Inothi Lombhali: Ngokubhala le ndatshana, ngifuna ukufaka imibono emphakathini wethu. Kuyithemba lami ukuthi abanye bazokwabelana ngemicabango kanye nocwaningo lwabo ngalesi sihloko esibalulekile, futhi ikakhulukazi, abesifazane abakulesi siza bazokhululeka ukuhlanganyela umbono wabo ngokungagunci. Le ndatshana ibhalwe ngethemba nangesifiso sokuthi sizoqhubeka nokukhula ngaphakathi kwenkululeko kaKristu esiyinikezwe ngumoya ongcwele nangokulandela imiyalo yakhe.

 

"… Ukulangazelela kwakho kuzoba ngumyeni wakho, yena uzokubusa." - Gen. 3:16 NWT

Lapho uJehova (noma uYahweh noma uYehowah — okuthandayo) edala abantu bokuqala, wabenza ngomfanekiso wakhe.

“Futhi uNkulunkulu wenza umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu; wabadala kwaba owesilisa nowesifazane. ”(UGenesise 1: 27 NWT)

Ukugwema umcabango wokuthi lokhu kubhekisa kowesilisa kuphela kohlobo lwenhlobo, uNkulunkulu waphefumulela uMose ukuthi engeze ukucaciswa: "wabadala kwaba owesilisa nowesifazane". Ngakho-ke, lapho kukhulunywa ngoNkulunkulu edala umuntu ngomfanekiso waKhe uqobo, kubhekiswa kuMuntu, njengakubo bobabili ubulili. (NgesiNgisi, igama elithi “owesifazane” lisuselwa “esizalweni sendoda”, noma “indoda enesibeletho”.) Ngakho-ke, bobabili owesilisa nowesifazane bangabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa-ke, lapho bona, balahlekelwa lobo buhlobo. Babelwa njengefa. Balahlekelwa yifa lokuphila okuphakade. Ngenxa yalokho, sonke manje siyafa. (KwabaseRoma 5:12)

Noma kunjalo, uJehova, njengoBaba onothando ophakeme, wasebenzisa isixazululo kuleyo nkinga ngokushesha; indlela yokubuyisela zonke izingane zakhe ezingabantu emndenini waKhe. Kepha lokho kuyisihloko sesinye isikhathi. Okwamanje, sidinga ukuqonda ukuthi ubudlelwano phakathi kukaNkulunkulu nesintu bungaqondakala kangcono uma sibuthatha njengelungiselelo lomndeni, hhayi elikahulumeni. Ukukhathazeka kukaJehova akulwisi ubukhosi bakhe — umusho ongatholakali emiBhalweni — kodwa kusindisa izingane zakhe.

Uma sigcina ubudlelwano bukababa / wengane, kuzosisiza ukuxazulula izindima eziningi zebhayibheli eziyinkinga.

Isizathu sokuthi ngichaze konke lokhu okungenhla ukubeka isisekelo sesihloko sethu samanje esiqonda iqhaza labesifazane ebandleni. Umbhalo wethu oyinhloko kaGenesise 3:16 awusona isiqalekiso esivela kuNkulunkulu kodwa umane usho iqiniso. Isono silahla ukulingana phakathi kwezimfanelo zobuntu zemvelo. Amadoda abusa kakhulu kunalokho obekuhlosiwe; abesifazane abaswele kakhulu. Lokhu kungalingani akulungile kunoma yiluphi ucansi.

Ukuhlukunyezwa kowesifazane ngowesilisa kubhalwe kahle futhi kubonakala kunoma yikuphi ukucwaninga komlando. Akudingeki nokuthi sifunde umlando ukukufakazela lokhu. Ubufakazi busizungezile futhi bugcwele yonke inkambiso yabantu.

Noma kunjalo, lesi akusona isizathu sokuba umKristu aziphathe ngale ndlela. Umoya kaNkulunkulu usenza sikwazi ukunikela ubuntu obusha; ukuze ube yinto engcono. (Efesu 4: 23, 24)

Ngenkathi sizalelwa esonweni, siyizintandane ezivela kuNkulunkulu, sinikezwe ithuba lokubuyela esimweni somusa njengezingane zakhe zokutholwa. (Johane 1:12) Singashada futhi sibe nemindeni yethu, kodwa ubuhlobo bethu noNkulunkulu busenza sonke sibe ngabantwana bakhe. Kanjalo, umkakho ungudadewenu; umyeni wakho ungumfowenu; ngoba sonke singabantwana bakaNkulunkulu futhi simemeza ngothando munye sithi, “Aba! Baba! ”

Ngakho-ke, asisoze safuna ukuziphatha ngale ndlela yokuthiya ubudlelwano umfowethu noma udadewethu anabo noBaba.

Ensimini yase-Edene, uJehova wakhuluma ngqo no-Eva. Akazange akhulume no-Adamu futhi amtshele ukuthi adlulisele imininingwane leyo kumkakhe. Lokho kunengqondo ngoba ubaba uzokhuluma ngqo nengane yakhe ngayinye. Futhi, sibona ukuthi ukuqonda konke ngokusebenzisa ilensi yomndeni kusisiza kanjani ukuba siqonde imiBhalo kangcono.

Esikazama ukukuseka lapha ukulingana okufanelekile phakathi kwezindima zombili zowesilisa nowesifazane kuzo zonke izici zempilo. Izindima zehlukile. Noma kunjalo ngamunye uyadingeka ukuze kusizakale omunye. Unkulunkulu wenza umuntu kuqala wavuma nokho ukuthi akubanga kuhle ukuthi indoda ihlale yodwa. Lokhu kukhombisa ngokusobala ukuthi ubudlelwane besilisa / sowesifazane babuyingxenye yomklamo kaNkulunkulu.

Ngokuvumelana ne I-Young's Literal Translation:

"Futhi uJehova uNkulunkulu uthi, 'Akukuhle ukuba indoda ibe yodwa, ngiyenzela umsizi - umlingani wayo.'" (UGenesise 2: 18)

Ngiyazi abaningi bagxeka ukuhunyushwa kweNew World New, futhi nokuzithethelela okuthile, kepha kulokhu ngithanda kakhulu ukuhunyushwa:

“Futhi uJehova uNkulunkulu waqhubeka wathi:“ Akukuhle ukuba umuntu azihlale yedwa. Ngizomenzela umsizi, abe umphelelisi wakhe. ”(UGenesise 2: 18)

Bobabili I-Young's Literal Translation's "Umlingani" kanye INew World Translation's “Umphelelisi” udlulisela umqondo osembhalweni wesiHeberu. Ukuphendukela ku- Isichazamazwi seMerriam-Webster, Sine:

Qeda
1 a: okuthile okugcwalisayo, okuqedayo, noma okwenza okungcono noma okuphelele
1 c: eyodwa yamabili aqedela ngababili: COUNTERPART

Nobulili abuphelele bodwa. Ngamunye uqedela omunye futhi alethe konke ekupheleleni.

Kancane kancane, ngokuqhubekayo, ngejubane azi ukuthi lihamba phambili, uBaba wethu ubesilungiselela ukubuyela emndenini. Ngokwenza njalo, maqondana nobudlelwano bethu Naye kanye nomunye nomunye, Uveza okuningi ngendlela izinto okumele zibe ngayo, ngokungafani nendlela eziyiyo. Kodwa-ke, uma sikhulumela owesilisa walolu hlobo lohlobo lwethu, ukuthambekela kwethu ukuhlehlela emuva siholane nokuhola komoya, njengoba nje uPawulu 'ayekhahlela izinkandi.' (IzEnzo 26:14 NWT)

Lokhu bekulokhu kunjalo ngenkolo yami yangaphambili.

Ukudepha KukaDebora

The Insight Incwadi ekhiqizwe oFakazi BakaJehova iyabona ukuthi uDeborah wayengumprofethikazi kwa-Israyeli, kodwa ehluleka ukuvuma indima yakhe ehlukile njengomahluleli. Kunikeza lowo mehluko kuBharaki. (Bheka-1 k. 743)
Lokhu kuyaqhubeka nokuba yisikhundla seNhlangano njengoba kufakazelwa yilezi zingcaphuno ezivela ku-Agasti 1, 2015 INqabayokulinda:

"Lapho iBhayibheli livela uDeborah okokuqala, libiza yena ngokuthi" umprofethikazi. "Lokho kubizwa kukaDeborah kuyingqayizivele embhalweni weBhayibheli kepha akufani nokuhlukile. UDeborah wayenomunye umthwalo wemfanelo. Ngokusobala futhi wayexazulula izingxabano ngokunikeza impendulo kaJehova ezinkingeni ezaqhamuka. - AbaHluleli 4: 4, 5

UDebora wayehlala esifundeni sezintaba sakwa-Efrayimi, phakathi kwamadolobha aseBethele naseRama. Wayehlala lapho ngaphansi kwesihlahla sesundu akhonze abantu njengokuyalelwa kukaJehova. ”(K. 12)

"Ngokusobala ukulungisa izingxabano ”? “Khonza abantu"? Bheka ukuthi umlobi usebenza kanzima kangakanani ukufihla iqiniso ukuthi wayengu ijaji ka-Israyeli. Manje funda ukulandisa kweBhayibheli:

“Manje uDebora, umprofethikazi, umkaLapidoth, ukwahlulela U-Israyeli ngaleso sikhathi. Wayehlala ngaphansi komuthi wesundu kaDebora phakathi kweRama neBethele ezintabeni zakwa-Efrayimi; ama-Israyeli ayekhuphukela kuye isahlulelo. ”(AbAhluleli 4: 4, 5 NWT)

Esikhundleni sokubona uDeborah njengumahluleli ayenguye, lesi sihloko siqhubeka nesiko le-JW lokunikeza uBharaki leyo ndima.

