Ukuhlola UMathewu 24, Ingxenye 2: Isexwayiso

by | Oct 6, 2019 | Kuhlolisisa uMathewu 24 Uchungechunge, Amavidiyo | 9 amazwana

Kwividiyo yethu yokugcina sihlole umbuzo owabuzwa nguJesu ngabaphostoli bakhe abane njengoba ubhalwe kuMathewu 24: 3, Marku 13: 2, nakuLuka 21: 7. Sifunde ukuthi babefuna ukwazi ukuthi izinto ayeprofethile ngazo - ikakhulukazi ukubhujiswa kweJerusalema nethempeli lalo - zizokwenzeka nini. Siphinde sabona ukuthi babelindele umbuso kaNkulunkulu (ubukhona bukaKristu noma parousia) ukuqala ngaleso sikhathi. Lokhu kulindela kuqinisekiswa ngumbuzo wabo eNkosini ngaphambi nje kokwenyuka kwakhe.

"Nkosi, manje uzowubuyisela umbuso ku-Israyeli ngalesi sikhathi?" (Izenzo 1: 6 BSB)

Siyazi ukuthi uJesu wayeyiqonda kahle inhliziyo yomuntu. Wayebuqonda ubuthakathaka benyama. Wayekuqonda ukulangazelela abafundi bakhe ababekuzwa ngokufika kombuso wakhe. Wayeqonda ukuthi abantu basengozini kangakanani yokudukiswa. Ubezobulawa maduze nje, angabe esaba khona ukubahola futhi abavikele. Amagama akhe okuvula lapho ephendula umbuzo wabo akhombisa konke lokhu, ngoba akaqalanga ngempendulo eqondile yombuzo wabo, kodwa kunalokho wakhetha lelo thuba lokubaxwayisa ngobungozi obabuzobhekana nabo futhi ubaphonsele inselelo.

Lezi zixwayiso zilotshwe yibo bobathathu ababhali. (Bheka uMathewu 24: 4-14; Marku 13: 5-13; Luka 21: 8-19)

Kuzo zombili izikhathi, amagama okuqala awakhulumayo yile:

“Qiniseka ukuthi akukho muntu okukhohlisa.” (UMathewu 24: 4 BSB)

"Qaphela, hleze noma ngubani akudukise." (UMark 13: 5 BLB)

"Qaphela ukuthi awukhohliswa." (ULuka 21: 8 NIV)

Ube esebatshela ukuthi ngubani ozodukisa abantu. ULuke usho kahle ngokubona kwami.

“Yathi:“ Bhekani ukuthi anidukiswa, ngoba abaningi bazofika ngegama lami, bethi, 'nginguye,' futhi, 'Isikhathi esifanele sisondele.' Musa ukubalandela. ”(Luka 21: 8 NWT)

Ngokwami, nginecala 'lokubalandela'. Ukufundiswa kwami ​​kwaqala ngisewusana. Ngangishukunyiswa ngokungazi ukuthembela okuyiphutha emadodeni ahola inhlangano yoFakazi BakaJehova. Ngibophele insindiso yami kubo. Ngikholwe ukuthi ngisindisiwe ngokuhlala ngaphakathi kwenhlangano abayiqondisile. Kepha ukungazi akusona isizathu sokungalaleli, futhi nezinhloso ezinhle azimvumeli umuntu ukuba abalekele imiphumela yezenzo zakhe. IBhayibheli lisitshela ngokucacile ukuthi 'singathembeli ezicukuthwaneni nasendodaneni yomuntu ukuze sisindiswe'. (IHubo 146: 3) Ngakwazi ukuwushaya indiva lowo myalo ngokucabanga ukuthi wawusebenza emadodeni “amabi” angaphandle kwenhlangano.

Amadoda angitshele ephrintiwe nasepulatifomu ukuthi "isikhathi esifanele sesiseduze," futhi ngakholwa. Laba bantu basamemezela lo myalezo. Ngokuya ngokusebenza kabusha okungenangqondo kwemfundiso yabo yesizukulwane esuselwe kuMathewu 24:34 kanye nokusetshenziswa okweqisayo kukaEksodusi 1: 6, baphinde bathi enkundleni yomhlangano ukuthi 'ukuphela kusondele'. Benze lokhu isikhathi esingaphezu kweminyaka eyikhulu futhi ngeke bakuyeke.

