Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 6: Ingabe ukufundisa ngokweqiniso kuyasebenza kwiziprofetho zezinsuku zokugcina?

by | Feb 13, 2020 | Kuhlolisisa uMathewu 24 Uchungechunge, Amavidiyo | 30 amazwana

Namuhla, sizoxoxa ngemfundiso yama-eskatological yobuKristu ebizwa nge-Preterism, evela esiLatini induna okusho "okwedlule". Uma ungazi ukuthi kusho ukuthini i-eschatology, ngizokusindisa umsebenzi wokukuthola. Kusho imfundiso yenkolo yeBhayibheli ephathelene nezinsuku zokugcina. I-preterism yinkolelo yokuthi zonke iziprofetho eziphathelene nezinsuku zokugcina ezisebhayibhelini sezigcwalisekile kakade. Ngaphezu kwalokho, owandulela lo ukholelwa ukuthi iziprofetho ezisencwadini kaDanyeli zaqedwa ngekhulu lokuqala. Ubuye akholelwe ukuthi bekungekhona ukuthi amazwi kaJesu kuMathewu 24 agcwaliseka ngaphambi noma ngo-70 CE lapho iJerusalema libhujiswa, kodwa nokuthi ngisho nesambulo kuJohane sakubona ukugcwaliseka ngokuphelele ngaleso sikhathi.

Ungacabanga ngezinkinga ezibangela lo mbumbi. Inani elikhulu lalezi ziprofetho lidinga izincazelo ezithile zokudala ukuze lizenze zisebenze njengokuphothuliwe ngekhulu lokuqala. Isibonelo, isambulo sikhuluma ngovuko lokuqala:

"... baphila, babusa noKristu iminyaka eyinkulungwane. Abanye abafileyo abaphindanga baphila waze wagcwaliswa iminyaka eyinkulungwane. Lokhu ngukuvuka kokuqala. Ubusisiwe futhi ungcwele lowo onesandla ovukweni lokuqala; ukufa kwesibili akunamandla phezu kwalaba, kepha bayoba ngabaphristi bakaNkulunkulu nabakaKristu, babuse kanye naye iminyaka eyinkulungwane. (Isambulo 20: 4-6 NASB)

I-preterism ibeka ukuthi lolu vuko lwenzeka ngekhulu lokuqala, kudinga ukuthi owangaphambi kwesikhathi achaze ukuthi izinkulungwane zamaKhristu zingabhubha kanjani emhlabeni ngaphandle kokushiya umkhondo wento emangazayo enjalo. Akukho lapho kukhulunywa khona ngalokhu kunoma yimiphi imibhalo yamaKristu yakamuva evela ngekhulu lesibili nelesithathu. Ukuthi umcimbi onjalo ngeke uqashelwe yiwo wonke umphakathi wamaKristu odlulisa ukukholwa.

Bese kuba nenselelo yokuchazwa kukaDeveli kwalasha iminyaka engu-1000 ukuze angadukisi izizwe, ingasaphathwa eyokukhishwa kwakhe nempi eyalandela phakathi kwabangcwele nebutho likaGogi noMagogi. (Isambulo 20: 7-9)

Naphezu kwezinselelo ezinjalo, abaningi bayayisekela le mbono, futhi ngifunde ukuthi oFakazi BakaJehova abaningi sebezothumela le ncazelo yesiprofetho. Ingabe indlela yokuziqhelelanisa ne-eschatology yango-1914 yehlulekile yeNhlangano? Kubalulekile yini esikukholelwayo ngezinsuku zokugcina? Kulezi zinsuku, siphila esikhathini seminyaka yokuthi wena-okay-I'm-okay theology. Umqondo uwukuthi akunandaba ukuthi yini thina sonke esiyikholelwayo uma nje sonke sithandana.

