Sawubona. Igama lami ngingu-Eric Wilson. Futhi namhlanje ngizokufundisa ukudoba. Manje ungacabanga ukuthi lokho kuyaxaka ngoba mhlawumbe uyiqale le vidiyo ucabanga ukuthi iseBhayibhelini. Yebo, kunjalo. Kukhona isisho: nika indoda inhlanzi bese uyondla usuku olulodwa; kodwa mfundise ukuthi ukudoba kanjani ukondla impilo yakhe yonke. Esinye isici salokho ukuthi, kuthiwani uma unikeza umuntu inhlanzi, hhayi kanye kuphela, kodwa nsuku zonke? Masonto onke, njalo ngenyanga, unyaka nonyaka — unyaka nonyaka? Kwenzekani-ke? Ngemuva kwalokho, indoda incike ngokuphelele kuwe. Uba nguyena omhlinzeka ngakho konke akudingayo ukuze akudle. Futhi yilokho iningi lethu elidlule ezimpilweni zethu.

Sijoyine inkolo eyodwa noma enye, futhi sadla endaweni yokudlela yenkolo ehleliwe. Futhi inkolo ngayinye inemenyu yayo, kepha empeleni iyafana. Nondliwa ngokuqonda, ngezimfundiso, nangokuchazwa kwabantu, sengathi kuvela kuNkulunkulu; kuya ngalezi ukuze usindiswe. Konke lokho kuhle futhi kuhle, uma ngempela ukudla kukuhle, kunomsoco, kunenzuzo. Kepha, njengoba abaningi bethu sebeze bazobona — ngeshwa abenele ngathi — ukudla akunamsoco.

O, kukhona ukubaluleka okuthile kukho, ngokungangabazeki ngalokho. Kepha siyayidinga yonke, futhi konke kufanele kube nomsoco ukuze sizuze ngokweqiniso; ukuze sizuze insindiso. Uma ingcosana yayo inobuthi, akunandaba ukuthi konke okunye kunomsoco. Ubuthi buzosibulala.

Ngakho-ke lapho sifinyelela kulokho kuqonda, siyabona futhi ukuthi kufanele sizidobele. Kufanele sizondle thina; kufanele sipheke ukudla kwakho; asikwazi ukuncika kulezo zidlo ezilungisiwe ezivela kwabezenkolo. Futhi leyo yinkinga, ngoba asazi ukuthi singakwenza kanjani lokho.

Ngithola ama-imeyili njalo, noma ukuphawula esiteshini se-YouTube lapho abantu bangibuza khona, “Ucabangani ngalokhu? Ucabangani ngalokho? ” Konke kuhle futhi kuhle, kepha konke abakucela ngempela ukutolika kwami, umbono wami. Futhi akukhona yini lokho esikushiya ngemuva? Imibono yamadoda?

Akufanele yini sibuze ukuthi, “Uthini uNkulunkulu?” Kepha sikuqonda kanjani okushiwo nguNkulunkulu? Uyabona, lapho siqala ukufunda ukudoba, sakhelwa kulokho esikwaziyo. Futhi esikwaziyo ngamaphutha esikhathi esedlule. Uyabona, inkolo isebenzisa i-eisegesis ukufika ezimfundisweni zayo. Futhi yilokho kuphela esikwaziyo, i-eisegesis, ngokuyisisekelo okubeka imicabango yakho eBhayibhelini. Ukuthola umbono bese ubheka okuthile okuzokufakazela. Futhi-ke, okwenzekile kwesinye isikhathi uthola ukuthi abantu bashiya inkolo eyodwa bese beqala ukuqhamuka nemibono yabo engasile, ngoba basebenzisa izindlela ezifanayo abazishiya ngemuva.

Umbuzo uba, yini edonsela i-eisegesis noma ukucabanga kwe-eisegetical?

Nokho, u-2 Petru 3: 5 uqopha lo mphostoli ethi: (ekhuluma ngabanye) “ngokwesifiso sabo, leli qiniso liyabaphunyuka.” “Ngokwesifiso sabo, leli qiniso liyabaphunyuka” —ngakho-ke singaba neqiniso, futhi silishaye indiva, ngoba sifuna ukuliziba; ngoba sifuna ukukholelwa okuthile iqiniso elingakusekeli.

Yini esishayelayo? Kungaba ukwesaba, ukuziqhenya, isifiso sokuvelela, ukwethembeka okukhohlakele — yonke imizwa engemihle.

Enye indlela yokutadisha iBhayibheli yize kunjalo nge-exegesis. Yilapho uvumela khona ukuba iBhayibheli lizikhulumele. Lokho kuqhutshwa uthando kuMoya kaNkulunkulu, futhi sizobona ukuthi kungani singasho lokho, kule vidiyo.

Okokuqala, ake ngininikeze isibonelo se-eisegesis. Lapho ngidedela ividiyo ku Ingabe uJesu unguMikayeli Ingelosi enkulu?, Benginabantu abaningi abaphikisana nalokho. Babephikisana ngoJesu ngokuthi nguMikayeli Ingelosi enkulu, futhi lokho bakwenza ngenxa yezinkolelo zabo zangaphambili zenkolo.

OFakazi BakaJehova, ngokwabo, bakholelwa ukuthi uJesu wayenguMikayeli ngaphambi kokuba eze emhlabeni. Futhi babethatha lonke ulwazi ngevidiyo, bonke ubufakazi obungokomBhalo, konke ukucabanga — bakubeka eceleni; abakunakanga. Banginike ivesi elilodwa, futhi lokhu kwaba "ubufakazi". Leli vesi elilodwa. KwabaseGalathiya 4:14, futhi ifundeka kanje: “Futhi noma isimo sami somzimba sasiyisilingo kini, aningidelelanga noma sanginyanyisa; kodwa wangamukela njengengelosi kaNkulunkulu, njengoKristu Jesu. ”

Manje, uma ungenayo imbazo yokugaya, ungavele ufunde lokhu ukuthi ikuthini, bese uthi, “lokho akufakazeli ukuthi uJesu uyingelosi”. Futhi uma ungabaza lokho, ake ngikunikeze isibonelo. Ake sithi ngiye kwelinye izwe futhi ngabanjwa inkunzi ngingenamali. Ngangimpofu ngingenandawo yokuhlala. Futhi umbhangqwana onomusa wangibona futhi bangingenisa. Bangiphakela, banginika indawo yokuhlala, bangifaka ebhanoyini ekhaya. Futhi bengingasho ngalowo mbhangqwana: “Babemuhle kakhulu. Bangiphatha njengomngane osekade alahleka, njengendodana yakhe. ”

Akekho ongizwayo ngithi ongathi, "O, indodana nomngane amagama afanayo." Bangaqonda ukuthi ngiqala ngomngani futhi ngikhuphukela entweni ebaluleke kakhulu. Futhi yilokho uPawulu akwenzayo lapha. Uthi, "njengengelosi kaNkulunkulu", bese ekhuphukela "njengoKristu Jesu uqobo".

