Inothi Yomlobi: Ngokubhala le ndatshana, ngifisa okuvela emphakathini wethu. Ngiyethemba ukuthi abanye bazokwabelana ngemicabango nokucwaninga kwabo ngalesi sihloko esibalulekile, nokuthi ikakhulukazi, abesifazane abakulesi siza bazizwe bekhululekile ukuxoxa imibono yabo ngephutha. Lo mbhalo ulotshwe ngethemba nangesifiso sokuthi sizoqhubeka nokukhula ngaphakathi kwenkululeko kaKristu esinikezwe ngayo ngomoya ongcwele nangokulandela imiyalo yakhe.

"... ukulangazelela kwakho kuzakuba ngumyeni wakho, yena uzokubusa." - UG. 3: 16 NWT

Lapho uJehova (noma uYahweh noma uYehowah — okuthandayo) edala abantu bokuqala, wabenza ngomfanekiso wakhe.

“Futhi uNkulunkulu wenza umuntu ngomfanekiso wakhe, wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu; wabadala kwaba owesilisa nowesifazane. ”(UGenesise 1: 27 NWT)

Ukugwema umcabango wokuthi lokhu kubhekisele kuphela kowesilisa wezinhlobo, uNkulunkulu waphefumulela uMose ukuthi angeze ukucaciswa: “Wadala owesilisa nowesifazane”. Ngakho-ke, uma kukhulunywa ngoNkulunkulu edala umuntu ngomfanekiso wakhe, kubhekiselwa eMuntwini, njengakubo bobabili ubulili. (EsiNgisini, igama elithi "owesifazana" lisuselwa "kumuntu wesibeletho", noma "owesilisa onesibeletho".) Ngakho-ke, bobabili owesilisa nowesifazane bayizingane zikaNkulunkulu. Kodwa-ke, lapho ona, balahla lobo buhlobo. Badedelana. Balahlekelwe yifa lokuphila okuphakade. Ngenxa yalokhu, sonke manje siyafa. (KwabaseRoma 5: 12)

Noma kunjalo, uJehova, njengoYise onothando olukhulu kakhulu, wasisebenzisa ngokushesha isixazululo kuleyo nkinga; indlela yokubuyisela zonke izingane zakhe ezingabantu ukuba zibuyele emndenini Wakhe. Kepha lokho kuyindaba yesinye isikhathi. Okwamanje, kudingeka siqonde ukuthi ubudlelwano phakathi kukaNkulunkulu nabantu buqondwa kangcono uma sibubheka njengelungiselelo lomndeni, hhayi elikahulumeni. Ukukhathazeka kukaJehova akukhona ukulwela ubukhosi bakhe — ibinzana elingatholakali emiBhalweni — kodwa kusindisa izingane zakhe.

Uma sigcina ubudlelwano bukababa / wengane, kuzosisiza ukuxazulula izindima eziningi zebhayibheli eziyinkinga.

Isizathu engikuchaze konke okungenhla ukubeka isisekelo sesihloko sethu samanje okuyiqiniso eliqonda iqhaza labesifazane ebandleni. Umbhalo wethu wengqikithi kaGenesise 3: I-16 akusona isiqalekiso esivela kuNkulunkulu kepha isitatimende seqiniso. Isono silahla ukulingana phakathi kwezimfanelo zabantu zemvelo. Amadoda abe namandla kunalokho okuhloswe ngakho; abesifazane abaswele kakhulu. Lokhu kungalingani akulungile kunoma yiluphi ucansi.

Ukuhlukunyezwa kowesifazane ngowesilisa kubhalwe kahle futhi kubonakala kunoma yikuphi ukucwaninga komlando. Akudingeki nokuthi sifunde umlando ukukufakazela lokhu. Ubufakazi busizungezile futhi bugcwele yonke inkambiso yabantu.

Noma kunjalo, lesi akusona isizathu sokuba umKristu aziphathe ngale ndlela. Umoya kaNkulunkulu usenza sikwazi ukunikela ubuntu obusha; ukuze ube yinto engcono. (Efesu 4: 23, 24)

Ngenkathi sazalelwa esonweni, siyintandane ezivela kuNkulunkulu, sinikezwe ithuba lokubuyela esimweni somusa njengezingane zakhe zokutholwa. (UJohane 1: 12) Singashada futhi sibe nemindeni yethu, kepha ubuhlobo bethu noNkulunkulu busenza sonke izingane zakhe. Kanjalo, umkakho futhi ungudadewenu; umyeni wakho ungumfowenu; ngoba sonke singabantwana bakaNkulunkulu futhi njengamuntu simemeza ngendlela elula, “Abba! Baba! ”

Ngakho-ke, asisoze safuna ukuziphatha ngale ndlela yokuthiya ubudlelwano umfowethu noma udadewethu anabo noBaba.

Ensimini yase-Edene, uJehova wakhuluma ngqo no-Eva. Akazange akhulume no-Adamu futhi amtshele ukuthi adlulisele imininingwane leyo kumkakhe. Lokho kunengqondo ngoba ubaba uzokhuluma ngqo nengane yakhe ngayinye. Futhi, sibona ukuthi ukuqonda konke ngokusebenzisa ilensi yomndeni kusisiza kanjani ukuba siqonde imiBhalo kangcono.

Esikazama ukukuseka lapha ukulingana okufanelekile phakathi kwezindima zombili zowesilisa nowesifazane kuzo zonke izici zempilo. Izindima zehlukile. Noma kunjalo ngamunye uyadingeka ukuze kusizakale omunye. Unkulunkulu wenza umuntu kuqala wavuma nokho ukuthi akubanga kuhle ukuthi indoda ihlale yodwa. Lokhu kukhombisa ngokusobala ukuthi ubudlelwane besilisa / sowesifazane babuyingxenye yomklamo kaNkulunkulu.

Ngokuvumelana ne I-Young's Literal Translation:

"Futhi uJehova uNkulunkulu uthi, 'Akukuhle ukuba indoda ibe yodwa, ngiyenzela umsizi - umlingani wayo.'" (UGenesise 2: 18)

Ngiyazi abaningi bagxeka ukuhunyushwa kweNew World New, futhi nokuzithethelela okuthile, kepha kulokhu ngithanda kakhulu ukuhunyushwa:

“Futhi uJehova uNkulunkulu waqhubeka wathi:“ Akukuhle ukuba umuntu azihlale yedwa. Ngizomenzela umsizi, abe umphelelisi wakhe. ”(UGenesise 2: 18)

Bobabili I-Young's Literal Translation's "Umlingani" kanye INew World Translation's "Umphelelisi" udlulisela umqondo owumbhalo wesiHeberu. Iguqukela ku Isichazamazwi seMerriam-Webster, Sine:

Qeda
I-1 a: okuthile okugcwalisayo, okuqedayo, noma okwenza okungcono noma okuphelele
I-1 c: eyodwa yamabili okuqedelana ngokulandelana: COUNTERPART

Akunalucansi oluphelele bodwa. Ngamunye uqeda enye futhi uletha konke ekupheleleni.

Kancane kancane, kancane kancane, ngejubane azi ngalo ukuthi kungcono kakhulu, uBaba wethu ubesilungiselela ukuthi sibuyele emndenini. Ngokwenza kanjalo, maqondana nobudlelwano bethu naYe kanye nomunye, Uveza okuningi ngendlela izinto okufanele zibe ngayo, ngokungafani nendlela ezikhona. Kodwa-ke, sikhulumela owesilisa walezi zinhlobo, ukuthambekela kwethu ukubuyela emuva ekuholeni komoya, njengoba nje noPawulu “wayekhahlela izinyonga.” (Izenzo 26: 14 NWT)

Lokhu bekulokhu kunjalo ngenkolo yami yangaphambili.

Ukudepha KukaDebora

The Insight Incwadi ekhiqizwe oFakazi BakaJehova iyabona ukuthi uDeborah wayengumprofethikazi kwa-Israyeli, kodwa ehluleka ukuvuma indima yakhe ehlukile njengomahluleli. Kunikeza lowo mehluko kuBharaki. (Bheka-1 k. 743)
Lokhu kuyaqhubeka nokuba yisikhundla seNhlangano njengoba kufakazelwa yilezi zingcaphuno ezivela ku-Agasti 1, 2015 INqabayokulinda:

"Lapho iBhayibheli livela uDeborah okokuqala, libiza yena ngokuthi" umprofethikazi. "Lokho kubizwa kukaDeborah kuyingqayizivele embhalweni weBhayibheli kepha akufani nokuhlukile. UDeborah wayenomunye umthwalo wemfanelo. Ngokusobala futhi wayexazulula izingxabano ngokunikeza impendulo kaJehova ezinkingeni ezaqhamuka. - AbaHluleli 4: 4, 5

UDebora wayehlala esifundeni sezintaba sakwa-Efrayimi, phakathi kwamadolobha aseBethele naseRama. Wayehlala lapho ngaphansi kwesihlahla sesundu akhonze abantu njengokuyalelwa kukaJehova. ”(K. 12)

"Ngokusobala ukulungisa izingxabano ”? “Khonza abantu"? Bheka ukuthi umlobi usebenza kanzima kangakanani ukufihla iqiniso ukuthi wayengu ijaji ka-Israyeli. Manje funda ukulandisa kweBhayibheli:

“Manje uDebora, umprofethikazi, umkaLapidoth, ukwahlulela U-Israyeli ngaleso sikhathi. Wayehlala ngaphansi komuthi wesundu kaDebora phakathi kweRama neBethele ezintabeni zakwa-Efrayimi; ama-Israyeli ayekhuphukela kuye isahlulelo. ”(AbAhluleli 4: 4, 5 NWT)

Esikhundleni sokubona uDeborah njengumahluleli ayenguye, lesi sihloko siqhubeka nesiko le-JW lokunikeza uBharaki leyo ndima.

