Kuhlolisisa uMathewu 24, Ingxenye 1: Umbuzo

by | Septhemba 25, 2019 | Kuhlolisisa uMathewu 24 Uchungechunge, Amavidiyo | 55 amazwana

Njengoba kuthenjisiwe kwividiyo yami edlule, manje sizoxoxa ngalokho ngezinye izikhathi okubizwa ngokuthi “ukuprofetha kukaJesu ngezinsuku zokugcina” okulotshwe kuMathewu 24, kuMarko 13, nakuLuka 21. Ngoba lesi siprofetho sigxile ezimfundisweni zika OFakazi, njengoba kunjalo ngazo zonke ezinye izinkolo zama-Adventist, ngithola imibuzo eminingi ephathelene nayo, futhi bekuyithemba lami ukuyiphendula yonke kule vidiyo eyodwa. Kodwa-ke, ngemuva kokuhlaziya ububanzi besihloko, ngabona ukuthi bekungeke kube kuhle ukuthi ngizame ukumboza yonke into kuvidiyo eyodwa. Kungaba yinde kakhulu. Kungcono ukwenza uchungechunge olufushane ngesihloko. Ngakho-ke kule vidiyo yokuqala, sizobeka isisekelo sokuhlaziywa kwethu ngokuzama ukuthola ukuthi yini eyashukumisela abafundi ukuthi benze umbuzo oholele ekutheni uJesu anikeze lesi sexwayiso esingokwesiprofetho. Ukuqonda uhlobo lombuzo wabo kubalulekile ekuqondeni ubuncane bempendulo kaJesu.

Njengoba sishilo kaningi ngaphambili, inhloso yethu ukugwema ukutolika komuntu siqu. Ukuthi, “Asazi”, kuyimpendulo eyamukelekayo ngokuphelele, futhi ingcono kakhulu kunokuzibandakanya ekuqageleni okungasile. Angisho ukuthi ukuqagela akulungile, kodwa okokuqala faka ilebula elikhulu kuso uthi, “Nanka amadragoni!” noma uma uthanda, "Ingozi, Will Robinson."

NjengamaKristu aphaphama, asifuni nakancane ukuthi ucwaningo lwethu luqede ukufeza amazwi kaJesu kuMathewu 15: 9, “Bangikhonza ngeze; izimfundiso zabo zimane nje ziyimithetho yabantu. ”(NIV)

Inkinga yalabo abavela eNhlanganweni YoFakazi BakaJehova ukuthi sithwala umthwalo wamashumi eminyaka wokufundiswa. Kufanele sikubalekele lokho uma sifuna ukuba nethemba lokuvumela umoya ongcwele usiholele eqinisweni.

Kuze kube manje, isiqalo esihle ukubona ukuthi lokho esizokufunda kwaqoshwa cishe eminyakeni engama-2,000 XNUMX edlule ngamadoda akhuluma ulimi oluhlukile kunalwethu. Noma ngabe ukhuluma isiGreki, isiGreki osikhulumayo siguqulwe kakhulu ukusuka esiGrekini sohlobo lwosuku lukaJesu. Ulimi luhlale lubunjwe yisiko lezikhulumi zalo, futhi isiko lababhali beBhayibheli liyiminyaka eyizinkulungwane ezimbili edlule.

Ake siqale.

Amagama ayisiprofetho atholakala kulokhu kulandisa kwamavangeli amathathu eza ngenxa yombuzo owabuzwa uJesu ngabaphostoli bakhe abane. Okokuqala, sizowufunda lo mbuzo, kepha ngaphambi kokuzama ukuwuphendula, sizozama ukuthola ukuthi yini oyidalile.

Ngizobe ngisebenzisa I-Young's Literal Translation ngale ngxenye yengxoxo.

UMathewu 24: 3 - “Kwathi ehlezi eNtabeni Yeminqumo, abafundi basondela kuye bebodwa, bathi: 'Sitshele, ziyakuba nini lezi zinto? Siyini isibonakaliso sobukhona bakho nesokuphela komhlaba? '”

Maka i-13: 3, i-4 - “Kwathi ehlezi eNtabeni Yeminqumo maqondana nethempeli, oPetru, noJakobe, noJohane, no-Andreya, bambuza bebodwa, bathi: Sitshele ukuthi lokhu kuyakuba nini na? Siyini isibonakaliso, lapho konke lokhu sekuzakufezeka? '”

ULuka 21: 7 - “Bambuza bathi: 'Mfundisi, ziyokwenzeka nini-ke lezo zinto na? futhi siyini isibonakaliso lapho lezi zinto sezizokwenzeka? '”

Kulaba abathathu, uMarku kuphela osinika amagama abafundi ababuza lo mbuzo. Bonke abanye bebengekho. UMathewu, uMarko noLuka bezwa ngakho ngesandla sesibili.