Kuliqiniso, kungaba enye into, kepha-ke yini onayo lapho? Unokungaqondakali. Futhi kwenzekani? Yebo, uma ufuna ukukholwa okuthile, uzobe ungakunaki ukungaqondakali. Uzokhetha incazelo eyodwa esekela inkolelo yakho bese ungayinaki enye. Ungayiniki isikweletu noma yini, futhi ungabheki okunye okungakuphikisa. Ukucabanga okusobala.

Futhi kuleli cala, noma kungenzeka ukuthi kwenziwa ngenxa yokwethembeka okungafanele, kwenziwa ngokwesaba. Ukwesaba ngithi ngoba uma uJesu engeyena uMikayeli ingelosi enkulu, sonke isisekelo senkolo yoFakazi BakaJehova siyanyamalala.

Uyabona, ngaphandle kwalokho ukuthi akukho 1914, futhi ngaphandle kwe-1914, azikho izinsuku zokugcina; futhi ngenxa yalokho akukho sizukulwane sokukala ubude bezinsuku zokugcina. Futhi-ke, ayikho i-1919 okusho ukuthi, lapho kubekwa indikimba ebusayo njengenceku ethembekileyo neqondayo. Konke kuyahamba uma uJesu engeyena uMikayeli ingelosi enkulu. Uzofuna ukukhumbula futhi, ukuthi incazelo yamanje yenceku ethembekileyo neqondayo ukuthi yaqokwa e1919, kodwa ngaphambi kwalapho, yonke indlela ebuyela esikhathini sikaJesu, kwakungekho nceku ethembekileyo neqondayo. Futhi, konke lokhu kususelwa ekuchazeni kukaDaniel isahluko 4 obaholela kwi-1914, futhi lokho kudinga ukuthi bamukele uJesu nguMikayeli Ingelosi enkulu.

Kungani? Ake silandele umqondo futhi uzosikhombisa ukuthi ukucabanga nge-eisegetical kungalimaza kanjani ocwaningweni lweBhayibheli. Sizoqala ngeZenzo 1: 6, 7.

"Ngakho-ke lapho sebehlangene, bambuza:" Nkosi, ingabe ubuyisela umbuso wakwa-Israyeli ngalesi sikhathi? ” Wathi kubo: “akukhona okwenu ukwazi izikhathi noma izinkathi uBaba azibekele igunya lakhe.”

Ngokuyinhloko uthi, “Akuyona indaba yakho. Lokho kwenzelwa ukwazi uNkulunkulu, hhayi wena. ” Kungani engashongo ukuthi, “Bheka kuDaniel; ofundayo makasebenzise ukuqonda ”—ngoba ngokusho koFakazi BakaJehova, ingabe yonke le nto itholakala kuDaniel?

Ukubalwa nje noma ngubani angagijima. Babengayigijimisa kangcono kunathi, ngoba babengaya ethempelini bathole usuku oluqondile lapho konke kwenzeka. Manje kungani engazange abatshele nje lokho? Ngabe wayengahloniphi, ekhohlisa? Ngabe wayezama ukufihla okuthile kubo okwakukhona lapho kubuzwa?

Uyabona, inkinga ngalokhu ukuthi ngokusho koFakazi BakaJehova sivunyelwe ukukwazi lokhu. INqabayokulinda ka-1989, Mashi 15, ikhasi 15, isigaba 17 ithi:

“Esebenzisa 'inceku ethembekileyo neqondayo,' uJehova wasiza nezinceku zakhe ukuba ziqaphele, kusasele amashumi eminyaka, ukuthi unyaka ka-1914 wawuzoba ukuphela kwezikhathi zabeZizwe.”

Hmm, kusasele “amashumi eminyaka kusengaphambili”. Ngakho-ke savunyelwa ukwazi izinto, “izikhathi nezinkathi”, ezazingaphansi kwegunya likaJehova… kepha zazingekho.

(Manje-ke, angazi noma ukubonile yini lokhu, kepha ithe inceku ethembekileyo neqondayo iveze lokhu kusasele amashumi eminyaka. Kepha manje sithi, bekungekho nceku ethembekileyo neqondayo kuze kube ngu-1919. noma kunjalo.)

Kulungile, sizixazulula kanjani iZenzo 1: 7 uma singoFakazi; uma sifuna ukusekela u-1914? Yebo, incwadi Ukubonisana ngemiBhalo, ikhasi 205 lithi:

“Abaphostoli bakaJesu Kristu babona ukuthi kuningi ababengakuqondi ngesikhathi sabo. IBhayibheli likhombisa ukuthi kuzoba nokwanda okukhulu olwazini lweqiniso "esikhathini sokuphela". Daniyeli 12: 4. ”

Lokho kuliqiniso, kuyakhombisa lokho. Kepha, yisiphi isikhathi sokuphela? Leyo into esele ukuthi siyicabange usuku lwethu. (Ngendlela, ngicabanga ukuthi isihloko esingcono se- Ukubonisana ngemiBhalo, kuzoba Ukubonisana ngemiBhalo, ngoba empeleni asibonisi kubo, simisa umqondo wethu kubo. Futhi sizobona ukuthi kwenzeka kanjani lokho.)

Ake sibuyele emuva manje futhi sifunde uDaniyeli 12: 4.

“Kepha wena Daniyeli, gcina la mazwi eyimfihlo, uyibambe ngophawu incwadi, kuze kube sesikhathini sokuphela. Abaningi bayozulazula, futhi ulwazi lweqiniso luyoba luningi. ”

Kulungile, uyibona inkinga ngokushesha? Ukuze lokhu kusebenze, ukuze lokhu kuphambane nalokho okushiwo kuZenzo 1: 7, kufanele siqale sicabange ukuthi kukhuluma ngesikhathi sokuphela njengamanje. Lokho kusho ukuthi kufanele sicabange ukuthi lesi yisikhathi sokuphela. Bese-ke kufanele sichaze ukuthi kusho ukuthini i- “rove about”. Kumele sichaze njengofakazi — ngigqoka isigqoko sami sobufakazi yize ngingasekho — sichaza ukuthi ukuzulazula kusho ukuzulazula eBhayibhelini. Hhayi ukuzulazula ngokomzimba. Futhi ulwazi lweqiniso luyikho konke kufaka izinto uJehova azibeke ngokomthetho wakhe.

Kepha akusho lokho. Akusho ukuthi lolu lwazi lwembulwa kangakanani. Kungakanani okwembulwayo. Ngakho-ke kukhona ukutolika okuhilelekile. Kukhona ukungaqondakali lapha. Kepha, ukuze sisebenze kufanele singakunaki ukungaqondakali, kufanele siphumelele encazelweni yomuntu esekela umbono wethu.

