Ukuhlola uMathewu 24, Ingxenye 7: Usizi Olukhulu

by | Apr 12, 2020 | Kuhlolisisa uMathewu 24 Uchungechunge, Usizi Olukhulu, Amavidiyo | 15 amazwana

Sawubona futhi wamukelekile engxenyeni yesi-7 yokucatshangelwa kwethu kukaMathewu 24.

KuMathewu 24:21, uJesu ukhuluma ngosizi olukhulu oluzokwehlela amaJuda. Ubhekisela kuyo njengesibi kunazo zonke ezake zenzeka.

"Ngoba ngaleso sikhathi kuzoba nosizi olukhulu olungakaze lube khona kusukela ekuqaleni kwezwe kuze kube manje, cha, futhi olungasayikuphinde lube khona." (Mt 24: 21)

Ekhuluma ngosizi, umphostoli uJohane utshelwa ngokuthile okubizwa ngokuthi “usizi olukhulu” kusambulo 7:14.

“Ngaso leso sikhathi ngathi kuye:“ Nkosi yami, nguwe owaziyo. ” Yathi kimi: “Yilaba abaphuma osizini olukhulu, futhi bahlanze izembatho zabo, bazenza mhlophe egazini leWundlu.” (IsAm 7:14)

Njengoba sibonile kuvidiyo yethu yokugcina, amaPreterist akholelwa ukuthi la mavesi axhumene nokuthi womabili abhekise kumcimbi ofanayo, ukubhujiswa kweJerusalema. Ngokuya ngezimpikiswano ezenziwe kuvidiyo yami yangaphambilini, angiyemukeli i-Preterism njengemfundiso yenkolo evumelekile, kanjalo neningi lamahlelo obuKristu. Noma kunjalo, lokho akusho ukuthi iningi lamasonto alikholwa ukuthi kukhona ukuxhumana phakathi kosizi uJesu akhuluma ngalo kuMathewu 24:21 nalelo ingelosi elikhuluma ngalo kuSambulo 7:14. Mhlawumbe lokhu kungenxa yokuthi bobabili basebenzisa amagama afanayo, "usizi olukhulu", noma mhlawumbe kungenxa yesitatimende sikaJesu ukuthi usizi olunjalo lukhulu kunanoma yini ezofika ngaphambi noma ngemuva.

Kunoma ikuphi, umqondo ovamile cishe wonke lawa mahlelo — kuhlanganise noFakazi BakaJehova — ufingqwe kahle ngala mazwi: “ISonto LamaKatolika liqinisekisa ukuthi“ ngaphambi kokuza kwesibili kukaKristu iSonto kufanele lidlule ecaleni lokugcina elizonyakazisa ukholo amakholwa amaningi… ”(iSt. Catherine of Siena Roman Catholic Church)

Yebo, ngenkathi ukutolika kuhluka, iningi livumelana ne-tenet eyisisekelo yokuthi amaKristu azokhuthazelela isivivinyo esikhulu sokugcina sokholo noma ngaphambi nje kokubonakaliswa kobukhona bukaKristu.

OFakazi BakaJehova, phakathi kwabanye, bahlobanisa leso siprofetho nalokho uJesu athi kwakuyokwenzeka eJerusalema kuMathewu 24:21, abakubiza ngokuthi ukugcwaliseka okuncane noma okuvamile. Bese bephetha ngokuthi isAmbulo 7:14 sikhombisa ukugcwaliseka okukhulu, noma okwesibili, lokho abakubiza ngokuthi ukugcwaliseka okungokomfanekiso.

Ukufanekisa “usizi olukhulu” lwesAmbulo njengovivinyo lokugcina kube yisibusiso sangempela samandla amasonto. OFakazi BakaJehova bawusebenzisile impela ukwenza umhlambi wesabe lo mcimbi njengendlela yokuthola irenki nefayili ukuze ihambisane nezinqubo nezinqubo zenhlangano. Cabanga ngalokho okushiwo INqabayokulinda ngale ndaba:

"Ukulalela okuqhamuka ekuphokopheleni ekuvuthweni kuzoba usizo ngokwengeziwe lapho sibhekana nokugcwaliseka okukhulu kwesiprofetho sikaJesu sokuthi “kuzoba nosizi olukhulu” lobukhulu obungalingani. (Math. 24:21) Ingabe siyoba njalo ukulalela Yisiphi isiqondiso esiphuthumayo esizayo esingasithola 'kumphathi othembekile'? (Luk. 12:42) Kubaluleke kakhulu kutsi sifundze 'lalela ngokusuka enhliziyweni'! —Roma 6:17. ”
(w09 5/15 kk. 13 isig. 18 Qhubekani Niya Ekuvuthweni— “Usuku Olukhulu lukaJehova luseduze”)

