IVIDEO TRANSCRIPT

Sawubona, igama lami nginguMeleti Vivlon. Futhi lena ingeyesithathu ochungechungeni lwamavidiyo ethu emlandweni woFakazi BakaJehova evezwa nguProfesa Wezomlando, uJames Penton. Manje, uma ungamazi ukuthi ungubani, ungumbhali wemizi ethile eyaziwayo emlandweni woFakazi BakaJehova, okuyinhloko yayo I-Apocalypse Ibambezelekile, indaba yoFakazi BakaJehova manje esekushicilelweni lwayo lwesithathu, incwadi yezazi, icwaningwe kahle futhi ikufanele kakhulu ukufundwa. Muva nje, uJim uqhamuke ne- OFakazi BakaJehova noMbuso Wesithathu. OFakazi BakaJehova bavame ukusebenzisa umlando wamaJalimane, ofakazi baseJalimane abahlupheka ngaphansi kukaHitler njengendlela yokuqinisa isithombe sabo. Kepha iqiniso, umlando okwenzeka ngempela, nalokho okwenzeka ngempela ngaleso sikhathi, akuyona indlela ababefuna sicabange ngayo. Ngakho-ke nayo iyincwadi ethakazelisa kakhulu ongayifunda.

Kodwa-ke, namhlanje asizukuxoxa ngalezo zinto. Namuhla, sizoxoxa ngobumongameli bukaNathan Knorr noFred Franz. Lapho uRutherford eshona maphakathi no-1940, uNathan Knorr wathatha izintambo futhi izinto zashintsha. Izinto eziningi zishintshile, ngokwesibonelo, inqubo yokususwa ekuhlanganyeleni yaqala ukusebenza. Lokho bekungekho ngaphansi kukaJaji Rutherford. Isikhathi sokuqina kokuziphatha sabekwa futhi nguKnorr. Ngaphansi kukaFranz, njengesazi semfundiso yenkolo esiyinhloko, sasineziprofetho ezahluleka ngisho nangokwengeziwe kunangesikhathi sikaRutherford. Sibe nokuhlolisiswa njalo kokuthi isizukulwane siyini, futhi saba no-1975. Futhi ngicabanga ukuthi kuphephile ukusho ukuthi imbewu yesimo samanje sehlelo lenkolo elikuyo yahlwanyelwa kuleyo minyaka. Yebo, kukhona okungaphezulu kakhulu kwalokho. Futhi angizukungena kuyo ngoba yingakho uJim ezobe ekhuluma. Ngakho-ke ngaphandle kokwengeza isikhathi, ngethula kuwe, uJames Penton.

Sanibonani zihlobo. Namuhla, ngifuna ukukhuluma nawe ngesinye isici somlando woFakazi BakaJehova, into engaziwa ngumphakathi jikelele. Ngifuna ukubhekana ikakhulukazi nomlando waleyo nhlangano kusukela ngo-1942. Ngoba kwakungoJanuwari 1942 lapho kwafa khona iJaji uJoseph Franklin Rutherford, umongameli wesibili we-Watchtower Society kanye nendoda eyayilawula oFakazi BakaJehova. Futhi esikhundleni sakhe kwathathwa umongameli wesithathu weWatchtower Society, uNathan Homer, uKnorr. Kodwa uKnorr wayengumuntu oyedwa ekuphathweni koFakazi BakaJehova phakathi nenkathi yesikhathi engifuna ukukhuluma nawe ngayo.

Okokuqala, noma kunjalo, kufanele ngisho okuthile ngoKnorr. Wayenjani?

Yebo, uKnorr wayengumuntu okathi ngezindlela ezithile wayenobuhlakani ngokwedlula iJaji Rutherford, futhi wehlisa ukuhlaselwa kwezinye izinhlangano ezinjengezenkolo nezepolitiki nezentengiselwano.  

Kepha wagcina inzondo ethile ngenkolo, leyo-ezinye izinkolo nezepolitiki. Kepha wehlise ikakhulukazi ukuhlaselwa kwezentengiselwano ngoba le ndoda ngokusobala ibikade ifuna ukuba ngumuntu ohlelweni lwezomnotho eMelika, ukube bekungengenxa yokuthi ibingumholi wenhlangano yezenkolo. Ngandlela thile, wayengumongameli ongcono kakhulu kunoRutherford. Wayenekhono kakhulu ekuhleleni inhlangano eyaziwa ngokuthi oFakazi BakaJehova.

Njengoba ngishilo, wehlise ukuhlaselwa kwezinye izinhlangano emphakathini futhi wayenamakhono athile.

Okubaluleke kakhulu bekungokokuqala, ukwakhiwa kweSikole Sezithunywa Zevangeli, iSikole Sabavangeli SeGileyadi enyakatho yeNew York. Futhi endaweni yesibili, kwaba indoda eyahlela imihlangano emikhulu eyayizoba noFakazi BakaJehova. Kusukela ngo-1946 ngemva kwempi, iMpi Yezwe Yesibili yayisiphelile, futhi kwaze kwaba ngawo-1950, le mihlangano emikhulu yayiqhutshelwa ezindaweni ezinjengeCleveland, i-Ohio, neNuremberg, eJalimane, kanti lowo owawuseNuremberg, eJalimane, wawubaluleke kakhulu koFakazi BakaJehova ngoba vele, kwakuyindawo uHitler ayeyisebenzisile ekwenzeni zonke izimemezelo zakhe ngeGerman nangokuthi uhulumeni wakhe wayesezokwenzenjani ekususeni noma ngubani owayemphikisa futhi esusa ikakhulukazi abantu abangamaJuda eYurophu.

