezi zinto ezinhle zizehlela. Ukubingelela okunjalo kungaphezu kokubingelela okulula kokuthi 'Sawubona, unjani?', 'Unjani?', 'Kwenzakalani?' noma 'Sawubona' nemikhonzo efanayo efanayo esetshenziswe eWestern World. Kungakho umphostoli uJohane athi ku2 uJohn 1: 9-10 maqondana nalabo abangahlali emfundisweni kaKristu, ukuthi akufanele sibamukele emakhaya ethu noma sibabingelele. Ngani? Yingoba kungaba ngempumelelo ukucela isibusiso esivela kuNkulunkulu nakuKristu enkambweni yabo yokwenza okungalungile ngokubabingelela nangokubonisa ukwamukela izihambi nokwesekwa. Lokhu kunembeza sonke besingeke sikwazi ukukwenza, futhi uNkulunkulu noKristu babengeke balungele ukufeza lesi sibusiso kumuntu onjalo. Kodwa-ke, kunomehluko omkhulu phakathi kokubiza isibusiso phezu kwabo nokukhuluma nabo. Ukukhuluma nabo bekungeke kube nje kobuKristu kepha kudingekile uma umuntu ebakhuthaza ukuba bashintshe izindlela zabo ukuze baphinde bathole isibusiso sikaNkulunkulu.

Igama lesiGrikhi elisetshenziselwe 'ukuthula' lithi “Eirene” elihunyushwe ngokuthi 'ukuthula' noma 'ukuthula kwengqondo' lapho sithola khona igama lobuKristu u-Irene. Umsuka wegama uvela 'eiro' ukujoyina noma ukuhlanganisa ndawonye, ​​yingakho konke, lapho zonke izingxenye ezibalulekile zihlanganiswa khona. Kulokhu siyabona ukuthi njengoba kwenzeka nge “Shalom”, akunakwenzeka ukuba kube nokuthula ngaphandle kwezinto eziningi eza ndawonye ukuze zibumbane. Ngakho-ke kunesidingo sokubona ukuthi singazenza kanjani lezo zinto ezibalulekile ukuba zihlangane.

Hlobo luni lokuthula esiludinga ngempela?

 • Ukuthula Komzimba
  • Inkululeko yomsindo ngokweqile noma ongafuneki.
  • Ukukhululeka ekuhlushweni ngokomzimba.
  • Ukukhululeka ezimeni zezulu ngokweqile, njengokushisa, ukubanda, imvula, umoya
 • Ukuthula Kwengqondo noma Ukuthula Komqondo
  • Ukukhululeka ekwesabeni ukufa, noma kungakabi yisikhathi ngenxa yezifo, udlame, izinhlekelele zemvelo, noma izimpi; noma ngenxa yokuguga.
  • Ukukhululeka ekucindezelekeni kwengqondo, kungaba ngenxa yokufa kwabathandekayo noma ukucindezelwa okubangelwa ukukhathazeka ngokwezezimali, noma izenzo zabanye abantu, noma imiphumela yezenzo zethu ezingaphelele.

Ukuze kube nokuthula kweqiniso sidinga zonke lezi zinto ukuba zihlangane. Lawa maphuzu agxile kulokho esikudingayo, kodwa, ngophawu olufanayo iningi labantu lifisa okufanayo, futhi lifisa ukuthula. Ngakho-ke thina nobabili singawufinyelela kanjani lo mgomo noma isifiso?

Yini edingekayo Ekuthuleni Kweqiniso?