“Wamthuma ukuba abize indoda enamandla yokholo, IJaji uBharaki, umyalele ukuba avukele uSisera. ”(k. 13)

Masibe sobala, iBible ayikaze ibhekise kuBaraki njengomahluleli. Le nhlangano ayikwazi ukuthwala umcabango wokuthi owesifazane uzoba ijaji phezu kwendoda, ngakho-ke bashintsha ukulandisa ukuze kuvumelane nezinkolelo zabo nokucwaswa kwabo.

Manje abanye bangaphetha ngokuthi lesi kwakuyisimo esiyingqayizivele esingaphinde siphindwe. Bangaphetha ngokuthi ngokusobala kwakungekho bantu abalungile kwa-Israyeli ababezokwenza umsebenzi wokuprofeta nokwahlulela ngakho-ke lokho kwenziwa nguJehova uNkulunkulu. Ngakho-ke, laba bangaphetha ngokuthi abesifazane babengeke babe nendima ekwahluleleni ebandleni lobuKristu. Kepha qaphela ukuthi wayengeyena kuphela umahluleli, wayebuye futhi abe ngumprofethi.

Ngakho-ke, uma uDeborah eyicala elalingafani nelinye, besingenakubuthola ubufakazi ebandleni lobuKristu ukuthi uJehova uyaqhubeka ephefumulisa abesifazane ukuba baprofethe nokuthi wabenza bakwazi ukwahlulela.

Abesifazane baprofeta ebandleni

Umphostoli uPetru ucaphuna umprofethi uJoweli lapho ethi:

“Kepha ezinsukwini zokugcina,” kusho uNkulunkulu, “ngiyothululela omunye womoya wami phezu kwayo yonke inhlobo yenyama, futhi amadodana akho namadodakazi akho ayoprofeta nezinsizwa zakho zibone imibono futhi amadoda amadala akho azophupha amaphupho, futhi nasezincekwini zami zesilisa nasezincekelweni zami zesifazane ngiyothulula umoya wami ngalezo zinsuku, futhi ziyoprofeta. ”(Izenzo 2: 17, 18)

Lokhu kwavela iqiniso. Isibonelo, uFiliphu wayenezintombi ezine eziyizintombi ezaziprofeta. (Izenzo 21: 9)

Njengoba uNkulunkulu wethu ekhethe ukuthulula umoya wakhe kwabesifazane emabandleni obuKhristu ababenza abaporofethi, ngabe futhi wabenza baba ngabahluleli?

Abesifazane bahlulela ebandleni

Akunabahluleli ebandleni lobuKristu njengoba lalinjalo ngesikhathi sika-Israyeli. U-Israyeli wayeyisizwe esinekhodi yaso yomthetho, ezokwahlulela, nezinhlelo zamacala. Ibandla lobuKristu lingaphansi kwemithetho yanoma yiliphi izwe amalungu alo ahlala kulo. Kungakho sineseluleko esivela kumphostoli uPawulu esikweyabaseRoma 13: 1-7 maqondana neziphathimandla eziphakeme.

Noma kunjalo, ibandla liyadingeka ukubhekana nesono ngaphakathi kwamazinga alo. Izinkolo eziningi zibeka leli gunya lokwahlulela izoni ezandleni zamadoda amisiwe, njengabaphristi, ababhishobhi, nokhadinali. Enhlanganweni yoFakazi BakaJehova, ukwahlulela kubekwa ekomitini labadala besilisa elihlangana ngasese.

Sisanda kubona umdlalo wokudlala e-Australia lapho amalunga aphezulu enhlangano yoFakazi BakaJehova, kubandakanya nelungu leNdikimba Ebusayo, elulekwa yizikhulu zeKhomishini ukuthi zivumele abesifazane ukuthi bahlanganyele nenqubo yokwahlulela lapho kwakuhlukumezeka khona ucansi lwezingane. Abaningi enkantolo kanye nasemphakathini bebonke bashaqeka futhi bakhungatheka ukwenqaba okwenziwe yiNhlangano ukwenqaba ukugoba kangangoba ububanzi bezinwele bezokwamukela lezi zincomo. Babesho ukuthi isikhundla sabo asiguquki ngoba kudingeka ukuthi balandele inkomba evela eBhayibhelini. Kepha kunjalo, noma babebeka amasiko abantu ngaphezu kwemiyalo kaNkulunkulu?

Ukuphela kokuholwa esinakho kweNkosi yethu maqondana nezindaba zokwahlulela ebandleni kutholakala kuMathewu 18: 15-17.

“Uma umfowenu ona kuwe, hamba ukhombise iphutha lakhe phakathi kwakho naye kuphela. Uma ekulalela, umzuzile umfowenu. Kepha uma engalaleli, thatha kanye naye abe munye noma babe babili, ukuze wonke amazwi aqiniswe ngomlomo wofakazi ababili noma abathathu. Uma enqaba ukubalalela, atshele umhlangano. Uma enqaba ukuzwa nomhlangano futhi, makabe kuwe njengowabeZizwe noma umthelisi. ”(UMathewu 18: 15-17 WEB [World English Bible])

INkosi iphula lokhu ngezigaba ezintathu. Ukusetshenziswa kwegama elithi “mfowethu” evesini 15 akudingi ukuthi sikubheke njengokusebenza kwabesilisa kuphela. Lokho uJesu akushoyo ukuthi uma umKristu wakho, noma ngabe owesilisa noma owesifazane, ona kuwe, kufanele uxoxe naye ngasese ngenhloso yokuthola ukubuyisa isoni. Abesifazane ababili bangabandakanyeka esigabeni sokuqala, ngokwesibonelo. Uma lokho kwehluleka, angathatha eyodwa noma ezimbili ngaphezulu ukuze kuthi ngomlomo wababili noma abathathu, isoni sibuyele emuva ngokulunga. Kodwa-ke, uma lokho kwehluleka, isinyathelo sokugcina ukuletha isoni, owesilisa noma owesifazane, phambi kwebandla lonke.

OFakazi BakaJehova bahumusha lokhu kusho indikimba yabadala. Kepha uma sibheka igama lokuqala uJesu alisebenzisa, siyabona ukuthi ukuhunyushwa okunjalo akunasisekelo esiGrekini. Igama elithi ekklésia.

IStrord's Concordance isinikeza le ncazelo:

Incazelo: Umhlangano, ibandla (lenkolo).
Ukusetshenziswa: umhlangano, ibandla, isonto; iSonto, umzimba wonke wamakholwa angamaKristu.

Ekklésia alize libhekise eselulekweni esithile esibusayo ngaphakathi ebandleni futhi alisikhiphi ingxenye yebandla ngesisekelo sobulili. Leli gama lisho labo ababizelwe ngaphandle, futhi bobabili owesilisa nowesifazane babizelwa ukwakha umzimba kaKristu, ibandla lonke noma ibandla lamakholwa angamaKristu.

Ngakho-ke, lokho uJesu akufunayo kulesi sinyathelo sesithathu nesokugcina yilokho esingabiza ngakho ngamagama anamuhla ngokuthi "ukungenelela". Lonke ibandla lamakholwa azinikezele, owesilisa nowesifazane, kufanele bahlale phansi, balalele ubufakazi, bese benxusa isoni ukuba siphenduke. Bebonke babehlulela ukwahlulela abakholwa nabo futhi benze noma yisiphi isenzo ababenaso bebona kufanelekile.

Uyakholelwa yini ukuthi abahlukumezi bezingane babezothola indawo ephephile eNhlanganweni ukube oFakazi BakaJehova babelandele izeluleko zikaKristu eziya encwadini? Ngaphezu kwalokho, babeyobe bagqugquzelekile ukulandela amazwi kaPaulo akumaRoma 13: 1-7, futhi babezobika ngalo iziphathimandla ngalobu bugebengu. Ngeke sibe khona isihlava sokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi okuhlukumeza iNhlangano njengoba kunjalo manje.

Umphostoli wesifazane?

Igama elithi "umphostoli" livela egameni lesiGrikhi i-apostolos, okufanele ngokusho Strord's Concordance Kusho ukuthi: "isithunywa, esinye sathunywa, isithunywa, isithunywa, isithunywa, esinye sathunyelwa omunye ukuba simmelele ngandlela thize, ikakhulukazi umuntu owayethunywe nguJesu Kristu uqobo ukushumayela iVangeli."

KwabaseRoma 16: 7, uPaul uthumela imikhonzo yakhe ku-Androniko noJunia abadumile phakathi kwabaphostoli. Manje uJunia ngesiGrikhi igama lowesifazane. Lisuselwa egameni likankulunkulukazi ongumqabaqaba uJuno abantu besifazane ababethandaza kuye ukuze abasize ngesikhathi sokubeletha. I-NWT ifaka igama elithi “Junias”, okuyigama elenziwe elitholakalayo noma kuphi ezincwadini zakudala zesiGreek. Ngakolunye uhlangothi, uJunia, kuvamile emibhalweni enjalo futhi njalo kubhekisa kowesifazane.

Ukulunga kubahumushi be-NWT, lo msebenzi wokubhalwa kokuguqulwa kobulili wenziwa iningi labahumushi beBhayibheli. Ngani? Umuntu kufanele acabange ukuthi ukukhohlisa kwabesilisa kuyadlalwa. Abaholi besonto besilisa nje ngeke banciphise umqondo womphostoli wesifazane.

Kodwa-ke, uma sibheka incazelo yegama ngokunembile, ingabe akuchazi ukuthi namuhla singakubiza kanjani njengesithunywa sevangeli? Futhi asinazo yini izithunywa zevangeli zabesifazane? Ngakho-ke, yini inkinga?