Futhi ofakazi, oFakazi BakaJehova, babephathelene nenkolo ehleliwe kuphela eJalimane eyamelana no-Adolf Hitler. Futhi lokhu bakwenza, naphezu kweqiniso lokuthi umongameli wesibili weWatchtower Society wayezamile ukwenza ukuba ofakazi babe ngamaNazi. Futhi lapho amaNazi ayengayitholi, baphuma bonke beveza ubuNazi futhi bamelana neNazism. Enye yezinto ezinhle kakhulu ngoFakazi BakaJehova ukuthi bathatha ukuma kwabo ngokumelene nobuNazi. Futhi ngoba iningi labo kwakungamaJalimane ajwayelekile noma amalungu eminye imiphakathi, izinhlanga, babengekho ngaphansi kwenzondo yobuhlanga engxenyeni yamaNazi.

Futhi ngenxa yalesi sizathu, engxenyeni yokugcina yeMpi Yezwe II iningi labo lakhululwa emakamu okuhlushwa ukuze lenze umsebenzi womphakathi wokusiza uhulumeni wamaNazi noma ukusiza abantu baseJalimane. Babengeke basebenze ezindaweni zamasosha, futhi babengeke basebenze emafemini wokuthuthukisa izingalo, amabhomu, namagobolondo nanoma yini.

Ngakho-ke babevelele ngoba yibo kuphela abantu emakamu okuhlushwa ababengaphuma ngokumane basayine isitatimende baphike nenkolo yabo, baphinde baye emphakathini omkhulu. Inani elincane lakwenza lokho, kodwa iningi labo lamelana ngokuqinile nobuNazi. Lokhu kwenzelwe udumo lwabo. Kodwa lokho uRutherford ayekwenzile kwakungadumisi bona. Futhi kuyathakazelisa ukuthi wayeshintshe imfundiso yoFakazi BakaJehova ekuqaleni kwawo-1930 ukuphika ukuthi ukunyakaza kwamaJuda ePalestine, njengoba kwakunjalo ngaleso sikhathi, kwakuyingxenye yecebo laphezulu. Wayekushintshile lokho. Uyiphikile. Futhi-ke, kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, kwaba nezinga elithile lokulwa nobuJuda phakathi koFakazi BakaJehova. Manje, abanye bofakazi bashumayeza amaJuda emakamu, amakamu okuhlushwa kanye namakamu okufa.

Futhi uma amaJuda kulawo makamu aphendukela koFakazi BakaJehova, ayemukelwa futhi ethandwa, futhi kuyiqiniso ukuthi kwakungekho ukucwasana ngokoqobo phakathi koFakazi BakaJehova. Kepha uma amaJuda enqaba umyalezo wawo futhi ahlala engamaJuda athembekile kwaze kwaba sekugcineni, khona-ke ofakazi babethanda ukungabi nabo. Futhi eMelika, kwakukhona isibonelo sokucwaswa kwabaningi bamaJuda, ikakhulukazi eNew York, lapho kwakukhona imiphakathi emikhulu yamaJuda. Futhi uKnorr walandela izinkolelo zikaRussell ngawo-1940 nasekushicilelweni kwencwadi ebizwa ngokuthi UNkulunkulu Makabe Oneqiniso. I-Watchtower Society yashicilela isitatimende isithi, empeleni, ukuthi amaJuda ayezilethele ukushushiswa uqobo, okuyinto eyayingeyona ngempela iqiniso, ngokuqinisekile yayingewona umphakathi jikelele wabantu abangamaJuda eJalimane, ePoland nakwezinye izindawo. Kwakuyinto embi kabi.

Isango nomnyango libusiswe nguNkulunkulu, noma ngabe kungekho-myalo wasebhayibhelini walesi sikhathi noma kusukela. Manje-ke, bekunjani ukungahambi kahle umongameli wesithathu weWatchtower Society, uNathan Knorr. Wayengumuntu onenkani. Wayekhulele emlandweni wamaDashi kaCalvin ngaphambi kokuba aguqulwe abe oFakazi BakaJehova, futhi wayekade esebenza njengesiyingi lapho uRutherford esaphila.

Kwesinye isikhathi uRonald wayemsola esidlangalaleni.

Futhi akazange akuthande lokhu, kepha ngenkathi eba ngumongameli weWatchtower Society, wenza khona kanye lokho uRutherford ayekwenzile kofakazi abathile ababengalaleli yonke imiyalo evela kuye endlunkulu yenhlangano. Wayenolaka impela kubantu, ngaphandle kwezinga elikhulu lezithunywa zevangeli ezaqeqeshwa esikoleni sakhe sezithunywa zevangeli, iSikole SaseGileyadi. Laba kwakungabangani bakhe, kepha wonke umuntu ngenye indlela kwakufanele ame lapho ebaphoqa ukuthi benze okuthile. Wayengumuntu onzima. 

Wayengashadile inqobo nje lapho uRonald esaphila, futhi kwaba nesikhathi esithile ngemuva. Washada, okukhombisa ukuthi wayene-sex drive ejwayelekile yize abanye besola ukuthi naye unemizwa yobungqingili. Isizathu sokubona lokhu ukuthi wahlakulela lokho okubizwa ngokuthi “izinkulumo zabafana abasha” endlunkulu ye-Watchtower Society eBrooklyn, eNew York. Futhi wayevame ukuchaza ubudlelwane bobungqingili, obeba ngezikhathi ezithile endlunkulu ye-Watchtower Society ngezindlela ezicacile. Lezi zabizwa izinkulumo zabafana ezintsha, kodwa ngokuhamba kwesikhathi azange zibe izingxoxo zabafana ezintsha nje. Bafika baba izinkulumo zabafana ezintsha nezamantombazane.

