“Ngakho-ke sibhala lezi zinto ukuze intokozo yethu ingaba ngokuphelele” - I-1 John 1: 4

 

Le ndatshana ingeyesibili ochungechungeni ihlola izithelo zomoya ezitholakala kwabaseGalathiya 5: 22-23.

NjengamaKristu, siyaqonda ukuthi kubalulekile kithi ukuba sizijwayeze izithelo zomoya. Noma kunjalo, njengoba izehlakalo ezahlukahlukene empilweni zisithinta, singase singakutholi njalo ukuthola izithelo zomoya wenjabulo.

Ngakho-ke sizohlola izici ezilandelayo zenjabulo.

 • Yini uNjabulo?
 • Indima kaMoya Oyingcwele
 • Izici ezijwayelekile ezithinta Injabulo yethu
 • Izici ezikhethekile ezithinta i-Joy of oFakazi BakaJehova (esedlule nesamanje)
 • Izibonelo ezibekwe phambi kwethu
 • Ungayandisa kanjani injabulo yethu
 • Ukuthola iJoy phakathi kwezinkinga
 • Ukusiza abanye ukuba babe noJoy
 • Okuhle okuvela kuNjabulo
 • Isizathu Sethu Esiyinhloko Senjabulo
 • Ikusasa Elijabulisayo

 

Yini uNjabulo?

Ngaphansi kokuphefumlelwa umlobi weZaga 14: I-13 isho “Ngisho nasekuhlekeni inhliziyo ingaba buhlungu; ukudabuka kuphela ”. Ukuhleka kungaba umphumela wenjabulo, kepha lo mbhalo ukhombisa ukuthi ukuhleka kungafihla ubuhlungu bangaphakathi. Injabulo ayikwazi ukukwenza lokho. Isichazamazwi sichaza injabulo ngokuthi "umuzwa wenjabulo enkulu nenjabulo". Ngakho-ke, iyikhwalithi yangaphakathi esizizwa ngathi ngaphakathi kwethu, hhayi lokho esikubonisayo. Lokhu kungenxa yokuthi intokozo ngaphakathi iziveza ngokwayo nangaphandle. I-1 I-Tesaronika 1: I-6 ikhombisa lokhu lapho ithi abaseThessalonike "amukele izwi [lezindaba ezimnandi] ngaphansi kosizi olukhulu ngenhliziyo yomoya ongcwele ”. Kuyiqiniso-ke ukusho ukuthi “Injabulo yisimo senjabulo noma injabulo esalayo ukuthi ngabe izimo ezisizungezile zimnandi noma cha ”.

 Njengoba sazi embhalweni weZenzo 5: 41, ngisho nalapho abaphostoli bekatshelwa ukuthi bakhulume ngoKristu, “basuka phambi kweSanhedrini, bejabule ngoba babebaliwe ukuthi bayakufanele ukuhlaziswa ngenxa yegama lakhe ”. Ngokusobala, abafundi abaze bakujabulele ukushaywa ababekuthola. Kodwa-ke, babejabule ngempela ngeqiniso lokuthi babeye bahlala bethembekile kuze kube sezingeni eliphakeme kangangokuba iSanhedrini yabenza baba isisulu sokushushiswa njengoba uJesu abikezela. (UMathewu 10: 17-20)

Indima kaMoya Oyingcwele

Ukuba yisithelo somoya, ukuba nenjabulo nakho kudinga ukucelwa kukaMoya oNgcwele ngomkhuleko kuBaba wethu ngomsindisi wethu uJesu Kristu. Ngaphandle kukaMoya oNgcwele kungaba nzima ukuwuhlakulela ngempumelelo futhi uthole injabulo enkulu ngangokunokwenzeka njengomuntu. Lapho sisebenzisa ubuntu obusha, obubandakanya zonke izithelo zomoya, lapho-ke singazuza ngezindlela eziningi njengoba nezenzo nezimo zethu ezinhle kuzoba nemiphumela emihle. (Kwabase-Efesu 4: 22-24) Yize kungenzeka lokhu kungenzeki kulabo abasizungezile ngokushesha, kuzosiza ukuma kwethu emiqondweni yalabo abanomqondo ongokomoya. Ngenxa yalokhu, sivame ukuthola ukwelashwa okumnandi okubuyisanayo. Lokhu kungaholela emiphumeleni yokuthi injabulo yethu iyanda. Ngaphezu kwalokho, singaqiniseka ngoJesu Kristu futhi uJehova uyokwazisa imizamo yethu eqotho. (ULuka 6: 38, uLuka 14: 12-14)

Izici Ezijwayelekile ezithinta Injabulo Yethu

Yini engathinta injabulo yethu ekukhonzeni uNkulunkulu? Kunezici eziningi.

