“Ukuthula KukaNkulunkulu okudlula konke ukucabanga”

Ingxenye 2

AmaFilipi 4: 7

Engxenyeni yethu ye-1st sixoxe ngamaphuzu alandelayo:

 • Kuyini ukuthula?
 • Hlobo luni lokuthula esiludinga ngempela?
 • Yini edingekayo Ukuthula Kweqiniso?
 • Umthombo Owodwa Wokuthula.
 • Yakha ukuthembela kwethu emthonjeni owodwa weqiniso.
 • Yakha ubudlelwano noBaba wethu.
 • Ukulalela imiyalo kaNkulunkulu noJesu kuletha ukuthula.

Sizoqhubeka ukuqedela lesi sihloko ngokuhlola amaphuzu alandelayo:

UMoya kaNkulunkulu usisiza ukuba sakhe ukuthula

Ngabe kufanele sivumele ukuholwa nguMoya oNgcwele ukusisiza ukuthi sakhe ukuthula? Mhlawumbe ukusabela kokuqala kungenzeka kube 'Yebo'. AmaRoma 8: 6 ikhuluma ngayo “Ukunaka umoya kusho impilo nokuthula” okuyinto eyenziwa ngokukhetha okuhle kanye nesifiso. Isichazamazwi seGoogle sika Veza "inika izimpikiswano, izimfuno noma ingcindezi".

Ngakho-ke kudingeka sibuze eminye imibuzo:

 • Ngabe uMoya oNgcwele ungaphikisana nathi?
 • Ngabe uMoya oNgcwele ubuyofuna ukuthi siwuvumele usisize?
 • Ngabe uMoya oNgcwele ungasicindezela ukuthi siphikisane nentando yethu?

Imibhalo ikhombisa ngokuphelele akukho okubonisa lokhu. Ngempela ukumelana noMoya oNgcwele kuhlotshaniswa nabaphikisi bakaNkulunkulu noJesu njengoba izEnzo 7: I-51 ikhombisa. Lapho sithola uStefanu enikeza inkulumo yakhe phambi kweSanhedrini. Uthe “Madoda anenkani futhi aningasokile ezinhliziyweni nasezindlebeni, nihlala nimelana nomoya ongcwele; njengoba kwenza okhokho bakho, nani nenza. ”  Akufanele ukuthi sivumele ukunqotshwa nguMoya oNgcwele. Esikhundleni salokho kufanele sifise futhi sizimisele ukwamukela ukuholwa kwayo. Ngeke sifune ukutholakala njengabalingisi njengabaFarisi, akunjalo?

Ngempela kunokuba sithobele kuMoya oNgcwele singathanda ukukufuna ngenkuthalo ukuthandazela uBaba wethu ukuba asinike wona, njengoba uMathewu 7: 11 icacisa lapho isithi “Ngakho-ke, uma nina, nakuba nikhohlakele, nikwazi ukunika izingane zenu izipho ezinhle, kangakanani-ke uYihlo osemazulwini uyobanika izinto ezinhle labo abamcelayo?” Lo mbhalo ukwenze kucace ukuthi njengoba noMoya oNgcwele eyisipho esihle, lapho siwucela kuBaba wethu ubengeke asigodle noma ngubani kithi ocela ngobuqotho kanye nesifiso sokumjabulisa.

