Ukuphendula ividiyo yokugcina — Ingxenye 5 — ochungechungeni lukaMathewu 24, omunye wababukeli abavamile wangithumelela i-imeyili ebuza ukuthi izindinyana ezimbili ezibonakala zihlobene zingaqondakala kanjani. Abanye bangazibiza lezi zindima eziyinkinga. Izazi zeBhayibheli zabhekisela kubo ngegama lesiLatini: crux translate  Bekufanele ngiyibheke. Ngicabanga ukuthi enye indlela yokuyichaza kungaba ukuthi ngithi kulapho 'abahumushi bewela izindlela'. Ngamanye amagama, yilapho imibono yehluka khona.

Nawa amavesi amabili okukhulunywa ngawo:

“Yazi lokhu okokuqala, ukuthi ezinsukwini zokugcina izimbangi ziyofika nokuhlekisa ngazo, zilandela izinkanuko zazo, zithi,“ Siphi isithembiso sokufika kwaKhe? Selokhu obaba balala, konke kusaqhubeka njengasekuqaleni kwendalo. ”(2 Petru 3: 3, 4 NASB)

Futhi:

Kepha uma benishushisa kwelinye idolobha, balekelani kwelandelayo; ngoba ngiqinisile ngithi kuwe, awusoze uqede ukudabula imizi yakwa-Israyeli, kuze kufike iNdodana yomuntu. ”(NgokukaMathewu 10: 23)

 

Inkinga edalwa yilaba bafundi beBhayibheli abaningi yisikhathi. Yiziphi “izinsuku zokugcina” uPetru akhuluma ngazo? Izinsuku zokugcina zesimiso sezinto samaJuda? Izinsuku zokugcina zalesi simiso sezinto samanje? Futhi ifika nini iNdodana yoMuntu? Ingabe uJesu wayekhuluma ngovuko lwakhe? Ingabe wayekhuluma ngokubhujiswa kweJerusalema? Ingabe wayekhuluma ngobukhona bakhe besikhathi esizayo?

Alukho nje ulwazi olwanele olunikezwe kula mavesi noma umongo wawo oseduzane wokuthi sibeke phansi impendulo yaleyo mibuzo ngendlela eshiya ukungabaza. Lezi akuzona kuphela izindima zeBhayibheli ezethula isici sesikhathi esidala ukudideka kubafundi abaningi beBhayibheli, futhi okungaholela ekutolikeni okuhle okungajwayelekile. Umzekeliso wezimvu nezimbuzi ungomunye walezi ziqephu. OFakazi BakaJehova basebenzisa lokho ukwenza abalandeli babo ukuba bahambisane ngokuqinile nakho konke iNdikimba Ebusayo ebatshela ukuba bakwenze. (By the way, sizongena kulokho ochungechungeni lukaMathewu 24 noma ngabe kutholakala ku-25th Isahluko sikaMathewu. Ibizwa ngokuthi "ilayisense ebhaliwe". Dlula kuyo.)

Nokho, lokhu kungenze ngacabanga ngakho eisegesis futhi izivivinyo esikhulume ngakho phambilini. Okwalabo abangazange babone lawo mavidiyo, eisegesis igama lesiGreek elisho ukuthi “kusuka ngaphandle ngaphakathi” futhi libhekisela kwinqubo yokungena evesini leBhayibheli ngomqondo onqunyelwe wona. I-Exegesis inencazelo ehlukile, "ngaphakathi ngaphakathi", futhi ibhekisela ekucwaningeni ngaphandle kwemibono enikezwe yona kodwa kunalokho ukuvumela umqondo uvele embhalweni uqobo.

