Ukuhlola UMathewu 24, Ingxenye 5: Impendulo!

by | Dec 12, 2019 | Kuhlolisisa uMathewu 24 Uchungechunge, Amavidiyo | 33 amazwana

Le manje sekuyividiyo yesihlanu ochungechungeni lwethu kuMathewu 24.

Ngabe uyakubona lokhu kwenqaba komculo?

Ngeke uhlale uthola okufunayo
Kepha uma uzama kwesinye isikhathi, kahle, ungahle uthole
Uthola okudingayo…

Ama-Rolling Stones, akunjalo? Kuliqiniso impela.

Abafundi babefuna ukwazi isibonakaliso sokuba khona kukaKristu, kepha babengeke bakuthole abakufunayo. Babezothola abakudingayo; futhi abakudingayo kwakuyindlela yokuzisindisa kokuzayo. Babezobhekana nosizi olukhulu izwe labo elingakaze libhekane nabo, noma ababezophinde babhekane nalo. Ukusinda kwabo kwakuzodinga ukuthi babone isibonakaliso uJesu abasinika sona, nokuthi banokholo oludingekayo ukulandela imiyalo yakhe.

Ngakho-ke, manje sifika engxenyeni yesiprofetho lapho uJesu aphendula khona ngqo umbuzo wabo, “Konke lokhu kuyokwenzeka nini?” (UMathewu 24: 3; UMark 13: 4; Luke 21: 7)

Ngenkathi wonke ama-akhawunti amathathu ehlukile kwelinye ngezindlela eziningi, wonke aqala ngoJesu ephendula umbuzo ngenkulumo efanayo yokuvula:

“Ngakho-ke nizobona nini…” (UMathewu 24: 15)

“Lapho uzobona ke…” (Maka 13: 14)

"Lapho uzobona ke ..." (Luka 21: 20)

Isandiso esithi “ngakho-ke” noma “lapho” sisetshenziselwa ukukhombisa umehluko phakathi kwalokhu okwandulelayo nalokho okuzayo manje. UJesu useqedile ukubanikeza zonke izexwayiso abazodinga kuze kube manje, kepha asikho kulezi zixwayiso esakha isibonakaliso noma isenzo. UJesu usezobanikeza leso sibonakaliso. UMathewu noMark babhekisa kulo ngokufihlakele kumuntu ongeyena umJuda owayengeke azi isiprofetho seBhayibheli njengomJuda, kepha uLuka ushiya kungabazeki ukuthi lisho ukuthini uphawu lukaJesu oluyisixwayiso.

"Ngakho-ke, lapho ubona into enyanyekayo ebangela incithakalo, njengoba kukhulunywa ngomprofethi uDaniel, emi endaweni engcwele (ofundayo makasebenzise ukuqonda)," (Mt 24: 15)

"Kodwa-ke, lapho ubona into enyanyekayo ebangela incithakalo imi lapho kungafanele (umfundi makasebenzise ukuqonda), khona-ke labo abaseJudiya mabaqale ukubalekela ezintabeni." (Mnu 13: 14)

"Kepha-ke, lapho nibona iJerusalema lizungezwe amabutho akanisile, yazini ukuthi ukusakazeka kwalo sekusondele." (Lu 21: 20)

Kungenzeka ukuthi uJesu wasebenzisa igama elithi, “into enyanyekayo”, ukuthi uMathewu noMarku balandisa, ngoba kumJuda owazi umthetho, uma eyifundile wayizwa ifundwa njalo ngeSabatha, akunakungatshazwa ukuthi kwakunjani "into enyanyekayo ebangela incithakalo."  UJesu ubhekisa emiqulwini kaDaniel umprofethi equkethe izikhombisi eziningi zento enyanyekayo, noma ukuchithwa komuzi nethempeli. (Bheka uDaniel 9:26, 27; 11:31; no-12: 11.)

