UJesu neBandla LamaKristu Okuqala

UMathewu 1: 18-20 uloba ukuthi uMariya wakhulelwa kanjani uJesu. “Ngesikhathi unina uMariya ethenjiswa umshado noJoseph, kwatholakala ukuthi ukhulelwe ngomoya ongcwele ngaphambi kokuba bahlangane. 19 Nokho, uJosefa umyeni wakhe, ngenxa yokuthi wayelungile futhi engafuni ukumenza umbukwane, wahlose ukuhlukanisa naye ngasese. 20 Kodwa ngemva kokuba esecabangile ngalezi zinto, bheka! Ingelosi kaJehova yabonakala kuye ephusheni, yathi: “Josefa, ndodana kaDavide, ungesabi ukuthatha uMariya umkakho umyise ekhaya, ngoba lokho akukhulelweyo kungoMoya oNgcwele”. Kuyasikhombisa ukuthi amandla okuphila kaJesu adluliselwa ezulwini ayiswa esibelethweni sikaMariya ngoMoya oNgcwele.

UMathewu 3:16 uqopha ukubhaphathizwa kukaJesu nokubonakala kukaMoya oNgcwele kuza kuye, "Ngemuva kwekubhabhadiswa, Jesu wakhuphuka masinyane emanzini; bheka! izulu lavuleka, wabona umoya kaNkulunkulu wehla njengejuba uza phezu kwakhe. ” Lokhu bekungukuvuma okucacile kanye nezwi elivela ezulwini ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu.

NgokukaLuka 11:13 kubalulekile njengoba kwakuphawula ushintsho. Kuze kube yisikhathi sikaJesu, uNkulunkulu wayenikeze noma wabeka uMoya wakhe oNgcwele kwabakhethiweyo njengophawu olucacile lokukhetha kwakhe. Manje, sicela wazi ukuthi uJesu wathini “Ngakho-ke, uma nina, yize nikhohlakele, nikwazi ukunikela izingane zenu izipho ezinhle, kangakanani-ke uBaba osezulwini unika umoya ongcwele labo abamcelayo!". Yebo, manje lawo maKristu anenhliziyo eyiqiniso ayengacela uMoya oNgcwele! Kepha ngani? Umongo waleli vesi, uLuka 11: 6, ukhombisa ukuthi kwakufanele enze okuthile okuhle nabanye ngakho, emfanekisweni kaJesu ukukhombisa umoya wokungenisa izihambi kumngane ofike wafika kungazelelwe.

NgokukaLuka 12: 10-12 futhi umbhalo obaluleke kakhulu okufanele uwukhumbule. Ithi, "Futhi wonke umuntu osho izwi elimelene neNdodana yomuntu, uyothethelelwa; kodwa lowo ohlambalaza umoya ongcwele ngeke athethelelwe.  11 Kodwa lapho beniletha phambi kwemihlangano yomphakathi nezikhulu zikahulumeni neziphathimandla, ningakhathazeki ngokuthi niyokhulumela kanjani noma ukuthi niyothini noma niyothini; 12 ngoba umoya ongcwele uzonifundisa ngalo kanye lelo hora izinto okufanele nizisho. ”

Okokuqala, sixwayiswa ukuthi singamhlambalazi ngoMoya oNgcwele, okuwukunyundela, noma ukukhuluma okubi ngaye. Ikakhulu, lokhu kuzobandakanya ukuphika Kucacile ukubonakaliswa kukaMoya oNgcwele noma umthombo wawo, njengabaFarisi abakwenzile ngoJesu izimangaliso ezithi amandla akhe zazivela kuBelzebule (UMathewu 12: 24).

Okwesibili, igama lesiGreki elihunyushwe ngokuthi "Fundisa" ngu-mduduzi", Futhi kulo mongo, kusho"kuzokwenza ukuthi ufunde emibhalweni”. (Leli gama cishe ngaphandle kokukodwa lisho ukufundisa imibhalo lapho isetshenziswa emibhalweni yamaKristu yesiGreki). Isidingo esisobala ukubaluleka kokwazi imibhalo engafani neminye imibhalo. (Bheka ukulandisa okufanayo kuJohane 14:26).