Sidinga futhi ukuba siphile izimpilo zethu ngokuvumelana nentando yakhe, okubandakanya ukuhlonishwa okufaneleyo kuJesu Kristu. Uma singanikezi udumo olufanele kuJesu pho-ke, singaba kanjani nobumbano noJesu futhi sizuze kulokho amaRoma 8: 1-2 kusinaka. Kusho “Ngakho-ke labo abamunye noKristu Jesu abanasici. Ngoba umthetho walowo moya onika impilo ebunyeni kuKristu Jesu ukhululile emthethweni wesono nokufa. ” Kuyinkululeko enhle kangaka ukukhululwa elwazini lokuthi njengabantu abangaphelele sigwetshwe ukufa ngaphandle kokuhlengwa okungenzeka, ngoba manje okuphambene neqiniso, impilo ngokuhlenga kungenzeka. Kuyinkululeko nokuthula kwengqondo ukungachithwa. Esikhundleni salokho kufanele sihlakulele futhi sakhe ukuzethemba kwethu ethembeni lokuthi ngomhlatshelo kaKristu Jesu sizokwazi ukuba nokuthula empilweni yaphakade futhi uJesu uzosebenzisa uMoya oNgcwele ukwenza lokho sikwazi ukusinika ukuhlala simanyene nemiyalo kaJesu ukuze sithandane.

Yini enye indlela umoya kaNkulunkulu ongasisiza ngayo ukuba sithole ukuthula? Sisizwa ukuba sihlakulele ukuthula ngokufunda iZwi likaNkulunkulu eliphefumulelwe njalo. (IHu. 1: 2-3).  AmaHubo abonisa ukuthi njengoba sijabule ngomthetho kaJehova, futhi sifunda umthetho wakhe [iZwi lakhe] ngezwi eliphansi imini nobusuku bese siba njengomuthi otshalwe ngasemifudlaneni yamanzi, onikeza izithelo ngesikhathi esifanele. Leli vesi lifaka indawo enokuthula nokuzola ezingqondweni zethu njengoba silifunda futhi sizindla ngalo.

Ngabe uMoya oNgcwele ungasisiza ukuba siqonde ukucabanga kukaJehova ezindabeni eziningi futhi ngaleyo ndlela sithole ukuthula kwengqondo? Hhayi ngokusho kwe-1 Korion 2: 14-16 “Ngoba 'ngubani owazi umqondo kaJehova, ukuze amfundise?' Kepha sinawo umqondo kaKristu. ”

Njengabantu abangabalulekanga, singawuqonda kanjani umqondo kaNkulunkulu? Ikakhulu uma ethi “Ngoba njengoba nje amazulu ephakeme kunomhlaba, kanjalo izindlela zami ziphakeme kunezindlela zakho, nemicabango yami kunemicabango yakho.” ? (U-Isaya 55: 8-9). Kunalokho umoya kaNkulunkulu usiza umuntu wokomoya ukuba aqonde izinto zikaNkulunkulu, izwi lakhe nezinjongo zakhe. (IHu. 119: 129-130) Umuntu onjalo uzoba nomqondo kaKristu, ngokufisa ukwenza intando kaNkulunkulu nokusiza abanye ukuba benze okufanayo.

Ngomoya kaNkulunkulu njengoba sifunda izwi lakhe sibuye sazi uNkulunkulu unguNkulunkulu Wokuthula. Ukuthi ngempela ufisa ukuthula kithi sonke. Siyazi ngokwazi kwethu ukuthi ukuthula yikho konke esikufisayo futhi kusenza sijabule. Naye ufuna sijabule futhi sibe nokuthula njengeHubo 35: 27 okutshoyo “Makadunyiswe uJehova, othokozela ukuthula kwenceku yakhe” naku-Isaya 9: I-6-7 ithi ngokwengxenye yesiprofetho ngoJesu njengoMesiya uNkulunkulu azothumela ukuthi uMesiya uzobizwa ngokuthi “INkosana Yokuthula. Ngeke kuphele ukwanda kokubusa kwesikhulu nokuthula ”.

Ukuthola ukuthula kuhlobene nezithelo zikaMoya oNgcwele njengoba kushiwo kwisingeniso sethu. Akukona nje ukuthi igama kanjalo, kepha ukuthuthukisa ezinye izithelo kubalulekile. Nasi nje isifinyezo esifushane sendlela ukuzijwayeza ezinye izithelo kufaka ngayo ukuthula.

