Isikhukhula Somhlaba Wonke

Umcimbi omkhulu olandelayo embhalweni weBhayibheli kwaba uZamcolo wembulunga yonke.

UNowa wacelwa ukuba enze umkhumbi (noma isifuba) lapho kwakuzosindiswa khona umndeni wakhe nezilwane. UGenesise 6:14 uloba uNkulunkulu etshela uNowa “Zenzele umkhumbi ngokhuni lwesihlahla esinamakhaza.” Ubukhulu babukhulu ngokukaGenesise 6:15 “Nansi indlela oyowenza ngayo: ubude bomkhumbi bube yizingalo ezingamakhulu amathathu, ububanzi bawo bube yizingalo ezingamashumi ayisihlanu, nokuphakama kwawo kube yizingalo ezingamashumi amathathu”. Kwakufanele kube nezitolo ezintathu.

Ekugcineni, yena nomkakhe namadodana amathathu nabafazi babo batshelwa ukuba bangene emkhunjini. UGenesise 7: 1, 7 uyasitshela “Ngemuva kwalokho uJehova wathi kuNowa:“ Ngena emkhunjini, wena nawo wonke umkhaya wakho, ngoba nguwe engibonile ukuthi ulungile phambi kwami ​​phakathi kwalesi sizukulwane. UNowa wangena emkhunjini ngaphambi kwamanzi kazamcolo, namadodana akhe, nomkakhe, nabafazi bamadodana akhe.

UNowa wakha umphongolo

The umkhumbi Ngakho-ke kwaba kakhulu isikebhe esikhulu. Bonke abayisishiyagalombili kubo, uNowa nomkakhe, uShem nomkakhe, uHamu nomkakhe noJafete nomkakhe bangena eMkhunjini.

Uma sengeza izinhlamvu zemilomo eyi-8 (bā) + (kǒu) + isikebhe (okucacile okuyi-137 - zenzeleu), sithola umlingiswa isikebhe esikhulu (qwa).

Isishiyagalombili 8 + imilomo + isikebhe, umkhumbi = umkhumbi isikebhe esikhulu.

Kufanele sibuze lo mbuzo, kungani umlingiswa wesikebhe esikhulu enziwe laba balingisi abathile abancane uma kungukuthi kubhekiswa ekulandiseni kweBhayibheli okukuGenesise 7? Impela kufanele kube njalo.

Wawunjani uMkhumbi? (UGenesise 6: 14-16)

UGenesise 6:15 usitshela ukuthi, “Nansi indlela oyowenza ngayo: ubude bomkhumbi bube yizingalo ezingama-300, ububanzi bawo bube yizingalo ezingama-50, nokuphakama kwawo kube yizingalo ezingama-30”.

Ngenkathi izithombe eziningi nemidwebo kuyibonisa ngomcamelo oyindilinga futhi ukulandisa okukuGenesise kuchaza ibhokisi elintantayo elintantayo. Ngenkathi izinhlamvu zamaShayina zomphongolo kungenzeka ukuthi zaqalwa ngenkathi ubuKristu bufika eChina okokuqala, kodwa kuyathakazelisa ukuphawula ukuthi wakhiwa unxande (funa) + isikebhe (zengesu) = umkhumbi.

Umuntu + = umkhumbi.

UNkulunkulu uzamcolo umhlaba wonke

Lapho uNowa esengaphakathi komkhumbi neminye imilomo engu-7, ezinsukwini eziyisikhombisa kamuva umhlaba wonke Flood kwaqala.

Akufanele kusimangaze abafundi ukuthi umlingiswa wase-China Isikhukhula (hóng) siqukethe izithombe ezincane zemidwebo ephelele (gòng) + yamanzi (okucacile okuyi-85 - shuǐ), = Amanzi Ephelele.

  Inani + = .

Yebo, ngesikhukhula sosuku lukaNowa "umhlaba wawambozwa ngokuphelele ngamanzi".