Abaphostoli bathola uMoya oNgcwele ngemuva kokuvuka kukaJesu ngokukaJohane 20:22,Ngemuva kokusho lokhu washaya kubo wathi kubo: “Yamukelani uMoya oNgcwele” ”. Kodwa-ke, kuvela ukuthi uMoya oNgcwele onikezwe lapha ukubasiza ukuthi bahlale bethembekile futhi baqhubeke isikhashana. Lokhu bekuzoshintsha maduze.

UMoya oNgcwele ubonakala njengeZipho

Okwenzeka kungapheli isikhathi esingakanani ngemuva kwalokho kwakuhlukile ekusebenziseni nasekusetshenzisweni kulabo bafundi abathola uMoya oNgcwele ngePentekosti. Izenzo 1: 8 zithi "Kodwa nizokwamukela amandla lapho umoya ongcwele ufika kini, futhi nizoba ofakazi bami ...". Lokhu kwenzeka ezinsukwini eziningi ngePhentekhosti, ngokusho kwezEnzo 2: 1-4lapho usuku [lomkhosi] wePhentekoste liqhubeka bonke babendawonye endaweni efanayo, 2 futhi kungazelelwe kwezwakala umsindo uvela ezulwini ufana nse nowesivunguvungu esinamandla, wagcwala yonke indlu ababekuyo ehlezi. 3 Kwabonakala kubo okungathi kungomlilo, kwasakazwa ngalunye, lwahlala phezu kwalowo nalowo kubo, 4 bonke bagcwala umoya ongcwele, baqala ukukhuluma ngezilimi ezahlukahlukene, njengalapho nomoya ubanika khuluma ”.

Lokhu kulandisa kukhombisa ukuthi, kunokuba kube nje namandla namandla engqondo okuqhubeka, amaKristu okuqala anikezwa izipho ngoMoya oNgcwele, njengokukhuluma ngezilimi, izilimi zezilaleli zawo. Umphostoli uPhetro enkulumweni yakhe kulabo abafakaza lo mcimbi (ekugcwalisekeni kukaJoweli 2:28) watshela izilaleli zakhe “Phendukani, futhi yilowo nalowo kini abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu ukuze nithethelelwe izono, niyokwamukela isipho samahhala somoya ongcwele. ”.

Lawo maKristu okuqala awazange kanjani embuthanweni wePhentekoste awuthola kanjani uMoya oNgcwele? Kubonakala sengathi kwakungu-baPhostoli kuphela ababethandaza bese bebeka izandla phezu kwabo. Eqinisweni, kwakuwukusatshalaliswa okulinganiselwe kukaMoya oNgcwele kuphela ngabaphostoli okungenzeka ukuthi kwaholela kuSimon ukuzama ukuthenga ilungelo lokupha abanye uMoya oNgcwele. Izenzo 8: 14-20 isitshela ukuthi “Lapho abaphostoli eJerusalema bezwa ukuthi iSamariya lamukele izwi likaNkulunkulu, bathumela kubo uPetru noJohane; 15 lezi zehla futhi wabathandazela ukuba bathole umoya ongcwele.  16 Ngoba lalingakaweli komunye wabo, kodwa babebhaphathizwe kuphela egameni leNkosi uJesu. 17 Bese kuthi babeka izandla phezu kwabo, bathola umoya ongcwele. 18 Manje nini USimoni wabona ukuthi ngokubekwa kwezandla zabaphostoli umoya wawunikezwa, wabathembisa imali, 19 ethi: “Nami nginikeni leli gunya, ukuze noma ubani engibeka izandla zami phezu kwakhe amukele umoya ongcwele.” 20 Kodwa uPetru wathi kuye: “Sengathi isiliva lakho lingashabalala kanye nawe, ngoba ubucabanga ukuthi ungasithola ngemali isipho sikaNkulunkulu”.

