Lesi yisihloko sesikhombisa nesokugcina ochungechungeni lwethu oluphetha "Uhambo Lokuthola Izikhathi ngokusebenzisa Isikhathi". Lokhu kuzobheka ukutholwa kwezimpawu zezimpawu kanye nezimpawu zomhlaba esazibona ngenkathi sisohambweni lwethu kanye neziphetho esingazithola kuzo. Sizoxoxa futhi ngamafuphi ngokushintshwa okungenzeka kokushintsha kwempilo okubaluleke kakhulu kulezi ziphetho.

Ukubukeza imininingwane efakazela isiphetho esinikezwe lapha nganoma yikuphi kwalokhu okutholakele okuyinhloko sicela ubheke isigaba esifanelekile ezingxenyeni zangaphambili zochungechunge lwethu lwe- "Journey of Discovery ngokusebenzisa Isikhathi".

Ukulandisa kwebhayibheli kuvumelana nobuProfetho bayo kanye neSecular Chronology.

1. Ukudingiswa okuyinhloko kwaqala ngoJehoyakini eminyakeni eyi-11 ngaphambi kokubhujiswa kokugcina kweJerusalema ngaphansi kukaZedekiya - (uHezekeli, u-Esteri 2, uJeremiya 29, uJeremiya 52, uMathewu 1), (bheka Ingxenye 4)

Lokhu kwabangelwa uNebukadinesari ngokudingiswa kweNkosi uJehoyakini, lapho iningi lesigaba esibusayo kanye nezisebenzi ezinekhono zisuswa.

2. Ukuphenduka kwakuyimfuneko eyinhloko yokubuyiselwa kukaJuda ekudingisweni - (Levitikusi 26, Duteronomi 4, 1 AmaKhosi 8), (bheka Ingxenye 4)

Kwakungesona isiphetho sesikhathi esithile.

3. Iminyaka engama-70 yobugqila, yabikezelwa eBabiloni futhi yayivele iqhubeka ngenkathi ubude bayo bubikezelwa ekuqaleni kokubusa kweNkosi yakwaJuda uJehoyakimi - (Jeremiya 27), (bheka Ingxenye 4)

Ukugqilazwa kwakuseMbusweni WaseBabiloni, kuNebukadinesari nendodana yakhe nakwabalandela. Hhayi eMediya-Persia, noma endaweni yeBabele uqobo.

4. Lezi zizwe (kubandakanya noJuda) kuzofanele zisebenzele iBabiloni Iminyaka engama-70, lapho kuzobhekwa khona (ngo-Okthoba 539) - (Jeremiya 25: 11-12, 2 IziKronike 36: 20-23, Daniyeli 5:26, Daniyeli 9: 2), (bheka Ingxenye 4)

Isikhathi Sesikhathi: Okthoba 609 BCE - Okthoba 539 BCE = Iminyaka engama-70

Ubufakazi: 539 BCE - Ukubhujiswa kweBabiloni nguKoresi kuphelisa ukulawula kukaJuda yiNkosi yaseBhabhiloni kanye nenzalo yakhe. Ukusebenza emuva eminyakeni engama-70 kusiletha ku-609 BCE - Ngokuwa kweHarran, i-Asiriya iba yingxenye yoMbuso WaseBabiloni, oba ngumbuso wezwe. IBabiloni lisebenzisa amandla alo omhlaba ngokuhlasela futhi liphathe u-Israyeli wangaphambili, futhi liphathe noJuda.

IJerusalema labhujiswa kaninginingi, hhayi elilodwa nje kuphela - (Jeremiya 5, Daniyeli 25), (bheka Ingxenye 9)

Ku-4 kaJehoyakimith Unyaka, ekupheleni kokubusa kukaJehoyakimi ngokubusa kwenyanga kaJehoyakini i-3, naku-11 kaZedekiyath Unyaka, njenge ubuncane.

6. Ijoka laseBabiloni laba lukhuni (insimbi esikhundleni sokhuni) ngenxa yokumelana noJehova ku-4 kaZedekiyath Unyaka - (Jeremiah 28), (bheka Ingxenye 5)

7. Ukubusa kweBabiloni kwakuzoqhubeka futhi kuthathe iminyaka engama-70 (iminyaka engu-4 kaZedekiyath Unyaka) - (Jeremiya 29:10), (bheka Ingxenye 5)

Isikhathi Sesikhathi: Ukusebenza Ukubuya kusuka ku-539 BCE kunika i-609 BCE.

Ubufakazi: “For” busetshenziswa njengoba buhambisana nomongo obekwe nguJeremiya 25 (bona u-2) nemibhalo yaphansi nombhalo kuSigaba 3 futhi ukuhunyushwa cishe kuwo wonke amabhayibheli. Ezinye izindlela azifani namaqiniso nomongo.

8. Ukudilizwa kweGibhithe iminyaka engama-40 - (Hezekeli 29), (bheka Ingxenye 5)

Kusenokwenzeka ngo-48-unyaka wegebe phakathi kokubhujiswa kweJerusalema nokuwa kweBabiloni.