Sinobufakazi bokuthi abesifazane bakhonza njengabaprofethi kwa-Israyeli. Ngaphandle kukaDeborah, sinoMiriam, uHuldah, no-Ana (Eksodusi 15: 20; 2 Kings 22: 14; Abahluleli 4: 4, 5; uLuka 2: 36). Siphinde sabona abesifazane besenza njengabaprofethi ebandleni lobuKristu phakathi nekhulu lokuqala. Sibonile ubufakazi kuma-Israyeli nakwezikhathi zobuKristu zabesifazane abakhonza esigwebeni. Futhi manje, kunobufakazi obukhomba kumphostoli wesifazane. Kungani noma yikuphi kwalokhu kufanele kubangele inkinga kwabesilisa abasebandleni lobuKristu?

Isikhundla esontweni

Mhlawumbe kuhlobene nokuthambekela esinakho kokuzama ukuthola izindondo ezigunyaziwe ngaphakathi kwenhlangano yabantu noma ilungiselelo. Mhlawumbe amadoda abheka lezi zinto njengokuphazamisa igunya lowesilisa. Mhlamunye babheka amezwi kaPowula awathumela kwabaseKhorinte nabase-Efesu njengophawu lokuhlelwa kweziphathamandla zebandla.

UPawulu wabhala:

“Futhi uNkulunkulu umise ababelwe ebandleni: okokuqala, abaphostoli; okwesibili, abaprofethi; okwesithathu, othisha; bese kuba yimisebenzi yamandla; bese izipho zokuphulukisa; izinsizakalo eziwusizo; amakhono okuqondisa; izilimi ezahlukahlukene. ”(1 Korinte 12: 28)

“Futhi wanika abanye baba ngabaphostoli, abanye njengabaprofethi, abanye njengabavangeli, abanye njengabelusi nabafundisi, ”(Kwabase-Efesu 4: 11)

Lokhu kudala inkinga enkulu kulabo abazothatha umbono onjalo. Ubufakazi bokuthi abaphurofethi besifazane babekhona ebandleni lekhulu lokuqala abungabazeki, njengoba sesibonile kweminye imibhalo esivele ikhonjiwe. Kodwa-ke, kula mavesi womabili, uPawulu ubeka abaprofethi ngemuva nje kwabaphostoli kodwa phambi kwabafundisi nabelusi. Ngaphezu kwalokho, sibubonile ubufakazi nje manje bomphostoli wesifazane. Uma sithatha la mavesi ukusikisela uhlobo oluthile lweziphathimandla eziphathimandla, khona-ke abesifazane bangakwazi phezulu kanye nabesilisa.

Lesi yisibonelo esihle sokuthi singangena kangaki enkingeni lapho sisondela emiBhalweni ngokuqonda okunqunyelwe kusisekelo noma ngesisekelo sesisekelo esingathandeki. Kulokhu, isizatho sokuthi uhlobo oluthile lweziphathamandla kufanele lube khona ebandleni lobuKristu ukuze lusebenze. Ngempela ikhona kuwo wonke amahlelo obuKristu emhlabeni. Kepha uma sicubungula irekhodi elingaqondakali lawo wonke amaqembu anjalo, mhlawumbe kufanele sibuze konke okwakheka kweziphathimandla.

Mina, ngizibonele ngawami ukuhlukunyezwa okwesabekayo okuvela kwinhlaka yeziphathimandla eziboniswe kulo mfanekiso:

INdikimba Ebusayo iqondisa amakomidi egatsha, aqondisa ababonisi abajikelezayo, abaqondisa abadala, abaqondise abamemezeli. Kulelo nalelo zinga, kunokungabi nabulungisa nokuhlupheka. Ngani? Ngoba 'umuntu ubusa umuntu kube ngukulimala kwakhe'. (UmShumayeli 8: 9)

Angisho ukuthi bonke abadala babi. Eqinisweni, ngangazi abambalwa ngesikhathi sami ababezabalaza kanzima ukuba ngamaKristu amahle. Noma kunjalo, uma lokhu kuhlela kungasuki kuNkulunkulu, izinhloso ezinhle azisho igquma likabhontshisi.

Masilahle konke ukuqonda bese sibheka lezi ndima ezimbili ngomqondo ovulekile.

UPowula ukhuluma nabase-Efesu

Sizoqala ngomongo wencwadi yabase-Efesu. Ngizoqala nge INguqulo Yezwe Elisha, bese sishintshela enguqulweni ehlukile ngezizathu ezizobonakala maduze.

“Ngakho-ke, mina, isiboshwa eseNkosini, ngiyanincenga ukuba nihambe ngokufanele ubizo enabizelwa lona, ​​ngayo yonke intobeko nobumnene, ngokubekezela, nibekezelelana uthando, nizama ngobuqotho ukugcina ubunye umoya isibopho esihlanganisayo sokuthula. Kukhona umzimba munye, nomoya munye, njengoba nje nabizelwa ethembeni linye lobizo lwenu; INkosi eyodwa, ukholo olulodwa, ubhapathizo olulodwa; uNkulunkulu munye noYise wabo bonke, ophezu kwabo bonke futhi okubo bonke futhi okubo bonke. ”(Eph 4: 1-6)

Akukho bufakazi lapha kwanoma yiluphi uhlobo lweziphathimandla zegunya ngaphakathi kwebandla lobuKristu. Kunomzimba owodwa nomoya owodwa. Bonke labo ababizelwe ukwenza ingxenye yalowo mzimba balwela ubunye bomoya. Noma kunjalo, njengoba umzimba unamalungu ahlukile nomzimba kaKristu unjalo. Uqhubeka athi:

“Manje sonke sanikwa umusa ongafanelwe ngokwendlela u-Kristu asilinganisa ngayo isipho sesihle. Ngoba lithi: “Lapho enyukela phezulu wathumba abathumbi; wanikela ngezipho ezingabantu. ”(Efesu 4: 7, 8)

Kungalesi sikhathi lapho sizoshiya khona INguqulo Yezwe Elisha ngenxa yokubandlulula. Umhumushi usidukisa ngamazwi athi, “izipho ezingabantu”. Lokhu kusiholela esiphethweni sokuthi amanye amadoda akhethekile, anikezwe izipho yiNkosi.

Uma sibheka i-interlinear, sinoku:

“Izipho ezingabantu” inguqulo eqondile, hhayi “izipho ezingabantu” njengoba i-NWT ikubeka. Eqinisweni, zezinguqulo ezahlukahlukene ze-29 ezitholakalayo ukubukwa ku-BibleHub.com, akekho noyedwa ohumusha leli vesi njengoba kwenza INguqulo Yezwe Elisha.

Kepha kunokunye. Uma sifuna ukuqonda okulungile kwalokho uPawulu akushoyo, kufanele siqaphele iqiniso lokuthi igama alisebenzisela “abantu” lithi anthrópos futhi cha i-anēr.

I-Anthrópos kubhekiswa kwabesilisa nowesifazane. Yigama elejwayelekile. "Umuntu" kungaba ukuhumusha okuhle ngoba kungathathi hlangothi ngokobulili. Ukube uPhawuli wayekade esebenzisa i-anēr, wayezobe ebhekisa ngqo endodeni.

UPowula uthi izipho asazokubalula zanikwa bobabili abesilisa nabesifazane amalungu omzimba kaKristu. Azikho kulezi zipho ezenzelwe ubulili eyodwa ngaphezu kwesinye. Azikho kulezi zipho ezinikezwa kuphela amalungu ebandla.

Ngaleyo ndlela i-NIV ihumusha:

"Kungakho sithi:" Lapho enyukela phezulu, wathumba abathumbi abaningi wanika abantu bakhe izipho. "(Efesu 5: 8 NIV)

Evesini 11, uchaza lezi zipho:

“Wanika abanye ukuba babe ngabaphostoli; futhi abanye, abaprofethi; kanti abanye, abavangeli; kanti abanye, abelusi nabafundisi; 12 ukugcwala kwabangcwele, emsebenzini wokusebenzela, owokwakha umzimba kaKristu; 13 kuze kube yilapho sonke sesifinyelela ebunyeni bokholo, nokwazi kweNdodana kaNkulunkulu, kumuntu osekhulile ngokugcwele, kuze kube sezingeni lokugcwala kukaKristu; 14 ukuze singabe sisezingane, siphonswe emuva naphambili futhi siqhutshwa yiyo yonke imimoya yemfundiso, ngobuqili babantu, ngobuqili, emva kobuqili bephutha; 15 kodwa sikhulume iqiniso othandweni, singakhula ezintweni zonke kuye, oyinhloko, uKristu; 16 okuvela kuye wonke umzimba, lapho uhlanganiswa futhi uhlanganiswa ngokuhlanganiswa ngalokho okuhlanganiswa konke, ngokuya kokusebenza kwesilinganiso sengxenye ngayinye, kwandisa umzimba ekwakheni ngokwawo othandweni. ”(Efesu 4: 11-16 I-WEB [World English Bible])

Imizimba yethu yakhiwa ngamalungu amaningi, ngalinye linomsebenzi walo. Noma kunjalo kunenhloko eyodwa kuphela eqondisa zonke izinto. Ebandleni lobuKristu, munye kuphela umholi, uKristu. Sonke singamalungu anikela ekuzuzeni bonke abanye othandweni.

UPowula ukhuluma nabaseKhorinte

Noma kunjalo, abanye bangase baphikise lo mqondo wokuphakamisa ukuthi emazwini kaPawulu kwabaseKorinte kunobukhosi obuphakeme obucacile.

