“Qedela lokho oqale ukukwenza.” - 2 Korinte 8:11

[Kusukela ku-ws 11/19 k.26 Article Article Study: Januwari 48 - Februwari 27, 2]

Uma ucabanga ngalokho osekuqalile kepha ungakaqedi, yini obezoza emqondweni kuqala?

Ingabe kungaba ukuphinda enzelwe ikamelo lapho uhlala khona, noma omunye umsebenzi wokulungisa? Noma kunento oyenzile noma othembise ukuyenzela omunye umuntu? Mhlawumbe umfelokazi noma umfelwa, lokho bekungakaqedwa? Noma mhlawumbe ubhalele incwadi noma umthumelele i-imeyili umngane noma ilungu lomndeni elihlala kude.

Kodwa-ke, ngabe uqala ukucabanga ngesithembiso sokuphayona? Noma ukuqoqa imali ukuze uthumele abanye? Noma ufunda iBible all the way? Noma ukwalusa abanye, kungaba umdala noma umshicileli?

Cishe ubungeke ucabange ngeziphakamiso zakamuva, kepha yizinto iNhlangano ezibona zingabakhona kakhulu. Noma ingabe kunalokho iNhlangano ebheka njengokubaluleke kakhulu futhi ukuyisho ngale ndlela bafuna ukuthi ucabange ngayo?

Lokhu kungenxa yokuthi lezi ziphakamiso zitholakala ezigabeni zokuqala ezine zencwadi yokufunda, ezimbili zalezo zigatshana ezine ezinikelwe esibonelweni sikaPawulu zikhumbuza abaseKorinte ngesithembiso sabo sokusiza ngemali. Kubukeka nje kungenye imibono ecashile yokuthi umfundi aphendule kwizicelo ezijwayelekile zeNhlangano zeminikelo.

Ngaphambi kokuthatha isinqumo (par.6)

Isigaba 6 sithi "sinamathela esinqumweni sethu sokukhonza uJehova, futhi sizimisele ukuthembeka kumngane wethu womshado. (Math. 16: 24; 19: 6) ”. Ngokudabukisayo, yilokho kuphela okushiwo ngalezi zifundo ezimbili. Kuliqiniso, lezi zihloko okungadingidwa ngazo okuningi. Kodwa-ke, uma sinikezwe izinkinga ngaphakathi kweNhlangano nabazalwane nodade abangena emishadweni engafanele, kanye nesehlukaniso esiningi, akufanele sidlulise ngale ndaba ngaphandle kokuphawula.

Ngaphandle kokuthatha isinqumo sokukhonza uJehova noJesu Kristu, umshado ungesinye sezinqumo ezibaluleke kakhulu empilweni abaningi bethu abazosenza.

Ngakho-ke, ukuzama ukwenza lokhu kubuyekezwa kube okuzuzisayo nokuzuzisayo sizama ukusebenzisa wonke amaphuzu amaphoyinti kumuntu ocabanga ukushada noma osanda kushada. Lokhu kwenziwa yize i-athikili ye-Watchtower icishe isetshenziswe kuphela enkonzweni nezinye izidingo zeNhlangano.

Iziphakamiso ezilandelayo ezibalulekile zenziwe esihlokweni.

 • Thandazela ukuhlakanipha
 • Cwaninga kahle
 • Hlaziya izisusa zakho
 • Cacisa
 • Bhekana namaqiniso
 • Thandazela amandla
 • Dala uhlelo
 • Zikhandle
 • Phatha isikhathi sakho ngobuhlakani
 • Gxila kumphumela

Thandazela ukuhlakanipha (isigaba.7)

"Uma noma ubani kini entula ukuhlakanipha, makaqhubeke ebuza uNkulunkulu, ngoba ubapha bonke ngesisa. ”(Jakobe 1: 5)”. Lesi siphakamiso esivela kuJames sisiza kakhulu kuzo zonke izinqumo. Uma silijwayele izwi likaNkulunkulu angasisiza ukukhumbula imibhalo ephathelene nesinqumo sethu esifisa ukusenza.

