Uhambo luyaqhubeka - Okutholakele okuningi

Le ndatshana yesihlanu ochungechungeni lwethu izoqhubeka "Kuhambo lwethu Lokuthola Isikhathi" esiqale esihlokweni esedlule sisebenzisa izibonakaliso nemininingwane yemvelo esiyitholile kwizifinyezo Zezahluko ZeBhayibheli ezivela ezindabeni (i-2) kanye no (3) kulolu chungechunge kanye Imibuzo yokuboniswa kumbhalo (i-3).

Njengasekuqaleni kwendatshana, ukuqinisekisa ukuthi loluhambo kulula ukulandela, imibhalo ehlaziyiwe futhi kuxoxwe ngayo ngokuvamile izocashunwa iphelele ukuze kubhekwe kalula, kusiza ukuphindwaphindwa kokufundwa okuphindaphindwa kwengqikithi kanye nombhalo kungenzeka. Kuliqiniso, umfundi ukhuthazeka ngokuqinile ukuthi afunde lezi zigaba eBhayibhelini ngqo uma kungenzeka.

Kulesi sihloko sizohlola izindinyana ezilandelayo zemiBhalo Engukhiye (iyaqhubeka) futhi senqubekweni yeningi senze izinto eziningi ezibaluleke kakhulu. Sicela uqhubeke nohambo nathi:

 • UJeremiah 25 - Ukubhujiswa okuningi kweJerusalema
 • Jeremiah 28 - Yoke waseBabiloni wenze lukhuni nguJehova
 • UJeremia 29 - umkhawulo weminyaka engu-70 ekubuseni kweBabiloni
 • UHezekeli 29 - iminyaka engu-40 yokuchithwa kweGibhithe
 • UJeremia 38 - Ukubhujiswa kweJerusalema okwakugwemeka kuze kufike ekubhujisweni kwalo, ukugqilazwa kwakungekho
 • UJeremia 42 - UJuda waba yincithakalo ngenxa yamaJuda, hhayi abaseBabiloni

5. UJeremiya 25: 17-26, uDaniel 9: 2 - Iziphikiso Eziningi zaseJerusalema nezizwe ezizungezile

Isikhathi Esabhalwa: Iminyaka engu-18 ngaphambi kokubhujiswa kweJerusalema nguNebukadinesari

UmBhalo: "17 Ngayithatha indebe esandleni sikaJehova futhi ngenza zonke izizwe uJehova angithumele kuye: 18 okungukuthi, iJerusalema kanye nemizi yakwaJuda namakhosi ayo, izikhulu zayo, ukuyenza indawo ebhuqiwe, into eshaqisayo, into yokushaya ikhwela nesiqalekiso, njengakulolu suku; 19 UFaro inkosi yaseGibhithe nezinceku zakhe nezikhulu zakhe nabo bonke abantu bakhe; 20 nayo yonke inhlangano exubile, nawo wonke amakhosi ezwe lase-Uzi, nawo wonke amakhosi ezwe amaFilisti ne-Ashikeloni neGaza ne-Ekroni nensali yase-Ashidodi; 21 U-Edomi noMowabi namadodana ka-Amoni; 22 nawo wonke amakhosi aseTire nawo wonke amakhosi aseSidoni namakhosi esiqhingi esisesifundeni sasolwandle; 23 noDedani noThema noBuz nabo bonke labo abanezinwele ezimbozwe ezinhlafunweni; 24 nawo wonke amakhosi ama-Arabhu nawo wonke amakhosi eqembu elixubile ahlala ehlane; 25 nawo wonke amakhosi aseZimri nawo wonke amakhosi akwa-Elamu nawo wonke amakhosi amaMede; 26 nawo wonke amakhosi asenyakatho aseduze futhi akude kakhulu, enye emva kwenye, nayo yonke eminye imibuso yomhlaba esebusweni bomhlaba; inkosi yaseSheshaki izophuza emva kwabo."

Lapha uJeremiya “Bathatha indebe esandleni sikaJehova baphuzisa zonke izizwe… okungukuthi, iJerusalema nemizi yakwaJuda namakhosi ayo, izikhulu zayo, ukuyenza indawo ebhuqiwe[i], into emangele[Ii], okuthile okuzoshaya ikhwela[Iii] nesiqalekiso[Iv], njenganamuhla;"[V] Kwi-v19-26 izizwe ezizungezile nazo kuzofanela ziphuze le ndebe yokubhujiswa futhi ekugcineni iNkosi yeSheshaki (iBabilonia) nayo izoyiphuza le ndebe.

Lokhu kusho ukuthi incithakalo ayinakuxhunyaniswa neminyaka engama-70 kusuka emavesini 11 & 12 ngoba ixhunyaniswe nezinye izizwe. "UFaro inkosi yaseGibhithe, amakhosi ase-Uzi, amaFilistiya, abakwa-Edomi, abakwaMowabi, abakwa-Amoni, iTire, iSidoni,", njll. Lezi ezinye izizwe nazo zazizobhujiswa, ziphuze le ndebe efanayo. Kodwa-ke, asikho isikhathi esishiwo lapha, futhi lezi zizwe zonke zihlushwe yizikhathi ezahlukahlukene zokubhujiswa, hhayi iminyaka engama-70 obekuzofanele ukuthi isetshenziswe kubo bonke uma kusebenza kuJuda naseJerusalema. IBabiloni ngokwalo alizange liqale ukubhujiswa kwaze kwaba cishe ngo-141 BCE futhi lisahlalwa kwaze kwaba yilapho amaMuslim anqoba ngo-650 CE, okwathi ngemva kwalokho lalibaleka futhi lafihlwa ngaphansi kwesihlabathi kwaze kwaba yi-18th Ikhulu leminyaka.

