“Njengoba nje bengakubonanga kufanele ukwamukela uNkulunkulu, uNkulunkulu wabanikela esimweni sengqondo esingamukeleki, ukuze benze izinto ezingafanele.” (Roma 1:28 NWT)

Kungabonakala njengesitatimende esinesibindi ngisho nokusikisela ukuthi ubuholi boFakazi BakaJehova buye banikelwa esimweni sengqondo esingamukeleki kuNkulunkulu. Kodwa-ke, ngaphambi kokucabangisisa ngakolunye uhlangothi, ake sibheke ukuthi ezinye izinguqulo zeBhayibheli zilihumusha kanjani leli vesi:

“UNkulunkulu… wabayekela bacabanga izinto eziwubuwula…” (New International Version)

"UNkulunkulu… wavumela izingqondo zabo ezingasizi ngalutho zibabuse." (IContemporary English Version)

"UNkulunkulu wavumela izingqondo zabo ezingcolile ukuba zibalawule." (Ukuhunyushwa kweZwi likaNkulunkulu)

Manje ake sicabangele umongo:

"Base begcwala konke ukungalungi, ububi, ukuhaha, kanye nobubi, begcwele umhawu, ukubulala, umbango, inkohliso, nokukhohlakala, beyizidlakudla, abagxeki, izitha zikaNkulunkulu , abangalaleli abazali, ngaphandle kokuqonda, bamanga ezivumelwaneni, abanalo uthando lwemvelo, futhi abanamusa. Yize laba besazi kahle isimemezelo sikaNkulunkulu esilungile — sokuthi labo abazenza izinto ezinjalo bafanelwe ukufa — abagcini ngokuqhubeka bekwenza kepha futhi bayabavumela nalabo abazenzayo. ” (Roma 1: 29-32)

UFakazi KaJehova ofunda lokhu ngokuqinisekile uzophikisana nokuthi ayikho kulezi zimfanelo ezibalwe ngenhla ezisebenza nganoma iyiphi indlela kunoma yibaphi ababusa iNhlangano. Kodwa-ke, ngaphambi kokuba sifinyelele esiphethweni, masikhumbule ukuthi nguNkulunkulu “obashiya” laba kulesi simo sengqondo, noma INguqulo Yezwe Elisha kubeka, "uyabanikela". Lapho uJehova elahla othile, wenza kanjalo ngokuhoxisa umoya wakhe. Kwenzekani lapho uNkulunkulu esusa umoya wakhe eNkosini uSawule?

“UMoya kaJehova wamuka kuSawule, nomoya omubi ovela kuJehova wamesabisa.” (1 Samuweli 16:14 NASB)

Noma ngabe ivela kuSathane noma ivela ekuthambekeleni kwesono komuntu, ngaphandle kwethonya elihle lomoya kaNkulunkulu, ingqondo iya ngokuya yehla.

Ngabe manje lesi kube isimo seNhlangano? Ingabe uJehova uwususile umoya wakhe. Ngiyazi ukuthi abanye bazophikisana nokuthi umoya waKhe wawungakaze ube khona kwasekuqaleni; kodwa lokho kulungile nje ukusho? UNkulunkulu akathululeli umoya wakhe kunoma yisiphi isikhungo, kodwa kubantu ngabanye. Umoya wakhe unamandla amakhulu, kangangokuthi noma ngabe inani elincane labantu linawo, lingaba nomthelela omkhulu kuwo wonke. Khumbula, wayezimisele ukusindisa amadolobha aseSodoma naseGomora ngenxa nje yamadoda ayishumi alungile. Ngabe isibalo samadoda alungile ahlala ebuholini boFakazi sinciphile kangangokuba sesingasikisela ukuthi banikezwe isimo sengqondo esingamukeleki? Yibuphi ubufakazi obukhona bokuthi ngisho nokwenza isiphakamiso esinjalo?

Thatha, njengesibonelo esisodwa, le ncwadi ebhalwe ukuphendula umbuzo oqotho ophathelene nokuthi ngabe ubufakazi bokubheka phambili buthathwa njengofakazi wesibili ezimweni lapho kunofakazi oyedwa ozibonele esonweni sokudlwengulwa kwengane, okungukuthi, isisulu somntwana.