Ngiyavuma ukuthi kunenqwaba yezindatshana ezisebhayibhelini lapho okwenzeka khona manje ukuba kube nzima ukuqonda. Eziningi zalezi zitholakala encwadini yesambulo. Yebo, njengoba sesishiyile imfundiso yenhlangano, asifuni ukudala imfundiso yethu. Noma kunjalo, ngokungahambisani nombono we-buffet yemfundiso, uJesu wathi, "ihora liyeza, manje selikhona, lapho abakhulekeli beqiniso beyokhuleka kuBaba ngoMoya nangeqiniso; abantu abanje uBaba ufuna ukuba ngabakhulekeli bakhe. ” (Johane 4:23 NASB) Ngaphezu kwalokho, uPawulu waxwayisa “ngalabo abashabalalayo, ngoba abalamukelanga uthando lweqiniso ukuze basindiswe.” (2 Thes. 2: 10 NASB)

Senza kahle ukuthi singanciphisi ukubaluleka kweqiniso. Impela, kungaba inselele ukuhlukanisa iqiniso neqanjiwe; Iqiniso leBhayibheli kusuka ekuqageleni kwabantu. Noma kunjalo, lokho akufanele kusidikibalise. Akekho owathi kuzoba lula, kepha umvuzo ekugcineni kwalo mzabalazo umkhulu ngokwedlulele futhi unikeza izizathu noma yimuphi umzamo esiwenzayo. Kungumsebenzi uBaba awuvuza futhi ngenxa yawo, uthulula umoya wakhe phezu kwethu ukuze usiqondise kulo lonke iqiniso. (UMathewu 7: 7-11; UJohane 16:12, 13)

Ngabe imfundiso-mbumbulu yangaphambi kweqiniso iyiqiniso? Kubalulekile ukwazi lokho, noma ingabe lokhu kufaneleka njengenye yalezo zindawo lapho singaba khona nemibono engafani ngaphandle kokulimaza ekukhulekeleni kwethu kobuKristu? Ukuthatha kwami ​​lokhu ukuthi kubaluleke kakhulu ukuthi ngabe le nkolelo-mbono iyiqiniso noma cha. Kuyindaba yokusindiswa kwethu empeleni.

Kungani ngicabanga ukuthi lokhu kunjalo? Bheka lo mbhalo: "Phumani kuyo, bantu bami, ukuze ningahlanganyeli ezonweni zayo futhi nithole izinhlupho zayo" (Isambulo 18: 4 NASB).

Uma leso siprofetho sagcwaliseka ngo-70 CE, khona-ke asidingi ukulalela isixwayiso sawo. Umbono wangaphambi kwalokho. Kepha kuthiwani uma bengalungile? Lapho-ke labo abagqugquzela ubudlova bokwenza abafundi bakaJesu ukuba bangasinaki isixwayiso sakhe esisindisa ukuphila. Ungabona kulokhu, ukuthi ukwamukela umbono we-Preterist akuyona inketho elula yezemfundo. Kungaba yindaba yempilo noma yokufa.

Ingabe ikhona indlela yokuthi sinqume ukuthi ngabe le nkolelo-mbono iyiqiniso noma ingamanga ngaphandle kokuthola izimpikiswano eziguquliwe phezu kwencazelo?

Ngempela, kukhona.

Ukuze i-Preterism ibe yiqiniso, incwadi yesambulo kufanele yabhalwa ngaphambi kuka-70 CE Ababhali bezinkolo eziningi bathi yabhalwa ngemuva kokuvinjezelwa kokuqala kweJerusalema ngo-66 CE kodwa ngaphambi kokuba libhujiswe ngo-70 CE

Isambulo siqukethe uchungechunge lwemibukiso ebonisa lezi zehlakalo ezizayo.

Ngakho-ke, uma yalotshwa emva kuka-70 CE, akunakusebenza lapho kubhujiswa iJerusalema. Ngakho-ke, uma singathola ukuthi yabhalwa ngemuva kwalolo suku, ngakho-ke asidingi ukuqhubeka futhi futhi singachitha umbono wokubuka njengesinye isibonelo sokucabanga okuhlulekile.

Iningi lezazi zeBhayibheli zalotshwa kusencwadiso yesambulo eminyakeni engaba ngu-25 ibhujiswe iJerusalema, ikubeka ngonyaka ka-95 noma ngo-96. Lokho bekungadambisa noma ikuphi ukuhunyushwa kwangaphambili. Kodwa ingabe lokho ukuqomisana kunembile? Ngabe kusekelwe kuphi?

Ake sibheke ukuthi singakuthola yini lokho.

Umphostoli uPhawuli watshela abaseKhorinte ukuthi: “Yonke into kumele imiswe ngomlomo wofakazi ababili noma kwabathathu” (2 KwabaseKhorinte 13: 1) Ngabe sikhona ofakazi abangakufakazela lokhu kuthandana?

Sizoqala ngobufakazi bangaphandle.