Akukaziwa ukuthi ibinzana elithi “indawo ebhuqiwe… Njenganamuhla”Kubhekisele esikhathini sesiprofetho (4th Unyaka uJehoyakimi) noma kamuva, cishe lapho ebhala kabusha iziprofetho zakhe ngemuva kokushiswa kwazo nguJehoyakimi kwi-5 yakheth unyaka (Bheka futhi uJeremia 36: 9, 21-23, 27-32[vi]). Noma kunjalo kubonakala sengathi iJerusalema kwakuyindawo ebhuqiwe yi-4th Noma i-5th unyaka kaJehoyakimi, (1st Noma i-2nd unyaka kaNebukadinesari) cishe ngenxa yokuvinjezelwa kweJerusalema i4th unyaka kaJehoyakimi. Lokhu ngaphambi kokubhujiswa kweJerusalema ku-11 kaJehoyakimith unyaka naphakathi kokubusa kafushane kukaJehoyakini okwalandela. Lokhu kuvinjezelwa nokubhujiswa kuholele ekufeni kukaJehoyakimi nokudingiswa kukaJehoyakini ngemuva kwezinyanga zokubusa ze-3. IJerusalema laba nokubhujiswa kwalo kokugcina e11th unyaka kaSedekiya. Lokhu kusiza ukuqonda UDaniel 9: 2 "ukufeza ukucekelwa phansi laseJerusalema”Njengokubhekelwa ezikhathini ezingaphezu kokubhujiswa kokugcina kweJerusalema ngonyaka ka-11 kaZedekiya.

AmaJuda kwakungewona ukuphela kwesizwe esasizodilizwa. Ngakho-ke akunakwenzeka ukuxhumanisa isikhathi seminyaka ye-70 kulokhu kulimaza.

I-Fig 4.5 Ukuzinikela Okuningana kweJerusalema

Inombolo Eyisisekelo Yokutholwa Kwe-5: IJerusalema lahlaselwa kaninginingi. Ukucekela phansi akuxhunywanga esikhathini seminyaka ye-70. Ezinye izizwe nazo bezizobhujiswa kufaka phakathi iBhabheli, kepha izikhathi zazo futhi zazingeyona iminyaka ye-70.

6. UJeremiya 28: 1, 4, 12-14 - Ijoka laseBabiloni lilukhuni, laguqulwa laba ukhuni laba yinsimbi, Ubugqila buqhubeke

Isikhathi Esabhalwa: Iminyaka engu-7 ngaphambi kokubhujiswa kweJerusalema nguNebukadinesari

UmBhalo: "1Kwathi ngalowo nyaka, ekuqaleni kombuso kaZedekiya inkosi yakwaJuda, ngonyaka wesine, ngenyanga yesihlanu, ','4UHananiya (umprofethi wamanga) ngoba ngizophula ijoka lenkosi yaseBabele ''12 Izwi likaJehova lafika kuJeremiya, emva kokuba umprofethi uHananiya ephule insimbi yejoka entanyeni kaJeremiya umprofethi, ethi: 13 “Hamba, uthi kuHananiya, 'Yilokhu uJehova akushilo:“ Uphule imigoqo yokhuni, esikhundleni sakho kuyofanela wenze imigoqo yejoka yensimbi. ” 14 Ngoba yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo: “Ngiyobeka ijoka lensimbi entanyeni yazo zonke lezi zizwe, ukuze ngikhonze uNebukhadinezari inkosi yaseBabele; bamkhonze. Izilo zasendle ngizomnika zona. ”'”"

Kwi-4 kaZedekiyath ngonyaka, uJuda (nezizwe ezizungezile) babephansi kwejoka lokhuni (lokusebenzela iBabele). Manje ngenxa yokwephula ijoka lokhuni futhi kungqubuzana nesiprofetho sikaJeremiya esivela kuJehova ngokukhonza iBabiloni babezoba ngaphansi kwejoka lensimbi esikhundleni salokho. Ukuchithwa akukhulunywa. Ebhekisa kuNebukadinesari uJehova wathi “I-14… Ngisho nezilo zasendle ngizomnika zona".

(Qhathanisa bese uqhathanisa ne UDaniel 4: 12, 24-26, 30-32, 37 futhi UDaniel 5: 18-23, lapho izilwane zasendle zazifuna umthunzi ngaphansi kwesihlahla (sikaNebukadinesari) kanti manje uNebukhadinezari uqobo “wayehlala nezilo zasendle.”)

Ukusuka esikhathini sokubekwa kwamagama, kuyacaca ukuthi inkonzo yayivele iqhubeka futhi yayingavinjelwa. Ngisho nomprofethi wamanga uHananiya wamemezela ukuthi uJehova uzokwenza 'Yephula ijoka leNkosi yaseBabele' ngalokho-ke okuqinisekisa ukuthi izwe lakwaJuda laliphansi kokubuswa yiBabiloni kwi4th Unyaka kaSedekiya kamuva nje. Ukuphelela kwalesi sigqila kugcizelelwa ngokusho ukuthi ngisho nezilwane zasendle ngeke zikhululwe. I-Darby Translation ifundeka ngokuthi “Ngoba usho kanje uJehova Sebawoti, uNkulunkulu ka-Israyeli, ukuthi: “Ngibeka ijoka lensimbi entanyeni yazo zonke lezi zizwe ukuba zikhonze uNebukadinesari inkosi yaseBabele; bamkhonze, ngamnika nezilwane zasendle.”I-Young's Literal Translation ithi“futhi simkhonze futhi nesilo sasendle Nginikile kuyena".

Ukusebenza kwe-Fig 4.6 kwabaseBabiloni

Inombolo Yokutholwa Okuyinhloko 6: Ukusebenza kwe-4 kuyaqhubekath unyaka kaZedekiya futhi wenziwa waba nzima (ijoka lamapulangwe ejokeni lensimbi) ngenxa yokuvukela ekugqilazweni.

