Lo mbhalo uhanjiswe uStephanos

Ukuhlonishwa kwabadala be24 encwadini yesambulo bekuludaba lokuxoxwa isikhathi eside. Imibono eminingana iye yaphakanyiswa. Njengoba akukho ndawo eBhayibhelini okuyincazelo ecacile yaleli qembu labantu abanikezwe, kungenzeka ukuthi le ngxoxo iqhubeke. Ngakho-ke le ndaba kufanele ibhekwe njengomnikelo ezingxoxweni futhi ngandlela thile sengathi ayiziqedi.

Abadala be-24 kukhulunywa ngabo izikhathi ze-12 eBhayibhelini, ngaphakathi kwencwadi yesambulo. Inkulumo ngesiGrikhi ithi Chofoza Izimpawu Zakho (Ukuguqulwa kwamaletha: hoi eikosi tessaras presbyteroi). Uzothola le nkulumo noma okutholakele kuyo kusambulo 4: 4, 10; I-5: 5, 6, 8, 11, 14; I-7: 11, 13; I-11: 16; I-14: 3; I-19: 4.

Umbono owethulwe yiJW.org ngukuthi abadala abangama-24 bangu-144.000 “abagcotshiwe bebandla lobuKrestu, abavusiwe futhi babambe isikhundla sasezulwini uJehova abasithembisa sona” (re p. 77). Kunikezwe izizathu ezintathu zale ncazelo:

  1. Abadala be-24 bagqoka imiqhele (Re 4: 4). Abagcotshiweyo bathenjiswe ngempela ukuthola umqhele (1Co 9: 25);
  2. Abadala abangama-24 bahlala ezihlalweni zobukhosi (Is 4: 4), okungahambisana nesithembiso sikaJesu ebandleni laseLawodikeya 'lokuhlala esihlalweni sakhe sobukhosi' (Re 3:21);
  3. Inani i-24 lithathwa njengereferensi ku-1 IziKronike 24: I-1-19, lapho kukhulunywa khona ngeNkosi uDavide ehlela abapristi ngokuhlukaniswa kwe-24. Abagcotshiweyo bazosebenza njengabaphristi ezulwini (1Pe 2: 9).

Zonke lezi zizathu zikhomba indlela yokuthi laba bantu be-24 bazoba ngamakhosi nabapristi bobabili, banomthelela emcabangweni wokuthi abadala be-24 bangabagcotshwe ngethemba lasezulwini, ngoba laba bazoba ngamakhosi-abapristi (Re 20: 6) .

Ingabe lo mqondo wokucabanga unele ukudonsa isiphetho esifanele mayelana nokuthi bangobani abadala be-24? Kuvela ukuthi kunezimpikiswano eziningana ezithiba phansi isisekelo sale ncazelo.

Ingxabano 1 - Iculo Elihle

Uyacelwa ukuthi ufunde iSambulo 5: 9, 10. Kula mavesi uzothola ingoma ethi izidalwa eziphilayo ze4 nabadala be24 bahlabelela iWundlu, ngokusobala elinguJesu Kristu. Yilokhu abahlabelelayo:

“Uyakufanelekela ukuthatha umqulu uvule izimpawu zawo, ngoba ubulewe, futhi ngegazi lakho wahlenga abantu kubantu bazo zonke izinhlanga nezilimi nabantu nezizwe, u-10 futhi ubenzele umbuso nabaphristi bethu UNkulunkulu, babuse emhlabeni. ”(Re 5: 9, 10 ESV[i])

Qaphela ukusetshenziswa kwezabizwana: “futhi wenze nabo umbuso nabapristi ukuze yethu UNkulunkulu, futhi they uzobusa emhlabeni. ” Umbhalo wale ngoma ukhuluma ngabagcotshiwe namalungelo abazowathola. Umbuzo uthi: Uma abadala abangama-24 bemele abagcotshiwe, kungani bezibiza ngomuntu wesithathu— ”bona” nangokuthi “bona”? Ngabe umuntu wokuqala— ”thina” no “thina” —akungeke yini kufaneleke ngokwengeziwe? Angithi abadala abangama-24 bazibiza ngomuntu wokuqala kuleli vesi elifanayo (10) lapho bethi “uNkulunkulu wethu”. Ngakho-ke ngokusobala abaculi ngabo uqobo.