Ngabona ukuthi kunolunye uhlangothi olungifinyelela eisegesis ukuthi ngingakufanekisa ngisebenzisa lezi ziqephu ezimbili. Singahle singafundi umbono othile esivele sawubona kulezi zindima; empeleni singacabanga ukuthi siyazicubungula sinombono wokuthi sizovumela imiBhalo isitshele ukuthi izinsuku zokugcina zinini nokuthi iNdodana yoMuntu izofika nini. Yize kunjalo, kungenzeka ukuthi sisazithola sisondela kula mavesi ngaphandle kokwenza; hhayi ngomqondo obonwe ngaphambili, kepha ngokugxila kwangaphambili.

Wake wamnika othile ucezu nje kuphela lokucela ukuthi abeke esicini esisodwa, into eseceleni ngaleso sikhathi, ngiyabonga, bese ubaleka ukushiya ufinyelela kubo bekhala, “Yima kancane! Akusikho lokho ebengikusho! ”

Kunobungozi bokuthi siyayenza leyonto lapho sitadisha imiBhalo, ikakhulukazi uma umBhalo unesikhathi esithile kuyo usinikeza ithemba elingamanga elingenakuphikwa lokuthi singakwazi ukubona ukuthi ukuphela kusondele kangakanani.

Ake siqale ngokuzibuza kule ndima ngalinye, ispika sizama ukuthini? Yiliphi iphuzu azama ukulenza?

Sizoqala ngendima eyabhalwa uPhetro. Asifunde umongo.

“Yazi lokhu okokuqala, ukuthi ezinsukwini zokugcina izimbangi ziyofika nokuhlekisa ngazo, zilandela izinkanuko zazo, zithi,“ Siphi isithembiso sokufika kwaKhe? Kusukela lapho obaba balala, konke kuyaqhubeka njengasekuqaleni kokudalwa. ”Ngoba lapho bekugcina lokhu, kubalekela kwabo ukuthi ngezwi likaNkulunkulu amazulu abekhona kudala futhi umhlaba wakhiwa ngamanzi. nangamanzi, okwathi ngalo izwe ngaleso sikhathi labhujiswa, lagcwala amanzi. Kepha ngezwi lakhe amazulu nomhlaba wamanje abekelwe umlilo, ugcinelwe usuku lokwahlulela nokubhujiswa kwabantu abangamesabi uNkulunkulu.

Kepha leli qiniso elilodwa malingavumeli ukuqaphela kwakho, bathandekayo, ukuthi eNkosini usuku oluthile lunjengeminyaka eyinkulungwane, neminyaka eyinkulungwane ifana nosuku olulodwa. INkosi ayephuzi ngesithembiso saayo, njengoba abanye bebala ukubambezela, kepha iyabekezela kuwe, ingafisi ukuthi kubhubhe namunye kepha ukuba bonke baphenduke.

Kepha usuku lweNkosi luyofika njengesela, lapho amazulu ezodlula ngokubhonga, nezinto ezichithwayo ziyobhujiswa ngokushisa okukhulu, nomhlaba kanye nemisebenzi yawo kuyoshiswa. ”(2 Petru 3: 3) -10 NASB)

Singafunda kabanzi, kepha ngizama ukugcina lawa mavidiyo amafushane, futhi yonke ingxenye iqinisekisa lokho esikubona lapha. Ngokuqinisekile uPeter akasiniki isibonakaliso sokwazi ukuthi izinsuku zokugcina zinini, ukuze sikwazi ukubikezela ukuthi siseduze kangakanani ukuphela njengoba ezinye izinkolo, engangihlanganisa nayo yangaphambili, zazifuna sikholwe. Ukugxila kwamazwi akhe kumayelana nokubekezela nokungalilahli ithemba. Usitshela ukuthi ngokungenakugwenywa kuzoba nabantu abazosiklolodela basiklolodele ngokubeka ukholo kulokho okungabonakali, ukufika okuzayo kweNkosi yethu uJesu. Ukhombisa ukuthi abantu abanjalo abawunaki ubuqiniso bomlando ngokubhekisa kuzamcolo wosuku lukaNowa. Ngokuqinisekile abantu bosuku lukaNowa bamhleka usulu ngokwakha umkhumbi omkhulu kude nanoma yimaphi amanzi. Kodwa-ke uPeter usixwayisa ngokuthi ukuza kukaJesu ngeke kube yinto esingaqagela yona, ngoba uzofika njengesela lizosiphanga, futhi ngeke sibe khona isixwayiso. Usinikeza isixwayiso sokuthi uhlelo lwezikhathi lukaNkulunkulu nolwethu lwehluke kakhulu. Kithina usuku lungamahora angama-24 kuphela, kodwa kuNkulunkulu lude kakhulu kunesikhathi sethu sokuphila.