7. UJeremiya 29: 1-14 - iminyaka engama-70 yokubuswa ngabaseBabiloni

Isikhathi Esabhalwa: Iminyaka engu-7 ngaphambi kokubhujiswa kweJerusalema nguNebukadinesari

UmBhalo: "Lawa angamagama encwadi uJeremiya umprofethi ayithumela evela eJerusalema emadodeni amadala wabantu abathunjiwe nakubapristi nakubaprofethi nakubantu bonke, uNebukhadinezari ayemthathile ekudingisweni lisuka eJerusalema liye eBhabheli, 2 emva kokuba uJekaniya inkosi nenkosikazi nezikhulu zenkantolo, izikhulu zakwaJuda neJerusalema, nezingcweti nabakhi bezinqola sebephumile eJerusalema. 3 Kwakungenxa yesandla sika-Eleyasa indodana kaShafani noGemariya indodana kaHilekiya, lowo uZedekiya inkosi yakwaJuda amthumela eBabele kuNebukhadirezari inkosi yase IBabele, lithi:

4 “Yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo kubo bonke abantu abathunjiwe, engibenze ukuba bathunjelwe eJerusalema bayiswe eBhabhiloni, 5 'Yakhani izindlu, nihlale kuzo, nitshala izingadi nidle izithelo zazo. 6 Thathani abafazi nizale amadodana namadodakazi; futhi nizithathele abafazi emadodaneni enu futhi anikeze amadodakazi enu emadodeni, ukuba abelethe amadodana namadodakazi; futhi nande lapho, ungabi mbalwa. 7 Futhi, funa ukuthula komuzi enginibangele ukuba niye ekudingisweni, futhi uthandaze kuJehova, ngoba ukuthula kwakho kuzoba nokuthula kini. 8 Ngoba yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo: “Abaporofidi benu abaphakathi kwenu nabasebenza kini ngokubhula mabangekhohlisi, futhi ningawalaleli amaphupho abo abawaphuphayo. 9 Ngoba 'baniprofethela amanga egameni lami. Angibathumanga, 'kusho uJehova. ”'”

10 “Ngoba yilokhu uJehova akushilo, 'Ngokuvumelana nokugcwaliseka kweminyaka engamashumi ayisikhombisa eBhabheli ngiyobhekisa kini, futhi ngizomisa kini izwi lami elihle ngokunibuyisela kule ndawo.'

11 “'Ngoba mina ngiyazi kahle imicabango engicabanga ngayo kini,' kusho uJehova, 'imicabango yokuthula, hhayi eyenhlekelele, ukuninika ikusasa nethemba. 12 Ngokuqinisekile nizongibiza nize nizongikhuleka, ngizonilalela. '

13 “'Futhi nizongifuna futhi nithole kimi, ngoba nizongifuna ngayo yonke inhliziyo yenu. 14 Ngizovuma ngitholakale kini, 'kusho uJehova. 'Futhi ngizoqoqela imizimba yenu yabathunjwa futhi nginibuthe ndawonye kuzo zonke izizwe nakuzo zonke izindawo enginisulele kulo,' kusho uJehova. 'Futhi ngizonibuyisela endaweni ngangenisa ekudingisweni.' '"

Kwi-4 kaZedekiyath unyaka uJeremiya uprofetha ukuthi uJehova uzobheka abantu bakhe ngemuva kweminyaka engu-70 eBhabhiloni. Kwabikezelwa ukuthi uJuda “nakanjani shayela ” UJehova “futhi woza uthandaze ku”Yena. Lesi siprofetho sanikezwa labo abasanda kuthunjelwa eBabiloni benoJehoyakini, eminyakeni emi-4 eyedlule. Phambilini emavesini 4-6 wayebatshele ukuthi bazinze lapho babekhona eBabiloni, bakhe izindlu, batshale izingadi, badle izithelo, futhi bashade, okusho ukuthi babezoba khona isikhathi eside.

Umbuzo ezingqondweni zabafundi bomlayezo kaJeremiya kungaba: Ngabe babezohlala isikhathi eside kangakanani ekudingisweni eBhabhiloni? UJeremiya wabe esebatshela ukuthi kuzoba isikhathi esingakanani ukubuswa nokubusa kweBabiloni. I-akhawunti ithi, kungaba yiminyaka ye-70. (“ngokuhambisana nokugcwaliseka (kokuqeda) kweminyaka ye-70 ”')

Ngabe lesi sikhathi seminyaka ye-70 sizoqala nini?

(a) Ngosuku olungaziwa oluzayo? Cishe kungenzeka ukuthi lokho kungenze kancane ekuqinisekiseni izilaleli zakhe.

(b) Kusukela ekuqaleni kokudingiswa kwabo i-4 iminyaka edlule[vii]? Ngaphandle kweminye imibhalo ukusiza ukuqonda kwethu, lokhu kungenzeka kakhulu kune (a). Lokhu kuzobanika usuku lokugcina okufanele babheke phambili futhi bahlelele kulo.

(c) Ngokuhambisana nomongo owengeziwe weJeremia 25[viii] lapho babevele bexwayiswe khona ngaphambilini ukuthi kuzofanela bakhonze abaseBabiloni iminyaka engu-70; unyaka okungahle kube ngawo kuqala lapho beqala ukungena ngaphansi kokubuswa yiBabiloni njengoMbuso Wezwe (esikhundleni seGibhithe \ iAsiriya). Lokhu bekusekupheleni kwe31st futhi ngonyaka wokugcina kaJosiya, futhi phakathi nokubusa okufushane kwenyanga ye-3 kaJehowahazi, eminyakeni ethile ye-16 edlule. Akukho ukuthembela ekuchithweni okuphelele kweJerusalema okukhulunywe ngalo njengesidingo seminyaka ye-70 ukuqala, isizathu sokuba yilesi sikhathi sesivele sesiqalile.