Uma lesi sithombe sincane kakhulu ukuba singasifunda kudivayisi yakho, nanku umbhalo wencwadi.

Mfowethu X othandekayo:

Siyajabula ukuphendula encwadini yakho yangoNovemba 21, 2002, lapho uxoxa khona nokusingathwa kwamacala okuhlukunyezwa kwabantwana ebandleni lobuKristu futhi usho isizathu osisebenzisile ekuphenduleni labo obegxeka izinqubo ezithile ezilandelwayo ezisuselwa koku Imibhalo.

Isizathu esivezwe encwadini yakho ngokuvamile sizwakala. Ukuthola amaqiniso ezimweni ezithile ezinzima akulula, kodwa oFakazi BakaJehova benza umzamo oqinile wokuvikela abantu bakaJehova kubanukubezi bezocansi, ngasikhathi sinye bebambelele ezindinganisweni nasezimisweni zakhe njengoba zibekwe eBhayibhelini. Kuyancomeka ukuthi ucabangisise kahle futhi ukulungele ukuphendula izinsolo zabagxeki, ngoba lokhu kubonakala kunesidingo futhi kufanelekile.

Uyabona ukuthi ubufakazi obuvela ekuhlolweni kwezokwelapha bungakholisa impela ngenxa yobuchwepheshe banamuhla obabungekho ngezikhathi zeBhayibheli. Uyabuza ukuthi, ngezinye izikhathi, lokhu bekungeke yini kube yicala kangangokuba empeleni kufane nokuthi kube “ngufakazi” wesibili. Kungaba ubufakazi obuqine kakhulu, kuya ngokuthi, yiqiniso, ukuthi iyiphi into ekhiqizwe njengobufakazi nokuthi isivivinyo besithembeke kangakanani. Kodwa njengoba iBhayibheli likhuluma ngokukhethekile ngofakazi bokuzibonela ekusunguleni udaba, kungaba ngcono ukungabhekiseli ebufakazini obunjalo ngokuthi “ufakazi” wesibili. Yize kunjalo, iphuzu olishoyo lokuthi kuvame ukuba nokuningi okuzocatshangelwa ekuphenyweni kwecala elibekwe ummangalelwa ngaphandle kofakazi owasho ngomlomo walowo osolwayo liqiniso impela.

Kuyasijabulisa ukuhlangana nawe nabafowethu emhlabeni wonke emsebenzini wokushumayela ngoMbuso uJehova awenzile emhlabeni wonke namuhla. Sonke sikulindele ngabomvu ezenzakalweni ezinkulu eziseduze lapho uNkulunkulu eyokhulula abantu bakhe ezweni lakhe elisha. 

Masingayinaki i-boilerplate platitude eqeda konke ukuxhumana okunjalo bese sigxila enyameni yencwadi. Le ncwadi eneminyaka engu-17 yembula ukuthi ukucabanga kweNhlangano maqondana nendlela yokusingatha amacala okuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi akukashintshi. Uma kukhona, sekugxile kakhulu.

Ake siqale ngalokhu: “OFakazi BakaJehova benza imizamo yokuzimisela yokuvikela abantu bakaJehova kubantu abanukubeza ngokobulili, ngesikhathi esifanayo bebambelela ezindinganisweni nasezimisweni zakhe ezibekwe eBhayibhelini. ”  

Lokhu kwenza kuzwakale njengokuvikelwa kwabantu bakaJehova kubanukubezi bezocansi futhi "indinganiso nezimiso zaKhe njengoba zibekwe eBhayibhelini" zihlukile futhi azihambisani ngaso sonke isikhathi. Umqondo odluliswayo ngukuthi ngokubambelela ngokuqinile encwadini, iNhlangano ayikwazi ukuvikela izingane ngokwanele njalo kubanukubezi bezocansi. Umthetho kaNkulunkulu kufanele usolwe. Lawa madoda enza nje umsebenzi wawo wokugcina umthetho waphezulu.

Njengoba sifunda enye incwadi, siyabona ukuthi kunjalo kakhulu. Kodwa-ke, ngumthetho kaNkulunkulu yini onephutha, noma ngabe ukuhunyushwa kwabantu okuholele kulolu bishi?

