Lokhu kuzoba ividiyo emfushane. Bengifuna ukuyikhipha masisha ngoba ngithuthela efulethini elisha, futhi lokho kuzokwehlisa ijubane kumaviki ambalwa maqondana nokukhishwa kwamavidiyo amaningi. Umngane omuhle nomkhulekeli esikanye naye ungivulele indlu yakhe ngomusa futhi wanginikeza nesitudiyo esizinikezele esizongisiza ngenze amavidiyo angcono kakhulu ngesikhathi esingaphansi. Ngimbonga kakhulu.

Okokuqala, bengifuna ukubhekana nezindaba ezibaluleke kancane abaningi abebelokhu bebuza ngazo.

Njengoba kungenzeka wazi ekubukweni amavidiyo edlule, Ngabizelwa ekomidini lokwahlulela yibandla engalishiya eminyakeni emine edlule. Ekugcineni, bangisusa ekuhlanganyeleni ngemuva kokudala isimo esibuhlungu kakhulu sokungivumela ukuthi ngikwazi ukuzivikela. Ngadlulisa icala futhi ngabhekana nendawo engeyinhle neze yokuphikisana, okwenza noma yikuphi ukuzivikela okunengqondo kungabi khona. Ngemuva kokwehluleka kokulalelwa kwesibili, usihlalo wekomidi lokuqala kanye nosihlalo wekomidi lezikhalazo bangishayele ucingo bangazisa ukuthi ihhovisi legatsha selizibuyekezile izikhalazo ebengizibhalile futhi lazithola “zingenzanga”. Ngakho-ke, isinqumo sokuqala sokususwa ekuhlanganyeleni sisamile.

Ungahle ungakuqapheli lokhu, kepha lapho othile esuswa ekuhlanganyeleni, kunenqubo eyodwa yokugcina yokudlulisa icala eshiywe ivulekile kubo. Lokhu yinto abadala abangeke bakutshele ngayo — okunye nje ukwephulwa kwezinhlelo zabo zobulungiswa ezisontekile. Ungafaka isicelo seNdikimba Ebusayo. Ngikhethe ukwenza lokhu. Uma ungathanda ukuyifunda ngokwakho, chofoza lapha: Incwadi Yesikhalazo Eqenjini Elibusayo.

Ngakho-ke, manje ngingasho ukuthi angisuswanga ekuhlanganyeleni, kodwa kunalokho, isinqumo sokususwa kubudlelwano sisesimweni esifanele kuze kube yilapho sebethatha isinqumo sokuthi bazosivuma yini isikhalazo noma cha.

Abanye nakanjani bazobuza ukuthi kungani nami ngizihlupha ngokwenza lokhu. Bayazi ukuthi anginandaba noma ngisusiwe ekuhlanganyeleni noma cha. Kuyindlela engenangqondo ngakubo. Isenzo esibi, esiphikisayo esisanda kunginikeza ithuba lokudalula ubuzenzisi babo emhlabeni, ngiyabonga kakhulu.

Kepha uma usukwenzile lokho, kungani uzihlupha ngokubhalela iNdikimba Ebusayo nesikhalazo sokugcina. Ngoba kufanele baphendule futhi ngokwenza kanjalo, bazozihlenga noma baveze ukuzenzisa kwabo phambili. Kuze kube bayaphendula, ngingasho ngokuphepha ukuthi icala lami lidlulisiwe futhi angisuswa ekuhlanganyeleni. Njengoba usongo lokususwa ekuhlanganyeleni kungukuphela komcibisholo emgodleni wabo — futhi kuyinto edabukisayo — kufanele bathathe isinyathelo esithile.

Angifuni ukuthi lawo madoda athi angikaze ngibanike ithuba. Lokho bekungeke kube ngumKristu. Ngakho-ke nali ithuba labo lokwenza okulungile. Ake sibone ukuthi kwenzeka kanjani.

Lapho bangishayela ucingo bengazisa ukuthi ngisusiwe ekuhlanganyeleni futhi behluleka ukungitshela ngenketho yokudlulisa isicelo kwiNdikimba Ebusayo, abakhohlwanga ukuchaza inqubo yokufuna ukubuyiselwa. Kwakuyikho konke engangikwazi ukukwenza ukuze ngingahleki. Ukubuyiselwa emsebenzini kuyindlela yokujezisa engqubuzana ngokuphelele nemiBhalo eklanyelwe ukuhlazisa noma ngubani ophikisayo ukuze abathobele futhi bathobele amandla wabadala. Akuveli kuKristu, kepha kungokwamademoni.

