“Woza… endaweni engenabantu futhi uphumule kancane.” - Marku 6:31

[Kusukela ku-ws 12/19 p.2 Isigaba sokufunda 49: Februwari 3 - Februwari 9, 2020]

Isigaba sokuqala siqala ngaleliqiniso elilandelayo mayelana nesimo senani elikhulu labantu emhlabeni ”Emazweni amaningi, abantu basebenza kanzima futhi isikhathi eside kunangaphambili. Abantu abasebenza ngokweqile bavame ukuba matasa kakhulu ukuba baphumule, ukuchitha isikhathi nemindeni yabo, noma ukwanelisa isidingo sabo esingokomoya ”.

Ngabe futhi lokho kuzwakala njengoFakazi abaningi obaziyo? Ngabe "Ukusebenza kanzima futhi isikhathi eside kunangaphambili ” ngoba abanakho ukukhetha njengoba ukukhetha kwabo umsebenzi kulinganiselwe, konke kungenxa yokulalela okungaboni ekucindezelekeni kwenhlangano okuhlala njalo ukungathathi imfundo ephakeme? Umphumela,imatasa kakhulu ukuthi ingaphumula, ichithe isikhathi nemindeni yayo, noma yanelise isidingo sayo esingokomoya ”, konke izinto ezibalulekile.

Isigaba 5 sikuphawula lokho “IBhayibheli likhuthaza abantu bakaNkulunkulu ukuba babe yizisebenzi. Izinceku zakhe kufanele zikhuthele kunokuba zibe ngamavila. (Iziyema 15:19)”. Lokho kuyiqiniso. Kepha bese kulandela isitatimende esicishe sizwakalise ukungakholelwa, “Mhlawumbe usebenza ngokunakekela umndeni wakho. Futhi bonke abafundi bakaKristu banomthwalo wemfanelo wokuhlanganyela emsebenzini wokushumayela izindaba ezinhle. Noma kunjalo, futhi udinga ukuphumula ngokwanele. Ingabe ngezinye izikhathi ulwa kanzima ukulinganisela isikhathi somsebenzi wokuziphilisa, wasenkonzweni nowokuphumula? Sazi kanjani ukuthi kungakanani okufanele kusetshenzwe ngakho nokuthi uphumule kangakanani? ”.

“Mhlawumbe uyasebenza?"Cishe ngaphandle kokukhetha uzovuma ukuthi ungumqashi ngqo noma uzisebenza yena. Kunedlanzana nje labantu abakwaziyo ukuhlala mahhala ngaphandle kokuxhaswa ngokuphelele abanye. Abambalwa laba bangabantu abathola usizo lokuphepha kwezenhlalo njengoba lunikezwe amazwe aseNtshonalanga noma uma uhlala eBethel noma ungumbonisi wesifunda noma izithunywa zevangeli ngakho-ke labo abanye abanye oFakazi basekelwa mahhala, iningi labo ampofu.

Uma kukhona okufundwayo okukulesi sigaba, sicela ucabangele ngomkhuleko ukuthi umugqa wokuqala wesigaba 13 usikhumbuza ini “Umphostoli uPawulu wabeka isibonelo esihle. Bekumele enze umsebenzi wokuziphilisa ”. Njengoba kunikezwe isibonelo sakhe esivezwe kulesi sigaba, kulungile yini ukuthi izikhonzi zaseBethel nabajikelezi kanye namakhosikazi abo baphila ngeminikelo yabanye, kufaka phakathi izinhlanya eziningi zomfelokazi? Akufanele yini isibonelo somphostoli uPawulu silandelwe?

NjengoFakazi, noma njengoFakazi owake wakuthola uthola ukuphumula okwanele? Noma kuzwakala njengokugibela phansi ufuna ukwehla, kepha ngeke ngenxa yesibopho owenziwe ukuba uzizwe wenza konke okulindelwe yiNhlangano. Cishe unomsebenzi okhokha kancane, ingabe ulwela ukulinganisela isikhathi phakathi komsebenzi wokuziphilisa, inkonzo nokuphumula?

