“Akufanele yini sizithobe kalula kuBaba?” - KumaHeberu 12: 9

 [Kusuka ku-ws 9 / 19 p.14 Article Article Study 37: Novemba 11 - Novemba 17, 2019]

Le ndatshana efundwayo ye-Nqabayokulinda isuselwa eqinisweni lokuthi kumele sizithobe endleleni kaJehova yokubusa ngoba unguMdali wethu futhi unelungelo lokubeka izindinganiso zokulungile nokungalungile (Isambulo 4:11). Ngakho lapho sibona ukubaluleka kokubusa kwakhe okuhlakaniphile, kufanele sizithobe esiqondisweni sikaJehova ngokuzithandela ngoba indlela yakhe yokubusa iyona ehamba phambili futhi ngoba Abantu bakaNkulunkulu abawubheki kabi umqondo wokuzithoba. UPawula uyachaza ukuthi kufanele “Sizithobe ngokuzithandela kuBaba” ngoba usiqeqesha “ukuze kuzuze thina.” Hebheru 12: 9-11. Okuqukethwe yilesi sihloko kuphula umbono wokuthi ukuzithoba kuJehova kungaba yinselele ngoba sinemikhuba yokuvukela (Genesise 3:22) lokho kudinga ukukhishwa. Lo mbhalo ungabhekwa njengenhloso yokuncenga amalungu enhlangano ukuthi athobele igunya lawo elibusayo, njengoba kuchazwe ngabadala. Singabona ukuthi lesi sihloko senza kanjani ukuthi umzalwane nodade bahambisane neNhlangano nezinqubomgomo zayo ngokwenza leyo migomo ifane noJehova? Siyabona yini ukuthi incazelo ka “Jehova”izidingo ”” ingabe ziyizidingo zamadoda afuna amandla ngaphezu kwabanye?

Enye iplagi ye-ajenda yemfundo ephikisana nemfundo, ekhokha kahle.

Ngokomongo nokufundwa kwezigaba i-6 ne-7 kanye "nesipiliyoni" sikaMariya esingenakuqinisekiswa, sokuba "Umsebenzi okhokha kakhulu emsebenzini ohlonishwayo" is "Kungqubuzana nentando kaJehova". Yimuphi umbhalo kuphela onikezwe ukwenza isipele lesi simangalo? UMathewu 6: 24 okusho ngokwengxenye “Awusoze waba yizigqila zikaNkulunkulu nezeNgcebo”. Okushiwo yi-Nqabayokulinda okushiwo ukuthi “umsebenzi okhokha kakhulu emsebenzini ohlonishwayo ” Ingabe ukugqilazelela ingcebo, kepha lokhu akukhona ukweqisa okusobala?

Umfowethu (owaziwa kakhulu ngumbuyekezi odinga ukuhlala engaziwa) njengamanje unomsebenzi oholela kahle emsebenzini wobungcweti. Akukaze kudingeke ukuthi asebenze isikhathi esengeziwe kulowo msebenzi, bese kuba njalo ngenxa yesicelo esiphuthumayo somqashi. Ngakolunye uhlangothi, lapho ayehola kancane, engasebenzi, wayevame ukusebenza isikhathi esengeziwe. Kungani? Ngoba akakwazanga ukufeza izibopho zomndeni wakhe ezingeni eliyisisekelo ngaphandle kokuthola imali ethe xaxa ayinikezayo. Njengabo bonke abanye ofakazi abasebasha, akazange athole ukuqeqeshwa noma iziqu zemisebenzi efanelekile, eholela kahle ngoba wayekholelwa enkulumweni yenhlangano yokuthi i-Armagedoni “iyeza maduze” ngawo-1980. Ngenxa yalokho, wazisola ngalesi sinqumo lapho eshada futhi nakakhulu lapho eba nezingane.

Kungani lokhu okuthiwa “ulwazi” kunikezwa? Akungabazeki ukuthi kungenxa yokuthi lapho uMariya ethi, "Kufanele ngicele uJehova ukuba angisize ngivikele isilingo sokwamukela umsebenzi ongangisusa enkonzwen yami", iqiniso liqiniso ukuthi umsebenzi okhokha kahle angavele amsuse ekukhonzeni umyalezo wamanga weNhlangano, njengephayona, noma anikeze abasebenzi mahhala ukukhulisa iphothifoliyo yempahla yeNhlangano. Kuyangabaza kakhulu ukuthi uchitha isikhathi esiningi esiza abagugile noma abagulayo. Impela, umbuyekezi uyazi udade oyiphayona osekuyiminyaka engaphezu kwe-30, engenayo imiphumela, futhi umatasa kakhulu ukuchitha isikhathi esiningi enakekela umzali wakhe osekhulile.