Sinesithakazelo ikakhulukazi kuDaniel 9: 26, 27 esifundeka ngokwengxenye:

“… Futhi abantu bomholi ozayo bazocekela phansi umuzi nendawo engcwele. Futhi ukuphela kwayo kuzoba ngozamcolo. Futhi kuze kube sekupheleni kuzoba nempi; okunqunywe kuso yizincithakalo… .Ephikweni lezinto ezinengekayo kuzoba khona okhipha incithakalo; kuze kufinyelele ekuqothulweni, lokho okunqunyiwe kuzothululelwa nakulona eliyincithakalo. ”(Da 9: 26, 27)

Singabonga uLuka ngokusicacisela ukuthi isinengiso esibangela incithakalo sisho ukuthini. Singacabanga nje ukuthi kungani uLuka anquma ukungasebenzisi igama elifanayo elasetshenziswa nguMathewu noMark, kepha umbono owodwa uphathelene nezithameli zakhe. Uvula i-akhawunti yakhe ngokuthi: “. . .Nginqume futhi, ngoba ngizilandele ngokunembile zonke izinto kusukela ekuqaleni, ukuze ngikubhalele ngokulandelana okunengqondo, Theophilus omuhle kakhulu. . . ” (Luka 1: 3) Ngokungafani namanye amavangeli amathathu, elikaLuka lalibhalelwe umuntu oyedwa ngokukhethekile. Okufanayo kuya kuyo yonke incwadi yezEnzo uLuka ayivula nge “I-akhawunti yokuqala, Theophilus, ngiyibhale ngazo zonke izinto uJesu aqala ukuzenza nokuzifundisa. ”(IzE 1: 1)

Ukuhlonishwa “okuhle kakhulu” nokuthi incwadi yezEnzo iphetha ngoPawulu eboshiwe eRoma sekuholele ekutheni abanye basikisele ukuthi uTheophilus wayeyisikhulu saseRoma esihlobene nokuqulwa kwecala likaPawulu; kungenzeka ummeli wakhe. Noma ngabe yikuphi, uma ngabe le akhawunti izosetshenziselwa ukuqulwa kwecala lakhe, bekungeke kusize ukunxenxa kwakhe ukubiza iRoma "njengesinengiso" noma "isinengiso". Ukuthi uJesu wabikezela ukuthi iJerusalema laliyohaqwa amabutho kwakuyokwamukeleka kangcono kakhulu ezikhulwini zamaRoma.

UDaniel ubhekisa "kubantu bomholi" kanye "nephiko lezinto ezinengekayo". AmaJuda ayezizonda izithixo nabakhulekeli bezithombe abangamaqaba, ngakho-ke ibutho lamaRoma lamaqaba elalithwele indinganiso yalo yezithombe, ukhozi olunamaphiko olulekiwe oluvimbezele umuzi ongcwele futhi luzama ukungena ngesango lethempeli, lwaluyisinengiso sangempela.

Futhi yini amaKristu ayefanele ayenze lapho uJehova ebona isinengiso esichithayo?

“Khona-ke labo abaseJudiya mababalekele ezintabeni. Umuntu ophezu kophahla lwendlu makangehli ukuzothatha izimpahla endlini yakhe, nomuntu osensimini angabuyi ukuzothatha ingubo yakhe yangaphandle. ”(UMathewu 24: 16-18)

“. . ., khona-ke labo abaseJudiya mabaqale ukubalekela ezintabeni. Umuntu osophahleni lwendlu makangehli noma angene ngaphakathi ukuyokhipha okuthile endlini yakhe; futhi umuntu osensimini makangabuyeli ezintweni ezingemuva ayothatha ingubo yakhe yangaphandle. ” (Marku 13: 14-16)

Ngakho-ke, lapho bebona into enengekayo kufanele babaleke ngokushesha futhi ngokuphuthuma okukhulu. Kodwa-ke, ingabe uyaphawula okuthile okubonakala kuyinqaba ngomyalo uJesu awunikezayo? Masikubheke futhi njengoba uLuka akuchaza:

“Nokho, lapho nibona iJerusalema lihaqwe amabutho akanisile, khona-ke yazini ukuthi ukuchithwa kwalo sekusondele. Lapho-ke abaseJudiya mababalekele ezintabeni, abaphakathi kwalo baphume, abasemaphandleni mabangangeni kulo, ”(Luka 21:20, 21).

