Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 4: “Ukuphela”

by | -Nov 12, 2019 | Kuhlolisisa uMathewu 24 Uchungechunge, Amavidiyo | 36 amazwana

Sawubona, igama lami ngu-Eric Wilson. Kunomunye u-Eric Wilson kwi-Intanethi owenza ama-video asekelwe eBhayibhelini kodwa akaxhumananga nami nganoma iyiphi indlela. Ngakho-ke, uma usesha egameni lami kepha uqhamuka nomunye umfana, zama esikhundleni sami igama lami, uMeleti Vivlon. Ngisebenzise leyo alias iminyaka kumawebhusayithi ami—meletivivlon.com, beroeans.net, beroeans.study — ukugwema ukushushiswa okungadingekile. Kungisebenzele kahle, futhi ngisakusebenzisa namanje. Ukuhumusha amagama amabili esiGreki asho ukuthi "ukutadisha iBhayibheli".

Lokhu manje kungokwesine ochungechungeni lwethu lwamavidiyo kusona esinempikiswano futhi esivame ukuhunyushwa kabi nge-24th isahluko sikaMathewu. OFakazi BakaJehova bakholelwa ukuthi ukuphela kwembula izimfihlakalo nokubaluleka kwangempela kwamazwi kaJesu akhulunywa eNtabeni Yeminqumo. Empeleni, zingenye nje yezinkolo eziningi eziye zakuqonda kahle ukungeniswa kanye nokusetshenziswa kwangempela kwalokho uJesu ayekutshela abafundi bakhe. Emuva e1983, uWilliam R Kimball — ongeyena uFakazi KaJehova — wayesho okulandelayo mayelana nalesi siprofetho encwadini yakhe:

"Ukuchazwa okungalungile kwalesi siprofetho kuvame ukuholela emibonweni eminingi eyiphutha, umbono oyisiwula, kanye nokuqagela okungenangqondo mayelana nokubikezela kwesiprofetho ngekusasa. Njengomgomo "we-domino," lapho inkulumo ka-Olivet ingasasebenzi, zonke iziprofetho ezihlobene nomugqa zixoshwa ekuhlanganyeleni. ”

“Imodeli yokuphoqa imiBhalo ukuthi iguqe phambi 'kwezinkomo ezingcwele' zesiko lesiprofetho bekulokhu kunjalo lapho ihumusha inkulumo ka-Olivet. Ngenxa yokuthi okubaluleke kakhulu ekutolikeni kuvame ukubekwa ohlelweni lwesiprofetho kunokususelwa ekucacisweni kwegama, kuye kwaba nokungabaza okuvamile ukwamukela imiBhalo ngenani elibonakalayo noma esimweni esifanelekile seNkosi okuhlose ukukusabalalisa. Lokhu bekulokhu kukhulu esifundweni sesiprofetho. ”

Kusuka encwadini, Lokho okushiwo yiBhayibheli Ngosizi Olukhulu nguWilliam R. Kimball (1983) ikhasi 2.

Bengihlelile ukuqhubekela phambili nengxoxo iqala ngevesi 15, kodwa imibono eminingi ebikhutshwe okuthile engikushilo kwividiyo yami edlule ingenze ukuthi ngenze olunye ucwaningo olwengeziwe ukuvikela engikushilo, futhi ngomphumela wami ufunde okuthile okuthakazelisa kakhulu.

Kubonakala sengathi abanye baba nomuzwa wokuthi lapho ngithi uMathewu 24:14 wagcwaliseka ngekhulu lokuqala, ngangisho nokuthi ukushunyayelwa kwezindaba ezinhle kwaphela ngaleso sikhathi. Akunjalo nje. Ngiyabona ukuthi amandla we-JW indoctrination athambekele ekufiphaliseni izingqondo zethu ngezindlela esingazi lutho ngazo.

Njengomunye woFakazi BakaJehova, ngafundiswa ukuthi isiphelo uJesu ayekhuluma ngaso evesini 14 kwakungelesi simiso sezinto samanje. Ngenxa yalokho, ngakholwa ukuthi izindaba ezinhle ezingoFakazi BakaJehova engangizishumayela zazizophothulwa ngaphambi kwe-Armagedoni. Eqinisweni, bekungeke kuphele ngaphambi kwe-Armagedoni kuphela, kepha kuzothathelwa indawo ngomunye umyalezo. Lokhu kuqhubeka kuyinkolelo phakathi koFakazi.