Sizobe sihlaziya umzekeliso 'womphathi othembekile' kuvidiyo ezayo yalolu chungechunge lukaMathewu 24, kepha ake ngithi manje ngaphandle kokwesaba noma ikuphi ukuphikisana okufanelekile ukuthi akukho ndawo emiBhalweni okuyiqembu elibusayo elinabantu abambalwa kuphela iyale ngokuprofeta noma kuvezwe kunoma yiluphi ulimi ukuba ngumhlinzeki wemiyalo yokufa noma yokufa kubalandeli bakaKristu.

Kepha sisuka esihlokweni esincane. Uma sizowethemba lo mbono wokuthi uMathewu 24: 21 unokugcwaliseka okukhulu, okungokwesibili, okungokomfanekiso, sidinga okungaphezu kwezwi lamadoda athile anenkampani enkulu yokushicilela engemuva kwawo. Sidinga ubufakazi obuvela emiBhalweni.

Sine misebenzi emithathu phambi kwethu.

 1. Nquma ukuthi ngabe kukhona ukuxhumana okukhona phakathi kosizi okukuMathewu nalokho kusAmbulo.
 2. Qondisisa ukuthi usizi olukhulu lukaMathewu lubhekisela kuphi.
 3. Qondisisa ukuthi usizi olukhulu lwesambulo lubhekiselani.

Ake siqale ngokuxhumanisa okufanele phakathi kwabo.

Kokubili uMathewu 24:21 neSambulo 7:14 basebenzisa igama elithi "usizi olukhulu". Ingabe kwanele ukusungula isixhumanisi? Uma kunjalo, lapho-ke kufanele futhi kube nokuxhumanisa neSambulo 2:22 lapho kusetshenziswa igama elifanayo.

“Bheka! Sengizomphonsa embhedeni ogulayo, nalabo abaphinga naye osizini olukhulu, ngaphandle kokuthi baphenduke ezenzweni zakhe. ”(Re 2: 22)

Ngobuwula, akunjalo? Ngaphezu kwalokho, uma uJehova wayefuna ukuthi sibone isixhumanisi esisuselwa ekusetshenzisweni kwamagama, kungani-ke engazange agqugquzele uLuka ukuthi asebenzise igama elifanayo, "usizi" (ngesiGreki: thlipsis). ULuka uchaza amagama kaJesu ngokuthi “usizi olukhulu” (ngesiGreki: i-anagké).

“Ngoba kuzoba khona usizi olukhulu emhlabeni nentukuthelo yalesi sizwe. ” (Luk 21:23)

Phawula nokuthi uMathewu ubhala uJesu ethi "usizi olukhulu", kepha ingelosi ithi kuJohane, "the usizi olukhulu ”. Ngokusebenzisa umunci ocacile, ingelosi ikhombisa ukuthi usizi akhuluma ngalo luhlukile. Okuhlukile kusho uhlobo oluthile; isenzakalo esithile noma isehlakalo esithile, hhayi ukubonakaliswa kosizi olukhulu noma ukucindezeleka. Kungenzeka kanjani ukuthi usizi lohlobo olulodwa lube usizi lwesibili noma olungokomfanekiso? Ngokwencazelo, kufanele izimele yodwa.

Abanye bangazibuza ukuthi ngabe kunokufana yini ngenxa yamazwi kaJesu abhekise kuwo njengosizi olwedlula lonke futhi into engeke iphinde yenzeke. Bangacabanga ukuthi ukubhujiswa kweJerusalema, yize kwakukubi kangako, akulifanelekeli njengosizi olwedlula lonke. Inkinga ngokucabanga okunjalo ukuthi iwushaya indiva umongo wamazwi kaJesu abhekiswe ngokusobala kakhulu kulokho okuzokwehlela idolobha laseJerusalema kungekudala. Lowo mongo uhlanganisa izexwayiso ezinjengokuthi “khona-ke labo abaseJudiya mabaqale ukubalekela ezintabeni” (ivesi 16) futhi “baqhubeke bethandazela ukuthi ukubaleka kwakho kungenzeki ebusika noma ngosuku lweSabatha” (ivesi 20). “IJudiya”? “Usuku lweSabatha”? Yonke le yimigomo esebenza kumaJuda kuphela emuva ngesikhathi sikaKristu.

