“Kumelwe umemezele inkululeko ezweni kubo bonke abakhileyo kulo.” - Levitikusi 25:10

[Kusukela ku-ws 12/19 p.8 Isigaba sokufunda 50: Februwari 10 - Februwari 16, 2020]

Le ndatshana yokufunda yaleli sonto yamukelekile size sifike esigabeni 12 lapho saziswa ngomqondo wejubili elingokomfanekiso ngaphandle kokuphambi kwebhayibheli.

Ngokwesihloko se-Nqabayokulinda (w15 3/15 k. 17)[i] bathembisa ukungabheki izinhlobo nezinhlobo zama-anti-okuyinto okunomqondo futhi okusebenza kuzimpawu.

Kungaba khona ukukhululeka esonweni nasekufeni?

Yebo, imibhalo ithembisa lokhu.

Ngabe ikhona iNkululeko kusuka ezimfundisweni zamanga?

Yebo, imibhalo ithembisa lokhu.

Yabhengezwa nini inkululeko?

KwiJubili elandelwa yisizwe sakwa-Israyeli, zonke izigqila zazikhululwa ekuqaleni konyaka weJubili.

Ngakho-ke, kungasho kanjani ukuthi ngokwe-athikili yeSifundo se-Nqabayokulinda abanye bakhululekile njengengxenye yeJubili elingokomfanekiso ngo-30CE, abanye ngonyaka ka-33CE, abanye njengoba bagcotshwa kuze kube yisikhathi esithile phakathi ngasekupheleni kwekhulu lokuqala, kanti abanye kusuka ngo-1874 kuqhubeke kanti abanye basabalala eminyakeni eyinkulungwane kuqalwa ngemuva kwe-Amagedoni. Kwakungenjalo indlela iJubili lasendulo lalisebenza ngayo.

Uma ngabe kuneJubili elingokomfanekiso laqala ngo-30CE (futhi lokhu kungabazeka kakhulu) lapho uJesu efunda isiprofetho esivela ku-Isaya, khona-ke bekungamele ukuthi siqale ngaleso sikhathi futhi sisetshenziswe kubantu ngokushesha nje lapho besebenzisa amathuba aso.

Isigaba 12 sithi "Wabathatha njengamadodana akhe ukuze kuthi ngokuhamba kwesikhathi bavuselwe ezulwini bayobusa noJesu. (Roma 8: 2, 15-17) ”. Lo mbhalo ukhonjiwe unikeza noma iyiphi inkomba yokuthi babeyokubusa kuphi noKristu. Ngokuqhubeka kukaJohane 8:21, amavesi ambalwa ngaphambili, kuJohane 8:36 ocashunwe esigabeni 11, athi, “Ngakho-ke waphinda futhi wathi kubo:“ Ngiyahamba, nizongifuna, kepha nokho niyofela esonweni senu. Lapho ngiya khona anikwazi ukuza ”. Akashongo awukwazi ukuza njengamanje kodwa ungakwazi uma uphenduka '.

Uma kunjalo “Ijubile engokomfanekiso eyaqala ngokugcotshwa kwabalandeli bakaKristu ngo-33 CE izophela ekupheleni kokuBusa KukaJesu Kweminyaka Eyinkulungwane” Lokhu kwenziwa ngasiphi isisekelo esingokomBhalo? Njengoba kungashiwwanga ukuthi iyiphi inkathi noma inkathi yeJubili elingokomfanekiso yenziwe kusambulo 20 nakweyoku-1 kwabaseKorinte 15:24 ngaphandle kokubusa kukaKristu kweminyaka eyinkulungwane, kufanele kube ngokufanele.

Ngaphezu kwalokho, ukufunda umongo (uLuka 4: 18,21) kuzobonisa ukuthi uma iJubili elingokomfanekiso liqala ngaso sonke isikhathi, laqala ngo-30CE. Yize kunjalo, uLuka 4 uthi “umoya kaJehova uphezu kwami, ngoba ungigcobile ukuba ngitshele izindaba ezinhle kwabampofu, ungithumile ukushumayela ukukhululwa kwabathunjwa nokubonwa kwezimpumputhe, ukuthuma abachotshoziwe badedelwe”. Ukushunyayelwa kokukhululwa kwaba-ke, njengoba kwaba njalo nokuthumela kwabachotshoziwe bekhululwe, ngo-30CE. NgokukaLuka 4:21, uJesu wathi: “Namuhla lo mbhalo osanda kuwuzwa kuyagcwaliseka ”. Lokho kuzobandakanya "ukuthuma abachotshoziwe badedelwe".

