Igama lami nginguSean Heywood. Ngineminyaka engu-42 ngineminyaka engu-40 ubudala, ngiqashwe kahle, futhi ngijabule ngijabule kumkami uRobin iminyaka engu-18. NgingumKristu. Ngamafuphi, nginguJoe nje ojwayelekile.

Yize ngingakaze ngibhapathizwe enhlanganweni yoFakazi BakaJehova, ngiye ngaba nobudlelwano obude nayo. Ngihambile ngikholelwa ukuthi le nhlangano kwakuyilungiselelo likaNkulunkulu emhlabeni lokukhulekelwa kwakhe okumsulwa ukuze angathandeki nayo kanye nezimfundiso zayo. Izizathu zami zokugcina ngiphule ukuxhumana kwami ​​noFakazi BakaJehova yile ndaba elandelayo:

Ababelethi bami baba ngoFakazi ema-1970. Ubaba wami wayeshiseka, waze wakhonza njengenceku ekhonzayo; kodwa ngiyangabaza ukuthi umama wami wayekuyo ngempela, yize ayedlala indima yomfazi ongumama noFakazi othembekile. Kuze kube yilapho ngineminyaka eyisikhombisa, umama nobaba babengamalungu akhuthele ebandla eLyndonville, eVermont. Umkhaya wethu wawunenqwaba yokuzihlanganisa nabanye koFakazi ngaphandle kweHholo LoMbuso, behlanganyela ukudla ezindlini zabo. E-1983, sabamba amavolontiya okwakha abezosiza ekwakheni iHholo LoMbuso elisha laseLyndonville. Kwakunombhangqwana womama abangabodwa ebandleni ngaleso sikhathi, futhi ubaba wami wayevolontiya ngomusa isikhathi sakhe nobuchwepheshe bokugcina izimoto zabo. Ngathola ukuthi imihlangano yayinde futhi iyisidina, kodwa nganginabo abangane abangoFakazi futhi bejabule. Kwakunobuhlakani obuningi boFakazi phakathi naleso sikhathi.

NgoDisemba we1983, umndeni wethu wathuthela eMcIndoe Falls, eVermont. Ukuhamba akuzange kube wusizo emndenini wethu ngokomoya. Ukuya kwethu emihlanganweni nomsebenzi wensimu kwaba yinto evamile. Umama, ikakhulukazi, wayeyisekela kancane indlela yokuphila yoFakazi. Ngemuva kwalokho waba nokuphazamiseka kwemizwa. Lezi zinto mhlawumbe zaholela ekutheni ubaba wami asuswe njengenceku ekhonzayo. Ngokuhamba kweminyaka eminingana, ubaba wami akazange asebenze, waya emihlanganweni embalwa yangeSonto ngonyaka kanye neSikhumbuzo sokufa kukaKristu.

Lapho ngisanda kuqeda esikoleni esiphakeme, ngenza umzamo ojulile wokuba ngomunye woFakazi BakaJehova. Ngaya emihlanganweni ngedwa futhi ngamukela isifundo seBhayibheli samasonto onke. Kodwa-ke, ngesaba kakhulu ukujoyina iSikole Senkonzo Esingokwasezulwini futhi ngangingenandaba nokuya enkonzweni yasensimini. Futhi-ke, izinto zimangele nje.

Impilo yami yayilandela indlela ejwayelekile yomuntu osemdala osemdala. Lapho ngishada noRobin, ngangicabanga indlela yokuphila yoFakazi, kepha uRobin wayengeyena umuntu othanda inkolo, futhi ngangingajabule kakhulu ngentshisekelo yami ngoFakazi BakaJehova. Kodwa-ke, angikaze ngilahlekelwe ngokuphelele uthando lwami ngoNkulunkulu, futhi ngaze ngathunyelwa ngiyofuna ikhophi yencwadi yamahhala, Lifundisani Ngempela IBhayibheli? Bengilokhu ngigcina iBible ekhaya lami.

Masinyane phambili ku-2012. Umama wami waqala ukuthandana nomuntu owayeshade naye nge-beau endala esikoleni esiphakeme. Lokhu kuholele ekuhlukaniseni okubuhlungu phakathi kwabazali bami kanye nomama wami osusiwe ekuhlanganyeleni .. Isehlukaniso sachitheka ubaba wami, nempilo yakhe engokomzimba nayo yayiwohloka. Kodwa-ke, wakwenza kabusha ngokomoya njengelungu lebandla loFakazi BakaJehova laseLancaster, eNew Hampshire. Leli bandla linikeze ubaba wami uthando nokusekelwa ayengakudinga kakhulu, engimbonga ngayo kwaphakade. Ubaba wami ushonile ngoMeyi we2014.