Bekufanele bawuthobele kahle kanjani lo myalo? Uphunyuka kanjani emzini osuhaqwe yisitha? Kungani uJesu engabanikanga imininingwane eyengeziwe? Kunesifundo esibalulekile esisitholayo kulokhu. Kuyaqabukela sinalo lonke ulwazi esilufunayo. Lokho uNkulunkulu akufunayo ukuthi simethembe, sibe nokuzethemba ukuthi unomhlane wethu. Ukholo alukho ngokukholelwa ebukhoneni bukaNkulunkulu. Imayelana nokukholelwa kumlingiswa wakhe.

Vele, konke uJesu akubikezela, kwenzeka.

Ngo-66 CE, amaJuda avukela umbuso wamaRoma. UJenene Cestius Gallus wathunyelwa ukuyoqeda ukuhlubuka. Ibutho lakhe lahaqa umuzi futhi lalungisa isango lethempeli ukuba lephulwe ngomlilo. Isinengiso endaweni engcwele. Konke lokhu kwenzeka ngokushesha okukhulu kangangokuba amaKrestu awazange abe nethuba lokubaleka kulelidolobha. Eqinisweni, amaJuda akhungatheka ngejubane lokuqhubekela phambili kwamaRoma kangangokuthi ayekulungele ukuzinikela. Phawula lokhu kulandisa kofakazi bokuzibonela okuvela kusazi-mlando esingumJuda uFlavius ​​Josephus:

"Manje manje kwaba ukuthi ukwesaba okuthe xaxa kuqubuke ekuvukeleni, kangangokuthi abaningi babo babaleka baphuma ngaphandle komuzi, sengathi bazothathwa masinyane; kodwa abantu kulokhu bakudinga isibindi, futhi lapho ingxenye engendawo yomzi yanikela khona, bafika, ukuze bavule amasango, futhi bavume ukuthi uCestius abe ngumxhasi wabo, owayenaye kodwa waqhubeka nokuvimbezela okuncane isikhathi eside, ngokuqinisekile bawuthathile lo muzi; kodwa, ngicabanga ukuthi, ngenxa yokuphambukisa uNkulunkulu ayenakho kakade emzini nendawo engcwele, wayevinjelwe ukuba ayeke impi ngalolo suku.

Kwabe sekwenzeka ukuthi uCestius wayengazi ukuthi abantu ababevinjezelwe impumelelo, nokuthi abantu babenesibindi kangakanani kuye; ngakho-ke wakhumbula amasosha akhe kule ndawo, futhi ngokuphelelwa yithemba lokukuthatha, ngaphandle kokuthola ihlazo, wasula emzini. ngaphandle kwesizathu ezweni. "
(Izimpi ZabaJuda, Incwadi II, izahluko 19, iphe. I-6, 7)

Cabanga nje ngemiphumela ukube uCestius Gallus akazange ahoxiswe. AmaJuda ngabe azinikela futhi nomuzi nethempeli lawo ngabe usindile. UJesu wayezoba umprofethi wamanga. Ngeke kwenzeke njalo. AmaJuda ayengeke abalekele ukulahlwa iNkosi eyakumemezela phezu kwabo ngokuchitha lonke igazi elilungile kusukela ku-Abela kuye phambili, kuze kube segazini lakhe uqobo. UNkulunkulu wayebahlulele. Kuzokhishwa isigwebo.