“Lesi ngeke kube isikhathi sokushumayela“ izindaba ezinhle zoMbuso. ”Leso sikhathi siyobe sesidlulile. Isikhathi 'sokuphela' siyobe sesifikile! (Math 24: 14) Akungabazeki, abantu bakaNkulunkulu bazomemezela umyalezo wokwahlulela onzima. Lokhu kungafaka isimemezelo esimemezela ukuthi izwe elibi likaSathane selizophela. ”(W15 7 / 15 k. 16, par. 9)

Vele, lokhu kuyishaya indiva ngokuphelele inkulumo kaJesu ethi "akekho umuntu owazi usuku noma ihora". Uphinde washo ephindelela ukuthi uzofika njengesela. Isela alisakazeli umhlaba ukuthi selizobamba inkunzi indlu yakho.

Cabanga, uma uthanda, utshala izimpawu endaweni, ukutshela ukuthi ngesonto elizayo uzobamba inkunzi endlini yakho. Kuyahlekisa lokho. Kuyahlekisa. Kuyadabukisa. Kodwa yilokho kanye oFakazi BakaJehova abahlose ukushumayela ngokwe-Nqabayokulinda. Basho ukuthi uJesu uzobatshela ngandlela thile noma ngenye indlela, noma uJehova uzobatshela, ukuthi sekuyisikhathi sokutshela wonke umuntu ukuthi isela selizohlasela.

Le mfundiso yokuthi ukushunyayelwa kwezindaba ezinhle izothathelwa indawo ngomyalezo wokugcina wokwahlulela ngaphambi nje kokuphela akuyona nje imiBhalo; kwenza inhlekisa yezwi likaNkulunkulu.

Kuwubuwula bezinga eliphakeme kakhulu. Yilokho okuza ngokubeka ithemba lakho "ezicukuthwaneni nasendodaneni yomuntu wasemhlabeni okungekho kuyo ukusiza" (IHu 146: 3).

Lolu hlobo lokucabanga olufakwe ngaphakathi lujule kakhulu, futhi lungasithinta ngezindlela ezicashile, ezicishe zingatholakali. Singacabanga ukuthi siyilahlile, lapho ngokungazelelwe iphakamisa ikhanda layo elincane elibi futhi lisiphuca phakathi. Kofakazi abaningi, cishe akunakwenzeka ukufunda uMathewu 24:14 futhi ungacabangi ukuthi kusebenza osukwini lwethu.

Ake ngikucacise lokhu. Engikukholelwayo ukuthi uJesu wayengatsheli abafundi bakhe ngokuqedwa komsebenzi wokushumayela kodwa ngentuthuko noma ukufinyelela kwawo. Yebo, umsebenzi wokushumayela wawuzoqhubeka isikhathi eside ngemva kokubhujiswa kweJerusalema. Noma kunjalo, wayebaqinisekisa ukuthi ukushunyayelwa kwezindaba ezinhle kuzofinyelela kubo bonke abezizwe ngaphambi kokuphela kwesimiso sezinto samaJuda. Lokho kwaba yiqiniso. Akumangazi lapho. UJesu akenzi izinto ezingahambi kahle.

Kodwa kuthiwani ngami? Ngabe nginephutha esiphethweni sami sokuthi uMathewu 24:14 wagcwaliseka ngekhulu lokuqala? Ngabe nginephutha yini ngokuphetha ngokuthi isiphelo uJesu ayekhuluma ngaso kwakuwukuphela kwesimiso sezinto samaJuda?

Kuphakathi kokuthi wayekhuluma ngokuphela kwesimiso sezinto samaJuda, noma wayekhuluma ngokuphela okuhlukile. Angiboni sisekelo kumongo wenkolelo yesicelo sokuqala nesesibili. Lesi akusona isimo / isimo sokomfuziselo. Ukhuluma ngomkhawulo owodwa kuphela. Ngakho-ke, ake sicabange, ngaphandle komongo, ukuthi akusona isiphelo sesimiso sezinto samaJuda. Yibaphi abanye abazongenela ukhetho?

Kumele kube 'yisiphetho' esixhunyaniswe nokushunyayelwa kweZindaba ezinhle.

I-Amagedoni iphawula ukuphela kwesimiso sezinto samanje futhi ihlobene nokushunyayelwa kwezindaba ezinhle. Kodwa-ke, angisiboni isizathu sokuphetha ukuthi ubekhuluma ngeArmagedon enikezwe bonke ubufakazi obethulwe kuvidiyo edlule. Ukufingqa lokho esikufundile lapho: akekho noyedwa, kubandakanya noFakazi BakaJehova, oshumayela izindaba ezinhle zangempela emhlabeni wonke owakhiwe nakuzo zonke izizwe ngalesi sikhathi samanje.