 • Uthando:
  • Uma singenalo uthando kwabanye sizoba nobunzima ekutholeni unembeza obunokuthula, nokuthi iyimfanelo eziveza ngezindlela eziningi kakhulu ezithinta ukuthula.
  • Ukuntuleka kothando kungasenza sibe yicubu lokushayisana ngokusho kwe-1 Korion 13: 1. Ama-cymbal e-Literal aphazamisa ukuthula ngomsindo ongena ngokuqinile we-jarring. Isimbali elingumfanekisomuntu nalo lingenza okufanayo ngezenzo zethu ezingafani namazwi ethu njengalowo othi ungumKristu.
 • Injabulo:
  • Ukuntuleka kwenjabulo kungasiholela ekubeni sikhathazeke engqondweni ngokubona kwethu. Besingeke sikwazi ukuba nokuthula ezingqondweni zethu. KwabaseRoma 14: 17 ixhumanisa ukulunga, injabulo kanye nokuthula kanye noMoya oNgcwele.
 • Ukubhekakade:
  • Uma singakwazi ukubekezelela isikhathi eside siyohlala sikhala kithina uqobo nokungapheleli kwabanye. (Kwabase-Efesu 4: 1-2; 1 I-Tesaronika 5: 14) Ngenxa yalokhu sizovuswa futhi singathokozi futhi singabi nokuthula nathi nabanye.
 • Umusa:
  • Umusa uyimfanelo uNkulunkulu noJesu abafisa ukuyibona kithi. Ukuba nomusa kwabanye kuletha ukuthandwa uNkulunkulu okubuye kusinikeze ukuthula kwengqondo. UMika 6: I-8 isikhumbuza ukuthi ngenye yezinto ezimbalwa uNkulunkulu azicela kithi.
 • Ubuhle:
  • Ubuhle buletha ukwaneliseka komuntu siqu yingakho ukuthula kwengqondo okuthile kulabo abakwenzayo. Njengoba amaHeberu 13: I-16 isho “Ngaphezu kwalokho, ungakhohlwa ukwenza okuhle nokwabelana ngezinto nabanye, ngoba uNkulunkulu ujatshuliswa yimihlatshelo enjalo. ” Uma sijabulisa uNkulunkulu sizoba nokuthula kwengqondo futhi nakanjani uzofisa ukuletha ukuthula kithi.
 • Ukholo:
  • Ukukholwa kunika ukuthula kwengqondo ngokuthi “Ukukholwa yikulindelwa okuqinisekisiwe kwezinto ezithenjwayo, ukubonakaliswa okusobala kwezinto ezingokoqobo kodwa kungabonakali. ” (Hebheru 11: 1) Kusinikeza ukuqiniseka ukuthi iziprofetho zizogcwaliseka ngokuzayo. Umlando weBhayibheli owedlule usinikeza isiqinisekiso futhi ngenxa yalokho ukuthula.
 • Ubumnene:
  • Ubumnene yisihluthulelo sokuletha ukuthula esimweni eshushu, lapho umoya ugcwele khona imizwelo. Njengoba izaga 15: i-1 isiluleka “Impendulo, lapho imnene, ibuyisa ukufutheka, kepha izwi elibangela usizi likhuphuka intukuthelo. ”
 • Ukuzithiba:
  • Ukuzithiba kuzosisiza ukuthi sigweme ukumisa izimo ezicindezelayo ziphume ezandleni. Ukwehluleka ukuzithiba kuholela entukuthelweni, ekungazinikini nasekuziphatheni okubi phakathi kwezinye izinto, konke lokhu okubhubhisa hhayi kuphela ukuthula kwabo kepha okwabanye. IHubo 37: I-8 isixwayisa “Hlukana nentukuthelo uyeke ukufutheka; Ungazifuthumeli wena ukuthi wenze okubi kuphela. ”

Ngokwaphezulu singabona uMoya oNgcwele kaNkulunkulu ungasisiza ukuba sakhe ukuthula. Kodwa-ke, kunezikhathi lapho ukuthula kwethu kuphazamiseka ngezigameko ezingaphandle kwamandla ethu. Singabhekana kanjani nalokhu ngaleso sikhathi futhi sithole impumuzo nokuthula lapho sicindezelekile?