Ikakhulu, sidinga ukuhlakanipha kokukhetha kahle abangane bomshado. Abaningi benza ukwahlulela ngokuya ngokuthi ukubukeka okulungile ngokomzimba umlingani ongaba naye angaba muhle kangakanani. Ukuhlakanipha okuvela ezwini likaNkulunkulu esingakhunjuzwa ngalo kufaka phakathi:

 • 1 Samuweli 16: 7 “Musa ukubheka ukubukeka kwakhe nokuphakama kwesiqu sakhe,… ngoba umuntu nje ubona okubonakala emehlweni; kepha uJehova yena, ubona lokho inhliziyo eyikho ”. Umuntu wangaphakathi ubaluleke kakhulu.
 • 1 Samuweli 25: 23-40 "Futhi makubusiswe ukuba nengqondo kwakho futhi ubusiswe ongivimbele kulolu suku ukuba ngingangeni ecaleni legazi futhi ngisindise isandla sami". UDavida wacela u-Abhigayili ukuba abe ngumkakhe ngenxa yesibindi, ukuhlakanipha, umuzwa wobulungiswa neseluleko esihle.
 • UGenesise 2:18 “Akukuhle ukuba umuntu aqhubeke eyedwa. Ngizomenzela umsizi, abe umphelelisi wakhe ”. Ngobabili indoda nowesifazane bencedisana ngokuhambisana nezimfanelo namakhono, uphiko olushadile lungaba namandla kunesilinganiso sabantu ababili.

Cwaninga Ngokuphelele (isigaba 8)

“Bheka iZwi likaNkulunkulu, ufunde izincwadi zenhlangano kaJehova, futhi ukhulume nabantu ongabethemba. (Taga 20:18) Lolo cwaningo lubalulekile ngaphambi kokwenza isinqumo sokushintsha imisebenzi, ukuhambisa noma ukukhetha imfundo efanelekile ukukusiza ukusekela inkonzo yakho ”.

Ngokweqiniso, kunenzuzo ukubheka izwi likaNkulunkulu futhi sikhulume nabantu esibethembayo. Kodwa-ke, kufanele kuqashelwe kakhulu uma kufundwa izincwadi zeNhlangano. Isibonelo, izikhumbuzo eziqhubekayo "Ukukhetha imfundo efanelekile ukukusiza ukuxhasa inkonzo yakho ”. Cishe yonke imfundo izokusiza ekutholeni umsebenzi wokuzondla futhi ngenxa yalokho noma iyiphi inkonzo okhetha ukuyenza. Kepha okushiwo yiNhlangano lapha ukusekela inkonzo yamaphayona. Umqondo wenkonzo otholakala enhlanganweni kuphela (AmaHubo 118: 8-9).

Impela kuyamangaza ukuthi uJesu (futhi ngempela ababhali beBhayibheli abaphefumulelwe) akazange anikeze iziphakamiso noma imithetho yokuthi iyiphi imfundo umuntu okufanele abe nayo noma imisebenzi umuntu okufanele ayenze ukusekela inkonzo yakhe. Kodwa ngasikhathi sinye bobabili uJesu noPaul nabanye ababhali beBhayibheli babenokuningi abangakusho ngezimfanelo zobuKristu nokuthi kungani futhi kufanele bazibonise kanjani. Ngokuphikisana neNhlangano akuvumeli nje ukuthi i-Study Article eyodwa idlule ngaphandle kokushiwo ngokukhetha kwemfundo, kepha izindatshana eziningi zidlula ngaphandle kokusho kokusebenzisa noma ukusiza ekusebenziseni izithelo zomoya ezimpilweni zethu. Isho okuningi ngezinto eziza kuqala eNhlanganweni, okubonakala sengathi zenzelwe ukubasiza ukulawula abantu esikhundleni sokusiza abantu ukuba babe ngamaKristu angcono.

Ngokwezinga elifanele, singalusebenzisa kanjani ucwaningo ngomshado? Senza kahle ngokumazi kahle umuntu esingahlanganyela naye ngaphambi komshado. Abathandayo nabangazithandi, imizwa yabo, abangane babo, indlela abaphatha ngayo abazali babo, indlela abaphatha ngayo izingane enibaziyo, ukuthi babhekana kanjani nengcindezi nengcindezi nokushintsha. Izifiso zabo nezifiso zabo, amandla abo nobuthakathaka babo. (Uma abanabo ubuthakathaka, udinga ukukhipha lezo zingilazi ezinemibala e-rose!). Ngabe bathanda izinto ezihlanzekile nenhlelekile futhi zihlelekile, noma bavame ukungcola noma bahlanzekile futhi bahlelekile? Ingabe bayizigqila zokugqoka ezikugqokayo? Basebenzisa ukwakheka okungakanani? Lezi zinto zingabonakala kuphela ngokubhekisisa nokuxoxisana nokuhlangana nesikhathi esithe xaxa, kuzilungiselelo ezihlukile, enkampanini ehlukene, njll. Lokhu kuzosiza umuntu aqonde uma ukwazi ukubhekana nezici ezahlukahlukene zobuntu babo, nokuphikisana nalokho.

