[kusuka ku-ws Study 12/2019 k.14]

“IBhayibheli lithi okungenani kudingeka ofakazi ababili ukuze kutholakale udaba. (Num. 35:30; Dut. 17: 6; 19:15; Math. 18:16; 1 Thim. 5:19) Kodwa ngaphansi koMthetho, uma indoda idlwengula intombazane eganiwe “endle” yona imemeze. , wayengenacala ekuphingeni futhi yena wayengenacala. Njengoba abanye bengakubonanga ukudlwengulwa, kungani engenacala ngenkathi enecala? ”

Indima ecashunwe engxenyeni yesibili yombuzo ovela kubafundi, isetshenzisiwe ekuphikiseni ukuphikisana "nenhloko ngesihlabathi" ye-Inhlangano mayelana nokubhekana nezinsolo zokuhlukunyezwa kwezingane. Njengoba kunikezwe ukuthi le Nhlangano iphikelela ngofakazi ababili ngisho nasenkingeni yokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi, okuwukudlwengulwa, lo mbuzo ubudinga ukuphendulwa. Ngabe bazohlinzeka ngobufakazi ngokufunwa kofakazi ababili? Ake sibheke ukuthi bawuphendula kanjani lo mbuzo ngokususelwa endimeni okucashunwe kuyo, Duteronome 22: 25-27.

Indima okuxoxwa ngayo kuyincwadi kaDuteronomi 22:25:27 efundayo “Kodwa-ke, uma kusensimini lapho le ndoda ithole khona intombi eyayithembisene umshado, futhi indoda yayibamba yalala nayo, indoda elale nayo nayo kumelwe ife yodwa, ntombazane akumele wenze lutho. Intombazane ayinaso isono esifanelwe ukufa, ngoba njengalapho umuntu evukela umuntu wakubo futhi ambulale, yebo umphefumulo, kunjalo ngaleli cala. 26 Ngoba wamthola endle. Intombazane eyayithembisene umshado yamemeza, kodwa akekho owayihlenga ”.

Okokuqala, ake sibeke le ndima ngokomongo weqiniso leBhayibheli ngaphambi kokuthi siqhubeke nokuphendula impendulo yendatshana ye-Nqabayokulinda.

Isimo 1

UDutheronomi 22: 13-21 ubhekana nesimo lapho indoda ishada khona nowesifazane bese kuthi ngemuva kwesikhashana iqale ukumnyundela, imsola ngokuthi angabi yintombi nto lapho eshada naye. Ngokusobala, ngeke kuphinde kube nofakazi ababili ekuqeshweni komshado, ngakho-ke yaphendulwa kanjani le ndaba? Kubonakala sengathi kusetshenziswe ishidi elincane ngobusuku bomshado obezotholakala linengcosana yegazi elivela ekuqhekekeni kwezihlanzo zowesifazane lapho eqale ukuya ocansini okokuqala emshadweni. Leli phepha labe selinikezwa abazali balona wesifazane, cishe ngosuku olulandelayo futhi lagcinwa njengobufakazi. Kungavezwa ke ngabazali wowesifazane uma kwenzeka kwenzeka isimanga esinje ngomfazi. Uma ubumsulwa bufakazelwe ngale ndlela ngowesifazane, indoda yajeziswa ngokoqobo, yahlawuliswa, ngokuhamba kahle kuya kuyise lowesifazane njengenxephezelo ngegama lakhe ngokunyundelwa, futhi umyeni akakwazanga ukwahlukanisa nonkosikazi zonke izinsuku zakhe.

Amaphuzu abalulekile okufanele uwaqaphele:

 • Isinqumo senziwa yize bekukhona ofakazi oyedwa kuphela (umsolwa) ukuze azivikele.
 • Ubufakazi Bokwenyama bavunyelwa; Impela bekuthenjelwe kukho ukuze kulunge ukungabi nalwazi komuntu wesifazane noma icala lakhe.

Isimo 2

UDutoronomi 22:22 ukhuluma ngesimo lapho owesilisa wabanjwa khona “e-inflagrante delicto” nowesifazane oshadile.

Lapha, kungaba khona ufakazi oyedwa kuphela, yize otholile engase abize abanye ukuthi bazobona lesi simo sokwehla kwesimo. Kodwa-ke, lesi simo sokuyekethisa okwakungafanele ngabe sikhona (indoda yodwa eyayinowesifazane oshadile owayengeyena umyeni wayo) futhi ufakazi oyedwa wayenele ukuthola icala.

 • Omunye ufakazi wokuyekethisa isikhundla sowesifazane oshadile yedwa nendoda eyayingeyena umyeni wakhe kwanele.
 • Bobabili indoda nowesifazane oshadile bathola isijeziso esifanayo.
 • Kwenziwa isahlulelo.