Ukuthola Ukuthula lapho sicindezelekile

Ukungapheleli nokuphila ezweni elingaphelele kunezikhathi lapho singase sehluleke okwesikhashana isilinganiso sokuthula okungenzeka ukuthi sikutholile ngokusebenzisa lokho esikufundile.

Uma ngabe lesi simo singenzani?

Uma ubheka umongo wombhalo wethu oyisihloko bekuyini ukuqinisekiswa komphostoli uPawulu?  "Ungakhathazeki ngalutho, kepha kukho konke izicelo zakho mazaziwe nguNkulunkulu ngomkhuleko nokunxusa, kanye nokubonga." (KwabaseFiliphi 4: 6)

Le nkulumo "Ungakhathazeki ngalutho" liphatha okushiwo ukungaphazanyiswa noma ukukhathazeka. Ukunxusa ukukhombisa isidingo esivela enhliziyweni, esiphuthumayo nesingeyakho, kepha yize sinesidingo esinjalo sikhunjuzwa ngobumnene ukuba sibonge ngomusa kaNkulunkulu asinika wona (ngomusa). (Thanksgiving). Leli vesi likwenza kucace ukuthi konke okusikhathazayo noma okusiphuca ukuthula kungadluliswa ngayo yonke imininingwane noNkulunkulu. Kuzodingeka futhi siqhubeke sazisa uNkulunkulu ngesidingo sethu esiphuthumayo esisuka enhliziyweni.

Singakufanisa nokuvakashela udokotela onakekelayo, uzolalela ngesineke ngenkathi sichaza inkinga (imininingwane), imininingwane eyengeziwe engcono yokumsiza ekutholeni kangcono imbangela yenkinga futhi akwazi ukunquma ukwelashwa okufanele. Akugcini lapho iqiniso lapho sithi inkinga eyabiwe yinkinga emisiwe, kodwa sizokwazi ukuthola ukwelashwa okuyikho kwenkinga yethu kudokotela. Ukwelashwa kukadokotela kulokhu kubhalwe evesini elilandelayo, kwabaseFiliphi 4: 7 ekhuthaza ngokuthi: "Ukuthula kukaNkulunkulu okudlula konke ukucabanga kuyolinda izinhliziyo zakho namandla akho engqondo ngoKristu Jesu."

Umsebenzi wesiGrikhi uhunyushwe “Odlula” ngokwezwi nezwi kusho ukuthi "ukuba ngaphezu, ukuba ngaphezulu, ukugqama, ukudlula". Ngakho-ke kungukuthula okudlula konke ukucabanga noma ukuqonda okuzoqapha izinhliziyo zethu namandla ethu engqondo (izingqondo zethu). Abafowethu nodadewethu abaningi bangakufakazela ukuthi ngemuva kokukhuleka okujulile ezimweni ezinzima zemizwelo, bathola umuzwa wokuthula nokuzola obehluke kakhulu kunoma imiphi imizwa yokuzibamba yokuthula kangangokuba ukuphela komthombo wokuthula lokhu bekufanele kube nguMoya oNgcwele. Kungum ukuthula impela okudlula konke okunye futhi kungavela kuphela kuNkulunkulu ngoMoya wakhe oNgcwele.

Njengoba sesitholile ukuthi uNkulunkulu noJesu bangasinika kanjani ukuthula kudingeka sizibheke ngokweqile futhi sihlole ukuthi singakunikeza kanjani abanye ukuthula. KumaRoma 12: 18 sinxuswa ukuba sibe “Uma kungenzeka, ngokusemandleni enu, yibani nokuthula nabantu bonke.” Ngakho-ke singaba kanjani nokuthula nabantu bonke, ngokulandela ukuthula nabanye?

Phishekela ukuthula nabanye

Silichitha kuphi isikhathi esiningi samahora ethu okuvuka?