9. Ukubhujiswa kweJerusalema kungagwemeka kuze kube usuku lokuwa kwalo - (Jeremiya 38), (bheka Ingxenye 5)

Ukube uZedekiya wayenikele iJerusalema bekungeke kuchithwe, kepha uJuda ubesazoqhubeka nokusebenza ngaphansi kokugqilazwa eBhabheli kuze kuphele iminyaka ebekiwe ye-70.

10. UJuda wayesengakwazi ukuhlalwa ngisho nangemva kokubulawa kukaGedaliya - ((Jeremiya 42), (bheka Ingxenye 5)

11. UDaniel wabona ukuthi iminyaka engama-70 yobugqila baseBabiloni yayisiphelile lapho ehumushela inkosi yaseBelishasari umbhalo wasegodini. UDaniel ngabe wafa ngesikhathi sokubhujiswa kweKoresi yiBabiloni ukube ukubhujiswa kokugcina kweJerusalema kwakungu-607 BCE ngokudingiswa iminyaka engama-68 kunokuchuma njengokulandisa kweBhayibheli - (Daniyeli 6:28), (bheka Ingxenye 5)

Ukudingiswa konyaka we-70 kusuka ekuweni kweJerusalema ku-11th unyaka kaZedekiya wayezosho ukuthi uDaniel umdala kakhulu (iminyaka engu-95) ukuba achume embusweni kaDariyu umMede noKoresi wasePheresiya. UDaniel waqonda ukuthi ukugqilazwa konyaka kwe-70 kwase kuphele lapho iBabyloni iwela kuKoresi e-539 BCE hhayi eminyakeni emibili kamuva e537 BCE

12. Izwe lakwaJuda likwazile ukuphumula ngokwanele ukugcwalisa iminyaka yalo yeSabatha elilahlekile. Ukudingiselwa eBhabhiloni kanye nokukhululwa kwamaJuda ayiswa eBhabhiloni ekuweni kokugcina kweJerusalema kwaqondana nokuqala nokuvalwa komjikelezo wamaJuda we-Jubilee weminyaka engama-50 - (2 IziKronike 36: 20-23), (bheka Ingxenye 6)

Isikhathi Sesikhathi: 7th Inyanga i-587 BCE kuya ku-7th Inyanga 537 BCE = iminyaka ye-50.

Ubufakazi: IJerusalema Lichithwa E5th Inyanga i-587 BCE nomhlaba ukhishwe yi-7th Inyanga i-587 BCE ngemuva kokubulawa kukaGedaliya futhi abalekele eGibhithe ngabakhileyo abasele, ukukhululwa kukaKoresi kwafika ngesinye isikhathi e-538 BCE - unyaka weJubilee ubuyela ezweni lakubo ngo-7th inyanga 537 BCE (bheka u-Ezra 3: 1,2[i]). Ngokufanelekile kwakuwumjikelezo wonyaka weSabatha weminyaka engama-50 lapho ukukhululwa kwabo nokubuya kwabo kufika. Lokhu kuzonikeza izwe ukuphumula ukwenza yonke iminyaka yeSabatha eyayiphuliwe.

Isikhathi seminyaka engama-13 esishiwo kuZakariya asibhekiseli ebugqilini, kepha kunalokho kusolwa - (Zakariya 70:1), (bheka Ingxenye 12)

Isikhathi Sesikhathi: 11th inyanga 520 BCE kuya ku-10th inyanga 589 BCE = 70 Iminyaka

Ubufakazi: UZakariya ubhala i-11th inyanga 2nd Unyaka uDariyu Omkhulu (520 BCE). Ukusolwa kweJerusalema noJuda kusukela ekuqaleni kokuvinjezelwa nokubhujiswa kwemizi yakwaJuda nguNebukadinesari oneminyaka eyishumi nesikhombisath Unyaka, kanye ne-10th inyanga 9th Unyaka kaZedekiya. (Bona uJeremia 52: 4)

14. AmaJuda amaningi asekhulile abona ukwakhiwa kabusha kwethempeli kuqala kuDariyu Omkhulu 2nd unyaka wawumncane ngokwanele ukuthi usakhumbula iThempeli likaSolomoni ngaphambi kokudilizwa kwalo. Lokhu kuvumela kuphela isikhathi seminyaka engama-48 kunokuba kube negebe leminyaka engama-68 phakathi kokubhujiswa kokugcina kweJerusalema nokuwa kweBabiloni kuKoresi - (Hagayi 1 & 2), (bheka Ingxenye 6)

Ukwakhiwa kabusha kwethempeli kwaqala kabusha kahle eminyakeni engaba ngu-20 ngemuva kokuthi iBabiloni liwele kuKoresi. Lawa maJuda asekhulile abezoba eminyakeni engama-90 uma iJerusalema libhujiswa ngo-607 BCE. Ukuba seminyakeni yabo yama-70 kwakunokwenzeka ngokususelwa ekubhujisweni kweJerusalema ngo-587 BCE.