AmaHubo 34: 14 kanye 1 Peter 3: 11 isinikeza indawo yokuqala ebalulekile lapho le mibhalo isho “Suka kokubi, wenze okuhle; Funa ukuthola ukuthula, ukuphishekele. ”

Ngakho-ke, kunamaphuzu amane abalulekile okufanele uwathathe kulemibhalo:

 1. Kufulathela okubi. Lokhu kungafaka isilinganiso sezinye izithelo zomoya ezinjengokuzithiba, ukuthembeka, nokuthanda ubuhle ukuze sikwazi ukuba namandla okusuka ekuheheni isono. IZaga 3: I-7 iyasikhuthaza “Ungabi ohlakaniphile emehlweni akho. Mesabe uJehova futhi ufulathele okubi. ” Lo mbhalo ukhombisa ukuthi ukwesaba uJehova okunempilo kuyisihluthulelo, isifiso sokungamjabulisi.
 2. Ukwenza okuhle kungadinga ukubonisa zonke izithelo zomoya. Kuzobandakanya nokubonisa ubulungiswa, ukuqonda, futhi ukungabi nokuhluka okuhlukile phakathi kwezinye izimfanelo njengoba kuqokonyiswe nguJames 3: 17,18 okusho ngokwengxenye "Kepha ukuhlakanipha okuvela phezulu okokuqala kumsulwa, kunokuthula, kuyabonelela, kulungele ukulalela, kugcwele isihe nezithelo ezinhle, akukhethi phakathi, akunazenzisi."
 3. Ukufuna ukuthola ukuthula kuyinto encike esimweni sethu sengqondo njengoba kusho amaRoma 12: 18 isho “Uma kungenzeka, ngokusemandleni enu, yibani nokuthula nabantu bonke.”
 4. Ukuphishekela ukuthula kwenza umzamo wangempela wokukufuna. Uma siyifuna njengengcebo efihliwe khona-ke ithemba likaPeter kuwo wonke amaKristu lizogcwaliseka njengoba abhala ku2 Peter 1: 2 “Kwangathi kungandiswa kini umusa ongafanelwe nokuthula ulwazi olunembile kaNkulunkulu nokaJesu iNkosi yethu, ”.

Uzobe uqaphele nokho ukuthi izizathu eziningi zokuntuleka kokuthula noma izidingo zokuthula kweqiniso zingaphandle kwamandla ethu. Bangaphandle kokuphathwa abanye abantu futhi. Ngakho-ke, sidinga usizo esikhathini esifushane ukubhekana nalezi zinto, kodwa futhi nasekwenzeni isikhathi eside ukuzixazulula bese siletha ukuthula kweqiniso. Ngakho-ke kuphakama umbuzo wokuthi ubani onamandla okuletha ukuthula kweqiniso kithi sonke?

Umthombo Owodwa Wokuthula

Umuntu angaletha ukuthula na?

Isibonelo esisodwa nje esaziwayo sibonisa ubuze bokufuna ukubheka kumuntu. NgoSepthemba 30, u-1938 ebuya ekuhlanganyeleni neChancellor Hitler, i-Germany, uNeville Chamberlain uNdunankulu waseBrithani wamemezela lokhu okulandelayo "ngikholelwa ukuthi kungukuthula esikhathini sethu."[Ii] Ubekhuluma ngesivumelwano esenziwe futhi esisayinwe noHitler. Njengoba umlando ukhombisa, izinyanga ze-11 kamuva kwi-1st NgoSepthemba 1939 Kwalandela iMpi Yezwe II. Noma imiphi imizamo yokuthula eyenziwe ngumuntu ngenkathi incomeka, yehluleka kungekudala. Umuntu akakwazi ukuletha ukuthula kwesikhathi eside.

Ukuthula kwanikelwa esizweni sakwa-Israyeli ngenkathi kusehlane laseSinayi. Incwadi yeBhayibheli kaLevitikusi iqopha ukunikezwa uJehova akwenza kubo kuLevitikusi 26: 3-6 lapho ithi ngokwengxenye “'Uma niqhubeka nihamba ngezimiso zami futhi nigcina imiyalo yami futhi niyenza, ... ngizobeka ukuthula ezweni, futhi niyolala phansi, kungekho noyedwa onethusayo; ngiyokwenza ukuba isilo sasendle esilimazayo siphele ezweni, nenkemba ngeke idlule ezweni lakini. ”

Kuyadabukisa ukwazi ukuthi embhalweni weBhayibheli ukuthi akuzange kuthathe ama-Israyeli isikhathi eside ukushiya imiyalo kaJehova futhi empeleni aqale ukucindezelwa ngenxa yalokho.