Manje ivesi 4 liyivesi elilodwa kuphela esiprofethweni esikhudlwana. Isahluko 11 sikaDaniel siyingxenye yalesi siprofetho, futhi sikhuluma ngohlu lwamakhosi. Uhlu lozalo olulodwa luba yiNkosi yaseNyakatho, bese kuthi olunye uhla lube yiNkosi yaseNingizimu. Futhi, kufanele wamukele ukuthi lesi siprofetho simayelana nezinsuku zokugcina, ngoba lokho kushiwo kuleli vesi kanye nevesi lama-40 lesahluko 11. Futhi kufanele ukusebenzise lokhu ku-1914. Manje uma lokhu ukufaka ku-1914— okufanele ukwenze, ngoba kulapho kwaqala khona izinsuku zokugcina-ke, wenzani ngoDaniel 12: 1? Ake sifunde lokho.

“Ngaleso sikhathi (isikhathi esinenkinga phakathi kweNkosi yasenyakatho nenkosi yaseningizimu) uMichael uzosukuma, isikhulu esikhulu esimele abantu bakho. Kuyoba khona isikhathi sosizi esingakaze sibe khona selokhu kwaba khona isizwe kuze kube yileso sikhathi. Ngaleso sikhathi abantu bakho bayophunyuka, bonke abatholakala belotshiwe encwadini. ”

Kulungile, uma lokhu kwenzeka ngo-1914 lapho-ke uMichael kumele abe nguJesu. Futhi "abantu bakho" - ngoba ithi lokhu kuzoba yinto ethinta "abantu bakho" - "abantu bakho" kumele babe ngoFakazi BakaJehova. Konke kuyisiprofetho esisodwa. Akukho ukwehlukaniswa kwesahluko, akukho ukwahlukaniswa kwamavesi. Kungumbhalo owodwa oqhubekayo. Isambulo esisodwa esiqhubekayo kusuka kuleyo ngelosi kuya kuDaniel. Kepha, kwathiwa "ngaleso sikhathi", ngakho-ke uma ubuyela kuDaniel 11:40 ukuthola ukuthi yisiphi leso sikhathi lapho "uMichael esukuma", ithi:

“Ngesikhathi sokuphela iNkosi yaseNingizimu izobambisana nayo (iNkosi yasenyakatho) ekulweni nayo, futhi iNkosi yaseNyakatho izolwa nayo ngezinqola nabamahhashi nemikhumbi eminingi; uyongena emazweni akhukhuleke njengozamcolo. ”

Manje izinkinga ziqala ukuvela. Ngoba uma ufunda leso siprofetho, awukwazi ukusinweba ngokulandelana okuqhubekayo iminyaka engu-2,500 XNUMX, kusukela osukwini lukaDaniyeli kuze kube manje. Ngakho-ke kufanele uchaze, 'Hhayi-ke, kwesinye isikhathi iNkosi yaseNyakatho neNkosi yaseNingizimu bayaphelelwa. bese kuthi emakhulwini eminyaka kamuva baphinde bavele '.

Kepha uDaniel isahluko 11 akasho lutho ngabo ngokunyamalala nokuphinde bavele. Ngakho-ke manje sisungula izinto. Ukuhumusha okwengeziwe komuntu.

Kuthiwani ngoDaniyeli 12:11, 12? Ake sifunde lokho:

“Futhi kusukela ngesikhathi sokususwa kwento engaguquguquki futhi sekufakwe isinengiso esibangela incithakalo, kuyoba nezinsuku eziyinkulungwane namakhulu amabili namashumi amabili nambili. “Uyajabula ohlala elindile aze afike ezinsukwini eziyi-1,290!”

Kulungile, manje ubambekile nalokhu, ngoba Uma kuqala u-1914, bese uqala ukubala kusuka ku-1914, izinsuku eziyi-1,290 bese ungeza kulokho izinsuku eziyi-1,335. Yiziphi izehlakalo ezibalulekile ezafika kuleyo minyaka?

Khumbula, uDaniel 12: 6 unengelosi echaza konke lokhu "njengezinto ezimangalisayo". Futhi yini esiza nayo njengofakazi, noma yini esize nayo?

Ngo-1922, eCedar Point, e-Ohio, kwaba nenkulumo yomhlangano eyaphawula izinsuku ezingu-1,290 1926. Kwathi ngo-1,335, kwaba nolunye uchungechunge lwezinkulumo zomhlangano, nochungechunge lwezincwadi ezashicilelwa. Futhi lokho kuphawula lowo “ohlale elindele ukufika ezinsukwini eziyi-XNUMX XNUMX.”

Khuluma ngokudicilelwa phansi okumangalisayo! Kuyisilima nje. Futhi kwakuyisilima ngaleso sikhathi, noma ngangibambe iqhaza ngokuphelele futhi ngikholelwa. Nganginwaya ikhanda lami ngalezi zinto bese ngithi, “Awu, asinalo lelo lungelo.” Futhi bengivele ngilinde.

Manje sengiyabona ukuthi kungani besingenayo kahle. Ngakho-ke sizobheka lokhu futhi. Sizoyibuka, ngokuningiliziwe. Besizovumela uJehova asitshele ukuthi usho ukuthini. Futhi sikwenza kanjani lokho?

Yebo, okokuqala sishiya izindlela zakudala. Siyazi ukuthi sizokukholwa esifuna ukukukholelwa. Sikubonile nje lokho kuPetru, akunjalo? Yileyo ndlela izingqondo zomuntu ezisebenza ngayo. Sizokukholwa lokho esifuna ukukukholwa. Umbuzo uthi, “Uma sikholwa kuphela esifuna ukukukholelwa, siqiniseka kanjani ukuthi sikholwa yiqiniso, hhayi inkohliso ethile?

Well, i-2 I-Tesaronika 2: 9, 10 ithi:

“Kepha ukuba khona komuntu ongenamthetho kungokusebenza kukaSathane ngayo yonke imisebenzi yamandla nezibonakaliso zamanga nezimangaliso nayo yonke inkohliso yokungalungi kulabo ababhubhayo, njengempindiselo ngoba abalwamukelanga uthando lweqiniso ukuze babe kusindisiwe. ”

Ngakho-ke, uma ufuna ukugwema ukukhohliswa, kufanele uthande iqiniso. Futhi lowo umthetho wokuqala. Kufanele sithande iqiniso. Lokho akulula njalo. Uyabona, lokhu kuyinto kanambambili. Qaphela, labo abangalamukeli uthando lweqiniso, bayashabalala. Ngakho-ke kungaba impilo noma ukufa. Kuthanda iqiniso, noma ukufa. Manje iqiniso livame ukungahambi kahle. Ngisho kubuhlungu. Kuthiwani uma kukukhombisa ukuthi uchithe impilo yakho? Vele awukaze. Unethemba lokuphila okungenamkhawulo, lokuphila okuphakade. Ngakho-ke mhlawumbe usebenzise iminyaka engu-40 noma engama-50 noma engama-60 yokugcina ukholwa izinto ezingelona iqiniso. Ukuthi usebenzise kangcono kakhulu. Ngakho-ke, usebenzise kakhulu impilo yakho. Lokho okuningi, kokuphila okungenamkhawulo. Empeleni lokho akunembile ngisho, ngoba lokho kusho ukuthi kunesilinganiso. Kepha ngokungapheli, akukho. Ngakho-ke esikuchithile akulutho uma kuqhathaniswa nalokhu esikutholile. Siye sakuthola kangcono ukuphila okuphakade.