“Wamthuma ukuba abize indoda enamandla yokholo, IJaji uBharaki, umyalele ukuba avukele uSisera. ”(k. 13)

Masibe sobala, iBhayibheli alikaze likhulume ngoBharaki njengejaji. Inhlangano imane nje ayinakuthwala umcabango wokuthi owesifazane uzoba yijaji phezu kwendoda, ngakho-ke bashintsha indaba ivumelane nezinkolelo zabo kanye nobandlululo lwabo.

Manje abanye bangaphetha ngokuthi lesi kwakuyisimo esiyingqayizivele esingaphinde siphindwe. Bangaphetha ngokuthi ngokusobala kwakungekho bantu abalungile kwa-Israyeli ababezokwenza umsebenzi wokuprofeta nokwahlulela ngakho-ke lokho kwenziwa nguJehova uNkulunkulu. Ngakho-ke, laba bangaphetha ngokuthi abesifazane babengeke babe nendima ekwahluleleni ebandleni lobuKristu. Kepha qaphela ukuthi wayengeyena kuphela umahluleli, wayebuye futhi abe ngumprofethi.

Ngakho-ke, uma uDeborah eyicala elalingafani nelinye, besingenakubuthola ubufakazi ebandleni lobuKristu ukuthi uJehova uyaqhubeka ephefumulisa abesifazane ukuba baprofethe nokuthi wabenza bakwazi ukwahlulela.

Abesifazane baprofeta ebandleni

Umphostoli uPetru ucaphuna umprofethi uJoweli lapho ethi:

“Kepha ezinsukwini zokugcina,” kusho uNkulunkulu, “ngiyothululela omunye womoya wami phezu kwayo yonke inhlobo yenyama, futhi amadodana akho namadodakazi akho ayoprofeta nezinsizwa zakho zibone imibono futhi amadoda amadala akho azophupha amaphupho, futhi nasezincekwini zami zesilisa nasezincekelweni zami zesifazane ngiyothulula umoya wami ngalezo zinsuku, futhi ziyoprofeta. ”(Izenzo 2: 17, 18)

Lokhu kwaba yiqiniso. Isibonelo, uFiliphu wayenamadodakazi amane ayizintombi ayeprofetha. (IzEnzo 21: 9)

Njengoba uNkulunkulu wethu ekhethe ukuthulula umoya wakhe kwabesifazane emabandleni obuKhristu ababenza abaporofethi, ngabe futhi wabenza baba ngabahluleli?

Abesifazane bahlulela ebandleni

Abekho abahluleli ebandleni lobuKristu njengoba babenjalo ngesikhathi sakwa-Israyeli. Izwe lakwa-Israyeli laliyisizwe esasinemithetho yaso, izinqubo zokwahlulela nezinqubo zokujezisa. Ibandla lobuKristu lingaphansi kwemithetho yanoma yiliphi izwe amalungu alo ahlala kulo. Yingakho sithola iseluleko esivela kumphostoli uPawulu esitholakala kwabaseRoma 13: 1-7 mayelana neziphathimandla eziphakeme.

Noma kunjalo, ibandla liyadingeka ukubhekana nesono ngaphakathi kwamazinga alo. Izinkolo eziningi zibeka leli gunya lokwahlulela izoni ezandleni zamadoda amisiwe, njengabaphristi, ababhishobhi, nokhadinali. Enhlanganweni yoFakazi BakaJehova, ukwahlulela kubekwa ekomitini labadala besilisa elihlangana ngasese.

Sisanda kubona umdlalo wokudlala e-Australia lapho amalunga aphezulu enhlangano yoFakazi BakaJehova, kubandakanya nelungu leNdikimba Ebusayo, elulekwa yizikhulu zeKhomishini ukuthi zivumele abesifazane ukuthi bahlanganyele nenqubo yokwahlulela lapho kwakuhlukumezeka khona ucansi lwezingane. Abaningi enkantolo kanye nasemphakathini bebonke bashaqeka futhi bakhungatheka ukwenqaba okwenziwe yiNhlangano ukwenqaba ukugoba kangangoba ububanzi bezinwele bezokwamukela lezi zincomo. Babesho ukuthi isikhundla sabo asiguquki ngoba kudingeka ukuthi balandele inkomba evela eBhayibhelini. Kepha kunjalo, noma babebeka amasiko abantu ngaphezu kwemiyalo kaNkulunkulu?

Ukuphela kokuholwa esinakho kweNkosi yethu maqondana nezindaba zokwahlulela ebandleni kutholakala kuMathewu 18: 15-17.

“Uma umfowenu ekona, hamba uyombonisa iphutha lakhe ninobabili naye. Uma ekulalela, uzuzile umfowenu. Kodwa uma engalaleli, thatha abe munye noma babe babili kanye nawe, ukuze kuthi ngomlomo wofakazi ababili noma abathathu yonke indaba iqiniswe. Uma enqaba ukubalalela, yitshele inhlangano; Uma enqaba ukuzwa nebandla, kabe kuwe njengowezizwe noma umthelisi. ” (Matewu 18: 15-17 WEB [World English Bible])

INkosi yehlukanisa lokhu ngezigaba ezintathu. Ukusetshenziswa kwegama elithi “mfowethu” evesini 15 akudingi ukuthi sibheke lokhu njengokusebenza kwabesilisa kuphela. Lokhu uJesu akushoyo ukuthi uma umKristu okanye naye, noma ngabe owesilisa noma owesifazane, ekona, kufanele ukhulume ngakho ngasese ngenhloso yokuzuza isoni. Abesifazane ababili bangabandakanyeka esinyathelweni sokuqala, ngokwesibonelo. Uma lokho kwehluleka, angathatha eyodwa noma ezimbili ngaphezulu ukuze ngomlomo wababili noma abathathu, isoni sibuyele ekulungeni. Kodwa-ke, uma lokho kwehluleka, isinyathelo sokugcina ukuletha isoni, owesilisa noma owesifazane, phambi kwebandla lonke.

OFakazi BakaJehova bakuhumusha kabusha lokhu njengokusho ukuthi yindikimba yabadala. Kepha uma sibheka igama lokuqala uJesu alisebenzisa, siyabona ukuthi ukuhumusha okunjalo akunasisekelo esiGrekini. Igama lithi ekklésia.

IStrord's Concordance isinikeza le ncazelo:

Incazelo: Umhlangano, ibandla (lenkolo).
Ukusetshenziswa: umhlangano, ibandla, isonto; iSonto, umzimba wonke wamakholwa angamaKristu.

Ekklésia ayikaze ibhekisele ezelulekweni ezithile zokubusa ngaphakathi ebandleni futhi ayisho ngaphandle ingxenye yebandla ngesisekelo sobulili. Igama lisho labo ababiziwe, futhi abesilisa nabesifazane babizelwa ukwakha umzimba kaKristu, inhlangano yonke noma ibandla lamakholwa angamaKrestu.

Ngakho-ke, lokho uJesu akubizayo kulesi sinyathelo sesithathu nesokugcina yilokho esingakubiza ngamagama esimanje ngokuthi "ukungenelela". Lonke ibandla lamakholwa azinikele, abesilisa nabesifazane, kufanele lihlale phansi, lilalele ubufakazi, bese linxusa isoni ukuba siphenduke. Bebengabahlulela ngokubambisana abakholwa nabo futhi bathathe noma isiphi isenzo bebonke ababona kufanelekile.

Uyakholelwa ukuthi abahlukumeza izingane ngokocansi bebengathola indawo ephephile eNhlanganweni uma oFakazi BakaJehova belandela iseluleko sikaKristu kule ncwadi? Ngaphezu kwalokho, babezoba nomdlandla wokulandela amazwi kaPawulu kwabaseRoma 13: 1-7, futhi ngabe babika icala kuziphathimandla. Ngeke libe khona ihlazo lokuhlukumeza izingane ngokocansi elihlasele iNhlangano njengoba sekwenzeka manje.

Umphostoli wesifazane?

Igama elithi "umphostoli" livela egameni lesiGrikhi i-apostolos, okufanele ngokusho Strord's Concordance Kusho ukuthi: "isithunywa, esinye sathunywa, isithunywa, isithunywa, isithunywa, esinye sathunyelwa omunye ukuba simmelele ngandlela thize, ikakhulukazi umuntu owayethunywe nguJesu Kristu uqobo ukushumayela iVangeli."

KwabaseRoma 16: 7, uPaul uthumela imikhonzo yakhe ku-Androniko noJunia abadumile phakathi kwabaphostoli. Manje uJunia ngesiGrikhi igama lowesifazane. Lisuselwa egameni likankulunkulukazi ongumqabaqaba uJuno abantu besifazane ababethandaza kuye ukuze abasize ngesikhathi sokubeletha. I-NWT ifaka igama elithi “Junias”, okuyigama elenziwe elitholakalayo noma kuphi ezincwadini zakudala zesiGreek. Ngakolunye uhlangothi, uJunia, kuvamile emibhalweni enjalo futhi njalo kubhekisa kowesifazane.

Ukulunga kubahumushi be-NWT, lo msebenzi wokubhalwa kokuguqulwa kobulili wenziwa iningi labahumushi beBhayibheli. Ngani? Umuntu kufanele acabange ukuthi ukukhohlisa kwabesilisa kuyadlalwa. Abaholi besonto besilisa nje ngeke banciphise umqondo womphostoli wesifazane.

Kodwa-ke, uma sibheka incazelo yegama ngokunembile, ingabe akuchazi ukuthi namuhla singakubiza kanjani njengesithunywa sevangeli? Futhi asinazo yini izithunywa zevangeli zabesifazane? Ngakho-ke, yini inkinga?