Hlaziya izisusa zakho (isigaba.9-10)

"Nasi sibonelo: Umzalwane losemncane angancuma kuba lihlahlandlela lelivamile. Ngemuva kwesikhashana, kodwa-ke, ulwela ukufeza isidingo sehora futhi uthola injabulo encane enkonzweni yakhe. Kungenzeka ukuthi wayecabanga ukuthi isisusa sakhe esiyinhloko sokuphayona kwakuyisifiso sakhe sokujabulisa uJehova. Nokho, kungenzeka yini ukuthi ngokuyinhloko wayeshukunyiswa isifiso sokujabulisa abazali bakhe noma umuntu othile amthandayo ” noma mhlawumbe ukuhambisana nokukhubeka kwecala okuqhubekayo okulethwa yiNhlangano ngokushicilela imibono enjalo njengalendima yokufunda. Ngaleso sizathu esikhulu abafowethu nodadewethu abaningi baphayona ukuthi bafuna ukukuvuma noma cha (AbaseKolose 1: 10).

Ngokuqondene nomshado, izinhloso nazo zibaluleke kakhulu. Kungaba ubungani, noma ukucindezela kontanga, noma ukuntuleka kokuzithiba, noma udumo, noma ukuphepha kwezezimali. Uma umuntu ebeshada nganoma yisiphi salezi zizathu ngaphandle kokuba nobungani khona-ke umuntu kuyodingeka ahlaziye izisusa zakhe, njengoba umshado ophumelelayo udinga abanikeli ababili abangenabugovu. Isimo sengqondo sobugovu sizobangela izinkinga futhi singabi nabungane kuwe nakulowo oshade naye ongaba khona. Ukusebenza ekuvuseleleni eHholo LoMbuso ukuthola umngane womshado akuyona indlela eqotho yokwenza lokho, noma umbono omuhle. Imvamisa, abantu bangafaka embukisweni wokusebenza ngokuzikhandla isikhashana esifushane, kepha okungahlali isikhathi eside (KwabaseKolose 3:23). Ngakho-ke, umuntu angadukiswa yizenzo zabanye ezindaweni ezifana nalezi ezakhiwe yiNhlangano nezinqubomgomo zayo.

“Zonke izindlela zomuntu zibonakala zilungile kuye, kepha uJehova uhlola izisusa” Umbhalo okhonjiwe futhi uyisixwayiso esihle kithina sonke, noma ngabe yisiphi isinqumo esizama ukusenza (izaga 16: 2).

Cacisa (isigaba.11)

Inhloso ethile kulula ukuyifinyelela, kepha ngezikhathi nangezikhathi ezingalindelekile umgomo oqondile kungenzeka ungafinyeleleki (UmShumayeli 9:11).

Bhekana namaqiniso (isigaba 12)

"Lapho kudingekile, kungadingeka ukuthi ushintshe isinqumo owawungaphezu kwamandla akho ukufeza (UmShumayeli 3: 6)”. Njengoba umshado ungenye yalezo zinqumo ezimbalwa ezingeke ziguqulwe emehlweni kaNkulunkulu, uma sezilandelwa, ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuthi umuntu ubelokhu efinyelele kuleli phuzu, unengqondo ngokulindela ukuya emshadweni namaqiniso emva komshado. Singadinga futhi ukuguqula okulindelwe kwethu ngemuva komshado futhi sizimisele ukuma ngesinqumo sethu kulokhu.

Thandazela amandla okwenza (isigaba.13)

Yomibili lemibhalo esetshenziswe kule ndima ukuxhasa iziphakamiso zayo (KwabaseFiliphi 2:13, uLuka 11: 9,13) icashunwe ngokuphelele ngaphandle kokuqukethwe. Njengoba izindatshana zakamuva ezikulesi siza mayelana nezenzo zikaMoya Oyingcwele zibonisa, cishe akunakuthola ukuthi uMoya oNgcwele uzonikezwa iningi lezinqumo eziphakanyisiwe okuxoxwe ngazo esihlokweni sokufunda.

Dala uhlelo (isigaba.14)

Umbhalo okhonjiwe izaga 21: 5. Umbhalo ongashiwongo okufanele ukhunjulwe nguLuka 14: 28-32 othi ngokwengxenye “ngubani kini othi efuna ukwakha umbhoshongo angahlali phansi kuqala, abale izindleko, ukubona ukuthi unele yini ukukuqeda? 29 Ngaphandle kwalokho, angabeka isisekelo saso kodwa angakwazi ukusiqeda, futhi bonke ababukele bangaqala ukumhleka usulu, 30 bethi, 'Lo muntu waqala ukwakha kodwa akakwazanga ukuqeda'. Lesi simiso siyasiza ezindaweni eziningi. Ukuthi uyashada yini, noma ngabe uthuthela endlini entsha noma uthenge enye. Ukuthi umuntu uyayidinga ngempela yini imoto entsha noma ifoni entsha noma into entsha yezingubo noma izicathulo. Kungani, ngoba kungenzeka ukwazi ukukhokha manje, kepha ngenxa yalokho uzokwazi ukwenza ezinye izinto ezibaluleke kakhulu?