UJesu wathi, “iqiniso lizonikhulula”; ngoba lawo mazwi aqinisekisiwe ukuthi ayiqiniso. Kepha lapho esho lokho, ubekhuluma ngamazwi akhe. Ngokuhlala ezwini lakhe, sizokhululwa.

Kulungile, ngakho into yokuqala ukuthanda iqiniso. Umthetho wesibili uwukuthi ukucabanga ngokuhlolisisa. Kunjalo? I-1 uJohn 4: I-1 ithi:

“Bathandekayo, ningakholwa yizo zonke izinkulumo eziphefumulelwe, kodwa zivivinyeni izinkulumo eziphefumulelwe ukuze nibone ukuthi zivela kuNkulunkulu yini, ngoba sekukhona abaprofethi bamanga abaningi ezweni.”

Lesi akusona isiphakamiso. Lona ngumyalo ovela kuNkulunkulu. UNkulunkulu usitshela ukuthi sihlole noma yikuphi ukukhuluma okuphefumulelwe. Manje lokho akusho ukuthi izinkulumo eziphefumulelwe kuphela ezizohlolwa. Ngempela, uma ngiqhamuka ngithi kuwe, "Yilokhu okushiwo yileli vesi leBhayibheli". Ngikhuluma isisho esiphefumulelwe. Ngabe ugqozi oluvela kumoya kaNkulunkulu, noma umoya wezwe? Noma umoya kaSathane? Noma umoya wami?

Kufanele uvivinye isisho esiphefumulelwe. Ngaphandle kwalokho, uzobe ukholwa ngabaprofethi bamanga. Manje, umprofethi wamanga uzokuphonsela lokhu inselelo. Uzothi, “CHA! CHA! CHA! Ukucabanga okuzimele, kubi, kubi! Ukucabanga okuzimele. ” Futhi uzolilinganisa noJehova. Sifuna imicabango yethu ezintweni, futhi sizimele ngaphandle kukaNkulunkulu.

Kepha akunjalo. Ukucabanga ngokuzimela ukucabanga okubucayi ngempela, futhi siyalwa ukuthi sihlanganyele kukho. UJehova uthi, 'cabanga ngokujulile'– ”vivinya inkulumo ephefumulelwe”.

Kulungile, inombolo yokubusa 3. Uma sizokufunda ngempela okushiwo yiBhayibheli, sinayo ukusula izingqondo zethu.

Manje lokhu kuyinselele. Uyabona, sigcwele ukucabanga kwangaphambili nokubandlulula nezincazelo zangaphambili esazicabanga ukuthi ziyiqiniso. Ngakho-ke siya ocwaningweni kaningi sicabanga ukuthi "Kulungile, manje kukhona iqiniso, kepha likusho kuphi lokho?" Noma, "Ngikufakazela kanjani lokho?"

Kufanele sikuyeke lokho. Kumele sisuse ezingqondweni zethu yonke imicabango “yamaqiniso” angaphambilini. Sizongena eBhayibhelini, sihlanzeke. Isileti esihlanzekile. Futhi sizoyivumela isitshele ukuthi liyini iqiniso. Ngaleyo ndlela asiphambuki.

Yebo, sinokwanele kokuqala, ngakho usukulungele? Kulungile, nangu siyahamba.

Sizobheka isiprofetho sengelosi kuDaniel, esisanda kusihlaziya ngokusobala. Sizoyibuka ngokweqile.

Ingabe uDaniyeli 12: 4 uyawenza ize amazwi uJesu awasho kubaphostoli kuzEnzo 1: 7?

Kulungile, ithuluzi lokuqala esinalo ekhasini lethu lamathuluzi ukuvumelana komongo. Ngakho-ke umongo kufanele uhambisane ngaso sonke isikhathi. Ngakho-ke lapho sifunda kuDaniel 12: 4, “Kepha wena Daniyeli, uyibeke incwadi ngophawu kuze kube sesikhathini sokuphela. Abaningi bazozulazula, futhi ulwazi lweqiniso luyoba luningi. ”, Sithola ukungaqondakali. Asazi ukuthi kusho ukuthini. Kungasho into eyodwa noma ezimbili. Ngakho-ke, ukuze sifinyelele ekuqondeni kufanele sihumushe. Cha, akukho ukuhumusha komuntu! Ukungacaci akububufakazi. Imibhalo engaqondakali ingasebenza ukucacisa okuthile uma sesithole iqiniso. Kungangeza incazelo kokunye, uma ususungule iqiniso kwenye indawo, futhi uxazulule ukungaqondakali

UJeremiya 17: 9 uyasitshela: “Inhliziyo ikhohlisa ngaphezu kwanoma yini enye futhi yenza ngokuphelelwa yithemba. Ngubani ongayazi na? ”

Kulungile, kusebenza kanjani lokho? Yebo, uma unomngane okuvela ukuthi uyimbuka, kodwa ungakwazi ukumsusa — mhlawumbe uyilungu lomndeni — wenzani? Uhlala uqaphele ukuthi angakukhaphela. Wenzani? Angikwazi ukumsusa. Ayikwazi ukukhipha izinhliziyo zethu esifubeni sethu.

Ubumbhekile njengehabhu! Ngakho-ke, lapho kufika enhliziyweni yethu, sikubuka njengehabhu. Noma nini sifunda ivesi, uma siqala ukuthambekela ekuhumusheni komuntu, inhliziyo yethu isebenza ngokungathembeki. Kufanele silwe nalokho.

Sibheke umongo. UDaniyeli 12: 1 — ake siqale ngalokho.

“Ngaleso sikhathi uMichael uzosukuma, isikhulu esikhulu esimele abantu bakho. Kuyoba khona isikhathi sosizi esingakaze sibe khona selokhu kwaba khona isizwe kuze kube yileso sikhathi. Ngaleso sikhathi abantu bakho bayophunyuka, bonke abatholakala belotshiwe encwadini. ”

Kulungile, "abantu bakho". Ngubani “abantu bakho”? Manje sifika kuthuluzi lethu lesibili: Umbono womlando.

Zibeke emqondweni kaDaniel. UDaniyeli umi lapho, ingelosi ikhuluma naye. Futhi ingelosi ithi, "uMichael isikhulu esikhulu uyokuma amele" abantu bakho "" "Hawu, labo kumele kube ngoFakazi BakaJehova," kusho uDaniel. Angicabangi kanjalo. Uyacabanga, “AmaJuda, abantu bami, amaJuda. Manje sengiyazi ukuthi uMichael ingelosi enkulu yiNkosana emele amaJuda. Futhi sizoma esikhathini esizayo, kepha kuyakuba khona isikhathi esibi sokuhlupheka. ”

Ungacabanga ukuthi lokho kungenzeka kwamthinta kanjani, ngoba wayesanda kubona usizi olubi kakhulu abake babhekana nalo. IJerusalema labhujiswa; ithempeli labhujiswa; sonke isizwe sasingenabantu, sathunjelwa ebugqilini eBhabhiloni. Kungenzeka kanjani ukuthi kube kubi ukwedlula lokho? Futhi-ke, ingelosi ithi, "Yebo, bayoba yinto embi ukwedlula leyo."