Okufanele ukuqapheleke ukuthi uMathewu uphula lo mbuzo izingxenye ezintathu, kanti ezinye ezimbili azenzi. Okubandakanya uMathewu kodwa okungekho ku-akhawunti kaMarku nokukaLuka kungumbuzo: "Siyini isibonakaliso sokuba khona kwakho?"

Ngakho-ke, singazibuza ukuthi kungani le nto ishiywe nguMark noLuka? Kuphakama omunye umbuzo lapho siqhathanisa indlela I-Young's Literal Translation ihumusha le ndatshana nalokho cishe kuzo zonke ezinye izinhlobo zeBhayibheli. Iningi lifaka igama elithi “ukuba khona” ngegama elithi “iza” noma, kwesinye isikhathi, “kufika”. Ngabe lokho kubalulekile?

Ngaphambi kokuthi singene kulokho, ake siqale ngokuzibuza thina, yini ebangele ukuthi babuze lo mbuzo? Sizozama ukuzibeka ezicathulweni zabo. Babezibheka kanjani?

Yebo, bonke babengamaJuda. Manje amaJuda ayehlukile kubo bonke abanye abantu. Ngaleso sikhathi, wonke umuntu wayekhonza izithixo futhi bonke babekhonza iqembu lezithixo. AmaRoma ayekhonza uJupiter no-Apollo noNeptune noMars. E-Efesu, babekhonza uNkulunkulu onamabele amaningi ogama lakhe lingu-Arthemisi. AbaseKorinte basendulo babekholelwa ukuthi idolobha labo lalisungulwa ngumzukulu kankulunkulu wamaGrikhi, uZeus. Bonke labonkulunkulu manje sebephelile. Sebephelile ezinkungwini zezinganekwane. Babengonkulunkulu bamanga.

Umkhonza kanjani unkulunkulu wamanga? Ukukhonza kusho ukuzithoba. Uthobela unkulunkulu wakho. Ukuhambisa kusho ukuthi wenza lokho okutshelwa unkulunkulu wakho. Kepha uma unkulunkulu wakho eyisithixo, akakwazi ukukhuluma. Ngakho-ke ixhumana kanjani? Awungeke ulalele umyalo ongakaze uwuzwe, akunjalo?

Kunezindlela ezimbili zokukhonza uNkulunkulu wamanga, unkulunkulu wasenganekwaneni onjengoJupiter wamaRoma. Kuphakathi kokuthi wenze lokho ocabanga ukuthi ufuna ukukwenza, noma wenze lokho umpristi wakhe akutshela ukuthi kuyintando yakhe. Noma ngabe uyakucabanga noma omunye umfundisi akutshele ukuthi ukwenze, ukhonza abantu ngeqiniso. Ukukhonza kusho ukuzithoba kusho ukulalela.

Manje amaJuda nawo ayekhonza amadoda. Sifunde nje amazwi kaJesu kuMathewu 15: 9. Nokho, inkolo yabo yayihlukile kuzo zonke ezinye. Kwakuyinkolo yeqiniso. Isizwe sabo sasungulwa nguNkulunkulu futhi sanikwa umthetho kaNkulunkulu. Babengakhonzi izithombe. Babengenabo onkulunkulu abaningi. Futhi uNkulunkulu wabo, YHWH, Yehowah, Jehova, noma yini oyithandayo, iyaqhubeka ikhonzwa kuze kube yilolu suku.