Uma, ngokuzayo, abantwana bakaNkulunkulu bekwazi ukufinyelela zonke izizwe zomhlaba ngezindaba ezinhle zangempela ezashunyayelwa nguJesu, khona-ke singaphinda sicabange ukuqonda kwethu, kepha kuze kube manje abukho ubufakazi bokusekela lokho.

Njengoba ngike ngasho phambilini, engikukhethayo esifundweni seBhayibheli ukuhambisana nama-Exegesis. Ukuvumela iBhayibheli lizitolika. Uma sizokwenza lokho kufanele sisungule izindlela zokusekela ukuqonda kwethu okushiwo yiliphi ibinzana elinikezwe leMibhalo. Kunezinto ezintathu ezibalulekile okufanele uzicabangele evesini 14.

  • Uhlobo lomlayezo, ie, izindaba ezimnandi.
  • Ubukhulu bokushumayela.
  • Ukuphela kwalokhu?

Ake siqale ngeyokuqala. Zithini izindaba ezinhle? Njengoba sinqume kuvidiyo yokugcina, oFakazi BakaJehova abayishumayeli. Akukho lutho encwadini yezEnzo, okuyi-akhawunti yokuqala yomsebenzi wokushumayela wekhulu lokuqala, ukukhombisa ukuthi amaKristu okuqala ahamba ezindaweni ngezindawo etshela abantu ukuthi bangaba abangane bakaNkulunkulu futhi ngenxa yalokho basindiswe ekubhujisweni komhlaba wonke.

Sasiyini isisekelo sezindaba ezinhle ababezishumayela? UJohn 1: I-12 enhle isho konke.

“Kodwa-ke, kubo bonke abamamukelayo wabanikeza igunya lokuba ngabantwana bakaNkulunkulu, ngoba babekholwa egameni lakhe” (UJohn 1: 12).

(Ngendlela, ngaphandle kokuthi icashunwe ngenye indlela, ngisebenzisa INguqulo Yezwe Elisha yayo yonke imibhalo ekule vidiyo.)

Awukwazi ukuba yinto osuvele uyikho. Uma uyindodana kaNkulunkulu, awunakuba yindodana kaNkulunkulu. Lokho akunangqondo. Ngaphambi kokufika kukaKristu, ukuphela kwabantu ababekade beyizingane zikaNkulunkulu kwakungu-Adamu no-Eva. Kepha balahlekelwa lapho bona. Badedelana. Babengasakwazi ukuthola ifa lokuphila okuphakade. Zonke izingane zabo ngenxa yalokho zazalwa ngaphandle komndeni kaNkulunkulu. Ngakho-ke, izindaba ezimnandi ukuthi manje sesingaba abantwana bakaNkulunkulu futhi sibambe impilo engapheli ngoba singaphinde sibe sesimweni sokuthola lelo lifa kubaba wethu.

"Futhi wonke umuntu oshiye izindlu noma abafowabo noma odadewabo noma ubaba noma umama noma izingane noma amasimu ngenxa yegama lami uzokwamukelwa okuphindwe kaningi futhi azuze ifa lokuphila okuphakade." (Mt 19: 29)

UPawulu ukubeka kahle lokhu lapho ebhalela abaseRoma:

“. . .Ngokuba bonke abaholwa umoya kaNkulunkulu bangamadodana kaNkulunkulu. Ngoba awuzange uthole umoya wobugqila obangela ukwesaba futhi, kepha wamukela umoya wokutholwa njengamadodana, ngawo lowo moya esimemeza ngawo sithi: “Abba, Baba!” Umoya uqobo ufakaza nomoya wethu ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Ngakho-ke, uma singabantwana, siyizindlalifa futhi — izindlalifa zikaNkulunkulu ngempela, kodwa izindlalifa ezikanye noKristu. . . ”(Roma 8: 14-17)

Manje sesingabhekisa kuSomandla ngegama lothando: "Abba, Baba". Kufana nokuthi uthi Daddy, noma Papa. Yigama elikhombisa uthando oluhloniphayo ingane enalo kumzali onothando. Ngalokhu, siba izindlalifa zakhe, labo abadla ifa lokuphila okuphakade, nokunye okuningi.

Kodwa kunokwengeziwe esigijimini sezindaba ezinhle. Umlayezo osheshayo wezindaba ezinhle awuwona owokusindiswa komhlaba wonke, kodwa owokukhethwa kwabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa-ke, lokho kuholela ekusindisweni kwesintu. UPaul uyaqhubeka:

Kuyini ukudalwa? Izilwane azisindiswa yizindaba ezinhle. Baqhubeka njengoba bebehlala bekhona. Lo mlayezo ungowabantu kuphela. Kungani-ke befaniswa nendalo? Ngoba esimweni abakuso manje, abazona izingane zikaNkulunkulu. Azihlukile neze ezilwaneni ngomqondo wokuthi zimiselwe ukufa.