 • Kungaba impilo engeyinhle ethinta thina noma ethinta abathandekayo bethu.
 • Kungaba usizi ngokushonelwa abathandekayo, okuthinta thina sonke kulesi simiso sezinto.
 • Singahlushwa ukungabi nabulungiswa, mhlawumbe emsebenzini, ekhaya, kulabo esababheka njengabangane esikanye nabo abangamaKristu noma abangane noma empilweni nje.
 • Izinkinga zokuntuleka kwemisebenzi noma zokuphepha emsebenzini zingasithinta njengoba sikhathalela izibopho zethu kubathandekayo bethu.
 • Izinkinga zingavela ebudlelwaneni bethu bomuntu siqu, ngaphakathi emndenini nasendilingeni ebanzi yabangane bethu nabantu esijwayelene nabo.
 • Enye into ethinta injabulo yethu ukuthi amalungu omndeni noma abangane bethu bangaphambili noma esasijwayelene nabo bayasigwema. Lokhu kungabangelwa ukudukelwa abanye ngabantu ukuthi bangenza kanjani ebudlelwaneni namanye amakholwa okungenzeka ukuthi angaqhubeki nokwamukela izinkolelo ezithile okungenzeka sasihlanganyela kuzo ngaphambili ngenxa kanembeza wethu kanye nolwazi olunembe kakhudlwana lwemibhalo.
 • Ukulindela okungajabuli kungaqubuka maqondana nokusondela kokuphela kobubi ngenxa yokuthemba ukubikezela komuntu.
 • Noma iziphi ezinye zezimbangela zokukhathazeka nosizi nazo zingasenza kancane kancane siphelelwe injabulo.

Kungenzeka, cishe zonke noma mhlawumbe zonke lezi zinto ziye zasithinta mathupha ngasikhathi sinye. Mhlawumbe ngisho kwamanje kungenzeka ukuthi uhlushwa enye yalezi zinkinga njengoba lezi yizinkinga ezivamile ezithinta injabulo yabantu.

Izici Ezikhethekile ezithinta Injabulo YoFakazi BakaJehova (esedlule nesamanje)

Noma kunjalo, kulabo abangoFakazi BakaJehova noma bengoFakazi BakaJehova kunezizathu ezithile ezengeziwe ezithinta injabulo ezingekho kulolu hlu olungenhla. Lezi zinto zidinga ukucatshangelwa ngokukhethekile. Cishe bazobe beqhamuka ezilindelwe ezidumazayo.

Yini abangayilindela ukudumazeka?

 • Ukudumazeka kungaqubuka ngenxa yokubeka ithemba lomuntu ekuqageleni kwabantu basemhlabeni njengokuthi "Hlala uphila kuze kube yi-75", Ngoba i-1975 izoba unyaka we-Amagedoni. Ngisho kwamanje, kungenzeka sizwe epulatifomu noma kwiWebhu sisakaza amabinzana athi “I-Amagedoni isiseduze ” noma “sikuzinsuku zokugcina zezinsuku zokugcina ” ngokuchazwa okuncane noma akukho noma isisekelo sombhalo. Kodwa-ke, iningi uma kungewona sonke, esikhathini esidlule okungenani, uthembele kulezi zimemezelo naphezu kweseluleko seHubo 146: 3.[i] Njengoba sikhula, futhi sizwa izinkinga ezilethwa yizinto ezivamile ezishiwo ngenhla sibuye sizwe iqiniso leZaga 13: 12, elisikhumbuza “Ukulindela okuhlehlisiwe kugulisa inhliziyo”.
 • Abanye ofakazi asebekhulile bangakhumbula (ezihlokweni zeSifundo Se-Nqabayokulinda ne- “Abamemezeli” incwadi) isimemezelo “Izigidi eziphila manje azisoze zafa” inikezwe njengesihloko seNkulumo ngoMashi 1918 futhi ngokulandelayo incwajana ese1920 (ebhekisa ku-1925). Kodwa-ke, kungenzeka kube nezigidi ezimbalwa kuphela zabantu ezasala ziphila emhlabeni wonke ezelwe ngisho ne-1925 eyekisiwe i-1918.[Ii]
 • Intokozo nayo ingalahleka lapho umuntu eqaphela ukuthi ibandla ebelicabanga ukuthi liyindawo ephephe kakhulu yokukhulisa izingane emhlabeni wonke, empeleni aliphephile njengoba besikholelwa.[Iii]
 • Enye indlela injabulo elahlekile uma umuntu kulindeleke ukuthi alahle ngokuphelele isihlobo esiseduze okungenzeka ukuthi ususiwe ekuhlanganyeleni ngenxa yokungamukeli zonke izimfundiso zeNhlangano ngaphandle kokubuza. AbaseBereya babuza ukuthi yini le efundiswa ngumphostoli uPawulu, futhi “bahlolisisa imiBhalo nsuku zonke ukuthi zinjalo yini lezi zinto ”. Umphostoli uPawulu uncome isimo sabo esihle sokubuza ebabiza “Abanengqondo enhle”. AbaseBereya bathola ukuthi bangazemukela izimfundiso eziphefumulelwe zikaPostoli uPowula ngombana woke amezwi kaPowula abonakele evela embhalweni (Izenzo 17: 11). [Iv]
 • Injabulo ilahleka lapho umuntu eba nemizwa yokungabi nalutho. OFakazi abaningi nalabo abake bangoFakazi bahlupheka futhi balwa nemizwa yokuzizwa bengelutho. Kubonakala kunezinto eziningi ezineqhaza, mhlawumbe ukusilela kokudla, ukuntuleka kokulala, ukucindezelwa nezinkinga ngokuzithemba. Eziningi zalezi zinto zingabangelwa noma zikhulise izingcindezi, okulindelwe kanye nemikhawulo ebekwe koFakazi. Lokhu kuphumela endaweni lapho kuvame ukuba nzima ukuthola injabulo yangempela, ngokungafani nokulindelwe.

