Umbhalo oyisihloko: "Kepha uNkulunkulu makatholakale eqinisile, noma bonke abantu befunyanwa beqamba amanga". AmaRoma 3: 4

1. Luyini “Uhambo Lokutholwa Ngokuhamba kwesikhathi”?

“Uhambo Lokuthola Isikhathi Sonke” luwuchungechunge lwezihloko ezihlola izehlakalo ezilotshwe eBhayibhelini ngesikhathi sokuphila kukaJeremiya, uHezekeli, uDaniel, uHagayi noZakariya. KoFakazi lesi isikhathi esiyingqophamlando emlandweni webhayibheli esidinga ukuhlolwa ngokungathi sína. Ngani? Ngoba iziphetho ezitholakele zithinta isisekelo esiyisisekelo sezimfundiso eziningi ezibalulekile zoFakazi BakaJehova. Okungukuthi, ukuthi uJesu waba yinkosi e1914, wamisa iNdikimba Ebusayo e1919. Ngakho-ke le ndaba idinga ukucatshangelwa ngokucophelela ngabo bonke oFakazi.

2. Isendlalelo

Eminyakeni ethile emuva manje, ngenxa yezimo eziguqukayo, umlobi wazithola esenesikhathi sokuzinikezela ocwaningweni lweBhayibheli, into ayekade efuna ukuyenza. Ezinye zezisusa zalokhu ziqhamuka lapho bebona isimo sengqondo esiveziwe sabafundi beBhayibheli bokuqala kule vidiyo "OFakazi BakaJehova - Ukukholwa okusebenzayo: Ingxenye 1 - Out ofumnyama". Lokho kwenza izindlela eziningi zokutadisha nezimo zengqondo, okwaholela ekutholakaleni “kwalokho okuthiwa yiqiniso” ngokusho koFakazi BakaJehova. Lokhu kukhuthaze umbhali ukuthi aqale uhambo lokuzitholela yena njengaseBereya. Lolu hambo lwagcina luholele ebukhona bakhe kulesi siza, yize eqinisekile ukuthi lokhu akusikho lokho abenzi bamavidiyo ababekuhlosile!

Umlando uyisihloko lapho umlobi abelokhu enentshisekelo khona. Wayekwazi ukuthi kuncane kakhulu okwakushintshile ezindabeni zokulandelana kwezikhathi zebhayibheli ngokusho koFakazi BakaJehova kusukela ngesikhathi sikaCharles Taze Russell eminyakeni eyishumi yokuqala yama1900. Wacabanga ukuthi uma uRussell engasungula ukulandelana kwezikhathi ezisebhayibhelini ngokunembile kangaka emuva kuma-1870's, khona-ke umbhali kufanele akwazi ukukwenza lokho kwi-21st ikhulu leminyaka. Ababhali namuhla banezinsiza zesimanje zespredishithi namandla okucinga we-NWT[i] IBible Library kulabhulali ye-WT kanye nezinye izinguqulo ezitholakala ngobuchwepheshe kwi-Intanethi.

Futhi-ke, uhambo lokutholwa ngokuhamba kwesikhathi lwaqala. Ngiyacela, uqhubeke ngokufunda lezi zihloko bese uhlanganyela naye kuloluhambo lokutholwa. Kuyithemba lomlobi elingumbhali lokuthi nawe uzokwazi ukubona ukuthi wabona kanjani uqobo uqobo iqiniso lombhalo wesihloko wamaRoma 3: 4. Lapho umpostoli uPowula watlola wathi: “Kepha uNkulunkulu makatholakale eneqiniso, noma wonke umuntu efunyanwa eyisimanga”.

Uhambo lwami lokuqala, nokutholwa kwami ​​kokuqala

Inhloso yohambo lokuqala olwenziwe ukutholwa kobufakazi obebutholwe ngaphambili obabuqashelwe noma obungaqashelwanga obungaveza ukuthi abaseBabiloni balibhubhisa iJerusalema ngo-607 BC, njengoba kufundiswa ngoFakazi BakaJehova.

Umbhali wayeqiniseka ukuthi laphaya, phakathi kwezinkulungwane zemibhalo engokomlando kanye namathebhulethi e-cuneiform, kumele kube nobufakazi obuthile obukhombisa ukuthi i-607 BCE njengosuku lokuwa kweJerusalema kwabaseBabiloni. Ngemuva kwakho konke akubonayo, uma usuku belulungile, khona-ke kumele kube nobufakazi ndawo ndawo obukade bungaqashelwa noma buchazwe ngokungeyikho obuzosekela lolu suku.