Izenzo 9:17 ziveza isici esijwayelekile sokuthululwa kukaMoya oNgcwele. Kwakunomuntu owayesevele enikezwe umoya oNgcwele, ebeka izandla zabo kulabo abafanelekile ukuwamukela. Kulokhu, kwakunguSawule, owayesezokwaziwa njengoMphostoli uPawulu. ”Ngakho-ke u-Ananiya wahamba wangena endlini, wabeka izandla phezu kwakhe wathi:“ Sawule, mfowethu, yiNkosi, uJesu obebonakale kuwe endleleni owawuza ngayo ngiphume, ukuze ubone futhi ugcwale umoya ongcwele. ”

Ingqophamlando ebalulekile eBandleni lokuqala ilotshwe ekulandiseni kuzEnzo 11: 15-17. Lokho kuthululelwa kukaMoya oNgcwele kuKorneliyu nakwabendlu yakhe. Lokhu kwaholela ngokushesha ekwamukelweni kwabeZizwe bokuqala ebandleni lobuKristu. Kulokhu uMoya oNgcwele wavela ngqo ezulwini ngenxa yokubaluleka kwalokho okwakwenzeka. “Kodwa lapho ngiqala ukukhuluma, umoya ongcwele wehlela phezu kwabo njengoba nje wehlela nakithi ekuqaleni. 16 Ngakhumbula izwi leNkosi, ukuthi yayijwayele kanjani ukuthi, 'UJohane yena, wabhapathiza ngamanzi, kodwa nina nizobhapathizwa ngomoya ongcwele.' 17 Ngakho-ke, uma uNkulunkulu ebanike lesi sipho sesihle esifanayo njengoba enzile nakithi esikholwe yiNkosi uJesu Kristu, bengingubani mina ukuthi ngikwazi ukuvimbela uNkulunkulu? ”.

Isipho Sokwelusa

Izenzo 20:28 zithi “Zinakekele wena nawo wonke umhlambi, lapho umoya ongcwele umise khona ababonisi [ngokoqobo, ukubeka iso] ukwelusa ibandla likaNkulunkulu, alithenga ngegazi leNdodana yakhe ”. Lokhu kudinga ukuqondwa kumongo we-Efesu 4:11 othi "Futhi wanika abanye njengabaphostoli, abanye njengabaporofethi, abanye njengabavangeli, abanye njengabelusi nabafundisi ”.

Ngakho-ke kubonakala kunengqondo ukuphetha ngokuthi "ukubekwa" ngekhulu lokuqala konke kwakuyingxenye yezipho zoMoya oNgcwele. Ukungezelela kulokhu kuqonda, eyoku-1 Thimothi 4:14 isitshela ukuthi uThimothi wayalwa, “Musa ukungasinaki isipho esikuwe osinikezwe ngokubikezela nalapho indikimba yamadoda amadala ibeka izandla ”. Isipho esithile asicaciswanga, kodwa kamuva nje encwadini yakhe eya kuThimothewu, Umphostoli uPawulu wamkhumbuza “Ungalokothi ubeke izandla zakho ngokushesha kunoma yimuphi umuntu ”.

UMoya oCwengileko namakholwa angabhabhadisiwe

IzEnzo 18: 24-26 iqukethe enye i-akhawunti ekhangayo, leyo ka-Apholo. “Manje umJuda othile ogama lakhe lingu-Apholo, ongowokuzalwa e-Aleksandriya, indoda eyayiyigagu, wafika e-Efesu; futhi wayeyazi kahle imiBhalo. Lo muntu wayefundiswe ngomlomo indlela kaJehova futhi, njengoba ayevutha emoyeni, wakhuluma futhi wafundisa ngokunembile izinto eziphathelene noJesu kodwa ejwayelene nobhapathizo lukaJohane kuphela. 25 Lo muntu waqala ukukhuluma ngesibindi esinagogeni. Lapho uPrisililla no-Akwila bemuzwa, bamthatha baba naye bamchazela kahle indlela kaNkulunkulu ”.