“Ngathi enhliziyweni yamadodana abantu," Ngempela uNkulunkulu ubahlolile ukuze babone ukuthi bayizilwane. "Isiphetho sabantwana babantu kanye nesiphetho sezilwane kuyafana. Njengombana umuntu efa kanjalo kufa omunye; yebo, bonke banomoya ofanayo futhi akukho nzuzo kumuntu ngaphezu kwezilwane, ngokuba konke kuyize. ”(UmShumayeli 3: 18, 19 NASB)

Ngakho-ke, ubuntu - indalo - buyakhululwa ebugqilini besono babuyiselwe emndenini kaNkulunkulu ngokwembulwa kwezingane zikaNkulunkulu eziqoqwayo manje.

UJames usitshela ukuthi, "Ngoba ngokuthanda kwakhe, wasiletha ngezwi leqiniso, ukuze sibe ulibo oluthile lwezidalwa zakhe." (UJames 1: 18)

Uma kufanele sibe ulibo njengabantwana bakaNkulunkulu, khona-ke izithelo ezilandelayo kufanele zifane. Uma uvuna ama-apula ekuqaleni kwesivuno, uvuna ama-apula njengokuphela kokuvunwa. Bonke baba ngabantwana bakaNkulunkulu. Umehluko kuphela kulandelana.

Ngakho-ke, ukuyibilisa ibe yingqikithi yayo, izindaba ezinhle yithemba elimenyezelwe lokuthi sonke singabuyela emndenini kaNkulunkulu nazo zonke izinzuzo zokuba yindodana. Lokhu kusekelwe ekubukeni kuJesu njengomsindisi wethu.

Izindaba ezimnandi ezimayelana nokubuyela emndenini kaNkulunkulu usengumntwana kaNkulunkulu.

Lomsebenzi wokushumayela, lesi simemezelo sethemba kubo bonke abantu, sigcina nini? Bekungeke yini kube lapho bengekho abantu abadinga ukukuzwa?

Uma ukushunyayelwa kwezindaba ezinhle kuphelela e-Armagedoni, lokho kungashiya izigidigidi ngaphandle emakhazeni. Ngokwesibonelo, kuthiwani ngezigidigidi zabantu eziyovuswa ngemva kwe-Armagedoni? Ekuvukeni kwabo, ngeke batshelwe yini ukuthi nabo bangaba ngabantwana bakankulunkulu uma bebeka ukholo egameni likaJesu? Kunjalo. Futhi akuzona izindaba ezinhle lezo? Ingabe kukhona izindaba ezingcono kunalezo ezingenzeka? Angicabangi kanjalo.

Lokho kucace bha kangangokuthi kubuza lo mbuzo, kungani oFakazi BakaJehova begcizelela ukuthi ukushunyayelwa kwezindaba ezinhle kuyaphela ngaphambi kwe-Armagedoni? Impendulo yingoba “izindaba ezinhle” abazishumayelayo zisho lokhu: “Joyina inhlangano yoFakazi BakaJehova futhi usindiswe ekufeni kwaphakade e-Armagedoni, kodwa ungalindeli ukuthola ukuphila okuphakade eminye iminyaka eyinkulungwane uma uziphatha kahle. ”

Kodwa-ke, lokho akuyona izindaba ezinhle. Izindaba ezimnandi yilezi: “Ungaba ingane kaNkulunkulu futhi udle ifa lokuphila okuphakade uma ukholelwa egameni likaJesu Kristu manje.”

Futhi kuthiwani uma ungakholelwa kuJesu ukuze ube ngumntwana kaNkulunkulu manje? Yebo, ngokukaPawulu, uhlala uyingxenye yendalo. Lapho kwembulwa izingane zikaNkulunkulu, khona-ke indalo iyojabula ukubona ukuthi nabo bangaba nethuba lokuba abantwana bakaNkulunkulu. Uma wenqaba ukunikezwa ngaleso sikhathi nobufakazi obukhulu obukhona, ke kukuwe.

Ziyezwa nini lezo zindaba ezinhle?

Cishe ngesikhathi umuntu wokugcina avuswa ngaso, bewungasho? Ngabe lokho kuxhunyiwe ekugcineni?

NgokukaPaul, yebo.