Igama elithi “Ngokuhambisana nokwenza (noma ukuqeda) iminyaka ye-70 ye [ix] IBhabhiloni ngizonaka ukunaka kwami"Kungasho ukuthi lesi sikhathi seminyaka ye-70 sesivele siqalile. (Sicela ubheke umbhalo wokuqala (ix) oxoxa ngombhalo wesiHeberu.)

Ukube uJeremia wayeqonde isikhathi esizayo seminyaka ye-70, amagama acacile kubafundi bakhe ngabe: “Wena ngizo (inkathi yesikhathi esizayo) eBabele iminyaka engu-70 futhi ke Ngizonaka nina ”. Ukusetshenziswa kwamagama athi "kugcwalisiwe" nelithi "kuqediwe" kusho ukuthi umcimbi noma isenzo sesivele siqalile ngaphandle uma kushiwo ngenye indlela, hhayi ngokuzayo. Amavesi 16-21 agcizelela lokhu ngokuthi ukubhujiswa kwakuzoba phezu kwalabo abangakadingiswa, ngoba babengeke balalele. Ukubhujiswa nakho kuzoba kulabo asebevele badingiselwe eBabiloni, ababesithi ukugqilazwa kweBabiloni nokudingiswa ngeke kuhlale isikhathi eside, kuphikisana noJeremiya njengomprofethi kaJehova owayebikezele iminyaka ye-70.

Yikuphi okunengqondo?[X] (i) “at"IBhabheli noma (ii)"ngoba”IBabele.[xi]  UJeremiah 29: I-14 ecashunwe ngenhla inika impendulo lapho ithi "niqoqe ndawonye nivela kuzo zonke izizwe nakuzo zonke izindawo enginisakazele kulo ”. Ngenkathi abanye abathunjwa baseBabiloni, iningi lahlakazeka embusweni WaseBabiloni njengenjwayelo yokwenza izizwe ezinqobayo (ngakho-ke zazingakwazi ukuhlangana kalula futhi zivukele).

Ngokwengeziwe, uma (i) at IBabiloni lapho-ke kuzoba nosuku lokuqala olungaziwa nosuku lokuphela olungaziwa. Ukusebenza emuva, sine-538 BCE noma i-537 BCE njengezinsuku zokuqala ngokuya ngokuthi amaJuda asuka nini eBhabhulona, ​​noma i538 BCE noma i-537 BCE kuye ngokuthi amaJuda afika nini kwaJuda. Izinsuku zokuqala ezihambisanayo zizoba i-608 BCE noma i-607 BCE kuye ngosuku lokugcina olukhethiwe[xii].

Kodwa-ke (ii) sinosuku lokuphela olucacile kusuka kumbhalo ohambelana nosuku lokuhlala okwamukelwa yibo bonke, i-539 BCE ngokuwa kweBabiloni ngakho-ke usuku lokuqala lwe-609 BCE. Njengoba kushiwo ngaphambili, umlando wezwe ukhombisa ukuthi, lo ngunyaka lapho iBabiloni laba namandla ngaphezu kwe-Asiriya (uMbuso Wezwe owedlule) futhi laba nguMbuso Wezwe omusha.

(iii) Izilaleli zisanda kudingiswa (iminyaka engu-4 ngaphambili), futhi uma le ndima ifundwe ngaphandle kukaJeremia 25, kungenzeka inikeze ithuba leminyaka engu-70 kusukela ekuqaleni kokudingiselwa (noJehoachachin), hhayi u-7 eminyakeni eyalandela lapho UZedekiya wabangela ukubhujiswa kokugcina kweJerusalema. Kodwa-ke, lokhu kuqonda kudinga ukutholwa kweminyaka engaphezu kwe-10 noma ngakho-ke lokho kuzobe kungatholakali kuhlelo lokulandelana kwezwe ukwenza lokhu kube ukudingiswa konyaka we-70 (uma kufaka phakathi isikhathi sokubuyela kwaJuda, ngaphandle kwalokho iminyaka engu-68 ngaphansi kweBabeli).

(iv) Inketho yokugcina ukuthi uma kwenzeka kungenzeki ukuthi uma i-20 noma i-21 noma i-22 iminyaka ilahlekile ngokulandelana kwezwe, ungafika ekubhujisweni kweJerusalema nge-11 kaZedekiyath ngonyaka.

Yikuphi okulungele kangcono? Ngokukhetha (ii) asikho isidingo sokukhipha (noma) amakhosi aseGibhithe alahlekile, kanye nenkosi (yenkosi) yaseBabiloni ukugcwalisa igebe okungenani iminyaka engu-20. Kodwa-ke yilokho okudingekayo ukufanisa usuku lokuqala lwe-607 BCE lwesikhathi seminyaka engu-68 yokudingiswa kusuka ekubhujisweni kweJerusalema okuqala nge-11 kaZedekiyath ngonyaka.[xiii]

I-Young's Literal Translation iyafundeka “Ngokuba usho kanje uJehova, uthi: 'Ekugcwalisweni kweBabele iminyaka engamashumi ayisikhombisa - ngiyakuhlola, ngenze izwi lami elihle lokukubuyisela kule ndawo.”Lokhu kukwenza kucace ukuthi iminyaka engama-70 ihlobene neBabiloni, (ngakho-ke ngokusho kwayo ukuthi umthetho) hhayi indawo ebonakalayo lapho amaJuda ayengadingiselwa khona, nokuthi babezothunjwa isikhathi esingakanani. Kufanele futhi sikhumbule ukuthi akuwona wonke amaJuda ayiswa ekudingisweni eBhabhiloni uqobo. Kunalokho iningi lalihlakazeke kuzungeze umbuso waseBabiloni njengoba irekhodi lokubuya kwabo likhombisa njengoba kubhalwe ku-Ezra naku-Nehemiah.