Ukubuyela emuva ngaphansi kukaCestius Gallus kwagcwalisa amazwi kaJesu.

“Eqinisweni, ukube lezo zinsuku azifinyezwanga, akukho nyama ebiyosinda; kodwa ngenxa yabakhethiweyo lezo zinsuku ziyofinyezwa. ” (Mathewu 24:22)

“Eqinisweni, ukube uJehova ubengazifinyelelanga lezozinsuku, bekungeke kusindiswe nyama. Kepha ngenxa yabakhethiweyo abakhethile, uzifinyezile izinsuku. ”(UMark 13: 20)

Phawula futhi ukufana nesiprofetho sikaDaniel:

"… Ngaleso sikhathi abantu bakho bayophunyuka, wonke umuntu otholakala ebhalwe phansi encwadini." (UDaniel 12: 1)

Isazi-mlando esingumKristu u-Eusebius uloba ukuthi balisebenzisa lelo thuba babalekela ezintabeni zaya edolobheni lasePella nakwezinye izindawo ezingaphesheya komfula iJordani.[i]  Kepha ukuhoxa okungaqondakali kubonakala kunomunye umphumela. Kwaqinisa amaJuda, ahlukumeza ibutho lamaRoma elalihlehla futhi anqoba kakhulu. Ngakho-ke, lapho amaRoma ekugcineni ebuya ezovimbezela umuzi, akuzange kukhulunywe ngokuzinikela. Esikhundleni salokho, uhlobo oluthile lokuhlanya lubambe abantu abaningi.

UJesu wabikezela ukuthi usizi olukhulu luzokwehlela laba bantu.

“. . .Ngokuba lapho kuyakuba-khona usizi olukhulu olungazange lube-khona kwasekuqaleni kwezwe kuze kube-manje nolungasayikuba-khona. ” (Mathewu 24:21)

“. . .Ngokuba lezo zinsuku ziyoba izinsuku zosizi olungazange lube-khona kwasekuqaleni kokudalwa uNkulunkulu akudalile kuze kube yileso sikhathi, olungasayikuphinde lube khona. ” (UMarku 13:19)

“. . Ngoba kuzakuba khona usizi olukhulu emhlabeni lolaka kulabantu. Bayokuwa ngosiko lwenkemba bathunjelwe ezizweni zonke; . . . ” (Luka 21:23, 24)

UJesu wasitshela ukuthi sisebenzise ukuqonda futhi sibheke iziprofetho zikaDaniyeli. Okukodwa kuhambelana nesiprofetho esihilela usizi olukhulu noma njengoba uLuka ekubeka, usizi olukhulu.

"... Futhi kuyakuba nesikhathi sokuhlupheka esingakaze sibe khona kusukela lapho kwaba khona isizwe kuze kube yileso sikhathi…." (UDaniel 12: 1)

Lapha kulapho izinto zidilika khona. Labo abane-penchant yokufuna ukubikezela ikusasa bafunda okuningi kumagama alandelayo kunokuba kukhona. UJesu wathi usizi olunjalo “aluzange lwenzeke kusukela ekuqaleni kwezwe kuze kube manje, cha, futhi ngeke kuphinde kwenzeke.” Bacabanga ukuthi usizi olwehlela iJerusalema, noma lwalunjalo, aluqhathaniswa nobukhulu kulokho okwenzekile ezimpini zezwe zokuqala nezesibili. Bangakhomba nasekuQothulweni Kwesizwe okuthi, ngokombhalo, kubulale ama-6 amaJuda ayisigidi; isibalo esikhulu kunesafa ngekhulu lokuqala eJerusalema. Ngakho-ke, bacabanga ukuthi uJesu wayekhuluma obunye usizi olukhulu kakhulu kunalokho okwenzeka eJerusalema. Babheke kusambulo u-7: I-14 bekungukuthi uJohane ubona isixuku esikhulu simi phambi kwesihlalo sobukhosi ezulwini futhi sitshelwa yingelosi, “Yilaba abaphuma osizini olukhulu…”.