Uma, ngemuva kokufunda le ncwadi, uzwa izinga lokufutheka ngobuwula bayo yonke into, ungazishayi wena. Lokho kuyimpendulo engokwemvelo lapho ubhekene nobuwula babantu. IBhayibheli liyabulahla ubuwula, kepha ungacabangi ukuthi lelo gama lisetshenziswa kulabo abane-IQ ephansi. Umuntu one-IQ ephansi angahlakanipha kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, imvamisa labo abane-IQ ephezulu bakhombisa ukuba yiziphukuphuku kakhulu. Lapho iBhayibheli likhuluma ngobuwula, lisho ubuwula bokuziphatha, ukuntuleka okucacile kobuhlakani obuzuzisa wena nabanye.

Ngiyacela, funda futhi ubambe lokhu kuhlakanipha okuvela kuzAga, bese sizobuyela kukho, ngamunye ngamunye, ukuhlaziya incwadi nezinqubomgomo zeJW.org.

 • “. . Ingabe nina abayiziphukuphuku niyoqhubeka nizonda ulwazi? ” (IHu 1: 22)
 • “. . .Ziphukuphuku, qondani inhliziyo. ” (IHu 8: 5)
 • “. . .kodwa izinhliziyo zeziwula zikhipha ubuwula. ” (IHu 12: 23)
 • “. . Wonke umuntu oqondayo uzosebenza ngolwazi, kepha oyisiphukuphuku uyakusakaza ubuwula. ” (IHu 13:16)
 • “. . .Umuntu ohlakaniphile uyesaba futhi asuke ebubini, kepha oyisiphukuphuku uyathukuthela futhi azethembe. ” (IHu 14:16)
 • “. . .Kungani ukuthi kusesandleni sesiphukuphuku intengo yokuthola ukuhlakanipha, kuyilapho engenayo inhliziyo? ” (IHu 17:16)
 • “. . .Njengeyinja ebuyela ekuhlanzeni kwayo, oyisiphukuphuku uphinda ubuwula bakhe. ” (Pr 26:11)

Izaga 17:16 zisitshela ukuthi oyisiphukuphuku unenani lokuzuza ukuhlakanipha esandleni sakhe, kodwa ngeke akhokhe leyo ntengo ngoba akananhliziyo. Uswele inhliziyo yokukhokha inani. Yini engakhuthaza indoda ukuthi iphinde ihlolisise ukuqonda kwayo imiBhalo ngenjongo yokuvikela izingane? Uthando, kusobala. Ukuntuleka kothando esikubonayo kukho konke ukusebenzisana kweNhlangano okuphathelene nokuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi-yize lokho kuswela uthando kungagcini kule ndaba eyodwa. Ngakho-ke, bayaluzonda ulwazi (IzA 1:22), abaqondi noma abaziqondi izisusa zabo (IzA 8: 5) bese bekhipha ubuwula (IzA 12:23). Lapho-ke lapho othile ebabiza kumata ngokwenza lokho, bathukuthela bagana unwabu (IzA 14:16). (Mayelana naleli phuzu lokugcina, ukuvikela umamukeli wencwadi ekuthukutheleni okunjalo size salikhipha igama.) Futhi njengenja ebuyela ebuhlanzweni bayo, baqhubeka bephindaphinda ubuwula obudala obufanayo kaningi ukuzilimaza kwabo (IzA 26:11).

Ngabe ngibe nzima kubo ukuthi ngibasole ngokuzonda ulwazi nokuthi abazimisele ukukhokha intengo yalo, ngoba baluthando?

Ngizokuvumela ube yijaji.

Bayavuma ukuthi kungaba nobufakazi obuqine kakhulu bokusungula ukuhlukunyezwa ngokocansi. Isibonelo, ibhokisi lokudlwengula lingaqoqa ubufakazi be-DNA ukuthola ukuthi ngubani umhlaseli. Kodwa-ke, ukuhunyushwa kwabo “komthetho wofakazi ababili” kudinga ukuthi kube khona “ofakazi bokuzibonela” ababili esigamekweni sokudlwengulwa kwengane, ngakho-ke noma benobufakazi obuningi obuningi bokubona, abadala abakwazi ukuthatha isinyathelo uma kuwukuphela kobufakazi bofakazi bokuzibonela obuvela kongaziswanga.