Ukulandisa kukaMarku kusho okufanayo, kodwa nguLuka osusa ukungabaza ukuthi uJesu wayenjalo kuphela ebhekise eJerusalema.

“Kepha, lapho ubona IJerusalema lizungezwe amabutho akanisa, khona-ke yazini ukuthi ukuphanziswa kwalo kusondele. Ngakho-ke labo abaseJudiya mabaqale ukubalekela ezintabeni, labo abaphakathi kwalo mabahambe, futhi labo abasemaphandleni mabangangeni kulo, ngoba lezi yizinsuku zokuthola ubulungisa ukuze zonke izinto ezibhaliwe zigcwaliseke. Maye kwabesifazane abakhulelwe nalabo abancela umntwana ngalezo zinsuku! Ngoba kuzoba khona usizi olukhulu emhlabeni nolaka kubantu. ” (Luk 21: 20-23)

Izwe uJesu akhuluma ngalo yiJudiya neJerusalema njengenhloko-dolobha yalo; abantu bangamaJuda. Lapha uJesu ukhuluma ngosizi olukhulu isizwe sakwa-Israyeli esake sabhekana nalo futhi olungakaze lubhekane nalo.

Ngokunikwa konke lokhu, kungani umuntu engacabanga ukuthi kunokugcwaliseka kwesibili, okubonakalayo, noma okukhulu? Ngabe kukhona kulama akhawunti amathathu okusho ukuthi kufanele sifune ukugcwaliseka kwesibili kwalolusizi olukhulu noma usizi olukhulu? Ngokusho kweNdikimba Ebusayo, akusafanele sibheke noma ikuphi ukugcwaliseka okujwayelekile / okubonakalayo noma okuyisisekelo / kwesibili emiBhalweni, ngaphandle kokuthi imiBhalo uqobo iyabakhombisa. UDavid Splane uqobo uthi ukwenza njalo kuzobe kungaphezu kokubhaliwe. (Ngizofaka ireferensi kulolo lwazi encazelweni yale vidiyo.)

Abanye benu kungenzeka ukuthi abaneliswa umcabango wokuthi kunokugcwaliseka okukodwa, kwekhulu lokuqala kuMathewu 24:21. Ungase ucabange: “Kungenzeka kanjani ukuthi kungasebenzi esikhathini esizayo njengoba usizi olwehlela iJerusalema belungelona olwedlula lonke? Kwakungeyona ngisho nosizi olubi kakhulu ukufika kumaJuda. Kuthiwani ngokuqothulwa kwesizwe, ngokwesibonelo? ”

Yilapho ukuthobeka kungena khona. Yini ebaluleke kakhulu, ukutolika kwabantu noma lokho uJesu akusho ngempela? Njengoba amazwi kaJesu ngokusobala esebenza eJerusalema, kufanele siwaqonde kulowo mongo. Kufanele sikhumbule ukuthi lawa mazwi akhulunywa ngokwesimo samasiko esihluke kakhulu kwesethu. Abanye abantu babheka imiBhalo ngombono ongokoqobo noma ophelele. Abafuni ukwamukela ukuqonda okuzithobayo komunye umBhalo. Ngakho-ke, bacabanga ukuthi njengoba uJesu athi kwakuwusizi olukhulu kunalo lonke, ngakho-ke ngendlela engokoqobo noma ephelele, bekufanele kube usizi olukhulu kunalo lonke. Kepha amaJuda awazange acabange ngokuphelele futhi nathi akufanele. Sidinga ukuqaphela kakhulu ukugcina indlela eningiliziwe yocwaningo lweBhayibheli futhi singaphoqeleli imibono yethu eseceleni emiBhalweni.

Kuncane kakhulu empilweni okuphelele. Kukhona into efana neqiniso elihlobene noma elenzelwe lokho. Lapha uJesu wayekhuluma amaqiniso ayephathelene namasiko ezilaleli zakhe. Ngokwesibonelo, isizwe sakwa-Israyeli sasiwukuphela kwesizwe esasinegama likaNkulunkulu. Kwakuwukuphela kwesizwe ayesikhethile emhlabeni wonke. Bekungukuphela kwakhe enze isivumelwano naye. Ezinye izizwe zazingafika zidlule, kepha u-Israyeli enhlokodolobha yakhe eJerusalema wayehlukile, ehlukile. Kungaphela kanjani? Yeka inhlekelele engaba yileyo engqondweni yomJuda; uhlobo olubi kakhulu lokucekelwa phansi.