Umhubi wamahubo uDavide wabhala kumaHubo 4: 8 "Ngizolala phansi ngokuthula ngilale ngokuthula, Ngoba wena wedwa, Jehova, ungenza ngihlale ngokulondeka. ” Ngakho-ke singaphetha ngokuthi ukuthula okuvela komunye umthombo ngaphandle kukaJehova (nendodana yakhe uJesu) kumane kungukukhohlisa kwesikhashana.

Okubaluleke kakhulu ukuthi umbhalo wethu oyisihloko kwabaseFilipi 4: 6-7 awusikhumbuzi kuphela ngomthombo weqiniso wokuthula, uNkulunkulu. Kusikhumbuza nokunye okuqakatheke khulu. Indima ephelele ithi "Ungakhathazeki ngalutho, kodwa kukho konke izicelo zakho mazaziwe nguNkulunkulu ngomkhuleko nokunxusa kanye nokubonga; 7 ukuthula kukaNkulunkulu okudlula konke ukucabanga kuyolinda izinhliziyo zakho namandla akho engqondo ngoKristu Jesu. ”  Lokhu kusho ukuthi ukuze sithole ukuthula kweqiniso kudingeka sivume iqhaza likaJesu Kristu ekuletheni ukuthula.

Akuyena yini uJesu Kristu obizwa ngokuthi iSikhulu Sokuthula? (U-Isaya 9: 6). Kungaye kuphela nangomhlatshelo wakhe wesihlengo egameni lesintu lapho ukuthula okuvela kuNkulunkulu kungalethwa. Uma sonke kodwa singayinaki noma siyibukela phansi indima kaKristu, ngeke sikwazi ukuthola ukuthula. Impela njengoba u-Isaya eqhubeka nokusho esiprofethweni sakhe semesiya ku-Isaya 9: 7 "Ubuningi bokubusa kwenkosi nokuthula ngeke kube kuphela, esihlalweni sobukhosi sikaDavide nombuso wakhe ukuze awuqinise futhi awusekele ngobulungisa nangokulunga, kusukela manje kuqhubeke kuze kube nini nanini. Ukushisekela kukaJehova Sebawoti kuyakwenza lokhu. ”

Ngakho-ke, iBhayibheli lithembisa ngokusobala ukuthi uMesiya, uJesu Kristu, iNdodana kaNkulunkulu, uyindlela uJehova azoletha ngayo ukuthula. Kodwa singazethemba yini lezo zithembiso? Namuhla siphila ezweni lapho izethembiso zephulwa kaningi kunezigciniwe okuholela ekungathembini. Ngakho-ke singakwakha kanjani ukwethembela kwethu eMthonjeni weqiniso Wokuthula?

Yakha ukwethembela kwethu emthonjeni weqiniso

UJeremiya wabhekana nezilingo eziningi futhi waphila ezikhathini ezinzima ezaholela ekubhujisweni kweJerusalema nguNebukadinesari, inkosi yaseBabele. Waphefumulelwa ukuba abhale lesi sixwayiso nesikhuthazo esilandelayo esivela kuJehova. UJeremia 17: I-5-6 iqukethe lesi sixwayiso futhi esisikhumbuza “Yilokhu uJehova akushilo:“ Iqalekisiwe indoda enamandla ebeka ithemba layo kumuntu wasemhlabeni empeleni yenze inyama ingalo yayo, nenhliziyo yakhe ifulathele uJehova uqobo. 6 Ngokuqinisekile uyoba njengomuthi wedwa ethafeni eliwugwadule futhi ngeke abone lapho kufika okuhle; kepha uyakuhlala ezindaweni eziyindlala ehlane, ezweni elinosawoti elingahlalwa muntu. ” 

Ngakho-ke ukubeka ithemba kumuntu wasemhlabeni, noma yimuphi umuntu wasemhlabeni nakanjani uzophela enhlekeleleni. Ngokuhamba kwesikhathi sasizogcina siwugwadule olungenamanzi nabakhileyo kulo. Impela lesosimo siyindlela yobuhlungu, nokuhlupheka nokufa okungenzeka kunokuthula.