Ngaphambi kokushiya le ndaba yesikhukhula, kudingeka sisho ukuthi eChina mythology a I-Nǚwā unkulunkulu (abanye bathi unkulunkulukazi) uhlotshaniswa nenganekwane yesikhukhula, ukudala nokukhiqiza abantu emuva kwenhlekelele enkulu. Inkomba yokuqala yokubhala ebhalwe eNuwa, ngo ULiezi (列子) nguLie Yukou (列 圄 寇, 475 - 221 BCE), uchaza uNüwa elungisa amazulu ngemuva kukazamcolo omkhulu, futhi wathi uNüwa wabumba abantu bokuqala ngobumba. Igama elithi "Nuwa" livela okokuqala ku- "Ama-Elegies ka-Chu”(楚辞, noma UChuci), isahluko 3: "Ukucela Izulu" ngu UQu Yuan (屈原, 340 - 278 BCE), kwenye i-akhawunti yezinombolo zokubumba zikaNuwa ezivela emhlabeni ophuzi, nokubanika impilo kanye nokukwazi ukuzala izingane. (Ngokuthakazelisayo izimpawu ezimbili zomlomo eziseduze negama zikhomba ukuthi yi- yokubiza amagama hhayi okushiwo izinhlamvu ukuthi kubalulekile. I-Nǚwā kuthiwa Nu-wah. Ingabe lobu ubufakazi begama elithi uNowa kusuka kuZamcolo, abaphuma kuye bonke namuhla?

Sivela kubani?

Ukulandisa kweBhayibheli kubonisa ukuthi bonke bayaphila namuhla wehla emadodaneni kaNowa amathathu nabafazi bawo.

 Kuyathakazelisa ukwazi ukuthi i-pictograph yezizukulwane zezizukulwane ezilandelayo inezinhlamvu ezilandelayo:

siyinzalo (yì) = ayisishiyagalombili + umlomo + ububanzi = (ukukhanya / okugqamile) + zokugqoka / isikhumba / isembozo

Isishiyagalombili++= +=

Lokhu kungaqondwa ngokuthi “Kusuka Emilonyeni eyisishiyagalombili inzalo wambozwa [umhlaba] ”

 UMbhoshongo WaseBhabhele

Izizukulwane ezimbalwa kamuva uNimrode Ubumbene abantu ndawonye futhi baqala ukwakha umbhoshongo.

UGenesise 11: 3-4 ubhala ngokwenzeka, “Bathi omunye komunye: “Wozani! Masenze izitini sizishise ngomlilo. ” Ngakho izitini zazisebenza njengetshe labo, kodwa ibitume lasebenza njengodaka lwabo. 4 Manje bathi: “Wozani! Masizakhele umuzi nombhoshongo onesiqongo esifinyelela emazulwini, futhi masizenzele igama elidumile, funa sihlakazeke ebusweni bonke bomhlaba. ”

Uhlamvu lwesiShayina lwe Hlanganisa = hhe. Izinhlamvu zawo ezingaphansi Zonke abantu + umlomo + munye.

 Abantu abantu, isintu + eyodwa + umlomo = or Hlanganisa.

Lokhu kudonsela isithombe ngokucacile ukuthi ulimi olulodwa kwakusho ukuthi abantu bangaba / bangaba Ubumbene.

Ngakho-ke, yini abantu ababumbene abangayenza?

Ngani, yakha a Umbhoshongo kunjalo. Konke ababekudinga nje kwakukhona utshani nobumba. Uma-ke, singeza:

 utshani + inhlabathi, ubumba, umhlaba Umhlaba+ hlanganisa , khona-ke siyathola okuyinto a Umbhoshongo ().

Ngabe lezi akusekho ukufana okwengeziwe kwezithombe zemidwebo zaseChinese ezikhuluma indaba efanayo neBhayibheli?

Waba yini umphumela kaNimrodi nabantu abakha lokhu Umbhoshongo ukufinyelela amazulu?

Ukulandisa kweBhayibheli kusikhumbuza ukuthi uNkulunkulu wayengajabule kakhulu futhi enendaba. UGenesise 11: 6-7 ufundeka kanjaloNgemva kwalokho uJehova wathi: “Bheka! Bangabantu ababodwa futhi banolimi olulodwa kubo bonke, futhi yilokhu abaqala ukukwenza. Ingani manje akukho abangase bakucabange ukukwenza abangakutholakali kubo. 7 Wozani manje! Ake sehle siye laphaya didekile ulimi lwabo ukuze bangalaleli olunye ulimi ”.

Yebo, uNkulunkulu wabangela ukudideka phakathi kwazo. I-pictograph yamaShayina ye ukudideka = (luàn) izinhlamvu ezingezansi zolimi (okucacile okuyi-135 she) + umlenze wesokudla (yǐn - kufihliwe, kuyimfihlo)

(ulimi) + (imfihlo) = (ukudideka), (lokhu kuhlukahluka kwe .)

Besingayiqonda kanjani le ndaba? "Ngenxa yolimi, akusekho ukuqonda (kufihliwe) noma (ukuhlakazeka, ukuhamba) endaweni eyodwa (ngaphandle, kude)" noma "ulimi oluyimfihlakalo kubangele ukudideka".