Ngemuva kokudlula kweminyaka engaphezu kwemine kulolu hambo bekungekho mpumelelo futhi akukho okutholakele ukwesekwa ekubhujisweni kwe607 BC. Ngezinkulungwane zangempela zokuvunyelwa kwezinketho ezivumelekile zokubusa ubude bamaKhosi amaningi kwakudle izinkulungwane zamahora ocwaningo. Ngesikhathi iminyaka emine nesiqingatha selokhu kuqale uhambo, futhi kungekho bufakazi obutholakele, kwaqala kwabonakala kumlobi ukuthi wayewenza wonke lomsebenzi ngendlela engafanele. Lokhu kwaba ukutholakala kwami ​​kokuqala nokubaluleke kakhulu.

Ukutholwa: Inkinga yonke kwakuyindlela noma indlela yayingalungile.

Kungani le ndlela yayingalungile?

Ngenxa yokuqiniseka okungafanele ezimfundisweni zoFakazi BakaJehova, umlobi wayethathe isinqamuleli esasiho ekugcineni esinqumayo. Ukuzethemba okungahleliwe kwakusho ukuthi umlobi wayezama ukufakazela usuku oluvela emithonjeni yezwe, eminingi yayo eyayiphikisana, kunokuba avumele iBible ukuthi ifakazele usuku. Ukuphela kwendlela yokulungisa lokhu kudideka bekuwukuqala kabusha kusukela ekuqaleni. Yebo, ukuqala emuva ngqo kusukela ekuqaleni futhi usebenzise indlela ehluke ngokuphelele, indlela obekufanele kube yindlela emisiwe yombhali.

Lokhu kuholele ekuqaleni kohambo olusha ngokuphelele. Akusekho ukuthatha izinqamuleli, okwenza imicabango mayelana nendlela efanele nendawo oya kuyo. Okwamanje umbhali wabona ukuthi udinga izinkomba ezifanele, izinkomba zomhlaba, imishini, futhi ngaphezu kwakho konke indawo efanele ukumnika amandla ohambo oluphumelelayo.

Lokhu ngemuva komunye unyaka noma ngaphezulu kuholele umbhali ekutholakaleni okuphumelelayo.

Ukutholwa: Iqiniso lombhalo oyisihloko. UNkulunkulu uzotholakala eneqiniso, noma umuntu engatholakala enamanga.

Yini ekugcineni eyenziwe lolu hambo lwesibili lwaphumelela? Sicela uqhubeke ufunde ukuze ubone ukuthi yini umlobi ayitholile. Izindatshana ezilandelayo ziwumlando waloluhambo lwesibili futhi oluyimpumelelo ekugcineni. Kungani ungahlanganyeli nalolu hambo nombhali futhi ngokwenza kanjalo, wakhe ukuzethemba kwakho eBhayibhelini?

3. Uhlelo Lokuhamba

Ngaphambi kokuqala kunoma yiluphi uhambo, sibeka (ngamabomu) ngemithetho ethile yokuthi indawo esihlose ukuyikhipha kuphi, ukuthi siziphathe kanjani, isiphi isiqondiso esizothatha, nokuthi singakufeza kanjani lokho, njengokuthi yiziphi izimpawu ezinkulu zesiginali isidingo sokuthola. Uma singenasakhiwo, siyobe sizulazula ngokungenhloso futhi sehluleke ukufinyelela lapho besihlose ukuya khona. Lolu hambo kwakungeke lube olwehlukile. Ngenxa yalokhu, 'imithetho eyisisekelo' elandelayo ibekelwe lolu hambo:

a. Isisekelo (Isiqalo):

Isisekelo ukuthi iBhayibheli liyigunya elilodwa leqiniso, elilandela bonke abanye. Ngakho-ke, lapho kungahle kube khona ukungqubuzana okungahle kwenzeke, iBhayibheli ngaso sonke isikhathi liyothathwa njengomthombo onembile. Ngaphezu kwalokho, akukho lutho olubhalwe eBhayibhelini olufanele lushintshwe ukuze luhambisane nanoma isiphi isiphetho sezwe noma somuntu siqu futhi ngeke sithandabuzwe, noma sihunyushwe ngaphandle komongo.

b. Inhloso (Isizathu sohambo):

Inhloso yezindatshana ezilandelayo, (kususelwa embhalweni wemiphumela yocwaningo lwangempela) kuzoba ukuhlola lokho okushiwo yiBhayibheli ngezehlakalo nangesikhathi sika:

 1. Ukugqilazwa kwamaJuda eBhabhiloni ngesikhathi soMbuso WaseBabele WaseBabiloni,
 2. Ukuchithwa kweJerusalema,
 3. nemicimbi eholela emuva nokulandela lezi zigameko.