“Manje ungumzimba kaKristu, futhi ngamunye kini uyingxenye yawo. 28Futhi uNkulunkulu ubeke esontweni kuqala kubo bonke abaphostoli, okwesibili abaprofethi, okwesithathu abafundisi, bese kuba nezimangaliso, bese izipho zokuphulukisa, zokusiza, zokuqondisa, nezinhlobo zezilimi ezahlukene. 29Bonke bangabaphostoli? Bonke bangabaprofethi na? Bonke bangabafundisi yini? Ingabe wonke enza izimangaliso? 30Ingabe bonke banezipho zokuphulukisa? Bonke bakhuluma ngezilimi na? Ngabe bonke bayahumusha? 31Manje ngentshiseko izipho ezinkulu. Kepha ngizokukhombisa indlela enhle kunazo zonke. ”(I-1 Korion 12: 28-31 NIV)

Kepha ukuhlolwa okuningana kwalawa mavesi kuveza ukuthi lezi zipho zomoya azizona izipho zegunya, kepha izipho zenkonzo, zokusebenzela abangcwele. Labo abenze izimangaliso abaphathi labo abaphilisayo, futhi labo abaphilisayo abekho egunyeni labo abasizayo. Esikhundleni salokho, izipho ezinkulu yilezo ezinikeza insizakalo enkulu.

UPowula uyifanekisela kahle indlela ibandla okufanele libe ngayo, nokuthi lokhu kuhluke kanjani ngokwendlela izinto ezisezweni, futhi ngaleyo ndaba, ezinkolweni eziningi ezithi zibiza i-Christian Standard.

"Ngokuphambene nalokho, lezo zingxenye zomzimba ezibonakala zibuthakathaka zibalulekile, 23futhi izingxenye esicabanga ukuthi zingahlonishwa kangako siziphatha ngenhlonipho ekhethekile. Futhi izingxenye ezingathandeki ziphathwa ngesizotha esikhethekile, 24ngenkathi izingxenye zethu ezibonakalayo zidinga ukwelashwa okukhethekile. Kepha uNkulunkulu uhlanganisile umzimba, wabeka inhlonipho enkulu kwizitho ebeziswele, 25ukuze kungabikho ukwahlukana emzimbeni, kodwa ukuze izitho zayo zikhathalelane ngokulinganayo. 26Uma ingxenye eyodwa ihlupheka, yonke inxenye ihlupheka kanye nayo; uma ingxenye eyodwa ihlonishwa, yonke ingxenye iyajabula ngayo. ”(I-1 Korinte 12: 22-26 NIV)

Izitho zomzimba "ezibonakala zibuthakathaka zibalulekile". Lokhu kuyasebenza nakanjani kodadewethu. UPeter uyeluleka:

“Nina Madoda, qhubekani nihlala nabo ngendlela efanayo ngokolwazi, nibanikeza udumo njengesitsha esibuthakathaka kakhudlwana, insikazi, ngoba futhi niyindlalifa kanye nabo zomusa ongafanelwe wokuphila, ukuze imithandazwe yenu ingabi unqandwe. ”(1 Peter 3: 7 NWT)

Uma sehluleka ukubonisa udumo olufanele “esitsheni esibuthakathaka kakhudlwana, esabesifazane”, ke imithandazo yethu izovinjelwa. Uma saphuca odadewethu ilungelo abalinikezwe nguNkulunkulu lokukhonza, siyabahlazisa futhi imithandazo yethu izovinjelwa.

Lapho uPaul ku-1 Korinte 12: 31, ethi kufanele silwele ukuthola izipho ezinkulu, ngabe usho ukuthi uma unesiphiwo sokusiza, kufanele ulwele isipho sezimangaliso, noma uma unesiphiwo sokuphilisa, kufanele ulwele isipho sesiprofetho? Ngabe ukuqonda ukuthi kusho ukuthini ukuhlangana nengxoxo yethu ngendima yabesifazane elungiselelweni likaNkulunkulu?

Asibone.

Futhi, kufanele siphendukele embhalweni kodwa ngaphambi kokukwenza lokho, masikhumbule ukuthi ukwahlukaniswa kwezahluko namavesi ezikuzo zonke izinguqulo zeBhayibheli akuzange kube khona lapho lawo mazwi ebhalwa ekuqaleni. Ngakho-ke, ake sifunde ingqikithi yokwazi ukuthi ukwahlukaniswa kwesahluko akusho ukuthi kukhona ukuhlukana komcabango noma ukuguqulwa kwesihloko. Eqinisweni, kulesi simo, umcabango wevesi 31 uholela ngqo esahlukweni 13 ivesi 1.

UPawulu uqala ngokuqhathanisa izipho asanda kubhekisa kuzo ngothando futhi akhombisa ukuthi azilutho ngaphandle kwazo.

“Uma ngikhuluma ngezilimi zabantu noma zezengezingelosi, kepha ngingenalo uthando, ngiyinto engapheliyo noma isigubhu esintantayo. 2Uma nginesiphiwo sokuphrofetho futhi ngikwazi ukuqonda zonke izimfihlakalo nalo lonke ulwazi, futhi uma nginokholo olungagudluza izintaba, kepha ngingenalo uthando, angiyinto yalutho. 3Uma nginikela konke enginakho ukupha abampofu bese nginikela ngomzimba wami ebunzimeni engingaziqhayisa, kepha ngingenalo uthando, angizuzi ngalutho. ”(I-1 Korinte 13: 1-3 NIV)

Ngemuva kwalokho usinikeza incazelo emnandi kakhulu yothando — uthando lukaNkulunkulu.

“Uthando luyabekezela, uthando lunomusa. Alunamona, aluzigabisi, aliziqhenyi. 5Akudeleli abanye, ayizifuneli wena, ayicasuki kalula, ayigcini irekhodi lobubi. 6Uthando aluthokozi ngokubi kepha lujabula ngeqiniso. 7Ivikela njalo, ithembela njalo, ihlala inethemba, ibekezelela njalo. 8Uthando alusoze lwehluleka…. ”(1 Korion 13: 4-8 NIV)

IGermanane engxoxweni yethu ukuthi uthando “ayihlazisi abanye”. Ukuhlubula isipho kumKristu esikanye naye noma ukumkhawulela inkonzo yakhe kuNkulunkulu kuyihlazo elikhulu.

UPaul uvale ngokubonisa ukuthi zonke izipho zingezesikhashana futhi zizophela, kepha ukuthi kukhona okungcono kakhulu okulindele thina.

"12Ngoba manje sibona ukubonakaliswa kuphela njengasesibukweni; khona siyakubona ubuso nobuso. Manje sengikwazi ngokwengxenye; khona-ke ngizokwazi ngokuphelele, njengoba nje nami ngaziwa kahle. ”(I-1 Korion 13: 12 NIV)

Ukuthatha kwakho konke lokhu ngokusobala ukuthi ukulwela izipho ezinkulu ngothando akuholeli ekuveleni manje. Ukulwela ukuthola izipho ezinkulu kumayelana nokulwela ukuba senkonzweni engcono kwabanye, ukusebenzela kangcono izidingo zomuntu kanye nomzimba wonke kaKristu.

Luphi uthando olusinika lona ukubamba okukhulu isipho esikhulu kunazo zonke ezake zanikwa umuntu, owesilisa noma owesifazana: Ukubusa noKristu eMbusweni wamazulu. Yiluphi uhlobo olungcono lokuthola usizo emkhayeni wesintu olungaba khona?

Amavesi amathathu aphikisanayo

Konke kuhle nokuhle, ungasho, kodwa asifuni ukuya kude kakhulu, angithi? Yize kunjalo, ngabe uNkulunkulu akazange achaze kahle ukuthi liyini iqhaza labesifazane ebandleni lobuKristu emavesini afana ne-1 Korinte 14: 33-35 and 1 Timothy 2: 11-15? Bese kuba ne-1 Korion 11: 3 ekhuluma ngobunhloko. Singaqiniseka kanjani ukuthi asigobi umthetho kaNkulunkulu ngokunikeza amasiko athandwayo namasiko maqondana nendima yabesifazane?

Lezi ndima empeleni zibonakala zibeka abesifazane iqhaza elingaphansi kakhulu. Bafunda:

“Njengakuwo wonke amabandla abangcwele, 34 bathule abesifazane emabandleni, ngoba akuvunyelwe ukuthi bakhulume. Kunalokho, mabazithobe, njengoba noMthetho usho futhi. 35 Uma bafuna ukufunda okuthile, mababuze abayeni babo ekhaya, ngoba kuyihlazo ukuthi owesifazane akhulume ebandleni. ”(I-1 Korion 14: 33-35 NWT)

"Owesifazane makafunde ethule ngokuzithoba okugcwele. 12 Angimvumeli owesifazane ukuba afundise noma ukuba negunya phezu kwendoda, kodwa kufanele ithule. 13 Ngoba u-Adamu wadalwa kuqala, kwalandela u-Eva. 14 Futhi, u-Adamu akakhohliswanga, kepha owesifazane wakhohliseka ngokuphelele waba yisephula umthetho. 15 Kodwa-ke, izogcinwa iphephile ngokuzala izingane, inqobo nje uma iqhubeka ngokholo nothando nobungcwele kanye nokuhluzeka kwengqondo. ”(1 Timothy 2: 11-15 NWT)

Kepha ngithanda ukuba nazi ukuthi inhloko yawo wonke amadoda nguKristu; nenhloko yowesifazane yindoda; nenhloko kaKristu nguNkulunkulu. ”(I-1 Korinte 11: 3 NWT)

Ngaphambi kokuthi singene kulawa mavesi, kufanele siphindaphinde umthetho wokuthi sonke samukele ekucwaningweni kwethu kweBhayibheli: IZwi likaNkulunkulu aliziphikisi. Ngakho-ke, lapho kunokuphikisana okubonakalayo, kudingeka sibheke okujule kakhulu.