Ingxabano 2 - Ukubala Kokuvumelana

Sicela ubheke iSambulo 5. Isimo esikulesi sahluko sicacile: UJohane ubona umuntu we-1 uNkulunkulu = 1 umuntu, i-1 iWundlu = umuntu we-1 nezidalwa eziphilayo ze-4 = 4 yabantu. Ingabe kunengqondo ukucabanga ukuthi laba badala be-24 ngalesosikhathi bayisigaba esingokomfanekiso esimele ibandla noma kungenzeka ukuthi bangabantu nje be-24? Ukube bebengesona isigaba esingokomfanekiso sabagcotshiweyo, kodwa abagcotshiweyo bangempela be-24 abamele iqembu labantu abanethemba lasezulwini, bekungaba nomqondo? IBhayibheli alivezi ukuthi abanye abagcotshiweyo babeyoba nelungelo elikhulu kunabanye. Umuntu angaphikisana nokuthi abaphostoli bangabekwa ezikhundleni ezikhethekile noJesu, kepha akukho lutho olungatholakala 24 abantu bahlonishwa ngesikhundla esikhethekile phambi kukaNkulunkulu. Ngabe lokhu kungaholela ekutheni siphethe ngokuthi abadala be-24 bangabantu be-24 abangameleli abagcotshiweyo njengesigaba?

Ingxabano 3 - UDaniel 7

Kunencwadi ethile yeBhayibheli enomthelela ekuqondeni kwencwadi yesambulo: incwadi kaDaniel. Cabanga nje ngokufana phakathi kwalezincwadi ezimbili. Ukusho okubili kuphela: izingelosi ziletha imiyalezo, nezilwane ezesabekayo zenyuka olwandle. Ngakho-ke, kuyasiza ukuqhathanisa izahluko zeSambulo 4 ne-5 nekaDaniel isahluko 7.

Umlingiswa oyinhloko kulezi zincwadi zombili nguJehova uNkulunkulu. KuSambulo 4: 2 uchazwa njengo "ohlezi esihlalweni sobukhosi", kanti kuDaniel 7: 9 "unguMdala Wezinsuku", uhlala esihlalweni sakhe sobukhosi. Ngokwengeziwe, kuyaphawuleka ukuthi izingubo zakhe zimhlophe njengeqhwa. Ezinye izidalwa zasezulwini njengezingelosi kwesinye isikhathi zichazwa njengezigqoke izingubo ezimhlophe. (Johane 20:12) Ngakho-ke lo mbala awusetshenziswanga kuphela kubantu bangaphambilini abasezulwini (Isambulo 7: 9).

UJehova uNkulunkulu akayedwa kule ndawo yasezulwini. KuSambulo 5: 6 sibona uJesu Kristu emi phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu, esifanekiselwa njengeWundlu elihlatshwe. KuDaniel 7: I-13 uJesu uchazwa njengomuntu ofana nendodana yomuntu, wafika kwi-Old of Days wethulwa phambi kwakhe. Zombili izincazelo zikaJesu ezulwini zibhekisela kwindima yakhe njengomuntu, ikakhulukazi njengomhlatshelo wesihlengo wesintu.

Akukhona ukuphela kukaYise neNdodana. KuSambulo 5: 11 sifunda “ngezingelosi eziningi, zibala amashumi ezinkulungwane ezinkulungwane namakhulu ezinkulungwane”. Ngokufanayo, kuDaniel 7: 10 sithola ukuthi: “Inkulungwane zamkhonza, futhi izinkulungwane eziyishumi eziphindwe kayizinkulungwane eziyishumi zema phambi kwakhe.” Lesi yisimo esihlaba umxhwele!