“Hawu! Bababaza. Bheka! Kusetshenziswe wona lawo magama— “usizi olukhulu” —ngakho-ke kumele kubhekiswe emcimbini ofanayo. Bangani bami, bafowethu nodadewethu, lokhu kungukucabanga okungazinzile okungakhelwa kukho ukugcwaliseka okungokwesikhathi sokugcina. Okokuqala, uJesu akasebenzisi umunci ocacile lapho ephendula umbuzo wabafundi. Akayibizi “the usizi olukhulu ”njengokungathi lunye kuphela. Kungumane "usizi olukhulu".

Okwesibili, ukuthi ibinzana elifanayo lisetshenziswe kusAmbulo akusho lutho. Ngaphandle kwalokho, kuzofanele sibophe kule ndima kusuka kusAmbulo futhi:

“'Noma kunjalo, ngikubopha lokhu, ukuthi ubekezelela lowo wesifazane uJezabeli, ozibiza ngokuthi ungumprofethikazi, futhi ufundisa futhi adukise izigqila zami ukuba ziphinge futhi zidle izinto ezihlatshelwe izithombe. Futhi ngamnika isikhathi sokuphenduka, kepha akazimisele ukuphenduka ebufebeni bakhe. Bheka! Sengizomphonsa embhedeni ogulayo, nalabo abaphingayo naye usizi olukhulu, ngaphandle kokuthi baphenduke ezenzweni zakhe. ”(Isambulo 2: 20-22)

Kodwa-ke, labo abagqugquzela umbono wokugcwaliseka kwesibili, okukhulu bazokhomba eqinisweni lokuthi lolu sizi olukhulu alusoze lwenzeka futhi. Babezocabanga-ke ukuthi njengoba izinsizi ezimbi kakhulu kunalezo ezehlela iJerusalema zenzekile, kumele ukuthi ubekhuluma ngento enkulu kakhulu. Kepha bamba umzuzu. Bayakhohlwa umongo. Umongo ukhuluma ngosizi olulodwa kuphela. Akukhulumi ngokugcwaliseka okuncane nokukhulu. Akukho lutho olukhombisa ukuthi kukhona ukugcwaliseka okuthile okufanekiselwa. Umongo ucace bha. Bheka futhi la mazwi kaLuka:

“Kuyakuba khona usizi olukhulu ezweni nolaka phezu kwalaba bantu. Bayakuwa ngosiko lwenkemba bathunjelwe ezizweni zonke ”. (Luka 21:23, 24)

Ikhuluma ngamaJuda, inkathi. Futhi yilokho kanye okwenzeka kumaJuda.

“Kodwa lokho akunangqondo,” abanye bazosho. "Isikhukhula sikaNowa sasinosizi olukhulu kunaleso esenzeka eJerusalema, ngakho-ke amazwi kaJesu abe yiqiniso kanjani?"

Mina nawe asiwasho lawo mazwi. UJesu washo lawo mazwi. Ngakho-ke, lokho esicabanga ukuthi akushoyo akubalwa. Kufanele sithole ukuthi wayeqonde ukuthini. Uma samukela umbono wokuthi uJesu ngeke aqambe amanga noma aziphikise, khona-ke kufanele sibheke ngokujule kancane ukuxazulula ukungqubuzana okubonakalayo.

UMathewu ubhala ngaye ethi, “kuzoba nosizi olukhulu olungakaze lube khona selokhu kwaqala umhlaba”. Umuphi umhlaba? Umhlaba wesintu, noma umhlaba wobuJuda?

UMark uqoka ukuhumusha amazwi akhe ngale ndlela: “Usizi olungakaze lube khona kusukela ekuqaleni kokudalwa.” Yimuphi indalo? Ukudalwa komkhathi? Ukudalwa komhlaba? Ukudalwa komhlaba wesintu? Noma ukudalwa kwesizwe sakwa-Israyeli?