Ngakhuliswa njengomunye woFakazi BakaJehova kusukela ebuntwaneni. Ngangingenalo olunye ukholo. Ekugcineni ngabona ukuthi ngangiyisigqila senhlangano, hhayi uKristu. Amazwi oMphostoli uPetru impela asebenza kimi, ngoba ngamazi ngeqiniso uKristu ngemuva kokushiya iNhlangano emthathe indawo ezingqondweni nasezinhliziyweni zoFakazi.

“Ngokuqinisekile uma ngemuva kokuphunyuka ekungcoleni komhlaba ngolwazi olunembile lweNkosi noMsindisi uJesu Kristu, baphinde bahlanganyele nazo lezi zinto futhi banqotshwe, isimo sabo sokugcina sesisibi kakhulu kunesokuqala. Bekungaba ngcono ngabo ukuthi bebengayazanga ngokunembile indlela yokulunga kunokuthi ngemuva kokuyazi baphenduke umyalo ongcwele ababewutholile. Okushiwo yisaga seqiniso sekwenzekile kubo: “Inja ibuyele ekuhlanzeni kwayo, nenhlamvu ebigeziwe igoqeka odakeni.” "(2 Pe 2: 20-22)

Lokho bekungaba njalo kimi, ukube bengingafuna ukubuyiselwa emsebenzini. Ngithole inkululeko kaKristu. Uyabona ukuthi kungani umcabango wokuthobela inqubo yokubuyiselwa unganginyanyisa kakhulu.

Kwabanye, ukususwa ekuhlanganyeleni kuyisilingo esibi kunazo zonke abake babhekana nazo. Ngokudabukisayo, kuye kwaqhuba abangaphezu kwabambalwa ukuba bazibulale, futhi ngalokho kuzobakhona ukuphendula lapho iNkosi ibuya ukuzokwahlulela. Mina, nginodadewethu kuphela nabangane abasondelene kakhulu, bonke abavuke nami. Benginabanye abangane abaningi ebengicabanga ukuthi basondele futhi bathembekile, kepha ukwethembeka kwabo emadodeni ngeNkosi uJesu kungifundise ukuthi babengebona abangane beqiniso engangicabanga ukuthi bangabo nhlobo, nokuthi ngangingeke ngibe nethemba kubo inkinga yangempela; kungcono kakhulu manje ukuthi ngikufunde lokhu manje, kunokuthi ngabe bekubaluleke nini.

Ngiyakwazi ukufakazela ubuqiniso bala mazwi:

"UJesu wathi:" Ngiqinisile ngithi kini, akekho oshiye indlu noma abafowabo noma odadewabo noma umama noma ubaba noma izingane noma amasimu ngenxa yami nangenxa yezindaba ezinhle ze-30 ongeke azithole izikhathi ze-100 manje kulokhu inkathi yesikhathi — izindlu, abafowethu, odadewethu, omama, izingane, namasimu, kanye nokushushiswa — futhi esimisweni sezinto esizayo, impilo engapheli. ”(UMark 10: 29)

Manje njengoba sesisuse izindaba ezingabalulekile, bengifuna ukusho ukuthi ngithola izincwadi ezivela kubantu abaqotho abacela ukuqonda kwami ​​noma umbono wami ngezindaba ezahlukahlukene. Eminye yale mibuzo iphathelene nezindaba engivele ngihlele ukubhekana nazo ngokucophelela nangokomBhalo kumavidiyo azayo. Ezinye zingezomuntu uqobo.

Ngokuphathelene nalaba bokugcina, akuyona indawo yami ukuba ngibe uhlobo oluthile lomkhulu wokomoya, ngoba umholi wethu munye, uKristu. Ngakho-ke, yize ngizimisele ukunikela ngesikhathi sami ukusiza abanye baqonde ukuthi yiziphi izimiso zeBhayibheli ezingasebenza ezimweni zabo, angisoze ngafuna ukuthatha indawo kanembeza wabo ngokuphoqelela umbono wami noma ngokwenza imithetho. Leli yiphutha elenziwe yiNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova, futhi empeleni, ukwehluleka kwazo zonke izinkolo okubeka amadoda esikhundleni sikaKristu.