Ngenxa yalezi zinto kanye nezinkinga ezingathinta noma ngubani kithi, okokuqala kudingeka siqonde ukuthi iyini injabulo yangempela. Ngemuva kwalokho sizoqala ukubona ukuthi abanye baye bahlala kanjani bejabule, yize zithintekile yilezi zinkinga ezifanayo. Lokhu kuzosisiza ukuthi siqonde ukuthi yini esingayenza ukuze silondoloze injabulo yethu futhi singeze kuyo.

Izibonelo ezibekwe phambi kwethu

UJesu Kristu

U-Heberu 12: I-1-2 isikhumbuza ukuthi uJesu wayezimisele ukukhuthazelela ukufa kabuhlungu esigxotsheni sokuhlushwa ngenxa yenjabulo eyayibekwe phambi kwakhe. Yayiyini leyo njabulo? Injabulo ebekwe phambi kwakhe kwakuyithuba lokuba yingxenye yelungiselelo likaNkulunkulu lokubuyisela ukuthula emhlabeni nakubantu. Ngokwenza leli lungiselelo likaNkulunkulu kungajabulisa labo abavusiwe noma abaphila ngaphansi kwalelo lungiselelo. Enye ingxenye yaleyo ntokozo izokuba noJesu abe nelungelo elimangalisayo nekhono lokuvuselela bonke abalele ekufeni. Ngaphezu kwalokho uzokwazi ukwelapha labo abanezinkinga zempilo. Ngenkonzo yakhe emfushane emhlabeni, wakhombisa ukuthi lokhu kungenzeka ngokuzayo ngokusebenzisa izimangaliso zakhe. Impela, besingeke yini sijabule ukube besinganikwa amandla negunya lokwenza lokhu njengoJesu.

iNkosi uDavide

I-1 IziKronike 29: I-9 iyingxenye yomlando wamalungiselelo weNkosi uDavide wokwakhiwa kwethempeli likaJehova eJerusalema okwakuzokwenziwa yindodana yakhe uSolomoni. Umbhalo uthi: “abantu baqala ukujabula ngokunikela kwabo ngokuzithandela, ngoba ngenhliziyo ephelele benza iminikelo yokuzithandela kuJehova; noDavide inkosi uqobo wajabula ngentokozo enkulu. ”

Njengoba sazi, uDavida wayazi ukuthi wayengeke avunyelwe ukwakha ithempeli, nokho wakuthola kuyilungiselela ukulilungiselela. Wathola nenjabulo ezenzweni zabanye. Iqiniso ukuthi ama-Israyeli anikela ngenhliziyo ephelele futhi ngenxa yalokho athola injabulo. Umuzwa wokuphoqelelwa, noma ukungazizwa unenhliziyo yonke ngemuva kwento kunciphisa noma kususe injabulo yethu. Singayixazulula kanjani le nkinga? Enye indlela ukuzama ukuba nenhliziyo ephelele, ngokubheka izisusa nezifiso zethu nokwenza ushintsho njengoba kudingeka. Okunye ongakwenza ukuyeka ukubamba iqhaza kunoma yini esingazizwa sinenhliziyo ephelele ngayo futhi sithole inhloso yokufaka esikhundleni salokho esingakwazi ukuhambisa amandla ethu engqondo namandla ethu.

Ungayandisa kanjani injabulo yethu

Ukufunda kuJesu

UJesu wayeziqonda zombili izinkinga abafundi bakhe ababhekana nazo. Ubuye waziqonda nezinkinga ababezobhekana nazo esikhathini esizayo ngemuva kokushona kwakhe. Noma ngenkathi uJesu ebhekene nokuboshwa nokubulawa, njengoba kwakuhlala kwenzeka, wayecabanga abanye kuqala kunokuba acabange ngaye. Kwakukhona kusihlwa sokugcina enabafundi bakhe lapho sibhala khona umlando weBhayibheli kuJohn 16: 22-24, ethi: “Ngakho-ke, nani manje, manje, ninosizi; kodwa ngizophinde nginibone futhi izinhliziyo zenu ziyojabula, futhi akukho muntu kini oyothatha injabulo yenu. Futhi ngalolo suku anisoze nangibuze lutho. Ngiqinisile, ngiqinisile ngithi kini, Uma ucela uBaba noma yini uzoninika egameni lami. Kuze kube yilesi sikhathi samanje awucelanga into eyodwa egameni lami. Celani futhi niyokwamukela, ukuze injabulo yenu igcwale. ”

Iphuzu elibalulekile esingalifunda kule ndima yombhalo ukuthi uJesu wayecabanga abanye ngalesi sikhathi, kunokuba azicabange yena. Ubuye wabagqugquzela ukuthi baphendukele kuYise nakuYise, uBaba wethu, bacele usizo ngoMoya oNgcwele.

