Sawubona, Eric Wilson lapha.

Kungimangaze ukusabela okwenziwe yividiyo yami yokugcina emphakathini woFakazi BakaJehova bevikela imfundiso yeJW yokuthi uJesu unguMikayeli Ingelosi enkulu. Ekuqaleni, bengingacabangi ukuthi le mfundiso ibaluleke kangako emfundisweni yoFakazi BakaJehova, kodwa impendulo ingitshela ukuthi ngibukele phansi ukubaluleka kwayo. Lapho ngenza amavidiyo abonisa ukuthi imfundiso ka-1914 yayingamanga, ngathola impikiswano encane kakhulu engokomBhalo. O impela, bekukhona abazondayo ngenzondo yabo, kepha lokho kumane nje kuyimbudane engenamandla. Ngithole ukumelana okuncane kakhulu ekuvezweni ukuthi enye imfundiso yezimvu ibingumbombayi. Okukhathaza kakhulu ukuthi ngabe ipharadesi lizoba yini emhlabeni. (Impendulo emfushane: Yebo, kuzoba njalo.) Manje kungani ividiyo ekhuluma ngoJesu engeyona ingelosi yashaya isibindi esingaka koFakazi?

Kungani oFakazi BakaJehova bevikela le mfundiso ngesibindi?

Kunemimoya emibili esebenza emhlabeni. Kunomoya ongcwele osebenza ezinganeni zikaNkulunkulu, nomoya kaSathane, uNkulunkulu waleli zwe. (I-2 Co 4: 3, 4)

USathane uyamzonda uJesu futhi uzokwenza konke okusemandleni akhe ukuthi angasivumeli ukuba sibe nobuhlobo naye futhi ngaye noBaba wethu osezulwini. Abantwana bakaNkulunkulu bayisitha sakhe, ngoba bayinzalo lapho ukunqotshwa kwakhe okuphelele kuqinisekiswa khona; ngakho-ke, uzokwenza noma yini ukuvimba ukukhula kwaleyo mbewu. (Genesise 3:15) Ukumelela kabi uJesu kungenye yezindlela zakhe eziyinhloko zokufeza lokho. Uzokwenza noma yini ukuqeda noma ukuphazamisa ubudlelwano bethu neNdodana kaNkulunkulu, yingakho ngazizwa ngiphoqelekile ukuqala lolu chungechunge ngobunjalo beNdodana kaNkulunkulu.

Ngakolunye uhlangothi, unemfundiso kaZiqu-zintathu. Iningi leLobukholwa likholelwa ukuthi uZiqu-zintathu umele isimo sikaNkulunkulu ngakho-ke, isimo seNdodana kaNkulunkulu, noma njengoba besho kuye: “uNkulunkulu iNdodana”. Le nkolelo igxile enkolelweni yabo kangangokuthi ababheki noma ngubani ongayemukeli imfundiso kaZiqu-zintathu njengomKristu weqiniso. (Uma kwenzeka uzibuza, sizobe sibheka uZiqu-zintathu ngokuningiliziwe ochungechungeni lwamavidiyo azayo.)

Ngakolunye uhlangothi, unoFakazi BakaJehova abamelene noZiqu-zintathu noma abangakholwa, kanye nedlanzana lamahlelo obuKrestu, okuthi-ke koFakazi okungenani — banikeze inkonzo yezindebe kuJesu njengeNdodana kaNkulunkulu, futhi baze bambone njengo unkulunkulu, esaphika ubuNkulunkulu bakhe futhi embeka eceleni. Kunoma yimuphi uFakazi ngaphandle ongavumelani nami, ngingacela ukuthi ngaphambi kokuthi ungibhalele imibono evuthayo, uhlanganyele kokuzivocavoca okuncane. Lapho niseqenjini lenu elilandelayo lenkonzo yasensimini, nihleli ngesikhathi sekhefu laphakathi nekhofi ekuseni, bhekiselani kuJesu esikhundleni sikaJehova engxoxweni yenu evamile. Nganoma yisiphi isikhathi engxoxweni lapho uvame ukubiza khona igama likaJehova, faka uJesu. Futhi ngokuzijabulisa, mbize ngokuthi "iNkosi yethu uJesu", ibinzana elivela emiBhalweni izikhathi ezingaphezu kwekhulu. Bheka nje umphumela. Buka ingxoxo ifika kuma ngokungathi uvele usebenzise inhlamba. Uyabona, awusakhulumi ulimi lwabo.

