Lo mbhalo uhanjiswe uStephanos

Ukuhlonishwa kwabadala be24 encwadini yesambulo bekuludaba lokuxoxwa isikhathi eside. Imibono eminingana iye yaphakanyiswa. Njengoba akukho ndawo eBhayibhelini okuyincazelo ecacile yaleli qembu labantu abanikezwe, kungenzeka ukuthi le ngxoxo iqhubeke. Ngakho-ke le ndaba kufanele ibhekwe njengomnikelo ezingxoxweni futhi ngandlela thile sengathi ayiziqedi.

Abadala be-24 kukhulunywa ngabo izikhathi ze-12 eBhayibhelini, ngaphakathi kwencwadi yesambulo. Inkulumo ngesiGrikhi ithi Chofoza Izimpawu Zakho (Ukuguqulwa kwamaletha: hoi eikosi tessaras presbyteroi). Uzothola le nkulumo noma okutholakele kuyo kusambulo 4: 4, 10; I-5: 5, 6, 8, 11, 14; I-7: 11, 13; I-11: 16; I-14: 3; I-19: 4.

Umbono owethulwe yiJWord.org wokuthi abadala be24 bangama-144.000 “abagcotshiweyo bebandla lobuKristu, bavuswe futhi bahlala esikhundleni sasezulwini uJehova abathembise sona” (re p.77). Kunikezwe izizathu ezintathu zale ncazelo:

  1. Abadala be-24 bagqoka imiqhele (Re 4: 4). Abagcotshiweyo bathenjiswe ngempela ukuthola umqhele (1Co 9: 25);
  2. Abadala be24 bahlala ezihlalweni zobukhosi (Re 4: 4), engahle ihambisane nesithembiso sikaJesu ebandleni laseLawodikeya 'lokuhlala esihlalweni sakhe sobukhosi' (Re 3: 21);
  3. Inani i-24 lithathwa njengereferensi ku-1 IziKronike 24: I-1-19, lapho kukhulunywa khona ngeNkosi uDavide ehlela abapristi ngokuhlukaniswa kwe-24. Abagcotshiweyo bazosebenza njengabaphristi ezulwini (1Pe 2: 9).

Zonke lezi zizathu zikhomba indlela yokuthi laba bantu be-24 bazoba ngamakhosi nabapristi bobabili, banomthelela emcabangweni wokuthi abadala be-24 bangabagcotshwe ngethemba lasezulwini, ngoba laba bazoba ngamakhosi-abapristi (Re 20: 6) .

Ingabe lo mqondo wokucabanga unele ukudonsa isiphetho esifanele mayelana nokuthi bangobani abadala be-24? Kuvela ukuthi kunezimpikiswano eziningana ezithiba phansi isisekelo sale ncazelo.

Ingxabano 1 - Iculo Elihle

Uyacelwa ukuthi ufunde iSambulo 5: 9, 10. Kula mavesi uzothola ingoma ethi izidalwa eziphilayo ze4 nabadala be24 bahlabelela iWundlu, ngokusobala elinguJesu Kristu. Yilokhu abahlabelelayo:

“Uyakufanelekela ukuthatha umqulu uvule izimpawu zawo, ngoba ubulewe, futhi ngegazi lakho wahlenga abantu kubantu bazo zonke izinhlanga nezilimi nabantu nezizwe, u-10 futhi ubenzele umbuso nabaphristi bethu UNkulunkulu, babuse emhlabeni. ”(Re 5: 9, 10 ESV[i])

Phawula ukusetshenziswa kwezabizwana: “futhi wenze nabo umbuso nabapristi ukuze yethu UNkulunkulu, futhi they bazabusa emhlabeni. ”Umbhalo wale ngoma ukhuluma ngabagcotshiweyo namalungelo abawathola. Umbuzo uwukuthi: Uma abadala be-24 bemelela abagcotshiweyo, kungani bezikhulumela kumuntu wesithathu- ”bona” kanye “nabo”? Ngabe umuntu wokuqala— ”thina” no- “thina” - ubengafanele yini? Ngemuva kwakho konke, abadala be-24 bazibhekisa kumuntu wokuqala kule ndima (i-10) lapho bethi "uNkulunkulu wethu". Ngakho-ke kusobala ukuthi abaculi ngokwabo.