Kepha uJeremiya ube esehlukanisa le nkambiso yobuwula neyalabo abathembela kuJehova nezinjongo zakhe. UJeremiah 17: I-7-8 ichaza izibusiso zokulandela inkambo enjalo, ithi: “7Ibusisiwe le ndoda enamandla ebeka ithemba layo kuJehova, futhi ethembele kuJehova. 8 Ngokuqinisekile uyoba njengomuthi otshalwe ngasemanzini, othumela izimpande zawo ngasemseleni wamanzi; futhi ngeke ibone lapho kufika ukushisa, kodwa empeleni amahlamvu ayo ayoba achuma Ngonyaka wesomiso ngeke akhathazeke, noma ayeke ukuthela izithelo. ”  Manje lokho kuchaza impela ukuthula, indawo enhle, enokuthula. Lokho kuzoqabula hhayi kuphela 'emthini' uqobo (kithi), kodwa nakwabanye abavakashela noma abaxhumana nabo noma baphumule ngaphansi kwalelo 'muthi'.

Ukuthembela kuJehova naseNdodaneni yakhe uJesu Kristu kudinga okungaphezu kokulalela imiyalo yakhe. Ingane ingalalela abazali bayo ingasebenzi, ngenxa yokwesaba ukujeziswa, ingasenamkhuba. Kepha uma ingane yethemba abazali, izolalela ngoba iyazi ukuthi abazali bayo banezinhloso ezinhle kakhulu ngayo. Futhi kuzobe sekubonile iqiniso lokuthi abazali bafuna ukugcina ingane iphephile futhi ivikelekile, nokuthi bayinakekela ngempela.

Kunjalo nangoJehova noJesu Kristu. Banenhliziyo enhle kakhulu kithi; bafuna ukusivikela kokungapheleli kwethu. Kepha kudingeka sithembele kubo ngokubeka ukholo kubo ngoba sazi ezinhlizweni zethu ukuthi empeleni banezinhloso ezinhle kakhulu kithi. Abafuni ukusigcina kude; UJehova ufuna simbheke njengoBaba, futhi uJesu njengomfowethu. (Maka 3: 33-35). Ukuze sibheke uJehova njengobaba, ngakho-ke kudingeka sakhe ubuhlobo naye.

Yakha ubudlelwano noBaba wethu

UJesu wafundisa bonke abafisa, ukuthi bangakha kanjani ubuhlobo noJehova njengoBaba wethu. Kanjani? Singakha ubuhlobo kuphela nobaba wethu wenyama ngokukhuluma naye njalo. Ngokunjalo nathi singakha ubuhlobo noBaba wethu waseZulwini ngokuya kuye njalo ngomkhuleko, okuwukuphela kwendlela esinayo njengamanje yokukhuluma naye.

Njengoba uMathewu aqopha kuMathewu 6: 9, eyaziwa kakhulu ngokuthi umthandazo oyisibonelo, uJesu wasifundisa “Kufanele uthandaze ngale ndlela: 'Baba wethu emazulwini, malingcweliswe igama lakho Umbuso wakho mawuze, intando yakho mayenzeke nasemhlabeni, njengasezulwini ”. Uthe 'Umngane wethu osezulwini.'? Cha, akazange, wakwenza kwacaca lapho ekhuluma nazo zonke izilaleli zakhe, abafundi nabangewona abafundi lapho ethi “Baba Wethu ”. Wayefisa ngabangewona abafundi, iningi lezilaleli zakhe, ukuba babe abafundi futhi bazuze elungiselelweni loMbuso. (UMathewu 6: 33). Impela njengoba amaRoma 8: I-14 isikhumbuza “Ukuze konke abaholwa umoya kaNkulunkulu, la ngamadodana kaNkulunkulu. ” Ukuthula nabanye kubalulekile futhi ukuze sibe “Amadodana kaNkulunkulu ”. (Mathewu 5: 9)

Lokhu kuyingxenye ye “Ulwazi olunembile ngoNkulunkulu nangoJesu iNkosi yethu” (I-2 Peter 1: 2) eletha ukwanda komusa kaNkulunkulu nokuthula kithi.