Sinobufakazi bokuthi abesifazane babekhonza njengabaprofethi kwa-Israyeli. Ngaphandle kukaDebora, sinoMiriam, uHuldah, no-Anna (Eksodusi 15:20; 2 AmaKhosi 22:14; AbaHluleli 4: 4, 5; uLuka 2:36). Siphinde sabona abesifazane bezenza njengabaprofethi ebandleni lobuKristu ngekhulu lokuqala. Sibubonile ubufakazi ngezikhathi zama-Israyeli nangezikhathi zobuKristu zabesifazane abasebenza ezinkantolo. Futhi manje, kunobufakazi obukhomba kumphostoli wesifazane. Kungani noma yikuphi kwalokhu kufanele kubangele inkinga kwabesilisa ebandleni lobuKristu?

Isikhundla esontweni

Mhlawumbe kuhlobene nokuthambekela esinakho kokuzama ukusungula izikhundla ezigunyaziwe ngaphakathi kwanoma iyiphi inhlangano yabantu noma amalungiselelo. Mhlawumbe amadoda abheka lezi zinto njengokungena egunyeni lowesilisa. Mhlawumbe babheka amazwi kaPawulu kwabaseKorinte nabase-Efesu njengabonisa ukuhleleka okuphezulu kwegunya labaphathi.

UPawulu wabhala:

“Futhi uNkulunkulu umise ababelwe ebandleni: okokuqala, abaphostoli; okwesibili, abaprofethi; okwesithathu, othisha; bese kuba yimisebenzi yamandla; bese izipho zokuphulukisa; izinsizakalo eziwusizo; amakhono okuqondisa; izilimi ezahlukahlukene. ”(1 Korinte 12: 28)

“Futhi wanika abanye baba ngabaphostoli, abanye njengabaprofethi, abanye njengabavangeli, abanye njengabelusi nabafundisi, ”(Kwabase-Efesu 4: 11)

Lokhu kudala inkinga enkulu kulabo abangathatha umbono onjalo. Ubufakazi bokuthi abaprofethi besifazane babekhona ebandleni lekhulu lokuqala abubuzwa, njengoba sibonile kweminye yemibhalo esivele ikhonjiwe. Kepha, kuwo womabili la mavesi, uPawulu ubeka abaprofethi ngemuva nje kwabaphostoli kepha phambi kwabafundisi nabelusi. Ngokwengeziwe, sibubonile ubufakazi njengamanje bompostoli wesifazane. Uma sithatha la mavesi asho uhlobo oluthile lokulandelana kwegunya, khona-ke abesifazane bangabeka phezulu phezulu nabesilisa.

Lesi yisibonelo esihle sokuthi singangena enkingeni kaningi kangakanani lapho sisondela emiBhalweni ngokuqonda okunqunyelwe ngaphambili noma ngesisekelo sesisekelo esingaphikiswa. Kulokhu, umbono uthi uhlobo oluthile lokulandelana kwegunya kumele lube khona ebandleni lobuKristu ukuze lusebenze. Impela ikhona kuwo wonke amahlelo obuKristu emhlabeni. Kepha uma sibheka umlando osabisayo wawo wonke amaqembu anjalo, mhlawumbe kufanele ngabe singabaza konke okuyisisekelo sohlaka lweziphathimandla.

Mina, ngizibonele ngawami ukuhlukunyezwa okwesabekayo okuvela kwinhlaka yeziphathimandla eziboniswe kulo mfanekiso:

INdikimba Ebusayo iqondisa amakomiti egatsha, aqondisa ababonisi abajikelezayo, abaqondisa abadala, abaqondisa abamemezeli. Ezingeni ngalinye, kukhona ukungabi nabulungisa nokuhlupheka. Kungani? Ngoba 'umuntu ubusa omunye kube ngukulimala kwakhe'. (UmShumayeli 8: 9)

Angisho ukuthi bonke abadala babi. Eqinisweni, ngangazi abambalwa ngesikhathi sami ababezabalaza kanzima ukuba ngamaKristu amahle. Noma kunjalo, uma lokhu kuhlela kungasuki kuNkulunkulu, izinhloso ezinhle azisho igquma likabhontshisi.

Masilahle konke ukuqonda bese sibheka lezi ndima ezimbili ngomqondo ovulekile.

UPowula ukhuluma nabase-Efesu

Sizoqala ngomongo wabase-Efesu. Ngizoqala nge INguqulo Yezwe Elisha, bese sishintshela enguqulweni ehlukile ngezizathu ezizobonakala maduze.

“Ngakho-ke, mina, isiboshwa eseNkosini, ngiyanincenga ukuba nihambe ngokufanele ubizo enabizelwa lona, ​​ngayo yonke intobeko nobumnene, ngokubekezela, nibekezelelana uthando, nizama ngobuqotho ukugcina ubunye umoya isibopho esihlanganisayo sokuthula. Kukhona umzimba munye, nomoya munye, njengoba nje nabizelwa ethembeni linye lobizo lwenu; INkosi eyodwa, ukholo olulodwa, ubhapathizo olulodwa; uNkulunkulu munye noYise wabo bonke, ophezu kwabo bonke futhi okubo bonke futhi okubo bonke. ”(Eph 4: 1-6)

Abukho ubufakazi lapha bokuthi kunanoma yiluphi uhlobo lokuphathwa kwegunya ebandleni lobuKrestu. Munye kuphela umzimba nomoya munye. Bonke ababizelwe ukuba yingxenye yalowo mzimba balwela ubunye bomoya. Noma kunjalo, njengoba umzimba unamalungu ahlukene nomzimba kaKristu. Uqhubeka athi:

“Manje sonke sanikwa umusa ongafanelwe ngokwendlela u-Kristu asilinganisa ngayo isipho sesihle. Ngoba lithi: “Lapho enyukela phezulu wathumba abathumbi; wanikela ngezipho ezingabantu. ”(Efesu 4: 7, 8)

Kungalesi sikhathi lapho sizoshiya khona INguqulo Yezwe Elisha ngenxa yokwenzelela. Umhumushi usidukisa ngegama elithi, "izipho ezingabantu". Lokhu kusiholela esiphethweni sokuthi amanye amadoda abalulekile, njengoba esiphiwe yiNkosi.

Uma sibheka i-interlinear, sinoku:

"Izipho kubantu" ukuhumusha okulungile, hhayi "izipho ezingabantu" njengoba i-NWT ihumusha. Eqinisweni, ezinguqulweni ezingama-29 ezahlukahlukene ezitholakalayo zokubukwa ku-BibleHub.com, ayikho neyodwa ehumusha leli vesi njengoba kwenza i- INguqulo Yezwe Elisha.

Kepha kunokunye. Uma sifuna ukuqonda okulungile kwalokho uPawulu akushoyo, kufanele siqaphele iqiniso lokuthi igama alisebenzisela “abantu” lithi anthrópos futhi cha i-anēr

I-Anthrópos kubhekiswa kokubili owesilisa nowesifazane. Yigama elijwayelekile. “Okomuntu” kungaba ukwenziwa okuhle njengoba kungathathi hlangothi ngokobulili. Ukube uPaul wayesebenzise i-anēr, wayezobe ebhekisa ngqo endodeni.

UPaul uthi izipho asezobala zona zanikwa amalungu omzimba kaKristu kanye nowesilisa nowesifazane. Azikho kulezi zipho ezikhethelwa ubulili obubodwa kunenye. Azikho kulezi zipho ezinikezwa kuphela amalungu esilisa ebandla.

Ngaleyo ndlela i-NIV ihumusha:

"Yingakho kuthiwa:" Lapho enyukela phezulu, wathumba abathunjwa abaningi futhi wanika abantu bakhe izipho. ”(Efesu 5: 8 NIV)

Evesini 11, uchaza lezi zipho:

“Wanika abanye ukuba babe ngabaphostoli; futhi abanye, abaprofethi; kanti abanye, abavangeli; kanti abanye, abelusi nabafundisi; 12 ukugcwala kwabangcwele, emsebenzini wokusebenzela, owokwakha umzimba kaKristu; 13 kuze kube yilapho sonke sesifinyelela ebunyeni bokholo, nokwazi kweNdodana kaNkulunkulu, kumuntu osekhulile ngokugcwele, kuze kube sezingeni lokugcwala kukaKristu; 14 ukuze singabe sisezingane, siphonswe emuva naphambili futhi siqhutshwa yiyo yonke imimoya yemfundiso, ngobuqili babantu, ngobuqili, emva kobuqili bephutha; 15 kodwa sikhulume iqiniso othandweni, singakhula ezintweni zonke kuye, oyinhloko, uKristu; 16 okuvela kuye umzimba wonke, lapho uhlanganiswa futhi wahlanganiswa ngalowo okuhlinzekwa yilowo nalowo malunga, ngokwesilinganiso sokusebenza kwesitho ngasinye, okwenza umzimba ukhule, wakhe ngothando. ” (Kwabase-Efesu 4: 11-16 WEB [World English Bible])

Imizimba yethu yakhiwa ngamalungu amaningi, ngalinye linomsebenzi walo. Noma kunjalo kunenhloko eyodwa kuphela eqondisa zonke izinto. Ebandleni lobuKristu, munye kuphela umholi, uKristu. Sonke singamalungu anikela ekuzuzeni bonke abanye othandweni.

UPowula ukhuluma nabaseKhorinte

Noma kunjalo, abanye bangase baphikise lo mqondo wokuphakamisa ukuthi emazwini kaPawulu kwabaseKorinte kunobukhosi obuphakeme obucacile.