Impela, lo muzi nethempeli lawo wawubhujisiwe ngonyaka ka-588 BCE ngabaseBabiloni nabasindisiwe abathunjiwe, kepha izwe alizange liphele ngalesosikhathi. Babuyiselwa ezweni labo, bakha kabusha idolobha labo ngethempeli lalo. Ukukhulekelwa kweqiniso kwasinda ngokusinda kobupristi buka-Aroni nokugcinwa kwayo yonke imithetho. Imibhalo yohlu lozalo elandela uhlu lozalo lwakwa-Israyeli yonke indlela ebuyela ku-Adamu nayo yasinda. Isizwe ngesivumelwano saso noNkulunkulu saqhubeka singavinjwanga.

Konke lokho kwalahleka ngesikhathi amaRoma eza ngo-70 CE. AmaJuda alahlekelwa ngumuzi wawo, ithempeli lawo, ubuzwe bawo, ubupristi buka-Aaron, imibhalo yezizukulwane zofuzo, futhi okubaluleke kakhulu, ubuhlobo babo besivumelwano noNkulunkulu njengesizwe sakhe esisodwa esikhethiwe.

Ngakho-ke, amazwi kaJesu agcwaliseka ngokuphelele. Akunasisekelo sokubheka lokhu njengesisekelo sokugcwaliseka kwesibili noma kokufanekisa.

Kuyalandela-ke ukuthi usizi olukhulu lweSambulo 7:14 kumele lume lodwa njengenhlangano ehlukile. Ingabe lolo sizi luvivinyo lokugcina, njengoba amasonto efundisa? Ingabe kuyinto ethile esikhathini sethu esizayo okufanele sikhathazeke ngayo? Ngabe kungumcimbi owodwa nje?

Ngeke siphoqe ukuhunyushwa kwezilwane zasekhaya kulokhu. Asifuni ukulawula abantu ngokusebenzisa ukwesaba okungadingekile. Esikhundleni salokho, sizokwenza esikwenzayo njalo, sizobheka umongo, ofundeka kanje:

“Ngemuva kwalokhu ngabona, bheka! isixuku esikhulu, okungekho muntu wakwazi ukusibala, siphuma kuzo zonke izizwe nezinhlanga nabantu nezilimi, simi phambi kwesihlalo sobukhosi naphambi kweWundlu, sigqoke izambatho ezimhlophe; futhi kwakukhona izingatsha zezandla ezandleni zazo. Balokhu bememeza ngezwi elikhulu, bethi: “Insindiso yethu kufanele uNkulunkulu wethu ohlezi esihlalweni sobukhosi nakulo iWundlu.” Zonke izingelosi zazimi zizungeze isihlalo sobukhosi nabadala nezidalwa ezine, zawa ngobuso phambi kwesihlalo sobukhosi zakhuleka kuNkulunkulu, zathi: “Ameni! Udumo nenkazimulo nokuhlakanipha nokubonga makube nodumo namandla namandla makube kuNkulunkulu wethu kuze kube-phakade naphakade. Ameni. ” Ephendula omunye wabadala wathi kimi: “Laba abagqoke izembatho ezimhlophe, bangobani futhi bavelaphi?” Ngakho-ke ngathi kuye: “Nkosi yami, nguwe owaziyo.” Yathi kimi: “Laba yilabo abaphuma osizini olukhulu, futhi bahlanze izembatho zabo bazenza mhlophe egazini leWundlu. Kungakho ephambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu, futhi amenzela inkonzo engcwele imini nobusuku ethempelini lakhe; Lowo ohlezi esihlalweni sobukhosi uzokwendlala itende lakhe phezu kwabo. ” (Isambulo 7: 9-15 NWT)

Kwividiyo yethu yangaphambilini nge-Preterism, sathola ukuthi bobabili ubufakazi bangaphandle bofakazi bangaleso sikhathi kanye nobufakazi bangaphakathi obuvela encwadini uqobo uma buqhathaniswa nedatha yomlando bukhombisa ukuthi isikhathi sayo sokubhala sasisekupheleni kwekhulu lokuqala, ngemuva kokubhujiswa kweJerusalema . Ngakho-ke, sibheke ukugcwaliseka okungapheli ngekhulu lokuqala.