Inhloso yawo futhi ukubhekana namaphuzu alandelayo:

 1. Ingabe ibhayibheli linikeza isisekelo esiqinile sokukholelwa ukuthi uJesu waqala ukubusa ku-1914 AD?
 2. Singaba yini nokholo esiprofethweni esiphefumulelwe seBhayibheli?
 3. Singakuthembela ngokunemba kweBhayibheli?
 4. Yimaphi amaqiniso eqiniso walokho okufundiswa yiBhayibheli ngempela?

c. Indlela (Uhlobo Lwezokuthutha):

 • Imibhalo le kwakufanele ihlolwe ngaphandle noma iyiphi i-ajenda yangaphambili, njalo izama ukugwema ukuhumusha komuntu noma okukhona (i-Eisegesis).[Ii]
 • Ukuhumusha kweBhayibheli ngokwalo, kanye nezizathu neziphetho ezinengqondo (i-Exegesis),[Iii] kuzolandelwa.

Lokhu bekuyokwenza umuntu akwazi ukubona ukuthi ukulandelana kwezikhathi zezwe kuvumelana kanjani neBhayibheli kunokuba kuguqulwe.

Futhi, ezimeni ezimbi kakhulu lapho kungavunyelwa khona ukubona uma ngokuchibiyela okuncane kwezinsuku ezingaqinisekile zemicimbi yakudala yomlando, ukulandelana kwezikhathi zezwe kungavuma ngokulandelana kwezikhathi okuthathwe ocwaningweni lwerekhodi leBhayibheli.[Iv] Esimweni, lokhu akutholakalanga kunesidingo.

Le ndlela (Exegesis) isuselwe ku:

 • Umbhalo wethu oyingqayizivele wamaRoma 3: 4 “Kepha uNkulunkulu makatholakale eyiqiniso, noma ngabe wonke umuntu etholakala enamanga"
 • kanye ne-1 Korion 4: 6 “Musa ukwedlula izinto ezibhaliwe"
 • kanye nesimo sengqondo saseBhereya esilotshwe kuzEnzo 17: 11b "Ukuhlola ngokucophelela imiBhalo nsuku zonke ukuthi zinjalo yini lezi zinto ”.
 • nendlela kaLuka kuLuka 1: 3 “Nginqume nokuthi, ngoba ngilandele zonke izinto kusukela ekuqaleni ngokunemba, ukuze ngizibhalele ngokulandelana okunengqondo ”. [V]

Konke ukuphawula kulolu chungechunge lwezihloko kususelwa ekufundeni imibhalo ngqo futhi lapho kubhekiswa khona ukulandelana kwezikhathi zezwe, kuthatha izinsuku zezwe ezamukelwa ngokuvamile. Usuku oluphambili oluthathwe ekulandweni kwezikhathi zezwe yi-539 BC njengephuzu lehange. Kokubili iziphathimandla zezwe nezenkolo (kufaka phakathi oFakazi BakaJehova)[vi], cishe emhlabeni jikelele bavumelana ngokwamukela lolu suku njengonyaka wokubhujiswa kweBabiloni nguKoresi namabutho akhe aseMediya nasePheresiya.

Ngephuzu le-anchor elinjalo, singakwazi ukubala phambili noma emuva kusuka kuleli phuzu. Iphinde indebeshele noma yiziphi izingqinamba ezingathandeki ezingaphakama ngokuhamba kwesikhathi, kusukela kuthinta umphumela. Isibonelo, uma i-539 BCE ibidinga ukuba yi-538 BCE, wonke amanye amaphuzu ohambweni angahamba wonke unyaka futhi, ukugcina ubudlelwane bezikhathi bufana futhi kungaguquki iziphetho.

Nezihlangululo

Ngalesi sikhathi, konke kubalulekile ukuveza ukuthi uma kukhona ukufana kwezinye izifinyezo noma izincazelo kuhlelo lwebhayibheli lwale ndawo ngalesi sikhathi, khona-ke kuzoba ngengozi futhi kwenzeka kuphela ngoba imininingwane yomthombo (ngokuyinhloko idatha) ibhayibheli) kuyafana. Azikho ezinye izifinyezo noma izichasiselo ezazibhalwe phansi noma zadluliselwa noma zaba nomthelela kuhambo lombhali noma ukuhlanganiswa kwaleli rekhodi lokuhamba kombhali.

Imithombo Enconyiwe

Bafundzi bakhutsatwa kakhulu kutsi bafundze emavesi lacashunwe kubo bobabili libhayibheli lelihle le-English Interlinear.