Ufakazi wokuqala: U-Irenaeus, wayengumfundi kaPolycarp owayephenduka umfundi womphostoli uJohane. Ubeka umbhalo obhalwe ngasekupheleni kokubusa kweMbusi uDomitian owabusa kusukela ngonyaka ka-81 kuya ku-96

Ufakazi wesibili: UClement wase-Alexandria, owayehlala kusuka ngo-155 kuya ku-215 CE, ubhala ukuthi uJohn wasuka esiqhingini sasePatmos lapho aboshwa khona ngemuva kokushona kukaDomitian ngoSepthemba 18, 96 CE Ngaleso simo, uClement ubiza uJohane "njengendoda endala", into ngabe bekungafanele ukuthi kubhalwe ngaphambi kuka-70 CE, uma uJohane wayengomunye wabaphostoli abancane kakhulu ngakho-ke ngabe wayeneminyaka emaphakathi kuphela ngaleso sikhathi.

Ufakazi wesithathu: UVictorinus, umbhali wokuqala wekhulu lesithathu leminyaka ophawula incwadi yesambulo, uthi:

"Ngesikhathi uJohn ekhuluma lezi zinto, wayesesiqhingini sasePatmos, esigwetshwa ezimayini nguKhesari Domitian. Lapho wabona i-Apocalypse; futhi lapho esemdala, wacabanga ukuthi kufanele akhululwe ngokuhlupheka; kodwa uDomitian ebulewe, wakhululwa ”(Commentary on ISambulo 10:11)

Ufakazi wesine: UJerome (340-420 CE) wabhala:

"Ngonyaka weshumi nane emva kukaNero, uDomitian esevuse ushushiso lwesibili, [uJohn] wadingiselwa esiqhingini sasePatmos, wabhala i-Apocalypse" (iLives of Illustrious Men 9).

Lokho kwenza ofakazi abane. Ngakho-ke, lolu daba lubonakala luqine ngokuqinile kusuka ebufakazini bangaphandle bokuthi iSambulo salotshwa ngo-95 noma ngo-96 C.E.

Ingabe bukhona ubufakazi bangaphakathi bokusekela lokhu?

Ubufakazi 1: KuSambulo 2: 2, INKOSI itshela ibandla lase-Efesu: "Ngiyazazi izenzo zakho, nomshikashika wakho, nokuphikelela kwakho." Evesini elilandelayo ubancoma ngoba "ngaphandle kokukhathala, ubekezelele futhi wabekezelela izinto eziningi ngenxa yegama Lami." Uyaqhubeka nokukhuza lokhu: "Kepha nginalokhu ngawe: Ushiye uthando lwakho lokuqala." (Isambulo 2: 2-4 BSB)

Umbusi uClaudius wabusa kusukela ngo-41-54 CE futhi kwaba sekupheleni kokubusa kwakhe lapho uPawulu asungula khona ibandla e-Efesu. Ngaphezu kwalokho, lapho eseRoma ngo-61 CE, ubancoma uthando nothando lwabo.

"Ngalesi sizathu, selokhu ngezwa ngokukholwa kwakho eNkosini uJesu nangothando lwakho kubo bonke abangcwele ..." (Efe. 1:15 BSB).

Ukukhuza uJesu abanikeza khona kuphela uma kucace ukuthi isikhathi esibalulekile sesidlulile. Lokhu akusebenzi uma sekudlule iminyaka embalwa ukusuka ekudumiseni kukaPaulo ukuya ekugwebeni kukaJesu.

Ubufakazi 2: Ngokusho kwesambulo 1: 9, uJohn waboshwa esiqhingini sasePhatmose. UMbusi uDomitian wayethanda lolu hlobo lokushushiswa. Kodwa-ke, uNero, owabusa kusukela ngo-37 kuya ku-68 CE, wakhetha ukubulawa, yilokho okwenzeka kuPeter noPaul.

Ubufakazi 3: KuSambulo 3:17, sitshelwa ukuthi ibandla laseLawodikeya lalicebile kakhulu futhi lingadingi lutho. Kodwa-ke, uma samukela umbhalo owabhalwa ngaphambi kuka-70 CE njengoba abashiyi bezomthetho besho, singasho kanjani ukuthi ingcebo enjalo inikezwe ukuthi idolobha lacishe labhujiswa ukuzamazama komhlaba ngo-61 CE Akubonakali kunengqondo ukukholelwa ukuthi bangaduka ngokuphelele ekubhujisweni ngokuphelele ingcebo enkulu eminyakeni eyisithupha kuya kwengu-6?