Ake sihlole izakhi zomuntu ngamunye zalo mbono:

 1. Abantu abavela kuzo zonke izizwe;
 2. Ukumemeza bathi kufanele basindiswe uNkulunkulu noJesu;
 3. Ukubamba amagatsha esundu;
 4. Ukuma phambi kwesihlalo sobukhosi;
 5. Egqoke izambatho ezimhlophe ezigezwe egazini leWundlu;
 6. Ukuphuma osizini olukhulu;
 7. Ukunikeza inkonzo ethempelini likaNkulunkulu;
 8. Futhi uNkulunkulu welula itende lakhe phezu kwabo.

UJohane wayeyoqonda kanjani lokho ayekubona?

KuJohane, “abantu abavela kuzo zonke izizwe” babeyosho abangewona amaJuda. KumaJuda, kwakukhona izinhlobo ezimbili kuphela zabantu emhlabeni. AmaJuda nawo wonke umuntu. Ngakho-ke, ulapha ubona abezizwe abasindisiwe.

Lezi kuzoba "ezinye izimvu" zikaJohane 10:16, kodwa hhayi "ezinye izimvu" njengoba zifanekiselwa oFakazi BakaJehova. OFakazi bakholelwa ukuthi ezinye izimvu zisinda ekupheleni kwesimiso sezinto ziye eNew World, kepha ziyaqhubeka nokuphila njengezoni ezingaphelele zilindele ukuphela kokubusa kukaKristu kweminyaka eyinkulungwane ukuze zifinyelele esimweni esivumelekile phambi kukaNkulunkulu. Ezinye izimvu ze-JW azivunyelwe ukudla isinkwa newayini elimelela inyama negazi leWundlu elisindisa impilo. Njengomphumela walokhu ukwenqaba, abakwazi ukungena ebudlelwaneni besivumelwano esisha noBaba ngoJesu njengomlamuleli wabo. Eqinisweni, abanaye umlamuleli. Futhi abazona izingane zikaNkulunkulu, kepha babalwa njengabangane bakhe kuphela.

Ngenxa yakho konke lokhu, abakwazi ukuboniswa njengokugqoka izembatho ezimhlophe ezigezwe egazini lewundlu.

Kusho ukuthini ukugqoka kwezingubo ezimhlophe? Kukhulunywa ngabo kuphela endaweni eyodwa kwesinye kusAmbulo.

“Lapho livula uphawu lwesihlanu, ngabona ngaphansi kwe-altare imiphefumulo yalabo ababulewe ngenxa yezwi likaNkulunkulu nangenxa yobufakazi ababunikeze. Amemeza ngezwi elikhulu, athi: “Kuze kube nini, Nkosi EnguMbusi, ungcwele futhi uqinisile, unqaba ukwahlulela nokuphindisela igazi lethu kulabo abahlala emhlabeni?” Futhi banikwa ingubo ngayinye emhlophe, batshelwa ukuthi baphumule isikhashana, kuze kube yilapho isibalo sigcwala izigqila ezikanye nabo nabafowabo abase besazobulawa njengoba babebulewe. ” (IsAm 6: 9-11)

La mavesi abhekisele ezinganeni zikaNkulunkulu ezigcotshiwe ezibulawelwa ukufakaza kwazo ngeNkosi. Ngokuya ngawo womabili la ma-akhawunti, kuzovela ukuthi izembatho ezimhlophe zikhombisa ukuma kwabo okuvumelekile phambi kukaNkulunkulu. Balungiselwe ukuphila okuphakade ngomusa kaNkulunkulu.

Mayelana nokubaluleka kwamagatsha esundu, okunye okukhulunywa ngakho kutholakala kuJohane 12:12, 13 lapho isixuku sidumisa khona uJesu njengalowo oza egameni likaNkulunkulu njengeNkosi yakwa-Israyeli. Isixuku esikhulu samukela uJesu njengeNkosi yaso.

Ukutholakala kwesixuku esikhulu kunikeza obunye ubufakazi bokuthi asikhulumi ngesigaba esithile sezoni esilinde ithuba laso lokuphila ekupheleni kokubusa kukaKristu kweminyaka eyinkulungwane. Isixuku esikhulu asimi nje kuphela phambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu esisezulwini, kepha sikhonjiswa njengabantu “abanikela inkonzo engcwele kuye imini nobusuku ethempelini lakhe”. Igama lesiGreki elihunyushwe lapha ngokuthi “ithempeli” lithi ama-naos.  Ngokwe-Concordance kaStrong, lokhu kusetshenziselwa ukubonisa “ithempeli, indawo engcwele, leyo ngxenye yethempeli lapho kuhlala khona uNkulunkulu uqobo.” Ngamanye amagama, ingxenye yethempeli lapho kwakuvunyelwe khona kuphela umpristi ophakeme. Noma singayikhulisa ukuze ibhekise eNgcwele naseNgcwelengcwele, sisakhuluma ngesizinda sobupristi kuphela. Abakhethiweyo kuphela, abantwana bakaNkulunkulu, abanikezwa ilungelo lokusebenza noKristu njengamakhosi nabapristi.