Ngakho-ke leyo bekuyinto ebisetshenziswa ku-Israyeli. Ngakho-ke sibheke isikhathi sokuphela esithinta u-Israyeli. Kulungile, kwenzeke nini lokho? Yebo, lesi siprofetho asisho ukuthi lokho kwenzeka nini. Kepha, sifinyelela kunombolo yethuluzi 3: Ukuvumelana Kwemibhalo.

Kufanele sibheke kwenye indawo eBhayibhelini ukuthola ukuthi uDaniel ucabangani, noma ukuthi uDaniel uthini. Uma siya kuMathewu 24: 21, 22 sifunda amagama afanayo kakhulu nalokhu esisanda kukufunda. Lona uJesu manje uyakhuluma:

“Ngoba lapho kuyakuba khona usizi olukhulu (usizi olukhulu) olungakaze lube khona kusukela ekuqaleni kwezwe (selokhu kwaba khona isizwe) kuze kube manje, cha, futhi olungasayikuba khona futhi. Eqinisweni, ukube lezo zinsuku azifinyezwanga, akukho nyama ebiyosinda; kodwa ngenxa yabakhethiweyo Lezo zinsuku ziyofinyezwa. ”

Abanye abantu bakho bazophunyuka, labo ababhalwe phansi encwadini. Bona ukufana? Ingabe kukhona ukungabaza?

Mathewu 24:15. Lapha empeleni sithola uJesu esitshela, "Ngakho-ke, lapho nibona isinengiso esibangela incithakalo, njengoba kukhulunywe ngaso nguDaniyeli umprofethi, simi endaweni engcwele (umfundi makasebenzise ukuqonda)." Ngabe lokho kufanele kucace kangakanani kithi ukubona ukuthi lezi ezimbili zingukulandelana okufanayo? UJesu ukhuluma ngokubhujiswa kweJerusalema. Into efanayo naleyo ishiwo yingelosi kuDaniel.

Ingelosi ayishongo lutho ngokugcwaliseka kwesibili. Futhi uJesu akasho lutho ngokugcwaliseka kwesibili. Manje siza kuthuluzi elilandelayo ku-arsenal yethu, Okubhekwayo Kwindaba.

Angikhulumi ngezincwadi eziqondisa ukuhumusha ezinjengokushicilelwa kwenhlangano. Asifuni ukulandela amadoda. Asifuni imibono yamadoda. Sifuna amaqiniso. Enye yezinto engizisebenzisayo iBibleHub.com. Ngisebenzisa ne- Watchtower Library. Iwusizo kakhulu, futhi ngizokukhombisa ukuthi kungani.

Ake sibone ukuthi singazisebenzisa kanjani izinsiza-kufundisa zeBhayibheli ezinjenge-'Watchtower Library ne-BibleHub nezinye ezitholakala kwi-Intanethi, njengeBibleGateway ukuqonda lokho iBhayibheli elisitshela khona ngempela nganoma iyiphi indaba. Kulokhu, sizoqhubeka nengxoxo yethu yokuthi iBhayibheli lithini kuDaniel isahluko 12. Sizothuthela evesini lesibili, futhi lelo lifundeka kanje:

"Abaningi abalele othulini lomhlaba bazovuka, abanye bavukele ekuphileni okuphakade abanye bahlanjalazwe futhi badelelwe kuze kube phakade."

Ngakho-ke singacabanga, 'kahle, lokhu kukhulunywa ngovuko, akunjalo?'

Kepha uma kunjalo, njengoba sesivele sithathe isinqumo ngokuya ngevesi 1, nevesi 4, ukuthi lezi izinsuku zokugcina zesimiso sezinto samaJuda, kufanele sibheke uvuko ngaleso sikhathi. Hhayi kuphela kwabalungileyo abaya ekuphileni okuphakade, kepha nokuvuka kwabanye ekuhlanjalazweni nasekudelelweni kwaphakade. Futhi ngokomlando — ngoba uzokhumbula lowo mbono womlando njengenye yezinto esizifunayo — ngokomlando, abukho ubufakazi bokuthi kwenzeka into enjalo.

Ngakho-ke engqondweni, futhi sifuna ukuthola umbono weBhayibheli. Sithola kanjani ukuthi kusho ukuthini lapha?

Yebo, igama elisetshenzisiwe lithi "vuka". Ngakho-ke mhlawumbe singathola okuthile lapho. Uma sithayipha i- “wake” futhi sizobeka nje i-asterisk phambi kwayo, nangemuva kwayo, futhi lokho kuzothola konke ukuvela “kokuvuka”, “ukuvuka”, “ukuvusa”, njll. Reference Bible ngaphezu kwesinye, ngakho-ke sizohamba ne- Izikhombo. Futhi ake simane sifunde futhi sibone ukuthi sithola ini. (Ngiyeqa phambili. Angimisi kuzo zonke izehlakalo ngenxa yenkinga yesikhathi.) Kepha-ke, ubungahlola ivesi ngalinye.

AbaseRoma 13:11 lapha bathi, "Yenza nalokhu, ngoba niyayazi inkathi, ukuthi sekuyihora lokuthi nivuke ebuthongweni manje insindiso yethu isiseduze kunangesikhathi saba ngamakholwa."

Ngakho-ke ngokusobala lowo ngomunye umqondo "wokuvuka" ebuthongweni. Akakhulumi ngokulala okungokoqobo, kepha ngokusobala, ulala ngomqondo ongokomoya. Futhi lena, empeleni, yinhle kakhulu. Kwabase-Efesu 5:14: "Ngakho-ke uthi:" Vuka, wena olele, uvuke kwabafileyo, khona-ke uKristu uzakukhanya. "

Ngokusobala akakhulumi ngovuko lwangempela lapha. Kepha, ngifile ngomqondo kamoya noma ngilele ngokomoya futhi manje ngiyavuka, ngomqondo ongokomoya. Okunye esingakwenza ukuzama igama elithi "ufile". Futhi kunezinkomba eziningi ezikhulunywa ngakho lapha. Futhi, uma sifuna ngempela ukuqonda iBhayibheli, kufanele sizinike isikhathi sokubheka. Futhi masinyane sifika kulena kuMathewu 8:22. UJesu wathi kuye: “Qhubeka ungilandela, uyeke abafileyo bangcwabe abafileyo babo.”