“Manje ungumzimba kaKristu, futhi ngamunye kini uyingxenye yawo. 28Futhi uNkulunkulu ubeke esontweni kuqala kubo bonke abaphostoli, okwesibili abaprofethi, okwesithathu abafundisi, bese kuba nezimangaliso, bese izipho zokuphulukisa, zokusiza, zokuqondisa, nezinhlobo zezilimi ezahlukene. 29Bonke bangabaphostoli? Bonke bangabaprofethi na? Bonke bangabafundisi yini? Ingabe wonke enza izimangaliso? 30Ingabe bonke banezipho zokuphulukisa? Bonke bakhuluma ngezilimi na? Ngabe bonke bayahumusha? 31Manje ngentshiseko izipho ezinkulu. Kepha ngizokukhombisa indlela enhle kunazo zonke. ”(I-1 Korion 12: 28-31 NIV)

Kepha nokuhlolisiswa okungajwayelekile kwala mavesi kuveza ukuthi lezi zipho ezivela emoyeni akuzona izipho zegunya, kepha ziyizipho zenkonzo, zokusebenzela abaNgcwele. Labo abenza izimangaliso abaphethe labo abaphulukisayo, futhi labo abaphulukisayo kabanamandla phezu kwalabo abasizayo. Esikhundleni salokho, izipho ezinkulu kakhulu yilezo ezinikezela ngomsebenzi omkhulu.

UPowula uyifanekisela kahle indlela ibandla okufanele libe ngayo, nokuthi lokhu kuhluke kanjani ngokwendlela izinto ezisezweni, futhi ngaleyo ndaba, ezinkolweni eziningi ezithi zibiza i-Christian Standard.

"Ngokuphambene nalokho, lezo zingxenye zomzimba ezibonakala zibuthakathaka zibalulekile, 23futhi izingxenye esicabanga ukuthi zingahlonishwa kangako siziphatha ngenhlonipho ekhethekile. Futhi izingxenye ezingathandeki ziphathwa ngesizotha esikhethekile, 24ngenkathi izingxenye zethu ezibonakalayo zidinga ukwelashwa okukhethekile. Kepha uNkulunkulu uhlanganisile umzimba, wabeka inhlonipho enkulu kwizitho ebeziswele, 25ukuze kungabikho ukwahlukana emzimbeni, kodwa ukuze izitho zayo zikhathalelane ngokulinganayo. 26Uma ingxenye eyodwa ihlupheka, yonke inxenye ihlupheka kanye nayo; uma ingxenye eyodwa ihlonishwa, yonke ingxenye iyajabula ngayo. ”(I-1 Korinte 12: 22-26 NIV)

Izingxenye zomzimba ezibonakala zibuthakathaka zibalulekile. Lokhu kusebenza nakodadewethu. UPeter uyeluleka:

“Nina Madoda, qhubekani nihlala nabo ngendlela efanayo ngokolwazi, nibanikeza udumo njengesitsha esibuthakathaka kakhudlwana, insikazi, ngoba futhi niyindlalifa kanye nabo zomusa ongafanelwe wokuphila, ukuze imithandazwe yenu ingabi unqandwe. ”(1 Peter 3: 7 NWT)

Uma sehluleka ukubonisa udumo olufanele “esitsheni esibuthakathaka kakhudlwana, esabesifazane”, ke imithandazo yethu izovinjelwa. Uma siphuca odadewethu ilungelo lokukhulekela abalinikwe unkulunkulu, siyabahlaza futhi imithandazo yethu izovinjelwa.

Lapho uPaul ku-1 Korinte 12: 31, ethi kufanele silwele ukuthola izipho ezinkulu, ngabe usho ukuthi uma unesiphiwo sokusiza, kufanele ulwele isipho sezimangaliso, noma uma unesiphiwo sokuphilisa, kufanele ulwele isipho sesiprofetho? Ngabe ukuqonda ukuthi kusho ukuthini ukuhlangana nengxoxo yethu ngendima yabesifazane elungiselelweni likaNkulunkulu?

Asibone.

Nakulokhu, kufanele sibheke umongo kodwa ngaphambi kokwenza lokho, masikhumbule ukuthi ukwahlukana kwezahluko namavesi okukuzo zonke izinguqulo zeBhayibheli kwakungekho ngenkathi kubhalwa lawo mazwi ekuqaleni. Ngakho-ke, masifunde umongo siqaphela ukuthi ukuhlukaniswa kwesahluko akusho ukuthi kukhona ukuphuka komcabango noma ushintsho lwesihloko. Eqinisweni, kulokhu, umcabango wevesi 31 uholela ngqo esahlukweni 13 ivesi 1.

UPawulu uqala ngokuqhathanisa izipho asanda kubhekisa kuzo ngothando futhi akhombisa ukuthi azilutho ngaphandle kwazo.

“Uma ngikhuluma ngezilimi zabantu noma zezengezingelosi, kepha ngingenalo uthando, ngiyinto engapheliyo noma isigubhu esintantayo. 2Uma nginesiphiwo sokuphrofetho futhi ngikwazi ukuqonda zonke izimfihlakalo nalo lonke ulwazi, futhi uma nginokholo olungagudluza izintaba, kepha ngingenalo uthando, angiyinto yalutho. 3Uma nginikela konke enginakho kwabampofu futhi nginikela ngomzimba wami ebunzimeni ukuze ngiziqhayise, kodwa ngingenalo uthando, angizuzi lutho. ” (1 Korinte 13: 1-3 NIV)

Ngemuva kwalokho usinikeza incazelo emnandi kakhulu yothando — uthando lukaNkulunkulu.

“Uthando luyabekezela, uthando lunomusa. Alunamona, aluzigabisi, aliziqhenyi. 5Akudeleli abanye, ayizifuneli wena, ayicasuki kalula, ayigcini irekhodi lobubi. 6Uthando aluthokozi ngokubi kepha lujabula ngeqiniso. 7Ivikela njalo, ithembela njalo, ihlala inethemba, ibekezelela njalo. 8Uthando alusoze lwehluleka…. ”(1 Korion 13: 4-8 NIV)

IGermanane engxoxweni yethu ukuthi uthando “ayihlazisi abanye”. Ukuhlutha isipho esivela kumKristu esikanye naye noma ukubeka imingcele ekusebenzeleni uNkulunkulu kulihlazo elikhulu.

UPaul uvale ngokubonisa ukuthi zonke izipho zingezesikhashana futhi zizophela, kepha ukuthi kukhona okungcono kakhulu okulindele thina.

"12Ngoba manje sibona ukubonakaliswa kuphela njengasesibukweni; khona siyakubona ubuso nobuso. Manje sengikwazi ngokwengxenye; khona-ke ngizokwazi ngokuphelele, njengoba nje nami ngaziwa kahle. ”(I-1 Korion 13: 12 NIV)

Ukuthatha konke lokhu ngokusobala ukuthi ukulwela izipho ezinkulu ngothando akuholeli ekuveleni manje. Ukuphokophela izipho ezinkulu kumayelana nokulwela ukuba lusizo olungcono kwabanye, ukusebenzela kangcono izidingo zomuntu kanye nomzimba wonke kaKristu.

Okusinikwa uthando ukubamba kakhulu isipho esikhulu kunazo zonke esake sanikezwa umuntu, owesilisa noma owesifazane: Ukubusa noKristu eMbusweni wamazulu. Iyiphi indlela engcono yokusiza umndeni wesintu engaba khona?

Amavesi amathathu aphikisanayo

Kulungile, ungasho, kepha asifuni ukuya kude kakhulu, akunjalo? Kakade, uNkulunkulu akachazanga kahle ukuthi yini indima yabesifazane ebandleni lobuKristu emavesini afana no-1 Korinte 14: 33-35 no-1 Thimothewu 2: 11-15? Bese kuba khona eyoku-1 Korinte 11: 3 ekhuluma ngobunhloko. Senza kanjani isiqiniseko sokuthi asiwugobi umthetho kaNkulunkulu ngokunikeza isiko namasiko adumile maqondana nendima yabesifazane?

Lezi ndima empeleni zibonakala zibeka abesifazane iqhaza elingaphansi kakhulu. Bafunda:

“Njengakuwo wonke amabandla abangcwele, 34 bathule abesifazane emabandleni, ngoba akuvunyelwe ukuthi bakhulume. Kunalokho, mabazithobe, njengoba noMthetho usho futhi. 35 Uma bafuna ukufunda okuthile, mababuze abayeni babo ekhaya, ngoba kuyihlazo ukuthi owesifazane akhulume ebandleni. ”(I-1 Korion 14: 33-35 NWT)

"Owesifazane makafunde ethule ngokuzithoba okugcwele. 12 Angimvumeli owesifazane ukuba afundise noma ukuba negunya phezu kwendoda, kodwa kufanele ithule. 13 Ngoba u-Adamu wadalwa kuqala, kwalandela u-Eva. 14 Futhi, u-Adamu akakhohliswanga, kepha owesifazane wakhohliseka ngokuphelele waba yisephula umthetho. 15 Kodwa-ke, izogcinwa iphephile ngokuzala izingane, inqobo nje uma iqhubeka ngokholo nothando nobungcwele kanye nokuhluzeka kwengqondo. ”(1 Timothy 2: 11-15 NWT)

Kepha ngithanda ukuba nazi ukuthi inhloko yawo wonke amadoda nguKristu; nenhloko yowesifazane yindoda; nenhloko kaKristu nguNkulunkulu. ”(I-1 Korinte 11: 3 NWT)

Ngaphambi kokuthi singene kulawa mavesi, kufanele siphindaphinde umthetho wokuthi sonke samukele ekucwaningweni kwethu kweBhayibheli: IZwi likaNkulunkulu aliziphikisi. Ngakho-ke, lapho kunokungqubuzana okubonakalayo, kudingeka sibheke ngokujulile.