Izigaba 6 no-7 zibonisa ukuthi uJesu wayenombono olinganiselayo ngomsebenzi nokuphumula. Izigaba ezilandelayo zixoxa nje ngalokho esingakwenza noma okufanele sikwenze ngokubuka kwenhlangano. Kodwa azinikezi sixazululo sokwehlisa izimfuno uFakazi ojwayelekile anazo ngesikhathi sazo.

Ngalesi sikhathi, kukhumbula lo mbhalo olandelayo. Amagama kaJesu kuLuka 11:46 lapho atshela abaFarisi: “Maye kinina enikwaziyo eMthethweni, ngoba nithwesa amadoda imithwalo enzima ukuthwalwa, kodwa nina ngokwenu anithinti imithwalo nangomunwe wakho ”.

Izigaba 8-10 zimayelana nosuku lweSabatha olwalugcinwe yisizwe sakwa-Israyeli. “Kwakuwusuku 'lokuphumula ngokuphelele. . . , okuthile okungcwele kuJehova ”. OFakazi BakaJehova abanalo usuku lokuphumula. ISabatha kwakungelona usuku lokwenza umsebenzi “ongokwasezulwini”. Kwakuwusuku ukwenza awukho umsebenzi. Usuku lweqiniso lokuphumula. Alukho usuku lwesonto lapho oFakazi BakaJehova bengalandela khona umoya weSabatha, ngomgomo wokuziphatha osungulwe uNkulunkulu emthethweni weSabatha. Cha, kumele basebenze zonke izinsuku zeviki.

Izigaba 11 kuya ku-15 zikhuluma ngombuzo othi “Sithini isimo sakho sengqondo? ”.

Ngemuva kokusho ukuthi uJesu wayejwayelene nokuzikhandla, isigaba 12 sisho okulandelayo mayelana noMphostoli uPawulu: “Umsebenzi wakhe ophambili ukufakaza ngegama likaJesu nomyalezo wakhe. Noma kunjalo, uPawulu wasebenza ukuze azondle. AbaseThesaronika babekuqonda 'ukusebenza nokukhandleka kwakhe,' 'ukusebenza kwakhe ubusuku nemini' ukuze angabeki “umthwalo obizayo” kunoma ngubani. (2 Thes. 3: 8; Imis. 20:34, 35) Kungenzeka ukuthi uPowula bekatjho ngomsebenzi wakhe wokwenza amatende. Ngesikhathi eseKhorinte, wayehlala no-Akhwila noPrisila futhi “wasebenza nabo, ngokuba babengabenzi bamatende ngokuhweba.”.

Uma umphostoli uPhawuli “ukusebenza ubusuku nemini ”ukuze angabeki“ umthwalo obizayo ”kunoma ngubani” pho kungashiwo kanjani 'Umsebenzi wakhe oyinhloko wayefakaza ngegama likaJesu nomyalezo wakhe'?

Kuliqiniso, "ukufakaza”Kungenzeka ukuthi wayeyinhloko yakhe umgomo, inhloso agxile kuyo, noma kunjalo ngokwemibandela ye umsebenzi, kungenzeka wakhetha ukwenza amatendeumsebenzi wakhe oyinhloko ”. Ukusebenza ubusuku nemini ukuze azondle futhi isikhathi esiningi kuphela echitha ukushumayela kweSabatha kusho ukuthi ukushumayela kungenzeka kwaba umsebenzi wesibili ngesikhathi. Lokhu ngokuqinisekile kwaba njalo eKhorinte ngokusho kwezEnzo 18: 1-4, naseThessaronika ngokusho kweyesi-2 Thesalonika 3: 8. Ngeke futhi akufanele sicabange ngokuqhubekayo, yize iNhlangano izizwa ikhululekile ukwenza kanjalo. Kepha kufanele kuphawulwe ukuthi inkambiso kaPawulu kwakuwukukhuluma namaJuda ngesabatha esinagogeni nomaphi lapho ayeya khona “njengenkambiso yakhe ”(Izenzo 17: 2).