Izenzo 17: I-27 ikhuluma ngokufuna "Nkulunkulu, uma bengamthungatha futhi bamthole empeleni, yize kunjalo, akakude kulowo nalowo kithi."  Igama lesiGrikhi elihunyushwe 'Bopha' inencazelo yomsuka 'wokuthinta kancane, uzizwe ngemuva, ukuthola futhi uphenye ngokwakho'. Indlela yokuqonda lo mbhalo ukucabanga ukuthi ufuna okuthile okubalulekile, kepha kumnyama njengombala, akukho ongakubona. Kuzofanela usiphenya, kepha uzokwenza izinyathelo ngokucophelela, ngakho-ke awuhambi ungene kunoma yini noma uwele noma uhambise ngaphezu kwanoma yini. Uma ucabanga ukuthi kungenzeka ukuthi uyitholile, ubunga uthinta ngobunono futhi uzwe into leyo, ukuthola isici esithile esingakusiza uqaphele ukuthi yinto oyifunayo. Lapho usuyitholile, ubungeke uyiyeke.

Ngokufanayo kudingeka sifunisise uNkulunkulu. Njengoba u-Efesu 4: I-18 isikhumbuza izizwe 'Basebumnyameni ngengqondo futhi bahlukanisiwe nokuphila okungokukaNkulunkulu'. Inkinga ngobumnyama ukuthi othile noma okuthile kungaba eduze kwethu ngaphandle kokuthi sikubone, futhi nakuNkulunkulu kungenzeka okufanayo. Ngakho-ke, kufanele sakhe ubudlelwano nobabili uBaba wethu nendodana yakhe, ngokwazi abakuthandayo nabangazithandi kusuka embhalweni nasemthandazweni. Njengoba sakha ubuhlobo nanoma ngubani, siqala ukubazwisisa kangcono. Lokhu kusho ukuthi singaba nokuzethemba ngokwengeziwe kulokho esikwenzayo nendlela esenza ngayo nabo njengoba sazi ukuthi kuzobajabulisa. Lokhu kusinika ukuthula kwengqondo. Okufanayo kuyasebenza ebudlelwaneni bethu noNkulunkulu noJesu.

Ingabe kunendaba ukuthi sasiyini? Imibhalo ikhombisa ngokusobala akusho. Kepha kunendaba ukuthi siyini manje. Njengoba umphostoli uPhawuli abhalela abaseKhorinte, abaningi babo bebelokhu benza izinto eziningi ezingalungile, kepha lokho konke sekushintshile futhi kwakungemva kwabo. (I-1 Korion 6: 9-10). Njengoba uPawulu abhala engxenyeni yokugcina ye-1 Korion 6: 10 "Kepha niye nagezwa nahlanzeka, kepha senangcweliswa, kodwa kuye kwathiwa balungile egameni leNkosi yethu uJesu Kristu nangomoya kaNkulunkulu wethu. ”  Kuyilungelo elikhulu ukuthi kuthiwe ulungile.

Isibonelo, uKorneliyu wayeyinduna yekhulu lamaRoma futhi cishe wayenegazi eliningi ezandleni zakhe, mhlawumbe negazi lamaJuda njengoba lalimiswe eJudiya. Nokho ingelosi yatshela uKorneliyu "Korneliyu, umkhuleko wakho uzwakele kahle futhi nezipho zakho zomusa zikhunjuliwe phambi kukaNkulunkulu." (Izenzo 10: 31) Lapho umphostoli uPhetro efika kuye uPetro wathi kubo bonke ababekhona "Impela ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akakhethi, kepha ezizweni zonke umuntu omesabayo futhi enze ukulunga uyamukeleka kuye." (Izenzo 10: 34-35) Bekungeke yini lokho kunikeze uCornelius, ukuthula kwengqondo, ukuthi uNkulunkulu angasemukela isoni esinjengaye? Hhayi lokho kuphela kodwa futhi noPhetro wanikezwa isiqinisekiso nokuthula kwengqondo, ukuthi into eyayingahambelani nomJuda kusukela manje ayemukelwa uNkulunkulu noKristu kuphela kodwa ebalulekile, leyo yokukhuluma kwabeZizwe.