Njengoba nje uJesu abhekana nakho, lapho sibeka abanye kuqala, ezethu izinkinga zivame ukubekwa ngemuva. Futhi kwesinye isikhathi siyakwazi ukubeka izinkinga zethu esimeni esingcono, ngoba kuvame ukuba nabanye abasesimweni esibi kakhulu abakwaziyo ukuhlala bejabule. Ngaphezu kwalokho, sithola injabulo ngokubona imiphumela yokusiza abanye abalwazisa usizo lwethu.

Ngaphambi nje kobusuku bakhe bokugcina emhlabeni uJesu wayekhulume nabaphostoli ngokulandelayo: “UBaba uyakhazinyuliswa ngalokhu, ukuba niqhubeke nithela izithelo eziningi futhi nizibonakalise ningabafundi bami. Njengoba nje uBaba engithandile nami nginithandile, hlalani othandweni lwami. Uma nigcina imiyalo yami, niyohlala othandweni lwami, njengoba nje nami ngiye ngagcina imiyalo kaBaba futhi ngihlala othandweni lwakhe. “Ngikhulume lezi zinto kini, ukuze injabulo yami ibe kini futhi injabulo yenu igcwale. Yilo umyalo wami, ukuba nithandane njengoba nje nami nginithandile. ” (UJohn 15: 8-12).

Lapha uJesu wayexhuma umkhuba wokubonisa uthando, ngoba lokhu kuzosiza abafundi ekutholeni nasekugcine injabulo yabo.

Ukubaluleka Komoya Ongcwele

Sishilo ngenhla ukuthi uJesu wasikhuthaza ukuba sicele umoya oNgcwele. Umphostoli uPawulu waphinde waveza nezinzuzo zokwenza lokho lapho ebhalela ibandla laseRoma. Ukuxhumanisa injabulo, ukuthula, ukholo noMoya oNgcwele, kwabaseRoma 15: 13 wabhala "Kwangathi uNkulunkulu onika ithemba anganigcwalisa ngayo yonke injabulo nokuthula ngokukholwa kwenu, ukuze nivame ethembeni ngamandla oMoya oNgcwele."

Ukubaluleka kwesimo sethu sengqondo

Into esemqoka okufanele siyikhumbule ekwandiseni injabulo yethu ukuthi isimo sethu sengqondo sibalulekile. Uma sinesimo esihle sengqondo, sisengaba nenjabulo futhi sandise injabulo yethu naphezu kobunzima.

AmaKhristu aseMakedoniya ekhulu lokuqala ayeyisibonelo esihle senjabulo naphezu kokuhlupheka njengoba kukhonjisiwe ku-2 Korinte 8: 1-2. Ingxenye yalo mbhalo isikhumbuza ukuthi, “ngesikhathi sokuvivinywa okukhulu ngaphansi kokuhlupheka injabulo yabo enkulu nobumpofu babo obukhulu benza ingcebo yokuphana kwabo yachuma”. Bathola injabulo ngokusiza abanye yize babe nobunzima obukhulu obuzithinta bona.

Njengoba sifunda futhi sizindla ngezwi likaNkulunkulu injabulo yethu iyanda njengoba kuhlale kunento entsha okufanele siyifunde. Ukufunda nokuzindla kusisiza ukuba siqonde ngokwengeziwe amaqiniso eBhayibheli amangalisayo.

Asitholi yini injabulo enkulu lapho sihlanganyela lezi zinto nabanye? Kuthiwani ngokuqiniseka ukuthi uvuko luzokwenzeka? Noma, uthando olwaboniswa uJesu ngokunikela ngokuphila kwakhe njengesihlengo? Kusikhumbuza omunye wemifanekiso kaJesu njengoba kubhalwe kuMathewu 13: 44. I-akhawunti ifundeka ngokuthi, “Umbuso wamazulu ufana nengcebo efihlwe ensimini, umuntu ayithola wayifihla; futhi ngenxa yenjabulo anayo uyahamba athengise lokho anakho athenge insimu. ”

Ukulindela okungokoqobo

Kubalulekile futhi ukuba sibhekane namaqiniso kulokho esikulindele hhayi kwabanye kuphela, kodwa nakithi.

Ukuhlala sikhumbula lezi zimiso zemibhalo ezilandelayo kuzosisiza kakhulu ekufinyeleleni le nhloso futhi kuzokhulisa injabulo yethu.