UDaniel uthi, "isikhathi sokuhlupheka esingakaze sibe khona selokhu kwaba khona isizwe" (Da 12: 1). Siphi leso sizwe? Noma yisiphi isizwe? Noma isizwe sakwa-Israyeli?

Ukuphela kwento esebenza, evumela ukuthi siqonde amazwi kaJesu njengoba enembile futhi eyiqiniso ukwamukela ukuthi ubekhuluma ngaphakathi kwengqikithi yesizwe sakwa-Israyeli. Ngabe usizi olwabafikela lube lubi kakhulu kunabo njengesizwe ababekhe babhekana nalo?

Zahlulele. Nayi imininingwane ephezulu kakhulu:

Ngenkathi uJesu ethathwa ukuba abethelwe esiphambanweni wema isikhashana wathi kwabesifazane ababemkhalela, “Madodakazi aseJerusalema, musani ukungikhalela mina, kodwa zikhaleleni nina kanye nabantabenu. (Luka 23: 28). Wayekwazi ukubona izinto ezimbi ezazizokwehlela idolobha.

Ngemuva kokuthi uCestius Gallus ehlehlile, kwathunyelwa omunye uGeneral. UVespasian wabuya ngo-67 CE futhi wabamba uFlavius ​​Josephus. UJosephus wathola ukuthandwa ngumphathi ngokubikezela ngokunembile ukuthi uzoba yi-Emperor okuyinto ayenza eminyakeni emibili kamuva. Ngenxa yalokhu, uVespasian wammisa endaweni ehloniphekile. Ngalesi sikhathi, uJosephus wenza irekhodi elibanzi ngempi yamaJuda / yamaRoma. Njengoba amaKristu ayehambe ngokuphepha ngo-66 CE, sasingekho isizathu sokuba uNkulunkulu agodle. Idolobha laba nesiyaluyalu ngamaqembu ezigelekeqe, abashisekeli abanodlame nezinswelaboya ezidala ukucindezeleka okukhulu. AmaRoma awazange abuyele eJerusalema ngqo, kepha agxila kwezinye izindawo ezinjengePalestine, iSyria ne-Alexandria. Izinkulungwane zamaJuda zafa. Lokhu kuchaza uJesu exwayisa labo abaseJudiya ukuba babaleke lapho bebona isinengiso. Ekugcineni amaRoma afika eJerusalema futhi azungeza umuzi. Labo abazama ukuphunyuka ekuvinjezelweni babanjwa ngabashisekeli futhi banqunywa umphimbo, noma amaRoma ababebethela esiphambanweni, cishe ama-500 ngosuku. Indlala yahlasela lo muzi. Kwakunenxushunxushu nezinxushunxushu nempi yombango ngaphakathi edolobheni. Izitolo obekufanele zibagcine iminyaka zashiswa ngamabutho amaJuda aphikisayo ukugcina olunye uhlangothi zingabi nazo. AmaJuda angena ekudleni kwabantu. UJosephus ubhala lowo mbono wokuthi amaJuda enza okungaphezu kokulimaza amaRoma. Cabanga uhlala ngaphansi kwalolo sizi usuku nosuku, kubantu bakho. Lapho amaRoma ekugcineni engena kulo muzi, aqala ukuhlanya abulala abantu ngokungakhethi. Kusinde amaJuda angaphansi koyedwa kwabayishumi. Ithempeli lashiswa yize uTitus ayala ukuba lilondolozwe. Lapho uTitus ekugcineni engena edolobheni futhi ebona izinqaba, wabona ukuthi ukube babebambisene babengavimba amaRoma isikhathi eside kakhulu. Lokhu kwamenza wathi ngokunengqondo:

“Sibe noNkulunkulu ngokuqinisekile ukuba khona kwethu kule mpi, futhi akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwalokho owakhipha amaJuda ngaphansi kwalezi zinqaba; ngoba yini izandla zabantu, noma imiphi imishini, engenza ukubhuqa lemibhoshongo![Ii]

U-Emperor wabe eseyalela uTitus ukuba ashubise idolobha phansi. Ngakho-ke, amazwi kaJesu mayelana netshe elalingashiywanga phezu kwetshe agcwaliseka.