Ebhayibhelini le-NWT, elithi "Jesus" livela izikhathi ze-1,109, kepha emibhalweni yesandla ye-5,000 + yemiBhalo YamaKristu, igama likaJehova aliveli nakancane. Noma ungeza inani lezikhathi lapho ikomidi labahumushi le-NWT libona kufanelekile ukufaka igama lakhe ngokunqumela — ngoba licabanga ukuthi kufanele liye lapho-usathola isilinganiso esilingana nesine sokuvumela igama likaJesu. Noma sinikezwe imizamo emihle yeNhlangano yokusenza sigxile kuJehova, ababhali abangamaKristu baye basibheka kuKristu.

Manje ake ubheke ukuqhathanisa INqabayokulinda ukubona ukuthi yiliphi igama eligcizelelwa.

'UNuf uthe? Cha? Usenakho ukungabaza? Ucabanga ukuthi nginehaba? Bheka lo mfanekiso ovela kumagazini ka-Ephreli 15, 2013 we INqabayokulinda.

Uphi uJesu? Ungabuyeli kimi, njengoba abanye besho, bethi uJesu akakhonjiswa ngoba lokhu kumelela kuphela ingxenye esemhlabeni yeNhlangano kaJehova. Ngempela? Pho kungani uJehova elapha? Uma kuyingxenye yasemhlabeni kuphela, kungani ukhombisa uJehova enqoleni yakhe okuthiwa. (Ngithi lokho kubizwa ngoba akukho ndawo kulo mbono kaHezekeli, noma kulo lonke iBhayibheli ngalokhu, lapho uJehova aboniswa khona egibele inqola. Uma ufuna isithombe sikaNkulunkulu enqoleni, kufanele uye ebuhedeni izinganekwane. Awungikholwa? I-Google it!)

Kepha buyela odabeni olusondele. Ibandla lobuKrestu kubhekiselwa kulo njengoMlobokazi kaKristu.

Ngakho-ke, yini esinayo lapha? Uma ufunda abase-Efesu 5: 21-33, uzobona ukuthi uJesu uboniswa njengendoda nomakoti wayo. Ngakho-ke lapha sinesithombe soMlobokazi noYise woMlobokazi, kepha uMyeni akekho? Abase-Efesu futhi babiza ibandla ngokuthi uMzimba kaKristu. UKristu uyinhloko yebandla. Ngakho-ke, yini esinayo lapha? Umzimba ongenakhanda?

Enye yezizathu zokuncipha kwendima kaJesu eyenzekile ukuthi kube ukwehliswa kweNkosi yethu esimeni sokuba yingelosi.

Khumbula, abantu bangaphansi kakhulu kunezingelosi.

“… Uyini umuntu ukuthi uyamkhumbula, noma indodana yomuntu ukuthi uyinakekela? Wamenza waba ngaphansana kwezingelosi; Wambeka umqhele wenkazimulo nodumo. ”(Ps 8: 4, 5 BSB)

Ngakho-ke, uma uJesu eyingelosi nje, kusho ukuthi wena nami siphansi kancane kunoJesu. Ngabe lokho kubonakala kuwubuwula, nokuhlambalaza kuwe? Kuyenzeka kimi.