 • Gwema ukuhaha. Izinto ezibonakalayo, yize zidingekile, ngeke zisilethele impilo. (Luka 12: 15)
 • Vivinya ukuthobeka, ugcine ugxile ezintweni ezibalulekile empilweni. (UMika 6: 8)
 • Vumela isikhathi esimisweni sethu esimatasa sokungenisa ulwazi olungokomoya. (Efesu 5: 15, 16)
 • Yiba olinganiselayo kulokho okulindelwe nguwe kanye nabanye. (KwabaseFiliphi 4: 4-7)

Ukuthola iJoy phakathi kwezinkinga

Naphezu kwemizamo yethu emihle kakhulu, akungabazeki ukuthi bake baba nezikhathi lapho kungenzeka kube nzima ukujabula. Kungebangelo amezwi womphostoli uPowula kuKolose akhuthaza kangaka. Indima ekweKolose ikhombisa ukuthi abanye bangasisiza kanjani nokuthi singazisiza kanjani. Ngokuqinisekile, ukuba nolwazi olunembile kakhulu ngokunokwenzeka ngentando kaNkulunkulu kusenza sibe nethemba eliqinile ngekusasa. Kuyasisiza ukuqiniseka ukuthi uNkulunkulu ujabule ngemizamo yethu yokwenza okulungile. Ngokugxila kulezi zinto nethemba lethu lekusasa lapho-ke sisengakwazi ukujabula ngaphansi kwalezi zimo ezingezinhle. UPawulu wabhala kuKolose 1: 9-12, “Kungakho nathi, kusukela osukwini esakuzwa ngalo, singayekanga ukunithandazela nokucela ukuba nigcwaliswe ngolwazi olunembile ngentando yakhe kukho konke ukuhlakanipha nokuqonda okungokomoya, ukuze nihambe ngokufanele UJehova uzokumjabulisa ngokuphelele njengoba niqhubeka nithela izithelo kuyo yonke imisebenzi emihle futhi nikhula olwazini olunembile ngoNkulunkulu, nenziwa nibe namandla ngawo wonke amandla kuze kufike ezingeni lamandla akhe akhazimulayo ukuze nikhuthazelele ngokugcwele futhi nibe made -babekezela ngenjabulo, ngibonga uBaba owanenza nifanelekela ukubamba iqhaza kwenu efeni labangcwele ekukhanyeni. ”

La mavesi aqokomisa ukuthi ngokubonisa izimfanelo zikaNkulunkulu zokubhekakade nenjabulo futhi sigcwaliswa ulwazi oluqondile, sibonisa ukuthi siyalifanelekela ilungelo elingakaze lifane nelinye lokubamba iqhaza efeni labangcwele. Lokhu ngokuqinisekile kuyinto okufanele uyijabulele.

Isibonelo esijabulisayo senjabulo sibhalwe kuJohn 16: 21, ethi, "Owesifazane, lapho ebeletha, unosizi, ngokuba ihora lakhe selifikile; kepha lapho esebelethe umntwana, akabe esakhumbula usizi ngenxa yentokozo yokuthi kuzelwe umuntu emhlabeni. ” Cishe, bonke abazali bayakwazi ukukuqonda lokhu. Zonke izinhlungu, izinkathazo nezinkathazo ziyakhohlwa lapho ziba nenjabulo yokuthola impilo entsha emhlabeni. Impilo abangahlangana ngayo manjalo futhi bakhombise uthando ngayo. Njengoba ingane ikhula, kuletha injabulo eyengeziwe kanye nenjabulo njengoba ithatha izinyathelo zayo zokuqala, ikhuluma amagama ayo okuqala nokunye okuningi, nokunye okuningi. Ngokunakekela, lezi izehlakalo zenjabulo ziyaqhubeka ngisho nalapho ingane iba umuntu omdala.

Ukusiza abanye ukuba babe noJoy

Abazihlanganisa nathi

Izenzo 16: I-16-34 iqukethe i-akhawunti ekhangayo ngoPaul noSila ngesikhathi bahlala ePhilippi. Bafakwe ejele ngemuva kokulapha intombazane eyinceku ekhwelwe ngamademoni, okucasule kakhulu abanini bayo. Ebusuku ngenkathi becula bedumisa uNkulunkulu, kwenzeka ukuzamazama komhlaba okukhulu okwaphula izibopho zabo kwavula umnyango wejele. Ukwenqaba kukaPaul noSila ukuba babaleke ngenkathi kuzamazama umhlaba kuvula ijele kwaholela ekubeni umgcini wejele nomndeni wakhe bajabule. Umgcini wejele wajabula ngoba wayengeke ajeziswe (cishe ngokufa) ngokulahlekelwa isiboshwa. Kodwa-ke, kukhona futhi okunye, okwakungeza enjabulweni yakhe. Ngokungeziwe, njengeZenzo 16: Amarekhodi we-33 "Yena [umgcini wejele] wabangenisa endlini yakhe wabeka itafula phambi kwabo, [uPawulu noSila] futhi wajabula kakhulu nawo wonke umkhaya wakhe manje njengoba wayesekholwe kuNkulunkulu. ” Yebo, uPawulu noSila bobabili babesizile ekunikezeni izimbangela zenjabulo kwabanye, ngokucabanga ngemiphumela yezenzo zabo, ngokucabanga ngenhlala-kahle yabanye ngaphambi kwezabo. Babona nenhliziyo ethokozisayo yomgcini wejele futhi babelana naye izindaba ezinhle ngoKristu.

Lapho sinikeza othile isipho futhi bakhombisa ukuthi bayasazisa asijabule? Ngendlela efanayo, ukwazi ukuthi sijabulise abanye, nakho kungasilethela injabulo.