Ngaphandle kokuthandazela uMoya oNgcwele kaNkulunkulu ngeke sikwazi ukuthola ukuthula ngokufunda nje izwi lakhe, ngoba mancane amathuba okuthi siliqonde ngokwanele. Ngabe uJesu akakhombisi ukuthi nguMoya oNgcwele osisizayo ukusifundisa zonke izinto futhi aqonde futhi akhumbule esikufundile? Amazwi akhe abhalwe kuJohane 14:26 athi: "Kepha umsizi, umoya ongcwele, uBaba azowuthumela egameni lami, yena uzonifundisa zonke izinto futhi anikhumbuze zonke izinto enginitshele zona ”.  Ngokwengeziwe Izenzo 9: I-31 ikhombisa ukuthi ibandla lobuKristu lokuqala lathola ukuthula ngokushushiswa futhi lakhiwa njengoba babehamba ekwesabeni iNkosi nasenduduzweni yoMoya Oyingcwele.

I-2 I-Tesaronika 3: I-16 iqopha isifiso soMphostoli uPawulu sokuthula kwabaseThesalonika ngokuthi: “Manje iNkosi yokuthula uqobo inganinika ukuthula njalo ngazo zonke izindlela. INkosi ibe nani nonke. ” Lo mbhalo ukhombisa ukuthi uJesu [iNkosi] angasinika ukuthula futhi indlela yalokhu kumele kube ngoMoya oNgcwele othunyelwe nguNkulunkulu ngegama likaJesu ngokukaJohn 14: 24 ocashunwe ngenhla. UTitus 1: 4 noFilemon 1: 3 phakathi kweminye imibhalo banamagama afanayo.

UBaba wethu noJesu bazofisa ukusinika ukuthula. Kodwa-ke, ngeke bakwazi uma sisenkambweni yokwenza okuphambene nemiyalo yabo, ngakho-ke ukulalela kubalulekile.

Ukulalela imiyalo kaNkulunkulu noJesu kuletha ukuthula

Ekwakheleni ubuhlobo noZimu noKrestu sizobe siqala ukukhulisa isifiso sokubathobela. Njengobaba ongokwenyama kunzima ukwakha ubuhlobo uma singamthandi, futhi singafuni ukumlalela nobuhlakani bakhe empilweni. Ngokunjalo naku-Isaya 48: 18-19 uNkulunkulu wancenga ama-Israyeli angalaleli: “O ukube ubunga lalela imiyalo yami! Lapho-ke ukuthula kwakho bekuzoba njengomfula, nokulunga kwakho kube njengamagagasi olwandle. 19 Futhi inzalo yakho yayiyoba nje ngangesihlabathi, nabazukulu abavela ezibilinini zakho banjengezinhlamvu zalo. Igama lalowo lalingeke linqunywe noma licinywe phambi kwami. ”

Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukulalela imiyalo kaNkulunkulu noJesu. Ngakho-ke ake sihlole kafushane eminye imiyalo nezimiso eziletha ukuthula.