Ngokusobala kunokuphikisana okusobala lapha, ngoba sibubonile ubufakazi obucacile bokuthi abesifazane abasezindaweni ezingama-Israyeli nezamaKristu bangasebenza njengabahluleli nokuthi baphefumulelwa nguMoya oNgcwele ukuba baprofethe. Ngakho-ke, masizame ukuxazulula ukungqubuzana okusobala emazwini kaPawulu.

UPaul uphendula incwadi

Sizoqala ngokubheka umongo wencwadi yokuqala eya kwabaseKorinte. Yini eyashukumisela uPawulu ukuba abhale le ncwadi?

Kwakufikile kuye ukunakwa ngabantu bakaChloe (i-1 Co 1: 11) ukuthi bekukhona ezinye izinkinga ezinkulu ebandleni laseKorinte. Kwakunecala elibi lokuziphatha okubi kakhulu kobulili okungazange kubhekwane nalo. (I-1 Co 5: 1, 2) Kube nokuxabana, futhi abafowethu babeyisa omunye nomunye enkantolo. (I-1 Co 1: 11; 6: 1-8) Wabona ukuthi kunengozi yokuthi abaphathi bebandla bangazibona sebephakeme kunabanye. (I-1 Co 4: 1, 2, 8, 14) Kwabonakala sengathi kungenzeka ukuthi bebelokhu bedlula izinto ezibhaliwe futhi beziqhayisa. (I-1 Co 4: 6, 7)

Ngemuva kokululeka ngalezo zinkinga, usho okumbalwa phakathi nencwadi: “Manje maqondana nezinto enabhala ngazo…” (1 Korion 7: 1)

Kusukela kuleli phuzu kuqhubeke, uphendula imibuzo noma ukukhathazeka abakubeke kuye encwadini yabo.

Kuyacaca ukuthi abafowethu nodadewethu eKorinte base belahlekelwe umbono wabo ngokubaluleka okuthe xaxa kwezipho ababezinikezwe ngumoya ongcwele. Ngenxa yalokho, abaningi babezama ukukhuluma ngasikhathi sinye futhi kwaba nokudideka emibuthanweni yabo; kunesimo sokudideka esingahle sikhonze ukuxosha abaguqukayo abangahle babe khona. (I-1 Co 14: 23) UPaul ubakhombisa ukuthi yize kukhona izipho eziningi kukhona umoya owodwa obahlanganisa bonke. (I-1 Co 12: 1-11) nokuthi njengomzimba womuntu, ngisho nelunga elingabalulekanga kakhulu laziswa kakhulu. (I-1 Co 12: 12-26) Usebenzisa sonke esahluko 13 ebakhombisa ukuthi izipho zabo abazithandayo azilalutho ngokuqhathaniswa nekhwalithi bonke okufanele babe nayo: Uthando! Ngempela, uma lokho bekungavama ebandleni, zonke izinkinga zabo bezizophela.

Lapho esekutholile lokho, uPawulu ukhombisa ukuthi kuzo zonke izipho, ukukhetha kufanele kunikezwe ekuprofethini ngoba lokhu kwakha ibandla. (I-1 Co 14: 1, 5)

"Landela uthando, futhi ufise izifiso ezingokomoya ngobuqotho, kodwa ikakhulukazi ukuze uprofethe ....5Manje ngifisa ukuba nonke nikhulume ngezinye izilimi, kodwa kunalokho ukuthi niprofethe. Ngoba mkhulu oprofethayo ukwedlula lona okhuluma ezinye izilimi, ngaphandle kokuthi ahumushe, ukuze ibandla lakheke. (I-1 Korion 14: 1, 5 WEB)

UPawulu uthi ufisa ikakhulukazi ukuthi abaseKorinte baprofethe. Abesifazane ngekhulu lokuqala baprofeta. Njengoba kunikezwe lokho, angasho kanjani ukuthi uPhawula kule ndima efanayo — ngisho nakulesi sahluko esifanayo — angasho ukuthi abesifazane abavunyelwe ukukhuluma nokuthi kuyihlazo ukuthi owesifazane akhulume (i-ergo, isiprofetho) ebandleni?

Inkinga yezimpawu zokubhala

Emibhalweni yamaGrikhi yasendulo kusukela ngekhulu lokuqala, azikho izinhlamvu ezinobukhulu obukhulu, akukho ukwahlukaniswa kwezigaba, akukho kwezimpawu zokuloba, noma izahluko namanani amavesi. Zonke lezi zinto zengezwe kamuva. Kukumhumushi ukuthi athathe isinqumo lapho acabanga ukuthi kufanele baye kuphi ukuze badlulisele lokho okushiwo umfundi wesimanje. Unalokho engqondweni, ake sibheke amavesi aphikisanayo futhi, kepha ngaphandle kwezimpawu zokuloba ezingeziwe ngumhumushi.

"Ngoba uNkulunkulu uNkulunkulu akayena owesiyaluyalu kepha owokuthula njengakuwo wonke amabandla abangcwele mabayeke abesifazane bathule emabandleni ngoba akuvunyelwe ukuthi bakhulume kunalokho mabazithobe njengoba noMthetho nawo" ( I-1 Korion 14: 33, 34)

Kunzima ukufunda, angithi? Umsebenzi obhekene nomhumushi weBhayibheli mkhulu. Kufanele anqume ukuthi uzozibeka kuphi izimpawu zezimpawu, kepha ngokwenza lokho, angakwazi, angaguqula okushiwo amazwi ombhali. Ngokwesibonelo:

IBHAYIBHELI ELINGCWELE
ngoba uNkulunkulu kasiyena uNkulunkulu wokudideka, kepha ungowokuthula. Njengakuyo yonke imihlangano yabangcwele, omkenu mabathule emihlanganweni, ngoba bekungavunyelwe bona ukuba bakhulume; kepha mabazithobe, njengoba kusho nomthetho.

I-Young's Literal Translation
ngoba uNkulunkulu kasiyena uNkulunkulu wesiyaluyalu, kepha ungowokuthula, njengakuyo yonke imihlangano yabangcwele. Abesifazane bakho emihlanganweni mabayithule, ngoba akuvunyelwe kubo ukuthi bakhulume, kepha bazithobe, njengoba kusho nomthetho ukuthi;

Njengoba ungabona, i IBHAYIBHELI ELINGCWELE inika nencazelo yokuthi bekuyinto ejwayelekile kuwo wonke amabandla ukuthi abesifazane bathule; kanti I-Young's Literal Translation lisitshela ukuthi i-ambiance evamile emabandleni yayingeyokuthula hhayi yesiyaluyalu. Izincazelo ezimbili ezahlukahlukene ngokususelwa ekubekweni kukhefana olulodwa! Uma uthwebula izinguqulo ezingaphezu kweshumi nambili ezitholakala ku-BibleHub.com, uzobona ukuthi abahumushi bahlukaniswe ngaphezulu noma ngaphansi kwe50-50 ukuthi ungabeka kuphi ikhefana.

Ngokuya ngomgomo wokuvumelana kwemibhalo, yikuphi ukubekwa okuthandayo?

Kepha kunokunye.

Akukhona nje kuphela ukuthi amakhoma nezikhathi ezingekho ngesiGrikhi sakudala, kepha kunjalo nangamaphuzu wokucaphuna. Umbuzo uphakama, kuthiwani uma uPawulu ecaphuna okuthile encwadini eseKorinte ayiphendulayo?

Kokunye, uPawulu ucaphuna ngokuqondile noma akhombe ngokusobala amagama nemicabango ayitshelwe yona encwadini yabo. Kulezi zimo, iningi labahumushi libona kufanelekile ukufaka amamaki wokucaphuna. Ngokwesibonelo:

Manje ezindabeni owabhala ngazo: “Kuhle ukuba indoda ingalali nowesifazane.” (1 Corinthians 7: 1 NIV)

Manje ngokudla okuhlatshelwe izithombe: Siyazi ukuthi "Sonke sinolwazi." Kepha ulwazi luyazikhukhumeza ngenkathi uthando luyakha. (I-1 Korion 8: 1 NIV)

Manje uma uKristu emenyezelwa ukuthi uvusiwe kwabafileyo, bangasho kanjani abanye kini ukuthi, “Akukho ukuvuka kwabafileyo”? (I-1 Korion 15: 14 HCSB)

Ukuphika ubulili? Ukuphika ukuvuka kwabafileyo?! Kubukeka sengathi abaseKorinte babenemibono ethile emangazayo, akunjalo?

Ngabe babeyenqaba nowesifazane ilungelo lakhe lokukhuluma ebandleni?

Ukuthumela ukusekelwa embonweni wokuthi emavesini u-34 kanye ne-35 uPaul ucaphuna encwadini evela kwabaseKorinte kuye ukusetshenziswa kwakhe komhlanganyeli wesiGrikhi eta (ἤ) kabili evesini 36 okungasho ukuthi "noma, kunoku" kodwa futhi kusetshenziswe njengokwehlukana okutholayo kokushiwo ngaphambili. Yindlela yamaGrikhi yokusho ngokubhuqa ukuthi “Ngakho-ke!” Noma “Ngempela?” - ukudlulisela umqondo wokuthi umuntu akavumelani ngokuphelele nalokho okushiwo omunye umuntu. Ngokuqhathanisa, cabanga ngala mavesi amabili abhalelwe laba abase-Korinthe abaqala ngawo eta:

“Noma ingabe yimi kuphela noBarnaba esingenalo ilungelo lokwenqaba ukuziphilisa?” (1 Korion 9: 6 NWT)

“Noma 'sivusa uJehova umhawu'? Asinamandla kunaye, akunjalo? ”(I-1 Korion 10: 22 NWT)

Ithoni kaPaul iyasuselwa lapha, ngisho nokuhlekisa. Uzama ukubakhombisa ubuwula bokucabanga kwabo, ngakho uqala umcabango wakhe eta.