Uma kungenzeka konke kufanele futhi babe ne-Literal Translation enhle, okuthi yize kukhona amaphutha athile asobala, umbhali usabheka i-New World Translation Reference Edition[vii] (1989) (NWT) ukuba.[viii]

Imibhalo eyisihluthulelo kufanele futhi iboniswane kahle kuma-Literal Humusha.[ix] Lokhu kuzokwenza ukuthi noma yikuphi ukuhumusha okukhona (okukhona ngezikhathi ezithile) kwi-NWT kuhlolisiswe kakhulu.

Impendulo yanoma imuphi amaphutha amaqiniso namaphutha okushiywa ayamukelekile, kanye neminye imibhalo efanelekile engaxoxwanga engaba nomthelela kunoma yisiphi isiphetho esifinyelelwe kulolu chungechunge lwezihloko.

d. Izindlela Zokufunda (Izinsiza kusebenza):

Izindlela zokufunda ezilandelayo zalandelwa lapho kulungiswa lolu chungechunge lwezihloko futhi zinconywa kakhulu kubo bonke abafundi beBhayibheli. Impela, izivakashi eziningi ezikulesi siza zizofakaza ngezinzuzo zalezi zindlela.

 1. Ukuthandazela umoya ongcwele ngaso sonke isikhathi sokufunda iBhayibheli.
  • John 14: 26 uthi “Kepha umsizi, umoya ongcwele, uBaba azowuthumela egameni lami, yena uzonifundisa zonke izinto, anikhumbuze zonke izinto enginitshele zona”. Ngakho-ke, okokuqala, njengoba kufanele ngaphambi kokuhlolwa kweBhayibheli, kudingeka sithandaze sicele uMoya Oyingcwele ukuba usihole. UMoya oNgcwele ngeke uvunyelwe. (Lukha 11: 13)
 2. Njalo, ngaso sonke isikhathi, funda umongo.
  • Umongo ungaba amavesi ambalwa nje ngaphambi nangemva kwamavesi akhonjiwe noma acashunwe.
  • Kodwa-ke, kwesinye isikhathi umongo ungaba ngaphezu kwesahluko esisodwa ngaphambi nangesehluko ezingaphezu kwesisodwa ngemuva kokuhlolwa kombhalo. Kuzobe sekutholakala ukuthi iqukethe izinto ezifanele kakhulu ukuqonda ukuthi kungani kwakhulunywa okuthile, izithameli ezazizama ukufinyelela kuzo, kanye nomlando wezemvelo okufanele kuqondwe kuwo.
  • Kungafaka nezinye izincwadi zebhayibheli ezikhuluma ngesikhathi esifanayo.
 3. Ingabe indinyana yombhalo ibhalwe ngokulandelana kwezikhathi noma yindaba?
  • Kufanele kunakekelwe incwadi kaJeremiya, ehlelwe yizihloko ezithile kunokuba ibhalwe ngokulandelana kwezikhathi. Umgomo kaLuka 1: I-1-3 ngakho-ke yayidinga ukusetshenziswa kwiNcwadi kaJeremiah futhi empeleni nayiphi na incwadi yeBhayibheli, ebhalwe ngendaba yezihloko hhayi ngokulandelana kwezikhathi. Ngakho-ke kunconyelwa kakhulu ukwenza umsebenzi wokulungiselela ukuthola ukulandelana kwezikhathi okulandelanayo, ngoba lokhu kungenzeka kuthinte umongo.
  • Njengesibonelo, uJeremia 21 ubhekisela ezenzakalweni ezenzeka eminyakeni eyi-18 ngemuva kwemicimbi kuJeremia 25. Kodwa-ke, ngokucacile i -hluko / i-oda lokubhala (i-21) liyibeka ngaphambi kwemicimbi yangaphambilini eqoshwe esahlukweni 25 encwadini kaJeremiya.
 4. Vumela iBible ikhulume.
  • Uma ungaphindaphinda la mavesi kothile owayengenalo ulwazi ngomlando weBhayibheli, ngabe afinyelela esiphethweni esifanayo nesakho?
  • Uma bebengeke bafinyelele esiphethweni esifanayo pho kungani kungenjalo?
  • Abantu besikhathi somlobi bebhayibheli babengaqonda kanjani indinyana yombhalo? Ngemuva kwakho konke babengenalo lonke iBhayibheli okubhekiselwe kulo.
 5. Ukubonisana ngemiBhalo ngaphandle kokuqagela.
  • Ukuthatha igxathu (i-3) kuqhubeke, ngabe umuntu onganalwazi lwalo mlando weBhayibheli angenza siphi isizathu? Bazofinyelela esiphethweni esifanayo nesakho?
 1. Isiphetho siqinisekiswe Yiminye Imibhalo Esebhayibhelini?
  • Cinga noma yimaphi amavesi ahlobene. Ingabe la mavesi ahlobene adonsela ukunaka kwakho esiphethweni esifanayo naseqinisweni elifanayo?
 1. Sebenzisa noma uhlole ukuhumusha kwama-Interlinear nezincazelo zamagama asemqoka esiHeberu nesiGreki.
  • Izikhathi eziningi, ngokweqiniso Ukuhlola okushiwo nokusetshenziswa kwamagama asemqoka ezilimini zokuqala kungasiza ukucacisa ukuqonda kanye nokuqeda ukukhetha okungenzeka okukhona okukhona.
  • Inothi lokuqapha lidinga ukuphakanyiswa lapha.
  • Le ndlela ayidingi ukusetshenziswa ngokunakekelwa ngezikhathi ezithile, njengoba ezinye izincazelo ezinikezwe kwizichazamazwi ezinjalo ngokwazo zingathinteka ekukhetheni komqambi wesichazamazwi. Kungenzeka ukuthi baba yitolika kunokuhumusha ngokususelwa eqinisweni. Isimiso seBhayibheli kuZaga 15: 22 “ngobuningi babeluleki kukhona okufezwayo"Kufanelekile lapha.
 1. Ukusetshenziswa kwezinsizakusebenza zebhayibheli nezinsiza-zebhayibheli ezingezelelweyo.
  • Kuliqiniso, kuyenzeka futhi kube lusizo ukusebenzisa izinsiza-kusebenza zeBhayibheli nezinsiza ezengeziwe zebhayibheli ngezikhathi ezithile ukusisiza ukuba siqonde izinto ezinemiqondo enzima kakhudlwana. Kodwa-ke, akufanele soze! —Basebenzise ukutolika iBhayibheli. Ibhayibheli kufanele lihlale lizichaza. Yiwo kuphela umthombo ophefumulelwe wokuxhumana ovela kuNkulunkulu.
  • Ungalokothi usebenzise amagama abhaliwe wanoma iyiphi indoda (kufaka neyakho, noma lezi zihloko uqobo) njengesisekelo sokuhunyushwa kweBhayibheli. Vumela iBhayibheli lizitolike ngokwalo. Khumbula amazwi kaJosefa: “Ukuhumusha akuyona yini eyekaNkulunkulu? ” (UGenesise 40: 8)

