Ephendula ividiyo yokugcina — Ingxenye 5 — ochungechungeni lukaMathewu 24, omunye wababukeli ojwayelekile ungithumele i-imeyili ebuza ukuthi angaziqonda kanjani izindinyana ezimbili ezibonakala zihlobene. Abanye bangabiza lezi ndima eziyinkinga. Izazi zebhayibheli zibhekisele kubo ngesisho sesiLatini: crux translate Kwakufanele ngiyibheke. Ngicabanga enye indlela yokuchaza ukuthi kungasho ukuthi lapha yilapho 'abahumushi beqa khona izindlela'. Ngamanye amagama, kulapho imibono ihluka khona.

Nawa amavesi amabili okukhulunywa ngawo:

“Yazi lokhu okokuqala, ukuthi ezinsukwini zokugcina izimbangi ziyofika nokuhlekisa ngazo, zilandela izinkanuko zazo, zithi,“ Siphi isithembiso sokufika kwaKhe? Selokhu obaba balala, konke kusaqhubeka njengasekuqaleni kwendalo. ”(2 Petru 3: 3, 4 NASB)

Futhi:

Kepha uma benishushisa kwelinye idolobha, balekelani kwelandelayo; ngoba ngiqinisile ngithi kuwe, awusoze uqede ukudabula imizi yakwa-Israyeli, kuze kufike iNdodana yomuntu. ”(NgokukaMathewu 10: 23)

Inkinga lezi ezidalela abafundi abaningi beBhayibheli isikhathi sesikhathi. Iziphi 'izinsuku zokugcina' uPetru akhuluma ngazo? Izinsuku zokugcina zesimiso sezinto samaJuda? Izinsuku zokugcina zesimiso sezinto samanje? Futhi iNdodana yoMuntu iza nini ngempela? Ingabe uJesu wayekhuluma ngovuko lwakhe? Ingabe wayekhuluma ngokubhujiswa kweJerusalema? Ingabe wayekhuluma ngokuba khona kwakhe esikhathini esizayo?

Akunalwazi olwanele olunikezwe kulawa mavesi noma umongo wawo oseduze wokuthi sibeke impendulo yaleyo mibuzo ngendlela engashiyi kungabaza. Lezi akuzona kuphela izindima eziseBhayibhelini ezethula isici sesikhathi esidala isiphithiphithi kubafundi abaningi beBhayibheli, futhi okungaholela ekuhumusheni okuthile okuhle. Umzekeliso wezimvu nezimbuzi ungenye yezindlela ezinjalo. OFakazi BakaJehova basebenzisa lokho ukwenza abalandeli babo balandele ngokuqinile konke iNdikimba Ebusayo ebatshela ukuba bakwenze. (Ngendlela, sizongena kulokho ochungechungeni lukaMathewu 24 noma ngabe lutholakala ku25th Isahluko sikaMathewu. Ibizwa ngokuthi "ilayisense ebhaliwe". Dlula kuyo.)

Nokho, lokhu kungenze ngacabanga ngakho eisegesis futhi izivivinyo esikhulume ngakho phambilini. Okwalabo abangazange babone lawo mavidiyo, eisegesis igama lesiGreek elisho ukuthi “kusuka ngaphandle ngaphakathi” futhi libhekisela kwinqubo yokungena evesini leBhayibheli ngomqondo onqunyelwe wona. I-Exegesis inencazelo ehlukile, "ngaphakathi ngaphakathi", futhi ibhekisela ekucwaningeni ngaphandle kwemibono enikezwe yona kodwa kunalokho ukuvumela umqondo uvele embhalweni uqobo.