 • UMathewu 5: 23-24 - UJesu wafundisa ukuthi uma ufuna ukuletha isipho kuNkulunkulu, bese ukhumbula ukuthi umfowenu unokuthile ngawe, kufanele siqale ngokwenza ukuthula nomfowethu ngaphambi kokuqhubeka nokunikela isipho UJehova.
 • UMarku 9:50 - UJesu wathi "Yibani nosawoti kini futhi nigcine ukuthula phakathi kwenu. ” Usawoti wenza ukudla okungathandeki, okumnandi. Ngokunjalo, uma sizinikezwe thina (ngomqondo ongokomfanekiso) lapho sizokwazi ukugcina ukuthula phakathi komunye nomunye lapho kungenzeka kube nzima ngenye indlela.
 • Luka 19: 37-42 - Uma singaziboni izinto eziphathelene nokuthula, ngokutadisha iZwi likaNkulunkulu nokwamukela uJesu njengoMesiya, lapho-ke sizohluleka ukuzitholela ukuthula.
 • KwabaseRoma 2:10 - Umphostoli uPawulu wabhala ukuthi kuzoba khonainkazimulo nodumo nokuthula kubo bonke abenza okuhle ”. I-1 Timothy 6: I-17-19 phakathi kwemibhalo eminingi ixoxa ngokuthi eminye yale misebenzi emihle iyini.
 • KwabaseRoma 14:19 - "Ngakho-ke, masiphishekele izinto ezibangela ukuthula nezinto ezakhayo komunye nomunye." Ukuphishekela izinto kusho ukwenza umzamo wangempela oqhubekayo wokuthola lezi zinto.
 • KwabaseRoma 15:13 - "Kwangathi uNkulunkulu onika ithemba angakugcwalisa ngayo yonke injabulo nokuthula ngokukholwa kwakho, ukuze uvame ethembeni ngamandla oMoya oNgcwele." Sidinga ukukholelwa ngokuqinile ukuthi ukulalela uNkulunkulu noJesu kuyinto efanele nokwenza into ezuzisayo yokuzijwayeza.
 • Kwabase-Efesu 2: 14-15 - Kwabase-Efesu 2 kusho ngoJesu Kristu, "Ngoba ungukuthula kwethu". Kanjani? “Owenze la maqembu womabili waba munye futhi wacekela phansi udonga[Iii] Iphakathi" ebhekise kumaJuda nakwabezizwe futhi ebhubhisa umgoqo owawuphakathi kwabo ukubenza babe mhlambi owodwa. AmaJuda okungewona awamaKristu ngokuvamile ayezonda abeZizwe futhi ebabekezelela nakancane. Ngisho nanamuhla ama-Ultra-Orthodox amaJuda ayogwema ukubonwa ngamehlo nge-'yyim 'kuze kube sezingeni lokuphikisa ikhanda lawo. Akunakulungele ukuthula nobudlelwano obuhle. Kodwa-ke amaKhristu angamaJuda nawabeZizwe kufanele abeke eceleni ukubandlulula okunjalo futhi abe 'mhlambi munye ngaphansi komalusi munye' ukuze azuze uNkulunkulu futhi athole ukuthandwa nguKristu futhi abe nokuthula. (UJohn 10: 14-17).
 • Kwabase-Efesu 4: 3 - Umphostoli uPawulu wanxusa amaKristu ukuthi "Hambani ngokufanele ukubizwa ... ngokuzithoba okuphelele kwengqondo, nobumnene, ngokubhekakade, nibekezelelana uthando, nizama ngobuqotho ukugcina ubunye bomoya esibophweni sokuhlanganisa ukuthula." Ukwenza ngcono ukwenza kwethu zonke lezi zimfanelo zoMoya oNgcwele kuzosilethela ukuthi sibe nokuthula nabanye kanye nathi.

Yebo, ukulalela imiyalo kaNkulunkulu noJesu njengoba kudluliswe ezwini likaNkulunkulu, kuzoholela ekuletheni kokuthula nabanye manje, kanye nokuthula kwengqondo ngokwethu kanye nethuba elikhulu lokuthula okugcwele ngenkathi sijabulela impilo engapheli esikhathini esizayo.

_______________________________________________

[i] Isichazamazwi seGoogle

[Ii] http://www.emersonkent.com/speeches/peace_in_our_time.htm

[Iii] Ebhekisa odongeni olungokoqobo oluhlukanisa abeZizwe namaJuda ayekhona ethempelini likaHerodian eJerusalema.

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  1
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x