Abagcotshwe benethemba lokuba abapristi-amakhosi kanye noJesu embusweni wakhe nabo bayashiwo kuzo zombili iSambulo 5 noDaniel 7, kodwa kuzo zombili lezi zimo abonakali ezulwini! KuSambulo 5 kukhulunywa ngabo engomeni (amavesi 9-10). KuDaniel 7: 21, laba bangcwele abasemhlabeni uphondo olungokomfanekiso olwa nabo. UDa 7: I-26 ikhuluma ngesikhathi esizayo lapho uphondo luqediwe bese i-27 ikhuluma ngalo lonke igunya elinikezwe laba bangcwele.

Abanye abantu bakhona emibonweni yasezulwini kaDaniel noJohane. Njengoba sesibonile kusambulo 4: 4, kunabadala be24 ababoniswa behleli ezihlalweni zobukhosi. Manje ngicela ubheke uDaniel 7: 9 othi: "Lapho ngibheka, kwafakwa izihlalo zobukhosi". Obani ababehleli kulezi zihlalo zobukhosi? Ivesi elilandelayo lithi, "inkantolo yahlala ekwahlulelweni".

Le nkantolo nayo iyakhulunywa evesini lama-26 lesahluko esifanayo. Ingabe le nkantolo yakhiwa uJehova uNkulunkulu kuphela, noma abanye bayathinteka? Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi uJehova uNkulunkulu uhlezi phakathi kwezihlalo zobukhosi evesini 9 — inkosi ihlala njalo kuqala — bese kuthi inkantolo ihlale evesini 10. Njengoba uJesu echazwa ngokwehlukana njengo “ofana nendodana yomuntu”, lokhu akwenzi lokhu inkantolo, kepha ingaphandle kwayo. Ngokufanayo, inkantolo ayiqukethe "abangcwele" kuDaniel 7 noma abantu abenziwe umbuso wabapristi kusAmbulo 5 (bheka ingxabano 1).

Lisho ukuthini igama elithi, “abadala” (ngesiGreki: presbyteroi), kusho ukuthini? Emavangelini leli gama libhekisela emadodeni amadala omphakathi wamaJuda. Emavesini amaningi, labadala kukhulunywa nabo behambisana nabapristi abakhulu (isib. UMathewu 16: 21; 21: 23; 26: 47). Ngakho-ke, ababona abapristi ngokwabo. Wawuyini umsebenzi wabo? Kusukela ezinsukwini zikaMose, ukuhlelwa kwabadala kwakusebenza njengenkantolo yendawo (isib. Dutoronomi 25: 7). Ngakho-ke okungenani engqondweni yomfundi owayejwayele uhlelo lwezobulungiswa lwamaJuda, igama elithi “inkantolo” lashintshana nelithi “abadala”. Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi uJesu, kuzo zombili iSambulo 5 nakuDaniel 7, ungena endaweni yesigameko ngemuva kokuba isihlalo senkantolo sesihlalile!

Ukufana okukhona phakathi kukaDaniel 7 noSambulo 5 kuyamangaza futhi kuholela esiphethweni sokuthi abadala be-24 abasencwadini yeSambulo ngawona afane achazwe kuDaniel 7. Kuyo yomibili imibono, babhekisa eqenjini lasezulwini, inkantolo yabadala, elihleli ezihlalweni zobukhosi lizungeze uNkulunkulu uqobo.

Ingxabano 4 - Ukusondelana nobani?