Kuhle ukukhunjuzwa ukuthi izinto esizenzayo, noma zingabonakala zincane kithi, zingajabulisa abanye. Ingabe siyazisola lapho sibona ukuthi sicasule othile? Akungabazeki ukuthi siyakwenza. Senza futhi konke okusemandleni ukukhombisa ukuthi siyaxolisa ngokuxolisa noma kungenjalo sizame ukwenza isiphambeko sethu. Lokhu kuzosiza abanye ukuba bajabule njengoba bebona ukuthi awuzange ubacasule ngamabomu. Ngokwenza kanjalo, uzobe futhi uletha injabulo kulabo ongabacasulanga ngokuqondile.

Ukuletha injabulo kulabo abangahlangani nabo

I-akhawunti ekuLuka 15: I-10 isikhanyisela ukuthi bangobani uma isithi, “Ngakho-ke, ngithi kini, injabulo iba khona phakathi kwezingelosi zikaNkulunkulu ngesoni esisodwa esiphendukayo.”

Kunjalo, kulokhu singangeza uJehova noKristu Jesu. Sonke sijwayelene namagama ezAga 27: 11 lapho sikhunjuzwa khona, “Hlakanipha ndodana yami, wenze inhliziyo yami ijabule, ukuze ngiphendule ongiklolodayo.” Akulilungelo yini ukukwazi ukujabulisa uMdali wethu njengoba silwela ukumjabulisa?

Ngokusobala, izinto esizenzela abanye zingaba nemiphumela edlula eyomndeni nabangane bethu, izenzo ezilungile nezilungile ezijabulisa bonke.

Okuhle okuvela kuNjabulo

Izinzuzo zethu

Iziphi izinzuzo ukutholwa injabulo ezingasilethela?

Isaga sithi, "Inhliziyo ethokozayo iyasebenza njengephilisi, kepha umoya ophehliwe womisa amathambo ” (IzAga 17: 22). Ngempela, kukhona izinzuzo zezempilo okufanele zitholakale. Ukuhleka kuhlotshaniswa nenjabulo futhi kuye kwafakazelwa ngokwezokwelapha ukuthi ukuhleka empeleni kungenye yemithi engcono kakhulu.

Ezinye izinzuzo zomzimba nezengqondo zenjabulo nokuhleka zihlanganisa:

 1. Kuqinisa amasosha akho omzimba.
 2. Inika umzimba wakho ukusebenzisa njengokuqinisa.
 3. Kungakhuphula ukuphuma kwegazi enhliziyweni.
 4. Iqeda ukucindezela.
 5. Kungasula ingqondo yakho.
 6. Kungabulala izinhlungu.
 7. Kukwenza ube nobuciko ngokwengeziwe.
 8. Ishisa amakhalori.
 9. Ishaya umfutho wegazi lakho.
 10. Kungasiza ngokudangala.
 11. Kuhlanganisa ukulahleka kwememori.

Zonke lezi zinzuzo zibe nemiphumela emihle kwenye indawo emzimbeni kanye.

Izinzuzo zabanye

Akufanele futhi sibukele phansi imiphumela yokubonisa umusa nokunikeza abanye isikhuthazo kulabo abakwaziyo ngalokhu noma bakubone wenza njalo.

Umpostoli uPowula wafumana ithabo elikhulu ngokubona umusa nezenzo zobuKhristu zikaFilemoni kubazakwabo. Ngesikhathi esejele eRoma, uPawulu wabhalela uFilemoni. KuFilemon 1: 4-6 ithi ngokwengxenye, "Mina (UPaul) ngihlala ngimbonga uNkulunkulu wami lapho ngikhuluma ngawe emithandazweni yami, njengoba ngilokhu ngizwa ngothando lwakho nokholo onalo eNkosini uJesu nakubo bonke abangcwele; ukuze ukuhlanganyela kokukholwa kwakho kusebenze ”. Lezi zenzo ezinhle ezenziwa nguFilemoni zazimkhuthaze ngempela umphostoli uPawulu. Uqhubeke wabhala kuFilemon 1: 7, "Ngoba ngithole injabulo enkulu nenduduzo thando lwakho, ngoba uthando lomzwelo lwabangcwele luvuselelekile ngawe, mfowethu".

Yebo, izenzo zothando zabanye ngakwabafowethu nodadewabo zazilethe isikhuthazo nentokozo kuMphostoli uPawulu ejele laseRoma.

Ngokufanayo, namuhla, injabulo yethu ngokwenza okulungile ingaba nethonya elizuzisayo kulabo ababona leyo njabulo.

Isizathu sethu esiyinhloko senjabulo

UJesu Kristu

Sixoxe ngezindlela eziningi esingathola ngazo injabulo futhi sisize abanye ukuba bathokoze ngendlela efanayo. Kodwa-ke, impela isizathu esiyinhloko sokuthi sibe nenjabulo ukuthi eminyakeni engaphezulu kwe-2,000 edlule kwenzeka umcimbi obalulekile wokushintsha komhlaba. Sithatha i-akhawunti yalo mcimbi obalulekile kuLuka 2: 10-11, “Kodwa ingelosi yathi kubo:“ Ningesabi, ngoba, bhekani! Ngimemezela kini izindaba ezinhle zenjabulo enkulu abantu bayoba nayo, ngoba namuhla nizalelwe uMsindisi, onguKristu [iNkosi], emzini kaDavide ”.

