Sanibonani nonke. U-Eric Wilson lapha. Le kuzoba yividiyo emfushane ngoba ngisalungisa indawo yami entsha. Kwakuyisinyathelo esikhandlayo. (Ngingaze ngidinge ukwenza enye futhi.) Kepha kungekudala isitudiyo samavidiyo sesilungiswe ngokuphelele, ngiyethemba ukuthi ngizokwazi ukusisebenzisa ukukhiqiza amavidiyo ngokushesha okukhulu.

Njengoba sibonile ezikhathini ezedlule, bayanda oFakazi BakaJehova abaqaphela ubuqiniso benhlangano. Ukusakazwa kwezindaba zehlazo lokunukubezwa kwezingane ngokocansi akupheli futhi kuya kuba nzima futhi kube nzima ngoFakazi abaqotho ukungazinaki. Bese kuba neqiniso elithusayo lokuthengiswa kabanzi kwamahholo oMbuso nokuncipha okulandelayo kwenani lamabandla. Ezinhlanu zisanda kuthengiswa endaweni yami ngedwa, futhi lokho kuyisiqalo nje. Amabandla amaningi akade avele anyamalala, asetshenziselwa ukwenza elilodwa kusuka kwamabili noma kwamathathu. Ukwanda nokukhula bekulokhu yilokho oFakazi BakaJehova abakhomba kukho lapho bethi isibusiso sikaNkulunkulu, kepha lokho akusafanelani nalokho okungokoqobo.

Lapho ekugcineni lufika usuku lwabathile abavukayo, iningi ngokudabukisayo lishiya lonke ithemba. Basaba kakhulu ukukhohliswa futhi futhi baze bawele ekukhohlisweni okuqhubekayo, bekholelwa ukuthi akekho uNkulunkulu, noma uma ekhona, akanandaba nathi. Bangena kwi-inthanethi bagwinye zonke izinhlobo zezinkolelo-mbumbulu zobuwula futhi noma ngubani ofuna ukulahla iBhayibheli uba yinhloko yabo.

Sebebonile inhlangano ukuthi iyini, manje sebebuza konke. Ungangizwa kabi. Kubalulekile ukubuza konke, kepha uma uzokwenza, kwenze. Ukucabanga okubucayi akubuzi ezinye izinto bese kuyima. Umcabangi obucayi akayitholi impendulo ayithandayo bese ecisha umqondo. Isazi sangempela esibucayi sibuza yonke into!

Ake ngichaze. Ake sithi ubuza ukuthi ngabe uzamcolo wenzeka ngempela. Lowo ngumbuzo omkhulu impela, ngoba bobabili uJesu noPetru bakhuluma ngoZamcolo wosuku lukaNowa, ngakho-ke uma ungazange wenzeke, kusho ukuthi asingethemba noma yiliphi iBhayibheli njengelizwi likaNkulunkulu. Kungenye nje incwadi evela emadodeni. (Mt 24: 36-39; 1 Pe 3:19, 20) Kuhle, ngakho-ke ufuna ukwazi ukuthi ngabe kukhona yini okungafakazela noma kuphikise ukuthi uZamcolo ochazwe kuGenesise wenzeka ngempela.

Uya ku-inthanethi bese uthola abanye abathi bekungeke kwenzeke ngoba iminyaka yemipiramidi iyaziwa futhi ngokokulandelana kwezikhathi zeBhayibheli, zazivele zakhiwe ngenkathi kwenzeka uZamcolo, ngakho-ke kufanele kube nomonakalo wamanzi okhombisa, nokho lapho akekho. Ngakho-ke, isiphetho siwukuthi uZamcolo uyinganekwane yeBhayibheli.

Ukucabanga kuzwakala kunengqondo. Ulemukela njengeqiniso usuku lukaZamcolo njengoba luchazwe emiBhalweni kanye nenkathi yemipiramidi njengoba yasungulwa yisayensi yemivubukulo nesayensi. Ngakho-ke, isiphetho sibonakala singenakugwenywa.

Kepha ngabe ucabanga ngokweqiniso? Ngabe ubuza yonke into ngempela?

Uma ulalele amavidiyo ami uzokwazi ukuthi ngingumsekeli oqinile womcabango ojulile. Lokho akusebenzi ezimfundisweni zabaholi bezenkolo, kepha kumele kusetshenziswe kuwo wonke umuntu ocabanga ukusifundisa, ukusiyala, noma nje ukusabela imibono yabo. Impela kuyenzeka kimi. Ngeke ngifune noma ngubani ukwamukela noma yini engiyishoyo ngenani lobuso. Isaga sithi, "amandla okucabanga azokugcina ekuqaphile, nokuqonda kuzokuvikela ..." (Pr 2: 11)

Amandla ethu okucabanga, ukuqonda, nokuhlaziya ngokucophelela yilokho okusivikelayo enkohlisweni ezungeze thina. Kepha ikhono lokucabanga noma ukucabangisisa kufana nemisipha. Lapho uyisebenzisa ngokwengeziwe, iba namandla ngokwengeziwe. Yisebenzise kancane, bese iba buthakathaka.

Ngakho-ke, yini esilahlekile uma samukela ukucabanga kwalabo abathi iminyaka yamaphiramidi ifakazela ukuthi wawungekho uZamcolo?

