Ukusetshenziswa kokuqala kukaMoya oNgcwele

Ukukhulunywa okokuqala kukaMoya oNgcwele kusekuqaleni kwebhayibheli, kubeka indawo yokusetshenziswa kwayo kuwo wonke umlando. Siyithola ekulandiseni kweNdalo kuGenesise 1: 2 lapho sifunda khona ukuthi “Manje umhlaba wawungenakubumba futhi unodoti futhi kwaba khona ubumnyama phezu kotwa lwamanzi; futhi amandla kaNkulunkulu asebenzayo ayehambahamba ngapha nangapha kwamanzi ”.

Ngenkathi i-akhawunti ingayivezi ngokuqondile, singaphetha ngokunengqondo ukuthi yayisetshenziselwa ukudala zonke izinto, njengakuGenesise 1: 6-7 lapho sifunda khona: “UNkulunkulu waqhubeka wathi: “Makube khona umkhathi phakathi kwamanzi futhi kuhlukaniswe phakathi kwamanzi namanzi.” 7 Khona-ke uNkulunkulu wenza umkhathi wahlukanisa phakathi kwamanzi okufanele abe ngaphansi komkhathi namanzi okufanele abe ngaphezu komkhathi. Kwaba njalo ”.

UJoseph, uMose noJoshuwa

UGenesise 41: 38-40: Lokhu kulandisa kusazisa ukuthi ukuhlakanipha kukaJosefu kwaqashelwa kanjani,Ngakho uFaro wathi ezincekwini zakhe: “Angatholakala yini omunye umuntu onjengalo onomoya kaNkulunkulu?” 39 Ngemva kwalokho uFaro wathi kuJosefa: “Njengoba uNkulunkulu ekwazisile konke lokhu, akekho noyedwa ohlakaniphile futhi ohlakaniphe njengakho. 40 Wena ngokwakho uzophatha indlu yami, futhi bonke abantu bami bazokulalela ngokuphelele. Esihlalweni sobukhosi kuphela engizakuba mkhulu kunawe ”. Kwakungenakuphikwa ukuthi uMoya kaNkulunkulu wawuphezu kwakhe.

Ku-Eksodusi 31: 1-11 sithola ukuthi le ndaba iphathelene nokwakhiwa kwetabernakele lapho ushiya iGibhithe, uJehova enikeza ama-Israyeli athile noMoya wakhe oNgcwele. Lokhu bekwenzelwa umsebenzi othile ngokwentando yakhe, njengoba kwakhiwa itabernakele ngokwakhiwa kwakhe. Isithembiso sikaNkulunkulu kwaba, “Ngizomgcwalisa ngoMoya kaNkulunkulu ngobuhlakani nangokuqonda nangolwazi nangalo lonke uhlobo lobuciko”.

UNumeri 11: 17 uqhubeka nokulandisa kukaJehova etshela uMose ukuthi uzodlulisela omunye womoya ayewunike uMose kulabo abazosiza uMose ekuholeni u-Israyeli. "Futhi kuzofanele ngisuse omunye umoya okuphezu kwakho uwubeke phezu kwabo, futhi bazokusiza ekuthwaleni umthwalo wabantu ukuthi ungawuthwali, wena wedwa".

Ekuqinisekiseni kwesitatimende esingenhla, uNumeri 11: 26-29 uqopha lokho “Manje kwakukhona amadoda amabili ayesasele ekamu. Igama lenye kwakungu-Elade, igama lenye kunguMedadi. Umoya waqala ukuhlala phezu kwabo, njengoba babephakathi kwalabo ababebhalwe phansi, kodwa babengaphumanga baya etendeni. Ngakho basebenza njengabaprofethi ekamu. 27 Insizwa ethile yagijima yabika kuMose yathi: “U-Elidadi noMedadi bangabaprofethi ekamu!” 28 Khona-ke uJoshuwa indodana kaNuni, isikhonzi sikaMose kusukela ebusheni bakhe kuqhubeke, waphendula wathi: “Nkosi yami Mose, bavimbe!” 29 Nokho, uMose wathi kuye: “Ingabe unomhawu ngami? Cha, ngifisa sengathi bonke abantu bakaJehova bebengabaprofethi, ngoba uJehova ubezobeka umoya wakhe phezu kwabo ”.

UNumeri 24: 2 uloba uBhalami ebusisa u-Israyeli ngaphansi kwethonya lomoya kaNkulunkulu. "Lapho uBhalami ephakamisa amehlo akhe futhi ebona u-Israyeli ehlane ngezizwe zakhe, umoya kaNkulunkulu waba phezu kwakhe". Le yi-akhawunti ephawulayo ngoba kubonakala kungukuphela kwe-akhawunti lapho uMoya oNgcwele wenza khona umuntu ukuthi enze okuthile ngaphandle kwalokho ababekuhlosile. (UBhalami wayehlose ukuqalekisa u-Israyeli).