Umdwebo 4.7 - 70 Iminyaka YeBabiloni

Inombolo Yokutholwa Okuyinhloko 7: Ku-4 kaZedekiyath Unyaka, amaJuda athunjiwe atshelwa ukuthi ukugqilazwa asevele ngaphansi kwawo kuzophela ngemuva kokuthi isibalo seminyaka engu-70 yokuqedwa seqediwe.

 

8. UHezekeli 29: 1-2, 10-14, 17-20 - Iminyaka engama-40 yokuQothulwa eGibhithe

Isikhathi Esibhaliwe: Unyaka owodwa ngaphambi & Kweminyaka eyi-1 ngemuva kokubhujiswa kweJerusalema nguNebukadinesari

UmBhalo: "Ngonyaka weshumi, ngenyanga yeshumi, ngosuku lweshumi nambili lwenyanga, izwi likaJehova lafika kimi, lathi: 2 “Ndodana yomuntu, bhekisa ubuso bakho kuFaro inkosi yaseGibithe, uprofethe ngaye nangokumelene neGibithe ngokuphelele ' '10 Ngakho-ke bhekani, ngimelene nawe nemijondolo yakho yeNayile, ngizokwenza izwe laseGibhithe libe yizindawo ezichithekile, ukoma, udoti oyincithakalo, kusukela eMigdoli kuya eSyenene kuze kufike emngceleni we-Ethiopiya. 11 Ngeke lidabule kulo unyawo lomuntu wasemhlabeni, noma unyawo lwesilwane esivamile ngeke sidabule kulo, futhi ngeke lwakhiwe iminyaka engamashumi amane. 12 Ngiyakwenza izwe laseGibithe libe yincithakalo phakathi kwamazwe ayincithakalo; nemizi yayo iyoba yihlane eliyincithakalo phakathi kwamadolobha ebhuqiwe iminyaka engamashumi amane; Ngiyakubahlakazela abaseGibithe ezizweni, ngibasakaze emazweni. ”

13 “'Ngoba yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo:“ Ekupheleni kweminyaka engamashumi amane ngizoqoqa amaGibhithe ezizweni zabantu abayohlakazeka phakathi kwabo, 14 ngibuyise iqembu labaseGibhithe abathunjiwe; ngiyobabuyisela ezweni lasePhathirosi, ezweni lendabuko yabo, khona-ke bayoba ngumbuso ophansi. ' … 'Kwathi ngonyaka wamashumi amabili nesikhombisa, ngenyanga yokuqala, ngosuku lokuqala lwenyanga, izwi likaJehova lafika kimi, lathi: 18 “Ndodana yomuntu, uNebukhadinezari uqobo, inkosi yaseBabele, wenza amabutho akhe ukuba enze umsebenzi omkhulu ngokumelene neTire. Onke amakhanda ayenempandla, futhi wonke amahlombe ayekade engenalutho. Kepha ngokuqondene namaholo, akubangakho noyedwa kuye nebutho lakhe lempi laseTire ngenkonzo ayenzile kuyo.

19 “Ngakho-ke yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushilo, 'Bheka nginika uNebukhadirezari inkosi yaseBabele izwe laseGibhithe, futhi uyothatha umcebo walo enze impango enkulu yalo enze impango enkulu ngayo; futhi kube ngumvuzo webutho lakhe lempi. '

20 “'Ngimnikeze izwe laseGibhithe njengesinxephezelo senkonzo ayenza ngokumenzela lona, ​​ngoba basebenzelana nami,' kusho iNkosi EnguMbusi uJehova."

Lesi siprofetho sanikezwa kwi-10th unyaka wokudingiswa kukaJehoyakini (10th unyaka kaSedekiya). Ngenkathi iningi labaphawula lifuna ukuhlaselwa kukaNebukadinesari eGibhithe ngemuva kwe34 yakheth Unyaka (kwi-37 yakheth unyaka ngokusho kwethebhulethi ye-cuneiform) incithakalo nokudingiswa okukhulunywe ngakho ku-v10-12, lo mbhalo AKUFUNI le ncazelo. Ngokuqinisekile, uma iJerusalema labhujiswa ngo-587 BCE ngokungafani ne-607 BCE ayikho iminyaka eyanele evela ku-37 kaNebukadinesari.th unyaka lapho iGibhithe lenza ubumbano oluncane neNabonidus.[xiv]

Kodwa-ke, uJeremia 52: I-30 iqopha uNebukadinesari njengokuthatha amaJuda ayengeziwe ekudingisweni ku-23 yakherd Unyaka. Lokhu kuqondakala kangcono njengalabo abalekele eGibhithe bethatha uJeremia, futhi okwakuprofethwe ngaye ukubhujiswa UJeremia 42-44 (njengoba kuphinde kushiwo nguJosephus). Kubalwa kusuka ku-23 kaNebukadinesarird Unyaka (8th Unyaka kaFaro Hophra owabusa iminyaka ye-19), siza kwi-13th unyaka kaNabonidus ngokokulandelana kwezikhathi zezwe, lapho ebuyela eBabele esuka eThema ngemuva kweminyaka engu-10 eTema. Ngonyaka olandelayo (14th) UNabonidus wenza umfelandawonye[xv] nge-General Amasis (kwi-29 yakheth unyaka), ngokumelene nokuvuka koMbuso WasePheresiya ngaphansi kukaKoresi ngalesi sikhathi.[xvi] Lokhu kuzokwenza ukuthi kusondele iminyaka eyi-40 yokuchithwa njengoba abaseGibhithe ngosizo lwamaGrikhi sebeqale ukuthola ithonya lezombusazwe elincane. Kuyaqapheleka futhi ukuthi iGeneral hhayi uFaro wabusa iGibhithe ngalesi sikhathi. IGeneral Amasis yamenyezelwa njengeNkosi noma uFaro ku41 yakhest Unyaka (iminyaka engu-12 kamuva) mhlawumbe ngenxa yokuxhaswa kwezepolitiki okuvela kwaNabonidus.