Qaphela ukuthi lapha u-Apholo wayengakabhaphathizwa ngobhapathizo lwamanzi lukaJesu, nokho wayenomoya Ongcwele, futhi wayefundisa kahle ngoJesu. Imfundiso ka-Apholo yayisekelwe kuphi? Kwakuyimibhalo, ayeyazi futhi ayifundiswe yona, hhayi noma yiziphi izincwadi zobuKristu ezazichaza ukuthi zazichaza kahle imibhalo. Ngaphezu kwalokho, waphathwa kanjani uPrisila no-Akhwila? NjengomKristu esikanye naye, hhayi njengesihlubuki. Okokugcina, ukuphathwa njengesihlubuki futhi kugwenywe ngokuphelele namuhla kuyindlela ejwayelekile yokuthola usizo kunoma yimuphi uFakazi onamathela eBhayibhelini futhi ongasebenzisi izincwadi zeNhlangano ukufundisa abanye.

Izenzo 19: 1-6 zibonisa ukuthi umphostoli uPhawuli wahlangana labanye ababefundiswe ngu-Apholo e-Efesu. Qaphela ukuthi kwenzekani: “UPawulu wadabula izingxenye ezimaphakathi nezwe wehlela e-Efesu, wathola abafundi abathile; 2 wathi kubo: “Wawuthola umoya ongcwele lapho usuba ngamakholwa?”Bathi kuye:“ Phela, asikaze sizwe ukuthi kukhona yini umoya ongcwele. ” 3 Wathi: “Pho, nabhapathizwa + yini?” Bathi: "Ngokubhapathiza kukaJohane." 4 UPawulu wathi: “UJohane wabhapathiza ngobhapathizo [oluwuphawu] lokuphenduka, etshela abantu ukuthi bakholelwe kulowo ozayo emva kwakhe, okungukuthi, kuJesu.” 5 Lapho bezwa lokhu, babhapathizwa egameni leNkosi uJesu. 6 Futhi lapho uPawulu ebeka izandla phezu kwabo, umoya ongcwele wehlela phezu kwabo, baqala ukukhuluma ngezilimi nokuprofeta". Nakulokhu futhi, ukubekwa izandla ngulowo owayesevele enoMoya oNgcwele kubonakala sengathi bekufanele ukuthi abanye bathole izipho ezinjengolimi noma isiprofetho.

Indlela uMoya Oyingcwele wasebenza ngayo ngekhulu lokuqala

Ukuthola uMoya oNgcwele kulawo maKhristu ekhulu lokuqala kwaholela emazwini kaPawuli kweyoku-1 kwabaseKhorinte 3:16 ethi "Anazi yini ukuthi niyithempeli likaNkulunkulu, nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini? ”. Yayiyindawo yokuhlala kaNkulunkulu (naos) kanjani? Uphendula engxenyeni yesibili yomusho, ngoba umoya kaNkulunkulu wawuphakathi kwabo. (Bheka futhi 1 AbaseKhorinte 6:19).

1 KwabaseKhorinte 12: 1-31 kubuye kube yisigaba esibalulekile sokuqonda ukuthi uMoya oNgcwele wasebenza kanjani kumaKhristu ekhulu lokuqala. Kwasisiza sobabili ngekhulu lokuqala futhi manje ukubona ukuthi ngabe uMoya oNgcwele wawungekho kothile. Okokuqala, ivesi 3 lisixwayisa “Ngakho-ke ngithanda ukuba nazi ukuthi akekho umuntu lapho ekhuluma ngomoya kaNkulunkulu ethi: “Uthukile uJesu!” Futhi akekho ongathi: “UJesu uyiNkosi!” Ngaphandle kukaMoya oNgcwele ”.

Lokhu kuphakamisa imibuzo ebalulekile.

 • Ngabe sibheka futhi siphathe uJesu njengeNkosi yethu?
 • Ngabe siyamemukela kanjalo uJesu?
 • Ngabe sikuthatha njengokubaluleka kukaJesu ngokungafiki sikhulume ngaye noma sisho ngaye?
 • Ingabe sivame ukunaka cishe konke ukunakwa kuyise, uJehova?