AmaJuda alahlekelwa yisizwe sawo, ithempeli lawo, ubupristi bawo, zabo amarekhodi, ubunikazi bawo uqobo. Ngempela lolu kwakuwusizi olwedlula lonke olwake lwenzeka esizweni, lwedlula ngisho nokudingiselwa eBhabhiloni. Akukho okufana nakho okuyophinde kwenzeke kubo. Asikhulumi ngamaJuda ngamanye, kepha isizwe okwakungabantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo baze babulala indodana yakhe.

Sifundani kulokhu? Umbhali wamaHeberu uyasitshela:

“Ngoba uma senza isono ngamabomu ngemva kokuthola ulwazi olunembile lweqiniso, awusekho umhlatshelo wezono osele, kodwa kukhona ukulindelwa okuthile okwesabekayo kokwahlulelwa nentukuthelo evuthayo ezodla labo abaphikisayo. Noma ngubani oweqe umthetho kaMose ufa ngaphandle kozwelo ngobufakazi bababili noma abathathu. Ucabanga ukuthi umuntu uzofanelwa ukujeziswa okukhulu kangakanani onyathele iNdodana kaNkulunkulu futhi othathe njengenani elijwayelekile igazi lesivumelwano angcweliswa ngalo, futhi othukuthelise umoya womusa ongafanelwe ngendelelo? Ngoba siyamazi Lowo owathi: “Impindiselo ingeyami; Ngizobuyisela mina. ” Abuye athi: “UJehova uyokwahlulela abantu bakhe.” Kuyesabeka ukuwela ezandleni zikaNkulunkulu ophilayo. ” (Hebheru 10: 26-31)

UJesu unothando futhi unesihe, kepha kufanele sikhumbule ukuthi ungumfanekiso kaNkulunkulu. Ngakho-ke, uJehova unothando nesihe. Simazi ngokwazi iNdodana yakhe. Kodwa-ke, ukuba ngumfanekiso kaNkulunkulu kusho ukuveza zonke izimfanelo zakhe, hhayi nje kuphela lezo ezifudumele, nezingacacile.

KuSambulo uJesu uvezwa njengeNkosi eyiqhawe. Lapho INguqulo Yezwe Elisha ithi: “'Impindiselo ingeyami; Ngizobuyisela mina ', kusho uJehova ”, akuhumushi kahle isiGreki. (Roma 12: 9) Lokho elikushoyo empeleni ukuthi, “'Impindiselo ingeyami; Ngizobuyisela ', isho iNkosi. ” UJesu akahlali eceleni, kepha uyithuluzi uBaba alisebenzisayo ukuphindisela. Khumbula: indoda eyamukela izingane ezincane ezandleni zayo, futhi yakha isiswebhu ngezintambo futhi yaxosha ababolekisa ngemali ethempelini — kabili! (Mathewu 19: 13-15; Marku 9:36; Johane 2:15)

Lithini iphuzu lami? Angikhulumi noFakazi BakaJehova kuphela manje, kodwa nayo yonke inkolo ezwa ukuthi uhlobo lwayo lobuKristu yilolo uNkulunkulu olukhethe njengolwakhe uqobo. OFakazi bakholelwa ukuthi inhlangano yabo iyona kuphela ekhethwe uNkulunkulu kulo lonke eLobukholwa. Kepha kungashiwo okufanayo kuwo wonke amanye amahlelo alapho. Ngamunye ukholelwa ukuthi eyabo inkolo yeqiniso, uma kungenjalo kungani beyohlala kuyo?