Futhi kunezikhathi, ngokusobala, lapho abantu ababelalele izinkulumo zakhe babenamahloni kabi. Futhi kunesigameko okungenani esisodwa sowesifazane osemusha equleka ngenxa yezinkulumo zakhe ngobungqingili. Futhi wayenomkhuba oqinile wokuhlasela ongqingili nobungqingili, okungakhombisa ukuthi wayenemizwa yobungqingili ngokwakhe ngoba umuntu ojwayelekile akazenzi azi ngaleyo ndlela ngaleyo ndlela. Futhi noma ngabe uyabuthanda ubungqingili futhi akabuthandi ubungqingili noma cha, akakhulumi ngakho ngendlela uKnorr enza ngayo futhi akazange ayiphikise ngezindlela ezimbi kanjalo.

Manje, futhi wayephatha kabi kakhulu noma ngubani ongazange amukele uhlobo lokuziphatha kwakhe. Futhi ngo-1952 kwaphuma uchungechunge lwezihloko kumagazini i-Nqabayokulinda eyashintsha isimo kulokho eyayikade kungaphansi kukaRussell noRonald.

Bekuyini leyo? U-Well Rutherford wayefundise ukuthi amandla aphakeme okukhulunywe ngawo e-King James Bible kwabaseRoma Isahluko 13 kwakunguJehova uNkulunkulu noKristu Jesu, hhayi iziphathimandla zezwe, cishe bonke abantu ababebheka ukuthi kunjalo nokuthi oFakazi BakaJehova manje babheka ukuthi yizo icala. Kodwa kusukela ngo-1929 kuze kube maphakathi no-1960, i-Watchtower Society yafundisa ukuthi amandla aphakeme kwabaseRoma 13 kwakunguJehova, uNkulunkulu noKristu Jesu. Manje lokhu kwase kuvumele oFakazi BakaJehova ukwephula imithetho eminingi kakhulu ngoba babenomuzwa wokuthi iziphathimandla zezwe kwakungamelwe zilalelwe uma zikhetha ukungazilaleli.

Ngikhumbula ngisewumfana, amalungu omndeni nabanye abashushumbisa izinto besuka e-United States bangena eCanada futhi ngaphika ukuthi kukhona ababengakubikela abaphathi bezwe. Ngatshelwa nangomunye wonobhala abangumgcinimafa we-Watchtower Society ukuthi ngesikhathi senqatshelwe e-United States, kwaba nezindaba eziningi zamahemuhemu zisuka eToronto ziye eBrooklyn kanye nokuphathwa kotshwala e-United States, ngokwephula iMelika. umthetho.

Futhi-ke, bekuphuzwa kakhulu eBethel, indlunkulu ye-Watchtower Society eNew York ngesikhathi sikaMongameli kaRonald.

Kodwa ngo-1952, naphezu kwalokhu kubanjwa kwabaseRoma, Isahluko 13, uKnorr wanquma ukushaya umthetho wohlelo olusha ngokuphelele lokuziphatha koFakazi BakaJehova. Manje, kuyiqiniso ukuthi ofakazi bathambekele ekusebenziseni ukutolikwa kwabaseRoma 13 nguRutherford kuzo zonke izinhlobo zezinto ezazingalungile impela. Ngikhumbula ngisemusha e-Arizona, emva kokuba sengisukile eCanada ngiya e-Arizona ngasekupheleni kwawo-1940, ngikhumbula ngizwa ngofakazi abaningi abangamaphayona ababanjwa beza eMelika bephethe izidakamizwa.

Futhi lawa maphayona ayeboshwa futhi akhokhiswa ngokomthetho ngokuletha izidakamizwa ezingekho emthethweni e-United States. Futhi ngangazi kahle ukuthi kwakukhona okuningi ukungaziphathi kahle kobulili ngaleso sikhathi nokuthi oFakazi BakaJehova abaningi bangena kulokho esasizokubiza ngokuthi imishado ejwayelekile yomthetho ngaphandle kokuba imishado yabo iboshelwe. Manje uKnorr wakwenza konke lokhu futhi waqala ukufuna izinga eliphakeme lokuziphatha ngokocansi, okubuyela emuva ekhulwini le-19 kuya kuVictoria. Futhi bekunzima kakhulu futhi kudale ubunzima obukhulu koFakazi BakaJehova abaningi. Okokuqala, ukube ubungashadanga enkantolo yezwe noma ngumfundisi, ubungasuswa ekuhlanganyeleni. Futhi, uma ubunenkosikazi engaphezu kweyodwa, njengoba abantu abaningi base-Afrika babenza, futhi abantu abathile babephethe amakhosikazi eLatin America, Uma ungadelanga bonke abesifazane, uma wawushadile, ngaphandle kowokuqala owawushade naye, wena baxoshwa ngokuzenzekelayo enhlanganweni.

Manje, ngokumangazayo, abantu abaningi kungenzeka bangakuboni lokhu, kepha akukho sitatimende eTestamenteni eNtsha esithi isithembu ngokwaso asilungile. Manje-ke, ubungqingili ngokuqinisekile babuyinto ekahle futhi uJesu wakugcizelela lokhu, kepha hhayi nganoma yimuphi umqondo wezomthetho. Okucacayo eTestamenteni eNtsha ukuthi akekho umuntu ongaba umdala noma idikoni, lokho okuyinceku ekhonzayo, enabafazi abangaphezu koyedwa.