Noma yimuphi umuntu mdala kufanele acasuke uma abanye bedlula kuye njalo futhi bebuza ubaba wakhe, noma ubaba emnikeze lonke igunya lokuthi alisebenzele. UJesu unelungelo lokungajabuli uma nathi singenza okufanayo. IHubo 2: 11-12 lisikhumbuza “Khonzani uJehova ngokwesaba futhi nijabule ngokuthuthumela. Yangeni indodana, ukuze ingavuthi ngolaka futhi ningashabalali endleleni ”.

Wake wabuzwa enkonzweni yasensimini ngumninikhaya osontayo: Ngabe uJesu uyiNkosi yakho?

Uyakukhumbula ukungabaza okungenzeka ukwenzile ngaphambi kokuphendula? Ngabe uyifanele impendulo yakho ukuze uqinisekise ukunakwa okuyikho konke okuya kuJehova? Kwenza ikhefu elilodwa lomcabango.

Ngenhloso Ezuzisayo

1 KwabaseKhorinte 12: 4-6 bayazichaza, “Manje kunezinhlobonhlobo zezipho, kodwa kukhona umoya ofanayo; 5 futhi kunezinhlobonhlobo zezinkonzo, kodwa nokho kukhona iNkosi eyodwa; 6 futhi kunezinhlobo zokusebenza, kepha nguyena uNkulunkulu ofanayo owenza yonke imisebenzi kubo bonke abantu ”.

Ivesi eliyisihluthulelo kuyo yonke le ndaba ngu-1 Korinte 12: 7 othi "Kepha ukubonakaliswa komoya kunikezwa yilowo nalowo ngenhloso ezuzisayo". Umphostoli uPawulu uqhubeka nokusho inhloso yezipho ezahlukahlukene nokuthi konke bekuhloselwe ukuthi kusetshenziselwe ukuncedisana. Le ndima iholela engxoxweni yakhe yokuthi Uthando alusoze lwehluleka, nokuthi ukuthanda uthando kwakubaluleke kakhulu kunokuthola isipho. Uthando luyimfanelo okufanele sisebenzele ukuyibonisa. Ngaphezu kwalokho, ngokujabulisayo akusona isipho esisinikezwayo. Futhi uthando alusoze lwehluleka ukuzuzisa, ngenkathi eziningi zalezo zipho ezinjengolimi noma ukuprofetha zingayeka ukusizakala.

Ngokusobala-ke, umbuzo obalulekile okufanele sizibuze wona ngaphambi kokuthandazela umoya oNgcwele kungaba: Ngabe isicelo sethu senziwa ngenhloso enenzuzo njengoba sekuchaziwe emibhalweni? Kungaba yinto engenakuphikwa ukusebenzisa ukucabanga komuntu ukuthi wedlulele ngale kwezwi likaNkulunkulu futhi uzame ukukhipha uma inhloso ethile inenzuzo ngoNkulunkulu noJesu, noma cha. Isibonelo, singaphakamisa ukuthi kuyafana "Injongo ezuzisayo" ukwakha noma ukuthola indawo yokukholwa ngenxa yokholo noma inkolo yethu? (Bheka uJohane 4: 24-26). Ngakolunye uhlangothi ukuze “Nakekela izintandane nabafelokazi osizini lwabo” kungenzeka kube nge "Injongo ezuzisayo" njengoba kuyingxenye yokukhulekela kwethu okuhlanzekile (Jakobe 1:27).

1 KwabaseKhorinte 14: 3 kuqinisekisa ukuthi uMoya oNgcwele wawusetshenziselwa a "Injongo ezuzisayo" uma ithi,oprofethayo [ngoMoya oNgcwele] wakheka futhi akhuthaze futhi aduduze abantu ngenkulumo yakhe ”. I-1 KwabaseKhorinte 14:22 futhi iyaqinisekisa leli zwi, “Ngenxa yalokho izilimi ziwuphawu, hhayi amakholwa, kodwa kwabangakholwayo, kanti ukuprofetela akuyona kwabangakholwayo, kodwa kwabakholwayo. ”

Kwabase-Efesu 1: 13-14 kukhulunywa ngoMoya oNgcwele oyisibonakaliso kusengaphambili. “Ngaye futhi [UKristu Jesu], ngemuva kokuba ukholwe, wabekwa uphawu ngoMoya oNgcwele othenjisiwe okuwuphawu ngaphambi kwefa lethu". Kwakuyini lelo fa? Okuthile ababengakuqonda, “ithemba lokuphila okuphakade ”.