Zithobe egunyeni labadala

Lesi yingqikithi yeParagraph 9 ethi "UJehova uphathise abadala umthwalo wemfanelo obalulekile wokwalusa abantu bakhe ” bese kubhekiswa i-1 Peter 5: 2. I-NWT yamanje (isiliva grey) ifundeka ngokuthi “Yalusa umhlambi kaNkulunkulu ngaphansi ukunakekela kwakho, sikhonza njengababonisi, hhayi ngaphansi kokucindezelwa, kodwa ngokuzithandela phambi kukaNkulunkulu; hhayi ukuthanda inzuzo yokungathembeki, kodwa ngokulangazela; ” kanti i-NWT Reference Edition ifundeka kanjena "Yalusani umhlambi kaNkulunkulu eniwuphathisiwe, hhayi ngokucindezelwa, kodwa ngokuzithandela; hhayi ukuthanda inzuzo yokungathembeki, kodwa ngokulangazela; ”. Uyakubona umehluko? Yebo, okungeziwe ku-NWT kwakamuva ngokugqamile. Azikho embhalweni wokuqala wamaGreek, kodwa kunalokho izincazelo ezifakiwe zeNhlangano.

Masifunde ivesi elifanayo ku Ukuhumusha kwe-Interlinear , ngaphandle kokubandlulula ngenhloso ngenhloso yokufaka nokuphoqelela igunya layo emhlambini. Ifundeka kanjena: “Yalusani umhlambi kaNkulunkulu phakathi kwenu, niqaphe, kungabi ngokucindezelwa kodwa ngokuzithandela, hhayi ngenjongo yokuthola inzuzo eyisisekelo, kodwa ngentshiseko."

Uyabona yini ukuthi ukunambitheka okuhlukile kokuqonda lokhu kuhumusha kumnika kanjani umfundi? Kuyisicelo ukwelusa (ukuqapha, ukuqondisa), ukubheka ngokukhathalela kwangempela, umhlambi okuzungezile, ngokuzithandela, hhayi ngemali, kepha ngentshiseko eboniswe ngaphambili.

Ngabe umngani okhathazekile ubengeke akwenzele lokhu umngane akanye naye? Umngane akanalo igunya phezu kwakho, kodwa uma ekukhathalele, mhlawumbe angakuxwayisa uma ecabanga ukuthi wenza isinqumo esingalungile. Kodwa ingabe ubengalindela ukuba umlalele?

Uhluke kanjani kumaNhlangano “Sikhonza njengababonisi”, "Ngaphansi kokunakekelwa kwakho" ngalo lonke igunya elishiwoyo. Futhi, ibinzana elifakiwe “Phambi kukaNkulunkulu” kungangezwa ukuzama nje ukwengeza ukuba semthethweni egunyeni njengokunikezwe nguNkulunkulu, noma okuhlelwe nguNkulunkulu. Ibinzana lama-athikili, "UJehova uphathise abadala", konke kuyingxenye yokufunwa kwegunya laphezulu ngokwale Nhlangano. Esikhathini esedlule, Amakhosi awashongo yini ukuthi abusa ngeLungelo Laphezulu? Noma kunjalo, abukho ubufakazi bokuthi bukhona ngokomzimba (noma obubhalwe eBhayibhelini) bokuthi uNkulunkulu wanika noma iyiphi inkosi ilungelo lokubusa, noma noma yimuphi umdala ilungelo lokusebenzisa igunya phezu kwebandla.

Ngokuphambene, umbono kaJesu ubhalwe kuMathewu 20: 25-27: Uyazi ukuthi ababusi bezizwe bazenza izingqongqo phezu kwazo nabantu abakhulu basebenzisa igunya phezu kwazo. Lokhu akufanele kube njalo phakathi kwenu; kepha noma ngubani ofuna ukuba mkhulu phakathi kwakho kufanele abe yisikhonzi sakho [NgesiGrikhi “Diakonos” - inceku] futhi noma ngubani ofuna ukuba ngowokuqala phakathi kwakho kufanele abe inceku yakho. " Isigqila noma inceku ayinagunya phezu kwayo, futhi ayisebenzisi njengombonisi phezu, engeyona izigqila.

Ezigabeni 10-13 kuneseluleko esingasindi sabadala kanye nokuphawula okuthile okuvela kubadala. “Omunye umdala osenesikhathi eside, ogama lakhe linguTony, uthi: “Ngizama ukusebenzisa iseluleko esikweyabaseFilipi 2: 3 futhi ngihlale ngisebenza ukubheka abanye njengabakhulu kunami. Lokhu kungisiza ukuba ngigweme ukwenza njengomashiqela. ”

Kunzima ukwazi ngokuqinisekile uma lokhu kungumbono 'owenziwe' noma amazwana angempela. Zonke izindlela, zibonisa inkinga yokuqhosha iningi labadala enayo kulezi zinsuku. Isiphi isigqila sangempela esingalokotha sicabange, ake sithi, “lokhu kungisiza ukuthi ngigweme ukwenza njengobushiqela”? Udinga ukulungiswa kwesimo esibucayi futhi ngeke asizwe yilesi sihloko se-Nqabayokulinda sokuzama ukuphoqelela igunya lakhe phezu kwabafowabo akhuleliswa bona ukuthi babakhonze esikhundleni sokubusa.