I-NWT yehluleka ukuhlinzeka okokuqala noma yikuphi ukuhumusha eta evesini 36 bese elihumusha lesibili ngokuthi "noma".

“Uma bafuna ukufunda okuthile, mababuze abayeni babo ekhaya, ngoba kuyihlazo ukuthi owesifazane akhulume ebandleni. Ngabe izwi likaNkulunkulu laqhamuka kuwe, noma lafika kuphela kuwe? ”(1 Corinthians 14: 35, 36 NWT)

Ngokuphambene, i-King James Version yakudala ifundeka kanje:

“Futhi uma kukhona abazofunda okuthile, mababuze abayeni babo ekhaya: ngoba kuyihlazo ukuthi abesifazane bakhulume ebandleni. 36Ini? Ngabe izwi likaNkulunkulu laphuma kuwe? noma kufike kuwe kuphela? ”(I-1 Korinte 14: 35, 36 KJV)

Okunye futhi: Ibinzana elithi “njengoba umthetho usho” lingajwayelekile livela ebandleni labezizwe. Babhekisa kumuphi umthetho? Umthetho kaMose wawungavumeli abesifazane ukuba bakhulume ebandleni. Ingabe lokhu bekuyinto yamaJuda ebandleni laseKhorinte ebhekisele emthethweni odluliselwa ngomlomo njengoba wawenziwa ngaleso sikhathi. (UJesu wayevame ukukhombisa ubucindezelo bomthetho odluliselwa ngomlomo obunenhloso enkulu yokuhlomisa abesilisa abambalwa kunabo bonke abanye. OFakazi basebenzisa umthetho wabo womlomo ngendlela efanayo futhi ngenhloso efanayo.) Noma ngabe abeZizwe babenalo mbono, ukweqa umthetho kaMose ngokususelwa ekuqondeni kwabo okulinganiselwe kwezinto zonke ezingamaJuda. Ngeke sazi, kodwa esikwaziyo ukuthi akukho lapho okushiwo khona eMthethweni KaMose.

Ukugcina ukuvumelana namazwi kaPaul kwenye indawo kule ncwadi — kungasaphathwa eminye imibhalo yakhe — futhi kucatshangelwa uhlelo lolimi lwesiGreek no-syntax kanye neqiniso alidingida imibuzo abake bayiphakamisa ngaphambili, singakunika lokhu ngendlela yokubhala:

Uthi, “Abesifazane kufanele bathule emabandleni. Ukuthi abavunyelwe ukukhuluma, kodwa kufanele bazithobe njengokusho komthetho wakho. Ukuthi uma befuna ukufunda okuthile, kufanele babuze abayeni babo lapho befika ekhaya, ngoba kuyihlazo ukuthi owesifazane akhulume emhlanganweni. ”Ngempela? Ngakho-ke, umthetho kaNkulunkulu uvela kuwe, akunjalo? Ifinyelele kuphela kuwe, akunjalo? Ake ngikutshele ukuthi uma umuntu ecabanga ukuthi ukhethekile, umprofethi noma othile onesiphiwo somoya, angabona kangcono ukuthi engikubhalela kona kuvela eNkosini uqobo! Uma ufuna ukunganaki leli qiniso, khona-ke uzobe unganakwa! Ngiyacela bafowethu, qhubekani nizabalaza ekuprofethweni, futhi kube sobala, angikuvimbeli ukuba nikhulume ngezilimi. Qinisekisa ukuthi konke kwenziwa ngendlela enobuhle futhi ehlelekile. ”

Ngokuqonda lokhu, ukuvumelana ngokwemiBhalo kuyabuyiselwa futhi nendima efanelekile yabesifazane, ende yasungulwa uJehova, iyagcinwa.

Isimo e-Efesu

Umbhalo wesibili obangela impikiswano enkulu ngoka-1 uThimothi 2: 11-15:

“Owesifazane makafunde ethule ngokuzithoba okuphelele. 12 Angimvumeli owesifazane ukuba afundise noma abe negunya phezu kwendoda, kodwa kufanele athule. 13 Ngoba u-Adamu wadalwa kuqala, kwalandela u-Eva. 14 Futhi, u-Adamu akakhohliswanga, kepha owesifazane wakhohliseka ngokuphelele waba yisephula umthetho. 15 Kodwa-ke, izogcinwa iphephile ngokuzala izingane, inqobo nje uma iqhubeka ngokholo nothando nobungcwele kanye nokuhluzeka kwengqondo. ”(1 Timothy 2: 11-15 NWT)

Amezwi kaPowula kuThimothi awenzela ukufundwa okungathandekiyo uma umuntu ewabona eyedwa. Isibonelo, ukuphawula ngokuzala izingane kuphakamisa imibuzo ethile ethokozisayo. Ingabe uPawulu uphakamisa ukuthi abesifazane abayinyumba ngeke bavikeleke? Ngabe yilabo abagcina ubuntombi babo ukuze bakhonze iNkosi ngokwengeziwe, njengoba uPawulu ngokwakhe encoma ku-1 Korion 7: 9, manje engavikelekile ngenxa yokungabatholi abantwana? Futhi-ke nje ukuba nezingane kuyisivikelo kanjani kowesifazane? Ngaphezu kwalokho, yini okushiwo ngo-Adamu no-Eva? Ngabe lokho kuhlobene kanjani nanoma yini lapha?

Kwesinye isikhathi, umongo wombhalo awanele. Ngalezo zikhathi kufanele sibheke umongo namasiko. Lapho uPawulu ebhala le ncwadi, uThimothewu wayethunyelwe e-Efesu ukuyosiza ibandla lalapho. UPawulu umyalela ukuthi “umyalo abanye ukuthi bangafundisi imfundiso ehlukile, noma bangazinaki izindaba ezingamanga nozalo. ”(1 Timothy 1: 3, 4) The“ ezithile ”okukhulunywa ngaso asaziwa. Ngokufunda lokhu, singacabanga ukuthi bangamadoda. Noma kunjalo, konke esingakuthatha ngokuphephile emazwini akhe ukuthi abantu okukhulunywa ngabo 'babefuna ukuba ngabafundisi bezomthetho, kepha bangaqondanga ukuthi yiziphi izinto ababezisho noma izinto ababezigcizelela ngokuqinile.' (I-1 Ti 1: 7)

UThimothi usemncane futhi uyagula ngandlela-thile. (I-1 Ti 4: 12; 5: 23) Abanye abathile ngokusobala bebezama ukuxhaphaza lezi zici ukuze bazuze isandla ebandleni.

Okunye okuphawulekile ngale ncwadi ukugcizelelwa kwezinkinga ezithinta abesifazane. Kunokuqondiswa okuningi kakhulu kwabesifazane kule ncwadi kunanoma imuphi omunye umbhalo kaPawulu. Balulekwa ngezitayela ezifanele zokugqoka (i-1 Ti 2: 9, 10); mayelana nokuziphatha okufanele (1 Ti 3: 11); mayelana nokuhleba nokwenama (i-1 Ti 5: 13). UThimothi uyafundiswa ngendlela efanele yokuphatha abesifazane, abancane nabadala (1 Ti 5: 2) nangokuphathwa kahle kwabafelokazi (1 Ti 5: 3-16). Ubuye axwayiswe ngokuqondile ukuthi “zenqabe izindaba ezingamanga ezingenanhlonipho, njengalezo ezitshelwa abesifazane abadala.” (1 Ti 4: 7)

Kungani konke lokhu kugcizelelwa kwabesifazane, futhi kungani isexwayiso esiqondile sokwenqaba izindaba zamanga ezatshelwa abesifazane abadala? Ukusiza ukuphendula ukuthi kudingeka sicabangele isiko lase-Efesu ngaleso sikhathi. Uzokhumbula okwenzeka ngesikhathi uPawulu eshumayela okokuqala e-Efesu. Kwakunesikhalo esikhulu esivela kubathengisi besiliva abenze imali ngokuqamba amathempeli kuye ku-Artemis (aka, Diana), unkulunkulukazi onamafu amaningi wabase-Efesu. (Izenzo 19: 23-34)

Kwakhiwa inkolo ezungeze ukukhulekelwa kukaDiana okwakukhona ukuthi u-Eva wayeyindalo kaNkulunkulu yokuqala emva kwalokho wenza u-Adamu, nokuthi kwakungu-Adamu owayekhohliswe yinyoka, hhayi u-Eva. Amalungu alenkolo asola amadoda ngobubi bomhlaba. Ngakho-ke kungenzeka ukuthi abanye besifazane ebandleni bathonywa yilokhu kucabanga. Mhlawumbe abanye babeye baguquka kule nkolo bayisa ekukhulekeleni okumsulwa kobuKristu.

Sinalokho engqondweni, ake sibheke enye into ehlukile ngokusetjenziswa kwakaPowula. Zonke izeluleko zakhe kwabesifazane kuyo yonke le ncwadi zichaziwe ngobuningi. Ngemuva kwalokho, ngokuzumayo ushintsha abe munye ku-1 uThimothi 2: 12: "Angimvumeli umuntu wesifazane ...." Lokhu kugcizelela ukuthi iphuzu libhekisa kowesifazane othile obeka inselelo egunyeni elimiswe ngokwaphezulu likaThimothewu. (I-1 Ti 1: 18; 4: 14) Lokhu kuqonda kuyaqina uma sibheka ukuthi lapho uPawulu ethi, "Angimvumeli umuntu wesifazane ukuba abe negunya phezu kwendoda ...", akasebenzisi igama elijwayelekile lesiGreki njengegunya. okuyi exousia. Leli gama lalisetshenziswa abapristi abakhulu nabadala lapho bephonsela uJesu inselele kuMark 11: 28 bethi, “Ngagunya lini (exousia) Uyazenza lezi zinto? ”Noma kunjalo, igama uPawulu alisebenzisa kuThimothi authentien ophethe umqondo wokuthathwa kwegunya.