 • Emndenini,
 • emsebenzini, futhi
 • namanye amaKristu,

noma kunjalo, akufanele sikhohlwe abanye abanjengo makhelwane, izihambi esikanye nabo nokunye.

Kuzo zonke lezi zindawo kudingeka silwele ukuthola ukulingana phakathi kokuthola ukuthula kanye nokuyekethisa izimiso zeBhayibheli. Ngakho-ke ake sihlolisise lezi zindawo ukuze sibone ukuthi singakuphishekela kanjani ukuthula ngokuba nokuthula nabanye. Njengoba senza kanjalo kudingeka sikhumbule ukuthi kukhona imikhawulo kulokho esingakwenza. Ezimweni eziningi kungadingeka sishiya omunye umthwalo ezandleni zomunye umuntu uma sesenze konke esingakwenza ukufaka isandla ukuthula nabo.

Ukuba nokuthula emndenini, emsebenzini, nangamanye amaKristu kanye nabanye

Ngenkathi incwadi yabase-Efesu yabhalelwa ibandla lase-Efesu izimiso ezishiwo esahlukweni 4 ziyasebenza kulezo zindawo. Ake siqokomise ezimbalwa.

 • Bekezelelanani othandweni. (Efesu 4: 2)
  • Owokuqala ivesi 2 lapho sikhuthazwa ukuba “ngokuzithoba okuphelele kwengqondo nobumnene, ngokubhekakade, nibekezelelana uthando ”. (Kwabase-Efesu 4: 2) Ukuba nalezi zimfanelo nezimo ezinhle kuzonciphisa noma yikuphi ukungqubuzana futhi nokungaba khona kwengxabano phakathi kwethu namalungu omndeni wethu, nabafowethu nodadewethu kanye nabantu esisebenza nabo namakhasimende.
 • Ukuba nokuzithiba ngaso sonke isikhathi. (Efesu 4: 26)
  • Singacasulwa kodwa kudingeka sisebenzise ukuzithiba, singavumeli intukuthelo noma intukuthelo noma ngabe umuntu ezizwa enesizathu, ngaphandle kwalokho lokhu kungaholela ekuphindiseleni. Esikhundleni salokho ukuthula kunokuholela ekuthuleni. “Thukuthelani, kepha nokho ungoni; ilanga malingashoni nisesimweni sokucasuka ” (Efesu 4: 26)
 • Yenza kwabanye njengoba uzokwenza. (Kwabase-Efesu 4: 32) (UMathewu 7: 12)
  • “Kepha yibani nomusa komunye nomunye, ninobubele besisa, nithethelelana ngokukhululekile, njengoba uNkulunkulu noKristu anithethelela ngokukhululekile.”
  • Masiphathe ngaso sonke isikhathi imindeni yethu, esisebenza nabo, amanye amaKristu kanye nabo bonke abanye ngendlela esingathanda ukuphathwa ngayo.
  • Uma besenzela okuthile, sibonge.
  • Uma besenzela omunye umsebenzi ngokwesicelo sethu lapho besebenza ngokuziphilisa kufanele sibakhokhe inani eliholayo, singakulindeli mahhala. Uma bakweqa ukukhokha noma benikeza isaphulelo ngoba banamandla okukhokha, bese ubonga, kepha ungakulindeli.
  • UZakariya 7: 10 uxwayisa “musani ukuphamba umfelokazi noma intandane, ningenamfokazi noma ohluphekile, futhi ungahlelelani okubi enhliziyweni yenu. '” Ngakho-ke lapho senza izivumelwano zokuhweba nanoma ngubani, kodwa ikakhulukazi amaKristu esikanye nawo kufanele sibenze babhale futhi bawasayine, hhayi ukufihla ngemuva, kodwa ukwenza izinto zicace njengerekhodi njengoba izinkumbulo ezingaphelele zikhohlwe noma sizwe kuphela ukuthi umuntu ufuna ukuzwa.