Manje ake sibheke amazwi kaJesu akuMathewu 10:23. Futhi, bheka umongo.

Bhekani, ngiyanithuma njengezimvu phakathi kwezimpisi; ngakho-ke hlakaniphani njengezinyoka, nibe msulwa njengamajuba. “Kepha xwayani abantu, ngokuba bayakuninikela ezinkantolo, banishaye emasinagogeni abo; futhi nizolethwa phambi kwababusi namakhosi ngenxa Yami, kube ngubufakazi kubo nakwabezizwe. Kepha uma bekunikezela, ungakhathazeki ngokuthi uzothini noma uthini; ngoba uzokunikwa kulesosikhathi lokho oyakukusho. Ngoba akusuwe okhulumayo, kodwa nguMoya kaYihlo okhuluma ngaphakathi kini.

Umfowethu uzakukhaphela umfowethu ekufeni, noyise ingane yakhe; futhi izingane ziyovukela abazali futhi zibenze babulawe. “Niyakuzondwa yibo bonke ngenxa yegama Lami, kepha nguyena oye wakhuthazela kuze kube sekupheleni oyakusindiswa.

Kepha uma benishushisa kwelinye idolobha, balekelani komunye; ngoba ngiqinisile ngithi kuwe, awusoze uqede ukudabula emizini yakwa-Israyeli, kuze kufike iNdodana yomuntu.

Umfundi akekho ngaphezu komfundisi wakhe, noma isigqila ngaphezu kwenkosi yakhe. “Kwanele kumfundi ukuba abe njengomfundisi wakhe, nenceku ifane nenkosi yayo. Uma bebize inhloko yendlu ngokuthi nguBhelezebuli, kangakanani-ke abangcolisa amalungu omndeni wakhe. ”
(UMathewu 10: 16-25 NASB)

Ukugxila kwamazwi akhe wukushushiswa nokuthi angabhekana kanjani nakho. Noma kunjalo, le nkulumo abaningi kubonakala sengathi bayigxila kuyo ithi “ngeke uqede ukudabula amadolobha akwa-Israyeli ingakafiki iNdodana yoMuntu”. Uma siphuthelwa yizinhloso zakhe futhi esikhundleni salokho sigxile kulesi sigaba esisodwa, siyaphazamiseka kumlayezo wangempela lapha. Ukugxila kwethu bese kuba ukuthi, "Ifika nini iNdodana yomuntu?" Sigxila kulokho akushoyo ngokuthi “angaqedi ukudabula imizi yakwa-Israyeli.”

Uyabona ukuthi ngabe sishoda ngephuzu langempela?

Ngakho-ke, ake sibheke amazwi akhe ngokugxila ayekuhlosile. AmaKristu ashushiswe kuwo wonke amakhulu eminyaka. Bashushiswa ezinsukwini zokuqala zebandla lobuKristu ngemuva nje kokubulawa kukaStefanu.

“USawule wayenesivumelwano esikhulu sokuthi ambulale. Futhi ngalolo suku kwaqala ukushushiswa okukhulu kwebandla laseJerusalema, futhi bonke bahlakazeka kuzo zonke izifunda zaseJudiya naseSamariya, ngaphandle kwabaphostoli. ”(Izenzo 8: 1 NASB)

AmaKhristu alalela amazwi kaJesu abalekela ukuhlukuluzwa. Abazange baye ezizweni ngoba umnyango wokushumayeza abezizwe wawungakavulwa. Noma kunjalo, babaleka eJerusalema okwakuwumthombo woshushiso ngaleso sikhathi.