Ucabanga ukuthi kungani kunjalo? Kungani kufanele weqe ngokweqile ukuze ugcine imfundiso ehlulekile iphila?

Ukulawula, okucacile nokulula. Kunzima ukulawula abantu abangasabi. Uma besaba okuthile futhi bakubona njengesixazululo senkinga — abavikeli babo, kunjengokungathi — bazokunikeza ukwethembeka kwabo, ukulalela kwabo, izinsizakalo zabo nemali yabo.

Umprofethi wamanga uthembele ekufakeni ukwesaba ezilalelini zakhe, okuyikho kanye okwenza sitshelwe ukuthi singamesabi. (Dut 18:22)

Noma kunjalo, kunemiphumela yokulahlekelwa ukwesaba umprofethi wamanga. Uzokuthukuthelela. UJesu wathi labo abakhuluma iqiniso lakhe bazoshushiswa, nokuthi “abantu ababi nabakhohlisi bayoqhubeka besuka kokubi baye kokubi kakhulu, bedukisa futhi bedukiswa.” (2 Thimothewu 3:13)

Kusuka kokubi kuye kokubi kakhulu. Hmm, kepha lokho akulona iqiniso?

AmaJuda abuya eBhabhiloni ajeziswa. Abaphindanga babuyela ekukhonzeni izithombe okwakulethe umusa kaNkulunkulu kubo. Kodwa-ke, abahlalanga bemsulwa, kepha baqhubeka besuka kokubi baya kokubi kakhulu, baze bafika ezingeni lokuthi bafuna amaRoma abulale indodana kaNkulunkulu.

Masingakhohliswa ngokucabanga ukuthi abantu abakhohlakele kunjalo, noma nokuthi bayabazi ububi babo. Lawo madoda — abapristi, ababhali nabaFarisi — ayebhekwa njengangcwelengcwele futhi afunde kakhulu kubantu bakaNkulunkulu. Bazithatha njengabakhulu kunabo bonke, abahle kunabo bonke, nabamsulwa kunabo bonke abakhulekeli bakaNkulunkulu. (Johane 7:48, 49) Kodwa babengabaqambimanga, njengoba uJesu asho, futhi njengabaqambimanga abakhulu kunabo bonke, bakholwa ngamanga abo. (Johane 8:44) Abazange badukise abanye kuphela, kodwa nabo bazidukisa — ngendaba yabo, ukulandisa kwabo, nokuzenzela kwabo isithombe.

Uma ulithanda iqiniso futhi uthanda ukwethembeka, kunzima kakhulu ukusonga ingqondo yakho ngomqondo wokuthi othile angenza ngokukhohlakala futhi abonakale engalazi iqiniso; ukuthi umuntu angalimaza abanye — ngisho nababuthakathaka kakhulu, ngisho nezingane ezincane — ebe ekholwa ukuthi wenza intando kaNkulunkulu wothando. (Johane 16: 2; 1 Johane 4: 8)

Mhlawumbe ngenkathi uqala ukufunda incazelo entsha kaMathewu 24:34, leyo ebizwa ngokuthi imfundiso yezizukulwane ezigqagqene, waqaphela ukuthi zazenza nje izinto. Mhlawumbe ubucabanga ukuthi, kungani befundisa okuthile okungafihli lutho kangako? Ngabe babecabanga ukuthi abazalwane bazomane bagwinye lokhu ngaphandle kombuzo?

Lapho siqala ukuzwa ukuthi iNhlangano esayihlonipha kakhulu njengabantu bakaNkulunkulu abakhethiwe yayineminyaka engu-10 ihlangene neNhlangano Yezizwe, isithombe sesilo sasendle, sashaqeka. Baphume kuphela kuyo ngesikhathi bedalulwa embhalweni wephephandaba. Bakuxolela lokhu lapho kudingeka ukuze bathole ikhadi lomtapo wolwazi. Khumbula, ukuthi ukuphinga nesilo sasendle okulahla iBhabhiloni Elikhulu.

Cabanga ukuthi utshele umkakho, "Hawu sithandwa, ngisanda kuthenga ubulungu endaweni yezindawo ezisetshenziswayo, kepha ngoba banomtapo wezincwadi omuhle impela engidinga ukufinyelela kuwo."

