“Umngane weqiniso ubonisa uthando ngaso sonke isikhathi.” - IzAga 17:17

 [Kusukela ku-ws 11/19 p.2 Isigaba sokufunda 44: Disemba 30 - Januwari 5, 2020]

Kungani indatshana ingenakuba nesihloko esithi “Ungabakha kanjani ubungane obuqinile”? Yini engeza iziqu "ngaphambi kokuba kufike ukuphela ”? Kusebenza kuphela ukwenza lo mbhalo ofundwayo ubonakale njengomzamo ofihliwe wokwethusa ofakazi ukuthi bahlale eNhlanganweni ngoba ukuphela kuyeza. Akufanele yini sakhe ubungani ngoba sifuna abangani futhi sifuna nokuba abangane kwabanye ukuze sibasize? Ngempela akulungile ukwakha ubungane ngenhloso engafanele, ngoba nje “ukuphela” kuyeza? Lokho akusibo ubungani beqiniso.

Esikhundleni sokuphathwa esithombeni (noma kwevidiyo) yabafowethu nodadewethu abacashe endaweni efihlekile, noma ehlathini njengoba kade senza esikhathini esidlule esedlule, kulokhu kubonakala ngathi sikhuphukile emhlabeni! Kulesi sihloko thina esikhundleni siphathwe esithombeni sabafowethu nodadewethu abacashe egumbini lokulala. Yiziphi izizathu ezikhona ezingokomibhalo noma ezinengqondo zalokhu kuvezwa? Kodwa-ke, ngokuqinisekile basebenza njengamaqhinga okwesabisa. Ngabe yinhloso yezinhlangano lezo? Ukuthi kungani amaKristu eqiniso kungadingeka afihle akusikiselwanga noma kuchazwe emibhalweni ehlobene kahle ne-Amagedoni.

Funda kuJeremiya.

Ikhuluma ngoJeremiya, lesi sihloko sithi, "Empeleni, uveze imizwa yakhe kunobhala wakhe othembekile uBharuki futhi ekugcineni kithi". (Isigaba.3). Kuliqiniso, ngaphandle kwalokho uBharuki wayengabhala kanjani phansi umyalezo kaJehova awunikezwa u-Israyeli ngoJeremiya. Kepha umbono wokuthi uJeremiya wathululela imizwa yakhe kuBharuki mathupha uwedwa. Wayengakwenza, kepha zonke izingxoxo ezirekhodiwe noBharuki kwakungukudlulisa izexwayiso zikaJehova kuye ukuze azidlulisele kwabanye noma azibhale.

"Singacabanga kahle ukuthi njengoba uBharuki ebhala udaba olwalumnandi lukaJeremiya, bobabili baba nothando olukhulu nokuhloniphana". Futhi, enye ingcezu enhle yokuqagela engaqinisekiswanga noma iphikiswe irekhodi lemibhalo. Ingabe kunendaba ongayibuza? Yebo, kubaluleke kakhulu. Njengoba abaningi babafundi bethu abavukile bazi, yingoba sizenzile ngokwethu ngasikhathi sinye, njengoba abanye beqhubeka benza nanamuhla. Besingakholelwa yini ukuthi lokhu okuqanjiwe njengeqiniso ngoba kuvela eNhlanganweni? Ngokufanayo nanamuhla, abaningi baphinda ibinzana elilandelayo njengesiqubulo esithi, “siphila ezinsukwini zokugcina” ngenxa yokuthi ilungu leNdikimba Ebusayo lisho kanjalo enkulumweni, noma umbonisi wesifunda asho lokho ngesikhathi evakashele, noma INqabayokulinda yahlela ukuba kufundwe isihloko se-Nqabayokulinda ngaleso sihloko.