UDutoronomi 34: 9 uchaza ukuqokwa kukaJoshua esikhundleni sikaMose, “UJoshuwa indodana kaNuni wayegcwele umoya wokuqonda, ngokuba uMose wayebeke isandla phezu kwakhe; abantwana bakwa-Israyeli bamlalela futhi benza njengoba nje uJehova ayemyalile uMose ”. UMoya oNgcwele wanikezwa ukuba afeze ukuqeda umsebenzi owawuqalwa nguMose, lowo wokuletha ama-Israyeli eZweni Lesithembiso.

Abahluleli namakhosi

AbAhluleli 3: 9-10 babhala ngokuqokwa kuka-Othnieli njengoMahluleli wokusindisa u-Israyeli ekucindezelweni eZweni Lesithembiso. “UJehova wabe esevusela abantwana bakwa-Israyeli umsindisi ukuze abasindise, u-Otheniyeli indodana kaKhenazi, umfowabo omncane kaKalebi. 10 Manje umoya kaJehova wehlela phezu kwakhe, futhi waba ngumahluleli ka-Israyeli ”.

Omunye umuntu oqokwe ngoMoya oNgcwele njengoMahluleli nguGideon. AbAhluleli 6:34 balandisa ngendlela uGideyoni asindisa ngayo u-Israyeli ekucindezelweni, futhi futhi. “Umoya kaJehova wammboza uGideyoni waze washaya uphondo, ama-Abhi-ezeri abizelwa ndawonye emva kwakhe”.

Ijaji uJefta, lalidingeka ukuthi liphinde lisindise u-Israyeli ekucindezelweni. Ukunikezwa kukaMoya oNgcwele kuchazwe kubAhluleli 11: 9, “Umoya kaJehova wehlela kuJefta…”.

AbaHluleli 13:25 nabaHluleli 14 & 15 bakhombisa ukuthi umoya kaJehova wanikezwa elinye iJaji, uSamson. “Ngokuhamba kwesikhathi umoya kaJehova waqala wamthonya eMahara · neh-dan”. Ukulandisa okulezi zahluko zabaHluleli kukhombisa indlela umoya kaJehova owamsiza ngayo ngokumelene namaFilisti ayecindezela u-Israyeli ngalesi sikhathi, wafinyelela ekubhujisweni kwethempeli likaDagoni.

I-1 Samuweli 10: 9-13 i-akhawunti ethokozisayo lapho uSawule, owayezoba maduze nje ukuba abe yiNkosi uSawuli, waba ngumprofethi isikhashana kuphela, enomoya kaJehova kuye ngaleyo njongo kuphela: “Kwathi nje lapho ephendukisa ihlombe lakhe ukuze asuke kuSamuweli, uNkulunkulu waqala ukushintsha inhliziyo yakhe wayifaka kwenye; zonke lezi zibonakaliso zagcwaliseka ngalolo suku. 10 Ngakho basuka lapho baya egqumeni, futhi lapho kwakukhona iqembu labaprofethi limhlangabeza; ngaso leso sikhathi umoya kaNkulunkulu wasebenza kuye, waqala ukukhuluma njengomprofethi phakathi kwabo. … 13 Ekugcineni waqeda ukukhuluma njengomprofethi weza endaweni ephakeme ”.

Eyoku-1 Samuweli 16:13 iqukethe ukulandisa kokugcotshwa kukaDavide njengenkosi. “Ngokuvumelana nalokho, uSamuweli wathatha uphondo lwamafutha wamgcoba phakathi kwabafowabo. Umoya kaJehova waqala ukusebenza kuDavide kusukela ngalolo suku kuya phambili ”.

Njengoba ubona wonke ama-akhawunti kuze kube manje akhombisa ukuthi uJehova wanikeza kuphela uMoya wakhe oNgcwele kubantu abakhethiwe ngenhloso ethile, imvamisa ukuqinisekisa ukuthi injongo yakhe ayibhuntshisiwe futhi imvamisa kuphela isikhathi esithile.

Manje siqhubekela esikhathini sabaprofethi.

Abaporofidi Nesiprofetho

Ukulandisa okulandelayo kukhombisa ukuthi bobabili u-Elija no-Elisha banikezwa uMoya oNgcwele futhi benza njengabaprofethi bakaNkulunkulu. Eyesi-2 AmaKhosi 2: 9 ifundeka kanjaloKwathi lapho sebewele u-Elija ngokwakhe wathi ku-Elisha: “Buza ukuthi yini okufanele ngikwenzele yona ngaphambi kokuba ngisuswe kuwe.” U-Elisha wathi: “Ngiyacela, laba ababili izingxenye zomoya wakho zingaze kimi ”. Ukulandisa kukhombisa ukuthi kwenzeka.

Umphumela ubhalwe ku-2 AmaKhosi 2: 15 “Lapho abantwana babaprofethi ababeseJeriko bembona kude, bathi:“ Umoya ka-Elija uhleli ku-Elisha. ”“.

U-2 IziKronike 15: 1-2 usitshela ukuthi u-Azariya indodana ka-Odedi ukuxwayisa umbuso waseningizimu wakwaJuda neNkosi u-Asa ukuthi kufanele babuyele kuJehova noma azobashiya.