Ukuqinisekiswa kabusha

Okokugcina, ngaphambi kokuba siqale uhambo lwethu isiqinisekiso sokuzuzisa labo umlando wabo ojwayelekile akuyona inkomishi yabo yetiye. Umbhali angakuqinisekisa ukuthi ayikho i-PHD e-Near Eastern Archaeology noma Umlando edingekayo. Kuhlolwe engubeni evulelekile yomuntu ongazange alimale ekufundeni kwalolu chungechunge! Ngaphezu kwalokho, azikho izibhebhe ze-cuneiform okwakhulunywa ngazo, zafundwa, zahunyushwa, zaguqulwa noma zalinyazwa nganoma iyiphi indlela kulolu hambo. Futhi akukho lapho kufundwe khona izinkanyezi zasendulo namashadi wokubala aboniswanga, athukwa noma asetshenziswa ngenye indlela noma abhekiswa.

Ngalezi zikhulumi ezibalulekile ezingaphandle kwendlela, ngiyacela, qhubeka nami futhi sivumele uhambo lokutholwa luqale! Ngiyethemba ukuthi izokuqukatha ezinye zezimanga lapho usendleleni, njengoba enza kumlobi.

4. Isendlalelo sencwadi kaJeremiya.

Uma ngabe ufundile wena uqobo lukaJeremiya, ngokwesibonelo izingxenye ezithile zokufundwa kweBhayibheli kwamasonto onke, kungenzeka ubonile njengoba sekushiwo ngenhla, ukuthi incwadi kaJeremiya ayibhalwanga ngokulandelana kwezikhathi. Lokhu akufani nezincwadi eziningi ezisebhayibhelini, ngokwesibonelo ezinjengezincwadi zikaSamuel, amaKhosi kanye neziKronike ezibalwa ngokulandelana kwezikhathi[X]. Ngokuphambene, incwadi kaJeremiya ihlelwe ngokuyinhloko ngezihloko ezithile. Ngakho-ke, njengoba kubalulekile ukuthi ukuthola isithombe esicacile sezehlakalo, umongo wazo kanye nesikhundla sazo ngokwemibalo yezikhathi ezilandelanayo, inani elikhulu lomzamo lidinga ukubeka phambili ukuhlela izehlakalo ngokulandelana kwazo. Ukulandela umthetho osetshenziswe nguLuka okukhulunywe ngaye ngenhla, lolu phenyo luzoba isisekelo se2 yethund isihloko kulolu chungechunge.