Babengayenza kanjani into enobuwula enjalo? Babengazi yini ukuthi ekugcineni labo abaphingayo bahlala bebanjwa red?

Muva nje, sifunde ukuthi iNdikimba Ebusayo izimisele ukusebenzisa izigidi zamaRandi ukuze ingadaluli uhlu lwezinkulungwane zabahlukumeza izingane. Kungani bekhathalela ukuvikela ubunikazi bamadoda amabi kangangoba bazomosha izigidi zamadola ezimali abazinikele kulowo msebenzi? Lokhu akubonakali njengezenzo ezilungile zamadoda athi athembekile futhi aqondile.

IBhayibheli likhuluma ngamadoda aba “abangenangqondo ekucabangeni kwabo” nokuthi nakuba “bethi bahlakaniphile, baba yiziwula.” Ikhuluma ngoNkulunkulu enikela abesilisa abanjalo "esimweni sengqondo esingamukeleki". (KwabaseRoma 1:21, 22, 28)

"Ukucabanga okunamakhanda angenalutho", "ubuwula", "isimo sengqondo esingavunyelwe", "ukusukela kokubi kuye kokubi" - uma ubheka isimo seNhlangano samanje, uyakubona ukuvumelana nalokho okushiwo yiBhayibheli?

Ibhayibheli ligcwele lezo zixwayiso futhi nempendulo kaJesu embuzweni wabafundi wakhe iyaphumelela.

Kepha akusibo abaprofethi bamanga kuphela asixwayisa ngabo. Futhi sithambekele ekufundeni ukubaluleka okungokwesiprofetho ezenzakalweni eziyinhlekelele. Ukuzamazama komhlaba kuyiqiniso ngokwemvelo futhi kwenzeka njalo. Izifo eziwumshayabhuqe, indlala kanye nezimpi konke kuyizinto eziphindaphindekayo futhi ziwumphumela wemvelo yethu engaphelele. Noma kunjalo, sikulangazelela ukukhululeka ekuhluphekeni, singathambekela ekufundeni kulezi zinto ngaphezu kwalokho okukhona.

Ngakho-ke, uJesu uyaqhubeka ngokuthi, “Lapho nizwa ngezimpi namahemuhemu ezimpi, ningethuki. Lokhu kufanele kwenzeke, kepha ukuphela kuzofika. Isizwe siyakuvukela isizwe, nombuso uvukele umbuso. Kuzoba nokuzamazama komhlaba ezindaweni ezahlukahlukene, kanye nendlala. Lokhu kungukuqala kwemihelo yokuzala. ”(UMark 13: 7, 8 BSB)

“Ukuphela kusazofika.” “Lokhu kungukuqala kwemihelo.” “Ningethuki.”

Abanye bazamile ukuguqula la magama abe yilokho abakubiza ngokuthi "uphawu oluyinhlanganisela". Abafundi bacela kuphela isibonakaliso esisodwa. UJesu akakhulumi ngezimpawu eziningi noma isibonakaliso esiyinhlanganisela. Akalokothi athi izimpi, ukuzamazama komhlaba, izifo eziwumshayabhuqe, noma indlala kuyizimpawu zokufika kwakhe okuseduze. Esikhundleni salokho, uxwayisa abafundi bakhe ukuthi bangethuki futhi abaqinisekise ukuthi lapho bebona izinto ezinjalo, ukuphela akukabi khona.

Ku-14th futhi 15th Ikhulu leminyaka, iYurophu yayihileleke kulokho okubizwa ngokuthi iMpi Yeminyaka Eyikhulu. Phakathi naleyo mpi, iSifo SaseBubonic sagqashuka sabulala noma yikuphi kusuka ku-25% kuya ku-60% wabantu baseYurophu. Kwadlulela ngalé kweYurophu futhi kwaqeda abantu baseChina, Mongolia naseNdiya. Kwakungenzeka ukuthi, ubhadane olubi kunazo zonke ezake zaba khona. AmaKrestu acabanga ukuthi ukuphela komhlaba sekufikile; kepha siyazi ukuthi bekungenjalo. Badukiswa kalula ngoba basishaya indiva isixwayiso sikaJesu. Ngeke sibasole ngempela, ngoba emuva lapho iBhayibheli lalingatholakali kalula kubantu; kodwa akunjalo osukwini lwethu.