Isimo 3

UDuteronomi 22: 23-24 uhlanganisa isimo lapho owesilisa nowesifazane beya ocansini belala khona edolobheni. Uma lona wesifazane engakhalanga, ngakho-ke kungalalelwa khona-ke bobabili abathintekayo babhekwa njengabanecala njengoba bethathwa njengento evumayo kunokudlwengulwa.

 • Futhi, izimo zazisebenza njengofakazi, nowesifazane oganwe ephathwe njengowesifazane oshadile lapha, esesimweni sokuyekethisa.
 • Bobabili owesilisa nowesifazane oshadile bathole isijeziso esifanayo uma kungekho okukhalazayo njengoba kuthathwa njengokuvumelana.
 • Uma lona wesifazane ekhala, kuzoba nomuntu ofakazi futhi abhekwe njengesidlwengu esingenacala kanti yindoda kuphela ezojeziswa (ngokufa).
 • Kwenziwa isahlulelo.

Isimo 4

Lesi yisihloko sendatshana ye-Nqabayokulinda.

UDutoronomi 22: 25-27 uyefana neScenario 3 futhi uhlanganisa isimo lapho indoda ilala khona nentombi eganwe umfazi endle esikhundleni somuzi. Lapha, noma ngabe amemeze, akekho noyedwa owayezomuzwa. Ngakho-ke, bekuthathwa njengokuzenzakalelayo njengesenzo esingesilo somuntu ngokwesivumelwano sowesifazane, yingakho edlwengula nokuphinga ngakwenye indoda. Owesifazane oyintombi nto uthathwa njengongenacala, kepha owesilisa makabulawe.

 • Futhi, izimo zasebenza njengofakazi, ngokucabanga kokuba msulwa kowesifazane oganile njengoba kungekho muntu ongasiza.
 • Izimo zibuye zisebenze njengofakazi wale ndoda, ngesizatho secala lendoda ngenxa yezimo zokuyekethisa, ngoba bekungafanele ukuthi ibe yodwa nowesifazane oganisanayo owayebukwa sengathi useganile kakade. Akunasidingo esishiwoyo sobufakazi obuvumayo.
 • Kwenziwa isahlulelo.

Isimo 5

UDutoronomi 22: 28-29 uhlanganisa lesi simo lapho indoda ilala nowesifazane ongashadanga noma ongashadile. Lapha indinyana yombhalo ayihlukanisi phakathi uma bekungobudlelwano obuvumelanayo noma ukudlwengulwa. Noma iyiphi indlela indoda kufanele iganwe ngowesifazane futhi ingehlukane nayo impilo yayo yonke.

 • Lapha indoda ivinjelwe ukudlwengulwa nobufebe njengoba kuzofanela ishade nowesifazane futhi imondle impilo yakhe yonke.
 • Ukuthi isimangalo esivela kowesifazane, noma ufakazi wesithathu, akunandaba lapha, owesilisa uthola isijeziso esindayo.
 • Kwenziwa isahlulelo.

Isifinyezo se-Scenarios

Singabona iphethini ivela lapha? Zonke lezi zimo lapho kungalindeleki ukuthi kube khona ofakazi besibili. Kodwa-ke ukwahlulela kwakufanele kunikezwe. Kususelwa kuphi?

 • Ubufakazi obuphathekayo buthatha isinqumo sokuthi owesilisa noma lowesifazane wayenecala yini (uScenario 1).
 • Izimo ezifaka engozini ezithathwe njengobufakazi (Isimo 2 - 5).
 • Ukucatshangelwa kwecala lowesifazane ngokuya ngezimo ezithile (Isimo 2 & 3).
 • Ukucatshangelwa kobumsulwa ngokuthanda kowesifazane ezimweni ezithile (Isimo 4 & 5).
 • Ukucatshangelwa kwecala lendoda ngokuya ngezimo ezithile (Isimo 2, 3, 4 & 5).
 • Lapho bobabili benecala, isijeziso esilinganayo sahlangatshezwa.
 • Kwenziwa isahlulelo.

Lokhu kwakucacile, kulula ukukhumbula imithetho.

Ngaphezu kwalokho, akekho kule mithetho osho noma yini nganoma yisiphi isidingo sofakazi abengeziwe. Eqinisweni, lezi zimo ngokuvamile zaziyokwenzeka kuphi futhi nini lapho kungekho bofakazi. Isibonelo, uma lona wesifazane ehlaselwa edolobheni wamemeza. Mhlawumbe othile uzwe ukukhala, kepha asikho isidingo sokuba ufakazi wesikhalo azi ukuthi sivelaphi noma sibambe lo mlisa endaweni yesehlakalo. Ngaphezu kwalokho, njengoba lawa macala esezanywa emasangweni edolobha, khona-ke ufakazi wokumemeza uzokwazi ngalokho okwenzekile futhi ongafika phambili.