Noma kunjalo, kunento eyodwa sonke esingavumelana ngayo; into eyodwa engenakuphikwa kubo bonke abakholwa yiBhayibheli: ukuthi isizwe sakwa-Israyeli sasingabantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo kubantu bazo zonke izizwe emhlabeni. Eqinisweni, kwakuyisonto likaNkulunkulu, ibandla likaNkulunkulu, inhlangano kaNkulunkulu. Ingabe lokho kwabasindisa osizini olwesabekayo kakhulu ongalucabanga?

Uma sicabanga ukuthi ubulungu bunamalungelo abo; uma sicabanga ukuthi ukuhlangana nenhlangano noma isonto kusinikeza ikhadi elikhethekile lokuphuma ejele. lapho-ke siyazikhohlisa. UNkulunkulu akazange nje ajezise abantu abathile esizweni sakwa-Israyeli. Wasusa isizwe; asuse ubunikazi bawo bozwe; bashisa idolobha labo phansi kwangathi kungathi uzamcolo ukhukhumele njengoba nje uDaniel abikezela; wabenza ipharadesi. “Kuyesabeka ukuwela ezandleni zikaNkulunkulu ophilayo.”

Uma sifuna ukuthi uJehova asimamoshele kahle, uma sifuna ukuthi iNkosi yethu, uJesu isisukumele, khona-ke kufanele sizimele ngokufanele futhi siyiqiniso kungakhathalekile ukuthi thina siphi izindleko.

Khumbula lokho uJesu asitshela khona:

“Ngakho-ke, wonke umuntu ovuma ukuba munye nami phambi kwabantu, nami ngizovuma ukuba munye naye phambi kukaBaba osezulwini; kodwa noma ngubani ongiphika phambi kwabantu, nami ngiyomphika phambi kukaBaba osezulwini. Ungacabangi ukuthi ngizele ukubeka ukuthula emhlabeni; Angizelanga ukubeka ukuthula, kodwa inkemba. Ngoba ngize ukubangela ukwahlukana, umuntu amelane noyise, nendodakazi imelane nonina, nonkosikazi osemncane amelane noninazala. Ngempela, izitha zomuntu kuzoba ngabantu bendlu yakhe. Lowo othanda kakhulu uyise noma umama kunami akangifanele; nothanda indodana noma indodakazi yakhe kunami akangifanele. Futhi noma ngubani ongasemukeli isigxobo sakhe sokuhlushwa futhi angilandele, akangifanele. Lowo othola umphefumulo wakhe uyolahlekelwa nguwo, olahlekelwa ngumphefumlo wakhe ngenxa yami uyowuthola. ”(UMathewu 10: 32-39)

Yini esisele ukuxoxa ngoMathewu 24, uMarko 13, noLuka 21? Kuningi kakhulu. Asikhulumanga ngezibonakaliso elangeni, enyangeni nasezinkanyezini. Asikhulumanga ngokuba khona kukaKristu. Sithinte isixhumanisi abanye abanomuzwa wokuthi sikhona phakathi 'kosizi olukhulu' okukhulunywe ngalo lapha kanye 'nosizi olukhulu' olulotshwe kusAmbulo. O, futhi kukhona nokukhulunywa okukodwa “kwezikhathi ezimisiwe zezizwe”, noma “izikhathi zabezizwe” ezivela kuLuka. Konke lokho kuzoba isihloko sevidiyo yethu elandelayo.

Ngibonga kakhulu ngokubuka nangokusekelwa kwakho.

_______________________________________________________________

[i] I-Eusebius, Umlando we-Orthodoxastical, I-III, i-5: 3

[Ii] Izimpi ZamaJuda, Isahluko 8: 5

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.

  Ukuhumusha

  Ababhali

  Izihloko

  Imibhalo yenyanga

  Izigaba

  33
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x