Lokho kucacile. Kepha emazweni aphesheya anjenge-Afrika ne-India, bekunezimo eziningi lapho abantu baphendukela koFakazi BakaJehova futhi babehlala ebudlelwaneni besithembu futhi kungazelelwe kwadingeka badele bonke abafazi babo ngaphandle kwelokuqala. Manje, ezimweni eziningi, lokhu kwakuyinto esabekayo ngoba abesifazane babexoshwa, abafazi besibili noma abafazi besithathu babexoshwa bengaxhaswa nhlobo, futhi impilo yayinzima kubo ngalelo banga. Ngakolunye uhlangothi ezinye izinhlangano zabafundi beBhayibheli ezazihlukane noFakazi BakaJehova, zasiqonda lesi simo zathi, bheka, uma ungakwazi, uma uphendukela ezimfundisweni zethu, kumele wazi ukuthi awusoze waba umdala noma umdikoni ibandla.

Kepha asizukukuphoqa ukuthi udele abafazi bakho besibili ngoba asikho isitatimende esiqondile eTestamenteni Elisha esinqabela ukuthi kungenzeka ube nenkosikazi yesibili. Uma, okungukuthi, ungena uqhamuka kwesinye isizinda, enye inkolo enjengezinkolo zase-Afrika noma ubuHindu nanoma yini engaba yiyo, kanti noKnorr, vele, akazange akubekezelele lokhu.

Ubuye futhi wagcizelela ukubaluleka kokumsulwa kwezocansi kanye nokulahlwa kokushaya indlwabu kungaba ngowesilisa noma ngowesifazane.

Manje iBhayibheli alisho lutho ngokushaya indlwabu ngakho-ke ukuphoqelela imithetho njengezinye izinkolo ezenzile, bekuvame ukulimaza kakhulu, ikakhulukazi kubantu abasha. Ngikhumbula ngisengumfana ngifunda ipheshana elalikhishwa amaSeventh Day Adventist, elalilukhuni ekulahleni ukushaya indlwabu. Ngangisengumfana omncane ngaleso sikhathi, ngicabanga ukuthi kumele ngabe ngangineminyaka eyishumi nanye ubudala. Futhi izinyanga emva kwalokho, lapho ngiya endlini encane noma endlini encane, ngangisaba izimfundiso zabo kangangokuthi ngangingeke ngithinte isitho sami sangasese nganoma iyiphi indlela. Ukulimala okuningi sekwenziwe ngokushaya ihlombe njalo ngobumsulwa bezocansi, okungahlobene neze neBhayibheli. I-Onanism, esetshenziswa njengesisekelo sokunye kwalokhu, ayihlangene nokushaya indlwabu. Manje, angikhuthazi ukushaya indlwabu nganoma iyiphi indlela. Ngikusho nje ukuthi asinalo ilungelo lokushayelela abanye imithetho okumsulwa ezimpilweni zabo noma ezimpilweni zabantu abashadile.

Manje uNathan Knorr waphikelela emshadweni osemthethweni. Futhi uma ubungashadanga, ngokomthetho, kunoma yiliphi izwe lapho bekusemthethweni khona lokhu, kwezinye izindawo zomhlaba, kunjalo, oFakazi BakaJehova bebengeke bashade ngaphansi komthetho ngakho-ke inkululeko ethile yanikezwa bona. Kepha kufanele bashade ngokwe-Watchtower Society futhi bathole uphawu olusebenzayo, lokuthi uma bengathola ithuba lokushada kwenye indawo, kuzofanela bakwenze lokho.

Okuningi kwalokhu kudale ubunzima obukhulu futhi kwaholela ekususweni kwabantu abaningi. Manje ake sibheke ukususwa ekuhlanganyeleni noma ukuxhumana kwangaphambili njengoba kwenzeka ngaphansi kukaKnorr. Kwakukhona ngaphansi kukaRutherford, kodwa kuphela kulabo ababemphikisa noma izimfundiso zakhe. Ngaphandle kwalokho, akazange aphazamise impilo ejwayelekile yabantu, imvamisa njengoba bekufanele enze. Indoda uqobo yayinezono zayo, futhi mhlawumbe yingakho ingenazo. UKnorr wayengenazo lezo zono, ngakho-ke waba olunge ngokwedlulele ngokweqile. Ngaphandle kwalokho, kwakufanele asungule uhlelo lwamakomidi okwahlulela, okwakuyikomidi eliphenya ngempela elalimane nje liholwa amadoda amiswe enqabeni. Manje la makomidi alethwe ngesizathu esithile ngaphezulu nangaphezulu kwawo wonke umbuzo wokuziphatha ngokocansi. Bekuyini leyo?

Ngasekupheleni kweminyaka yo-1930s, umqondisi wangaphambili we-Watchtower Bible and Tract Society waphakamisa imibuzo encwadini ayibhalela yona kaRonald mayelana nokusebenza kwenhlangano, le ndoda eyayizizwa, futhi kufanele, ngakho, yayingalungile. Ubengakuthandi ukusetshenziswa ngokweqile kotshwala endlunkulu ye-Watchtower Society. Akathandanga. Ukuthanda kukaRonald abantu abathile, owesilisa nowesifazane, futhi wayengabathandi abakaRonald

Isiko lokuhlazisa nokuhlasela abantu etafuleni lasekuseni lapho umuntu enze okuthile okuye kwafiswa yizifiso zakhe.