Ngokusobala kunokuphikisana okusobala lapha, ngoba sibubonile ubufakazi obucacile bokuthi abesifazane abasezindaweni ezingama-Israyeli nezamaKristu bangasebenza njengabahluleli nokuthi baphefumulelwa nguMoya oNgcwele ukuba baprofethe. Ngakho-ke, masizame ukuxazulula ukungqubuzana okusobala emazwini kaPawulu.

UPaul uphendula incwadi

Sizoqala ngokubheka umongo wencwadi yokuqala eya kwabaseKorinte. Yini eyashukumisela uPawulu ukuba abhale le ncwadi?

Kwakufikile kuye ukunakwa ngabantu bakaChloe (i-1 Co 1: 11) ukuthi bekukhona ezinye izinkinga ezinkulu ebandleni laseKorinte. Kwakunecala elibi lokuziphatha okubi kakhulu kobulili okungazange kubhekwane nalo. (I-1 Co 5: 1, 2) Kube nokuxabana, futhi abafowethu babeyisa omunye nomunye enkantolo. (I-1 Co 1: 11; 6: 1-8) Wabona ukuthi kunengozi yokuthi abaphathi bebandla bangazibona sebephakeme kunabanye. (I-1 Co 4: 1, 2, 8, 14) Kwabonakala sengathi kungenzeka ukuthi bebelokhu bedlula izinto ezibhaliwe futhi beziqhayisa. (I-1 Co 4: 6, 7)

Ngemuva kokululeka ngalezo zinkinga, usho okumbalwa phakathi nencwadi: “Manje maqondana nezinto enabhala ngazo…” (1 Korion 7: 1)

Kusukela kuleli phuzu kuqhubeke, uphendula imibuzo noma ukukhathazeka abakubeke kuye encwadini yabo.

Kuyacaca ukuthi abafowethu nodadewethu eKorinte base belahlekelwe umbono wabo ngokubaluleka okuthe xaxa kwezipho ababezinikezwe ngumoya ongcwele. Ngenxa yalokho, abaningi babezama ukukhuluma ngasikhathi sinye futhi kwaba nokudideka emibuthanweni yabo; kunesimo sokudideka esingahle sikhonze ukuxosha abaguqukayo abangahle babe khona. (I-1 Co 14: 23) UPaul ubakhombisa ukuthi yize kukhona izipho eziningi kukhona umoya owodwa obahlanganisa bonke. (I-1 Co 12: 1-11) nokuthi njengomzimba womuntu, ngisho nelunga elingabalulekanga kakhulu laziswa kakhulu. (I-1 Co 12: 12-26) Usebenzisa sonke esahluko 13 ebakhombisa ukuthi izipho zabo abazithandayo azilalutho ngokuqhathaniswa nekhwalithi bonke okufanele babe nayo: Uthando! Ngempela, uma lokho bekungavama ebandleni, zonke izinkinga zabo bezizophela.

Lapho esekutholile lokho, uPawulu ukhombisa ukuthi kuzo zonke izipho, ukukhetha kufanele kunikezwe ekuprofethini ngoba lokhu kwakha ibandla. (I-1 Co 14: 1, 5)

"Landela uthando, futhi ufise izifiso ezingokomoya ngobuqotho, kodwa ikakhulukazi ukuze uprofethe ....5Manje ngifisa ukuba nonke nikhulume ngezinye izilimi, kodwa kunalokho ukuthi niprofethe. Ngoba mkhulu oprofethayo ukwedlula lona okhuluma ezinye izilimi, ngaphandle kokuthi ahumushe, ukuze ibandla lakheke. (I-1 Korion 14: 1, 5 WEB)

UPawulu uthi ufisa ikakhulukazi ukuthi abaseKorinte baprofethe. Abesifazane ngekhulu lokuqala babeprofetha. Ngokunikezwe lokho, kungenzeka kanjani ukuthi uPawulu kulo mongo ofanayo — ngisho nakulesi sahluko esifanayo — athi abesifazane abavunyelwe ukukhuluma nokuthi kuyihlazo ukuthi owesifazane akhulume (i-ergo, isiprofetho) ebandleni?

Inkinga yezimpawu zokubhala

Emibhalweni yakudala yesiGreki yekhulu lokuqala, azikho izinhlamvu ezibhalwe ngofeleba, akukho ukwahlukaniswa kwezigaba, akukho izimpawu zokubhala, noma izinombolo zezahluko namavesi. Zonke lezi zinto zengezwe kamuva kakhulu. Kusezandleni zomhumushi ukuthi anqume ukuthi ucabanga ukuthi kufanele baye kuphi ukudlulisela incazelo kumfundi wanamuhla. Unalokho engqondweni, ake sibheke amavesi anempikiswano futhi, kepha ngaphandle kwezimpawu zokubhala ezingezwe umhumushi.

"Ngoba uNkulunkulu uNkulunkulu akayena owesiyaluyalu kepha owokuthula njengakuwo wonke amabandla abangcwele mabayeke abesifazane bathule emabandleni ngoba akuvunyelwe ukuthi bakhulume kunalokho mabazithobe njengoba noMthetho nawo" ( I-1 Korion 14: 33, 34)

Kunzima ukufunda, akunjalo? Umsebenzi obhekene nomhumushi weBhayibheli mkhulu kakhulu. Kufanele anqume ukuthi uzobeka kuphi izimpawu zokubhala, kepha ngokwenza njalo, angashintsha ngokungenhloso incazelo yamazwi ombhali. Ngokwesibonelo:

IBHAYIBHELI ELINGCWELE
ngoba uNkulunkulu kasiyena uNkulunkulu wokudideka, kepha ungowokuthula. Njengakuyo yonke imihlangano yabangcwele, omkenu mabathule emihlanganweni, ngoba bekungavunyelwe bona ukuba bakhulume; kepha mabazithobe, njengoba kusho nomthetho.

I-Young's Literal Translation
ngokuba uNkulunkulu kasiye owesiyaluyalu kepha ngowokuthula, njengakulo lonke ibandla labangcwele. Abesifazane bakho emabandleni mabathule, ngokuba abavunyelwe ukukhuluma, kepha bazithobe, njengoba usho futhi umthetho;

Njengoba ungabona, i IBHAYIBHELI ELINGCWELE inika nencazelo yokuthi bekuyinto ejwayelekile kuwo wonke amabandla ukuthi abesifazane bathule; kanti I-Young's Literal Translation isitshela ukuthi ukuthambeka okuvamile emabandleni kwakungokuthula hhayi kwesiyaluyalu. Izincazelo ezimbili ezihluke kakhulu ngokususelwa ekubekeni ngukhefana owodwa! Uma uskena izinhlobo ezingaphezu kweshumi nambili ezitholakala ku-BibleHub.com, uzobona ukuthi abahumushi bahlukaniswe ngaphezulu noma ngaphansi kuka-50-50 lapho bangabeka khona ukhefana.

Ngokuya ngomgomo wokuvumelana kwemibhalo, yikuphi ukubekwa okuthandayo?

Kepha kunokunye.

Akukhona kuphela okhefana nezikhathi ezingekho esiGrekini sakudala, kepha futhi namamaki wokucaphuna. Umbuzo uvela, kuthiwani uma uPawulu ecaphuna okuthile encwadini yaseKorinte ayiphendulayo?

Kokunye, uPawulu ucaphuna ngokuqondile noma akhombe ngokusobala amagama nemicabango ayitshelwe yona encwadini yabo. Kulezi zimo, iningi labahumushi libona kufanelekile ukufaka amamaki wokucaphuna. Ngokwesibonelo:

Manje ngezindaba enibhale ngazo: “Kuhle ukuba indoda ingayi ocansini nowesifazane.” (1 Korinte 7: 1 NIV)

Manje ngokudla okuhlatshelwe izithombe: Siyazi ukuthi "Sonke sinolwazi." Kodwa ulwazi luyakhukhumeza ngenkathi uthando lusakha. (1 Korinte 8: 1 NIV)

Manje uma uKristu emenyezelwa ukuthi uvusiwe kwabafileyo, bangasho kanjani abanye benu ukuthi, “Alukho uvuko lwabafileyo”? (1 KwabaseKorinte 15:14 HCSB)

Ukuphika ubulili? Ukuphika ukuvuka kwabafileyo?! Kubukeka sengathi abaseKorinte babenemibono ethile emangazayo, akunjalo?

Ngabe babeyenqaba nowesifazane ilungelo lakhe lokukhuluma ebandleni?

Ukwesekela umbono wokuthi emavesini 34 no-35 uPawulu ucaphuna incwadi yabaseKorinte ayibhalele yena ukusebenzisa kwakhe isihlukanisi sesiGreki eta (ἤ) kabili evesini 36 okungasho ukuthi “noma, kuno” kepha kusetshenziswe futhi njengokuphikisana okususwayo nalokho okushiwo ngaphambili. Kuyindlela yesiGreki yokusho ngokubhuqa ukuthi “Ngakho!” noma “Ngempela?” - kudlulisa umqondo wokuthi umuntu akahambisani ngokugcwele nalokho okushiwo omunye umuntu. Ngokuqhathanisa, cabanga ngala mavesi amabili abhalelwe wona la maKorinte aqala ngawo eta:

"Noma yithina noBarnaba kuphela esingenalo ilungelo lokuyeka ukusebenza ukuze siziphilise?" (1 Korinte 9: 6 NWT)

“Noma 'ingabe sivusela uJehova umhawu'? Asinamandla kunaye, akunjalo? ” (1 Korinte 10:22 NWT)

Iphimbo likaPaul liyadelela lapha, futhi liyahlekisa. Uzama ukubakhombisa ubuwula bokucabanga kwabo, ngakho-ke uqala umcabango wakhe eta.