Njengoba ubona, amaphuzu aphambili wesimo ahambisana nezinye izimo ezi-4. Ngaphezu kwalokho, imiphumela yesimo 4 ifana kakhulu nesimo 5, lapho indoda ibhekwa njengeqembu elinecala.

Ngenxa yomongo wangempela, manje ake sibheke impendulo yeNhlangano ngalesi simo kanye nombuzo “wabafundi”.

Impendulo yeNhlangano

Umusho wokuqala uthi: “Ukulandisa okukuDuteronomi 22: 25-27 akuqondene nokufakazela icala lomuntu, ngoba lokho kwavunywa. Lo mthetho wawugxile ekusunguleni ubumsulwa besifazane. Qaphela umongo ”.

Lesi sitatimende siyimpikiswano enhle kakhulu. Impela, le akhawunti "Hhayi ukuthi kufakazelwe icala lomuntu". Kungani? “Ngoba lokho kwavunywa". Kwakungekho sidingo sobufakazi obudingekayo ukuze kutholwe icala lalowesilisa. Umthetho waveza ukuthi owesilisa kulezi zimo uzobhekwa njengonecala, ngenxa yezimo zokuyekethisa obekumele azigweme. inkathi. Akunangxoxo engaphezulu.

Noma kunjalo, ngokungafani nesimangalo sendatshana ye-Nqabayokulinda, akugxili "Ekwakhiweni kobumsulwa kowesifazane". Ayikho imiyalo ekulandiseni kwebhayibheli yokuthi angakuthola kanjani ukuthi akanacala. Isiphetho esinengqondo ukuthi kwabekwa ngokuzenzakalelayo ukuthi wayengenacala.

Kalula nje, uma indoda ibisemasimini iyodwa, ngaphandle kwenkampani yowesifazane oganile, ingatholwa ngokuzenzakalelayo inecala lokuphinga ngokuba kuleso simo sokuyekethisa ekuqaleni. Ngakho-ke, uma lona wesifazane ethi udlwenguliwe, indoda ibingenakuzivikela ngokumangalela okunjalo.

Singasho ukuthi mhlawumbe abahluleli bazamile ukuthola ufakazi noma ofakazi abangabeka lona wesifazane endaweni efanayo nale ndoda ngasikhathi sinye. Kodwa-ke, noma ngabe batholakala ngofakazi bazoba ubufakazi obujwayelekile, hhayi ufakazi wesibili kulowo nalowo mcimbi. Kufanele kube sobala kubantu abanengqondo ukuthi ofakazi ababili besenzo sokudlwengula noma sokuphinga bebengadingeki ekwahlulelweni. Ngesizathu esihle futhi, ngoba kusobala ukuthi, ngokunikezwa uhlobo lwesono kanye nezimo zesimo, babengeke babe khona.

Izigaba ezi-4 ezisele zale mpendulo okuthiwa zivele ziqinisekise ukucatshangelwa kwecala nokungabi nalacala kulesi simo (4) nesimo 5.

Ngakho-ke le ndatshana ye-Nqabayokulinda ikhuluma kanjani “ngendlovu esegumbini” ngesidingo sofakazi ababili abashiwe ekuqaleni umbuzo?

Ukubeka ngokusobala, lo mbhalo uvele uzibe "indlovu esegumbini". Inhlangano ayizami nokuzama ukubheka ukuthi lokhu kuzosebenza kanjani kunoma yiziphi izimo ezi-5 kuDuteronomi 22: 13-29.

Ingabe kufanele sicasuke? Akunjalo Empeleni. Empeleni, iNhlangano isanda bazimbela emgodini omkhulu. Kanjani?

Kuthiwani ngomgomo iNhlangano esewufake waphrinta njengoba utholakala esigabeni 3, esithi:

"Kuleso simo, lowesifazane wanikezwa inzuzo yokungabaza. Kungamuphi umqondo? Kwakucatshangwa ukuthi “wamemeza, kepha akubanga namuntu wokumophula”. Ngakho-ke ubengaphingi. Le ndoda ibinecala lokudlwengula nokuphinga ngoba “yayinamandla ngaphezu kwayo yalala naye”, lona wesifazane owayeshade naye.

Ngabe ukhona umehluko phakathi kwalesi simo kanye namagama, nalokhu okulandelayo?