Iningi lama-naysayers lingabaza isisusa sami sokukhiqiza la mavidiyo. Ababoni sizathu salokhu engikwenzayo ngaphandle kwenzuzo yomuntu siqu noma ukuziqhenya. Bangisola ngokuzama ukuqala inkolo entsha, ukuqoqa abalandeli emva kwami, nokufuna inzuzo yezezimali. Ukungabaza okunjalo kuyaqondakala ngenxa yezenzo ezethusayo zabaningi benkolo abasebenzisa ulwazi lwabo lwemiBhalo ukuze bathole ingcebo nodumo.

Sengikushilo kaningi phambilini, futhi ngizokusho futhi, ngeke ngiqale inkolo entsha. Kungani kungenjalo? Ngoba angihlanyi. Kuthiwa incazelo yokuhlanya yenza into efanayo kaninginingi ngenkathi ilindele umphumela ohlukile. Wonke umuntu oqala inkolo uphelela endaweni efanayo, indawo kwakungoFakazi BakaJehova manje.

Sekungamakhulu eminyaka, amadoda aqotho, amesabayo uNkulunkulu azamile ukulungisa izinkinga zenkolo yawo yakuqala ngokusungula entsha, kepha ngokudabukisayo umphumela awukaze wehluke. Inkolo ngayinye igcina ngegunya lomuntu, isigaba sabaphathi besonto, esidinga ukuthi abalandeli bayo bathobele imithetho yayo nencazelo yayo yeqiniso ukuze bathole insindiso. Ekugcineni amadoda angena esikhundleni sikaKristu, futhi imiyalo yabantu iba izimfundiso ezivela kuNkulunkulu. (Mt 15: 9) Kulento eyodwa, uJ. F. Rutherford wayeqinisile: “Inkolo iwugibe futhi iyinhlawulo.”

Kepha abanye babuza, “Umuntu angamkhuleka kanjani uNkulunkulu ngaphandle kokujoyina inkolo ethile?” Umbuzo omuhle nalowo engizowuphendula kuvidiyo ezayo.

Kuthiwani ngombuzo wemali?

Noma yimuphi umzamo ofanele ubangela izindleko. Kudingeka imali. Inhloso yethu ukushumayela izindaba ezinhle futhi siveze amanga. Muva nje, ngingeze isixhumanisi salabo abafisa ukwenza iminikelo kule nkonzo. Kungani? Kalula nje, asikwazi ukukhokhela lo msebenzi sisodwa. (Ngithi "thina" ngoba noma ngingumuntu obonakala kakhulu kulo msebenzi, abanye banikela ngokwezipho uNkulunkulu abanike zona.)

Iqiniso lendaba ukuthi ngenza imali eyanele yokuziphilisa ukuze ngikwazi ukuzondla. Angidonsi ngeminikelo engenayo. Kodwa-ke, futhi angenzi okwanele ukuxhasa lo msebenzi ngedwa. Njengoba ukufinyelela kwethu kukhula, nezindleko zethu ziyanda.

Kukhona izindleko zokuqasha zanyanga zonke zeseva yewebhu esiyisebenzisayo ukusekela amawebhusayithi; izindleko zanyanga zonke zokubhaliselwe kwesoftware yokusebenzisa ividiyo; ukubhaliswa kwanyanga zonke kwensizakalo yethu ye-podcasting.

Ngibheke phambili, sinezinhlelo zokukhiqiza izincwadi engithemba ukuthi zizosiza kule nkonzo, ngoba incwadi ilula kakhulu uma icwaningwa kunevidiyo, futhi iyindlela enhle yokuthola ulwazi ezandleni zomndeni nabangane ukumelana noshintsho futhi usagqilazwe yinkolo yamanga.

Isibonelo, ngithanda ukukhiqiza incwadi equkethe ukuhlaziya kwazo zonke izimfundiso ezahlukile koFakazi BakaJehova. Wonke owokugcina wabo.