Ukushona kukababa wami kanye nesehlukaniso sabazali bami kungiphathe kabi. Ubaba wayengumngane wami omkhulu, futhi ngangisamthukuthelele umama. Ngaba nomuzwa wokuthi ngilahlekelwe ngabazali bami bobabili. Bengidinga induduzo yezithembiso zikaNkulunkulu. Imicabango yami yaphenduka koFakazi futhi, naphezu kokuphikisa kukaRobin. Izehlakalo ezimbili zaqinisa ukuzimisela kwami ​​koku- khonza uJehova, noma ngabe kwenzekani.

Umcimbi wokuqala ube ukuhlangana nethuba noFakazi BakaJehova e2015. Bengihleli emotweni yami ngifunda incwadi, Phila Ucabanga Ngelanga LikaJehova, kumtapo wezincwadi kababa wami onguFakazi. Umbhangqwana weza kimi, wayibona le ncwadi, wangibuza ukuthi nginguFakazi yini. Ngathi cha, futhi ngachaza ukuthi ngizithatha njengembangela elahlekile. Bobabili babenomusa futhi umfowethu wangikhuthaza ukuba ngifunde i-akhawunti kaMathewu yesisebenzi sehora leshumi nanye.

Umcimbi wesibili wenzeke ngoba bengifunda i-Agasti 15, 2015 INqabayokulinda engosini ye-jw.org. Yize ngake ngacabanga ukuthi ngingahle ngikwazi ukuhamba uma isimo sezwe siba sibi, ngathola le ndatshana ethi, “Hlala Ulindele”. Lithe: "Ngakho-ke, imiBhalo ikhombisa ukuthi izimo zezwe phakathi nezinsuku zokugcina zingeze zande kakhulu kangangokuba abantu bazophoqeleka ukukholelwa ukuthi ukuphela sekusondele."

Kakhulu ukulinda kuze kube umzuzu wokugcina! Ngenza umqondo wami. Lingakapheli isonto, ngaqala ukubuyela eHholo LoMbuso. Bengingazi nakancane ukuthi ngabe uRobin usazohlala yini ekhaya lethu uma ngibuya. Ngokujabulisayo, wayekhona.

Intuthuko yami yayihamba kancane, kepha iyaqina. Kuze kube unyaka we-2017, ngagcina ngivume ukuqhutshelwa isifundo seBhayibheli samasonto onke nomdala olungile, ogama lakhe linguWayne. Yena nomkakhe uJean babenomusa futhi benomoya wokungenisa izihambi. Njengoba isikhathi siqhubeka, mina noRobin samenyelwa emizini yabanye oFakazi ukuze sidle futhi sihlanganyele nabantu. Ngacabanga ngathi: UJehova unginikeza elinye ithuba, futhi ngangizimisele ukukusiza.

Isifundo seBhayibheli engaba naso noWayne sathuthuka kahle. Nokho, zazikhona izinto ezimbalwa ezazingikhathaza. Okokuqala, ngabona ukuthi inhlonipho enkulu kakhulu inikwa “inceku ethembekileyo neqondayo,” eyiNdikimba Ebusayo. Leyo nkulumo kwakhulunywa ngayo kaningi kakhulu emithandazweni, ezinkulumweni nasekuphawuleni. Konke engangingacabanga ngakho ingelosi itshela uJohane encwadini yeSambulo ukuthi aqaphele ngoba (ingelosi) yayiyisisebenzi esikanye noNkulunkulu kuphela. Ngokuzenzakalelayo, namhlanje ekuseni bengifunda ku-KJV 2 Korion 12: 7 lapho uPawulu athi, “Futhi ukuthi ngingaphakanyiswa ngaphezu kwesilinganiso ngobuningi bezambulo, nganikwa ameva enyameni, isithunywa sikaSathane ukungigeqa, funa ngiphakanyiswe ngenhla. ”Ngempela nganginomuzwa wokuthi" inceku ethembekileyo neqondayo "'yayiphakeme kakhulu'.

Olunye ushintsho engilubonile olwehlukile eminyakeni edlule yokuhlangana kwami ​​noFakazi ukugcizelela kwamanje isidingo sokunikeza usizo lwezezimali enhlanganweni. Isimangalo sabo sokuthi le nhlangano ixhaswa ngokuphelele ngeminikelo yokuzithandela kubukeka kimi njengenganambitheki, uma sibheka ukusakazwa okuqinile kwezikhumbuzo ze-JW ngezindlela ezahlukahlukene umuntu anganikela ngazo. Umuntu ogxeka ihlelo elifanayo lobuKhristu uchaze ukuthi okulindelwe ngabaphathi bebandla ukuthi 'athandaze, akhokhe futhi alalele'. Le ncazelo enembile yalokho okulindelwe koFakazi BakaJehova.