Uyabona ukuthi siya kuphi nalokhu? Uma ungumJuda emuva ngaleso sikhathi, ukuphela kwendawo yokukhonza uNkulunkulu weqiniso kungaphakathi kobuJuda, futhi indawo lapho ubukhona bukaNkulunkulu bukhona emhlabeni busendaweni eNgcwelengcwele, indawo engcwele yangaphakathi ethempelini eliseJerusalema. Susa konke lokho ususe uNkulunkulu emhlabeni. Ungakhonza kanjani uNkulunkulu futhi? Ungamkhulekela kuphi uNkulunkulu? Uma ithempeli lingasekho, ungawunikela kuphi umhlatshelo wakho wokuthethelelwa kwezono? Isimo sonke besingacabangeki kumJuda wangaleso sikhathi.

Nokho yilokho uJesu ayekade ekushumayela. Ezahlukweni ezintathu zikaMathewu ezandulela umbuzo wabo sifunda ngezinsuku zokugcina zikaJesu ezine ethempelini, egxeka abaholi ngokuzenzisa, futhi ephrofetha ukuthi umuzi nethempeli kuzobhujiswa. Eqinisweni, kubonakala sengathi amagama okugcina awasho ngaphambi nje kokuphuma ethempelini okokugcina yilawa: (Lokhu kuvela eBerean Literal Bible)

(UMathewu 23: 29-36) “Maye kini, babhali nabaFarisi, bazenzisi! Ngoba wakhela amathuna abaprofethi futhi uhlobisa izikhumbuzo zabalungileyo; nina-ke nithi, 'Ukube besikhona ezinsukwini zokhokho bethu, bengeke sihlanganyele nabo egazini labaprofethi.' Kanjalo niyazifakazela ukuthi ningamadodana alabo ababulala abaprofethi. Wena-ke, gcwalisa isilinganiso sikayihlo. Izinyoka! Imbewu yezinyoka! Uzobalekela kanjani isigwebo saseGehena? ”

“Ngenxa yalokhu, bhekani, ngithumela kini abaprofethi nezazi ezihlakaniphile nababhali. Abanye babo uzobabulala futhi uzobethela, futhi abanye babo uzobakhonkotha emasinagogeni akho, futhi uzobashushisa emadolobheni amaningi; ukuze phezu kwakho lonke igazi elilungileyo lithululelwe emhlabeni, kusukela egazini lika-Abela olungileyo kuze kufike egazini likaZakariya indodana kaBerekiya, owambulalayo phakathi kwethempeli ne-altare. Ngiqinisile ngithi kini, zonke lezi zinto ziyokwehlela lesi sizukulwane. ”

Uyasibona isimo njengoba bebengasibona? UngumJuda okholelwa ukuthi ukuphela kwendawo yokukhonza uNkulunkulu useJerusalema ethempelini futhi manje indodana kaNkulunkulu, lowo omazi njengoMesiya, uthi abantu abezwa amazwi akhe bazobona ukuphela kwezinto zonke. Cabanga ukuthi lokho kungakwenza uzizwe kanjani.

Manje, lapho sibhekene neqiniso thina, njengabantu, esingathandi noma esingakwazi ukulicabanga, singena esimweni sokuphika. Yini ebalulekile kuwe? Inkolo yakho? Izwe lakho? Umndeni wakho? Ake ucabange ukuthi umuntu omethembile ongenakuthenjelwa ubengakutshela ukuthi into ebaluleke kakhulu empilweni yakho izophela futhi uzobe useduze ukuyibona. Ungayisingatha kanjani? Ngabe uzokwazi ukuyisingatha?

Kubukeka sengathi abafundi babenobunzima kulokhu ngoba njengoba babeqala ukuphuma ethempelini, baphuma ngendlela yabo ukuyincoma kuJesu.

UMathewu 24: 1 CEV - "Ngemuva kokuba uJesu ephumile ethempelini, abafundi bakhe beza bathi, 'Bhekani zonke lezi zakhiwo!'”

UMark 13: 1 ESV - Esephuma ethempelini, omunye wabafundi bakhe wathi kuye: "Bheka, Mfundisi, amatshe amangalisayo nezakhiwo ezinhle kanjani!"

ULuka 21: 5 NIV - "Abanye babafundi bakhe bebephawula ukuthi ithempeli lihlotshiswe kanjani ngamatshe amahle nangezipho ezinikezelwe kuNkulunkulu."