Ubaba usitshela ukuthi, "Phendula isiwula njengobuwula baso, funa sizibone sihlakaniphile." (IzA 26: 5 BSB) Kwesinye isikhathi, indlela engcono kakhulu yokubonisa ubuphukuphuku bomugqa wokucabanga ukuwufinyelela ngokweqile. Isibonelo: Uma uJesu enguMikayeli, khona-ke uMikayeli unguNkulunkulu, ngoba uJohn 1: 1 uthi, ebeka ngamanye amazwi, "Ekuqaleni kwakunguMikayeli Ingelosi Eyinhloko, futhi Ingelosi Eyinhloko uMikayeli wayenoNkulunkulu, kanti uMikhayeli oyinhloko uMikayeli wayengunkulunkulu." (Johane 1: 1)

Zonke izinto zenziwa nguMichael, ingelosi enkulu ngokusho kukaJohn 1: 3 noKol 1:16. Ingelosi enkulu uMichael wenza indawo yonke. Kumele sibeke ukholo kuMikayeli oyiNgelosi enkulu ngokusekelwe kuJohane 1:12. Ingelosi enkulu uMikayeli “uyindlela neqiniso nokuphila. Akekho oza kuBaba ngaphandle kokuba eze ”Ingelosi eyinhloko uMikayeli. (Johane 14: 6) 'UyiNkosi yamakhosi noMbusi wababusi.' (Re 19: 16) Ingelosi enkulu uMikayeli "ungubaba ongunaphakade". (Isaya 9: 6)

Kepha abanye, besanamathele enkolelweni, bazocaphuna iSambulo 12: 7-12 baphikise ngokuthi ngubani omunye ngaphandle kukaJesu ongaba nguye oxosha uDeveli ezulwini? Ake sibheke, akunjalo?

“Kwavuka impi ezulwini: UMikayeli nezingelosi zakhe balwa nodrako, nodrako nezingelosi zakhe balwa kodwa abaze banqoba, futhi indawo yabo ayabe isatholakala ezulwini. Ngakho-ke kwaphonswa phansi udrako omkhulu, inyoka yokuqala, lowo obizwa ngokuthi uDeveli noSathane, odukisa umhlaba wonke owakhiwe; waphonswa phansi emhlabeni, nezingelosi zakhe zaphonswa phansi kanye naye. Ngezwa izwi elikhulu ezulwini lisithi: “Manje sekufikile insindiso namandla nombuso kaNkulunkulu wethu negunya likaKristu wakhe, ngoba umphikisi wabafowethu uphonswe phansi, obamangalela imini nobusuku phambi kukaNkulunkulu wethu! Futhi bamehlula ngenxa yegazi leWundlu nangenxa yezwi lokufakaza kwabo, futhi abayithandanga imiphefumulo yabo ngisho nalapho bebhekene nokufa. Ngenxa yalokhu thokozani nina mazulu nani enihlala kuwo! Maye kuwo umhlaba nakulwandle, ngoba uDeveli wehlele kini, ethukuthele kakhulu, azi ukuthi unesikhathi esifushane. ”(Re 12: 7-12)

OFakazi bathi lokhu kwenzeka ngo-Okthoba we-1914 nokuthi uMichael ngempela unguJesu.

AmaKristu agcotshiwe anamuhla akhomba kusengaphambili ku-Okthoba 1914 njengosuku olubalulekile. (w14 7/15 kk. 30-31 isig. 10)

Ngokusobala, ngokomongo, le mpi yenzeke ngoba ngokwevesi 10, "manje sekwenzekile insindiso namandla noMbuso kaNkulunkulu wethu negunya likaKristu wakhe". Njengoba oFakazi bebeka ukubekwa esihlalweni sobukhosi negunya likaKristu ngo-Okthoba, 1914, le mpi kumele ukuthi yenzeka ngaleso sikhathi noma ngemuva nje kwalokho.

Kodwa kuthiwani 'ngomaye womhlaba nolwandle' olandelayo?

KoFakazi, usizi luqala ngeMpi Yezwe Yokuqala, bese luqhubeka ngezimpi eziningi, izifo eziwumshayabhuqe, indlala nokuzamazama komhlaba. Ngamafuphi, ngoba uSathane wayethukuthele, wabangela ukuchitheka kwegazi okuningi kwabangu-20th Ikhulu leminyaka.

Ngaphezu kwalokho, ibinzana elithi "bamehlula ngenxa yegazi leWundlu nangenxa yezwi lofakazi babo" kumele lisebenze koFakazi BakaJehova kusukela ku-1914 kuya phambili.