Manje uyabona ukuthi babeqonde ukuthini lapho bebhala ukuthi “benza imizamo yokuzimisela yokuvikela abantu bakaJehova kubanukubezi bezocansi, ngasikhathi sinye bebambelela ezindinganisweni nasezimisweni zakhe njengoba zibekwe eBhayibhelini.” Ngamanye amagama, kufanele babambelele ekuchazeni kwabo lokho okushiwo yiBhayibheli ngomthetho wofakazi ababili, noma lokho kungaholela ekuntulekeni kwabantu bakaJehova.

Noma kunjalo, banamandla okuthenga ukuhlakanipha, ngakho-ke kungani bengenaso isisusa sokwenza lokho? (IzA 17:16) Kungani bengaluzonda lolu lwazi? Khumbula, yisiphukuphuku esizonda ulwazi (IzA 1:22).

Ukusesha okulula egameni elithi “fakaza” usebenzisa uhlelo lwenhlangano uqobo lwayo lweNhlangano kukhombisa ukuthi ufakazi angaba okuthile ngaphandle komuntu okwenzeka abone umcimbi.

"Lesi siduli singufakazi, futhi le nsika ingufakazi, ukuthi ngeke ngidlule kule ndunduma ukuze ngikulimaze, futhi ngeke udlule kule ndunduma nensika uzongilimaza." (UGenesise 31:51)

“Thatha le ncwadi yomthetho, kufanele uyibeke ohlangothini lomphongolo wesivumelwano sikaJehova uNkulunkulu wakho, futhi kube ngufakazi lapho ngokumelana nawe.” (De 31: 26)

Eqinisweni, ukusetshenziswa kobufakazi obusemthethweni bokufakaza ecaleni elibandakanya ucansi lokuziphatha okubi kuyasungulwa emthethweni kaMose. Nayi i-akhawunti evela eBhayibhelini:

"Uma owesilisa ethatha umfazi, alale naye, afike amzonde, ammangalele ngokungaziphathi kahle, amnikeze igama elibi ngokuthi: 'Ngimthathile lo wesifazane, kepha ngithe uma ngilala naye. ungabutholi ubufakazi bokuthi wayeyintombi nto, 'ubaba nonina wentombazane kufanele bakhiqize ubufakazi bokuthi intombi iyintombi nto yabadala esangweni lomuzi. Uyise wentombazane kufanele athi kubadala, 'Nganikeza le ndodakazi yami le ndoda ukuba ibe ngumkami, kepha uyamzonda futhi uyibeka icala lokungaziphathi kahle ngokuthi: "Ngithole ukuthi indodakazi yakho ayinabo ubufakazi bokuthi iyintombi nto." Manje lobu ubufakazi buntombi bendodakazi yami. ' Azokwelulela indwangu phambi kwabadala bomuzi. Abadala bedolobha bazothatha lo muntu bamyale. ” (De 22: 13-18)

Ngokubhekisele kule ndima, Insight on the Scriptures ufunda:

“Ubufakazi Bobuntombi.
Ngemuva kwesidlo sakusihlwa umyeni uthathe umakoti wakhe wayomfaka egumbini labashadayo. (IHu 19: 5; Joe 2:16) Ngobusuku bomshado kwakusetshenziswa indwangu noma ingubo bese igcinwa noma inikezwe abazali benkosikazi ukuze amamaki egazi lobuntombi bentombazane abe yisivikelo sayo ngokomthetho uma kwenzeka kamuva wabekwa icala lokuntula ubuntombi noma lokuba yisifebe ngaphambi komshado wakhe. Ngaphandle kwalokho, angakhandwa ngamatshe aze afe ngenxa yokuziletha emshadweni njengentombi engenabala futhi ngokuletha isihlamba esikhulu endlini kayise. (Dut 22: 13-21) Lo mkhuba wokugcina indwangu uye waqhubeka phakathi kwabantu abathile eMpumalanga Ephakathi kuze kube ezikhathini zamuva. ”
(it-2 k. 341 Umshado)

Lapho-ke unabo, ubufakazi beBhayibheli bokuthi ubufakazi benduna bungasebenza njengofakazi wesibili. Noma kunjalo, bayenqaba ukuyisebenzisa futhi "njengenja ibuyela ebuhlanzweni bayo, oyisiphukuphuku uphinda ubuwula bakhe" (IzA 26:11).