Bese kuba nesihloko esibaluleke kakhulu sensindiso yabantu. Eminyakeni embalwa edlule ngibonile ukuthi zonke izinkolo zikuthole kungalungile ngezinga elikhulu noma elincane. Kufanele bayisonte ngezinga elithile ukuze babe yingxenye ebalulekile yensindiso yakho, uma kungenjalo, bazolahlekelwa ukukubamba. Ukulandela indaba yokusindiswa kwethu kusuka ku-Adamu no-Eva kuze kube sekupheleni koMbuso kaKristu luhambo olujabulisayo futhi ludinga ukutshelwa.

Ngifuna ukuqinisekisa ukuthi noma yini esiyenzayo igcina isezingeni eliphakeme kakhulu njengoba limelela uthando lwethu ngoKristu. Bengingafuni ukuthi noma ngubani onentshisekelo awuyeke umsebenzi wethu ngenxa yesethulo esingesihle noma se-amateur. Ngeshwa, ukukwenza kahle izindleko. Okuncane kakhulu kukhululekile kulesi simiso sezinto. Ngakho-ke, uma ungathanda ukusisiza, kungaba ngeminikelo yezezimali noma ngokunikela ngamakhono akho, sicela wenze njalo. Ikheli lami le-imeyili yile: meleti.vivlon@gmail.com.

Iphuzu lokugcina liphathelene nendlela esilandela yona.

Njengoba ngishilo, ngeke ngiqale inkolo entsha. Kodwa-ke, ngiyakholelwa ukuthi kufanele sikhonze uNkulunkulu. Ungakwenza kanjani lokho ngaphandle kokujoyina ihlelo elithile elisha lenkolo? AmaJuda ayecabanga ukuthi ukukhonza uNkulunkulu, umuntu kumele aye ethempelini laseJerusalema. AmaSamariya akhonza entabeni engcwele. Kodwa uJesu wembula okuthile okusha. Ukukhonza kwakungasahlanganiswa nendawo ethile noma indlu yokukhonzela.

UJesu wathi kuye: “Sifazane, ngikholwe, isikhathi siyeza, lapho ngeke nimkhonze uBaba kule ntaba noma eJerusalema. Wena ukhonza ongakwaziyo; thina sikhonza esikwaziyo, ngoba ukusindiswa kuvela kumaJuda. Kepha isikhathi siyeza, sesifikile, lapho abakhulekeli beqiniso beyakukhuleka kuBaba ngoMoya nangeqiniso, ngoba uBaba ufuna abanjalo ukuba bamkhulekele. UNkulunkulu ungumoya, futhi abamkhulekelayo kumele bakhulekele emoyeni nangeqiniso. ”(UJohn 4: 21-24 ESV)

Umoya kaNkulunkulu uzosiholela eqinisweni, kepha sidinga ukuqonda ukuthi singalifunda kanjani iBhayibheli. Siphatha imithwalo eminingi evela ezinkolweni zethu zangaphambilini futhi kufanele sikulahle lokho.

Ngingakuqhathanisa nokuthola izinkomba kumuntu uma kuqhathaniswa nokufunda imephu. Unkosikazi wami ongasekho wayenenkinga yangempela yokufunda amabalazwe. Kufanele ifundwe. Kepha okuhle ngokulandela izinkomba zomunye umuntu ukuthi lapho lezo zinkomba ziqukethe amaphutha, ngaphandle kwemephu, ulahlekile, kepha ngemephu usengayithola indlela yakho. Imephu yethu iZwi likaNkulunkulu.

Emavidiyelweni nasezincwadini ezithi, ngokuvuma kweNkosi, sizokhiqiza, siyozama njalo ukukhombisa ukuthi yikho kanjani konke okusebhayibhelini okudingayo ukuthi siqonde ukuthi ibhayibheli liliphi iqiniso esilidingayo.

Nazi ezinye zezihloko esinethemba lokukhiqiza emasontweni nasezinyangeni ezizayo.