Ubufakazi 4: Izincwadi zika-2 Petru noJude zabhalwa ngaphambi nje kokuvinjezelwa kokuqala komuzi, cishe ngo-65 CE Bobabili bakhuluma ngomuntu owangenayo, umthelela owonakalisayo osanda kungena ebandleni. Ngesikhathi sesambulo, leli selibe yihlelo eligcwele likaNikolaus, into eyayingenakudlula ngokunengqondo eminyakeni embalwa nje edlule (Isambulo 2: 6, 15).

Ubufakazi 5: Ekupheleni kwekhulu lokuqala, ukushushiswa kwamaKristu kwakusakazeke embusweni wonke. Isambulo 2: 13 sikhuluma ngo-Antipase owabulawa ePhergamu. Kodwa-ke, ukushushiswa kukaNero kwakumiselwe iRoma futhi kwakungekho ngenxa yezizathu ezingokwenkolo.

Kubonakala kunobufakazi obuqand ’ikhanda bangaphandle nobangaphakathi bokusekela usuku lwama-95 kuye kwangama-96 CE izazi eziningi zeBhayibheli ezibambelela kulo mbhalo. Ngakho-ke, yini abathi abashisekeli bezenkolo bathi baphikisana nalobu bufakazi?

Labo abaphikisana nosuku lokuqala bakhomba ezintweni ezinjengokungabikho kokushiwo kokubhujiswa kweJerusalema. Kodwa-ke, ngonyaka ka-96 CE izwe lonke lalazi ngokubhujiswa kweJerusalema, futhi umphakathi wamaKristu wakuqonda kahle ukuthi konke kwenzeka ngokugcwaliseka kwesiprofetho.

Kufanele sikhumbule ukuthi uJohane wayengabhali incwadi noma ivangeli njengabanye ababhali beBhayibheli, njengoJakobe, uPawulu noma uPeter. Ubesebenza njengonobhala ethatha ukubizela. Wayengabhali ngesiqu sakhe. Watshelwa ukuthi abhale akubonile. Izikhathi eziyishumi nanye unikezwa umyalo oqondile wokubhala lokho ayekubona noma ukutshelwa.

“Lokho okubonayo bhala umqulu. . . ” (Re 1:11)
“Ngakho-ke bhala izinto ozibonile. . . ” (IsAm 1:19)
“Futhi bhalela ingelosi yebandla laseSmirna. . . ” (IsAm 2: 8)
“Nakuyo ingelosi yebandla lasePhergamu bhala. . . ” (IsAm. 2:12)
“Nakuyo ingelosi yebandla laseThiyathira bhala. . . ” (IsAm 2:18)
“Futhi bhalela ingelosi yebandla laseSardesi. . . ” (IsAm 3: 1)
“Futhi bhalela ingelosi yebandla laseFiladelphia. . . ” (IsAm 3: 7)
“Futhi bhalela ingelosi yebandla laseLawodikeya. . . ” (IsAm. 3:14)
“Ngase ngizwa izwi livela ezulwini lithi:“ Bhala: Babusisiwe abafileyo abafela ebunyeni neNkosi kusukela kulesi sikhathi kuqhubeke. . . . ” (IsAm 14:13)
"Futhi uthi kimi:" Bhala: Babusisiwe abamenyelwe esidlweni sakusihlwa somshado weWundlu. " (IsAm 19: 9)
"Futhi, uthi:" Bhala, ngoba la mazwi athembekile ayiqiniso (IzA 21: 5)

Ngakho-ke, ingabe kufanele sicabange ukuthi ukubona ukubonakaliswa okunjalo kokuqondisa kwaphezulu, uJohn uzothi, “Sawubona, Nkosi. Ngicabanga ukuthi kungaba kuhle ukusho ngokubhujiswa kweJerusalema okwenzeka eminyakeni engama-25 eyedlule… uyazi, ngenxa yezizukulwane ezizayo! ”

Angikuboni kwenzeka lokho, angithi? Ngakho-ke, ukungabi bikho kokushiwo kwemicimbi yomlando akusho lutho. Kungamane nje kuyindlela yokuzama ukusenza samukele umbono wokuthi izitha zangaphambili zizama ukuwela. Kuyinto eisegesis, akukho okunye.