Iphuzu elilodwa elibalulekile futhi ukuthi ube nokuqonda okuyisisekelo kwamakhalenda asendulo. Lokhu kusiza umuntu ukuthi akwazi ukubeka izehlakalo ngokulandelana kwezikhathi. Lesi sisekelo sizophinda futhi sivumele umuntu ukuthi abone izixhumanisi zamarekhodi okuvubukulwa okufana namacwecwe e-cuneiform aqinisekisa irekhodi leBhayibheli uma umuntu ekhetha ukwenza kanjalo. Isigaba esilandelayo singumzamo wokuhlinzeka ngesibukezo esilula samakhalenda asetshenziswa ngalesi sikhathi emlandweni webhayibheli, okwanele ukuqonda ukulandelana kwezigigaba. Incazelo eningilizayo ingaphandle kwemingcele yalesi sihloko njengoba ingaba yinkimbinkimbi kakhulu. Kodwa-ke, ngezinhloso zohambo lwethu ukubukwa konke okulula konke kuyadingeka futhi akukuthinti imiphumela.

Amakhalenda:

Kubalulekile ukukhumbula futhi uqonde ukuthi iminyaka yekhalenda laseBabiloni nelamaJuda kwakungewona amakhalenda asekelwe kuJanuwari afana nekhalenda likaGregorian elalisetshenziswa kakhulu emazweni asentshonalanga. Ikhalenda lenkolo yamaJuda lasungulwa ngesikhathi sokuFuduka (i-Eksodusi 12: 1-2) kanye nekhalenda laseBabiloni laqala ngoMashi / Ephreli (Nisan / Nisannu) njengenyanga yokuqala yonyaka. Esikhundleni senyanga yokuqala yonyaka ibe nguJanuwari, inyanga yokuqala yaqala ngoNisan / Nisannu[xi] elihambelana cishe nenyanga yethu ephakathi nenyanga kaMashi kuya maphakathi nenyanga ka-Ephreli. Kwakungamakhalenda wenyanga, okususelwa kumjikelezo wenyanga wenyanga ofana nezinsuku ezingama-29.5. Yingakho izinyanga zishintshana ngobude phakathi kwezinsuku ze-29 ne-30 kukhalenda lamaJuda. Ikhalenda likaGregory esilazi, likhalenda elanga, elisuselwa ekujikelezeni komhlaba kwelanga ilanga. (Zombili lezi zinhlobo zamakhalenda zazinokushintshwa okulungiselelwe ukuhambisana nonyaka weqiniso welanga wezinsuku ze-365.25. Ikhalenda le-Lunar lisebenza ngomjikelezo weminyaka ye-19, ikhalenda leSolar ngokuyisisekelo umjikelezo weminyaka ye-4)

Iminyaka yeRegnal:

AbaseBabiloni babenomqondo weminyaka yeRegnal kubabusi babo. Uhlelo lokuqomisana lonyaka we-regnal lwalunonyaka wokungena (ngokuvamile obizwa ngokuthi unyaka we-0 ngabalobi bezomlando) ngonyaka owisele wekhalenda lokuqala lapho bethola ubukhosi futhi baba yinkosi. Unyaka wabo wokuqala we-regnal uqalile ngonyaka wabo wokuqala wekhalenda.

Usebenzisa isibonelo sanamuhla, uma iNdlovukazi u-Elizabeth waseNgilandi eshonile ngasekupheleni kukaSepthemba, izinyanga zika-Okthoba kuya maphakathi no-Mashi (wonyaka olandelayo wekhalenda likaGregorian) kuzoba unyaka olandelayo (unyaka we-0 (zero) noma unyaka wokutholwa kwakhe. ozongena esikhundleni (olandelayo ngokulandelayo) kungenzeka kube yiPrince Charles, mhlawumbe ethathe igama likaCharles III. Ngaphansi kohlelo lweminyaka yaseBabylonia, unyaka we-1 weKing Charles III uzoqala ngoMashi / Ephreli ngokuqala kwekhalenda elisha laseBabylon. Ngakho-ke. Ithebhulethi ye-cuneiform yeNkosi uCharles III ekuqaleni kukaMashi kungenzeka ibhalwe unyaka u-0, iNyanga 12, uSuku 15, kanti ithebhulethi langoMashi ngasekupheleni kwalo lalizoba unyaka u-1, inyanga 1, usuku 1.