Yebo, injabulo eyayizoba khona ngaleso sikhathi namanje esisazoba nayo namuhla, ulwazi ukuthi uJehova wanikeza indodana yakhe uJesu njengesihlengo futhi ngenxa yalokho wasindisa sonke isintu.

Enkonzweni yakhe emfushane emhlabeni, wanikeza amazwibela akhayo wokuthi ikusasa lizobamba ziphi ngezimangaliso zakhe.

 • UJesu waletha impumuzo kwabacindezelwe. (Lukha 4: 18-19)
 • UJesu waphulukisa abagulayo. (UMathewu 8: 13-17)
 • UJesu waxosha amademoni kubantu. (Izenzo 10: 38)
 • UJesu wavusa abathandekayo. (UJohn 11: 1-44)

Ukuthi siyazuza kuleli lungiselelo kufinyelela kuso sonke isintu ngamunye. Kodwa-ke, kungenzeka ngathi sonke ukuthi sizuze. (KwabaseRoma 14: 10-12)

Ikusasa Elijabulisayo

Ngalesi sikhathi, kuhle ukuhlola amagama kaJesu anikezwe eNtshumayelweni yaseNtabeni. Lapho ukhulume ngezinto eziningi ezingaletha injabulo ngakho-ke hhayi injabulo manje, kodwa futhi uzokwenza njalo ngokuzayo.

UMathewu 5: I-3-13 ithi “Bayajabula abaqaphela isidingo sabo esingokomoya, ngoba umbuso wamazulu ungowabo. … Bayajabula abanomoya omnene, ngoba bayokudla ifa lomhlaba. Bayajabula abalambele futhi bomele ukulunga, ngoba bayosuthiswa. Bayajabula abanesihe, ngoba bayoboniswa isihe. Babusisiwe abahlanzekile enhliziyweni, ngoba bayobona uNkulunkulu… Jabulani nigxumagxume ngenjabulo, ngoba umvuzo wenu mkhulu emazulwini; ngoba babashushisa ngaleyo ndlela abaprofethi ngaphambi kwenu ”.

Ukuwahlola kahle la mavesi kudinga i-athikili ngokwayo, kepha ngamafuphi, singasizakala kanjani futhi sithole injabulo?

Le ngxenye yonke yombhalo ikhuluma ngokuthi othile othatha isenzo esithile noma enezimo ezithile, ezijabulisa uNkulunkulu noKristu, uzomjabulisa kanjani umuntu lowo muntu manje, kodwa okubaluleke kakhulu injabulo yaphakade ngokuzayo.

AmaRoma 14: I-17 iqinisekisa lokhu lapho isithi, "Ngoba umbuso kaNkulunkulu awusho ukudla nokuphuza, kepha [kusho] ukulunga nokuthula nenjabulo ngomoya ongcwele."

Umphostoli uPeter wavumelana nalokhu. Lapho ekhuluma ngoKristu eminyakeni ethile kamuva, wabhala ku-1 Peter 1: 8-9 “Yize ungakaze umbone, uyamthanda. Yize ungambheki njengamanje, kepha uyakholelwa kuye, futhi uthokoza kakhulu ngentokozo engachazeki nekhazimulisiwe, njengoba uthola ukuphela kokholo lwakho, insindiso yemiphefumulo yenu ”.

Lawo maKhristu ekhulu lokuqala sekwedlule ayenenjabulo ethembeni ayelitholile. Yebo, siyaphinda futhi sibona ukuthi ukwenza kwethu ekusebenziseni ukholo nokubheka phambili ethembeni elibekwe phambi kwethu kungaletha kanjani injabulo. Kuthiwani ngenjabulo uKristu asinika yona lapho sikwazi ukuthola ithuba lokubheka phambili ekuphileni okuphakade? Asikhunjuzwa kuMathewu 5: 5 ukuthi "mnene"Komuntu"bayodla ifa lomhlaba ” namaRoma 6: I-23 isikhumbuza ukuthi, "Isipho uNkulunkulu asinikeza ngukuphila okuphakade ngoKristu Jesu iNkosi yethu".

UJohn 15: I-10 isikhumbuza namazwi kaJesu, "Uma nigcina imiyalo yami, niyohlala othandweni lwami, njengoba nje nami ngigcinile imiyalo kaBaba futhi ngihlala othandweni lwayo".