Izinkinga ziqala ngaso leso sikhathi ngale ncazelo. Okokuqala, ngokusho koFakazi, uSathane wayengeke aphonswe phansi ngaphambi kuka-Okthoba ka-1914, kodwa impi (umaye) okwakuthiwa uyimbangela ngenxa yolaka lwakhe olukhulu, yayivele iqhubeka ngaleso sikhathi. Yayiqale ngoJulayi walowo nyaka, futhi izizwe bezilungiselela yona komunye wemijaho emikhulu yezikhali emlandweni iminyaka eyishumi edlule. Ingabe uDeveli wayehlela ukuthukuthela?

Ngaphezu kwalokho, amaKristu ayekade 'enqoba uSathane ngezwi lokufakaza kwawo kusukela esikhathini sikaKristu'. Akukho lutho olwehlukile ngokholo nobuqotho babaFundi BeBhayibheli lokubahlukanisa namaKristu athembekile phakathi namakhulu eminyaka.

Ngaphezu kwalokho, igunya likaKristu aligcinanga nje ngo-1914, kodwa lalilokhu lisebenza kusukela ekuvukeni kwakhe. Akashongo yini ukuthi, “Nginikwe lonke igunya ezulwini nasemhlabeni”? (Mt 28:18) Wakuthola lokho ngo-33 CE, futhi bekungaba nzima ukucabanga ukuthi wanikwa igunya elithe xaxa kamuva. Ngabe “lonke igunya” alisho “lonke igunya”?

Kepha ngicabanga ukuthi umkhali wangempela ngulandelayo:

Cabanga ngalokhu. UJesu ushiya umhlaba abuyele ezulwini ayokwamukela umbuso awutholile ngenkambo yakhe yokwethembeka emhlabeni. UJesu wakufanekisa lokhu ngomfanekiso oqala ngokuthi, “Umuntu othile wobukhosi wahambela ezweni elikude eyozitholela amandla ombuso futhi abuye.” (Luk 19:12) Lapho efika ezulwini, ngo-33 CE, leliHubo eliyisiprofetho lagcwaliseka:

UJehova wathi kuyo iNkosi yami:
Hlala ngakwesokunene sami
Ngize ngibeke izitha zakho zibe yisenabelo sezinyawo zakho. ”
(IHubo 110: 1)

UJehova utshela uJesu, iNkosi esanda kuthweswa umqhele, ukuba ahlale ngokuqinile ngenkathi yena (uJehova) ebeka izitha zikaJesu ezinyaweni zakhe. Qaphela, uNkulunkulu akazibhubhisi izitha zakhe, kodwa uzibeka ezinyaweni zakhe. Isenabelo sezinyawo zikaJehova ngumhlaba. (Isaya 66: 1) Kulandela ukuthi izitha zikaJesu zaziyovalelwa emhlabeni. Lokho kuhambisana ngokuphelele nalokho okuchazwa kwenzeka kuSathane namademoni akhe kusAmbulo isahluko 12.

Noma kunjalo, uJesu akakwenzi lokhu. Uyaliwe ukuba ahlale lapho uJehova ekwenza. Njenganoma iyiphi inkosi, uJehova uNkulunkulu unamabutho enza intando yakhe. Ubizwa ngokuthi “uJehova wamabutho” izikhathi ezingamakhulu eBhayibhelini futhi amabutho akhe ayizingelosi. Ngakho-ke, ukwenza leliHubo ligcwaliseke, uMikayeli, hhayi uJesu, wenza ngokomyalo kaNkulunkulu futhi ngokuba ngomunye wezikhulu zezingelosi ezihola phambili kuhola ibutho lakhe lezingelosi ukuyolwa noDeveli. Ngale ndlela, uJehova ubeka izitha zikaJesu ezinyaweni zakhe.

Lokhu kwenzeke nini?

Yebo, yaqala nini insindiso, amandla, umbuso kaNkulunkulu negunya likaKristu? Impela hhayi ngo-1914. Sivele sabona nje ukuthi uJesu uthi lonke igunya selivele lingukulandela ukufa nokuvuka kwakhe. Umbuso kaNkulunkulu noKristu wakhe waqala ngaleso sikhathi, kepha uJesu watshelwa ukuthi makahlale ngokubekezela kuze kube yilapho izitha zakhe zehliswa njengesitulo sezinyawo zakhe.