Futhi kungukuzenzisa okukhulu kwenhlangano ukupenda isithombe esikhanya kangaka sobungani esingazi nokuthi sikhona, ukusekela i-ajenda yengqikithi yalesi sihloko sokufunda. Kodwa ngakolunye uhlangothi encwadiniIzwi likaNkulunkulu kithina ngoJeremiya”(2010), siveza isithombe esimnyama sikaBharuki, futhi ngokuqagela okuphelele. Nazi izibonelo ezimbalwa lapho kunokuningi okutholakalayo:

"Ukuthi yiziphi izinkathazo zikaBharuki, kungenzeka waphathelene nodumo nodumo ” Isahluko 9 isigaba 4. (Ukuqagela ngokugqamile)

“Izinto ezinkulu” uBaruki ayekhuluma ngazo—noma ukuthola udumo olwengeziwe enkantolo yasebukhosini noma ukuchuma ngokwezinto ezibonakalayo—izikhwepha kwaba yize. ” Isahluko 9 isigaba 5. (Ukuqagela ngokugqamile)

"“Izinto ezinkulu” zikaBharuki kungenzeka ukuthi ufake ukuchuma ngokwezinto ezibonakalayo ”. Isahluko 9 isigaba 6. (Ukuqagela ngokugqamile)

Mhlawumbe ukufakwa okubi kakhulu kulapha eSahlukweni 9 isigaba 3 lapho sithi “Isizathu esenza uBharuki abe nomuzwa wokuthi 'wayengenandawo yokuphumula' ngenkathi ebhala amazwi kaJeremiya angokwesiprofetho sasingewona umsebenzi uqobo. Kwakungumbono wakhe uqobo wokuthi kwakubonakala kukuhle kangakanani — okwakuse enhliziyweni yakhe. Ezimisele ngokuzifunela “izinto ezinkulu”, uBharuki wakhohlwa izinto ezibaluleke kakhulu, eziphathelene nokwenza intando yaphezulu. ”

Le ncazelo yesimo senhliziyo sikaBharuki ifana nokubulawa komuntu ngaphandle kwesizathu noma ubufakazi obuzovela enkantolo.

Ngempela, singacabanga ngokulingana ukuthi umuzwa wokuntuleka kwendawo yokuphumula wawubangelwa isabelo sakhe esiyingozi kanye nemibandela eyayimzungezile. Ngaphezu kwalokho, ukuthi uJehova wayekhathazekile ukuthi uBharuki wayekhathala futhi wamxwayisa ngenkathi esabona futhi efisa izinto ezibaluleke kakhulu. Kwaba ukuthi intshiseko nokukholwa kwakhe kudinga nje ukuvuselelwa kabusha.

Ingabe ukucabanga kwethu kunasisekelo esingcono kunokuphikisana nokuqagelwa kokushicilelwa kwe-Nqabayokulinda? Yebo, ngesisekelo sokuqagela kweNhlangano nangendlela abantu abasabela ngayo ezimweni ngokujwayelekile akunakwenzeka ukuthi uBharuki wasabela ngokushesha eselulekweni ngabe “ukhohliwe ukubona izinto ezibaluleke kakhulu", njengoba babeyoyeka ukubaluleka kuye ngakho-ke kungenzeka ukuthi babecasulwe kalula.

Okungenani lokhu kugwema ukwahlulela uBharuki ngokhahlo lapho kungekho bufakazi emibhalweni yokuthi kufanele simuhlulele ngesihluku esingaka.

Lokhu kukhombisa ngokusobala ukuthi iNhlangano ibeka kanjani izinto zayo futhi icaze njalo. Kuyabonakala futhi ukuthi lokhu ukwenza ukuze ihambisane ne-ajenda yayo kunokuba kunamathele eqinisweni leBhayibheli, ngoba kungabhebhethekisa isimo. Ngokwesisekelo salezi zingcaphuno ezisencwadini kaJeremiya, kuyaphikisana neNhlangano ukuphakamisa ukuthi uBharuki noJeremiah babenobungane obuhle kule ndaba yeSifundo Se-Nqabayokulinda.