Ngo-1914, umhlaba walwa impi eyachitha kakhulu igazi emlandweni — okungenani kuze kube yileso sikhathi. Le kwakuyimpi yokuqala yezimboni — izibhamu zemishini, amathangi, izindiza. Izigidi zafa. Kwabe sekulandela umkhuhlane waseSpain nezinye izigidi ezafa. Konke lokhu kwenza umhlaba wathela ngokwesibikezelo sikaJaji Rutherford sokuthi uJesu uzobuya ngo-1925, futhi abafundi abaningi beBhayibheli bangaleso sikhathi abasinakanga isixwayiso sikaJesu futhi 'bamlandela'. Wenza “imbongolo” yakhe uqobo — amazwi akhe — futhi ngenxa yaleso sizathu nezinye ngo-1930, cishe ama-25% kuphela amaqembu abafundi beBhayibheli ayesadlelana neWatchtower Bible and Tract Society aqhubeka nokuba noRutherford.

Ingabe sisifundile isifundo sethu? Kwabaningi, yebo, kodwa hhayi bonke. Ngithola izincwadi ngaso sonke isikhathi ezivela kubafundi beBhayibheli abaqotho abasazama ukuqonda ukuhlelwa kwezikhathi kukaNkulunkulu. Laba basakholelwa ukuthi iMpi Yezwe I inokubaluleka okungokwesiprofetho. Kungenzeka kanjani lokho? Phawula indlela INew World Translation ewahumusha ngayo uMathewu 24: 6, 7:

“Nizokuzwa ngezimpi nemibiko yezimpi. Bona ukuthi awwethuki, ngoba lezi zinto kufanele zenzeke, kepha ukuphela akukakabi.

I-7 “Isizwe sizovukela isizwe nobukhosi bavukele umbuso, kube khona ukusweleka kokudla nokuzamazama komhlaba ezindaweni ngezindawo. I-8 Zonke lezi zinto ziwukuqala kwenhlungu. ”

Akukho ukuhlukaniswa kwezigaba ekuqaleni. Umhumushi ufaka ikhefu lesigaba futhi uqondiswa ukuqonda kwakhe umbhalo. Le yindlela izimfundiso ezingena ngayo ekuhumusheni iBhayibheli.

Ukuqala lesi sigaba ngesilandiso esithi “for” kunika isithombe sokuthi ivesi lesikhombisa ikhefu elivela evesini 6. Kungaholela ekutheni umfundi amukele umcabango wokuthi uJesu uthi angadukiswa yinoma yimaphi amahemuhemu ezimpi, kodwa aqaphele yempi yomhlaba. Impi yomhlaba wonke iyisibonakaliso, bayaphetha.

Akunjalo.

Igama lesiGreek elihunyushwe ngokuthi "for" lithi railhead futhi ngokweConcordance kaStrong, lisho ukuthi “ngoba, ngempela, (isihlanganisi esisetshenziselwa ukuveza imbangela, incazelo, inkomba, noma ukuqhubeka).” UJesu akathulisi umcabango ophikisayo, kepha kunalokho uyanweba ngesisekelo sakhe sokuthi angathuswa izimpi. Lokhu akushoyo-nohlelo lolimi lwesiGreki kuyakufakazela lokhu-kuhunyushwe kahle yi-Good News Translation ngolimi lwesimanjemanje:

“Uzozwa umsindo wezimpi eziseduze kwakho nezindaba zezimpi kude; kepha ungakhathazeki. Izinto ezinje kumele zenzeke, kepha akusho ukuthi ukuphela sekufikile. Amazwe azolwa bodwa; imibuso izohlaselana. Kuzoba khona indlala nokuzamazama komhlaba yonke indawo. Zonke lezi zinto zinjengobuhlungu bokuqala bokuzala. (UMathewu 24: 6-8 GNT)

Manje ngiyazi ukuthi abanye bazokuphikisa lokhu engikushoyo lapha futhi bazophendula ngokuqinile ukuvikela ukutolika kwabo. Ngicela kuphela ukuthi uqale ubheke amaqiniso anzima. CT Russell wayengeyena owokuqala ukuza nemibono esuselwa kula mavesi namanye ahlobene nawo. Eqinisweni, ngisanda kuxoxa nesazi-mlando uJames Penton ngathola ukuthi izibikezelo ezinjalo seziqhubeke amakhulu eminyaka. (Ngendlela, ngizokhipha ingxoxo yePenton kungekudala.)