 • Khuluma nabo ngendlela ongathanda ukukhuluma ngayo nawe. (Efesu 4: 29,31)
  • "Makungaphumi lizwi elibolile emilonyeni yenu ” (Efesu 4: 29). Lokhu kuzogwema ukucasuka futhi kugcinwe ukuthula phakathi kwethu nabanye. U-Efesu 4: I-31 iyaqhubeka nale ndikimba ithi "Makususwe kini konke ukufutheka okubi nentukuthelo nolaka nokuklabalasa nokuhlambalaza kanye nabo bonke ububi. ” Uma umuntu ethuka ngathi ngokuhlukumezayo, into yokugcina esizwa ukuthi inokuthula, ngokufanayo sizibeka engcupheni yokuphazamisa ubudlelwano obunokuthula nabanye uma siziphatha ngale ndlela.
 • Zilungiselele ukusebenza kanzima (Efesu 4: 28)
  • Akufanele silindele ukuthi abanye basenzele izinto. "Owebayo makangabe eseba, kepha kunalokho makasebenze kanzima, enze umsebenzi omuhle ngezandla, ukuze abe nokuthile angabela khona umuntu oswele." (Kwabase-Efesu 4: 28) Ukuthatha abanye ngokunikela noma ngomusa, ikakhulukazi njalo ngaphandle kokubheka izimo zabo akunakulungele ukuthula. Esikhundleni salokho, ukusebenza kanzima nokubona imiphumela kusinikeza ukwaneliseka nokuthula kwengqondo ukuthi senza konke esingakwenza.
  • "Impela uma umuntu engabondli abakhe, futhi ikakhulukazi labo abangamalungu endlu yakhe, uphikile ukholo… ” (I-1 Timothy 5: 8) Ukungayondli umndeni wakho kuzothuthukisa ukungezwani kunokuthula phakathi kwamalungu omndeni. Ngakolunye uhlangothi uma amalungu omndeni ezizwa enakekelwa kahle ngeke agcine ngokuba nokuthula kithina kuphela kodwa azoba nokuthula uqobo.
 • Thembeka kubo bonke. (Efesu 4: 25)
  • “Ngakho-ke, njengoba selilahlile amanga, yilowo nalowo kini makhulume iqiniso nomakhelwane wakhe”. (Efesu 4: 25) Ukungathembeki, ngisho nangezinto ezincane ezikhathazayo kuzokwenza ukucasuka nomonakalo wokuthula kube nzima lapho kutholakala kunokuba kuthembeke phambili. Ukwethembana akuyona kuphela inqubomgomo engcono kakhulu uma kufanele kube inqubomgomo kuphela yamaKristu eqiniso. (Hebheru 13: 18) Asizizwa sinokuthula futhi singesabi lapho singathembela kubantu ukuthi bathembekile, mhlawumbe ekhaya lethu lapho sisekhona, noma siboleke okuthile kumngane othandekayo ukuze sibasize ngokuthile, bazi ukuthi izithembiso zabo zithembekile ?
 • Yenza izithembiso kuphela ongazigcina. (Efesu 4: 25)
  • Ukuthula nakho kuzosizwa lapho 'Vele izwi lenu elingu-Yebo malisho uYebo, u-Cha Cha, cha; ngoba okungaphezu kwalokhu kuvela komubi. ” (Mathewu 5: 37)

Luyofika Kanjani Ukuthula Kweqiniso?

Ekuqaleni kwendatshana yethu ngaphansi kwesihloko esithi 'Yini edingekayo Ekuthula Kweqiniso?' Sithole ukuthi sidinga ukungenelwa nguNkulunkulu nezinye izinto ezidingekayo ukuze ukuthula kweqiniso kuthokoziswe.

Incwadi yesambulo inika iziprofetho ezisazogcwaliseka ezisisiza ukuba sizwisise ukuthi kuzokwenzeka kanjani lokhu. Futhi uJesu wanikeza isambatho sendlela ukuthula okuzolethwa ngayo emhlabeni ngezimangaliso zakhe lapha emhlabeni.