U-2 IziKronike 20: 14-15 ulandisa ukuthi umoya ongcwele wanikezwa umporofidi owaziwa kancani ngakho-ke uzonikela iKosi uJehoshafathi ukuthi ingasabi. Ngenxa yalokho, iNkosi nebutho lakhe balalela uJehova futhi bama futhi babuka njengoba uJehova aletha insindiso kuma-Israyeli. Kuyafundeka “Manje uJahaziyeli indodana kaZakariya indodana kaBhenaya indodana kaJeyiyeli indodana kaMathaniya umLevi wabantwana bakwa-Asafa, umoya kaJehova weza ukuba kuye phakathi kwebandla…. Ngenxa yalokho wathi: “Lalelani, nonke maJuda nani nina bakhileyo eJerusalema neNkosi uJehoshafati! Yilokhu uJehova akushilo kini, 'Ningesabi noma nethuke ngenxa yalesi sixuku esikhulu; ngoba impi akuyona eyenu, kodwa ngekaNkulunkulu ”.

U-2 IziKronike 24:20 usikhumbuza ngezenzo ezimbi zikaJehowashi, inkosi yakwaJuda. Ngalesi sikhathi uNkulunkulu wasebenzisa umPristi ukuxwayisa uJehowashi ngezindlela zakhe ezingalungile nemiphumela: “Umoya kaNkulunkulu wamboza uZakariya indodana kaJehoyada umpristi, waze wema ngaphezu kwabantu wathi kubo: “Yilokhu uNkulunkulu weqiniso akushilo, 'Kungani nina beqa imiyalo kaJehova, ukuze ungakwazi ukuphumelela? Ngoba nimshiye uJehova, naye uzonishiya. '”.

UMoya oNgcwele ukhulunywa kaningi kuHezekeli emibonweni nanjengoHezekeli uqobo. Bona uHezekeli 11: 1,5, uHezekeli 1: 12,20 njengezibonelo lapho kunikeza izinkomba ezine eziphilayo. Lapha uMoya oNgcwele wabandakanyeka ekuletheni imibono kaNkulunkulu kuHezekeli (UHezekeli 8: 3)

UJoweli 2:28 isiprofetho esaziwayo esaba nokugcwaliseka ngekhulu lokuqala. “Futhi emva kwalokho kuzothululela umoya wami phezu kwalo lonke uhlobo lwenyama, futhi amadodana akho namadodakazi akho empeleni ayoprofeta. Kepha amadoda amadala akho, azophupha. Izinsizwa zakho, ziyobona imibono ”. Lesi senzo sasiza ukumisa iBandla lamaKhristu okuqala (Izenzo 2:18).

UMika 3: 8 UMika usitshela ukuthi wayephiwa uMoya oNgcwele ukuze ahambise umyalezo wokuxwayisa, “Mina uqobo ngigcwele amandla, nangomoya kaJehova, nangobulungisa namandla, ukuze ngitshele uJakobe ukuvukela kwakhe no-Israyeli isono sakhe ”.

Iziprofetho eziphathelene noMesiya

U-Isaya 11: 1-2 uqopha isiprofetho ngoJesu kokuba noMoya oNgcwele, owagcwaliseka kusukela azalwa. “Kumelwe kuphume ihlumela esiphunzini sikaJese; ezimpandeni zakhe ihlumela liyothela. 2 Umoya kaJehova uyohlala phezu kwakhe, umoya wokuhlakanipha nowokuqonda, umoya weseluleko nowamandla, umoya wolwazi nowokwesaba uJehova ”. Ukugcwaliseka kwale ndaba kutholakala kuLuka 1:15.

Esinye isiprofetho sikaMesiya silotshwe ku-Isaya 61: 1-3, esithi,Umoya weNkosi EnguMbusi uJehova uphezu kwami, ngenxa yokuthi uJehova ungigcobile ukuba ngishumayele izindaba ezinhle kwabamnene. Ungithumile ukuba ngibophe abanhliziyo zaphukileyo, ukuze ngimemezele inkululeko kwabathunjiweyo nokuvulwa kwamehlo ngisho naseziboshweni; 2 ukumemezela unyaka wokuthakazelelwa kukaJehova nosuku lwempindiselo lukaNkulunkulu wethu; ukududuza bonke abalilayo ”. Njengoba abafundi bezokhumbula, uJesu wasukuma esinagogeni, wafunda la mavesi, wawasebenzisa kuye njengoba kulotshwe kuLuka 4:18.

Isiphetho

 • Ezikhathini zangaphambi kobuKristu,
  • UMoya oNgcwele wanikezwa abantu abakhethiweyo uNkulunkulu. Lokhu bekuwukuphela kokufeza umsebenzi othile ohlobene nentando yakhe ngo-Israyeli nokuvikela ukufika kukaMesiya yingakho ikusasa lomhlaba lesintu.
   • Kunikezwe abaholi abathile,
   • Kunikezwe amajaji athile
   • Inikezwe amanye Amakhosi akwa-Israyeli
   • Banikezwe abaProfethi abamiswe uNkulunkulu

Isihloko esilandelayo sizodingida ngoMoya oNgcwele ngekhulu lokuqala.

 

 

 

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  1
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x