Yilokho umphostoli uPawulu akuchazayo futhi wakwandisa lapho ebhalela uThithu kuThithu 3: 5-7 ukuthi uJesu “wasisindisa… ngokusenza sibe basha ngomoya ongcwele, Lo moya wawuthululela ngokucebile phezu kwethu ngoJesu Kristu uMsindisi wethu, ukuze kuthiwe kuthiwe silungile ngenxa yomusa wakhe lowo, sibe yizindlalifa ngokwethemba lempilo elaphakade ”.

U-Heberu 2: 4 usikhumbuza futhi ukuthi injongo ezuzayo yesipho sikaMoya oNgcwele kufanele ihambisane nentando kaNkulunkulu. Umphostoli uPawulu wakuqinisekisa lokhu lapho ebhala: “UNkulunkulu wahlanganyela ekufakazeni ngezibonakaliso kanye nezimangaliso nemisebenzi eminingi yamandla futhi nokusatshalaliswa komoya ongcwele ngokwentando yakhe".

Sizophothula lokhu kubuyekezwa koMoya oNgcwele osebenza ngokubheka kafushane kweyoku-1 Petru 1: 1-2. Le ndima isitshela ukuthi, “UPetru, umphostoli kaJesu Kristu, uya ezakhamuzini zesikhashana ezihlakazeke ePonto, eGalathia, eKapa, ​​doʹci · a, e-Asiya, naseBhithiniya, kulabo abakhethiweyo 2 ngokokwazi kwangaphambili UNkulunkulu uBaba, ngokungcweliswa komoya, ngenhloso yokuthi balalele futhi bafafazwe ngegazi likaJesu Kristu: ". Lo mbhalo uphinde futhi uqinisekise ukuthi inhloso kaNkulunkulu kufanele ibandakanyeke kuye ukuze anikeze uMoya oNgcwele.

iziphetho

 • Ngezikhathi zobuKristu,
  • uMoya Oyingcwele wasetshenziswa ngezindlela ezahlukahlukene nangezizathu ezahlukahlukene.
   • Dlulisela amandla okuphila kaJesu esibelethweni sikaMariya
   • Khomba uJesu njengoMesiya
   • Khomba uJesu njengendodana kaNkulunkulu ngezimangaliso
   • Buyisa ezingqondweni zamaKristu amaqiniso avela ezwini likaNkulunkulu
   • Ukugcwaliseka kwesiprofetho seBhayibheli
   • Izipho Zokukhuluma ngezilimi
   • Izipho zokuprofeta
   • Izipho zokwalusa nokufundisa
   • Izipho zokushumayela ivangeli
   • Imiyalo yokuthi ungagxila kuphi ekushumayeleni imizamo
   • Ukuvuma uJesu njengeNkosi
   • Njalo ngenhloso ezuzisayo
   • Isibonakaliso ngaphambi kwefa labo
   • Ngokuqondile enikezwe ngePhentekhosti kubaPhostoli nakubafundi bokuqala, futhi nakuKorneliyu naseKhaya
   • Ngaphandle kwalokho kudlule ngokubekwa izandla ngumuntu owayesevele enoMoya oNgcwele
   • Njengasezikhathini zangaphambi kobuKristu yayinikezwa ngokwentando kaNkulunkulu nenhloso yakhe

 

 • Imibuzo ephakamayo engaphandle kwalesi sibuyekezo ibandakanya
  • Iyini intando kaNkulunkulu noma inhloso yakhe namuhla?
  • Ngabe uMoya oNgcwele unikezwa njengezipho nguNkulunkulu noma uJesu namuhla?
  • Ngabe uMoya oNgcwele uyabonakala kumaKristu namuhla ukuthi angamadodana kaNkulunkulu?
  • Uma kunjalo, kanjani?
  • Singawucela umoya ongcwele uma kunjalo?

 

 

 

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  9
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x