Cishe isizathu salokhu 'ukushelela' siwukuqhubeka nokuqagela ukuthi izinkambo zokuphambuka kwabaPhostoli uPawulu kwakuyizinkambo zokushumayela ngokugcwele lapho kungekho bufakazi obanele bokubhala imibhalo ukusho lokhu ngokweqiniso.

Umsebenzi kaPawulu wokuziphilisa eKorinte naseThessalonika izinsuku eziyisithupha ngeviki awuhambelani nesithombe esenziwa yiNhlangano: okusho ukuthi uMphostoli uPhawuli wayengumshini wokumisa into eyodwa. (Uyacelwa ukuthi uqaphele: Abafundi akufanele bathathe lesi sigaba ukuthi noma ngasiphi indlela bazame ukunciphisa impumelelo yokufezeka komphostoli uPawulu nokuzibophezela ekusakazeni izindaba ezinhle).

Isigaba 13 sakhiwe ngendlela emangalisayo. Kuqala ukuvuma “Umphostoli uPawulu wabeka isibonelo esihle. Kwakumelwe enze umsebenzi wokuziphilisa;”. Kepha okusele kulo musho wokuqala nemisho emi-2 elandelayo konke kukhulunywa ngaye enza umsebenzi wokushumayela. Ngemuva kokusho ukuthi, “UPowula wakhuthaza abaseKhorinte ukuthi babe nokuningi kokukwenza emsebenzini weNkosi. (1 Kor. 15: 58; 2 Kor. 9: 8), bese iqeda isigaba ukuthi, “UJehova waphefumulela umphostoli uPawulu ukuba abhale:“ Uma umuntu engafuni ukusebenza, makangadli. ”- 2 Thes. 3: 10 ”. Kubukeka sengathi bafuna ukudlulisa umbono wokuthi uma ungasebenzi kuhlobo lwabo lomsebenzi wokushumayela, khona-ke akufanele uvunyelwe ukuthi udle. Ukubekwa okufanele komusho wokugcina kufanele kube ngemuva kwesiqalo sombhalo wokuqala, lapho kukhulunywa ngokusebenza komzimba.

Isigaba 14 sigcizelela nje ukuthi “Umsebenzi obaluleke kakhulu kulezi zinsuku zokugcina ukushumayela nokwenza abafundi ”. Akuwona yini umsebenzi obaluleke kunayo yonke wokuthuthukisa izimfanelo zethu zobuKristu? Sidinga ukulungisa izisekelo kungenjalo ngabe sibonwa kufanele ukuthi singabazenzisi, sishumayeza abanye ukulandela indlela yempilo esingazilandeli ngayo ngokwethu.

Izigaba 16-18 zihlanganisa isihloko esithi “Sithini isimo sakho sokuphumula? ”.

Ngemuva kokusho ukuthi, “UJesu wayazi ukuthi ngesinye isikhathi yena nabaphostoli badinga ukuphumula ”, umuntu angathemba ukuthi sizonikezwa izeluleko ezisebenzayo zokuthi singasithola kanjani isikhathi esifanele sokuphumula. Kepha, cha. Esikhundleni salokho silulekwa ukuthi singafani nesicebi emfanekisweni kaJesu okuLuka 12:19, owayefuna ukungasebenzi futhi ajabulele impilo. Bangaki OFakazi obaziyo abakwaziyo ukuphila ngendlela ecebe emfanekisweni kaJesu noma enza ngayo? Cishe bakhona, kepha akuvamile!