Kunesisho esithi, "Incazelo yobuhlanya yenza into efanayo kaninginingi futhi ulindele umphumela ohlukile." Sizogxila kaningi kangakanani emazwini kaJesu bese siguqula amazwi akhe esixwayiso abe yiyona nto asixwayisa ngayo?

Manje, ungacabanga ukuthi sonke sinelungelo lokukholelwa esikufunayo; ukuthi “bukhoma uphile” kufanele kube isaga sethu. Ngemuva kwemikhawulo esiyikhuthazelele ngaphakathi kwenhlangano, lokho kubonakala kungumbono onengqondo, kepha njengoba sesiphila ngokuqine okwedlulele amashumi eminyaka, masingadluli kokunye ukweqisa. Umcabango obucayi awubeki imingcele, kepha futhi awunalutho futhi awuyekeleli. Izazi ezibucayi zifuna iqiniso.

Ngakho-ke, uma othile eza kuwe ehumusha mathupha ngokulandelana kwezikhathi ezingokwesiprofetho, khumbula ukusola kukaJesu kubafundi bakhe lapho bembuza ukuthi ngabe ubuyisela umbuso wakwa-Israyeli ngaleso sikhathi. "Wathi kubo:" Akukhona okwenu ukwazi izikhathi noma izinkathi uBaba azibeke egunyeni lakhe. '”(IzE 1: 7)

Ake sihlale kulokho okwesikhashana. Ngemuva kokuhlaselwa kwangomhla ka-9/11, uhulumeni wase-United States wasungula lokho akubiza ngokuthi, “Azikho Izindiza Zezindiza”. Undiza noma kuphi eduze kwaseWhite House noma eFreedom Tower eNew York futhi kungenzeka ushaywe wumoya esibhakabhakeni. Lezo zindawo manje sezingaphansi kwamandla kahulumeni. Awunalungelo lokungena.

UJesu usitshela ukuthi ukwazi ukuthi uzofika nini njengenkosi akusikho okwethu. Lokhu akuyona into yethu. Asinawo amalungelo lapha.

Kwenzekani uma sithatha into okungeyona eyethu? Sibhekana nemiphumela. Lona akuwona umdlalo, njengoba umlando ukufakazisile. Kodwa-ke, ubaba akasijezisi ngokungena esizindeni sakhe. Isijeziso sakhiwe ngqo kwisibalo, uyabona? Yebo, siyazijezisa thina — nalabo abasilandelayo. Lesi sijeziso siba khona lapho izehlakalo ezibikezelwe zingafezeki. Ukuphila kusaphazwa ngokulandela ithemba eliyize. Ukudumazeka okukhulu kulandela. Intukuthelo. Futhi ngokudabukisayo, kaningi, kuba nokulahlekelwa ukholo. Lokhu kungumphumela wokweqa umthetho okubangelwa ukugabadela. UJesu wabikezela nalokhu. Sigxumela phambili isikhashana, siyafunda:

“Futhi kuzovela abaprofethi bamanga abaningi futhi badukise abaningi. Futhi ngenxa yokuthi ukwanda komthetho kuzokwanda, uthando lwabaningi luzophola. ” (Mathewu 24:11, 12 ESV)

Ngakho-ke, uma othile eza kuwe ecabanga ukuthi ucoce izimfihlo zikaNkulunkulu futhi abe nokufinyelela olwazini olufihliwe, ungamlandeli. Akusimi lo okhulumayo. Lesi yisexwayiso seNkosi yethu. Angisilalelanga leso sexwayiso lapho bekufanele ngibe naso. Ngakho-ke, ngikhuluma ngokuhlangenwe nakho lapha.