Isigaba 14 sithi: “Cabanga nangezibusiso ozijabulelayo ngoba ukhululwe ezinkolelweni ezingasaphathwa-kudala. UJesu wathi: "Nizokwazi iqiniso, neqiniso lizonikhulula." (NgokukaJohane 8:32).

O, ukungaqondakali kokwenza leso simangalo lapha. Ngokuphikisana nalokho, akusicaci ukuthi empeleni, sakhululwa eqoqweni elilodwa lezinkolelo zamanga, kodwa sabe sesigqilazwe kwelinye iqoqo lezinkolelo zamanga, kulokhu, njengoba kufundiswe yi-Watchtower Organisation. Njengokufundisa ukuthi bambalwa (abagcotshiweyo) ababalelwa ku-144,000 2,000 kuphela abakhululwe ngejubili elingokomfanekiso cishe iminyaka engama-1,000 XNUMX ubude. Ngaphezu kwemfundiso yokuthi okungenani, izigidi kuzofanele ziqhubeke zilinde eminye iminyaka eyi-XNUMX XNUMX ukuze zizuze ngokugcwele kule Jubili elingokomfanekiso.

(Uyacelwa ukuthi uchofoze izixhumanisi zokuxilongwa okuphelele kwemibhalo yezihloko ze Ithemba lesintu ngekusasa, Isixuku Esikhulu, Ngabe i-Jerusalema iwile ngo-607BCE? futhi UMathewu 24.)

Isigaba 16 siqhubeka sithi: “Ngesikhathi sokuBusa Kweminyaka Eyinkulungwane, uJesu nababusi kanye naye bazosiza ukukhulisa isintu ukuba siphile kahle ngokomzimba nangokomoya ” Njengoba kukhonjwe kaninginingi ngaphambili ezihlokweni ezikuleli sayithi, lesi simangalo sokuthatha isikhathi eside ukufinyelela ekupheleleni (kuze kube yiminyaka eyinkulungwane kulabo abasindayo e-Amagedoni) asinazizathu eziqinile embhalweni futhi siphinde siwukucabanga nokucabanga kuphela.

Njengoba isihloko esifundwayo siphela ngezigaba ezintathu ezingagculisi, kufanele sibheke lokho esikwazi ukuthi iBhayibheli lisho kanjani ngokukhululwa kwethu esonweni nasekufeni.

Lonke incwadi yamaRoma 8 iyakufanelekela ukufundwa nokuzindla ngokucophelela, kepha ake siqokomise amaRoma 8:11:

"Manje, uma umoya walowo owavusa uJesu kwabafileyo uhlala kini, lowo owavusa uKristu Jesu kwabafileyo uyokwenza nemizimba yenu efayo iqhubeke ngomoya wakhe ohlala kini."

Leli yiphuzu lethu lokuqala: UNkulunkulu uhlose ukuvusa zethu "Imizimba efayo".

AmaRoma 8: 14-15 uqhubeka athi:

“Kubo bonke abaholwa umoya kaNkulunkulu, la ngamadodana kaNkulunkulu. Ngoba awutholanga umoya wobugqila obangela ukwesaba futhi, kodwa namukeliswa umoya wokutholwa njengamadodana ”.

Uma silwela ukwenza izithelo zomoya, singabantwana bakaNkulunkulu esikhundleni sabantwana bakaDeveli. (NgokukaJohane 8:44). Iphinde ithi: “Bonke abaholwa noma balethwe nguMoya kaNkulunkulu bangamadodana kaNkulunkulu”. Lokhu kusikhumbuza amazwi kaJesu akuJohane 6: 44,65 ukuthi akekho noyedwa oweza kuJesu ngaphandle kokuthi uBaba wakhe abadonse. Ngaphezu kwalokho, ukuthi laba bazovuswa ngosuku lokugcina, hhayi nganoma yisiphi isikhathi.

2 KwabaseKhorinte 1: 22-23 kukhulunywa ngoMoya oNgcwele njengophawu lwalokho okuzokwenzeka esikhathini esizayo lapho uthi:

“Kepha oqinisekisa ukuthi thina kanye bakaKristu, futhi osigcobile, nguNkulunkulu. Ubeke uphawu lwakhe phezu kwethu futhi usinike isibonakaliso salokho okuzayo, okungukuthi, umoya, ezinhliziyweni zethu ”. (Bheka futhi eyesi-22 kwabaseKorinte 2: 5, kwabase-Efesu 5:1).