Isigaba Esikhulu

Yebo, lokhu kudideka kwezilimi kwaholela emhlabeni (abantu) baba ihlukaniswe.

UGenesise 10:25 uchaza lo mcimbi ngokuthi “U-Ebhere wazalelwa amadodana amabili. Igama lenye lalinguPhelege, ngoba ezinsukwini zakhe umhlaba wawukhona ihlukaniswe; ”.

Ngolimi lwesiHeberu lo mcimbi wawukhunjulwa ngegama likaPelege (ongowozalo kaShem) oqhamuka egameni elithi “peleg” elisho ukuthi “ukwahlukana”.

Hlukanisa (fnn) ngesi-Chinese sakhiwa abayisishiyagalombili, bonke bazungeze + ummese, isilinganiso.

Isishiyagalombili (ayisishiyagalombili, nxazonke) + ummese, ukukala = Iminithi (fn) hlukana.

Lokhu kungaqondakala njengoba "ukwahlukaniswa (isilinganiso) [sabantu] bekuzungeze umhlaba [ukusuka eBhabheli]".

Abantu bayathutha

Lokhu kuhlukanisa kubangele abantu ukuba zifuduka kude nomunye.

Uma sengeza izinhlamvu zokuhamba okuhle + nokuhamba + ngasentshonalanga, + sithola izinhlamvu ezihlangeneukuthutha”. (dà + chou +.) + )

+oo+Okukhulu+Kade = (qian).

Lokhu kusitshela ukuthi amaShayina ahlala kanjani lapho ekhona. "Bahambe ibanga elide besuka eNtshonalanga bafika". Kufanele sikhumbule nokuthi ukungena ngaphakathi “entshonalanga” kusho ukuthi “lapho umuntu wokuqala abekwa khona engadini ebiyelwe [Insimu yase-Edeni).

 

Ngokwenza lokhu kusibuyisela kahle engadini ye-Edeni futhi kuhlanganisa isikhathi kusukela ekudalweni komuntu kuze kube sekupheleni kokufuduka okukhulu kwesintu emhlabeni wonke ngenxa yeBhabhele.

Zonke lezi zinhlamvu ezisetshenziswa ngesiShayina sanamuhla. Uma sicwaninga ngeskripthi sakudala samaShayina esaziwa ngokuthi umbhalo we-Oracle Bone, sithola izinhlamvu eziningi kakhulu esingaziqonda njengokuxoxa indaba etholakala ezincwadini zokuqala zebhayibheli.[i]

Isiphetho

Umuntu angachaza uhlamvu olulodwa olunjengensimu, noma isihlahla, ngoba singadonswa ngaleyo ndlela ngokusekelwe entweni. Kodwa-ke, uma kukhulunywa ngezithombe eziyinkimbinkimbi zezinhlamvu eziningi ezingezansi, ezichaza imiqondo esikhundleni sezinto ezingokoqobo kukhona ukufana okuningi kakhulu ngalezi zithombe ezingahle zenziwe ukuthi zingasho indaba. Lapho-ke leyo ndaba ivumelana nama-akhawunti esithola eBhayibhelini kuwubufakazi obengeziwe bokuthi iqiniso lalezi zigameko liyiqiniso.

Impela kulokhu kuhlolwa okufushane sithole ubufakazi bazo zonke izehlakalo ezinkulu kusukela ku-Indalo, ngokuwela komuntu esonweni, ukuzidela okokuqala kanye nokubulala, kuya kuZamcolo Womhlaba Wonke, eMbhoshongweni waseBhabhele nokudideka kwezilimi okwasakazeka sonke isintu emhlabeni wangaphambi kwesikhukhula. Ngokuqinisekile, umlando obabazekayo kanye nendlela enhle yokuzama ukukhumbula izifundo kusuka kulokho empeleni okwenzeka.

Singaqiniseka ukuthi ukholo lwethu lwakhiwe ngala maqiniso nokuqonda. Futhi singakuqinisekisa ukuthi nathi siyaqhubeka nokukhulekela iNkosi eyodwa, futhi uNkulunkulu wezulu, okwathi ngeZwi lakhe, uJesu Kristu, wadala zonke izinto ukuze sizuze, futhi ufuna ukuthi siqhubeke nokuzuza.

 

[i] Bona Isithembiso sikaNkulunkulu kumaShayina, I-ISBN 0-937869-01-5 (Funda Izincwadi Umshicileli, e-USA)

UTadua

Imibhalo kaTadua.
    23
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x