Ngaleso sikhathi ingane yanikezwa inzuzo yokungabaza. Kungamuphi umqondo? Kwakucatshangwa ukuthi ingane iyakhala, kepha akubanga namuntu wokuhlenga ingane. Ngakho-ke, omncane wayengazenzi ubufebe. Le ndoda (noma lowo wesifazane), wayenecala lokudlwengula kwengane nokuphinga noma ubufebe ngoba (yona) yayinqoba le ngane encane yalala nayo, ingane encane engaphendukanga ”.

[Sicela wazi: Ingane ibimncane futhi akunakulindeleka ukuthi uqonde ukuthi iyini imvume. Akunandaba noma ngabe ubani ucabanga ukuthi omncane angaqonda ngokuphelele ukuthi kwenzekani, osemncane ayikwazi ukuvuma ngaphansi komthetho.]

Akukho mehluko okhona esitatimendeni sokugcina esisidalile, kanye nesitatimende noma umgomo onikezwe esihlokweni, ngaphandle kwemininingwane emincane kakhulu engabukhali ubucayi besimo nganoma iyiphi indlela. Eqinisweni, lezi zinguquko ezincane zenza icala licindezeleke ngokwengeziwe. Uma owesifazane ebhekwa njengesitsha esibuthakathaka, kangakanani-ke ingane encane yobulili obuhlukile.

Ngokuya ngesitatimende noma kumgomo okuyi-athikili ye-Nqabayokulinda, bekungeke yini kube ubulungiswa ukuthi umuntu omdala kufanele athathwe enecala ecaleni lokugcina nengane encane uma kungekho bufakazi obuphoqayo bokuphikisana? Futhi, ukuthi ingane noma encane kufanele inikezwe usizo lokungabaza esikhundleni somhlukumezi?

Ngaphezu kwalokho, ngokusekelwe kuzimo okuxoxwe ngazo kuDeteronomi 22, esimweni sokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi umuntu omdala uyena osesimweni sokuyekethisa, okufanele azi kangcono. Akukhathalekile ukuthi umuntu omdala ungubaba noma u-step-father, mama, step-mama, umalume noma u-anti, kwisisulu, noma umdala, inceku ekhonzayo, iphayona, esimweni sokumethemba. I-onus ikukuhlukumeza ukuthi ifakazele ukuthi azizange zihlukumeze omncane ngokunikeza i-alibi ebonakalayo kuwo wonke amathuba. Akukona okobuthakathaka, osengcupheni yenhlangano, ukudinga ukufakazela ubumsulwa babo ngokuhlinzekwa kobunye ufakazi obekungenakuba nzima ukuthola kulezi zimo. Futhi, kunesandulelo esingokomBhalo esikhonjwe kulezi simo esihloliwe, sobufakazi obuphathekayo ngesimo sobufakazi obutholakele bezokwelapha be-DNA, njalonjalo ukwamukeleka njengofakazi owengeziwe. (Qaphela ukusetshenziswa kwengubo yobusuku bomshado esesimweni 1).

Iphuzu elilodwa lokugcina okufanele ucabange ngalo. Buza umuntu oke wahlala kwa-Israyeli wanamuhla isikhashana, ukuthi umthetho usebenza kanjani lapho. Impendulo izoba "ngunqo noma umoya womthetho". Lokhu kwehluka kakhulu emthethweni e-USA nase-UK naseJalimane nakwamanye amazwe lapho ukusetshenziswa komthetho kubhalwe khona emthethweni, kunokusebenzisa umoya noma isiqu somthetho.

Siyabona ngokucacile ukuthi iNhlangano inamathela kanjani “encwadini yomthetho” maqondana nokusebenzisa izimiso zeBhayibheli kwezahlulelo ezikuNhlangano. Lokhu kufana nesimo sabaFarisi.

Uhluke kakhulu ezweni lakwa-Israyeli wokuziphilisa, ukuthi yize lingenalo igunya lokuthanda izwe, lisebenzisa umthetho ngokusho komoya womthetho, lilandela umgomo wemithetho, njengoba uJehova ayehlose futhi wasetshenziswa nguKristu nangamaKristu okuqala.

Ngakho-ke eNhlanganweni sisebenzisa amazwi kaJesu kuMathewu 23: 15-35.

Ikakhulu uMathewu 23:24 usebenza kakhulu, okufundayo "Baqondisi abayizimpumputhe, nina enimina insensane, kepha nigaye ikamela!". Baye bakhandleka futhi bagcina imfuneko yofakazi ababili (gnat), beyisebenzisa lapho kungafanele futhi ngokwenza kanjalo bagwebe phansi futhi banganaki isithombe esikhulu sobulungisa (ikamela). Baphinde basebenzise nencwadi yomthetho (lapho bangenzi njalo ngokungafani nezinkinga) esikhundleni somqondo womthetho.

 

UTadua

Imibhalo kaTadua.
  3
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x