I-NWT yehluleka ukuhlinzeka okokuqala noma yikuphi ukuhumusha eta evesini 36 bese elihumusha lesibili ngokuthi "noma".

“Uma bafuna ukufunda okuthile, mababuze abayeni babo ekhaya, ngoba kuyihlazo ukuthi owesifazane akhulume ebandleni. Ngabe izwi likaNkulunkulu laqhamuka kuwe, noma lafika kuphela kuwe? ”(1 Corinthians 14: 35, 36 NWT)

Ngokuphambene, i-King James Version yakudala ifundeka kanje:

“Futhi uma kukhona abazofunda okuthile, mababuze abayeni babo ekhaya: ngoba kuyihlazo ukuthi abesifazane bakhulume ebandleni. 36Ini? Ngabe izwi likaNkulunkulu laphuma kuwe? noma kufike kuwe kuphela? ”(I-1 Korinte 14: 35, 36 KJV)

Enye into futhi: Ibinzana elithi “njengoba umthetho usho” liyinqaba livela ebandleni laBezizwe. Bakhuluma kumuphi umthetho? Umthetho kaMose wawungabavimbeli abesifazane ukuba bakhulume ebandleni. Ingabe lokhu kwakuyinto yamaJuda ebandleni laseKorinte ebhekisela emthethweni odluliselwa ngomlomo owawusetshenziswa ngaleso sikhathi. (UJesu wayevame ukukhombisa isimo esicindezelayo somthetho odluliselwa ngomlomo inhloso yawo enkulu kwakuwukunika amandla amadoda ambalwa phezu kweminye. OFakazi basebenzisa umthetho wabo womlomo ngendlela efanayo futhi ngenhloso efanayo.) Noma ngabe ngabe abeZizwe ababenalo mbono, becaphuna umthetho kaMose ngokuya ngokuqonda kwabo okulinganiselwe kuzo zonke izinto ezingamaJuda. Asikwazi, kepha esikwaziyo ukuthi akukho ndawo eMthethweni KaMose lapho kunemigomo enjalo.

Ukugcina ukuvumelana namazwi kaPaul kwenye indawo kule ncwadi — kungasaphathwa eminye imibhalo yakhe — futhi kucatshangelwa uhlelo lolimi lwesiGreek no-syntax kanye neqiniso alidingida imibuzo abake bayiphakamisa ngaphambili, singakunika lokhu ngendlela yokubhala:

"Uthi," Abesifazane kufanele bathule emabandleni. Ukuthi abavunyelwe ukukhuluma, kepha kufanele bazithobe njengoba kusho umthetho wakho. Ukuthi uma befuna ukufunda okuthile, kufanele babuze abayeni babo lapho befika ekhaya, ngoba kulihlazo ukuthi umuntu wesifazane akhulume emhlanganweni. ” Ngempela? Ngakho-ke, umthetho kaNkulunkulu uvela kuwe, akunjalo? Kufike kuwe kuphela, akunjalo? Ake ngikutshele ukuthi uma umuntu ecabanga ukuthi ukhethekile, umprofethi noma umuntu onesiphiwo somoya, angaqonda kangcono ukuthi engikubhalela kona kuvela eNkosini uqobo! Uma ufuna ukungalinaki leli qiniso, uzobe unganakwa! Bazalwane, ngiyacela, qhubekani nilwela ukuprofetha, futhi ukucacisa, angininqandi ukuthi nikhulume nangezilimi. Vele uqiniseke ukuthi yonke into yenziwa ngendlela ehlelekile futhi ehlelekile. ”  

Ngokuqonda lokhu, ukuvumelana ngokwemiBhalo kuyabuyiselwa futhi nendima efanelekile yabesifazane, ende yasungulwa uJehova, iyagcinwa.

Isimo e-Efesu

Umbhalo wesibili obangela impikiswano enkulu ngoka-1 uThimothi 2: 11-15:

“Owesifazane makafunde ethule ngokuzithoba okuphelele. 12 Angimvumeli owesifazane ukuba afundise noma abe negunya phezu kwendoda, kodwa kufanele athule. 13 Ngoba u-Adamu wadalwa kuqala, kwalandela u-Eva. 14 Futhi, u-Adamu akakhohliswanga, kepha owesifazane wakhohliseka ngokuphelele waba yisephula umthetho. 15 Kodwa-ke, izogcinwa iphephile ngokuzala izingane, inqobo nje uma iqhubeka ngokholo nothando nobungcwele kanye nokuhluzeka kwengqondo. ”(1 Timothy 2: 11-15 NWT)

Amazwi kaPawulu kuThimothewu enza ukufundwa okungajwayelekile uma umuntu ekubheka yedwa. Isibonelo, ukuphawula ngokuzala izingane kuphakamisa imibuzo ethokozisayo. Ngabe uPawulu usikisela ukuthi abesifazane abayinyumba abakwazi ukugcinwa bephephile? Ngabe labo abagcina ubuntombi babo ukuze bakhonze iNkosi ngokugcwele, njengoba uPaul ngokwakhe ancoma ku-1 Korinte 7: 9, manje abavikelekile ngenxa yokungabi nabantwana? Futhi ukuba nezingane kuyisivikelo kanjani kowesifazane? Ngaphezu kwalokho, kuthiwani ngokubhekiswa ku-Adamu no-Eva? Ngabe lokho kuhlangana ngani nanoma yini lapha?

Kwesinye isikhathi, umongo wombhalo awanele. Ngalezo zikhathi kufanele sibheke umongo namasiko. Lapho uPawulu ebhala le ncwadi, uThimothewu wayethunyelwe e-Efesu ukuyosiza ibandla lalapho. UPawulu umyalela ukuthi “umyalo abathile bangafundisi imfundiso ehlukile, noma banake izindaba ezingamanga nohlu lozalo. ” (1 Thimothewu 1: 3, 4) “Abanye” okukhulunywa ngabo abaziwa. Lapho sifunda lokhu, singacabanga ukuthi bangamadoda. Noma kunjalo, konke esingakucabanga ngokuphepha emazwini akhe ukuthi laba bantu okukhulunywa ngabo 'babefuna ukuba ngabafundisi bezomthetho, kepha abakuzwanga lokho abakushoyo noma izinto ababephikelela kuzo ngamandla.' (1 uTi 1: 7)

UThimothi usemncane futhi uyagula ngandlela-thile. (I-1 Ti 4: 12; 5: 23) Abanye abathile ngokusobala bebezama ukuxhaphaza lezi zici ukuze bazuze isandla ebandleni.

Okunye okuphawulekile ngale ncwadi ukugcizelelwa kwezinkinga ezithinta abesifazane. Kunokuqondiswa okuningi kakhulu kwabesifazane kule ncwadi kunanoma imuphi omunye umbhalo kaPawulu. Balulekwa ngezitayela ezifanele zokugqoka (i-1 Ti 2: 9, 10); mayelana nokuziphatha okufanele (1 Ti 3: 11); mayelana nokuhleba nokwenama (i-1 Ti 5: 13). UThimothi uyafundiswa ngendlela efanele yokuphatha abesifazane, abancane nabadala (1 Ti 5: 2) nangokuphathwa kahle kwabafelokazi (1 Ti 5: 3-16). Ubuye axwayiswe ngokuqondile ukuthi “zenqabe izindaba ezingamanga ezingenanhlonipho, njengalezo ezitshelwa abesifazane abadala.” (1 Ti 4: 7)

Kungani konke lokhu kugcizelelwa kwabesifazane, futhi kungani isexwayiso esiqondile sokwenqaba izindaba zamanga ezatshelwa abesifazane abadala? Ukusiza ukuphendula ukuthi kudingeka sicabangele isiko lase-Efesu ngaleso sikhathi. Uzokhumbula okwenzeka ngesikhathi uPawulu eshumayela okokuqala e-Efesu. Kwakunesikhalo esikhulu esivela kubathengisi besiliva abenze imali ngokuqamba amathempeli kuye ku-Artemis (aka, Diana), unkulunkulukazi onamafu amaningi wabase-Efesu. (Izenzo 19: 23-34)

Kwakhiwa inkolo ezungeze ukukhulekelwa kukaDiana okwakukhona ukuthi u-Eva wayeyindalo kaNkulunkulu yokuqala emva kwalokho wenza u-Adamu, nokuthi kwakungu-Adamu owayekhohliswe yinyoka, hhayi u-Eva. Amalungu alenkolo asola amadoda ngobubi bomhlaba. Ngakho-ke kungenzeka ukuthi abanye besifazane ebandleni bathonywa yilokhu kucabanga. Mhlawumbe abanye babeye baguquka kule nkolo bayisa ekukhulekeleni okumsulwa kobuKristu.

Sinalokho engqondweni, ake siqaphele okunye okuhlukile ngamagama kaPawulu. Zonke izeluleko zakhe kwabesifazane kuyo yonke le ncwadi zivezwe ngobuningi. Bese, ngokuzumayo ushintshela kubunye ku-1 Thimothewu 2:12: "Angimvumeli umuntu wesifazane ..." Lokhu kufakazela impikiswano yokuthi ubhekise kowesifazane othile oletha inselelo egunyeni likaThimothewu elimiswe ngokwaphezulu. (1 Ti 1:18; 4:14) Lokhu kuqonda kuyaqina lapho sicabanga ukuthi lapho uPaul ethi, “Angimvumeli owesifazane… ukuthi asebenzise igunya phezu kwendoda…”, akasebenzisi igama lesiGreki elijwayelekile elisho igunya okuyi exousia. Leli gama lalisetshenziswa abapristi abakhulu nabadala lapho bephonsela uJesu inselele kuMark 11: 28 bethi, “Ngagunya lini (exousia) Uyazenza lezi zinto? ”Noma kunjalo, igama uPawulu alisebenzisa kuThimothi authentien ophethe umqondo wokuthathwa kwegunya.