Ngempela, uma sizokwamukela umbono we-Preterist, khona-ke kufanele samukele ukuthi ubukhona bukaJesu baqala ngo-70 CE ngokusekelwe kuMathewu 24:30, 31 nokuthi abangcwele bavuswa futhi baphenduka isimo ngokugqwayiza kwamehlo ngaleso sikhathi. . Uma bekunjalo, kungani-ke isidingo sokuba abaleke edolobheni? Kungani zonke izixwayiso zokubaleka masinyane ukuze zingabanjwa futhi zishabalale nazo zonke ezinye? Yini ungamane nje uwathathe? Futhi kungani bekungabikwa lutho emibhalweni yobuKristu kusukela kamuva kuleyo khulu leminyaka futhi kuyo yonke le minyaka yesibili yokuhlwenziwa kweningi kwabo bonke abangcwele? Ngokuqinisekile kungaba nokukhulunywa okuthile ngokunyamalala kwalo lonke ibandla lobuKristu laseJerusalema. Eqinisweni, wonke amaKristu, amaJuda nabeZizwe, ayengeke anyamalale emhlabeni ngo-70 CE — abhapathizwe. Lokhu bekungeke kubonwe.

Kunenye inkinga nge-Preterism engicabanga ukuthi idlula yonke enye into futhi egqamisa isici esiyingozi kulolu hlaka oluthile lwemfundiso. Uma konke kwenzeka ngekhulu lokuqala, manje-ke yini okusele ngathi? U-Amose usitshela ukuthi "INkosi ebusayo uJehova ngeke yenze lutho ngaphandle kokuthi iveze imfihlo yayo ezincekwini zayo abaprofethi" (Amose 3: 7).

Ubungqabavu abukuvumeli lokho. Njengoba incwadi yesambulo ibhalwe ngemuva kwezigameko zokubhujiswa kweJerusalema, sishiywe sifanekiselo yokusinika isiqinisekiso salokho okuzoletha ikusasa. Ezinye zalezi singaziqonda manje, kanti ezinye zizobonakala lapho zidingeka. Kunjalo nangesiprofetho.

AmaJuda ayazi ukuthi uMesiya uzofika futhi ayenemininingwane ephathelene nokufika kwakhe, imininingwane eyayichaza isikhathi, indawo nemicimbi ebalulekile. Noma kunjalo, kuningi okwasala kungaziwa kodwa okubonakele lapho uMesiya ekugcineni efika. Lokhu yilokhu esinakho ngencwadi yesambulo nokuthi kungani inentshisekelo kumaKristu namuhla. Kepha nge-Preterism, konke lokho kuyaphela. Inkolelo yami yomuntu siqu ukuthi i-Preterism iyimfundiso eyingozi futhi kufanele siyigweme.

Ngokusho lokho, angikuphakamisi ukuthi ingxenye enkulu kaMathewu 24 ayinakugcwaliseka ngekhulu lokuqala. Lokhu engikushoyo ukuthi ngabe okuthile kugcwaliseka ngekhulu lokuqala, osukwini lwethu, noma esikhathini sethu esizayo kufanele kunqunywe ngokusekelwe kumongo futhi kungenzelwe ukufakwa esimweni esithile sangaphambi kokukhulelwa ngokusekelwe ekuqageleni okuchazayo.

Esifundweni sethu esilandelayo, sizobheka okushiwo nokusebenza kosizi olukhulu olubhekiselwe kuMathewu nakwaSambulo. Ngeke sizame ukuthola indlela yokuyiphoqa ukuthi ifinyelele kunoma yisiphi isikhathi esibekiwe, kepha kunalokho sizobheka umongo kuyo yonke indawo lapho kwenzeka khona futhi sizame ukuthola ukuthi kufezeka nini.

Ngiyabonga ngokubuka. Uma ungathanda ukusisiza ukuthi siqhubeke nalo msebenzi, kukhona ukuxhumana endaweni kwencazelo yale vidiyo ukuyisa ekhasini lethu leminikelo.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.

  Funda lokhu olimini lwakho:

  isiZulu简体 中文IsiDanishiNederlandsFilipinoSuomiFrançaisDeutschItalian日本语한국어ພາ ສາ ລາວPolskiPortuguêsਪੰਜਾਬੀRussianisi-EspañolKiswahiliIsiSwidiதமிழ்TürkçeУкраїнськаTiếng ViệtZulu

  Amakhasi Umbhali

  Izihloko

  Imibhalo yenyanga

  30
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x