Futhi qaphela amagama asenkathini yamanje “kunele ukuqeda ”, kunokuba "ulindele ukuba nokwanele esikhathini esizayo". Ikusasa lihlala lingathandeki, akukho lutho oluqinisekisiwe, mhlawumbe ushintsho olungazelelwe lwezimo zomnotho zomuntu siqu noma zasendaweni, ukugula noma ukulimala okungalindelekile, kungathinta noma ngubani kithi. Ngabe isinqumo sethu sizolindeleka ngokwengqondo ukuthi sikwazi ukusinda sonke kodwa izehlakalo ezedlulele noma ezingathandeki?

Isibonelo, umshado osekelwe othandweni nokuzibophezela nezinhloso ezijwayelekile kungalindeleka ukuthi uphile, mhlawumbe kungaqiniswa yizimo ezibonakala zinjalo. Kodwa-ke, umshado ngenxa yezizathu ezingalungile, njengokubona okuzinzile kwezezimali, noma isikhundla senhlalo, noma ukubukeka komzimba noma izifiso zomzimba kungavele kwehluleke ngaphansi kwezimo ezinje (kuMathewu 7: 24-27).

"Isibonelo, ungalungiselela uhla lwezinto ezizokwenziwa nsuku zonke bese uhlela izinto ngendlela ohlela ukuzisingatha. Lokhu kungakusiza hhayi kuphela ukuqeda lokho okuqala kepha futhi nokwenza okuningi ngesikhathi esincane (isigaba 15) ”.

Lokhu akunembile ngokuphelele. Umuntu udinga ukuhlela izinto ngokulandelana kokubaluleka okuphansi kakhulu. Uma umuntu engakwenzi lokho, kungenzeka ukuthi into ebaluleke kakhulu ingakhula futhi ithathe isikhathi esithe xaxa. Njengokungakhokhi imali ephuthumayo, umuntu ukhokhiswa inzalo ngakho-ke akakwazi ukuthenga ezinye izinto ezihlosiwe. Umgomo esingawukhipha kwabaseFiliphi 1:10 usebenza lapha, "uqiniseke ngezinto ezibaluleke kakhulu ”.

Zikhandle (isigaba.16)

Isigaba siyasitshela “UPowula watjela uThimothi bona 'aqhubeke nokuzikhandla' begodu 'abekezelele' ukuba mfundisi ongcono. Leso seluleko sisebenza ngokufanayo nakwezinye izinhloso ezingokomoya ”. Kepha lesi simiso sisebenza ngokufanelekile kuyo yonke imigomo okungenzeka ukuthi sinayo, kungaba ngokomoya noma cha.

Isibonelo, ekuphokopheleni inhloso yokuthola umngane omuhle womshado futhi lapho sebeshade bahlala ndawonye bejabule, bobabili kuyodingeka bahlale bezisebenza futhi baphikelele ekwakheni umshado omuhle.

Phatha isikhathi sakho ngobuhlakani (isigaba.17)

"Gwema ukulinda isikhathi esifanele sokuthatha isinyathelo; isikhathi esifanele ngeke size (UmShumayeli 11: 4) ”. Lesi empeleni isiluleko esihle kakhulu. Ngomlingani wakho ohlosiwe, uma ulindela umuntu ofanele ongaba naye futhi nesikhathi esifanele sokuphakamisa umshado, awusoze washada! Kepha akusona izaba zokujaha ukungena ngokungaziboni.

Gxila kumphumela (isigaba 18)

Umbhalo uqondile lapho uthi, "Uma sigxila emiphumeleni yezinqumo zethu, ngeke sinikezele kalula lapho sihlangabezana nezithiyo noma okwethusayo".

Isiphetho

Sekukonke, ezinye izimiso eziyisisekelo ezinhle ezingasetshenziswa kabanzi ezimpilweni zethu ngokunakekelwa. Kodwa-ke, zonke izibonelo zonke zaziyikhulu le-Organisation ngakho-ke zenani elilinganiselwe kubafundi abaningi. Isibonelo, umama ongayedwa onenqwaba yezingane ezingudadewabo esigodini esikude sase-Afrika, kungenzeka ukuthi ngeke akwazi ukuphayona, kungenzeka ukuthi angabi nayo imali yokufaka eNhlanganweni njengoba naye engadinga usizo lwezezimali. futhi ngokuqinisekile ngeke abe ngumdala! Lokhu kwenza ukusetshenziswa kwangempela kokusebenzisa okungatheni ngaphandle kokukucabanga kakhulu, okuthatha isikhathi.

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  1
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x