15. Iminyaka engama-70 yokuzila ukudla eshiwo kuZakariya 7 ayihlobene neminyaka engu-70 yobugqila. Ihlanganisa kusukela ngonyaka wokubhalwa ku-4th unyaka kaDariyu Omkhulu ubuyela ekubhujisweni kokugcina kweJerusalema - (Zakariya 7: 1,5), (bheka Ingxenye 6)

Isikhathi Sesikhathi: 9th inyanga 518 BCE kuya ku-7th inyanga 587 BCE = 70 Iminyaka

Ubufakazi: Ithempeli labhujiswa i-587 BCE, yakha kabusha i-520 BCE, i-2nd Unyaka kaDariyu. UZakariya ubhala i-4th Unyaka kaDarius the Great (518 BCE). Ukwakhiwa kabusha kwethempeli kuqediwe yi-516 BCE, 6th Unyaka kaDariyu.

Isikhathi seminyaka engama-16 seTire besisesinye futhi isikhathi seminyaka engama-70 esingahlobene futhi sinezikhathi ezimbili ezingagcwalisa izidingo zesiprofetho - (Isaya 23: 11-18), (bheka Ingxenye 6)

Isikhathi Sesikhathi: 10th inyanga ka-589 BCE? - 11th inyanga 520 BCE? = Iminyaka ye-70

Ubufakazi: IJerusalema lapho ivinjezelwe yi-589 BCE inquma ukuhweba. Ithempeli licekele phansi i-587 BCE, yakha kabusha i-520 BCE, i-2nd Unyaka kaDariyu Omkhulu.

Kubangelwa iziphetho ezibalulekile nemiphumela yalokhu okutholakele kwe-16

 • Inhlangano ye-Watchtower efundisa ngokubhujiswa kokugcina kweJerusalema ngabaseBabiloni okwenzeka e607 BCE ayilungile.
 • Uma i-607 BCE yokubhujiswa kweJerusalema ayilungile, khona-ke ukubalwa kweNhlangano kweZikhathi zeZizwe zezikhathi ze-7 ngeke kuqale ku-607 BCE futhi akunakuphela ku-1914 CE.
 • Lokhu kusho ukuthi i-1914 CE ngeke ibe usuku lokumiswa koMbuso kaKristu emazulwini.
 • Isiprofetho sezikhathi / iminyaka ye-7 kuDaniel 4 sagcwaliseka ekujezisweni kwenkosi yaseBabiloni uNebukadinesari. Akukho ukusekelwa kwebhayibheli ngakho ukuthi kube yini okudlula lokho. Akunasizathu esizwakalayo sokuthi kungani uJehova ezosebenzisa ukubuyiselwa kweNkosi engamaqaba esihlalweni sayo sobukhosi ukumela uJesu obekwe ezulwini.
 • Njengoba uJesu engabekwa esihlalweni sobukhosi e1914 CE ngesisekelo sesiprofetho seBhayibheli,[Ii] khona-ke asikho isizathu sokusho ukuthi inceku ethembekileyo neqondayo yahlolwa futhi yaqokwa eminyakeni embalwa kamuva nge1919 CE. Bheka umbhalo waphansi we-Nqabayokulinda ka-July 2013 Study Study.
 • Ngaphandle kokuhlolwa nokuqokwa nguJesu ngakho-ke alikho igunya elivela kuJesu ngaleso sikhathi iNdikimba Ebusayo YoFakazi BakaJehova ngokusobala iqokiwe ngakho-ke akuyona iNhlangano KaJehova Yasemhlabeni.
 • Ngabe uJesu ubengakhuthaza noma ngubani ukuthi adukise lezo ezazizokuza kuye? Vele akunjalo. Ngakho-ke, uJesu angayibuyisa kanjani i-Watchtower Bible and Tract Society / OFakazi BakaJehova lapho bedukisa abantu ngokusobala ngosuku lokufakwa kukaJesu esihlalweni sobukhosi.
 • Iqiniso lombhalo wethu wezindikimba liyakhishwa, "Kepha uNkulunkulu makatholakale eyiqiniso, yize wonke umuntu etholakala eyisimanga". (KwabaseRoma 3: 4)

 

[i] U-Ezra 3: 1, 2 “Lapho kufika inyanga yesikhombisa abantwana bakwa-Israyeli base besemizini yabo. Abantu baqala ukubuthana njengomuntu munye eJerusalema. 2 UJeshuwa indodana kaJehozadaki nabafowabo abapristi noZerubabele indodana kaSheyaliteli nabafowabo basukuma bakha i-altare likaNkulunkulu ka-Israyeli. wenza imihlatshelo yokushiswa phezu kwayo, ngokwalokho okulotshwe emthethweni kaMose umuntu kaNkulunkulu weqiniso. ”

[Ii] Bona i-athikili ehlukile exoxa - Singafakaza kanjani lapho uJesu eba iNkosi?

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  3
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x