Ngabona ukuthi kunolunye uhlangothi olungifinyelela eisegesis engingakufanekisa ngisebenzisa lezi ndima ezimbili. Kungenzeka ukuthi asifundi umbono othile osetshenzisiwe kulezi zigaba; empeleni singacabanga ukuthi siyabacwaninga ngombono wokuthi sizovumela imiBhalo isitshele ukuthi izinsuku zokugcina z nini nokuthi iNdodana yomuntu izofika nini. Noma kunjalo, kungenzeka sisasondela kula mavesi ngendlela eyisimanga; hhayi ngombono obekiwe ngaphambili, kodwa ngokugxila kusengaphambili.

Wake wamnika othile ucezu nje kuphela lokucela ukuthi abeke esicini esisodwa, into eseceleni ngaleso sikhathi, ngiyabonga, bese ubaleka ukushiya ufinyelela kubo bekhala, “Yima kancane! Akusikho lokho ebengikusho! ”

Kunobungozi bokuthi siyayenza leyonto lapho sitadisha imiBhalo, ikakhulukazi uma umBhalo unesikhathi esithile kuyo usinikeza ithemba elingamanga elingenakuphikwa lokuthi singakwazi ukubona ukuthi ukuphela kusondele kangakanani.

Ake siqale ngokuzibuza kule ndima ngalinye, ispika sizama ukuthini? Yiliphi iphuzu azama ukulenza?

Sizoqala ngendima eyabhalwa uPhetro. Asifunde umongo.

“Yazi lokhu okokuqala, ukuthi ezinsukwini zokugcina izimbangi ziyofika nokuhlekisa ngazo, zilandela izinkanuko zazo, zithi,“ Siphi isithembiso sokufika kwaKhe? Kusukela lapho obaba balala, konke kuyaqhubeka njengasekuqaleni kokudalwa. ”Ngoba lapho bekugcina lokhu, kubalekela kwabo ukuthi ngezwi likaNkulunkulu amazulu abekhona kudala futhi umhlaba wakhiwa ngamanzi. nangamanzi, okwathi ngalo izwe ngaleso sikhathi labhujiswa, lagcwala amanzi. Kepha ngezwi lakhe amazulu nomhlaba wamanje abekelwe umlilo, ugcinelwe usuku lokwahlulela nokubhujiswa kwabantu abangamesabi uNkulunkulu.

Kepha leli qiniso elilodwa malingavumeli ukuqaphela kwakho, bathandekayo, ukuthi eNkosini usuku oluthile lunjengeminyaka eyinkulungwane, neminyaka eyinkulungwane ifana nosuku olulodwa. INkosi ayephuzi ngesithembiso saayo, njengoba abanye bebala ukubambezela, kepha iyabekezela kuwe, ingafisi ukuthi kubhubhe namunye kepha ukuba bonke baphenduke.

Kepha usuku lweNkosi luyofika njengesela, lapho amazulu ezodlula ngokubhonga, nezinto ezichithwayo ziyobhujiswa ngokushisa okukhulu, nomhlaba kanye nemisebenzi yawo kuyoshiswa. ”(2 Petru 3: 3) -10 NASB)

Besingafunda okuningi, kepha ngizama ukugcina la mafushane, futhi lonke elinye lelo ndima liqinisekisa esikubona lapha. Ngokuqinisekile uPeter akasiniki isibonakaliso sokwazi ukuthi izinsuku zokugcina z nini, ukuthi besingabikezela ukuthi sisondele kangakanani ekugcineni njengoba ezinye izinkolo, ezazihlanganisiwe nezami, zazizosenza sikholwe. Ukugxilwa kwamazwi akhe kumayelana nokukhuthala nokungalahli ithemba. Usitshela ukuthi ngokungenakugwemeka kuzoba nabantu abazosigcona futhi basihlekise ngokubeka ukholo kulokho okungabonwa, ubukhona beNkosi yethu uJesu. Utshengisa ukuthi abantu abanjalo ababuqapheli ubuqiniso bomlando ngokwenza inkomba kazamcolo wosuku lukaNowa. Impela abantu bosuku lukaNowa bamhleka usulu ngokwakha umkhumbi omkhulu kude nomzimba wamanzi. Kepha-ke uPhetro usixwayisa ngokuthi ukuza kukaJesu ngeke kube yinto esingayibikezela, ngoba uzofika njengoba isela liza lizosiphuca, futhi ngeke kube khona isexwayiso. Usinikeza inothi yokuqapha ukuthi isikhathi sikaNkulunkulu nesikhathi sethu sehlukile kakhulu. Kithina usuku ngamahora angama-24 nje, kepha kuNkulunkulu kungaphezulu kakhulu kwempilo yethu.