USIZO Izifundo zeZwi zisiza, "ngokufanele, ukuthatha izikhali ngaphendle, okusho ukuthi ukusebenza njengomuntu ozimele - ngokweqiniso, oziqokile (osebenza ngaphandle kokuzithoba).

Yini evumelana nakho konke lokhu isithombe sowesifazane othile, isalukazi, (1 Ti 4: 7) owayehola "abathile" (1 Ti 1: 3, 6) futhi uzama ukuthatha igunya likaThimothewu elimiswe ngokwaphezulu ngokufaka inselelo yena phakathi kwebandla "ngemfundiso ehlukile" kanye "nezindaba ezingamanga" (1 Ti 1: 3, 4, 7; 4: 7).

Ukube bekunjalo, ngabe futhi kuchaza ukubhekisisa okungalungile ngo-Adamu no-Eva. UPaul wayehlela umlando uqonde futhi enezela isisindo sehhovisi lakhe ukuze iphinde iqale kabusha le ndaba eyiqiniso njengoba iveziwe emiBhalweni, hhayi indaba yamanga evela enkolweni kaDiana (u-Artemis kumaGrikhi).[i]
Lokhu kusiletha ekugcineni ekubhekisweni okubonakala kuyinqayizivele ngokuzala izingane njengendlela yokugcina owesifazane ephephile.

Njengoba ukwazi ukubona kusi-interlinear, igama lishoda ekuhunyushweni kwe-NWT kunikeza leli vesi.

Igama elilahlekile liyisihloko esichazayo, ama-tēs, eshintsha yonke incazelo yevesi. Masingabi nzima kakhulu kubahumushi be-NWT kulokhu, ngoba iningi lezinguqulo lishiya umbhalo ocacile lapha, longa okumbalwa.

"... uzosindiswa ngokuzalwa kwengane ..." - International Standard Version

"[Nabo bonke abesifazane] bayosindiswa ngokuzalwa kwengane" - IZWI ELIKHULUNYIWE LikaNkulunkulu

"Uyosindiswa ngokuzala izingane" - Darby Bible Translation

"Uyosindiswa ngokuzala izingane" - i-Young's Literal Translation

Kumongo wale ndima okhuluma ngo-Adamu no-Eva, the ukuzala izingane uPawulu akhuluma ngakho kungenzeka ukuthi kubhekiselwe kuGenesise 3: 15. Yinzalo (ukuzala kwezingane) ngomfazi ophumela ekusindisweni kwabo bonke abesifazane nabesilisa, lapho ekugcineni leyo nzalo ilimaza uSathane ekhanda. Esikhundleni sokugxila ku-Eva nasendimeni okuthiwa yiyona ephakeme yabesifazane, laba “abathile” kufanele bagxile enzalweni noma kwinzalo yowesifazane bonke abasindiswa ngayo.

Ukuqonda ukubhekisisa kukaPawulu ngobunhloko

Ebandleni loFakazi BakaJehova engavela kulo, abesifazane abathandazi futhi abafundisi. Noma iyiphi ingxenye yokufundisa owesifazane angaba nayo emsamo eHholo LoMbuso - kungaba yisiboniso, inhlolokhono, noma inkulumo yabafundi - kuhlale kwenziwa ngaphansi kwalokho koFakazi abakubiza ngokuthi “ilungiselelo lobunhloko”, nendoda ephethe leyo ngxenye. . Ngicabanga ukuthi bekungowesimame ukusukuma ephefumulelwe nguMoya oNgcwele futhi aqale ukuprofetha njengoba enza ngekhulu lokuqala, ababekhona babezomelana nabampofu abathandekayo emhlabathini ngokwephula lo mgomo futhi basebenze ngaphezu kwesiteshi sakhe. OFakazi bathola lo mbono ekuchazeni kwabo amazwi kaPawulu kwabaseKorinte:

“Kepha ngithanda ukuba nazi ukuthi inhloko yawo wonke amadoda nguKristu, nenhloko yowesifazane yindoda, nenhloko kaKristu nguNkulunkulu.” (1 Korinte 11: 3)

Basebenzisa ukusebenzisa kukaPawulu igama elithi “inhloko” ukusho umholi noma umbusi. Kubo lokhu ukuphakama kwegunya. Isikhundla sabo sishaya indiva iqiniso lokuthi abesifazane babethandaza bobabili futhi baprofethe ebandleni lekhulu lokuqala.

“. . .Kwathi, lapho bangenile, bakhuphukela egumbini eliphezulu, lapho babehlala khona, oPhetro noJohane noJakobe no-Andrew, uFiliphu noTomase, uBartholomew noMathewu, uJakobe [indodana] ka-Alfewu noSimoni oshisekayo. munye, noJudasi [indodana] kaJakobe. Bonke laba baphikelela kanyekanye emthandazweni, kanye nabesifazane abathile noMariya unina kaJesu nabafowabo. ”(Izenzo 1: 13, 14 NWT)

“Wonke umuntu othandazayo noma oprofethayo enokuthile ekhanda uhlazisa ikhanda lakhe; kodwa wonke umuntu wesifazane othandazayo noma oprofethe ikhanda lakhe lingavuliwe uhlazisa ikhanda lakhe,. . . ”(I-1 Korion 11: 4, 5)

EsiNgisini, lapho sifunda "ikhanda" sicabanga ukuthi "umphathi" noma "umholi" - umuntu ophethe. Kodwa-ke, uma yilokho okushiwo lapha, khona manjalo singena enkingeni. UKristu, njengomholi webandla lobuKristu, usitshela ukuthi akufanele kube khona abanye abaholi.

“Futhi musani ukubizwa ngokuthi abaholi, ngokuba umholi wenu munye, uKristu.” (UMathewu 23: 10)

Uma samukela amazwi kaPawulu mayelana nobunhloko njengophawu lwesakhiwo seziphathimandla, khona-ke wonke amadoda angamaKristu eba abaholi babo bonke abesifazane abangamaKristu eziphikisana namazwi kaJesu kuMathewu 23: 10.

Ngokuvumelana ne IsiGrikhi nesiNgisi, ehlanganiswe nguHG Lindell noR. Scott (Umthombo wezindaba wase-Oxford University, 1940) igama lesiGrikhi elisetshenziswa uPawulu kephalé (ikhanda) futhi kubhekiselwa 'kumuntu wonke, noma impilo, okuphelele, phezulu (kodonga noma okuvamile), noma umthombo, kepha akaze kusetshenziselwe umholi weqembu'.

Ngokusekelwe kumongo lapha, kubonakala sengathi umbono wokuthi kephalé (inhloko) isho “umthombo”, njengasekhanda lomfula, yilokho uPawulu acabanga ngakho.

UKristu uvela kuNkulunkulu. UJehova ungumthombo. Ibandla livela kuKristu. Ungumthombo wayo.

“Ungaphambi kwezinto zonke, futhi zonke izinto zibambisene kuye. 18Futhi uyinhloko yomzimba, ibandla. Ungukuqala, izibulo kwabafileyo, ukuze kukho konke abe phambili. ”(KwabaseKolose 1: 17, 18 NASB)

KwabaseKolose, uPawulu usebenzisa “inhloko” hhayi ukuthi abhekisele kugunya likaKristu kodwa kunalokho ukukhombisa ukuthi ungumthombo webandla, ukuqala kwalo.

AmaKhristu asondela kuNkulunkulu ngoJesu. Owesifazane akathandazi kuNkulunkulu ngegama lowesilisa, kodwa egameni likaKristu. Sonke, owesilisa noma owesifazane, sinobudlelwano obuqondile ngqo noNkulunkulu. Lokhu kucacile emazwini kaPawulu awabhalela abaseGalathiya:

“Ngoba nonke ningamadodana kaNkulunkulu ngokholo kuKristu Jesu. 27Ngoba nonke nina enabhapathizelwa kuKristu nizembathe noKristu. 28Akekho umJuda noma umGrikhi, akukho sigqila noma indoda ekhululekile, akukho owesilisa nowesifazane; ngoba nonke nimunye kuKristu Jesu. 29Uma-ke ningabakaKristu, niyinzalo ka-Abrahama, niyizindlalifa ngokwesithembiso. ”(Galathiya 3: 26-29 NASB)

Ngempela, uKristu udale okuthile okusha:

“Ngakho-ke uma umuntu ekuKristu, uyindalo entsha. Idala selidlulile. Bheka, okusha sekufikile! ”(I-2 Korinte 5: 17 BSB)

Kuyazwakala. Njengoba kunikezwe lokhu, yini uPawulu azama ukuyitshela abaseKorinte?

Cabanga ngomongo. Evesini lesishiyagalombili uthi:

“Ngoba indoda ayiveli kowesifazane, kodwa ngowesifazane owavela endodeni; 9ngoba indoda ayidalwanga ngenxa yowesifazane, kodwa ngowesifazane ngenxa yendoda. ”(I-1 Korinte 11: 8 NASB)

Uma esebenzisa kephalé (inhloko) ngomqondo womthombo, khona-ke ukhumbuza bobabili abesilisa nabesifazane ebandleni ukuthi emuva ngaphambi kokuba kube nesono, khona kanye umsuka wobuntu, umuntu wesifazane wenziwa owesilisa, othathwe ezintweni zofuzo womzimba wakhe. Kwakungekuhle ukuthi indoda ihlale yodwa. Wayengaphelele. Wayedinga umlingani.