Isibonelo, kumdwebo olandelayo (fig 1.1) sinekhalenda likaGregorian esilijwayele. Unyaka wokubusa waseBabiloni waqala ngo-Ephreli kuya kuMashi cishe.[xii] I-Scenario 1 ikhombisa iminyaka yobudala yeNdlovukazi u-Elizabeth II ngokuya ngohlelo lwaseBabiloni.[xiii] I-Scenario 2 ikhombisa ukuthi uhlelo lwe-regnal lusebenze kanjani ekufeni kweMonarch enesimo esihle sokufa kwakhe kwi-30th Septhemba 2018. Izinyanga ezisele kuze kube yikhalenda elisha laseBabiloni nonyaka we-regnal kuqale ngo-Ephreli bekuzobhalwa njengeNyanga ye-7 njll, unyaka we-Accession[xiv] (okuvame ukubizwa ngayo njengoNyaka 0), ngeNyanga ye-1 Year 1 ibhekisa enyangeni yokuqala yekhalenda lokuqala laseBabiloni (kanye ne-regnal) ngonyaka ngemuva kokutholwa.

I-Fig 1.1 Isibonelo sonyaka waseRegic Regnal wokuqomisana njengoba kufakwa kwiNdlovukazi yanamuhla.

UNebukadinesari, u-Evil-Merodach namanye amaKhosi aseBabiloni namakhosi aseJudiya okukhulunywa ngawo, anikezwa ekhalendeni lasebhayibhelini ukuqomisana esikhundleni sekhalenda yanamuhla yokuqomisana kule ngxoxo (kaJeremiya nokunye). UBelishasari, uNabonidus, uDarius umMede, uKoresi, uCambyses, uBardiya kanye noDarius the Great nabo bonke kubhekiselwe kubo kwiBhabheli laseRegiso leminyaka njengoba bakhonjiswa nguDaniel, uHagayi, uZakariya no-Ezra ababhala ngombono wosuku lwaseBabiloni noma amaphilisi e-cuneiform, futhi isetshenziselwe isisekelo sokulandelana kwezikhathi zezwe.

Okwengeziwe isizinda nokuqhathanisa amakhalenda, bheka ikhasi lewebhusayithi leNASA.

Sicela wazi ukuthi Ikhalenda Lenkolo LaseJudeya elikhonjiswe lapha yikhalenda elisetshenziswa namuhla.[xv] Ngokomlando iJudean Civil (yezolimo) kanye nekhalenda lakwa-Israyeli (Northern Kingdom) yehluka ezinyangeni eziyisithupha kwikhalenda lenkolo elalisetshenziswa nguMbuso wakwaJuda ngalesi sikhathi. Ngiyaqala unyaka omusha omusha wamaSecurity wamaJuda nge1st usuku lukaTishri (inyanga 7), kepha inyanga yokuqala ithathwa njengoNisan.[xvi]

Ukusisiza ukuthi siqhubeke silandele indlela eyiyo ohambweni lwethu lokutholwa, kudingeka siqaphele izimpawu ezithile zomhlaba kanye nezimpawu zokungena futhi zizofakwa esihlokweni esilandelayo. Le ndatshana elandelayo izodalula izimpawu esizodinga ukuzibona njengoba sihamba ngokuqala ngama (2) isifingqo sezahluko ezibalulekile ezivela ezincwadini zikaJeremiya, uHezekeli, uDaniel kanye no-2 Amakhosi kanye ne-2 yeziKronike ezihlelwe ngokulandelana kwezenzakalo. Lokhu kuzokwenza ukuthi umfundi azijwayeze ngokushesha okuqukethwe yilezi zincwadi.[xvii] Kuzophinde futhi kuvume ukuthi kubhekwe ngokushesha ngemuva kwalokho kuzoba lula ukubeka umbhalo othize esimweni nasikhathi sesikhathi.

Uhambo lwakho lokutholwa ngokusebenzisa isikhathi - izifinyezo zesahluko - (Ingxenye 2), luzofika kungekudala….   Uhambo Lokutholwa Ngokuhamba kwesikhathi - Ingxenye 2

____________________________________

[i] I-NWT - INguqulo Yezwe Elisha YemiBhalo Engcwele 1989 Reference Edition lapho kuthathwe khona zonke izingcaphuno zemibhalo ngaphandle kwalapho kuboniswe ngenye indlela.

[Ii] I-Eisegesis [<IsiGreki eis- (ku) + hègeisthai (ukuhola). (Bheka i-'exegesis '.)] Inqubo lapho umuntu eholela ekutadisheni ngokufunda umbhalo ngokuya ngemibono esivele ikhona yezincazelo zayo.

[Iii] I-Exegesis [<IsiGreki exègeisthai (ukutolika) ngafanele (ngaphandle) + hègeisthai (ukuhola). Okuhlobene nesiNgisi 'seek'.] Ukuhumusha umbhalo ngendlela ka Ukuhlaziywa ngokuphelele kokuqukethwe kwayo.