“Bheka Nkosi. Bheka lezi zakhiwo ezinhle nalawa matshe ayigugu. ”Isisho esingaphansi simemeza impela," Impela lezi zinto ngeke zidlule? "

UJesu wakuqonda lokho okubhalwe phansi futhi wazi ukuthi angabaphendula kanjani. Wathi, “Uyazibona zonke lezi zinto?… Ngiqinisile ngithi kuwe, akuyikushiywa itshe lapha phezu kwelinye; wonke umuntu uzophonswa phansi. ” (Mathewu 24: 2 NIV)

Uma unikezwe lowo mongo, ucabanga ukuthi babecabangani lapho bebuza uJesu, “Sitshele, lezi zinto zizokwenzeka nini, futhi siyini isibonakaliso sokuba khona kwakho nesesiphelo sesimiso sezinto?” (UMathewu 24 : 3 NWT)

Ngenkathi impendulo kaJesu yayinganqunyelwe ekucabangeni kwabo, wayekwazi okusezingqondweni zabo, ukuthi yini eyabakhathaza, ukuthi yini ngempela ababebuza ngayo nokuthi iziphi izingozi abazohlangabezana nazo uma esehambile. Ibhayibheli lithi wabathanda kwaze kwaba sekupheleni, futhi uthando luhlala lubheka ukuzuzisa othandekayo. (UJohn 13: 1; 1 Korion 13: 1-8)

Uthando lukaJesu ngabafundi bakhe lwaluzomshukumisela ukuba aphendule umbuzo wabo ngendlela ezobazuzisa. Uma umbuzo wabo ubucabanga ukuthi izimo zihlukile kweqiniso, ubengeke afune ukuwaholela phambili. Yize kunjalo, kunezinto ayengazazi, [ikhefu] nezinto ababengavunyelwe ukuzazi, [ikhefu] nezinto ababengakwazi ukuzisingatha njengamanje. [ikhefu] (Mathewu 24:36; IzEnzo 1: 7; Johane 16:12)

Ukufingqa kuleli phuzu: UJesu wachitha izinsuku ezine eshumayela ethempelini futhi ngaleso sikhathi waprofetha ngokuphela kweJerusalema nethempeli. Ngaphambi nje kokushiya ithempeli okokugcina, watshela ababemlalele ukuthi ukwahlulelwa kwalo lonke igazi elachitheka kusukela ku-Abela kuze kube kumprofethi wokugcina owafela ukholo kwakuzofinyelela kuso kanye leso sizukulwane. Lokho kwakuyophawula ukuphela kwesimiso sezinto samaJuda; ukuphela kweminyaka yabo. Abafundi babefuna ukwazi ukuthi lokho kuzokwenzeka nini.

Ngabe yikho konke obekulindeleke ukuthi kwenzeke?

Cha

Ngaphambi nje kokuba uJesu enyukele ezulwini, bambuza, "Nkosi, ingabe ubuyisela umbuso ku-Israyeli ngalesi sikhathi?" (Izenzo 1: 6 NWT)

Kubukeka sengathi bayakwamukela ukuthi uhlelo lwamanje lwamaJuda luzophela, kepha bakholelwa ukuthi isizwe samaJuda esibuyisiwe sizolandela ngaphansi kukaKristu. Lokho ababengakwazi ukukuqonda ngaleso sikhathi kwakuyizikali zesikhathi ezihilelekile. UJesu wayemtshele ukuthi uzothatha amandla obukhosi bese ebuya, kepha kubonakala ngokusobala kwemibuzo yabo ukuthi babecabanga ukuthi ukubuya kwakhe kwakuzoqondana nokuphela komuzi nethempeli lawo.

Ngabe kunjalo?

Kuleli qophelo, kungaba kuhle ukubuyela emibuzweni ebuzwe ngaphambili mayelana nomehluko phakathi kokulandisa kukaMathewu lo mbuzo nokaMarku noLuka. UMathewu unezela le nkulumo, "Siyoba yini isibonakaliso sokuba khona kwakho?" Kungani? Futhi kungani cishe zonke izinguqulo zikuhumusha lokhu 'njengesibonakaliso sokuza kwakho' noma 'isibonakaliso sokuza kwakho'?

Ingabe lamagama afanayo?

Singawuphendula umbuzo wokuqala ngokuphendula owesibili. Futhi ungalenzi iphutha, ukwenza lokhu okungalungile kufakazelwe ukuthi kuyalimaza ngokomoya ngaphambili, ngakho-ke ake sizame ukukuthola kahle ngalesi sikhathi.