Owesifazane akayona indoda futhi kufanele azame ukuba njalo. Indoda ayisiye owesifazane, futhi akufanele izame ukuba njalo. Ngamunye wadalwa uNkulunkulu ngenjongo. Ngamunye uletha okuhlukile etafuleni. Ngenkathi ngamunye ekwazi ukusondela kuNkulunkulu ngoKristu, kufanele akwenze lokho eqaphela izindima ezazakhelwe ekuqaleni.

Sinalokhu engqondweni, ake sibheke izeluleko zikaPaul kulandela isimemezelo sakhe sobunhloko obuqala evesini 4:

"Wonke amadoda athandaza noma aprofethe, ekhanda ikhanda lakhe, uhlazisa ikhanda lakhe."

Ukumboza ikhanda lakhe, noma njengoba sizobona kungekudala, ukugqoka izinwele ezinde njengabesifazane kuyichilo ngoba ngenkathi ekhuluma noNkulunkulu ngomkhuleko noma emelela uNkulunkulu ekuprofethweni, wehluleka ukuqaphela indima yakhe emiswe ngokwaphezulu.

"Kepha bonke abesifazane abathandazayo, noma baprofethe, ikhanda lakhe, alembuliwe, ihlazisa ikhanda lakhe. Ngoba yinto eyodwa futhi efana nokuthi ugundwe. 6Ngoba uma owesifazane engamboziwe, naye makagundwe. Kepha uma kuyihlazo ukuthi umuntu wesifazane agundwe noma aphutywe, makambozwe. ”

Kuyacaca ukuthi abantu besifazane nabo bathandaze kuNkulunkulu futhi baprofeta ngaphansi kokuphefumlelwa ebandleni. Ukuphela kokunye ukuthi babenophawu lokuvuma ukuthi abakwenzi lokho njengendoda, kodwa njengowesifazane. Isembozo sasilolo phawu. Akusho ukuthi bazithobela abesilisa, kodwa kunalokho ukuthi ngenkathi benza umsebenzi ofanayo nowamadoda, bakwenza lokho bememezela obala ubufazi babo enkazimulweni kaNkulunkulu.

Lokhu kusiza ukubeka umongo wamazwi kaPawulu amavesi ambalwa phansi.

13Zahluleleni. Ngabe kufanelekile yini ukuthi owesifazane athandaze kuNkulunkulu embuliwe? 14Ngabe nemvelo ngokwayo ayikufundisi ukuthi uma indoda inezinwele ezinde, kuyihlazo kuye? 15Kepha uma owesifazane enezinwele ezinde, kuyinkazimulo kuye, ngokuba izinwele zakhe zinikezwe isembozo.

Kubonakala sengathi isembozo uPawulu abhekisela kuso yizinwele ezinde zowesifazane. Ngenkathi zifeza izindima ezifanayo, ubulili kufanele buhluke. Ukufiphaza esikufakazelayo emphakathini wanamuhla akunandawo ngaphakathi kwebandla lobuKristu.

7Ngoba indoda ngempela akufanele ifihlwe ikhanda, ngoba ingumfanekiso nenkazimulo kaNkulunkulu, kepha owesifazane uludumo lwendoda. 8Ngoba indoda ayiveli kowesifazane, kepha ngowesifazane owavela endodeni. 9ngoba indoda ayidalwanga ngenxa yowesifazane, kodwa owesilisa wadalelwa indoda. 10Ngenxa yalokhu owesifazane ufanele ukuba negunya ekhanda lakhe, ngenxa yezingelosi.

Ukukhuluma kwakhe ngezingelosi kuyayicacisa futhi incazelo yakhe. UJuda usitshela "ngezingelosi ezingazange zihlale ezikhundleni zazo zegunya, kodwa zashiya indawo yazo efanelekile ..." (uJude 6). Noma ngabe owesilisa, owesifazane, noma ingelosi, uNkulunkulu ubeke ngamunye wethu esikhundleni sethu segunya ngokwentando yakhe. UPawulu ugcizelela ukubaluleka kokukhumbula lokho engqondweni noma ngabe isiphi isici senkonzo esenziwe satholakala.

Mhlawumbe ekhumbula ukuthambekela kowesilisa ukubheka noma yisiphi isizathu sokuphatha owesimame ngokulahlwa uJehova akushilo ngaleso sikhathi ngesono sokuqala, uPawulu unezela lombono olinganiselayo:

11Noma kunjalo, owesifazana akayena owesilisa ngaphandle kwendoda, nendoda ayikho ngaphandle kowesifazane, eNkosini. 12Ngoba njengoba owesifazana evela endodeni, nayo indoda iza ngowesifazane; kepha konke kuvela kuNkulunkulu.

Yebo, umfazi uphume endodeni; U-Eva wayephume ku-Adamu. Kepha kusukela kuleso sikhathi, onke amadoda aphuma kowesifazane. Njengamadoda, masingazinikeli endimeni yethu. Zonke izinto zivela kuNkulunkulu futhi kufanele sinake kuye.

Ingabe abesifazane kufanele bathandaze ebandleni?

Kungabonakala kungathandeki ngisho nokubuza lokhu kunikezwe ubufakazi obucacile obuvela okokuqala kwisahluko se-13 sokuthi abesifazane abangamaKristu bekhulu lokuqala babethandaza futhi baprofethe obala ebandleni. Noma kunjalo, kunzima kakhulu kwabanye ukunqoba amasiko abakhuliswe nabo. Bangase basikisele nokuthi kwakungowesifazane okufanele athandaze, kungahle kukhubeke futhi empeleni kushukumise abanye ukuba bashiye ibandla lobuKristu. Bangasikisela ukuthi kunokuba kubangele ukukhubeka, kungcono ukungasebenzisi ilungelo lowesifazane lokuthandaza ebandleni.

Ngokunikezwa isiluleko ekuqaleni KwabaseKorin 8: 7-13, lokhu kungabonakala njengesikhundla esingokomBhalo. Lapho, sithola uPawulu ethi uma ukudla inyama kuzokhubekisa umfowabo - okungukuthi abuyele ekukhulekeleni kwamanga kobuqaba - ukuthi wayengeke ayidle inyama nakancane.

Kodwa ingabe lokho kufanisa okufanele? Ukuthi noma ngiyidla inyama akuthinti nhlobo ukukhulekelwa kwami ​​kuNkulunkulu. Kepha kuthiwani noma ngiphuza iwayini noma cha?

Ake sicabange ukuthi esidlweni seNkosi sakusihlwa, udadewethu wayezongena ehlupheka kabuhlungu njengomntwana ezandleni zomzali othengisa izidakwa. Ubheka noma ikuphi ukuphuza utshwala njengesono. Ngabe-ke kufanelekile ukwenqaba ukuphuza iwayini elifanekisela igazi leNkosi yethu elisindisa impilo ukuze 'singamkhubekisi'?

Uma ubandlululo lomuntu siqu luvimbela ukukhulekelwa kwami ​​nguNkulunkulu, lokho kuvimbela nokukhulekelwa kwabo kuNkulunkulu. Esimweni esinjalo, ukufuna ukuthola kungaba imbangela yokukhubeka. Khumbula ukuthi ukukhubeka akusho ukukhubekisa, kepha kunokwenza umuntu othile abuyele ekukhonzeni kwamanga.

Isiphetho

Sitshelwa uNkulunkulu ukuthi uthando alusoze lihlaze omunye. (I-1 Korion 13: 5) Sitshelwa ukuthi uma singawuhloniphi umkhumbi obuthaka, owesifazana, imithandazo yethu izovinjelwa. (I-1 Peter 3: 7) Ukwenqaba ilungelo lokukhulekelwa elinikezwe uNkulunkulu ebandleni noma ngubani ebandleni, owesilisa noma owesimame, ukuhlazisa lowo muntu. Kulokhu kumele sibeke imizwa yethu eceleni, futhi silalele uNkulunkulu.

Kungahle kube nesikhathi sokulungiswa lapho sizizwe singakhululeki ngokuba yingxenye yendlela yokukhulekela esicabanga ukuthi ayilungile. Kepha asikhumbuleni isibonelo somphostoli uPhetro. Impilo yakhe yonke wayetshelwe ukuthi ukudla okuthile kwakungcolile. Le nkolelo yayigxile kakhulu kangangokuba ayithathanga neyodwa, kodwa ukuphindaphindwa kathathu kombono kuJesu ukumqinisekisa ngenye indlela. Futhi ngisho nangaleso sikhathi, wayegcwele ukungabaza. Kungaleso sikhathi kuphela lapho abona khona uMoya oNgcwele wehlela kuKorneliyu lapho eqonda kahle ushintsho olukhulu ekukhulekeleni kwakhe okwakwenzeka. (Izenzo 10: 1-48)

UJesu, iNkosi yethu, uyabuqonda ubuthakathaka bethu futhi usinika nesikhathi sokushintsha, kepha ekugcineni ulindele ukuba sifinyelele embonweni wakhe. Wabeka indinganiso amadoda okufanele ayilingise ekuphathweni okufanele kwabesifazane. Ukulandela ukuhola kwakhe kuyinkambo yokuthobeka neyokuzithoba kweqiniso kuYise ngeNdodana yakhe.

"Size sifinyelele ebunyeni bokholo nakulwazi olunembile lweNdodana kaNkulunkulu, ekubeni ngumuntu osekhule ngokugcwele, ofinyelela isilinganiso sokugcwala kukaKristu." (Efesu 4: 13 NWT)

[Ngeminye imininingwane ngalesi sihloko, bheka Ingabe Owesifazane Othandazayo Ebandleni Abephula Ubunhloko?

_______________________________________

[i] Ukuhlolwa kwe-Isis Cult nge-Preliminary Exploration to New Testament Study ka-Elizabeth A. McCabe k. I-102-105; Ama-Voices Afihliwe: Abesifazane Basebhayibhelini Nefa Lethu LobuKristu nguHeidi Bright Parales k. I-110

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    34
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x