Uzenzele umbuso nabapristi kuNkulunkulu wethu, babuse emhlabeni. (Isambulo 5:10 ESV)

(Ngeshwa, angizange ngisebenzise i-New World Translation kulelo khotheshini ngoba ngokusobala ikhethelo liye labangela ukuba abahumushi basebenzise igama elithi "ngaphezulu" ngesiGrikhi) indlebe okusho ukuthi “on” noma “upon” okususelwa ku-Strong's Concordance. Lokhu kukhombisa ukuthi laba bapristi bazobe bekhona EMHLABENI ukwenza ukwelashwa kwezizwe - Isambulo 22: 1-5.)

Manje njengoba sesiqonda ukuthi kungabantwana bakaNkulunkulu abaphuma osizini olukhulu, sesikulungele ngokwengeziwe ukuqonda ukuthi kusho ukuthini. Ake siqale ngegama lesiGreki, thlipsis, okusho ngokwamandla kaStrong "ukushushiswa, usizi, usizi, usizi". Uzobona ukuthi kusho ukubhujiswa.

Ukuseshwa kwamagama ohlelweni lwe-JW Library kubala izikhathi ezingama-48 “zosizi” kuzo zombili kubunye nasebuningini. Ukuskena kuyo yonke imiBhalo YamaKristu kukhombisa ukuthi leli gama lisetshenziswa ngokungaguquguquki kumaKristu futhi umongo ungowokushushiswa, ubuhlungu, usizi, ukuvivinywa nokuhlolwa. Eqinisweni, kuyacaca ukuthi usizi luyindlela amaKristu afakazelwa ngayo futhi acwengisiswa. Ngokwesibonelo:

“Ngoba yize usizi lungolomzuzwana futhi lulula, lusisebenzela inkazimulo enesisindo esande ngokwengeziwe futhi ehlala njalo; ngenkathi sigcina iso lethu, hhayi ezintweni ezibonakalayo, kodwa ezintweni ezingabonakali. Ngoba izinto ezibonwayo zingezesikhashana, kepha izinto ezingabonwayo zihlala phakade. ” (2 Khorinte 4:17, 18)

'Ukushushiswa, ukuhlupheka, usizi, nosizi' ebandleni likaKristu kwaqala ngemuva nje kokufa kwakhe futhi kwaqhubeka kusukela lapho. Akukaze kwehle. Kungokubekezelela kuphela lolo sizi bese uphuma ngakolunye uhlangothi ngobuqotho bomuntu lapho umuntu ethola ingubo emhlophe yokwamukelwa uNkulunkulu.

Eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili ezedlule, umphakathi wamaKristu ubekezelele usizi olungapheli nokuhlolwa kwensindiso yabo. Eminyakeni ephakathi, kwakuvame ukuthi kube yisonto lamaKhatholika elalishushisa futhi libulale abakhethiwe ngenxa yokufakazela iqiniso. Ngesikhathi senguquko, kwavela izinkolo eziningi ezintsha zobuKrestu zathatha ingubo yeSonto lamaKhatholika ngokushushisa abafundi bakaKrestu beqiniso. Sibonile muva nje indlela oFakazi BakaJehova abathanda ngayo ukukhala kabi bese bethi bayashushiswa, imvamisa yibo kanye labo ababasolayo nababashushisayo.

Lokhu kubizwa nge- “projection”. Ukuveza isono sakho kuzisulu zomuntu.

Lokhu kugwenywa kuyingxenye eyodwa nje yosizi amaKristu aye ayikhuthazelela ngaphansi kwenkolo ehleliwe kuyo yonke le minyaka.

Manje, nansi inkinga: Uma sizama ukukhawulela ukusetshenziswa kosizi olukhulu engxenyeni encane yesikhathi njengaleyo emelelwa izehlakalo eziphathelene nokuphela komhlaba, kuthiwani ngawo wonke amaKristu afa kusukela ngesikhathi sikaKristu ? Ngabe siphakamisa ukuthi labo abaphila ekubonakalisweni kokuba khona kukaJesu bahlukile kuwo wonke amanye amaKrestu? Ukuthi zikhethekile ngandlela thile futhi kufanele zithole izinga lokuhlola elihlukile ezinye ezingazidingi?