Nini I-Young's Literal Translation kanye ne INguqulo Yezwe Elisha ngoFakazi BakaJehova bahumusha igama lesiGrikhi, parousia, ngokuthi "ukuba khona" kungokoqobo. Ngikholwa ukuthi oFakazi BakaJehova benza lokhu ngesizathu esingalungile. Babheke ekusetshenzisweni okuvamile kwegama, ngokwezwi nezwi elisho “ukuba eceleni” (LUSIZA iZifundo zeZwi 3952) Ukuchema kwabo kwezimfundiso kungasenza sikholelwe ukuthi uJesu ubekhona ngokungabonakali kusukela ngo-1914. Kubo lokhu, akusikho ukuza kwesibili likaKristu, abakholelwa ukuthi libhekisela ekubuyeni kwakhe e-Armagedoni. Ngakho-ke, koFakazi, uJesu weza, noma uzofika, kathathu. Wake waba nguMesiya, waphinda futhi ngo-1914 waba yiNkosi kaDavide (Izenzo 1: 6) futhi okwesithathu e-Armagedoni.

Kodwa i-exegesis idinga ukuthi sizwe okwashiwo ngendlebe yomfundi wekhulu lokuqala. Kukhona enye incazelo ku parousia okungatholakali ngesiNgisi.

Ngokuvamile lokhu kuyinkinga ebhekene nomhumushi. Ngasebenza njengomhumushi ebusheni bami, futhi noma ngabe bekufanele ngibhekane nezilimi ezimbili zanamuhla kuphela, bengizobhekana nale nkinga. Kwesinye isikhathi igama lolimi olulodwa linencazelo okungekho igama eliqondile lokuxhumana olimini oluqondiwe. Umhumushi onekhono kumele anikeze incazelo yombhali nemibono yakhe, hhayi amagama akhe. Amagama amathuluzi nje awasebenzisayo, futhi uma amathuluzi ekhombisa ukunganele, ukuhumusha kuzohlupheka.

Ake nginike isibonelo.

“Uma ngigunda, angisebenzisi umgqomo, i-froth, noma i-spume. Ngisebenzisa i-lather kuphela. ”

“Cuando me afeito, no uso espuma, espuma, ni espuma. Solo uso espuma. ”

Njengesikhulumi sesiNgisi, uyaqonda ngokushesha umehluko okhonjiswe yilawa magama amane. Yize ngokuyisisekelo, konke kubhekise kugwebu lohlobo oluthile, akufani. Kodwa-ke, ngeSpanish, lokho kwehluka okungafaniyo kumele kuchazwe ngokusetshenziswa kwebinzana elichazayo noma isiphawulo.

Kungakho ukhetha ukuhumusha okungokoqobo ngezinhloso zokutadisha, ngoba kukuthatha isinyathelo esisodwa usondele encazelweni yoqobo. Vele, kufanele kube khona ukuzimisela ukuqonda, ngakho-ke ukuziqhenya kufanele kukhishwe ngefasitela.

Ngithola abantu bebhala ngaso sonke isikhathi benza izitatimende eziqinile ngokususelwa ekuqondeni kwabo igama elilodwa elihunyushiwe elithathwe enguqulweni yeBhayibheli abayithandayo. Le akuyona indlela yokuqonda imiBhalo.

Isibonelo, umuntu obevele efuna isizathu sokuthola iphutha eBhayibhelini ucaphune u-1 Johane 4: 8 othi “uNkulunkulu uluthando”. Wabe esecaphuna u-1 Korinte 13: 4 othi, “uthando alunamhawu.” Ekugcineni, kukhonjwe u-Eksodusi 34:14 lapho uYehowah ezibiza khona ngokuthi “unguNkulunkulu onomhawu.” Kungenzeka kanjani ukuthi uNkulunkulu onothando abe uNkulunkulu onomona uma uthando lungenamhawu? Ukushiyeka kulomugqa wokucabanga okulula wukucabanga ukuthi amagama esiNgisi, isiGreki nesiHeberu onke afana ncamashi, okuyinto engeyona.

Ngeke siqonde noma yimuphi umbhalo, ake sibhalwe phansi izinkulungwane zeminyaka ngolimi lwakudala, ngaphandle kokuqonda umbhalo, umlando, amasiko, nengqikithi yomuntu uqobo.