Kulula ukusola le nhlangano ngayo yonke inhlekelele eyehlele izinkulungwane ngenxa yokungafuni ukubika ubugebengu bokudlwengulwa kwezingane kuziphathimandla ezifanele zikahulumeni ezibekwe uNkulunkulu njengongqongqoshe wakhe ukuphatha izinto ezinjalo. (Bheka amaRoma 13: 1-6.) Angikaze ngibe nezingane zami, ngakho ngicabanga nje ukuthi ngingenza kanjani lapho ngizwa ukuthi omunye umzalwane ebandleni unukubeze umfana wami omncane noma intombazanyana yami. Ngingahle ngifune ukumdabula izitho zomzimba. Nginesiqiniseko sokuthi abazali abaningi abanengane ehlukunyeziwe bazizwe kanjalo. Uma kushiwo lokho, ngithanda ukuthi sonke sibheke lokhu ngokukhanya okusha. Uma ingane yakho idlwenguliwe, ungaphendukela kubani ukuze athole ubulungiswa? Angikucabangi ukuthi uthi: “Ngiyamazi lo muntu onakekela izindlu, nomunye ogeza amawindi ukuze aziphilise, kanti owesithathu ungumlungisi wezimoto. Ngicabanga ukuthi bazoba ngabantu nje okufanele baxhumane nabo, abazokwazi ukusisingatha lesi simo. Ngingathembela kubo ukuthi bazojezisa umenzi wobubi futhi ngisize ekubuyiseleni ingane yami empilweni yengqondo nengokomzwelo. ”

Ngiyazi ukuthi lokho kuzwakala kungenangqondo, kepha angithi yilokho kanye okwenziwe yizinkulungwane ngokuxhumana nabadala esikhundleni sabachwepheshe abafundile nabaqeqeshiwe?

Kuliqiniso, ubuholi beNhlangano kubonakala sengathi benza ngobuwula ngokomqondo weBhayibheli ngokuthi "bazonde ulwazi" futhi "basakaze kabanzi ubuwula babo" (IzA 1:22; 13:16) Abadala futhi "bayazethemba" ngobuwula ( IzA 14:16) ngokungaboni ukwehluleka kwabo nokungakwazi ukubhekana kahle nalolu daba oluyinkimbinkimbi. Bakhombise kaningi ukungathandi ukwenza izinto ngothando nokubika lobu bugebengu kuziphathimandla ukuze bavikele abantu bakaJehova. Yize kunjalo, kulula ukusola abanye ngamaphutha ethu. UNkulunkulu wehlulela bonke abantu. Uzobuza ukubalwa kwemali kuye ngamunye. Asikwazi ukuguqula okwedlule, kepha singathinta isikhathi sethu. Ngifisa sengathi ngabe ngakubona konke lokhu ngaphambilini, kepha ngiyakubona manje. Ngakho-ke, ngincenga bonke oFakazi BakaJehova ababaziyo ubugebengu bokuhlukunyezwa kwezingane ukuba bangabikele abadala. Ungazifaki nakubo. Uzibekela nje ukwehluleka. Esikhundleni salokho, lalela umyalo kaNkulunkulu okumaRoma 13: 1-6 bese wenza umbiko wakho kuziphathimandla eziphakeme ezihlonyiselwe ukuphenya nokuphenya ngemibuzo bese bethola ubufakazi. Yibo ababekwe nguNkulunkulu ukuthi basivikele ezimweni ezinjalo.

Anginayo inkohliso yokuthi iNhlangano iyoke iguqule izinqubomgomo zayo. Manje kungani uzihlupha ngabo? Bayeke baphume kukho. Uma wazi ngobugebengu, lalela uNkulunkulu bese uthinta iziphathimandla. Abadala negatsha kungenzeka bacasuke, kepha kuthiwani ngalokho? Okubalulekile ukuthi umuhle noNkulunkulu.

 

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  11
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x