 • Kufanele ngibhabhadiswe kabusha futhi ngingabhapathizwa kanjani?
 • Iyiphi indima yabesifazane ebandleni?
 • Ingabe uJesu Kristu wayekhona ngaphambi kokuzalwa kwakhe njengomuntu?
 • Ngabe imfundiso kaZiqu-zintathu iyiqiniso? Ingabe uJesu ungowaphezulu?
 • Isono kufanele sisingathwe kanjani ebandleni?
 • Ngabe iNhlangano yaqamba amanga nge607 BCE?
 • Ingabe uJesu wafela esiphambanweni noma esigxotsheni?
 • Obani i-144,000 nesixuku esikhulu?
 • Abavusiwe bavuswa nini?
 • Kufanele sigcine iSabatha?
 • Kuthiwani ngezinsuku zokuzalwa noKhisimusi namanye amaholide?
 • Ngubani ngempela inceku ethembekileyo neqondayo?
 • Ingabe kwakukhona uzamcolo womhlaba wonke?
 • Ingabe ukumpompela igazi akulungile?
 • Siluchaza kanjani uthando lukaNkulunkulu uma kuqhathaniswa nokuqothulwa kweKhanani?
 • Kufanele sikhonze uJesu Kristu?

Lolu akulona uhlu oluphelelayo. Kukhona ezinye izihloko ezingekho ohlwini lapha engizosebenzisana nazo, uNkulunkulu uzimisele. Ngenkathi ngihlose ukwenza amavidiyo kuzo zonke lezi zihloko, ungacabanga kahle ukuthi kuthatha isikhathi ukuzicwaninga kahle. Angifisi ukukhuluma kabi-le-cuff, kodwa-ke kufanele ngiqinisekise ukuthi konke engikushoyo kungasekelwa imiBhalo. Ngikhuluma kakhulu ngama-Exegesis futhi ngiyakholelwa kule ndlela. Ibhayibheli kufanele lizitolika ngokwalo futhi ukutolika imiBhalo kufanele kucace kunoma ngubani olifundayo. Kufanele ukwazi ukufika eziphethweni ezifanayo engizenzayo ngisebenzisa kuphela iBible. Akufanele neze uncike emibonweni yendoda noma yowesifazane.

Ngakho-ke ngicela ubekezele. Ngizokwenza konke okusemandleni ami ukukhiqiza la mavidiyo ngokushesha okukhulu ngoba ngiyazi abaningi banesifiso sokuqonda lezi zinto. Kuyiqiniso, angisiwona kuphela umthombo wolwazi, ngakho-ke angikukhuthazi muntu ukuthi angayi kwi-Intanethi ayokwenza ucwaningo, kodwa khumbula ukuthi ekugcineni ukuphela kweqiniso kweBhayibheli esingathembela kulo.

Igama elilodwa lokugcina eziqondisweni zokuphawula. Kumawebhusayithi, i-beroeans.net, beroeans.study, meletivivlon.com, sisebenzisa imihlahlandlela yokuphawula eqine. Lokhu kungenxa yokuthi sifuna ukudala indawo enokuthula ngabe amaKristu angaxoxa ngeqiniso leBhayibheli ngaphandle kokwesaba ukuhlukunyezwa nokusatshiswa.

Angikaze nginciphise lezo ziqondisi ezifanayo kumavidiyo e-YouTube. Ngakho-ke, uzobona imibono nemibono ehlukahlukene. Kunemikhawulo yeqiniso. Ukuxhaphaza nenkulumo enenzondo ngeke kubekezelelwe, kepha kwesinye isikhathi kunzima ukwazi ukuthi kufanele udwebe kuphi. Ngiyeke imibono eminingi ebucayi ngoba ngicabanga ukuthi abacabangi abazimele abazobuqili bazokuqonda lokhu ngokwalokho abayikho ngempela, imizamo yokuphelelwa yithemba ngabantu abaziyo ukuthi abanephutha kodwa abanazo izinhlamvu ngaphandle kokunyundela ukuze bazivikele.

Kungumgomo wami ukukhiqiza okungenani ividiyo eyodwa ngesonto. Ngisamele ngithole lowo mgomo ngenxa yesikhathi esithatha isikhathi sokulungiselela ukubhala, ukudubula ividiyo, ukuyihlela, nokuphatha imibhalo engezansi. Khumbula ukuthi empeleni ngikhiqiza amavidiyo amabili ngasikhathi sinye, elilodwa ngeSpanishi elinye ngesiNgisi. Noma kunjalo, ngosizo lweNkosi ngizokwazi ukusheshisa umsebenzi.

Yilokho kuphela engangifuna ukusho njengamanje. Ngiyabonga ngokubuka futhi ngithemba ukuthi ngizokuthola okuthile ngesonto lokuqala lika-Agasti.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  24
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x