Endabeni yokusetshenziswa kukaMathewu parousia, kungumongo wesiko okumele sicabange ngalo.

I-Strong's Concordance inika incazelo ye parousia “njengobukhona, ukuza”. EsiNgisini, la magama anobuhlobo obuhlobene nobunye, kepha awafani ngokufana. Ngaphezu kwalokho, isiGrikhi sinegama elihle kakhulu elithi “uza” ngaphakathi eleusis, okuchazwa uStrong ngokuthi “ukuza, ukufika, ukufika”. Ngakho-ke, uma uMathewu ayesho “ukuza” njengoba kusho izinguqulo eziningi, kungani asebenzise parousia futhi cha eleusis?

Isazi seBhayibheli, uWilliam Barclay, ukukusho lokhu ngokusetshenziswa kwegama kwasendulo i-parousia.

"Ngaphezu kwalokho, enye yezinto ezivame kakhulu ukuthi izifundazwe zithole isikhathi esisha kusuka parousia lombusi. ICos idale inkathi entsha kusukela ku- parousia kaGayius Kesari ku-AD 4, njengoba kwenza iGrisi kusukela parousia likaHadrian ngo-AD 24. Kwavela isigaba esisha sesikhathi ngokufika kwenkosi.

Omunye umkhuba ojwayelekile kwaba ukushaya izinhlamvu zemali ezintsha ukukhumbula ukuvakashelwa kwenkosi. Uhambo lukaHadrian lungalandelwa yizinhlamvu zemali ezashaywa ukukhumbula ukuvakasha kwakhe. Lapho uNero evakashele eKorinte izinhlamvu zemali zashaywa ukukhumbula eyakhe adventus, kufika, okulingana nesiLatini nesiGreek parousia. Kwakungathi ngokufika kwenkosi kwase kuqhamuke amanani amasha.

Parousia kwesinye isikhathi kusetshenziswa 'ukuhlasela' kwesifundazwe ngumphathi jikelele. Isetshenziswa kakhulu ekuhlaselweni kwe-Asia nguMithradates. Lichaza ukungena endaweni yesehlakalo ngamandla amasha futhi anqobayo. ”

(Amagama eTestamente eNtsha nguWilliam Barclay, k. I-223)

Unalokho engqondweni, ake sifunde iZenzo 7:52. Sizohamba ne-English Standard Version kulokhu.

“Yimuphi wabaprofethi oyihlo abangamshushanga? Babulala labo abamemezele ngaphambili i ukuza loLungile, lowo oye wamkhaphela futhi wambulala, ”

Lapha, igama lesiGrikhi alisho ukuthi “ubukhona” (parousia) kodwa "uyeza" (eleusis). UJesu weza enguKristu noma uMesiya ngenkathi ebhabhadiswa nguJohane futhi wagcotshwa ngomoya ongcwele nguNkulunkulu, kepha yize wayekhona ngokoqobo ngaleso sikhathi, ubukhona bakhe benkosi (parousia) kwakusazoqala. Wayengakaqali ukubusa njengeNkosi. Ngakho-ke, uLuka kuzEnzo 7:52 ubhekisa ekufikeni kukaMesiya noma uKristu, kepha hhayi ukuba khona kweNkosi.

Ngakho-ke lapho abafundi bebuza ngobukhona bukaJesu, babuza ukuthi, “Sizakuba yini isibonakaliso sokufika kwakho njengeNkosi?” Noma, “Uzoqala nini ukubusa kwa-Israyeli?”

Iqiniso lokuthi babecabanga ukuthi umbuso kaKrestu wobukhosi uzohambisana nokubhujiswa kwethempeli, akusho ukuthi bekufanele. Ukuthi bebefuna uphawu lokuthi ufikile noma uza njengeNkosi akusho ukuthi bazosithola. Lo mbuzo awuzange uphefumulelwe nguNkulunkulu. Lapho sithi iBhayibheli liphefumulelwe uNkulunkulu, lokho akusho ukuthi wonke umsebenzi obhalwe kulo uvela kuNkulunkulu. Ngesikhathi uDeveli elinga uJesu, uYehowah wayengafaki amagama emlonyeni kaSathane.