Kodwa abanye bazothi, “Kepha uJesu akashongo yini ukuthi konke kuzokwenzeka esizukulwaneni? Akasitshelanga yini ukuthi singayibona iza njengoba sibona amaqabunga ehluma abikezela ukuthi ihlobo seliseduze? ” Abanjalo babhekise emavesini 32 kuya ku-35 kaMathewu 24. Sizofika kulokho ngesikhathi esihle. Kepha khumbula ukuthi uJesu akaziphikisi, futhi akazidukisi. Usitshela evesini 15 lalesi sahluko, “Umfundi makasebenzise ukuqonda,” futhi yilokho kanye esizokwenza.

Okwamanje, ake siqhubekele emavesini alandelayo endabeni kaMathewu. Kusuka ku-English Standard Version sine:

UMathewu 24: 9-11, 13 - “Lapho-ke bayakuninikela osizini banibulale, niyakuzondwa yizizwe zonke ngenxa yegama lami. Futhi-ke abaningi bayowa bakhaphele omunye komunye futhi bazondane. Kuyovela abaprofethi bamanga abaningi badukise abaningi ... Kepha okhuthazelayo kuze kube-sekupheleni, uyakusindiswa. ”

Maka 13: 9, 11-13 - "Kepha qaphela. Ngoba bazoninikela emikhandlwini, futhi niyoshaywa emasinagogeni, futhi niyoma phambi kwababusi namakhosi ngenxa yami, ukufakaza phambi kwabo…. Futhi lapho bekuyisa enkantolo futhi bekunikezela, ungakhathazeki kusengaphambili ukuthi uzothini, kodwa yisho noma yini onikezwe yona kulelo hora, ngoba akuyina owikhulumayo, kodwa nguMoya oNgcwele. Umfowethu uzamnikela ekufeni, loyise umntanakhe, nabantwana bavukele abazali, babulale. Futhi nizazondwa yibo bonke ngenxa yegama lami. Kepha okhuthazelayo kuze kube-sekupheleni uyakusindiswa. ”

ULuka 21: 12-19 - “Kepha ngaphambi kwakho konke lokhu bayakubeka izandla, banishushise, banikele emasinagogeni nasejele, nilethwe phambi kwamakhosi nababusi ngenxa yegama lami. Leli kuzoba yithuba lakho lokufakaza. Ngakho-ke zibeke emiqondweni yakho ukuthi ungazindli ngaphambi kwesikhathi ngokuphendula, ngoba ngizokunikeza umlomo nokuhlakanipha, okungekho noyedwa kwabaphikisana nawe abazokwazi ukukuphikisa noma ukukuphikisa. Uzonikelwa ngisho nangabazali nabafowenu nezihlobo nabangane, futhi abanye bakho bazobabulala. Nizazondwa yibo bonke ngenxa yegama lami. Kepha akuyikubulawa nonwele lwekhanda lakho. Ngokukhuthazela kwakho uzothola izimpilo zakho. ”

  • Iziphi izinto ezijwayelekile ezivela kulawa ma-akhawunti amathathu?
 • Ushushiso luzofika.
 • Sizazondwa.
 • Ngisho nalabo abaseduze nabathandekayo bazosijikela.
 • Sizoma phambi kwamakhosi nababusi.
 • Sizofakaza ngamandla kaMoya oNgcwele.
 • Sizothola insindiso ngokukhuthazela.
 • Akumelwe sesabe, ngoba siye saxwayiswa kusengaphambili.

Kungenzeka ukuthi uqaphele ukuthi ngishiye amavesi ambalwa ngaphandle. Lokho kungenxa yokuthi ngifuna ukubhekana nabo ikakhulukazi ngenxa yesimo sabo esiyimpikiswano; kodwa ngaphambi kokufika kulokho, ngithanda ukuthi ubheke lokhu: Kuze kube manje, uJesu kusamele awuphendule umbuzo abafundi abambuza wona. Ukhulume ngezimpi, ukuzamazama komhlaba, indlala, izifo eziwumshayabhuqe, abaprofethi bamanga, oKristu bamanga, ukushushiswa, nokufakaza phambi kwababusi, kepha akabanikanga sibonakaliso.

Eminyakeni engu-2,000 XNUMX edlule, azizange yini zibe khona izimpi, ukuzamazama komhlaba, indlala, izifo eziwumshayabhuqe? Kusukela osukwini lukaJesu kuze kube kolwethu, abaprofethi bamanga nabagcotshiweyo bamanga noma oKristu abadukisanga abaningi? Ngabe abafundi bakaKristu beqiniso abashushiswanga kule minyaka eyizinkulungwane ezimbili ezedlule, futhi abazalwanga yini befakaza phambi kwabo bonke ababusi?