Manje ake sibheke amazwi kaJesu akuMathewu 10:23. Futhi, bheka umongo.

Bhekani, ngiyanithuma njengezimvu phakathi kwezimpisi; ngakho-ke hlakaniphani njengezinyoka, nibe msulwa njengamajuba. “Kepha xwayani abantu, ngokuba bayakuninikela ezinkantolo, banishaye emasinagogeni abo; futhi nizolethwa phambi kwababusi namakhosi ngenxa Yami, kube ngubufakazi kubo nakwabezizwe. Kepha uma bekunikezela, ungakhathazeki ngokuthi uzothini noma uthini; ngoba uzokunikwa kulesosikhathi lokho oyakukusho. Ngoba akusuwe okhulumayo, kodwa nguMoya kaYihlo okhuluma ngaphakathi kini.

Umfowethu uzakukhaphela umfowethu ekufeni, noyise ingane yakhe; futhi izingane ziyovukela abazali futhi zibenze babulawe. “Niyakuzondwa yibo bonke ngenxa yegama Lami, kepha nguyena oye wakhuthazela kuze kube sekupheleni oyakusindiswa.

Kepha uma benishushisa kwelinye idolobha, balekelani komunye; ngoba ngiqinisile ngithi kuwe, awusoze uqede ukudabula emizini yakwa-Israyeli, kuze kufike iNdodana yomuntu.

Umfundi akekho ngaphezu komfundisi wakhe, noma isigqila ngaphezu kwenkosi yakhe. “Kwanele kumfundi ukuba abe njengomfundisi wakhe, nenceku ifane nenkosi yayo. Uma bebize inhloko yendlu ngokuthi nguBhelezebuli, kangakanani-ke abangcolisa amalungu omndeni wakhe. ”
(UMathewu 10: 16-25 NASB)

Ukugxila kwamazwi akhe ukushushiswa nokuthi ungabhekana kanjani nakho. Kodwa-ke, ibinzana elibonakala liningi njengokuthi "ngeke uqede ukudabula emadolobheni akwa-Israyeli kuze kufike iNdodana yomuntu". Uma siphuthelwa inhloso yakhe bese sigxila kulesi sigatshana esisodwa, siphazamiseka kumlayezo wangempela lapha. Sizogxila kakhulu lapho, "INdodana yoMuntu iza nini?" Siba matasa ngalokho okusho ukuthi "hhayi ukuqeda ukudlula emadolobheni akwa-Israyeli."

Uyabona ukuthi ngabe sishoda ngephuzu langempela?

Ngakho-ke, ake sibheke amazwi akhe ngokugxila ayekuhlosile. AmaKristu ashushiswe kuwo wonke amakhulu eminyaka. Bashushiswa ezinsukwini zokuqala zebandla lobuKristu ngemuva nje kokubulawa kukaStefanu.

“USawule wayenesivumelwano esikhulu sokuthi ambulale. Futhi ngalolo suku kwaqala ukushushiswa okukhulu kwebandla laseJerusalema, futhi bonke bahlakazeka kuzo zonke izifunda zaseJudiya naseSamariya, ngaphandle kwabaphostoli. ”(Izenzo 8: 1 NASB)

AmaKhristu alalela uJesu amazwi futhi abalekela ukushushiswa. Abazange bangene ezizweni ngoba umnyango wokushumayeza abezizwe wawungakavulwa. Noma kunjalo, babaleka eJerusalema okwakungumthombo wokushushiswa ngaleso sikhathi.