“Kodwa-ke, uKristu uvusiwe kwabafileyo, ulibo lwalabo abalele [ekufeni]. Ngoba njengoba ukufa kungomuntu, ukuvuka kwabafileyo nakho kungomuntu. Ngoba njengoba ku-Adamu bonke befa, kanjalo futhi kuKristu bonke bayokwenziwa baphile. Kepha yilowo nalowo esigabeni sakhe: UKristu ulibo, emva kwalokho abangabakaKristu ngesikhathi sokuba khona kwakhe. Olandelayo, isiphetho, lapho enikela umbuso kuNkulunkulu wakhe noYise, lapho eseqede bonke ohulumeni nalo lonke igunya namandla. Ngoba kufanele ibuse njengenkosi kuze kube [uNkulunkulu] ubeke zonke izitha ngaphansi kwezinyawo zakhe. Njengesitha sokugcina, ukufa kuzokwenziwa ize. (1Co 15: 20-26)

Ekupheleni, lapho uJesu esehlise bonke ohulumeni, igunya namandla, waba yize, futhi waqeda wafa, singasho ngokuphephile ukuthi ukushunyayelwa kwezindaba ezinhle kuzobe sekuphelile. Singasho futhi ukuthi wonke umuntu owake waphila nganoma yisiphi isikhathi, kunoma iyiphi indawo, kusuka kunoma yisiphi isizwe, izilimi, abantu noma isizwe uyobe esewutholile umyalezo wezindaba ezinhle.

Ngakho-ke, uma ukhetha ukubheka lokhu njengokugcwaliseka ngokuphelele kunokuba kube okuzenzakalelayo noma okuhlobene, singasho ngokungangabazi ukuthi ekugcineni kokubusa kukaKristu kweminyaka eyinkulungwane lezi zindaba ezinhle ziyobe sezishunyayelwe emhlabeni wonke owakhiwe zonke izizwe ngaphambi kokuphela.

Ngibona kuphela izindlela ezimbili uMathewu 24:14 angasebenza ngazo futhi ahlangabezane nayo yonke imigomo. Eyodwa isihlobo kanti enye iphelele. Ngokuya ngokufunda kwami ​​umongo, ngicabanga ukuthi uJesu wayekhuluma ngokulinganayo, kepha angikwazi ukusho lokho ngokuqiniseka okuphelele. Ngiyazi ukuthi abanye bazokhetha enye indlela, futhi abanye namanje, bazoqhubeka nokukholelwa ukuthi amazwi akhe asebenza emfundisweni yoFakazi BakaJehova yokuthi ukushunyayelwa kwezindaba ezinhle kuyaphela ngaphambi nje kwe-Armagedoni.

Kubaluleke kangakanani ukuqonda kahle lokho ayekhuluma ngakho? Yebo, ukubeka ukuhumusha koFakazi BakaJehova ngasohlangothini olulodwa okwamanje, amathuba amabili esixoxe ngawo awasithinti nganoma iyiphi indlela okwamanje. Angisho ukuthi akufanele sishumayele izindaba ezinhle. Vele, kufanele, noma nini lapho ithuba livela. Lokho kushiwo, ngoMathewu 24:14, asikhulumi ngesibonakaliso esibikezela ukuthi ukuphela kuseduze. Yilokho oFakazi abakusho ngokungeyikho futhi babheka umonakalo okwenzile.

Kukangaki lapho umuntu ebuya ekhaya evela emhlanganweni wesifunda noma wesifunda futhi esikhundleni sokuthi azizwe ephakanyisiwe, umuntu ugcwala umuzwa wecala? Ngikhumbula njengomdala indlela ukuhambela kombonisi wesifunda ngamunye okwakuyinto esasesaba ngayo. Kwakungohambo lwecala. Inhlangano ayigqugquzeli ngothando, kodwa ngecala nokwesaba.

Ukuhunyushwa ngendlela engeyiyo nokusetshenziswa kabi kukaMathewu 24:14 kubeka umthwalo osindayo kubo bonke oFakazi BakaJehova, ngoba kubaphoqa ukuthi bakholelwe ukuthi uma bengenzi konke okusemandleni abo nangaphezulu ekushumayeleni endlini ngendlu nangezinqola, bazokwenza ube necala legazi. Abantu bayofa ingunaphakade abebengasindiswa ukube nje basebenze kanzima, bazidela kancane. Ngenze ukusesha emtatsheni wezincwadi we-Watchtower ngokuzidela ngisebenzisa ithokheni: “self-sacrifc *”. Ngithole amahithi angaphezu kwenkulungwane! Qagela ukuthi mangaki engiwatholile eBhayibhelini? Hhayi neyodwa.

'Kusho uNuf.

Ngiyabonga ngokubuka.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    36
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x