USIZO Izifundo zeZwi zisiza, "ngokufanele, ukuthatha izikhali ngaphendle, okusho ukuthi ukusebenza njengomuntu ozimele - ngokweqiniso, oziqokile (osebenza ngaphandle kokuzithoba).

Yini evumelana nakho konke lokhu isithombe sowesifazane othile, isalukazi, (1 Ti 4: 7) owayehola "abathile" (1 Ti 1: 3, 6) futhi uzama ukuthatha igunya likaThimothewu elimiswe ngokwaphezulu ngokufaka inselelo yena phakathi kwebandla "ngemfundiso ehlukile" kanye "nezindaba ezingamanga" (1 Ti 1: 3, 4, 7; 4: 7).

Ukube bekunjalo, ngabe futhi kuchaza ukubhekisisa okungalungile ngo-Adamu no-Eva. UPaul wayehlela umlando uqonde futhi enezela isisindo sehhovisi lakhe ukuze iphinde iqale kabusha le ndaba eyiqiniso njengoba iveziwe emiBhalweni, hhayi indaba yamanga evela enkolweni kaDiana (u-Artemis kumaGrikhi).[i]
Lokhu kusiletha ekugcineni ekubhekisweni okubonakala kuyinqayizivele ngokuzala izingane njengendlela yokugcina owesifazane ephephile.

Njengoba ukwazi ukubona kusi-interlinear, igama lishoda ekuhunyushweni kwe-NWT kunikeza leli vesi.

Igama elilahlekile liyisihloko esichazayo, ama-tēs, eshintsha yonke incazelo yevesi. Masingabi nzima kakhulu kubahumushi be-NWT kulokhu, ngoba iningi lezinguqulo lishiya umbhalo ocacile lapha, longa okumbalwa.

"... uzosindiswa ngokuzalwa kwengane ..." - International Standard Version

"[Nabo bonke abesifazane] bayosindiswa ngokuzalwa kwengane" - IZWI ELIKHULUNYIWE LikaNkulunkulu

"Uyosindiswa ngokuzala izingane" - Darby Bible Translation

"Uyosindiswa ngokuzala izingane" - i-Young's Literal Translation

Kumongo wale ndima okhuluma ngo-Adamu no-Eva, the ukuzala izingane uPawulu akhuluma ngakho kungenzeka ukuthi kubhekiselwe kuGenesise 3: 15. Yinzalo (ukuzala kwezingane) ngomfazi ophumela ekusindisweni kwabo bonke abesifazane nabesilisa, lapho ekugcineni leyo nzalo ilimaza uSathane ekhanda. Esikhundleni sokugxila ku-Eva nasendimeni okuthiwa yiyona ephakeme yabesifazane, laba “abathile” kufanele bagxile enzalweni noma kwinzalo yowesifazane bonke abasindiswa ngayo.

Ukuqonda ukubhekisisa kukaPawulu ngobunhloko

Ebandleni loFakazi BakaJehova engavela kulo, abesifazane abathandazi futhi abafundisi. Noma iyiphi ingxenye yokufundisa owesifazane angaba nayo emsamo eHholo LoMbuso - kungaba yisiboniso, inhlolokhono, noma inkulumo yabafundi - kuhlale kwenziwa ngaphansi kwalokho koFakazi abakubiza ngokuthi “ilungiselelo lobunhloko”, nendoda ephethe leyo ngxenye. . Ngicabanga ukuthi bekungowesimame ukusukuma ephefumulelwe nguMoya oNgcwele futhi aqale ukuprofetha njengoba enza ngekhulu lokuqala, ababekhona babezomelana nabampofu abathandekayo emhlabathini ngokwephula lo mgomo futhi basebenze ngaphezu kwesiteshi sakhe. OFakazi bathola lo mbono ekuchazeni kwabo amazwi kaPawulu kwabaseKorinte:

“Kepha ngithanda ukuba nazi ukuthi inhloko yawo wonke amadoda nguKristu, nenhloko yowesifazane yindoda, nenhloko kaKristu nguNkulunkulu.” (1 Korinte 11: 3)

Bacabanga ukuthi ukusebenzisa kukaPaul igama elithi “ikhanda” kusho umholi noma umbusi. Kubo lesi yisigaba sabaphathi. Isikhundla sabo asilinaki iqiniso lokuthi abesifazane babekhuleka futhi beprofetha ebandleni lekhulu lokuqala.

“. . .Kwathi, lapho bangenile, bakhuphukela egumbini eliphezulu, lapho babehlala khona, oPhetro noJohane noJakobe no-Andrew, uFiliphu noTomase, uBartholomew noMathewu, uJakobe [indodana] ka-Alfewu noSimoni oshisekayo. munye, noJudasi [indodana] kaJakobe. Bonke laba baphikelela kanyekanye emthandazweni, kanye nabesifazane abathile noMariya unina kaJesu nabafowabo. ”(Izenzo 1: 13, 14 NWT)

“Wonke umuntu othandazayo noma oprofethayo enokuthile ekhanda uhlazisa ikhanda lakhe; kodwa wonke umuntu wesifazane othandazayo noma oprofethe ikhanda lakhe lingavuliwe uhlazisa ikhanda lakhe,. . . ”(I-1 Korion 11: 4, 5)

EsiNgisini, uma sifunda “inhloko” sicabanga ukuthi “umphathi” noma “umholi” - umuntu ophethe. Kodwa-ke, uma yilokho okushiwo lapha, lapho-ke sihlangabezana nenkinga ngokushesha. UKristu, njengomholi webandla lobuKrestu, usitshela ukuthi akufanele kube khona abanye abaholi.

“Futhi musani ukubizwa ngokuthi abaholi, ngokuba umholi wenu munye, uKristu.” (UMathewu 23: 10)

Uma samukela amazwi kaPawulu mayelana nobunhloko njengophawu lwesakhiwo seziphathimandla, khona-ke wonke amadoda angamaKristu eba abaholi babo bonke abesifazane abangamaKristu eziphikisana namazwi kaJesu kuMathewu 23: 10.

Ngokuvumelana ne IsiGrikhi nesiNgisi, ehlanganiswe nguHG Lindell noR. Scott (Umthombo wezindaba wase-Oxford University, 1940) igama lesiGrikhi elisetshenziswa uPawulu kephalé (ikhanda) futhi kubhekiselwa 'kumuntu wonke, noma impilo, okuphelele, phezulu (kodonga noma okuvamile), noma umthombo, kepha akaze kusetshenziselwe umholi weqembu'.

Ngokusekelwe kumongo lapha, kubonakala sengathi umbono wokuthi kephalé (inhloko) isho “umthombo”, njengasekhanda lomfula, yilokho uPawulu acabanga ngakho.

UKristu uvela kuNkulunkulu. NguJehova umthombo. Ibandla livela kuKristu. Ungumthombo wawo.

“Ungaphambi kwezinto zonke, futhi zonke izinto zibambisene kuye. 18Futhi uyinhloko yomzimba, ibandla. Ungukuqala, izibulo kwabafileyo, ukuze kukho konke abe phambili. ”(KwabaseKolose 1: 17, 18 NASB)

KwabaseKolose, uPawulu usebenzisa “inhloko” hhayi ukuthi abhekisele kugunya likaKristu kodwa kunalokho ukukhombisa ukuthi ungumthombo webandla, ukuqala kwalo.

AmaKrestu asondela kuNkulunkulu ngoJesu. Owesifazane akathandazi kuNkulunkulu egameni lendoda, kodwa egameni likaKristu. Sonke, owesilisa noma owesifazane, sinobudlelwano obufanayo obuqondile noNkulunkulu. Lokhu kusobala emazwini kaPawulu aya kwabaseGalathiya:

“Ngoba nonke ningamadodana kaNkulunkulu ngokholo kuKristu Jesu. 27Ngoba nonke nina enabhapathizelwa kuKristu nizembathe noKristu. 28Akekho umJuda noma umGrikhi, akukho sigqila noma indoda ekhululekile, akukho owesilisa nowesifazane; ngoba nonke nimunye kuKristu Jesu. 29Uma-ke ningabakaKristu, niyinzalo ka-Abrahama, niyizindlalifa ngokwesithembiso. ”(Galathiya 3: 26-29 NASB)

Ngempela, uKristu udale okuthile okusha:

“Ngakho-ke uma umuntu ekuKristu, uyindalo entsha. Idala selidlulile. Bheka, okusha sekufikile! ”(I-2 Korinte 5: 17 BSB)

Kuyazwakala. Ngokunikwa lokhu, yini uPawulu azama ukuyitshela abaseKorinte?

Cabanga ngomongo. Evesini lesishiyagalombili uthi:

“Ngoba indoda ayiveli kowesifazane, kodwa ngowesifazane owavela endodeni; 9ngoba indoda ayidalwanga ngenxa yowesifazane, kodwa ngowesifazane ngenxa yendoda. ”(I-1 Korinte 11: 8 NASB)

Uma esebenzisa kephalé (ikhanda) ngomqondo womthombo, khona-ke ukhumbuza bobabili abesilisa nabesifazane ebandleni ukuthi emuva ngaphambi kokuba kube nesono, lapho kwaqala khona uhlanga lwesintu, owesifazane wenziwa ngendoda, yathathwa entweni yofuzo lomzimba wakhe. Kwakungekuhle ukuthi indoda ihlale yodwa. Wayengaphelele. Wayedinga uzakwabo.

Owesifazane akayona indoda futhi kufanele azame ukuba njalo. Indoda ayisiye owesifazane, futhi akufanele izame ukuba njalo. Ngamunye wadalwa uNkulunkulu ngenjongo. Ngamunye uletha okuhlukile etafuleni. Ngenkathi ngamunye ekwazi ukusondela kuNkulunkulu ngoKristu, kufanele akwenze lokho eqaphela izindima ezazakhelwe ekuqaleni.