Ngiyazi esimweni soFakazi BakaJehova, bafunda uMathewu 10: 23 futhi bawuhumusha ngokusho ukuthi ngeke baqede ukushumayela inguqulo yabo yezindaba ezinhle ngaphambi kokuba kufike i-Amagedoni. Lokhu kuye kwabangela usizi olukhulu loFakazi BakaJehova abanhliziyo ziqotho ngoba bafundiswa ukuthi bonke abafa e-Armagedoni ngeke bavuswe. Ngakho-ke, lokhu kwenza uJehova uNkulunkulu abe umahluleli onesihluku futhi ongenabulungisa, ngoba empeleni ubikezela ukuthi abantu bakhe ngeke bakwazi ukufeza umyalezo wesexwayiso kuwo wonke umuntu ngaphambi kokuba kufike usuku lokwahlulela.

Kepha uJesu akasho lokho. Lokhu akusho ukuthi uma sishushiswa, kufanele sihambe. Sula uthuli ebhuthini lethu, ujike emuva, ubaleke. Akasho ukuthi, yima umhlabathi wakho futhi wamukele ukubulawelwa kwakho ukholo.

UFakazi angahle acabange, "Kepha kuthiwani ngabo bonke abantu esingakafinyeleli kubo emsebenzini wokushumayela?" Nokho, kubonakala sengathi iNkosi yethu isitshela ukuthi singazikhathazi ngalokho, ngoba ubungeke ubafinyelele. "

Esikhundleni sokukhathazeka ngesikhathi sokubuya kwakhe, sidinga ukugxila kulokho azama ukusitshela kona kule ndima. Esikhundleni sokuzwa sibophezelwe kabi sokuqhubeka sishumayeza abantu abafuna ukusishushisa, akumele sizizwe singekho emthethweni ngokubaleka endaweni yesehlakalo. Ukuhlala kungalingana nokushaya ihhashi elifile. Okubi kakhulu, kungasho ukuthi asithobeli umyalo oqondile womholi wethu, uJesu. Kungaba ukuziqhenya ngathi.

Injongo yethu ukuthi isebenze ngokuhambisana nokuholwa ngumoya ongcwele wokubuthwa kwabakhethiweyo bakaNkulunkulu. Lapho isibalo sethu sesiphelele, uJesu uzofika ezosiza ukuphela kohlelo lwezinto futhi aqalise umbuso wakhe olungile. (Re 6:11) Ngaphansi kwalowo mbuso sizobe sihlanganyela ekusizeni bonke abantu ukuba bazuze ukwamukelwa njengezingane zikaNkulunkulu.

Ake sibukeze. UPitrosi bekangasinikeli isibonakaliso sezinsuku zokugcina. Esikhundleni salokho, wayesitshela ukuthi silindele ukuhlekwa nokuphikiswa nokuthi mhlawumbe ukufika kweNkosi yethu kuzothatha isikhathi eside kakhulu. Lokho abesitshela khona ukuthi sikukhuthazelele futhi ungapheli amandla.

UJesu ubesitshela nokuthi kuzoshushiswa nokuthi uma kwenzeka, asizange sikhathazeke ngokuhlanganisa yonke insimu yokugcina kodwa kufanele ukuthi simane sibalekele kwenye indawo.

Ngakho-ke, lapho sifika endimeni esenza ukuba sikriphathe amakhanda, singathatha isinyathelo sibuyele emuva sizibuze, siyini isikhulumi esizama ukusitshela ngempela? Yini ebalulekile egxile eselulekweni sakhe? Konke kusezandleni zikaNkulunkulu. Akukho esingakhathazeka ngakho. Umsebenzi wethu kuphela ukuqonda isiqondisi asinika sona futhi asithobele. Ngiyabonga ngokubuka.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.