Leli yiphuzu lethu lesibili: Ngokuya kwabaseRoma, lolu phawu lwalungelokwamukelwa esikhathini esizayo njengezingane zikaNkulunkulu.

AmaRoma 8:23 anengqondo-ke lapho ethi:

"Akukhona lokho kuphela, kepha nathi uqobo esinolibo, okungukuthi, umoya, yebo, thina uqobo siyabubula ngaphakathi kwethu, ngenkathi silindele ngokuqinile ukutholwa njengamadodana, ukukhululwa emizimbeni yethu ngesihlengo".

Qaphela ukuthi umbhalo ukhuluma ngesenzo sokuthathwa njengekusasa, ngesikhathi lapho kuzosetshenziswa khona inzuzo ephelele yesihlengo.

Iphuzu lesithathu: Tukukhululwa kweqiniso kusesikhathini esizayo lapho kunikezwa ukuphila okuphakade.

KuJohane 6:40 uJesu watshela bonke ababemlalele:

"Ngoba lokhu kuyintando kaBaba, ukuthi wonke umuntu obona iNdodana futhi abonise ukholo kuye abe nokuphila okuphakade, ngiyomvusa ngosuku lokugcina". (NgokukaJohane 10: 24-28).

AmaRoma 6:23 asikhumbuza:"

Ngoba inkokhelo yesono ngukufa, kepha isipho uNkulunkulu asinikezayo ngukuphila okuphakade ngoKristu Jesu iNkosi yethu. ”

Isahluko esifanayo sisikhumbuza nokuthi ngokwamukela uJesu sakhululwa esonweni ngomqondo wokuthi asisavinjelwe ekutholeni umvuzo kuphela wesono, ukufa, kepha esikhundleni salokho sinethuba lokuvuselwa ekuphileni okuphakade.

Mhlawumbe singaphetha le ngxenye nabaseGalathiya 5: 4-5 esisikhumbuza:

“Nihlukanisiwe noKristu, noma ngabe ngubani enimzama kwathiwa ulungile ngomthetho; Niwe emseni wakhe ongafanelwe. 5 Okwethu thina ngomoya sikulindela ngabomvu ukulunga okulindelwe ngenxa yokholo ”.

Ekuphetheni

Kunokuthi sizikhathaze ngokweqile ngokuthola noma iyiphi iJubili elingokomfanekiso emiBhalweni, asikwazi yini ukusebenzisa isikhathi sethu ngokusebenza ngokuvumelana nomoya ukubonisa izithelo zomoya? (Galathiya 5: 22-23)

Masingabanjwa "abafowethu bamanga abangeniswe buthule, abangena behlola inkululeko yethu esinayo kuKristu Jesu, ukuze basenze isigqila ngokuphelele" (Galathiya 2: 4).

Ngale ndlela sizobe sikulungele inkululeko yeqiniso noma nini lapho uJesu eza ne-Amagedoni.

Sishiya izwi lokugcina kuJakobe 1: 25-27:

“Kepha obheka umthetho ophelele wenkululeko futhi ophikelela [kuye], lo [muntu], ngenxa yokuthi uye waba umezwayo ongakhohlwa, kodwa wenza umsebenzi, uyojabula ngokwenza kwakhe [ it]. 26 Uma noma yimuphi umuntu ezibona njengokhuleka ngokusemthethweni kepha engabambi nolimi, kepha eqhubeka ekhohlisa inhliziyo yakhe, indlela yakhe yokuqula le ndoda iyize. Uhlobo lokukhuleka oluhlanzekile futhi olungangcolile ngokombono kaNkulunkulu noBaba wethu yilokhu: ukunakekela izintandane nabafelokazi osizini lwabo, nokuzigcina ungenabala lomhlaba ”.

____________________________________________

[i] "Uma ukuhumusha okunjalo kubonakala kungenakuqhathaniswa, ungayiqonda inkinga. Abantu abakwazi ukuthi yikuphi ukulandisa kweBhayibheli okuyisithunzi sezinto ezizayo nezingasebenzi. Inkambo ecacile yile: Lapho imiBhalo ifundisa ukuthi umuntu, isehlakalo, noma okuthile kufana nokuthile, sikwemukela kanjalo. Ngaphandle kwalokho, kufanele singabaze ukwabela umuntu othile isicelo noma i-akhawunti uma kungekho sisekelo esithile esingokomBhalo sokwenza kanjalo." (w15 3 / 15 p. 17)

UTadua

Imibhalo kaTadua.
    3
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x