Isigaba 13 siqukethe amazwana azwakala elungile avela kumdala obizwa ngokuthi “U-Andrew, ocashunwe ekuqaleni, uthi: “Ngezikhathi ezithile, ngike ngizwe ngathi ukuphendula ngokungaziphathi kahle kumfowethu noma udadewethu obebonakala engenanhlonipho. Kodwa-ke ngicabange ngezibonelo zamadoda athembekile asebhayibhelini, futhi lokho kungisizile ukuthi ngifunde ukubaluleka kokuthobeka nokuba mnene ”. Ngokusobala, u-Andrew kusenokuningi okufanele akufunde ngokuthobeka nobumnene, kepha yena (uma eyiqiniso) kuyinto ejwayelekile ngokwesimo esiphakeme esiboniswe abadala abaningi.

Nge-Paragraph 15, amagama angihluleki. Ngenkathi iKosi uDavida beyiyisibonelo esihle ngezindlela ezinengi, ngeze yabizwa ngokuba yisibonelo esihle kobaba. Masikhumbuleni imiphumela emihle ayithola nezingane zakhe!

Amanye amadodana akhe kwakungu:

  • U-Abisalomu: Wadala impi yombango ngokuhlubuka kuyise futhi wabamba ubukhosi isikhashana impela futhi wadlwengula izancinza zikayise wabulala u-Amnoni umfowabo. (I-2 Samuweli 16)
  • U-Amnoni: wadlwengula udadewabo uTamari ongudadewabo. (I-2 Samuweli 13)
  • U-Adonija: Ngokuphindaphindiwe waphonsela inselelo isimemezelo sikaJehova sokuthi uSolomoni uzongena esikhundleni sikaDavide njengenkosi. (Amakhosi we-1 1, ama-1 Kings 2)
  • USolomoni: Le ndodana yayilungile kwaze kwaba yilapho, lapho eyiNkosi, kamuva yaqala ukungawunaki umyalo kaJehova wokungashadi nabesifazane bezinye izizwe, abebemenza ukuba akhonze uJehova.

Ngenkathi izono zabo zonke zingasolwa kuDavide, njengoba namadodana akhe ayesegugile lapho enza lezo zono, impela ukukhuliswa kwabo kwakumelwe okungenani kubekwe ezinyaweni zikaDavide.

Izigaba 17-20 zixoxa ngesibonelo sikaMariya, umama kaJesu wasemhlabeni. Lithi “UMariya wayeyazi kahle imiBhalo. Wayehlakulele inhlonipho ejulile ngoJehova futhi wayesakhe ubungane obuqinile naye. Wayezimisele ukuthobela isiqondiso sikaJehova, noma ngabe kwakubandakanya ukuguqula impilo yakhe yonke. — uLuka 1: 35-38, 46-55 ”.

Onke amaphuzu eyenziwe kulesi sicaphuni anembile ngaphandle kwesitatimende esibhalwe ngokugqamile (ngesibindi sethu). Lokhu kuyisihloko kuphela futhi akuwona umkhiqizo wokuzazi kahle imibhalo futhi inhlonipho ejulile nokuzimisela ukulandela ukuqondisa kweNgelosi. Ingabe leli phuzu lenziwa ukuze kugcizelelwe imfundiso yeNhlangano mayelana nesixuku esikhulu ukukwazi ukuba abangane bakaNkulunkulu?

"Namuhla, siyawubona umehluko phakathi kwalabo abazithoba kuJehova nalabo abenqaba iseluleko sakhe sothando. Labo abazithoba kuJehova 'bakhamuluka ngenjabulo ngenxa yesimo esihle senhliziyo .'— Funda u-Isaya 65:13, 14. Lesi sitatimende esigabeni 21 sizwakala njengokuthi kuzwakale kahle ukuluma okushiwo ngaphandle kokuzizwa nokuqiniseka. Ingabe amabandla endawo owaziyo awakujabuli nakancane? Kubonakala sengathi bavele nje bathembela ethembeni lokuthi i-Amagedoni izofika maduze, nababanjiwe abaningi abangathanda ukuhamba kodwa bangavumi.

Ekuphetheni, ingabe le Nqabayokulinda ayikho entweni yangempela? Kukhuluma ngamanani ogwadule olungokomoya iNhlangano eseyikho kanye nesidingo esibonisa ukusizakala sokuthola ukulawula kwabantu ngokumelene nesibonelo nokufundiswa kukaJesu.

 

UTadua

Imibhalo kaTadua.
    4
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x