Empeleni, waze walandela owesilisa owayengumhleli wephephabhuku i-Golden Age, owayengukhokho kamagazini we-Phaphama, futhi wabiza lo mlisa ngokuthi i-jackass, nokuphendula yona le ndoda, uClayton Woodworth.

"Yebo, yebo, Mfowethu Rutherford, ngicabanga ukuthi ngingumuntu onobuhlakani. ”

Lokhu kwakungaphezu kwekhalenda loFakazi BakaJehova ayelidalile futhi walishicilela kwiGolden Age. Futhi esitatimendeni sakhe, ngiyi-jackass! URutherford wabe esephendula,

Sengikhathele uwena othi uyimpisi. Ngakho-ke uRutherford wayengumuntu ongaqondile, ukusho okuncane. UKnorr akazange akhombise leso simo sengqondo.

Kepha uKnorr uhambisane noRutherford ekushayeleni le ndoda, hhayi nje kuphela evela endlunkulu yeWatchtower Society, kodwa futhi nangoFakazi BakaJehova. Le kwakuyindoda egama linguMoil. Ngenxa yokuthi wahlaselwa kamuva ezincwadini zeWatchtower Society, wafaka umphakathi enkantolo kwathi ngo-1944 ngemuva kokuba uKnorr esengumongameli. Uthole isudi ngokumelene neWatchtower Society.

Futhi wanikezwa kuqala ukonakala kwemali eyizinkulungwane ezingamashumi amathathu amadola, eyayiyimali enkulu ngo-1944, yize kamuva yancishiswa enye inkantolo yaba izinkulungwane eziyishumi nanhlanu, kodwa izinkulungwane eziyishumi nanhlanu yayisizimali eziningi. Futhi ngaphandle kwalokho, izindleko zenkantolo ziye ku-Watchtower Society, ezakwamukela ngobumnene.

Babazi ukuthi babengeke babalekele.

Ngenxa yalokhu, uKnorr, ngosizo lomuntu owake waba ngumongameli waseVise okwesikhashana futhi owayengummeli wezomthetho woFakazi BakaJehova, indoda egama linguCovington, wasungula la makomiti okwahlulela. Manje, kungani lokhu kwakubalulekile? Kungani amakomiti okwahlulela? Manje, asikho isisekelo esingokweBhayibheli sento enjalo. Futhi sasingekho isisekelo. Ezikhathini zasendulo, lapho abadala benquma amacala ngokomthetho, babekwenza ngokusobala emasangweni amadolobha athile lapho wonke umuntu ayengababona khona. Futhi akukho okubhekiswe kunoma iyiphi into enjalo eTestamenteni Elisha noma emibhalweni yesiGreki lapho wonke amabandla kwakufanele alalele othile icala uma kunesidingo. Ngamanye amazwi, abengekho amacala ayimfihlo okwakumele athathwe futhi ayengekho amacala ayimfihlo ekunyakazeni koFakazi BakaJehova kuze kufike uSuku lukaKnorr. Kepha mhlawumbe kwakunguCovington, futhi ngithi mhlawumbe kwakunguCovington owayenomthwalo wokumisa lezi zinhlangano. Manje, kungani zazibaluleke kangaka? Hhayi-ke ngenxa yemfundiso yokwehlukaniswa kwesonto nombuso e-United States nezimo ezifanayo eGreat Britain, Canada, Australia nokunye, ngaphansi komthetho ovamile waseBrithani, iziphathimandla zezwe bezingeke zizame ukulawula ngezenzo zezinhlangano zezenkolo, ngaphandle kwezimo ezimbili eziyisisekelo. Inombolo yokuqala, uma inhlangano yezenkolo yephula umthetho wayo, imithetho yayo yalokho okwakwenzeka enkolweni, noma uma kunezindaba zezimali obekufanele kuxoxwe ngazo ngaleso sikhathi futhi ngabe iziphathimandla zezwe kuphela, ikakhulukazi e-United States gxambukela emisebenzini yenkolo. Ngokuvamile e-United States, eCanada naseGreat Britain, e-Australia, eNew Zealand, noma yikuphi lapho umthetho ovamile waseBrithani wawukhona, futhi nase-United States, impela, kwakukhona iSichibiyelo Sokuqala, iziphathimandla zazingazibandakanyi ezingxabanweni phakathi kwabantu basuswa ekuhlanganyeleni noma baxhumana ngokwedlule kanye nanoma yiziphi ezinye izinhlangano zenkolo ezifana ne-Watchtower.

Manje, amakomidi ezinkantolo amiswa ngamakomidi ezokwahlulela enza umsebenzi wawo ngemuva kweminyango evaliwe futhi ngokuvamile ngaphandle kofakazi noma ngaphandle kwamarekhodi, amarekhodi abhaliwe alokho okwenzeka.

Empeleni, lawa makomiti okwahlulela oFakazi BakaJehova, okungenzeka ukuthi uKnorr noCovington babenomthwalo wawo, ngokuqinisekile uKnorr wayephethe futhi mhlawumbe uCovington zazingashoda ngamakomidi okubuza ngokusekelwe kumarekhodi weSpanish Inquisitions neSonto laseRoma, elalinohlobo olufanayo lwezinhlelo.