UJesu wakwenza kwacaca ukuthi ukulalela imiyalo yakhe kuzoholela ekutheni siqhubeke sise othandweni sakhe, okuyinto sonke esiyifisayo. Yikho wafundisa ukuthi iyiphi indlela enza ngayo. I-akhawunti iyaqhubeka, “UJesu wathi: "Lezi zinto ngizikhulumile kuwe, ukuze injabulo yami ibe kuwe futhi injabulo yakho igcwaliswe." (John 15: 11) ”

Imiphi leyo miyalo okwakufanele siyilalele? Lo mbuzo uphendulwa kuJohn 15: 12, ivesi elilandelayo. Lisitshela ukuthi “Lokhu kungumyalo wami, ukuthi nithandane njengoba nje nami nginithandile ”. La mavesi akhombisa injabulo evela ekuboniseni uthando kwabanye njengokuyala kukaJesu nokwazi ukuthi ngokwenza njalo sizigcina othandweni lukaKristu.

Isiphetho

Sengiphetha, siphila ezikhathini ezicindezelayo, ezinezimbangela eziningi zokucindezela ngaphandle kokulawula kwethu. Indlela enkulu esingathola ngayo futhi silondoloze injabulo manje, futhi ukuphela kwendlela yesikhathi esizayo, ukuthandazela usizo lomoya ongcwele ovela kuJehova. Kudingeka futhi sikhombise ukwazisa okugcwele ngomhlatshelo kaJesu asenzele wona. Singaphumelela kuphela kule mizamo uma sisebenzisa ithuluzi elingenakulinganiswa nelingafinyeleleki asinikeze lona, ​​igama lakhe iBha- yibheli.

Singazibonela mathupha ukugcwaliseka kweHubo 64: 10 ethi: “Olungile ayojabula ngoJehova futhi empeleni uyophephela kuye; Bonke abaqotho enhliziyweni bayoziqhayisa. ”

Njengasekhulu lokuqala, kithina namuhla futhi singaba njengamarekhodi weZenzo 13: amarekhodi we-52 "Abafundi baqhubeka nokugcwala injabulo nomoya ongcwele."

Yebo, “injabulo yakho mayenziwe iphelele”!

 

 

 

[i] Ok Bheka i-Watchtower 1980 Mashi 15th, k.17. “Ngokuvela kwale ncwadi Ukuphila Okumi Phakade - Inkululeko Yamadodana KaNkulunkulu, kanye nokuphawula kwayo ngokuthi kufaneleke kangakanani ukubusa kukaKristu kweminyaka eyinkulungwane kufana nenkulungwane yesikhombisa yobukhona bomuntu, okulindelwe kakhulu kwavuselelwa mayelana nonyaka we-1975. … Ngeshwa, kepha ngalolo lwazi lokuqapha, bekukhona ezinye izitatimende eziningi ezishicilelwe futhi zanikezwa ezinkulumweni zomhlangano ezazikhombisa ukuthi ukutholakala kwamathemba ngalowo nyaka kungenzeka kakhulu kunokuba kwenzeke nje. ”

[Ii] Lokhu bekungumyalezo owanikezwa owake waba nguMongameli we-Watchtower Bible and Tract Society, i-JFRIKI, maqondana ne-1925 phakathi kwe-1918 ne-1925. Bheka incwajana ethi 'Izigidi Eziphilayo Manje Azisoze Zafa'. Labo abazalwa e-1918 manje sebezoba neminyaka eyi-100. E-UK inani laminyaka yobudala be-100 kanye ne-2016 ngokusho kwedatha yobalo yabantu yayizungeze i-14,910. Ukuphindaphindeka ngokulinganayo kunganikeza i-1,500,000 emhlabeni wonke, ngokusekelwe kwizigidi eziyizinkulungwane ze-7 njengesibalo sezwe lonke nesibalo se-70 sezigidi zabantu base-UK. Lokhu kubuye kufune ukuthi i-3rd Amazwe omhlaba kanye nempi edalwa yimpi abe nesilinganiso esifanayo sabantu okungenakulindelekile. https://www.ons.gov.uk/file?uri=/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/ageing/bulletins/estimatesoftheveryoldincludingcentenarians/2002to2016/9396206b.xlsx

[Iii] Ukusetshenziswa kabi kwesidingo esingokomBhalo sofakazi ababili ngaphambi kokuthatha isenzo, okuhambisana nokwenqaba ukubika izinsolo zezenzo zobugebengu kwiziphathimandla ezifanele maqondana nokuhlukunyezwa kwezingane, kuholele ekuthini kufakwe ezinye izimo ezimbi ngaphakathi eNhlanganweni. Ukwenqaba ukubika kuziphathimandla ngesisekelo sokuthi lokhu kungaletha isihlamba egameni likaJehova manje sekuba nomthelela ohlukile kulokho okuhlosiwe. Bona https://www.childabuseroyalcommission.gov.au/case-study/636f01a5-50db-4b59-a35e-a24ae07fb0ad/case-study-29.-july-2015.-sydney.aspx  Ama-Original Court Transcript atholakala ngezinsuku 147-153 & 155 atholakala nge-pdf nangefomethi yamagama.

[Iv] Ingcindezi yokugwema hhayi kuphela ngokumelene nomqondo wethu ojwayelekile kepha iphikisana namalungelo abantu ayisisekelo. Kukhona ukuntuleka okuhlukile kokusekelwa okungokomBhalo nangokomlando kwesimo esingenabuntu sokugwema, ikakhulukazi amalungu omndeni.

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  1
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x