Ngempela, emabandleni amaningi labo abaye babhekwa njengaba “ukukhohlwa izinto ezibaluleke kakhulu ” weNhlangano, njengalabo abathola ukuqeqeshwa kwezwe ukuze bathole umsebenzi ozobenza bakwazi ukondla imindeni yabo ngokunethezeka, imvamisa kubhekwa njengabantu ababi ngamalungu ebandla alungile kakhulu futhi bagwemeke ngokufanele, futhi bangabi abangane abaseduze babo. Ngakho-ke iNhlangano ingamsebenzisa kanjani ngokuzumayo uBaruki njengesibonelo?

Ngokwesifinyezo esihle sobuzenzisi beNhlangano nokukhululeka okuncane, kungani ungabheki “Hlela ikusasa, NjengeNdikimba Ebusayo ” ?

“Ukuxhumana Kwenhliziyo Nezinhliziyo”

Isigaba 9 sithi “UJesu wakhombisa ukuthi ubethemba abangane bakhe ngokukhuluma nabo ngokukhululekile. (Johane 15:15) Singamlingisa ngokuhlanganyela injabulo yethu, izinto ezisikhathazayo nokudumazeka kwethu nabanye. ”

Njengoba kunikezwe ukuthi lokhu kusikisela kuvelaphi, iNhlangano ifana kanjani neziphakamiso zayo?

Isibonelo, ingabe iNhlangano iyakhombisa ukuthi bayawethemba amalungu abo ngokuxhumana nabo ngokukhululekile? Ngabe amalungu ebandla ayakwazi ukufinyelela “Yalusa Umhlambi KaNkulunkulu” Isibonelo, incwadi yabadala, ukuze bazi ukuthi bazosingathwa kanjani ekomitini lezokwahlulela?

Ngabe iNhlangano ifike yahlanzeka mayelana namacala ahlala enzelwa wona yilawo angavikelwa ngabadala ekuhlukunyezweni ngokocansi kwezingane?

Ngabe bake batshela amabandla ngokukhululekile ukuthi bakhokha izigidi ezinhlawulweni zasenkantolo kanye nokubanxephezela labo abahlukunyezwayo? Cha, kufihliwe, noma kuma-akhawunti abo ashicilelwe esidlangalaleni.

Ngabe basho nje obala ukuthi i-Australia Royal High Commission in Ukuhlukunyezwa Kwezingane kanye nokuhlolwa kukaGeoffrey Jackson?

Baxolisile yini ngokudukisa umhlambi cishe ngo-1975 kwaba unyaka ka-Amagedoni owawuzofika? Cha, esikhundleni salokho basola umhlambi (ngokukholwa kwabo!).

Eminye imicabango nayo idinga ukunikezwa umusho wesibili. Ngaphakathi eNhlanganweni kuphephile noma kuwumqondo omuhle ukuxoxa ngenjabulo yethu yokuqonda umbhalo ngendlela ehlukile nenembayo kulokho okufundiswa yiNhlangano ?; noma kuhle ukuthi sabelane ngezinto ezisikhathazayo mayelana nezimfundiso ezithile zeNhlangano; noma ukudumazeka kwethu ngeArmagedoni engezi okwamanje, futhi mhlawumbe kufanele sibhekane nempilo ewohloka noma ukuguga kulesi simiso sezinto, esasiholelwe ukuthi singakulindeli. Thululela noma imiphi yale mizwa kunoma yimuphi ufakazi ongavuki kungaholela ekubikeni kwabadala nokumenywa ukuba avele phambi kwekomidi lokwahlulela.

Lesi sithombe esingenhla esigabeni 10 sibonisa ukuthi abangane abahle basebenza ndawonye enkonzweni. Kodwa-ke, njengoba sonke sazi, abangane abahle bangenza okungaphezulu kwalokhu, kepha akukho kulezi zinto eziphakanyisiwe.

Izigaba 13-16 zisikhuthaza ngokufanelekile ukuthi sizame ukugxila ezicini ezinhle kunezici ezingezinhle zabangane bethu. Lokhu, noma kunjalo, akufanele kufake ukunaka amaphutha amakhulu.

Ngemuva kokuchitha yonke i-athikili igcizelela ukuthi uJeremiya wayengumngane osondele kaBharuki, kwavele kwavela lokhu okusho ukuthi u-Ebhedi-Meleki wayengumngane kaJeremiya. Mhlawumbe iNhlangano inethemba lokuthi ngeke ulubone ushintsho lwento yokuqagela!