Manje lokho kwakusho ukuthi uma wahlushwa ubuholi boFakazi BakaJehova noma wahlaselwa abamele i-Watchtower Society noma ababonisi babo besifunda nabesigodi, wawungenalo usizo kwezobulungiswa, futhi isikhathi eside kwakungekho amacala lapho kwakukhona ukukhalaza kunoma ngubani.

 

Indoda eyodwa, nokho, lapha eCanada, ikwazile ukuthola ukulalelwa ngaphezulu nangaphezulu kwesinqumo sekomidi lezobulungiswa.

Kodwa lelo bekuyicala elingajwayelekile ngoba besingekho isicelo sokudluliswa kwamacala. Manje kunesikhalazo namuhla koFakazi BakaJehova, kodwa yisikhalazo esingenanjongo kulawo macala angamaphesenti angama-99. Lokhu kwasungulwa nguKnorr noCovington. Manje uCovington wayesengumuntu othakazelisa kakhulu futhi kanye noGlenn Howe eCanada, labameli ababili babephethe okuthile okwakungaphandle koFakazi BakaJehova ukuba kube kuhle.

Kwathi e-United States, oFakazi BakaJehova kwakufanele balwe namacala amaningi phambi kweNkantolo Ephakeme yase-United States ukuze abavumele baqhubeke nomsebenzi wabo futhi babalekele umthetho ocindezelayo wokuphoqa izingane zesikole ukuba zishayele ifulege laseMelika indesheni.

ECanada, kwenzeka into efanayo ngenxa yemisebenzi yommeli osemncane ogama linguGlenn Howe.

Futhi kuwo womabili la mazwe, kwathathwa izinyathelo ezinkulu lapho kuhlangana inkululeko yaseMelika.

Kwakungesenzo soFakazi BakaJehova esasiholwa uHayden Covington lapho iSichibiyelo Se-14 kwathiwa sibalulekile ezindabeni ezihilela inkululeko yenkolo eCanada.

Imisebenzi kaHowe ibibaluleke kakhulu ekumisweni koMthetho Wamalungelo futhi kamuva noMqulu Wamalungelo Nenkululeko. Ngakho-ke ayikho inhlangano yezenkolo eyenze okuningi, futhi ngokuqiniseka njengoFakazi BakaJehova endaweni yenkululeko yomphakathi emphakathini omkhulu futhi bafanelwe udumo ngalokhu, kepha iqiniso lokuthi umqondo wenkululeko yezenkolo noma inkululeko ukugxeka noma ukubuza noma yini eqhubeka ngaphakathi kweWatchtower Society akuvunyelwe. Futhi iWatchtower Society inzima kakhulu ezweni lanamuhla ekusebenzelaneni nabantu abayizihlubuki noma izihlubuki, okungukuthi kunamasonto amaKhatholika namaProthestani amakhulu. Ngakho-ke, kuyinto ethakaselwayo ngaphandle nasemphakathini omkhulu oFakazi BakaJehova babenethemba lokuzenzela inkululeko, kepha lokhu kwakuyinkululeko yokwenza abakuthandayo.

Kepha akekho phakathi komphakathi uqobo owakwazi ukungabaza noma yini abayenzayo.

Umuntu wesithathu obalulekile ngaphansi kukaNathan Knorr kwakunguFred Franz.

Manje, uFred Franz wayeyindoda encane emangalisayo ngezindlela ezithile. Wayenekhono elihle lezilimi. Wathatha iminyaka emithathu esikoleni sokufundela ubufundisi saseHabe ngaphambi kokuba aguquke abe abafundi beBhayibheli kamuva abe ngoFakazi BakaJehova.

Wayengumsekeli oqinile kaRonald, futhi imfundiso eminingi eyakhiwa ngaphansi kukaRude yayivela kuFred Franz. Futhi lokho kwakuyiqiniso ngempela ngaphansi kukaNathan Knorr. UNathan Knorr wenza konke okushicilelwe yi-Watchtower Society kungaziwa, mhlawumbe ngoba wayengeyena umbhali, futhi yize imisebenzi eminingi yenziwa nguFred Franz, uKnorr wayengumholi kwezokuphatha, kanti uFred Franz wayengumbhali ezimfundisweni,

indoda encane exakile. Nomuntu owenze ngezindlela ezingajwayelekile. Wayekwazi ukukhuluma iSpanishi. Wayekwazi ukukhuluma isiPutukezi, ukukhuluma isiFulentshi. Wayesazi isiLatini. Wayesazi isiGreki. Futhi wayesazi kahle isiJalimane. Mhlawumbe kusukela ebusheni bakhe. Manje, bekungakhathalekile ukuthi ukhuluma nini, noma ukhuluma ngaluphi ulimi, amandla enkulumo yakhe ayefana ncamashi kuzo zonke izilimi. Umuntu omncane ohlekisayo owenze izinkulumo obekuvame ukuba zasendle impela. Ngikhumbula ngisemhlanganweni wango-1950. Ngangisemncane kakhulu. Kwakungesikhathi lapho owesifazane owayezoba ngumkami ayehleli phambi kwami ​​futhi ehleli nomunye umuntu, futhi ngaba nomona omncane ngenxa yalokho futhi nganquma ukumlandela ngemuva kwalokho. Futhi ekugcineni, nginqobile. Ngimtholile.

Kepha kulapho uFred Franz enikeza inkulumo emandleni aphakeme.  