Ngokusobala, umuntu ofile akakwazi ukungcwaba umuntu ofile ngomqondo ongokoqobo. Kepha umuntu ofile ngokomoya angamngcwaba ngempela umuntu ofile ongokoqobo. Futhi uJesu uthi, 'Ngilandele ... khombisa intshisekelo emoyeni futhi ungakhathazeki ngezinto abafileyo abangazinakekela, labo abangenandaba nomoya.'

Ngakho-ke, unalokho engqondweni singaphindela kuDaniel 12: 2, futhi uma ucabanga ngakho, ngesikhathi lokhu kubhujiswa kwenzeka ngekhulu lokuqala, kwenzekani? Abantu bavukile. Abanye baye empilweni engapheli. Isibonelo, abaphostoli kanye namaKhristu bavuselwa ekuphileni okuphakade. Kepha abanye ababecabanga ukuthi ngabakhethiweyo bakaNkulunkulu, bavuka, kepha hhayi empilweni kepha bayedelela okuphakade nesihlamba ngoba bamelana noJesu. Baphenduka bamphikisa.

Ake siqhubekele evesini elilandelayo, 3: Futhi nakhu.

"Labo abanokuqondisisa bayokhanya ngokukhazimulayo njengomkhathi wezulu, futhi baletha abaningi ekulungeni njengezinkanyezi, kuze kube phakade naphakade."

Futhi, kwenzeka nini lokho? Ingabe lokho kwenzeka ngempela ngekhulu le-19? Ngamadoda afana noNelson Barbour noCT Russell? Noma ekuqaleni kwekhulu lama-20, namadoda afana noRutherford? Sinesithakazelo esikhathini esihambisana nokubhujiswa kweJerusalema, ngoba konke lokhu kuyisiprofetho esisodwa. Kwenzekani ngaphambi kwesikhathi sosizi ingelosi ekhulume ngaso? Yebo, uma ubheka kuJohane 1: 4, ukhuluma ngoJesu Kristu, futhi uthi: “Ngaye kwakukhona ukuphila, nokuphila kwakungukukhanya kwabantu.” Siyaqhubeka, “nokukhanya kukhanya ebumnyameni, kepha ubumnyama abukwamukelanga.” Ivesi 9 lithi, “ukukhanya kweqiniso okunika ukukhanya kuzo zonke izinhlobo zabantu kwase kuzofika emhlabeni. Ngakho-ke lokho kukhanya ngokusobala kwakunguJesu Kristu.

Singabheka ukufana kwalokhu uma siphendukela kwi-BibleHub, bese siya kuJohane 1: 9. Sibona izinguqulo ezifanayo lapha. Ake ngikwenze lokhu kube kukhudlwana. “Lowo ongukukhanya kweqiniso okunika ukukhanya kuwo wonke umuntu oza emhlabeni”? Kusuka eBhayibhelini le-Berean Study, "Ukukhanya kweqiniso okunika ukukhanya kuwo wonke umuntu bekuza emhlabeni."

Uzobona ukuthi inhlangano ithanda ukukhawulela izinto, ngakho-ke bathi "zonke izinhlobo zabantu." Kepha ake sibheke ukuthi i-interlinear ithini, ngapha. Imane ithi, “wonke umuntu”. Ngakho-ke “yonke inhlobo yomuntu” iyindlela yokuchema. Futhi lokhu kusilethela okunye engqondweni: Ngenkathi umtapo wezincwadi weBhayibheli, umtapo wolwazi we-Watchtower, ulusizo kakhulu ekutholeni izinto, kuhle ngaso sonke isikhathi-ke, uma usuthole ivesi, ulithathe kwezinye izinguqulo futhi ikakhulukazi kwi-BibleHub.

Kulungile, ngakho ngoJesu ngokukhanya komhlaba, wahamba. Ingabe kube khona amalambu angeziwe? Yebo, ngakhumbula okuthile, futhi angisayikhumbuli kahle yonke le nkulumo, noma ivesi, futhi angikhumbuli ukuthi yayikuphi, kodwa ngakhumbula ukuthi inamagama athi "iyasebenza" nokuthi "mkhulu", ngakho ngawangena, futhi uthole le nkomba lapha kuJohane 14:12. Manje khumbula, ezintweni esizisebenzisayo, omunye wemithetho yethu, ukuthola njalo ukuvumelana okungokomBhalo. Ngakho-ke lapha unevesi elithi, “Ngiqinisile impela ngithi kuwe, Lowo obonisa ukholo kimi, lowo uyokwenza nemisebenzi engiyenzayo; uyokwenza imisebenzi emikhulu kunale, ngoba ngiya kuBaba. ”

Ngakho-ke ngenkathi uJesu engukukhanya, abafundi bakhe benza imisebenzi emikhulu kunaye ngoba waya kuYise futhi wabathumela uMoya oNgcwele ngakho-ke akekho umuntu oyedwa kepha amadoda amaningi ayesabalalisa ukukhanya okukhanyayo. Ngakho-ke uma sibuyela kuDaniel ngokwalokho esesikufundile nje-futhi sikhumbula ukuthi konke lokhu kwenzeka esikhathini esithathwa njengezinsuku zokugcina — labo abanokuqonda — lokho kungaba ngamaKrestu — bazokhanya ngokukhazimulayo njengomkhathi izulu. Yebo, zakhanya kakhulu kangangoba namuhla ingxenye yesithathu yomhlaba ingumKristu.

Ngakho-ke lokho kubonakala kukulingana kahle. Ake siye evesini elilandelayo, 4:

“Kepha wena Daniyeli, gcina izwi liyimfihlo, unamathelise incwadi, kuze kube sesikhathini sokuphela. Abaningi bayozulazula futhi ulwazi lweqiniso luyoba luningi. ”

Kulungile, ngakho-ke kunokuba uhumushe, yini ehambelana nesikhathi esisivele simisile siyasebenza? Yebo, ingabe abaningi babezungeza? Awu, amaKrestu azulazula yonke indawo. Basakaza izindaba ezinhle emhlabeni wonke. Isibonelo, uJesu esiprofethweni esisanda kukhuluma ngaso lapho abikezela khona ukubhujiswa kweJerusalema, evesini ngaphambi nje kokubikezela lokho kubhujiswa, uthi, “Futhi lezi zindaba ezinhle zombuso ziyoshunyayelwa kubo bonke abantu umhlaba ube ngubufakazi ezizweni zonke khona-ke ukuphela kuyofika. ”

Manje kumongo walokhu, ukhuluma ngani? Usezokhuluma ngokuphela kwesimiso sezinto samaJuda, ngakho-ke kuzolandela ukuthi izindaba ezinhle zizoshunyayelwa kuwo wonke umhlaba owakhiwe ngaphambi kokuba leso siphelo sifike. Ingabe lokho kwenzeka?