Sinalokhu engqondweni, ake sibheke izeluleko zikaPaul kulandela isimemezelo sakhe sobunhloko obuqala evesini 4:

"Wonke amadoda athandaza noma aprofethe, ekhanda ikhanda lakhe, uhlazisa ikhanda lakhe."

Ukumboza ikhanda lakhe, noma njengoba sizobona kungekudala, ukugqoka izinwele ezinde njengabesifazane kuyichilo ngoba ngenkathi ekhuluma noNkulunkulu ngomkhuleko noma emelela uNkulunkulu ekuprofethweni, wehluleka ukuqaphela indima yakhe emiswe ngokwaphezulu.

"Kepha bonke abesifazane abathandazayo, noma baprofethe, ikhanda lakhe, alembuliwe, ihlazisa ikhanda lakhe. Ngoba yinto eyodwa futhi efana nokuthi ugundwe. 6Ngoba uma owesifazane engamboziwe, naye makagundwe. Kepha uma kuyihlazo ukuthi umuntu wesifazane agundwe noma aphutywe, makambozwe. ”

Kuyacaca ukuthi nabesifazane babethandaza kuNkulunkulu futhi baphrofethe bephefumulelwe ebandleni. Umyalelo kuphela ukuthi babenophawu lokuvuma ukuthi abakwenzi lokho njengendoda, kodwa njengowesifazane. Isembozo kwakuyilelo phawu. Kwakungasho ukuthi babe ngaphansi kwamadoda, kepha kunalokho ngenkathi benza umsebenzi ofanayo nowamadoda, bakwenza obala bamemezela ubufazi babo enkazimulweni kaNkulunkulu.

Lokhu kusiza ukubeka umongo wamazwi kaPawulu amavesi ambalwa phansi.

13Zahluleleni. Ngabe kufanelekile yini ukuthi owesifazane athandaze kuNkulunkulu embuliwe? 14Imvelo uqobo lwayo kayikufundisi yini ukuthi uma indoda inezinwele ezinde, kuyihlazo kuyo na? 15Kepha uma owesifazane enezinwele ezinde, kuyinkazimulo kuye, ngokuba izinwele zakhe zinikezwe isembozo.

Kubonakala sengathi isembozo uPawulu akhuluma ngaso yizinwele ezinde zowesifazane. Ngenkathi senza izindima ezifanayo, abesilisa nabesifazane kufanele bahlale behlukile. Ukufiphaza esikubona emphakathini wanamuhla akunandawo ebandleni lobuKristu.

7Ngoba indoda ngempela akufanele ifihlwe ikhanda, ngoba ingumfanekiso nenkazimulo kaNkulunkulu, kepha owesifazane uludumo lwendoda. 8Ngoba indoda ayiveli kowesifazane, kepha ngowesifazane owavela endodeni. 9ngoba indoda ayidalwanga ngenxa yowesifazane, kodwa owesilisa wadalelwa indoda. 10Ngenxa yalokhu owesifazane ufanele ukuba negunya ekhanda lakhe, ngenxa yezingelosi.

Ukukhuluma kwakhe ngezingelosi kucacisa ngokuqhubekayo incazelo yakhe. UJude usitshela “ngezingelosi ezingazange zihlale endaweni yazo yegunya, kepha zashiya indawo yazo yokuhlala efanelekile…” (Juda 6). Noma ngabe owesilisa, owesifazane, noma ingelosi, uNkulunkulu ubeke ngamunye wethu endaweni yakhe yegunya njengokuthanda kwakhe. UPawulu uqokomisa ukubaluleka kokukhumbula lokho kungakhathalekile ukuthi yisiphi isici senkonzo esenziwa sitholakale kithina.

Mhlawumbe ekhumbula ukuthambekela kowesilisa ukubheka noma yisiphi isizathu sokuphatha owesimame ngokulahlwa uJehova akushilo ngaleso sikhathi ngesono sokuqala, uPawulu unezela lombono olinganiselayo:

11Noma kunjalo, owesifazana akayena owesilisa ngaphandle kwendoda, nendoda ayikho ngaphandle kowesifazane, eNkosini. 12Ngoba njengoba owesifazana evela endodeni, nayo indoda iza ngowesifazane; kepha konke kuvela kuNkulunkulu.

Yebo, owesifazane uphume endodeni; U-Eva wayengaphandle kuka-Adamu. Kodwa kusukela ngaleso sikhathi, wonke umuntu wesilisa uphume kowesifazane. Njengamadoda, masingazikhukhumezi endimeni yethu. Zonke izinto zivela kuNkulunkulu futhi kufanele sinake yena.

Ingabe abesifazane kufanele bathandaze ebandleni?

Kungabonakala kungathandeki ngisho nokubuza lokhu kunikezwe ubufakazi obucacile obuvela okokuqala kwisahluko se-13 sokuthi abesifazane abangamaKristu bekhulu lokuqala babethandaza futhi baprofethe obala ebandleni. Noma kunjalo, kunzima kakhulu kwabanye ukunqoba amasiko abakhuliswe nabo. Bangase basikisele nokuthi kwakungowesifazane okufanele athandaze, kungahle kukhubeke futhi empeleni kushukumise abanye ukuba bashiye ibandla lobuKristu. Bangasikisela ukuthi kunokuba kubangele ukukhubeka, kungcono ukungasebenzisi ilungelo lowesifazane lokuthandaza ebandleni.

Ngokunikezwa isiluleko ekuqaleni KwabaseKorin 8: 7-13, lokhu kungabonakala njengesikhundla esingokomBhalo. Lapho, sithola uPawulu ethi uma ukudla inyama kuzokhubekisa umfowabo - okungukuthi abuyele ekukhulekeleni kwamanga kobuqaba - ukuthi wayengeke ayidle inyama nakancane.

Kodwa ingabe lokho kufanisa okufanele? Ukuthi noma ngiyidla inyama akuthinti nhlobo ukukhulekelwa kwami ​​kuNkulunkulu. Kepha kuthiwani noma ngiphuza iwayini noma cha?

Ake sicabange ukuthi esidlweni seNkosi sakusihlwa, kwakufanele kungene udade owahlukumezeka kabi esemncane ezandleni zomzali ongumlutha wotshwala. Ubheka noma ikuphi ukuphuza utshwala njengesono. Ngabe kufanele yini ukwenqaba ukuphuza iwayini elifanekisela igazi leNkosi yethu elisindisa impilo ukuze "singamkhubekisi"?

Uma ubandlululo lomuntu siqu luvimbela ukukhulekelwa kwami ​​nguNkulunkulu, lokho kuvimbela nokukhulekelwa kwabo kuNkulunkulu. Esimweni esinjalo, ukufuna ukuthola kungaba imbangela yokukhubeka. Khumbula ukuthi ukukhubeka akusho ukukhubekisa, kepha kunokwenza umuntu othile abuyele ekukhonzeni kwamanga.

Isiphetho

Sitshelwa nguNkulunkulu ukuthi uthando alusoze lwehlisa omunye umuntu. (1 Korinte 13: 5) Sitshelwa ukuthi uma singasihloniphi isitsha esibuthakathaka kakhudlwana, leso sowesifazane, imithandazo yethu izovinjelwa. (1 Petru 3: 7) Ukwenqaba ilungelo lokukhulekela elinikezwe noma ubani ebandleni, owesilisa noma owesifazane, ukuhlambalaza lowo muntu. Kulokhu kufanele sibeke imizwa yethu eceleni, futhi silalele uNkulunkulu.

Kungenzeka kube nesikhathi sokulungiswa lapho sizizwa singakhululekile ukuba yingxenye yendlela yokukhonza ebesicabanga ukuthi ayilungile. Kodwa masikhumbule isibonelo somphostoli uPetru. Impilo yakhe yonke wayetshelwe ukuthi ukudla okuthile kwakungcolile. Le nkolelo yayigxile kangangokuba kwathatha, hhayi okukodwa, kodwa ukuphindaphindwa kathathu kombono ovela kuJesu ukumkholisa ngenye indlela. Futhi noma kunjalo, wayegcwele ukungabaza. Kwaba kuphela lapho ebona uMoya oNgcwele wehlela kuKorneliyu lapho aqonda khona ngokuphelele ngoshintsho olukhulu ekukhonzeni kwakhe okwakwenzeka. (IzEnzo 10: 1-48)

UJesu, iNkosi yethu, uyabuqonda ubuthakathaka bethu futhi usinike isikhathi sokushintsha, kepha ekugcineni ulindele ukuthi size embonweni wakhe. Wabeka indinganiso yokuthi abesilisa bazilingise ekuphatheni kahle abesifazane. Ukulandela ukuhola kwakhe kuyinkambo yokuthobeka nokuzithoba kweqiniso kuYise ngeNdodana yakhe.

“Size sonke sifinyelele ebunyeni bokholo nasolwazini olunembile lweNdodana kaNkulunkulu, sibe yindoda ekhule ngokugcwele, sifinyelele isilinganiso sobukhulu esingesokugcwala kukaKristu.” (Kwabase-Efesu 4:13 NWT)

[Ngeminye imininingwane ngalesi sihloko, bheka Ingabe Owesifazane Othandazayo Ebandleni Abephula Ubunhloko?

_______________________________________

[i] Ukuhlolwa kwe-Isis Cult nge-Preliminary Exploration to New Testament Study ka-Elizabeth A. McCabe k. I-102-105; Ama-Voices Afihliwe: Abesifazane Basebhayibhelini Nefa Lethu LobuKristu nguHeidi Bright Parales k. I-110

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    36
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x