Lezi zinto kanye nezinye ezincane zangidonsela amehlo, kodwa ngangakholelwa ekutheni izimfundiso zoFakazi zaziyiqiniso futhi akukho neyodwa kulezi zingqinamba eyayingabaphula umthetho ngaleso sikhathi.

Njengoba isifundo siqhubeka, nokho, kwavela isitatimende esangikhathaza kakhulu. Besihlanganisa Isahluko esiphathelene nokufa lapho sithi iningi lamaKristu agcotshiweyo selivele livuselwe ekuphileni kwasezulwini nokuthi labo abafa osukwini lwethu bavuselwa ekuphileni ezulwini ngaso leso sikhathi. Bengikuzwile lokhu kushiwo phambilini, futhi ngikwamukela nje. Ngathola induduzo kule mfundiso, mhlawumbe ngoba ngangisanda kufelwa ubaba. Ngokungazelele, nokho, ngaba nomzuzu “wokukhanya okulula” ngempela. Ngabona ukuthi le mfundiso ayisekelwa umbhalo.

Ngicindezele ubufakazi. U-Wayne wangikhombisa i-1 Korion 15: 51, 52, kodwa angizange ngigculiseke. Nginqume ukuthi ngidinga ukumba okuqhubekayo. Ngenzile. Ngibhalele nasendlunkulu ngalolu daba, izikhathi ezingaphezu kwesisodwa.

Kwadlula amasonto ambalwa lapho umdala wesibili ogama lakhe linguDan eza nathi esifundweni. UWayne wayethole ukuthi ngamunye wethu aqukethe izihloko ezintathu ze-Nqabayokulinda ezivela kuma-1970's. UWayne noDan benza konke okusemandleni abo ukusebenzisa lezi zincwadi ezintathu ukuchaza ukunemba kwale mfundiso. Kwakuwumhlangano onobungani kakhulu, kodwa ngangingakaqiniseki. Angiqiniseki ukuthi iBhayibheli lavulwa nini kulo mhlangano. Baphakamise ukuthi lapho ngiba nesikhathi esanele kufanele ngibuye ngizihlaziye lezi ezinye izindatshana.

Ngazihlukanisa lezi zihloko. Bengisakholelwa ekutheni asikho isisekelo seziphetho ezitholakele, futhi ngabika engikutholile kuWayne noDan. Kungekudala ngemuva kwalokho, uDan wangitshela kafushane ukuthi wayekhulume nelungu lekomidi lokubhala elathi noma kuncane ukuthi lencazelo yabe iyincazelo kuze kube yilapho iNdikimba Ebusayo isho okuhlukile. Angikholwanga engangikuzwa. Ngokusobala, yayingasenandaba nalokho okushiwo yiBhayibheli. Esikhundleni salokho, noma yini iNdikimba Ebusayo eyinqumile yiyona ndlela ebiyiyo!

Angikwazanga ukuvumela lolu daba luphumule. Ngiqhubeke ngicwaninga kabanzi futhi ngathola i-1 Peter 5: 4. Nayi impendulo ebengiyifuna ngesiNgisi esicacile, esilula. Ithi: "Futhi lapho umalusi omkhulu esebonakalisiwe, uzothola umqhele wenkazimulo engapheli." Izinguqulo eziningi zebhayibheli zithi, "lapho kuvela umalusi omkhulu". UJesu akazange 'avele' noma abonakaliswe '. OFakazi BakaJehova bayavuma ukuthi uJesu wabuya ngokungabonakali ku-1914. Into engingayikholwa. Lokho akuyona into efanayo nokuthi kubonakaliswe.

Ngaqhubeka nesifundo sami seBhayibheli somuntu siqu kanye nokuya kwami ​​eHholo LoMbuso, kodwa lapho ngiqhathanisa kakhulu nalokho okwakufundiswa nalokho engangikuqonda kweBhayibheli ukusho, ukwahlukana kwajula ngokujulile. Ngabhala enye incwadi. Izinhlamvu eziningi. Ziphindaphinda kabili izincwadi eziya egatsheni laseMelika naseNdikimbeni Ebusayo. Angizange ngithole mpendulo. Kodwa-ke, ngangazi ukuthi igatsha lizitholile lezi zincwadi ngoba zixhumana nabadala bendawo. Kepha I ngangingayitholi impendulo yemibuzo yami eqotho yeBhayibheli.