Inkululeko yezimo zezulu eseqisa

 • UJesu wakhombisa ukuthi unamandla okulawula isimo sezulu esibi ngokweqile. UMathewu 8: Amarekhodi we-26-27 "wasukuma, wakhuza imimoya nolwandle, kwaba nokuzola okukhulu. Ngakho amadoda amangala athi: 'Ungumuntu onjani lo, ukuthi ngisho nemimoya nolwandle kuyamlalela? ” Lapho esefika emandleni oMbuso uzokwazi ukwengeza lokhu kulawula emhlabeni wonke aqede izinhlekelele zemvelo. Akusekho ukwesaba kokuchotshozwa ukuzamazama komhlaba ngokwesibonelo, ngaleyo ndlela kube nokuthula kwengqondo.

Inkululeko ekwesabeni ukufa ngenxa yobudlova kanye nezimpi, ukuhlaselwa ngokomzimba.

 • Okwenza kuhlaselwe ngokoqobo, izimpi nodlame nguSathane uDeveli. Ngethonya lakhe kwinkululeko akunakulokotha kube nokuthula kweqiniso. Ngakho-ke iSambulo 20: I-1-3 yabikezela isikhathi lapho okuzoba khona “Ingelosi yehla ivela ezulwini… Yambamba udrako, inyoka yokuqala,… yambopha iminyaka eyinkulungwane. Wamjikijela kwalasha, wazivalela, wawopha uphawu phezu kwakhe, ukuze angadukisi izizwe futhi. ”

Ukukhululeka osizini lomqondo ngenxa yokufa kwabathandekayo

 • Ngaphansi kwalo hulumeni uNkulunkulu “Uyosula zonke izinyembezi emehlweni abo [abantu], ukufa ngeke kusaba khona, noma ukulila noma ukukhala noma ukukhokha ngeke kusaba khona. Izinto zangaphambili zidlulile. ” (IsAmbulo 21: 4)

Ekugcineni kuzobekwa uhulumeni wezwe elisha ozobusa ngokulunga njengoba iSambulo 20: i-6 isikhumbuza. “Uyajabula futhi ungcwele noma ubani onesabelo ovukweni lokuqala; …. bayoba ngabaphristi bakaNkulunkulu nabakaKristu, babuse njengamakhosi kanye naye iminyaka eyinkulungwane."

Imiphumela uma sifuna ukuthula

Imiphumela yokufuna ukuthula miningi, manje nakusasa, kithi nakulabo esixhumana nabo.

Kodwa-ke sidinga ukwenza wonke umzamo ukusebenzisa amazwi omphostoli uPeter avela ku2 Peter 3: 14 ethi “Ngakho-ke, bathandekayo, njengoba nilindele lezi zinto, yenzani konke okusemandleni ukuze ekugcineni antholakale ningenabala, ningenasici futhi ninokuthula”. Uma sikwenza lokhu siyakhuthazeka kakhulu ngamazwi kaJesu kuMathewu 5: 9 lapho asho khona "Babusisiwe abanokuthula, ngoba bayobizwa ngokuthi 'ngamadodana kaNkulunkulu.'”.

Ilungelo elikhulu ngempela elitholakala kulabo “Fulathela okubi, wenze okuhle” futhi "Funa ukuthula, ukuphishekele". “Ngoba amehlo eNkosi aphezu kwabalungile futhi izindlebe zakhe zisekunxuseni kwabo” (I-1 Peter 3: 11-12).

Ngenkathi silindele isikhathi sokuthi iSikhulu Sokuthula silethe ukuthula emhlabeni wonke asivume “Bingelelanani ngokwanga kothando. Kwangathi nonke enibumbene noKristu angaba nokuthula ” (I-1 Peter 5: 14) no INkosi yokuthula uqobo inganinika ukuthula njalonjalo. INkosi mayibe nani nonke ” (I-2 I-Tesaronika 3: 16)

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  2
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x