Ingxabano 2 - Ukubala Kokuvumelana

Sicela ubheke iSambulo 5. Isimo esikulesi sahluko sicacile: UJohane ubona umuntu we-1 uNkulunkulu = 1 umuntu, i-1 iWundlu = umuntu we-1 nezidalwa eziphilayo ze-4 = 4 yabantu. Ingabe kunengqondo ukucabanga ukuthi laba badala be-24 ngalesosikhathi bayisigaba esingokomfanekiso esimele ibandla noma kungenzeka ukuthi bangabantu nje be-24? Ukube bebengesona isigaba esingokomfanekiso sabagcotshiweyo, kodwa abagcotshiweyo bangempela be-24 abamele iqembu labantu abanethemba lasezulwini, bekungaba nomqondo? IBhayibheli alivezi ukuthi abanye abagcotshiweyo babeyoba nelungelo elikhulu kunabanye. Umuntu angaphikisana nokuthi abaphostoli bangabekwa ezikhundleni ezikhethekile noJesu, kepha akukho lutho olungatholakala 24 abantu bahlonishwa ngesikhundla esikhethekile phambi kukaNkulunkulu. Ngabe lokhu kungaholela ekutheni siphethe ngokuthi abadala be-24 bangabantu be-24 abangameleli abagcotshiweyo njengesigaba?

Ingxabano 3 - UDaniel 7

Kunencwadi ethile yeBhayibheli enomthelela ekuqondeni kwencwadi yesambulo: incwadi kaDaniel. Cabanga nje ngokufana phakathi kwalezincwadi ezimbili. Ukusho okubili kuphela: izingelosi ziletha imiyalezo, nezilwane ezesabekayo zenyuka olwandle. Ngakho-ke, kuyasiza ukuqhathanisa izahluko zeSambulo 4 ne-5 nekaDaniel isahluko 7.

Umlingisi ophambili kulezi zincwadi zombili nguJehova uNkulunkulu. KuSambulo 4: 2 uchazwa njengo "ohlezi esihlalweni sobukhosi", ngenkathi kuDaniel 7: 9 "ungoMdala Wezinsuku", ethatha isihlalo sakhe sobukhosi. Ngaphezu kwalokho, kuyaphawuleka ukuthi izingubo zakhe zimhlophe njengeqhwa. Ezinye izidalwa zasezulwini ezinjengezingelosi kwesinye isikhathi zichazwa njengokugqoka izingubo ezimhlophe. (UJohn 20: 12) Ngakho-ke lo mbala awusetshenziselwa kuphela abantu bangaphambili abasezikhundleni zasezulwini (ISambulo 7: 9).

UJehova uNkulunkulu akayedwa kule ndawo yasezulwini. KuSambulo 5: 6 sibona uJesu Kristu emi phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu, esifanekiselwa njengeWundlu elihlatshwe. KuDaniel 7: I-13 uJesu uchazwa njengomuntu ofana nendodana yomuntu, wafika kwi-Old of Days wethulwa phambi kwakhe. Zombili izincazelo zikaJesu ezulwini zibhekisela kwindima yakhe njengomuntu, ikakhulukazi njengomhlatshelo wesihlengo wesintu.

Akukhona ukuphela kukaYise neNdodana. KuSambulo 5: 11 sifunda “ngezingelosi eziningi, zibala amashumi ezinkulungwane ezinkulungwane namakhulu ezinkulungwane”. Ngokufanayo, kuDaniel 7: 10 sithola ukuthi: “Inkulungwane zamkhonza, futhi izinkulungwane eziyishumi eziphindwe kayizinkulungwane eziyishumi zema phambi kwakhe.” Lesi yisimo esihlaba umxhwele!