Ngaso sonke isikhathi lapho kukhulunywa ngalaba badala abangama-24, babonakala beseduze kwesihlalo sobukhosi uJehova uNkulunkulu ahlala kuso. Esimweni ngasinye, ngaphandle kweSambulo 11, nazo zihambisana nezidalwa eziphilayo ezi-4. Lezi zidalwa eziphilayo ezi-4 zikhonjwa njengamakherubi, uhlelo olukhethekile lwezingelosi (uHezekeli 1:19; 10:19). Abadala abangama-24 abachazwa njengabemi eduze kakhulu noKristu njengabantu abayi-144.000 “abakanye naye” (Re 14: 1). Ivesi elifanayo futhi likwenza kucace ukuthi abadala abangama-24 abakwazi ukucula iculo elifanayo nabantu abangama-144.000, ngakho-ke ngeke babe ngabantu abafanayo. Sicela uqaphele ukuthi abadala abangama-24 bahlala besondele kuNkulunkulu uqobo ukuze bamkhonze.

Kepha kuthiwani ngamabango ashiwo ekuqaleni kwalesi sihloko futhi aholele abaningi esiphethweni sokuthi abadala be-24 bangabagcotshiweyo? Sicela ubheke izimpikiswano ezilandelayo.

I-Argument 5: Amagunya okufanekisela uphawu weTrones

Kuthiwani ngezihlalo zobukhosi abadala abangama-24 abahlezi kuzo? AbaseKolose 1:16 bathi: “Ngoba ngaye kwadalwa zonke izinto, ezulwini nasemhlabeni, ezibonakalayo nezingabonakali, noma ngabe izihlalo zobukhosi noma imibuso noma ababusi noma iziphathimandla — zonke izinto zadalwa ngayo futhi zadalelwa yona. ” Lo mbhalo ukhombisa ukuthi ezulwini kunezikhundla lapho igunya likhishwa khona. Lo ngumqondo osekelwa ngamanye ama-akhawunti eBhayibheli. Isibonelo, uDaniel 10:13 ubiza ingelosi uMikayeli ngokuthi “omunye wabaholi abakhulu (ngesiHeberu: sar). Kulokhu kuphephile ukuphetha ngokuthi ezulwini kunohlelo lwezikhulu, isigaba sabaphathi. Njengoba lezi zingelosi zichazwa njengezikhulu, kufanele ukuthi zihlale ezihlalweni zobukhosi.

I-Argument 6: Imiqhele Engokwabahluli

Igama lesiGrikhi elihunyushwe ngokuthi “umqhele” lithi QAPHELA (ukuguqulwa kwamaletha: stephanos). Leli gama lisho lukhulu. Lolu hlobo lomqhele akusona neze umqhele wasebukhosini, ngoba igama lesiGrikhi elisho ukuthi leso simo likhona δδήμδ (diadema). SIZA izifundo zeZwi stephanos njengoba: “ngokufanele, umqhele (umqhele wezimbali), owawunikezwa umnqobi emidlalweni yasendulo yezemidlalo (njengama-Olympic aseGrisi); umqhele wokunqoba (kuqhathaniswa ne-diadema, "umqhele wasebukhosini").

Izikhulu eziyizingelosi ezinjengoMichael oshiwo ekuphikisaneni 5 zingabantu abanamandla okufanele basebenzise amandla abo ukulwa namademoni. Uthola ama-akhawunti ahlaba umxhwele wezimpi ezinje kuDaniel 10: 13, 20, 21 nakuSambulo 12: 7-9. Kuyaduduza ukufunda ukuthi izikhulu eziqotho zivela ezimpini ezinjengabanqobi. Bafanelwe ukugqoka umqhele owokunqoba, awuvumi?

Ingxabano 7: Inombolo 24

Inombolo i-24 ingamelela inani labadala, noma ingamele. Kungathintana ne-akhawunti eku-1 IziKronike 24: 1-19, noma cha. Ake sicabange ukuthi le nombolo ihlobene ngezinga elithile ku-1 IziKronike 24. Ingabe lokhu kufakazela ukuthi abadala be-24 kumele babe ngabantu abasebenza ngezikhonza abangabaphristi?

Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi i-1 IziKronike 24: I-5 ichaza imisebenzi yabo ngale ndlela: "izikhulu ezingcwele nezikhulu zikaNkulunkulu" noma "izikhulu zendlu engcwele, nezikhulu zikaNkulunkulu". Futhi igama lesiHeberu "sar"Kuyasetshenziswa. Kugcizelelwa inkonzo ethempelini likaNkulunkulu. Umbuzo uba: Ngabe ilungiselelo lasemhlabeni liyisibonelo sohlelo lwasezulwini noma ngenye indlela? Umlobi wamaHeberu uphawula ukuthi ithempeli nabapristi balo kanye nemihlatshelo laliyisithunzi sezinto zangempela ezulwini (Heb 8: 4, 5). Kumele sinanzelele ukuthi ilungiselelo lasemhlabeni alikwazi ukutholakala ezulwini. Isibonelo, cabanga ukuthi bonke abantu abagcotshwe njengabapristi bagcina ngokungena eNgcwelengcwele, okungukuthi izulu (Heb 6: 19). Ngezinsuku zethempeli kwa-Israyeli kuphela umpristi omkhulu wayevunyelwa ukungena kule ndawo kanye ngonyaka! (Heb 9: 3, 7). “Kulungiselelo langempela” uJesu akagcini ngokuba ngumpristi omkhulu kepha futhi ungumhlatshelo (Heb 9: 11, 12, 28). Akunasidingo sokuchaza futhi ukuthi "ngokulungiswa kwesithunzi" lokhu bekungenjalo (Le 16: 6).

Kuyamangaza ukuthi amaHeberu anikeza incazelo enhle yencazelo yangempela yelungiselelo lethempeli, kepha akwenzi okubhekiswa kuwo ekuhlukaniseni abapristi be-24.

Ngeshwa, iBhayibheli lilandisa ngesinye isikhathi lapho ingelosi yenza okuthile okusikhumbuza umsebenzi wompristi omkhulu. Ku-Isaya 6: I-6 sifunda ngengelosi ekhethekile, enye yamaserafi, eyayithatha amalahle avuthayo e-altare. Into enjengale futhi kwakungumsebenzi womPristi Ophakeme (Le 16: 12, 13). Lapha sinengelosi esebenza njengompristi. Kuyacaca ukuthi le ngelosi ayisiye wabagcotshwa.

Ngakho-ke ukubhekiswa kwamanani okukodwa ku-oda lobupristi akububufakazi obuqand 'ikhanda bokuhlobana phakathi kwama-akhawunti akuleziKronike neSambulo. Uma abadala abangama-24 bebhekisa ku-1 IziKronike 24, singazibuza: uma uJehova ebefuna ukuthi sisazise ngomyalo wengelosi omkhonzayo enkantolo yakhe yasezulwini, ubengakwenza kanjani ukuthi sikuqonde lokhu? Kungenzeka yini ukuthi asebenzise izithombe kuhlelo olufanayo lomhlaba asevele elusebenzisa ukuchaza izinto zasezulwini?

Isiphetho

Yisiphi isiphetho ofinyelela kuso ngemuva kokucubungula lobu bufakazi? Ingabe abadala be-24 bamelela abagcotshiweyo? Noma bayizingelosi ezinesikhundla esikhethekile eduze noNkulunkulu wazo? Izimpikiswano eziningi zemiBhalo zibonisa okwalandela. Ingabe kunendaba ukuthi umuntu angabuza? Okungenani lolu cwaningo lulethe ukufana okuthakazelisa kakhulu ukunaka kwethu, okungukuthi phakathi kukaDaniel 7 neSambulo 4 ne-5. Mhlawumbe singafunda okuningi kule equation. Masikugcine lokho kwesinye isihloko.

_______________________________________

[i] Ngaphandle kokuthi kuchazwe ngenye indlela, zonke izinkomba eziseBhayibhelini zitholakala ku-English Standard Version (ESV)

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    8
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x