Uma sibheka UJeremiya 25: 11-13 sibona uJehova ethembisa ukuthiyenza izwe lamaKhaledi libe yihlane eliyincithakalo unomphela. ” futhi ayisho ukuthi, noma umuntu angaphinde acabange ngokungafanele ukuthi lokhu kuzokwenzeka ngokushesha. Lokhu akwenzekanga kuze kube ngemuva kwe-1st Ngekhulu leminyaka CE (AD), njengoba uPhetro ayeseBabiloni (1 Peter 5: 13[xvii]). Kodwa-ke, iBabiloni laba yizincithakalo eziyincithakalo yi-4th Ngekhulu leminyaka CE, njengoba engakaze athole nokubaluleka. Akukaze kwakhiwe kabusha yize eminye imizamo ifaka phakathi eyodwa kuma-1980's ngumbusi ngaleso sikhathi wase-Iraq, uSaddam Hussein, engashintshiwe.

Ngakho-ke, akunasithiyo ekuvumeleni kokugcwaliseka kwesiprofetho sikaHezekeli ngokumelene neGibhithe ukuba kwenzeke eminyakeni eyikhulu eyalandela. Ngempela, yaba ngaphansi kokubuswa okuphelele kwamaPheresiya kusukela maphakathi nokubusa kukaCambyses II (indodana kaKoresi Omkhulu) iminyaka engaphezu kwe-60.

I-Fig 4.8 Isikhathi esingenzeka sokubhujiswa kweGibhithe

Inombolo Eyisisekelo Yokutholwa Kwe-8: Ukuchithwa kweGibhithe ngeminyaka ye-40 kunokugcwaliseka okubili yize i-48 ngonyaka igebe kusukela ekubhujisweni kweJerusalema kuya ekuweni kweBabiloni amaMede.

9. UJeremiya 38: 2-3, 17-18 - Naphezu kokuvinjezelwa kukaNebukadinesari, ukubhujiswa kweJerusalema kungagwemeka.

Isikhathi Esabhalwa: 1 unyaka ngaphambi kokubhujiswa kweJerusalema nguNebukadinesari

UmBhalo: "2 “Yilokhu uJehova akushilo, 'Lowo oqhubeka nokuhlala kulo muzi uzokufa ngenkemba, ngendlala nangesifo esiwumshayabhuqe. Kepha ophuma aye kumaKhaledi yiwona oyoqhubeka ephila futhi lowo mphefumulo wakhe uyoba yimpango futhi aphile. ' 3 Yilokhu uJehova akushilo, 'Nakanjani lo muzi uzokunikelwa ezandleni zamabutho enkosi yaseBabele, futhi ngokuqinisekile uyowuthumba.', '17 Manje uJeremiya wathi kuZedekiya: “Yilokhu uJehova, uNkulunkulu wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo, 'Uma nakanjani uzophuma uye kwizikhulu zenkosi yaseBabele, umphefumulo wakho nawo ngokuqinisekile qhubeka uphila futhi lo muzi ngokwawo ngeke ushiswe ngomlilo, futhi wena nendlu yakho ngokuqinisekile niyoqhubeka niphile. 18 Kodwa uma ungaphumi uye ezikhulwini zenkosi yaseBabele, lo muzi kufanele unikelwe esandleni samaKhaledi, empeleni uwushise ngomlilo, wena ngokwakho ngeke uphume esandleni sawo . '”"

Kwi-10 kaZedekiyath Noma i-11th unyaka (UNebukhadinezari 18th Noma i-19th [xviii]), ngasekupheleni kokuvinjezelwa kweJerusalema, uJeremiya watshela abantu noZedekiya uma ezinikela, uzophila, neJerusalema lalingeke libhujiswe. Kwagcizelelwa kabili, kule ndima kuphela, emavesini 2-3 futhi nakumavesi 17-18. "Phumani liye kumaKhaledi, nizophila, futhi umuzi awuyikubhujiswa. ”

Umbuzo kufanele ubuzwe: Uma isiprofetho sikaJeremia 25[xix] kwaba ngencithakalo yeJerusalema kungani unikeza isiprofetho eminyakeni eyi-17-18 ngaphambi kwesikhathi, ikakhulukazi lapho kwakungekho siqiniseko sokuthi kwakuzokwenzeka kuze kube unyaka ngaphambi kokuba kwenzeke. Kodwa-ke, uma ukugqilazwa kweBabiloni kwakuhlukile kunencithakalo ngabe kunengqondo. Empeleni, imibhalo iyakwenza kucace (Darby: “Uma ungaphuma uye enkosini yenkosi yaseBabele ngesihle, umphefumulo wakho uyakuphila, nalo muzi ungashiswa ngomlilo. uyakuphila nendlu yakho (inzalo) ”) ukuthi kwakuwukuvukela le nceku okuletha ukuvinjezelwa kanye nokubhujiswa kweJerusalema kanye nemizi yakwaJuda esele.

Inombolo Yokutholwa Okusemqoka 9: Ukubhujiswa kweJerusalema kugwenywe kuze kube usuku lokugcina lokuvinjezelwa kokugcina kwe-11 kaZedekiyath ngonyaka.