Manje, iqiniso ukuthi ngaphambi kwale nkulumo, bekukholelwa kakhulu ukuthi i-Ancient Worthy's, yilokho ababebizwa ngakho, wonke amadoda ayethembekile kuJehova kusuka kwiTestamente Elisha kusuka endodaneni ka-Adam, u-Abel, kuya kuJohane uMbhapathizi , babezovuswa ezinsukwini zokugcina, ababezobusa ezinye izimvu, noma kunjalo, okungukuthi, abantu ababezodlula empini ye-Armagedoni bangene eminyakeni eyinkulungwane babezophathwa yilawa ma-Worthy's asendulo. Futhi kuyo yonke imihlangano, ofakazi babelindele ukubona u-Abraham, u-Isaac noJakobe bevuswa. Futhi okujabulisayo ukuthi uRutherford, empeleni, wayakhe iBeth Sarim eCalifornia, eyayizokwakha laba bakwa-Worthy basendulo ngaphambi kokuphela kwesimiso sezinto samanje lapho bevuswa ukuze balungele ukuya eminyakeni eyinkulungwane.

UFreddy Franz uthe, kungenzeka ukuthi uhlezi lapha, lokhu bekukule ngqungquthela ka-1950, kungenzeka ulapha futhi ungabona izikhulu ezizobusa eminyakeni eyinkulungwane ezweni elisha.

Futhi wamemeza lokhu futhi umhlangano wagcwala ngoba abantu babefuna ukubona u-Abraham, u-Isaac noJacob bephuma epulatifomu noFreddy.

Nokho, iqiniso lendaba ukuthi uFreddy wabe eseletha lokho okubizwa ngokuthi ukukhanya okusha koFakazi BakaJehova njengoba behlale bekuletha, yize kungadingeka ukuthi bayihlehlise eminyakeni engamashumi amabili ezansi kwepiki.

Futhi lowo bekungumbono wokuthi abantu ababemiswe izinhlangano ze-Watchtower ezintweni ezithile futhi ababengekho esigabeni sasezulwini, okwakufanele baye ezulwini futhi babe noKristu, babezoba lapha emhlabeni phakathi nokubusa kweminyaka eyinkulungwane UKrestu phezu Komhlaba.

Futhi babezoba yizikhulu, kanye no-Abrahama, u-Isaka noJakobe, kanye nabo bonke abanye. Ngakho-ke yilolo hlobo lwento esiluthole kuFreddy. Futhi uFreddy wayehlala esebenzisa izinhlobo nezinhlobo eziphikisayo, ezinye zazo ezazingalandwa, ukusho okuncane. Kuyathakazelisa ukuthi kule minyaka eyishumi edlule, INqabayokulinda iphume yathi ngeke besasebenzisa izinhlobo nezinhlobo zokulwa ngaphandle uma zibekiwe eBhayibhelini. Kepha ngalezo zinsuku, uFred Franz wayengasebenzisa umqondo wezinhlobo zebhayibheli ukuthola cishe noma yiluphi uhlobo lwemfundiso noma inkolo, kepha ikakhulukazi ezinsukwini zokugcina zesintu. Babeyiqembu labantu elingaziwa.

Futhi ngenkathi uCovington noGlenn Howe eCanada benza iminikelo emihle emiphakathini emikhulu ababehlala kuyo, noKnorr noFranz babengabalulekanga kulokhu. Manje esikhathini sokuqala kwawo-1970, kwenzeka into exakile. Futhi amadoda amaningi aqokwa ukuba athuthukise umsebenzi omncane ovele waba ngumsebenzi omkhulu ezindabeni zeBhayibheli. Empeleni, isichazamazwi seBhayibheli. Umuntu owayezohola lokhu kwakungumshana kaFreddy Franz.

Omunye uFranz, uRaymond Franz, manje osenguRaymond wayekade engumuntu obaluleke kakhulu ePuerto Rico naseDominican Republic njengesithunywa sevangeli. WayenguFakazi KaJehova oqotho.

Kepha lapho yena nabanye abaningi baqala ukutadisha nokulungiselela incwadi. okwakubizwa ngokuthi Usizo Ekuqondeni KweBhayibheli, baqala ukubona izinto ngombono omusha.

Futhi baphakamise ukuthi le nhlangano akufanele ibuswe ngumuntu oyedwa. Kepha beza nomqondo weyunithi elihlanganyelwe, iqembu elilawulayo lamadoda.

Futhi basebenzisa njengesibonelo salokhu ibandla laseJerusalema. Manje, uFreddie wakwenqena lokhu. Ngicabanga ukuthi wayeqinisile ngezizathu ezingalungile.

UFred Franz wayezothi, bheka, akukaze kube khona indikimba ebusayo esontweni lokuqala.

Abaphostoli basakazwa ekugcineni, futhi kunoma yikuphi, lapho udaba lokusoka lufika ngaphambi kwebandla, kwakungumphostoli uPawulu noBarnaba abakhuphuka e-Antiyokiya beya eJerusalema, owethula lokho okwaba yimfundiso eyisisekelo yobuKristu.

Futhi le mfundiso ayisuswanga esontweni laseJerusalema. Kwamukelwa kubo.

Bese-ke bethi, sinomuzwa wokuthi sishukunyiswe nguMoya oNgcwele ukuthi sivumelane nalokho umphostoli uPawulu ayekuphikisile. Ngakho-ke umqondo wesigungu esilawulayo wawususele kude futhi uFreddy Franz wakusho lokhu, kepha wakusho ngoba efuna ukuqhubeka nokuphathwa kweWatchtower Society kanye noFakazi BakaJehova ngumongameli we-Watchtower, hhayi ngoba ekhululekile.