[Iv] Ngakho-ke akukho ngxoxo noma ukuhlaziya kwamarekhodi e-cuneiform njengoba kugxilwe kakhulu kurekhodi leBhayibheli. Zonke izinsuku ezisetshenzisiwe zihlobene nosuku olwamukelwe yizo zonke izinhlaka zika-Okthoba 539 BCE zokuwa kweBabiloni kuKoresi. Uma ngabe lolu suku luhanjisiwe, cishe zonke ezinye izinsuku kule ngxoxo zizohamba ngesilinganiso esilinganayo, ngaleyo ndlela zingabi nomphumela eziphethweni ezifinyelelwe.

[V] Noma yikuphi ukunemba kokucaphuna kanye neqiniso akuhlosile futhi kusindile lapho kufundwa khona ubufakazi obuningi. Ngakho-ke, umbhali angayazisa impendulo nge-imeyili ku- Tadua_Habiru@yahoo.com nganoma yikuphi ukunemba kokucaphuna noma iqiniso noma emazwaneni ahambisana nalesi sihloko.

[vi] Kubandakanya noFakazi BakaJehova njengokubhalwa kwale ndatshana ngo-Agasti 2018.

[vii] Naphezu kwamaphutha owaziwayo we-NWT Reference Edition, ihlala ingxenye enkulu (okungenani ngombono wombhali) ukuhumusha okuhle, okungaguquki, okungokoqobo, ngokweqiniso ezincwadini zeBhayibheli okwakubhekiselwe kuzo ku-This Journey ngokusebenzisa Isikhathi. Futhi kungukuhumusha lapho iningi loFakazi BakaJehova osekuyisikhathi eside bejwayela kakhulu futhi bekhululekile ukukusebenzisa.

[viii] Iziphakamiso (ezisetshenziswa ngumlobi) zifaka https://www.biblegateway.com/ , https://www.blueletterbible.org/ , http://www.scripture4all.org/ , http://bibleapps.com/ , http://biblehub.com/interlinear/ ; Zonke lezi ziqukethe ukuhumusha okuningi futhi ezinye ziqukethe amaBhayibheli esiHeberu we-Interlinear namaGreek Interlinear Bibles anezixhumanisi zamagama ku-Online Strong's Concordance. http://www.lexilogos.com/english/greek_translation.htm# , http://www.biblestudytools.com/interlinear-bible/

[ix] Ukuhumusha okungumbhalo kufaka phakathi: I-Young's Literal Translation, i-New American Standard Bible, i-English Standard Version, i-NWT Reference Edition ye-1984, ne-Darby's Translation. Ukuhunyushwa kwe-Paraphrase (Akunconyiwe) kubandakanya: Ukubuyekezwa kwe-NWT 2013, The Living Bible, New King James Version, NIV.

[X] Ukulandelana kwezikhathi - ngedethi noma ukulandelana kwezikhathi kwemicimbi.

[xi] Ukupelelwa Kwamagama wezinyanga kuyehlukahluka ngokuya ngesikhathi nangokusho komhumushi kepha okuyikhona kutholakala kakhulu kuyanikezwa. Amagama enyanga yamaJuda neyaseBabiloni anikezwa ndawonye ezindaweni eziningi kulezi zihloko, umhlangano osetshenziswayo ungowamaJuda / waseBabiloni.

[xii] Inyanga yangempela bekunguNisan / Nisannu ovame ukuqala ngase-15th Mashi ngo-ikhalenda lethu lanamuhla.

[xiii] Ukubusa kwakhe kwangempela kwaqala i-6th NgoFebhuwari 1952 ngokushona kukayise King George VI.

[xiv] I-Accession Year ngokuvamile ibizwa ngoNyaka 0.

[xv] Ngaphambi kwe-6th I-Century AD izinyanga zekhalenda lamaJuda zazibekiwe ngokubhekwa kunokuba zibe ubude obude, ngakho-ke ubude benyanga ethile ngesikhathi sokudingiswa kwaseBabiloni kungenzeka buhluke ngo- - - 1 usuku ngenyanga.

[xvi] https://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/526874/jewish/The-Jewish-Month.htm

[xvii] Ukufundwa okusheshayo kwalezi zincwadi Zebhayibheli isikhathi esifushane kunconyelwa kakhulu ukuba (a) kuqinisekise ukufingqa okusezihlokweni, (b) kunikeze isizinda kanye (c) nokwazisa umfundi ngezehlakalo, ukuprofeta kanye nezenzo zalokho isikhathi esivela ekubuseni kukaJosiya kuye kwiNkathi yokuqala yasePheresiya.

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  3
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x