10. UJeremiya 42: 7-17 - UJuda wayesengakwazi ukuhlala abantu yize kwabulawa uGedaliya

Isikhathi Esabhalwa: Izinyanga ze-2 emva kokubhujiswa kweJerusalema nguNebukadinesari

UmBhalo: "7Kwathi lapho kuphela izinsuku eziyishumi izwi likaJehova lafika kuJeremiya. 8 Ngakho wabiza uJohanani indodana kaKhareya nazo zonke izinduna zamabutho empi ayenaye nabo bonke abantu, kusukela komncane kakhulu kuya komkhulu kunabo bonke; 9 wathi kubo: “Yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, engithumele kuye ukuba enze isicelo senu somusa phambi kwakhe, kusho, 10 'Uma nakanjani niyoqhubeka nokuhlala kuleli zwe, ngizokwakha nani futhi ngeke nginidilize, ngizonitshala futhi ngeke nginisiphule; ngoba ngokuqinisekile ngizozisola ngenhlekelele engiyibangele kini. 11 Ningesabi ngenxa yenkosi yaseBabele, enimesabayo. '

“'Ungesabi ngenxa yakhe,' kusho uJehova, 'ngoba nginawe, ukuze nginisindise futhi nginophule esandleni sakhe. 12 Ngizoninika isihe, futhi ngokuqinisekile uzokuba nesihe kini futhi anibuyisele enhlabathini yenu.

13 “'Kepha uma nithi:“ Cha; asizukuhlala kuleli zwe! ”ukuze ungalaleli izwi likaJehova uNkulunkulu wakho, 14 bethi: “Cha, kodwa sizongena ezweni laseGibhithe, lapho singazukuyibona khona impi nomsindo wophondo ngeke sizwe futhi ngeke silambe ngesinkwa; kulapho esiyakuhlala khona ”; 15 ngakho-ke manje zwanini izwi likaJehova, nina nsali yakwaJuda. Yilokhu uJehova wamabutho, uNkulunkulu ka-Israyeli, akushilo: “Uma nina ngokwenu nibheka ubuso benu ukuba ningene eGibhithe futhi empeleni ningene niyohlala khona njengabafokazi. 16 kuzothi lapho inkemba enesabayo iyakukuthola ezweni laseGibhithe, yona kanye le ndlala enesabayo iyakulandela ngokulandelayo eGibhithe; kulapho nizofela khona. 17 Kuyothi wonke amadoda abebhekise ubuso babo ukungena eGibhithe ukuhlala lapho njengabafokazi yiwo azokufa ngenkemba, ngendlala nangesifo esiwumshayabhuqe; futhi ngeke babe namuntu osindile noma ophunyukayo, ngenxa yenhlekelele engilethela yona. ”"

Ngemuva kokubulawa kukaGedaliya kwi7th inyanga ye-11th unyaka kaZedekiya, izinyanga ze-2 ngemuva kokubhujiswa kokugcina kweJerusalema[xx], abantu batshelwa ukuthi bahlale kwaJuda nguJeremiya. Uma bekwenza lokho, akukho ncithakalo noma incithakalo eyayizokwenzeka, ngaphandle uma bengalaleli futhi babalekela eGibhithe. "Uma nakanjani uzoqhubeka uhlala kuleli zwe, nami ngizokwakha futhi ngeke ngikudilize… Ungesabi iNkosi yaseBabele omesabayo.”Ngakho-ke, ngisho nangalesi sikhathi, ngemuva kokubhujiswa kweJerusalema, ukubhujiswa ngokuphelele kwaJuda akunakuphikwa.

Ngakho-ke, incithakalo yeJerusalema noJuda yayingabalwa kuphela ukusuka kwi7th inyanga hhayi i-5th inyanga. Isahluko esilandelayo 43: 1-13 bakhombisa ukuthi uma kwenzeka bengalaleli babalekela eGibhithe. Bachitheka futhi bachitha iminyaka ethile ye-5 kamuva lapho uNebukadinesari ehlasela (kwi-23 yakherd year) egcwalisa lesi siprofetho futhi wathatha okuningi ekudingisweni. (Bheka UJeremiya 52: 30 lapho ama-745 amaJuda ayiswa ekudingisweni.)

Inombolo Yokutholwa Okusemqoka 10: Ukuchithwa nokungahlali kwaJuda kugwenywe ngokulalela uJeremiya nokuhlala kwaJuda. Ukuchithwa okuphelele nokungahlali khona kungaqala kuphela ku-7th inyanga hhayi i-5th inyanga.

Engxenyeni yesithupha yochungechunge lwethu sizoqedela i- "Journey of Discovery through Time" yethu ngokuhlola uDaniel 9, 2 IziKronike 36, uZakariya 1 & 7, uHagayi 1 & 2 kanye no-Isaya 23. Kusenezinto eziningi ezibalulekile okufanele zembulwe . Ukubuyekezwa okufushane kokutholakele kanye nokuvelele kohambo lwethu kuzokwenziwa engxenyeni yesi-7, kulandelwe iziphetho ezibalulekile ezilethwa yilokhu okutholwe ohambweni lwethu.

Uhambo Lokutholwa Ngokuhamba kwesikhathi - Ingxenye 6

 

[i] Isi-Hebrew - Strong's H2721: "chorbah"- - kufanele =" isomiso, ngokuchaza: incithakalo, indawo ebolile, incithakalo, incithakalo, imfucuza ".

[Ii] Isi-Hebrew - Strong's H8047: "shammah"- - kufanele =" ukonakala, ngokuthi: ukubabaza, ukumangala, incithakalo, imfucuza ".

[Iii] Isi-Hebrew - Strong's H8322: "shuqah"-" ukumemeza, ukushaya ikhwela (inhlekisa) ".

[Iv] Isi-Hebrew - Strong's H7045: "qelalah"-" isigelekeqe, isiqalekiso ".

[V] Igama lesiHeberu elihunyushwe ngokuthi "kulokhu" lithi "haz.zeh”. Bona i-Strong's 2088. “zeh”. Isincazelo sayo ukuthi "Lokhu", "Lapha". ie isikhathi samanje, hhayi esedlule. “yenza"=" Ngo ".

[vi] UJeremia 36: 1, 2, 9, 21-23, 27-32. Kwi-4th unyaka kaJehoyakimi, uJehova wamtshela ukuthi athathe umqulu abhale wonke amazwi esiprofetho ayemnike sona kuze kufike kuleso sikhathi. Kwi-5th unyaka la mazwi afundwa ngokuzwakalayo kubo bonke abantu ababebuthene ethempelini. Izikhulu nenkosi babe sebeyifundela kwathi njengoba ifundwa yasha. UJeremiya wabe esetshelwa ukuthi athathe omunye umqulu futhi abhale kabusha zonke iziphrofetho ezazishisiwe. Wengeza neziphrofetho eziningi.