Wonke amaKristu, kusukela kubaphostoli abayishumi nambili bokuqala kuze kube sosukwini lwethu kumele ahlolwe futhi avivinywe. Sonke kumele senze inqubo okuthi, njengeNkosi yethu, sifunde ukulalela futhi senziwe baphelele — ngomqondo wokuba ngabaphelele. Ekhuluma ngoJesu, amaHeberu afundeka kanje:

“Yize wayeyindodana, wafunda ukulalela ezintweni ahlupheka ngazo. Futhi ngemuva kokuba enziwe waphelela, waba nesibopho sokusindiswa okuphakade kubo bonke abamlalelayo. . . ” (Heb. 5: 8, 9)

Vele, asifani sonke, ngakho-ke le nqubo iyahlukahluka kuye ngomuntu ngamunye. UNkulunkulu uyazi ukuthi hlobo luni lokuhlola oluzosizuzisa ngamunye wethu ngamunye. Iqiniso ngukuthi ngamunye wethu kumele alandele ezinyathelweni zeNkosi yethu.

"Futhi noma ngubani ongasemukeli isigxobo sakhe sokuhlushwa futhi angilandele akangifanele." (UMathewu 10:38)

Ukuthi ukhetha “isigxobo sokuhlushwa” esikhundleni “sokuwela” kuseceleni lapha. Impikiswano yangempela yilokho ekumele. Lapho uJesu esho lokhu, wayekhuluma namaJuda ayeqonda ukuthi ukubethelwa esigxotsheni noma esiphambanweni kwakuyindlela yokufa eyihlazo kakhulu. Uqale waphucwa konke okwakho. Umndeni wakho nabangane bakufulathela. Waze wakhunyulwa izingubo zakho zangaphandle futhi wakhonjiswa obala unqunu ngenkathi uphoqeleka ukuba uphathe okokuhlukumeza nokufa kwakho.

U-Heberu 12: 2 uthi uJesu wadelela ihlazo lesiphambano.

Ukudelela okuthile kuwukunengwa kuze kube seqophelweni lokuthi kunenani elibi kuwe. Kusho okungatheni kuwe. Kuzodingeka ukuthi ikhuphuke ngenani ukuze nje ufike ezingeni lokungasho lutho kuwe. Uma sizothokozisa iNkosi yethu, kufanele sizimisele ukunikela ngakho konke okubalulekile uma sibizwa ukuthi senze njalo. UPawulu wabheka lonke udumo, udumo, ingcebo nesikhundla ayengakuthola njengomFarisi onenhlanhla futhi wakuthatha njengodoti nje (Filipi 3: 8). Uzizwa kanjani ngodoti? Ingabe uyakulangazelela?

AmaKristu abelokhu ehlushwa usizi eminyakeni eyizi-2,000 7 edlule. Kepha singasho ngokufanele ukuthi usizi olukhulu lwesAmbulo 14:2,000 luthatha ubude besikhathi esingaka? Kungani kungenjalo? Ngabe kunesikhawulo esithile sokuthi usizi lungahlala isikhathi esingakanani esingazi thina? Eqinisweni, ngabe kufanele ngabe silinganisela usizi olukhulu eminyakeni engama-XNUMX XNUMX edlule nje?

Ake sibheke isithombe esikhulu. Isintu besilokhu sihlupheka iminyaka engaphezu kwezinkulungwane eziyisithupha. Kusukela ekuqaleni, uJehova wayehlose ukunikeza inzalo yokusindisa umkhaya wesintu. Leyo nzalo yakhiwa uKristu kanye nabantwana bakaNkulunkulu. Kuwo wonke umlando wesintu, ngabe kukhona yini okubaluleke ukwedlula ukwakheka kwaleyo mbewu? Ngabe ikhona inqubo, noma intuthuko, noma iphrojekthi, noma uhlelo olwedlula inhloso kaNkulunkulu yokuqoqa nokucwengisisa abantu abasuka ohlangeni lwesintu ngomsebenzi wokubuyisana kwesintu babuyele emndenini kaNkulunkulu? Leyo nqubo, njengoba sesibonile nje, ifaka ukufaka ngamunye esikhathini sosizi njengendlela yokuhlola nokucwengisisa — ukukhipha amakhoba nokuqoqa ukolweni. Ubungeke ubhekise kuleyo nqubo yobunye ngesihloko esithi “the”? Futhi ubungeke yini uphinde uyikhombe ngesiphawulo esihlukile esithi “omkhulu”. Noma ingabe kunosizi olukhulu noma isikhathi sokuhlolwa esidlula lesi?