Abagcotshwe benethemba lokuba abapristi-amakhosi kanye noJesu embusweni wakhe nabo bayashiwo kuzo zombili iSambulo 5 noDaniel 7, kodwa kuzo zombili lezi zimo abonakali ezulwini! KuSambulo 5 kukhulunywa ngabo engomeni (amavesi 9-10). KuDaniel 7: 21, laba bangcwele abasemhlabeni uphondo olungokomfanekiso olwa nabo. UDa 7: I-26 ikhuluma ngesikhathi esizayo lapho uphondo luqediwe bese i-27 ikhuluma ngalo lonke igunya elinikezwe laba bangcwele.

Abanye abantu bakhona emibonweni yasezulwini kaDaniel noJohane. Njengoba sesibonile kusambulo 4: 4, kunabadala be24 ababoniswa behleli ezihlalweni zobukhosi. Manje ngicela ubheke uDaniel 7: 9 othi: "Lapho ngibheka, kwafakwa izihlalo zobukhosi". Obani ababehleli kulezi zihlalo zobukhosi? Ivesi elilandelayo lithi, "inkantolo yahlala ekwahlulelweni".

Le nkantolo iphinde yashiwo evesini 26 lesahluko esifanayo. Ingabe le nkantolo yakhiwa uJehova uNkulunkulu kuphela, noma ingabe abanye bayathinteka? Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi uJehova uNkulunkulu uhleli phakathi kwezihlalo zobukhosi ezisevesini 9 — inkosi ihlala kuqala kuqala-ke inkantolo ihlaliswe evesini 10. Njengoba uJesu echazwa ngokwehlukile ngokuthi “lowo ofana nendodana yomuntu”, akayona le nkantolo, kodwa ungaphandle kwayo. Ngokunjalo, inkantolo ayihlanganisi “abangcwele” kuDaniel 7 noma abantu abenziwe umbuso wabaphristi ku-Isambulo 5 (bona ingxabano 1).

Lisho ukuthini igama elithi, “abadala” (ngesiGreki: presbyteroi), kusho ukuthini? Emavangelini leli gama libhekisela emadodeni amadala omphakathi wamaJuda. Emavesini amaningi, labadala kukhulunywa nabo behambisana nabapristi abakhulu (isib. UMathewu 16: 21; 21: 23; 26: 47). Ngakho-ke, ababona abapristi ngokwabo. Wawuyini umsebenzi wabo? Kusukela ezinsukwini zikaMose, ukuhlelwa kwabadala kwakusebenza njengenkantolo yendawo (isib. Dutoronomi 25: 7). Ngakho-ke okungenani engqondweni yomfundi owayejwayele uhlelo lwezobulungiswa lwamaJuda, igama elithi “inkantolo” lashintshana nelithi “abadala”. Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi uJesu, kuzo zombili iSambulo 5 nakuDaniel 7, ungena endaweni yesigameko ngemuva kokuba isihlalo senkantolo sesihlalile!

Ukufana okukhona phakathi kukaDaniel 7 noSambulo 5 kuyamangaza futhi kuholela esiphethweni sokuthi abadala be-24 abasencwadini yeSambulo ngawona afane achazwe kuDaniel 7. Kuyo yomibili imibono, babhekisa eqenjini lasezulwini, inkantolo yabadala, elihleli ezihlalweni zobukhosi lizungeze uNkulunkulu uqobo.

Ingxabano 4 - Ukusondelana nobani?