Akukho ukusekelwa kwemibhalo ngokubuka kwabo. Eqinisweni, akunakwenzeka ukuthi uJeremiya wayengumngane osondele, uma u-Ebhedi-Meleki ekhuluma ngoJeremiya ngokuthi “uJeremiya umprofethi” ngendlela ehlelekile. U-Ebhedi-Meleki futhi wasebenzisa ububele besintu obujwayelekile ukuphikisana nokuthi uJeremiya akhishwe emthonjeni. Ngaphezu kwalokho, uJeremiya 39: 15-18 uthi “Hamba, uthi ku-Ebhedi-meleki umEthiyopiya, ”. Akusho ukuthi "kufanele usho kumngani wakho, u-Ebhedi-Meleki".

Noma kunjalo, lokho akuzange kumvimbele uJeremiya ukuba adlulise umyalezo kaJehova wokuthi u-Ebhedi-Meleki wayezophunyuka ekubhujisweni kweJerusalema nokuphila kwakhe. Ngokucabanga ukuthi u-Ebhedi-Meleki wayephethe indlu yeNkosi uZedekiya, uNebukadinesari wayengeke ambulale. Yize kunjalo, uSeraya umpristi oMkhulu nabanye abafana no-Ebhedi-Meleki babulawa ngokusho kweyesi-2 AmaKhosi 25: 18-21. Kuyathakazelisa ukuthi indinyana kaJeremiya 39: 15-18 isemuva kokucashunwa kafushane kwezigameko zokulandisa okukweyesi-2 AmaKhosi 25. Lokhu kubonakala kusebenza njengesiqinisekiso sokuthi u-Ebhedi-Meleki noBharuki basinda ngenkathi iningi labo elalizungezile lingazange.

Isigaba sokugcina sizama ukunikeza esinye isizathu sokwenza abangane kuphela eNhlanganweni futhi singabethembi bonke abanye lapho sithi “Kumele sizimisele ukwakha futhi silondoloze ubudlelwane obuqinile nabafowethu nodadewethu manje. Ngani? Ngoba izitha zethu zizozama ukusihlukanisa ngamanga nangamanga. Bazozama ukusiguqula omunye komunye ”.

Akunasidingo sokuthi abaphikisi kanye nezitha zeNhlangano bazame ukwehlukanisa ngamanga nangamanga. Iqiniso nolwazi oluqondile luzokwenza (futhi kwenziwa) kakhulu kunalokho.

Ekuphetheni

Kuhle ukwenza abangane nabangane abahlala isikhathi eside kulokho. Kepha isizathu esinikezwe yile ndatshana ye-Nqabayokulinda sokwenza abangane sinamaphutha ajulile. Kubukeka kungumzamo ocashile wokuthusa abazalwane nodade ukuthi benze abangani nabangabo kuphela abangabo phakathi kofakazi abakanye nabo, konke lokhu ngoba ngombono weNhlangano kuthiwa ukuphela sekusondele, nokho lesi yisikhathi uJesu athi asisazi.

I-athikili ye-Nqabayokulinda ayisiwona umzamo oqotho noma owusizo ngokwanele, ukusiza labo abangase balwe ngezizathu eziningi zokwenza abangane abanjengo amahloni. Umuntu akabenzi abangane beqiniso ngokuchitha isikhathi nabo enkonzweni yasensimini. Ngaphezu kwalokho, abangane beqiniso ngeke bakugweme ngoba nje unquma izinkolelo eziningi owawukade unazo zinephutha elikhulu.

Nakulokhu futhi, ukuze sizuze ngokweqiniso kunoma yini okuyi-athikili yokufunda kufanele sikhiphe lonke uhlelo lweNhlangano olulelwelwe ngalo. Isomiso endaweni ebizwa ngokuthi yipharadesi elingokomoya iyaqhubeka.

 

 

 

UTadua

Imibhalo kaTadua.
    7
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x