Amazwi akhe awagcinanga enkathini ethile yesikhathi, noma ngekhulu lokuqala leminyaka, noma osukwini lwethu. Lezi zixwayiso bezilokhu zikhona futhi zizoqhubeka zisebenze kuze kube yilapho umKristu wokugcina eya emvuzweni wakhe.

Ngizikhulumela, angikaze ngazi ukushushiswa kukho konke ukuphila kwami ​​ngaze ngamemezela obala ngoKristu. Kwaba kuphela lapho ngibeka iZwi likaKristu ngaphambi kwezwi labantu lapho ngaba nabangani abangangijikela, futhi bangidlulisela kubabusi beNhlangano. Abaningi benu babone into enginayo, futhi kubi kakhulu. Bekungakafaneli ngibhekane namakhosi wangempela nababusi, kepha ngandlela thile, lokho bekuzoba lula. Ukuzondwa ngumuntu ongenalo uthando lwemvelo kunzima ngandlela-thile, kepha akulutho ngokuqhathanisa nokuba nalabo obathandayo, ngisho namalungu omndeni, izingane noma abazali, bakujike bakuphathe ngenzondo. Yebo, ngicabanga ukuthi leso isivivinyo esinzima kunazo zonke.

Manje, ukubhekana nalawo mavesi ngeqe. Ivesi 10 likaMark 13 lifundeka kanje: “Futhi ivangeli kumele lishunyayelwe kuqala ezizweni zonke.” ULuka akawakhulumi la mazwi, kepha uMathewu uyanezela kuwo futhi ngokwenza lokho unikeza ivesi oFakazi BakaJehova abalibeka phezu kwalo njengobufakazi bokuthi bangabantu bakaNkulunkulu abakhethiwe bodwa. Kufundwa i-New World Translation:

"Futhi lezi zindaba ezinhle zoMbuso ziyoshunyayelwa emhlabeni wonke owakhiwe ngenjongo yobufakazi ezizweni zonke, khona-ke ukuphela kuyofika." (Mt 24: 14)

Leli vesi libaluleke kangakanani emqondweni woFakazi BakaJehova? Ngizokutshela kusuka ekuhlangabezaneni okuphindaphindiwe komuntu siqu. Ungakhuluma ngobuzenzisi bobulungu be-UN. Ungakhombisa irekhodi elinyantisayo lezehlakalo ezingenakubalwa lapho inhlangano ibeke igama layo ngaphezu kwenhlalakahle yabancane ngokumboza ukuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi. Ungakhomba ukuthi izimfundiso zabo zivela kubantu hhayi kuNkulunkulu. Kodwa-ke, konke lokhu kubekelwa eceleni ngumbuzo wokuphikisa: “Kodwa ngubani omunye owenza umsebenzi wokushumayela? Ngubani omunye onikeza ubufakazi ezizweni zonke? Umsebenzi wokushumayela ungenziwa kanjani ngaphandle kwenhlangano? ”

Noma evuma ukushiyeka okuningi kweNhlangano, oFakazi abaningi babonakala bekholelwa ukuthi uJehova uzobheka yonke into, noma alungise yonke into ngesikhathi sayo esifanele, kodwa ukuthi ngeke awususe umoya wakhe enhlanganweni eyodwa emhlabeni efeza amazwi ayisiprofetho kaMathewu 24: 14.

Ukuqonda okufanelekile kukaMathewu 24: I-14 ibaluleke kakhulu ekusizeni abafowethu abangoFakazi ukubona indima yabo yangempela ekugcwalisekeni kwenjongo kaBaba ukuze sikwenze ngobulungiswa, sizokushiya lokhu ukuze sibukelwe ngevidiyo elandelayo.

Futhi, ngiyabonga ngokubuka kwakho. Ngithanda nokubonga labo abasisekelayo ngokwezezimali. Iminikelo yakho isizile ukukhokhela izindleko zokuqhubeka nokukhiqiza la mavidiyo nokwenza umthwalo wethu ube lula.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.

  Ukuhumusha

  Ababhali

  Izihloko

  Imibhalo yenyanga

  Izigaba

  9
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x