[vii] Lokhu kungukudingiswa ngesikhathi sikaJehoyakini, ngaphambi kokuba uZedekiya abekwe esihlalweni sobukhosi nguNebukadinesari.

597 BCE ngokulandelana kwezikhathi zezwe kanye no-617 BCE ngokulandelana kwezikhathi zeJW.

[viii] Yabhalwa iminyaka eyi-11 ngaphambili ku-4th Unyaka kaJehoyakimi, 1st Unyaka uNebukadinesari.

[ix] Igama lesiHeberu "Lə" lihunyushwe ngokufanele ngokuthi "ngoba" noma "maqondana". Bona https://biblehub.com/hebrewparse.htm futhi  https://en.wiktionary.org/wiki/%D7%9C%D6%BE . Ngokusho kweBiblehub ukusetshenziswa kwesandiso “"Kusho" maqondana ". Ngokuya kwe-Wiktionary, ukusetshenziswa kwayo njengesethulo seBabiloni (lə · ḇā · ḇel) kusho ngokuhleleka kokusetshenziswa (1). “To” - njengendawo oya kuyo, (2). "To, for" - intengiso engaqondile ekhombisa owemukelayo, owengeza, ozuzayo, othintekile, isib. Isipho “To” her, (3). "Ka" i-inclesor - ayihambelani, (4). I-“To, to” ekhombisa umphumela woshintsho, (5). "Ngoba, umbono ka" ophethe umbono. Umongo ukhombisa ngokusobala iminyaka ye-70 eyisihloko futhi iBabiloni liyinto, yingakho iBabiloni elingeyona (i-1) indawo eyafika kuyo iminyaka ye-70 noma (4), noma (5), kodwa kunalokho (i-2) iBabylona elingumzuzi weminyaka ye-70; eyani? UJeremia 25 uthe ukulawulwa, noma ukugqilazwa. Isisho sesiHeberu sithi “Lebabel” = le & babel. Ngakho-ke “Le” = "Ngo" noma "maqondana". Ngakho-ke "ngeBabiloni". "Ku" noma "ku" kuzoba nesingeniso "be"Noma"ba”Futhi uzoba "Bebabel", echibini UJeremia 29: I-10 Interlinear Bible. (http://bibleapps.com/int/jeremiah/29-10.htm)

[X] Bheka uJeremiya 27: 7 "Zonke izizwe kufanele zimkhonze yena nendodana yakhe nomzukulu wakhe kuze kufike isikhathi sezwe lakhe, futhi izizwe eziningi namakhosi amakhulu kufanele zimxhaphaze njengenceku. ”

[xi] Bheka umbhalo waphansi we-37.

[xii] U-Ezra 3: 1, 2 ikhombisa ukuthi kwakungu-7th inyanga ngesikhathi abafika ngaso, kodwa hhayi unyaka. Lokhu kungaba ngu-537 BCE, ngesimemezelo sikaKoresi esiphuma ngonyaka owandulele u-538 BCE (unyaka wakhe wokuqala: 1st Unyaka weRegnal noma i-1st Unyaka njengeNkosi yaseBabele ngemuva kokufa kukaDariyu umMede)

[xiii] Ukufaka iminyaka eyi-10 ngokulandelana kwezikhathi zaseBabiloni ngalesi sikhathi kuyinkinga ngenxa yokuhlangana nezinye izizwe ezifana neGibhithe, i-Elam, iMediya nePheresiya. Ukufaka iminyaka engama-20 akunakwenzeka. Bona enye i-Chronology Commentary ngokulungiselela ukugqamisa lezi zinkinga ngokuningiliziwe.

[xiv] Kukhona nesikhathi esingaba khona seminyaka ye-40 siqala ngeGeneral Amasis exosha uFaro Hophra ku-35th unyaka kaNebukadinesari kuze kumenyezelwe ukuthi yi-General Amasis King njenge-41 yakhest unyaka, (9th unyaka kaKoresi njengeNkosi yaseBabele ngokulandelana kwezikhathi zezwe.

[xv] Ngokusho kukaHerodotus Book 1.77 "ngoba wayenze isivumelwano ne-Amasis inkosi yaseGibhithe ngaphambi kokuba enze umfelandawonye namaLademoni), nokubiza abaseBabilonia (ngoba nalokhu isivumelwano sasesiphelile ngakho yena, uLabynetos ngaleso sikhathi wayengumbusi wabaseBabiloni) ”. Noma kunjalo, alukho usuku noma usuku olususelwe olungatholakala kulo mbhalo.

[xvi] Unyaka oqondile awaziwa. (Bheka umbhalo waphansi wangaphambili). I-Wikipedia ngaphansi kwesihloko se-Amasis, inika i-542 BCE njenge-29 yakheth Unyaka noNabonidus 14th Unyaka njengosuku lwale manyano. https://en.wikipedia.org/wiki/Amasis_II. Qaphela: Abanye banikeza idethi yokuqala ye-547 BCE.

[xvii] I-1 Peter 5: 13 "Lowo oseBabiloni, okhethiwe njengani, uyakhonza kini, kanjalo noMarku indodana yami. ”

[xviii] Iminyaka kaNebukadinesari inikezwa njengenombolo yeBhayibheli.

[xix] Yabhalwa iminyaka eyi-17-18 ngaphambili ku-4th Unyaka kaJehoyakimi, 1st Unyaka uNebukadinesari.

[xx] Ku-5th Inyanga, i-11th Unyaka, kaZedekiya, 18th U-Regnal Year kaNebukadinesari.

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  3
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x