Lokhu kulandelwa yingcindezi esigabeni 17 sokusebenzisa isikhathi sethu sokuphumula emsebenzini ukwenza omunye umsebenzi owengeziwe! Eqinisweni, umbhalo awukhethwe ngaphambi kokuthi “'kungaba kuhle” ”noma amagama afanayo, kukhombisa ukuthi sinokukhetha, kodwa kuyasikhuthaza. Esikhundleni salokho asinikezwanga ukukhetha. Sitshelwa ukuthi siyayenza, futhi ngokufaka lokho kusho ukuthi uma singazenzi, asibona boFakazi abalungile. Ithi “Namuhla, sizama ukulingisa uJesu ngokusebenzisa isikhathi esisuka emsebenzini hhayi nje ukuthi siphumule kodwa futhi nokwenza okuhle ngokufakaza kwabanye nangokuya emihlanganweni yobuKristu. Eqinisweni, kithina, ukwenza abafundi nokuya emihlanganweni kubaluleke kakhulu ukuthi senze yonke imizamo yokuzibandakanya njalo kuleyo imisebenzi engcwele ”. Lokhu kumagama kufakazela ukuthi kumele sizenze lezi zinto ngaphandle kokubuzwa nangawo wonke umzuzu wokuphumula. Akukho ukushiwo ngokuphumula!

Kepha linda, kuthiwani ngalabo abanenhlanhla yethu ngokwanele ukuba bakwazi ukukhokhela iholide? NjengoFakazi siyakwazi ukuphumula lapho, ekugcineni, sinesikhathi sokuphumula?

Hhayi ngokusho kweNhlangano. “Noma sesiseholidini, siyaqhubeka nokwenza izinto ezijwayelekile zokuya emihlanganweni nomaphi lapho sikhona”. Yebo, thwala isudi yakho, uthayi, ihembe elihle, noma ingubo yakho yomhlangano, ngokucophelela ngakho-ke akulona iqiniso futhi ukuhlangana kwakho ngeBhayibheli nezincwadi, ukugcwalisa ingxenye yesikhwama sakho. Ukuphunyuka kwakho okuhle kusuka kokujwayelekile ukuze uphumule futhi uphinde wakhe kabusha amandla akho angokomzimba nangokwengqondo akuvunyelwe ukwenzeka ngisho neviki elilodwa noma amabili. Emhlanganweni kufanele uye!

Noma ngabe bekuyimfuneko kaJehova ukuya emihlanganweni kabili ngeviki (okuyinto engeyona), ngabe akaxoleli kangako ukuthi asiphike impilo engapheli ngoba siphuthe emihlanganweni embalwa.

Isigaba sokuphetha (18) sisitshela ukuthi “Qala bona sithokoza kangangani bona iKosi yethu, uKrestu Jesu, iyacabangi futhi isisiza sibe nombono olinganiseleko ngomsebenzi nokuphumula! ”

Ngenhlanhla, singabonga ngesimo sengqondo sikaJesu. Kepha kuthiwani ngesimo seNhlangano?

Yebo, uJesu “ufuna sithole ukuphumula esikudingayo. Ufuna nokuthi sisebenze kanzima ukuhlinzeka ngezidingo zethu zomzimba futhi sihlanganyele emsebenzini wokuqabuleka wokwenza abafundi ”.

Ngokuphikisana nenhlangano ayilungiselelwe ngisho nokusivumela ukuba sibe nezinsuku ezimbalwa sihambile ngaphandle kokuya emhlanganweni noma singazami nokushumayela.

Ngakho-ke sinokhetho okufanele silwenze.

Ubani inkosi yethu?

  • UJesu, ofuna ukusisiza futhi athathe imithwalo yethu, futhi ngubani oqonda lokho esikwaziyo ngokomzimba nangokwengqondo?

Or

  • INhlangano, ekhombisa ukuthi ikhathalela kakhulu ngathi ngokushumayela nokuya emihlanganweni ngaphandle kwekhefu, kunokuba impilo yethu engokwengqondo nangokomzimba?

UTadua

Imibhalo kaTadua.