Ngiyazi esimweni soFakazi BakaJehova, bafunda uMathewu 10: 23 futhi bawuhumusha ngokusho ukuthi ngeke baqede ukushumayela inguqulo yabo yezindaba ezinhle ngaphambi kokuba kufike i-Amagedoni. Lokhu kuye kwabangela usizi olukhulu loFakazi BakaJehova abanhliziyo ziqotho ngoba bafundiswa ukuthi bonke abafa e-Armagedoni ngeke bavuswe. Ngakho-ke, lokhu kwenza uJehova uNkulunkulu abe umahluleli onesihluku futhi ongenabulungisa, ngoba empeleni ubikezela ukuthi abantu bakhe ngeke bakwazi ukufeza umyalezo wesexwayiso kuwo wonke umuntu ngaphambi kokuba kufike usuku lokwahlulela.

Kepha uJesu akasho lokho. Lokhu akusho ukuthi uma sishushiswa, kufanele sihambe. Sula uthuli ebhuthini lethu, ujike emuva, ubaleke. Akasho ukuthi, yima umhlabathi wakho futhi wamukele ukubulawelwa kwakho ukholo.

UFakazi angahle acabange, "Kepha kuthiwani ngabo bonke abantu esingakafinyeleli kubo emsebenzini wokushumayela?" Nokho, kubonakala sengathi iNkosi yethu isitshela ukuthi singazikhathazi ngalokho, ngoba ubungeke ubafinyelele. "

Esikhundleni sokukhathazeka ngesikhathi sokubuya kwakhe, kufanele sigxile kulokho azama ukusitshela khona kule ndima. Esikhundleni sokuzwa isibopho esidukile sokuqhubeka sishumayeza abantu abazama ukusishushisa, akufanele sizizwe sinesibopho sokubalekela indawo. Ukuhlala kungalingana nokubhaxabula ihhashi elifile. Okubi kakhulu ukuthi kungasho ukuthi asilaleli umyalo oqondile womholi wethu, uJesu. Kungaba ukuzikhukhumeza ngakithi.

Injongo yethu ukuthi isebenze ngokuhambisana nokuholwa ngumoya ongcwele wokubuthwa kwabakhethiweyo bakaNkulunkulu. Lapho isibalo sethu sesiphelele, uJesu uzofika ezosiza ukuphela kohlelo lwezinto futhi aqalise umbuso wakhe olungile. (Re 6:11) Ngaphansi kwalowo mbuso sizobe sihlanganyela ekusizeni bonke abantu ukuba bazuze ukwamukelwa njengezingane zikaNkulunkulu.

Ake sibukeze. UPitrosi bekangasinikeli isibonakaliso sezinsuku zokugcina. Esikhundleni salokho, wayesitshela ukuthi silindele ukuhlekwa nokuphikiswa nokuthi mhlawumbe ukufika kweNkosi yethu kuzothatha isikhathi eside kakhulu. Lokho abesitshela khona ukuthi sikukhuthazelele futhi ungapheli amandla.

UJesu ubesitshela nokuthi kuzoshushiswa nokuthi uma kwenzeka, asizange sikhathazeke ngokuhlanganisa yonke insimu yokugcina kodwa kufanele ukuthi simane sibalekele kwenye indawo.

Ngakho-ke, lapho sifika endimeni esenza ukuba sikriphathe amakhanda, singathatha isinyathelo sibuyele emuva sizibuze, siyini isikhulumi esizama ukusitshela ngempela? Yini ebalulekile egxile eselulekweni sakhe? Konke kusezandleni zikaNkulunkulu. Akukho esingakhathazeka ngakho. Umsebenzi wethu kuphela ukuqonda isiqondisi asinika sona futhi asithobele. Ngiyabonga ngokubuka.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    3
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x