Ibhayibheli liyasitshela:

"Owokuqala ukusho ukuthi icala lakhe libonakala lilungile, Kuze kufike elinye iqembu lizomhlola." (Pr 18: 17)

Uma silalela kuphela amavidiyo azama ukufakazela ukuthi wawungekho uZamcolo, sizwa uhlangothi olulodwa lwempikiswano. Kodwa-ke, singasho, umuntu angaphikisana kanjani nalokhu. Yizibalo nje. Kuliqiniso, kepha lezi zibalo zisuselwa ezindaweni ezimbili esizamukele ngokungangabazeki. Umuntu ocabangisisa kahle ubuza yonke into — konke. Uma ungangabazi ngesisekelo lapho impikiswano isuselwa khona, wazi kanjani ukuthi impikiswano yakho inesisekelo esiqinile? Ngokwakho konke okwaziyo, ungahle ukuthi wakha esihlabathini.

Impikiswano yokuphikisana noZamcolo iyiqiniso ukuthi 'iminyaka yemiphiramidi iyaziwa futhi ibikezela usuku iBhayibheli elibekela ngalo uZamcolo, kepha abukho ubufakazi bokuthi kulimale amanzi kunoma iyiphi imibhoshongo.'

Ngingumfundi weBhayibheli, ngakho-ke nginokwenzelela kwemvelo okungenza ngikholelwe ukuthi iBhayibheli liqinisile ngaso sonke isikhathi. Ngakho-ke, into eyodwa yale mpikiswano engingathambekele ekubuzeni ukuthi iBhayibheli linephutha ngosuku lukaZamcolo. Futhi kungalesi sizathu, lokhu kukhetha komuntu siqu, ukuthi into eyodwa okufanele ngiyibuze ngaphezu kwazo zonke ezinye ukuthi ukubalwa kwezikhathi kweBhayibheli kunembile yini.

Lokho kungazwakala njengesitatimende esimangazayo ukusenza, kepha ngifuna ukukucabanga ngale ndlela: Engikuphethe ngesandla sami yibhayibheli, kepha empeleni akulona ibhayibheli. Silibiza ngebhayibheli, kepha uma sifunda isihloko sithi, "INew World Translation of the Holy Scriptures". Ukuhumusha. Lokhu futhi kungukuhumusha: The Jerusalem Bible. Ibizwa ngebhayibheli, kepha ukuhumusha; lena yiSonto LamaKatolika. Futhi lapha, sineBhayibheli Elingcwele — elibizwa nje ngokuthi i-Holy Bible… iKing James. Igama eligcwele yiKing James Version. Ibizwa ngokuthi inguqulo. Uhlobo lwani? Futhi, konke lokhu yizinguqulo, noma ukuhumusha, noma ukuhunyushwa… kwemibhalo yesandla yoqobo? Cha yamakhophi. Akekho onemibhalo yesandla yokuqala; imibhalo yesikhumba yangempela, noma amaphilisi, noma yini okungenzeka ukuthi yabhalwa abalobi beBhayibheli bokuqala. Konke esinakho kungamakhophi. Akuyona into embi leyo. Empeleni, kuyinto enhle impela, njengoba sizobona ngokuhamba kwesikhathi. Kepha into ebalulekile okufanele uyikhumbule ukuthi sisebenzelana nokuhumusha; ngakho-ke, kufanele sibuze: Zihunyushwa zisuselwa kuphi? Ingabe kukhona imithombo eminingi futhi bayavumelana?

Kufanele ngengeze umbhalo omncane lapha kulabo abacabanga ukuthi iKing James ukuphela kweBhayibheli leqiniso. YiBhayibheli elihle, yebo, kepha lenziwa yikomidi eliqokwe yiKing James futhi njengelinye ikomidi elisebenza kunoma iyiphi inguqulo yeBhayibheli, bebeqondiswa ukuqonda kwabo kanye nokuchema kwabo. Ngakho-ke, asikwazi ngaphandle kwanoma iyiphi inguqulo noma inguqulo njengeBhayibheli elilodwa. Kepha kufanele sizisebenzise zonke bese singena ngokujule kuma-interlinear size sithole iqiniso.

Amaphuzu engizama ukuwenza yilezi: Uma uzobuza noma yini emiBhalweni qiniseka ukuthi ulalela zombili izinhlangothi zempikiswano. Futhi uma uzobuza noma yini, qiniseka ukuthi ubuza yonke into, ngisho nezinto ozibambe njengeziyisisekelo nezingaguquki iqiniso.

Sengikukholwe ukuthi iminyaka yamaphiramidi empeleni ineqhaza ekufakazeleni ukuthi kwakukhona uzamcolo. Kepha esikhundleni sokuchaza lokho, ngizovumela omunye umuntu ukuba akwenze. Ngemuva kwakho konke, kungani ubuyisela isondo lapho umuntu esevele ekwenzile futhi wakwenza kangcono kunalokho ebengizokwenza.

Ekupheleni kwale vidiyo ngizokubeka isixhumanisi sevidiyo ozosilandela ukuze uthole izimpendulo zemibuzo esisanda kuyibuza. Umbhali wevidiyo ngumKrestu onjengami. Angimazi mathupha ngakho-ke angikwazi ukusho ukuthi ngingavumelana nakho konke ukuqonda kwakhe kwemibhalo, kepha ngeke ngivumele ukwehluka kwemibono kungihlukanise nanoma ngubani okholelwa ngobuqotho kuKristu. Lowo ngumqondo woFakazi BakaJehova futhi angisakwamukeli lokho njengokusemthethweni. Kepha okubalulekile lapha akusona isithunywa, kepha umyalezo. Kufanele wenze ukuhlolwa kwakho ngokususelwe ebufakazini. Vele uqiniseke njalo ukuthi ubheka bonke ubufakazi ngaphambi kokufika esiphethweni. Ngiyethemba ukubuyela ekushintsheni kwezinto ngesonto elizayo kepha kuze kube yileso sikhathi, sengathi iNkosi yethu ingaqhubeka ibusise umsebenzi wakho.

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    14
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x