Manje, lokhu kwenzeka ekuqaleni kwawo-1970, njengoba ngishilo, ngo-1971 nango-1972 futhi isikhathi esifushane, kusukela cishe ngonyaka ka-1972 kuya kowe-1975 kwaba nenkululeko enkulu enhlanganweni yobufakazi futhi ohulumeni basekhaya bakwazi ukuphatha kahle amabandla anokuphazanyiswa okuncane yizikhulu ezivela emphakathini weWatchtower njengababonisi besifunda nabesigodi ababephathwa njengabanye nje abadala.

Uhlelo lwabadala lwabuyiselwa olwalususwe nguRonald, yize kulokhu bengakhethwanga ngamabandla endawo, bakhethwa yi-Watchtower Society.

Kepha ngaleyo nkathi, kusukela ngo-1972 kuya ku-1973, i-Watchtower Society yanciphisa ukubaluleka kokushumayela endlini ngendlu ngokuthi ithi umsebenzi wokwalusa emabandleni, ngamanye amazwi, ukuhanjelwa ngabadala nokunakekela izinyonga, izithulu nezimpumputhe. kwakuyinto ebalulekile.

Kepha uFreddy Franz wayeqhamuke nombono wokuthi unyaka we-1975 kungenzeka uphawule ukuphela kwalesi simiso sezinto, izwe lamanje.

Futhi iWatchtower Society yashicilela izindatshana eziningi kumagazini INqabayokulinda ne-Phaphama, ezazikhombisa ukuthi babecabanga ukuthi mhlawumbe lokhu kungenzeka. Abashongo impela, kepha bathi mhlawumbe. Futhi inhlangano yaqala ukukhula ngokushesha okukhulu phakathi nesikhathi esisuka ku-1966 kuya ku-1975.

Kepha ngo-1975 — ukwahluleka.

Kwakungekho ukuphela kwesimiso samanje, futhi futhi, iWatchtower Society noFakazi BakaJehova base bephenduke abaprofethi bamanga, futhi amanani amakhulu ayishiya inhlangano, kodwa ngokwesaba okwenzekile indikimba ebusayo yabe isungula lokho okwaba yisinyathelo sokuguquka isikhathi emuva, kuqeda yonke imisebenzi yenkululeko eyayenzeke ngesikhathi sika-1972 kuya ku-1975 nobunzima benhlangano banda kakhulu. Abaningi bahamba kanti abanye baqala ukuthatha izinyathelo zokuphikisana nezimfundiso zeWatchtower Society.

Futhi-ke uNathan Knorr wabulawa umdlavuza ngo-1977.  Futhi uFred Franz waba nguMongameli wesine weWatchtower Society kanye ne-oracle yomphakathi.

Yize ayesegugile futhi ekugcineni engakwazi ukusebenza kahle, wayelokhu enesithonjana enhlanganweni waze wafa. Okwamanje, isigungu esibusayo, uKnorr asibize kakhulu sasiyinhlangano yokulondolozela umzimba, ngaphandle kwabantu abathandanayo, kubandakanya nabangani bakaRaymond. Futhi lokhu ekugcineni kuholele ekuxoshweni kukaRaymond Franz kanye nokudala ukunyakaza okwasabela kakhulu okuqhubekayo ngemuva kuka-1977 ngaphansi kukaFred Franz nesigungu esilawulayo. Ukukhula kwavuselelwa ngeminyaka yo-1980 kwathi okunye ukukhula kwaqhubeka ngawo-1990 kuya kulelikhulu lama-20.

Kepha esinye isiprofetho kwakuwukuthi umhlaba kufanele uphele ngaphambi kokuba wonke amalungu esizukulwane sika-1914 afe. Lapho lokho kwehluleka, iWatchtower Society yaqala ukuthola ukuthi inani elikhulu loFakazi BakaJehova lalihamba futhi abasanda kuguquka baqala ukuba bambalwa kakhulu emazweni amaningi athuthukile, kwathi kamuva, nasezweni lesithathu, inhlangano yaqala ukubheka emuva esedlule – futhi muva nje kuyabonakala ukuthi iWatchtower Society entula imali futhi iyantula ekukhuleni, futhi lapho iNhlangano YoFakazi BakaJehova iya khona kusukela manje kuqhubeke iyangabazeka. Le nhlangano isiphinde yakhuba inzwane yayo ngenxa yezimfundiso zayo zokuthi ukuphela kuzoba nini futhi lokho kubonakala kakhulu kuze kube namuhla. Kepha ngakho ukuqhubeka nokuzingela kwezihlubuki kusenhlanganweni ukuze noma ngubani obuza noma yini okwenziwa ubuholi beWatchtower, athathwe njengesihlubuki futhi izinkulungwane zabantu ziyasuswa ekuhlanganyeleni ngenxa yokububula ngenhlangano. Ibe yinhlangano ebucayi kakhulu, ebucayi kakhulu futhi evaliwe, enezinkinga eziningi kakhulu. Futhi ngilapha njengomunye oye wahlupheka kuleyo nhlangano futhi ngikulungele impela ukudalula izinkinga zeNhlangano YoFakazi BakaJehova.

 Futhi ngalokho, bangani, ngizovala. Inkosi ikubusise!

 

UJames Penton

UJames Penton unguprofesa ovela emlandweni e-University of Lethbridge eLethbridge, Alberta, Canada kanye nomlobi. Izincwadi zakhe zifaka "i-Apocalypse Delared: Indaba YoFakazi BakaJehova" kanye "noFakazi BakaJehova kanye neReich Reich".
    4
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x