Yebo, incwadi yabaseKolose eyabhalwa ngaphambi kokubhujiswa kweJerusalema inaso lesi sambulo esincane esivela kuMphostoli uPawulu. Uthi evesini 21 lesahluko 1:

“Ngempela nina enanikade nihlukanisiwe futhi niyizitha ngenxa yokuthi izingqondo zenu zazisemisebenzini yomuntu omubi, manje ubuyisene ngomzimba wenyama walowo muntu ngokufa kwakhe, ukuze anethule phambi kwakhe ningcwele futhi ningenasici futhi ningenacala, - 23 inqobo nje, ukuthi uqhubeke ekukholweni, umi esisekelweni, uqinile, ungasuswa ethembeni lalezo zindaba ezinhle ozizwile, ezashunyayelwa kuyo yonke indalo engaphansi kwezulu. Kulezi zindaba ezinhle mina, Paul, ngaba yisikhonzi. ”

Vele, bekungashunyayelwa ngalelo phuzu eChina. Akuzange kushunyayelwe kuma-Aztec. Kepha uPawulu ukhuluma ngomhlaba njengoba ayewazi ngakho-ke lokhu kuyiqiniso kulowo mongo futhi kwashunyayelwa kuyo yonke indalo engaphansi kwezulu ngakho-ke uMathewu 24:14 wagcwaliseka.

Njengoba kunikezwe lokho, uma sibuyela emuva kuDaniel 12: 4, 'ithi abaningi bazozulazula', namaKrestu enza njalo; nolwazi lweqiniso luyoba luningi. Kulungile, usho ukuthini ngokuthi 'ulwazi lweqiniso luyoba luningi'.

Futhi, sifuna ukuvumelana okungokomBhalo. Yini eyenzeka ngekhulu lokuqala?

Ngakho-ke asidingi ngisho nokuphumela ngaphandle kwencwadi yabaseKolose ngaleyo mpendulo. Ithi:

“Imfihlo engcwele eyayifihliwe kusukela ezimisweni zezinto ezedlule nasezizukulwaneni ezidlule. Kepha manje kwembuliwe kwabangcwele bakhe, uNkulunkulu athokozile ukwazisa phakathi kwabezizwe ingcebo ekhazimulayo yale mfihlo engcwele, enguKristu okuwe, ithemba lenkazimulo yakhe. ” (Kol 1:26, 27)

Ngakho-ke bekunemfihlo engcwele — bekuyilwazi lweqiniso, kepha bekuyimfihlo — futhi bekufihliwe ezizukulwaneni ezidlule kanye nasezinhlelweni zezinto ezedlule, kepha manje enkathini yobuKristu, yabonakaliswa, futhi yabonakaliswa phakathi izizwe. Ngakho-ke futhi, sinokugcwaliseka okulula kakhulu ukuthola uDaniyeli 12: 4. Kuyathembeka ngokwengeziwe ukukholelwa ukuthi ukuzulazula kwakungukuhamba ngamehlo ngomsebenzi wokushumayela futhi ulwazi lweqiniso olwaba luningi yilokho okwembulwa ngamaKrestu emhlabeni, kunokucabanga ukuthi lokhu kumayelana noFakazi BakaJehova bezulazula eBhayibhelini futhi eza nemfundiso ka-1914.

Kulungile, manje-ke sifika emibhalweni enenkinga; kodwa ingabe zinenkinga ngempela njengoba sesisebenzise i-exegesis futhi savumela iBhayibheli lizikhulumela?

Isibonelo, ake siye ku-11 no-12. Ngakho-ke ake siye ku-11 kuqala. Yilokhu esacabanga ukuthi kwagcwaliseka emihlanganweni ngo-1922 eCedar Point, e-Ohio. Ithi:

“Futhi kusukela ngesikhathi sokususwa kwesici esihlala njalo nokubekwa kwesinengiso esibangela incithakalo, kuyakuba khona izinsuku eziyi-1290. Uyajabula ohlala elindele futhi ofika ezinsukwini eziyinkulungwane namakhulu amathathu namashumi amathathu nantathu. ”

Ngaphambi kokuthi singene kulokhu, ake siphinde siveze ukuthi sikhuluma ngezehlakalo ezenzeka ngekhulu lokuqala futhi eziphathelene nokubhujiswa kweJerusalema, isikhathi sokuphela kohlelo lwezinto lwamaJuda. Ngakho-ke, ukugcwaliseka ngqo kwalokhu kunentshisekelo kwezemfundo kithina, kepha bekubaluleke kakhulu kubo. Ukuthi bakuqonde kahle, yilokho okwakubalwa. Ukuthi siyiqonda kahle, uma sibheka emuva eminyakeni engama-2000 futhi sizama ukuthola ukuthi yiziphi izehlakalo zomlando ezenzeka nokuthi zenzeka nini nokuthi zinde kangakanani, akubucayi kangako.

Yize kunjalo, singathola ukuthi into enengekayo yayiphathelene namaRoma ahlasela iJerusalema ngo-66. Siyazi ukuthi lokho kwenzeka ngoba uJesu wakhuluma ngakho kuMathewu 24:15 esesivele sifundile. Lapho sebebonile into enyanyekayo, batshelwa ukuba babaleke. Futhi ngo-66, into enengekayo yavimbezela ithempeli, yalungisa amasango ethempeli, indawo engcwele, ukuhlasela umuzi ongcwele, kwase kuba amaRoma abaleka enikeza amaKrestu ithuba lokuthi ahambe. Kwathi ngo 70 wabuya uTitus, uGeneral Titus, waqothula idolobha kanye neJudiya lonke futhi wabulala wonke umuntu ngaphandle kwesibalo esincane; uma inkumbulo isebenza okuthile okufana nama-70 noma ama-80 ayizinkulungwane bathathwa ebugqilini bayofela eRoma. Futhi uma uya eRoma uzobona ikhothamo likaTitus elikhombisa lokho kunqoba futhi bakholelwa ukuthi iColosseum yaseRoma yakhiwa yilaba. Ngakho bafa ekuthunjweni.

Ngokuyinhloko isizwe sakwa-Israyeli sachithwa. Isizathu kuphela esisekhona amaJuda yingoba amaJuda amaningi ayehlala ngaphandle kwesizwe ezindaweni ezinjengeBabiloni kanye neKorinte, et cetera, kepha isizwe uqobo lwaso sasingasekho. Inhlekelele embi kunazo zonke ezake zehlela. Kodwa-ke, akuzange kuphele konke kuma-70 ngoba inqaba yaseMasada yayiyindawo encane. Izazi-mlando zikholelwa ukuthi ukuvinjezelwa kweMasada kwenzeka ngo-73 noma ngo-74 CE Futhi, asikwazi ukucacisa ngoba isikhathi esiningi sesidlulile. Okubalulekile ukuthi lawo maKristu osukwini lwawo akwazi kahle okwakwenzeka, ngoba ayekuphila. Ngakho-ke uma uthatha, ah, uma ubala iminyaka yenyanga kusuka ku-66 kuye ku-73 CE, ubheka cishe iminyaka eyi-7 yenyanga. Uma wenza ukubala kwezinsuku eziyi-1,290 kanye no-1,335, uthola okungaphezulu kweminyaka eyisikhombisa uma ubala. Ngakho abayi-1,290 1,335 kungenzeka kusukela kulokhu kuvinjezelwa kokuqala uCestius Gallus kuya ekuvinjezelweni kukaTitus. Futhi-ke kusukela kuTitus kuze kube ukubhujiswa eMasada kungaba izinsuku eziyi-5 7. Angisho ukuthi lokhu kunembile. Lokhu akuyona incazelo. Lokhu kungenzeka, ukuqagela. Futhi, ingabe kunendaba kithi? Cha, ngoba lokhu akusebenzi kithina kepha kuyathakazelisa ukuthi uma ukubheka ngokombono wabo kuyafaneleka. Kepha okubalulekile ukuthi sikuqonde kutholakala kusuka emavesini XNUMX kuye ku-XNUMX esahluko esifanayo.