Lapho sithi iBhayibheli liphefumulelwe uNkulunkulu, lokho akusho ukuthi wonke amagama abhalwe kulo avela kuNkulunkulu. Ngesikhathi uDeveli elinga uJesu, uYehowah wayengafaki amagama emlonyeni kaSathane. Uma sithi umlando weBhayibheli uphefumulelwe uNkulunkulu, sisho ukuthi uqukethe izindaba eziyiqiniso kanye namazwi kaNkulunkulu uqobo.

OFakazi bathi uJesu waqala ukubusa ngo-1914 njengeNkosi. Uma kunjalo, buphi ubufakazi? Ubukhona benkosi babumakwa esifundazweni saseRoma ngosuku lokufika kweNgonyama, ngoba ngesikhathi iSilo sikhona, izinto zashintsha, kwenziwa imithetho, kwaqalwa imisebenzi. UMbusi uNero wabekwa esihlalweni sobukhosi ngo-54 CE kodwa kwabaseKorinte, ukuba khona kwakhe kwaqala ngo-66 CE lapho evakashela leli dolobha futhi ephakamisa ukuthi kwakhiwe iCorinth Canal. Akuzange kwenzeke ngoba wabulawa ngemuva nje kwalokho, kepha uthola umbono.

Ngakho-ke, buphi ubufakazi bokuba khona kukaJesu njengenkosi kwaqala eminyakeni eyi-105 edlule? Ngaphezu kwalokho, lapho abanye bethi ukuba khona kwakhe kwaqala ngo-70 CE, buphi ubufakazi? Ukuhlubuka kobuKristu, izinkathi zobumnyama, iMpi Yeminyaka Eyikhulu, Izimpi Zenkolo kanye neNkantolo Yamacala Ezihlubuki YaseSpain — akubonakali sengathi kukhona inkosi engingathanda ukuthi ibuse phezu kwami.

Ingabe ubufakazi bomlando buholela esiphethweni sokuthi ukuba khona kukaKristu, yize kukhulunyiwe embuzweni ofanayo, kungumcimbi ohlukile kusukela ekubhujisweni kweJerusalema nethempeli lalo?

Ngakho-ke, ingabe uJesu wakwazi ukubanikeza izihloko mayelana nokusondela kokuphela kohlelo lwezinto lwamaJuda?

Kodwa abanye bangase bathi, “UJesu akazange yini abe yinkosi ngo-33 CE?” Kubonakala kunjalo, kepha iHubo 110: 1-7 likhuluma ngokuhlala kwakhe ngakwesokunene sikaNkulunkulu kuze kube yilapho izitha zakhe sezingaphansi kwezinyawo zakhe. Futhi, nge parousia asikhulumi ngokubekwa kwenkosi esihlalweni sobukhosi, kepha ukuvakasha kweNkosi. Kungenzeka ukuthi uJesu wabekwa esihlalweni sobukhosi ezulwini ngo-33 CE, kepha ukuhambela kwakhe umhlaba njengeNkosi kusazofika.

Kukhona labo abakholelwa ukuthi zonke iziphrofetho ezethulwe nguJesu, kufaka phakathi lezo ezitholakala kuSambulo, zagcwaliseka ngekhulu lokuqala. Lesi sikole semfundiso yenkolo saziwa ngePreterism kanti labo abasikhuthazayo babizwa ngamaPreterist. Ngokwami, angiyithandi ilebula. Futhi ungathandi noma yini evumela umuntu ukuthi aphonse kalula umuntu esigabeni. Ukuphonsa amalebula kubantu kuyisiphikiso sokucabanga okujulile.

Iqiniso lokuthi amanye amazwi kaJesu agcwaliseka ngekhulu lokuqala lingaphezu kombuzo onengqondo, njengoba sizobona kuvidiyo elandelayo. Umbuzo uthi ngabe onke amazwi akhe ayasebenza ekhulwini lokuqala. Abanye bathi kunjalo, kanti abanye baveza umbono wokugcwaliseka okukabili. Enye indlela yesithathu ukuthi izingxenye zalesi siprofetho zagcwaliseka ngekhulu lokuqala ngenkathi ezinye izingxenye zisazogcwaliseka.

Sesiqede ukuhlolwa kwethu kombuzo, manje sizophendukela empendulweni enikezwe nguKristu. Sizokwenza lokho engxenyeni yesibili yalolu chungechunge lwamavidiyo.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    55
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x