Ngakho-ke kunesizathu sokukholelwa ukuthi ukuxoshwa kukaSathane kwenzeka ngekhulu lokuqala, ngemuva nje kokwenyuka kukaJesu ezulwini. Kuthiwani ngawo wonke umbono ochazwe kusAmbulo isahluko 12? Lokho kuzoba yisihloko sechungechunge lwamavidiyo azayo, uma uNkulunkulu evuma. Njengoba sibheka umbono osele singakuthola yini ukuhambisana nokuqonda ukuthi kwenzeka ngekhulu lokuqala? Angiyena owokuqala, okholwa yikho konke emiBhalweni yamaKrestu kwenzeka ngekhulu lokuqala. Ngikholwa ukuthi kufanele sithathe imiBhalo njengoba iza futhi silandele iqiniso noma ngabe liholelaphi. Angisho ngokugomela ukuthi lesi siprofetho sagcwaliseka ngesikhathi sokunyuka kukaKristu, kuphela ukuthi kungenzeka ngokusobala futhi njengamanje sibonakala sihambisana nokulandisa kweBhayibheli.

Kungumthetho onengqondo ukuthi ngenkathi singeke ngaso sonke isikhathi sazi ukuthi into ethile iyini, kaningi kakhulu singakwazi ukukhipha ukuthi siyini.

Ubufakazi bokuthi lesi siprofetho asizange sigcwaliseke ku-1914. Ngikholwa ukuthi isisindo sobufakazi sikhomba ekhulwini lokuqala, kepha uma ubufakazi buza ngaphambili ukuboleka ukuthembeka kolunye usuku, sonke kufanele sivulekele ukusicabangela.

Ngabe uqaphele ukuthi, ngokuzikhulula emibonweni esiphoqa ukuthi siphoqelele imfundiso yenkolo esifundweni sethu seMibhalo, sikwazi kanjani ukuqonda okulula, okungaguquguquki ngokombhalo kunalokho ebesikuphethe ngaphansi kwezinkolelo zethu zakudala? Akukwanelisi lokho?

Lokhu kungumphumela wokubheka izinto ngokweqile kunokuba kubhekwe ngaphandle kokwehla. Uyakhumbula ukuthi lawo magama amabili asho ukuthini? Sixoxe ngabo kumavidiyo adlule.

Ukubeka ngenye indlela, kwanelisa ngokwedlulele ukuvumela iBible lisiholele eqinisweni kunokuzama ukuyiphoqa ukuthi isekele iqiniso lethu.

Empeleni, isizathu esenza oFakazi BakaJehova bakholelwe ukuthi uMikayeli iNgelosi enkulu nguJesu kungumphumela oqondile we-eisegesis, wokuzama ukuphoqa imiBhalo ukuthi isekele iqiniso labo. Iziprofetho zamakhosi asenyakatho naseningizimu kanye nezinsuku eziyi-1,290 nezinsuku eziyi-1,335 zikaDaniel zithintekile sonke isidingo sabo sokusekela u-1914.

Lokhu konke kwenza isifundo sento esihle kakhulu ngobungozi bale ndlela yokufunda. Kwividiyo yethu elandelayo, sizokusebenzisa lokhu njengendlela yokufunda ukuthi singalitadishi kanjani iBhayibheli bese sizokwenza ucwaningo lwethu sisebenzisa indlela efanele yokufika eqinisweni leBhayibheli. Sizobeka amandla okutholakala ezandleni zakho, ezandleni zomKristu ngamunye, lapho kufanele khona. Hhayi ezandleni zeziphathimandla ezithile zesonto, uPapa othile, uKhadinali othile, uMbhishobhi othile othile, noma iNdikimba Ebusayo ethile.

Siyabonga ngokubuka. Sicela uchofoze ubhalise uma ufisa ukwaziswa ngokukhishwa kwevidiyo okulandelayo.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    40
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x