“Mina-ke, Daniyeli, ngabuka, ngabona abanye ababili bemi lapho, omunye ngaphesheya komfula, omunye ngaphesheya komfula. Umuntu wathi endodeni eyembethe ilineni, owayephezu kwamanzi omfula: “Kuyoze kube nini ukuphela kwalezi zinto ezinhle kangaka?” Ngase ngizwa umuntu egqoke ilineni, owayephezu kwamanzi womfula, lapho ephakamisa isandla sakhe sokunene nesandla sakhe sobunxele emazulwini futhi wafunga Lowo ophilayo kuze kube phakade: “Kuzoba yisikhathi esimisiwe, izikhathi ezimisiwe, nengxenye yesikhathi. Lapho nje ukuqedwa kwamandla abantu abangcwele kuphele, zonke lezi zinto zizophela. ”" (Da 12: 5-7)

Manje njengoba oFakazi BakaJehova nezinye izinkolo bethi — impela impela abambalwa bakusho lokhu — kukhona ukusetshenziswa kwesibili kwalawa magama esikhathini sokuphela kwesimiso sezinto sobuKristu noma uhlelo lwezinto zomhlaba.

Kepha qaphela, ithi lapha ukuthi abantu abangcwele "badilizwa baba yizicucu". Uma uthatha i-vase uyilahle phansi bese uyichoboza ibe yizicucu, uyiphula ibe yizicucu eziningi kakhulu ukuthi ngeke iphinde ibuye ihlangane. Leyo incazelo ephelele yenkulumo ethi “to dash to pieces”.

Abantu abangcwele, okungukuthi abakhethiweyo, abagcotshiwe bakaKristu, abadunyazwa babe yizicucu. Eqinisweni, uMathewu 24:31 uthi bayathathwa, baqoqwe yizingelosi. Ngakho-ke, ngaphambi kokufika kwe-Armagedoni, ngaphambi kokuba kufike impi enkulu kaNkulunkulu uSomandla, abakhethiweyo bayasuswa. Ngakho-ke, lokhu kungasho ukuthini? Hhayi-ke, futhi siphindela emuva kumbono womlando. UDaniel ulalele lezi zingelosi zikhuluma bese le ndoda engenhla komfula iphakamisa isandla sayo sobunxele nesokunene ifunga izulu; ethi kuzoba yisikhathi esimisiwe, izikhathi ezimisiwe, nengxenye yesikhathi. Kulungile, kuhle, lokho kungasebenza futhi kusuka ku-66 kuye ku-70, lokho bekungaba yisikhathi seminyaka emithathu nohhafu. Lokho kungaba isicelo.

Kepha okubalulekile ukuthi sikuqonde ukuthi babengabantu abangcwele. KuDaniel, sasingekho esinye isizwe emhlabeni esasikhethwe uNkulunkulu; usindiswe uNkulunkulu; usindiswe eGibhithe; babengabangcwele noma abakhethiwe noma ababiziwe, abahlukanisiwe — okuyindlela engcwele — kaNkulunkulu. Noma babeyizihlubuki, noma ngabe benza okubi, babesengabantu bakaNkulunkulu, futhi wasebenzelana nabo njengabantu bakhe, futhi wabajezisa njengabantu bakhe, futhi njengabantu bakhe abangcwele kwafika isikhathi lapho ekugcineni esenele , wabaphahlaza amandla abo. Kwakungasekho. Isizwe saqedwa nya. Uthini umuntu oma phezu kwamanzi?

Uthi, lapho lokho kwenzeka "zonke lezi zinto zizophela". Zonke izinto esisanda kufunda ngazo… sonke isiprofetho… inkosi yasenyakatho… inkosi yaseningizimu, konke lokhu esisanda kufunda ngakho, kuyaphela lapho amandla abantu abangcwele echithwa abe yizicucu. Ngakho-ke, akunakubakhona isicelo sesibili. Kucace bha, futhi yilapho sithola khona nge-exegesis. Sithola ukucaciseleka. Sisusa ukungaqondakali. Sikugwema ukutolikwa okuyizithutha njengomhlangano wango-1922 eCedar Point, e-Ohio okugcwalisa lokho okushiwo yile ndoda lapha kuyizinto ezinhle.

Kulungile, ake sifingqe. Siyazi kusuka kumavidiyo wethu wangaphambilini nocwaningo ukuthi uJesu akayona ingelosi futhi ikakhulukazi hhayi uMikayeli Ingelosi Eyinhloko. Akukho lutho kulokho esisanda kukufunda okusekela lowo mbono ngakho-ke asikho isizathu sokushintsha umbono wethu kulokho. Siyazi ukuthi uMikayeli Ingelosi Eyinhloko wabelwa u-Israyeli. Siyazi nokuthi isikhathi sosizi sehlela u-Israyeli ngekhulu lokuqala. Kukhona ucwaningo lomlando lokuqinisekisa lokho futhi yilokho kanye uJesu ayekhuluma ngakho futhi. Siyazi ukuthi abantu abangcwele bacoboshisiwe baba yizicucu futhi zonke lezi zinto zagcwaliseka. Futhi siyazi ukuthi zigcwaliseka ngokuphelele ngaleso sikhathi ngaleso sikhathi. Ingelosi ayivumeli imicimbi elandelayo, noma yikuphi ukusetshenziswa kwesibili noma ukugcwaliseka.

Ngakho-ke, uhlu lwamakhosi asenyakatho namakhosi aseningizimu lwaphela ngekhulu lokuqala. Okungenani, isicelo abasinikezwa yisiprofetho sikaDaniyeli saphela ngekhulu lokuqala. Ngakho kuthiwani ngathi? Ingabe sesikhathini sokuphela? Kuthiwani ngoMathewu 24, izimpi, indlala, izifo eziwumshayabhuqe, isizukulwane, ukuba khona kukaKristu. Sizokubheka lokho kuvidiyo yethu elandelayo. Kepha futhi, usebenzisa i-exegesis. Akukho ukucabanga kwangaphambili. Sizovumela iBhayibheli likhulume nathi. Siyabonga ngokubuka. Ungakhohlwa ukubhalisa.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    18
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x