Ngempela, ngalokhu kuqonda, “usizi olukhulu” kufanele luhlanganise wonke umlando wesintu. Kusukela ku-Abela othembekile kuye ezansi enganeni yokugcina kaNkulunkulu ukuhlwithelwa phezulu. UJesu wakubikezela lokhu lapho ethi:

“Kepha ngiyanitshela ukuthi abaningi abavela ezingxenyeni zasempumalanga nasezingxenyeni zasentshonalanga bazofika badle etafuleni no-Abrahama no-Isaka noJakobe embusweni wamazulu…” (uMathewu 8:11)

Labo abavela ezingxenyeni zasempumalanga nasezingxenyeni ezisentshonalanga kufanele babhekisele ezinhlangeni eziyohlala no-Abrahama, u-Isaka noJakobe — okhokho besizwe samaJuda — etafuleni noJesu embusweni wamazulu.

Kulokhu, kubonakala kusobala ukuthi ingelosi iyanda emazwini kaJesu lapho itshela uJohane ukuthi isixuku esikhulu sabezizwe okungekho muntu ongasibala naso sizophuma osizini olukhulu sizosebenza embusweni wamazulu. Ngakho-ke, isixuku esikhulu akusiso sodwa esizophuma osizini olukhulu. Ngokusobala, amaKristu angamaJuda namadoda athembekile ezikhathini zangaphambi kobuKristu avivinywa futhi avivinywa; kodwa ingelosi yombono kaJohane ikhuluma kuphela ngokuhlolwa kwesixuku esikhulu sabezizwe.

UJesu wathi ukwazi iqiniso kuzosikhulula. Cabanga ngendlela iSambulo 7: 14 esetshenziswe kabi ngabefundisi ukufaka uthando emhlambini ukuze balawule kangcono amanye amakholwa. UPowula wathi:

“Ngiyazi ukuthi emva kokumuka kwami ​​kuzongena izimpisi ezicindezelayo phakathi kwenu futhi ngeke ngiwuphathe ngesisa umhlambi. . . ” (Ac 20:29)

Mangaki amaKrestu kuso sonke isikhathi asephila ngokwesaba ikusasa, ecabanga ngokuvivinywa okwesabekayo kokholo lwabo enhlekeleleni yomhlaba wonke. Ukwenza izinto zibe zimbi kakhulu, le mfundiso yamanga iphambukisa ukunaka kwawo wonke umuntu esivivinyweni sangempela esiwukuhlupheka kwethu kwansuku zonke kokuthwala isiphambano sethu njengoba silwela ukuphila impilo yomKrestu weqiniso ngokuthobeka nangokholo.

Amahloni kulabo abaphetha ukuhola umhlambi kaNkulunkulu futhi bawusebenzise kabi umBhalo ukuze bawusebenzise ngaphezu kwamanye amaKristu.

“Kepha uma kwenzeka, leyo nceku embi ithi enhliziyweni yayo, 'Inkosi yami iyalibazisa,' kufanele iqale ukushaya ezinye izigqila zayo, idle, iphuze nabadakwa abaqinisekisiwe, inkosi yaleyo nceku izofika ngosuku eyofika ngalo. ayilindelanga nangehora angalazi, futhi izoyijezisa ngamandla amakhulu futhi izoyinikeza ingxenye yayo nabazenzisi. Lapho kulapho kuzokhala khona [nokugedla] amazinyo. ” (UMathewu 24: 48-51)

Yebo, ihlazo kubo. Kepha futhi, kuyihlazo ngathi uma siqhubeka nokuwela imigilingwane yabo nenkohliso.

UKristu usikhulule! Masiyamukele leyo nkululeko futhi singabuyeli ekubeni yizigqila zabantu.

Uma uwazisa umsebenzi esiwenzayo futhi ufisa ukusigcina siqhubeka futhi sanda, kukhona isixhumanisi encazelweni yale vidiyo ongayisebenzisa ukusiza. Ungasisiza futhi ngokwabelana ngale vidiyo nabangani.

Ungashiya amazwana ngezansi, noma uma unesidingo sokuvikela ubumfihlo bakho, ungaxhumana nami ku- meleti.vivlon@gmail.com.

Ngibonga kakhulu isikhathi sakho.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
  15
  0
  Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x