Njalo lapho kukhulunywa laba badala be-24, babonakala besondele esihlalweni sobukhosi lapho kuhlala khona uJehova uNkulunkulu. Esimweni ngasinye, ngaphandle kwesambulo se-11, zihambisana nezidalwa eziphilayo ze-4. Lezi zidalwa eziphilayo ze-4 zikhonjwa njengamakherubhi, umyalo okhethekile wezingelosi (uHezekeli 1: 19; 10: 19). Abadala be-24 abachazwa njengemile basondele kakhulu kuKristu njengabantu be-144.000 "abanaye" (Re 14: 1). Leli vesi futhi likwenza kucace ukuthi abadala be-24 abakwazi ukucula iculo elifanayo nelabantu be-144.000, ngakho-ke abakwazi ukuba ngabantu abafanayo. Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi abadala be-24 bahlala besondele kuNkulunkulu uqobo ukuze bamkhonze.

Kepha kuthiwani ngamabango ashiwo ekuqaleni kwalesi sihloko futhi aholele abaningi esiphethweni sokuthi abadala be-24 bangabagcotshiweyo? Sicela ubheke izimpikiswano ezilandelayo.

I-Argument 5: Amagunya okufanekisela uphawu weTrones

Kuthiwani ngezihlalo zobukhosi abadala be24 abahlezi kuzo? AbaseKolose 1: I-16 ithi: "Ngoba zadalelwa ngaye zonke izinto, ezulwini nasemhlabeni, ezibonakalayo nezingabonakali, ukuthi izihlalo zobukhosi noma imibuso noma ababusi noma iziphathimandla — zonke izinto zadalwa ngaye futhi zenzelwe yena. ”Lo mbhalo ukhombisa ukuthi ezulwini kukhona izinkathi ezisetshenziselwa igunya. Lokhu kungumqondo osekelwa amanye ama-akhawunti eBhayibheli. Isibonelo, uDaniel 10: 13 ibiza ingelosi uMikayeli ngokuthi "enye yezikhulu eziphambili (ngesiHeberu: sar). Kulokhu kuphephile ukuphetha ngokuthi ezulwini kukhona i-oda lezikhulu, isigaba seziphathimandla. Njengoba lezi zingelosi zichazwa njengezikhulu, kufanelekile ukuthi bazohlala ezihlalweni zobukhosi.

I-Argument 6: Imiqhele Engokwabahluli

Igama lesiGrikhi elihunyushwe ngokuthi “umqhele” lithi QAPHELA (ukuguqulwa kwamaletha: stephanos). Leli gama lisho lukhulu. Lolu hlobo lomqhele akusona neze umqhele wasebukhosini, ngoba igama lesiGrikhi elisho ukuthi leso simo likhona δδήμδ (diadema). SIZA izifundo zeZwi stephanos njengoba: "kahle, i-wreath (i-garland), enikezwe umnqobi emidlalweni yasendulo yabasubathi (njengama-Olimpiki amaGreek); umqhele wokunqoba (qhathanisa ne-diadema, “umqhele wobukhosi”).

Izikhulu eziyizingelosi ezinjengoMichael oshiwo ekuphikisaneni 5 zingabantu abanamandla okufanele basebenzise amandla abo ukulwa namademoni. Uthola ama-akhawunti ahlaba umxhwele wezimpi ezinje kuDaniel 10: 13, 20, 21 nakuSambulo 12: 7-9. Kuyaduduza ukufunda ukuthi izikhulu eziqotho zivela ezimpini ezinjengabanqobi. Bafanelwe ukugqoka umqhele owokunqoba, awuvumi?

Ingxabano 7: Inombolo 24

Inombolo i-24 ingamelela inani labadala, noma ingamele. Kungathintana ne-akhawunti eku-1 IziKronike 24: 1-19, noma cha. Ake sicabange ukuthi le nombolo ihlobene ngezinga elithile ku-1 IziKronike 24. Ingabe lokhu kufakazela ukuthi abadala be-24 kumele babe ngabantu abasebenza ngezikhonza abangabaphristi?

Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi i-1 IziKronike 24: I-5 ichaza imisebenzi yabo ngale ndlela: "izikhulu ezingcwele nezikhulu zikaNkulunkulu" noma "izikhulu zendlu engcwele, nezikhulu zikaNkulunkulu". Futhi igama lesiHeberu "sar"Kuyasetshenziswa. Kugcizelelwa inkonzo ethempelini likaNkulunkulu. Umbuzo uba: Ngabe ilungiselelo lasemhlabeni liyisibonelo sohlelo lwasezulwini noma ngenye indlela? Umlobi wamaHeberu uphawula ukuthi ithempeli nabapristi balo kanye nemihlatshelo laliyisithunzi sezinto zangempela ezulwini (Heb 8: 4, 5). Kumele sinanzelele ukuthi ilungiselelo lasemhlabeni alikwazi ukutholakala ezulwini. Isibonelo, cabanga ukuthi bonke abantu abagcotshwe njengabapristi bagcina ngokungena eNgcwelengcwele, okungukuthi izulu (Heb 6: 19). Ngezinsuku zethempeli kwa-Israyeli kuphela umpristi omkhulu wayevunyelwa ukungena kule ndawo kanye ngonyaka! (Heb 9: 3, 7). “Kulungiselelo langempela” uJesu akagcini ngokuba ngumpristi omkhulu kepha futhi ungumhlatshelo (Heb 9: 11, 12, 28). Akunasidingo sokuchaza futhi ukuthi "ngokulungiswa kwesithunzi" lokhu bekungenjalo (Le 16: 6).

Kuyamangaza ukuthi amaHeberu anikeza incazelo enhle yencazelo yangempela yelungiselelo lethempeli, kepha akwenzi okubhekiswa kuwo ekuhlukaniseni abapristi be-24.

Ngeshwa, iBhayibheli lilandisa ngesinye isikhathi lapho ingelosi yenza okuthile okusikhumbuza umsebenzi wompristi omkhulu. Ku-Isaya 6: I-6 sifunda ngengelosi ekhethekile, enye yamaserafi, eyayithatha amalahle avuthayo e-altare. Into enjengale futhi kwakungumsebenzi womPristi Ophakeme (Le 16: 12, 13). Lapha sinengelosi esebenza njengompristi. Kuyacaca ukuthi le ngelosi ayisiye wabagcotshwa.

Ngakho-ke ukubhekiswa kwamanani okukodwa emyalweni wobupristi akubona ubufakazi obungenakuphikwa bokuhlobana phakathi kokulandisa okuku-IziKronike nencwadi yesambulo. Uma abadala be-24 bebheka i-1 IziKronike 24, singazibuza: uma uJehova efuna ukuba asazise ngomyalo wezingelosi omkhonzayo enkantolo yakhe yasezulwini, angayenza kanjani ukuthi iqondakale kithina? Kungenzeka yini ukuthi asebenzise izithombe ngendlela efanayo yasemhlabeni asebenzisa yona ukuchaza izinto zasezulwini?

Isiphetho

Yisiphi isiphetho ofinyelela kuso ngemuva kokucubungula lobu bufakazi? Ingabe abadala be-24 bamelela abagcotshiweyo? Noma bayizingelosi ezinesikhundla esikhethekile eduze noNkulunkulu wazo? Izimpikiswano eziningi zemiBhalo zibonisa okwalandela. Ingabe kunendaba ukuthi umuntu angabuza? Okungenani lolu cwaningo lulethe ukufana okuthakazelisa kakhulu ukunaka kwethu, okungukuthi phakathi kukaDaniel 7 neSambulo 4 ne-5. Mhlawumbe singafunda okuningi kule equation. Masikugcine lokho kwesinye isihloko.

_______________________________________

[i] Ngaphandle kokuthi kuchazwe ngenye indlela, zonke izinkomba eziseBhayibhelini zitholakala ku-English Standard Version (ESV)

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    4
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x