Izinto zaba zimbi lapho sengimenyelwe umhlangano nomxhumanisi wendikimba yabadala nomdala wesibili. I-COBE iphakamise ukuthi ngibuyekeze i-athikili ye-Nqabayokulinda ethi, “Uvuko Lokuqala — Manje Luyaqhubeka!” Besikade sikwenza lokhu ngaphambili, futhi ngabatshela ukuthi le ndatshana inephutha kakhulu. Abadala bangitshele ukuthi babengekho ukuze baphikisane nami ngemibhalo. Bahlasele isimilo sami futhi bangabaza izinhloso zami. Bangitshele nokuthi lokhu ukuphela kwempendulo engangizoyithola nokuthi iQula Elibusayo limatasatasa kakhulu ukubhekana nokuthandwa yimi.

Ngaya endlini kaWayne ngakusasa ngiyobuza ngalolo cwaningo, ngoba abadala ababili bomhlangano wami okhethekile babephakamise ukuthi isifundo kungenzeka sinqanyulwe. UWayne ukuqinisekisile ukuthi usitholile leso sincomo, ngakho-ke, yebo, ucwaningo seluphelile. Ngikholwa ukuthi bekunzima kuye ukusho lokho, kepha abaphathi boFakazi benze umsebenzi oncomekayo wokuthulisa abaphikisi futhi bayicindezela ngokuphelele ingxoxo yeBhayibheli nokubonisana okuthembekile.

Futhi ngakho-ke ukuhlangana kwami ​​noFakazi BakaJehova kwaphela ekupheleni ehlobo le-2018. Konke lokhu kungikhulule. Sengiyakholelwa manje ukuthi 'ukolweni' wobuKristu uzoqhamuka cishe kuwo wonke amahlelo obuKristu. Kanjalo 'nokhula'. Kulula kakhulu ukukhohlwa ukuthi sonke siyizoni futhi sihlakulele isimo “sokungcwele kunawe”. Ngikholelwa ukuthi inhlangano yoFakazi BakaJehova iye yathuthukisa lesi simo sengqondo.

Okubi kunalokho, nokho, ukuthi INqabayokulinda iphikelela ekuthuthukiseni i-1914 njengonyaka uJesu abe yiNkosi ngokungabonakali.

UJesu ngokwakhe wathi njengoba kulotshwe kuLuka 21: 8: “Bhekani ukuthi anidukiswa; ngoba abaningi bazofika ngegama lami, bethi, 'nginguye,' futhi, 'Isikhathi esifanele sesisondele.' Musa ukubalandela. ”

Uyazi ukuthi zingaki izinto ezifakiwe kuleli vesi enkombeni yemibhalo emtatsheni we-inthanethi we-Watchtower? Eqondile ngqo, kusukela ngonyaka we-1964. Kuvela ukuthi le nhlangano ayinasithakazelo esincane emazwini kaJesu lapha. Okuphawulekile nokho, ukuthi esigabeni sokugcina saleyo ndatshana umbhali unikeze izeluleko amanye amaKristu ayobe ehlakaniphile ukuzidingida. Ithi, "Awufuni ukuba yisisulu samadoda angenasimilo azokusebenzisa kuphela ukuthuthukisa amandla nezikhundla zawo, futhi ngaphandle kokubheka inhlalonhle yakho yaphakade kanye nenjabulo. Ngakho-ke hlola ubuqiniso balabo abeza ngesisekelo segama likaKristu, noma abathi bangabafundisi abangamaKristu, futhi, uma bengaqinisekisi ukuthi baneqiniso, ngakho-ke ngandlela-thile lalela isixwayiso seNkosi: 'Musa ukubalandela. '”

INkosi isebenza ngezindlela ezingaqondakali. Ngilahlekile iminyaka eminingi futhi ngangiyisiboshwa iminyaka eminingi. Bengivalelwa ngumqondo wokuthi ukusindiswa kwami ​​kobuKristu kuhlobene ngokuqondile nokuba kwami ​​uFakazi KaJehova. Kwakuyinkolelo yami yami ukuthi ithuba lokuhlangana noFakazi BakaJehova eminyakeni edlule endaweni yokupaka iMcDonald kwaba isimemo esivela kuNkulunkulu sokubuyela kuye. Bekuyi; yize kungenjalo ngendlela ebengicabanga ngayo. Ngithole iNkosi yami uJesu. Ngijabulile. Nginobudlelwano nodadewethu, umfowethu kanye nomama, bonke abangebona oFakazi BakaJehova. Ngenza abangane abasha. Nginomshado ojabulisayo. Ngizizwa ngisondelene neNkosi manje ukwedlula engake ngaba nakho nganoma yisiphi isikhathi empilweni yami. Impilo yinhle.

11
0
Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x