Kuhlolisisa uMathewu 24, Ingxenye 8: Ukudonsa iLinchpin kusukela ngo-1914 Doctrine

by | Apr 18, 2020 | 1914, Kuhlolisisa uMathewu 24 Uchungechunge, Amavidiyo | 8 amazwana

Sawubona futhi wamukelekile engxenyeni 8 yengxoxo yethu kaMathewu 24. Kuze kube manje kulolu chungechunge lwamavidiyo, sibonile ukuthi konke uJesu akubikezela kwagcwaliseka ngekhulu lokuqala. Nokho, oFakazi BakaJehova ngeke baphikisane nalokhu kuhlola. Eqinisweni, bagxila kumusho owodwa owashiwo uJesu ukusekela inkolelo yabo yokuthi kunokugcwaliseka okukhulu, kwanamuhla kulesi siprofetho. Yinkulumo etholakala kuphela ekulandiseni kukaLuka. Bobabili uMathewu noMark bayahluleka ukukubhala, futhi akutholakali kwenye indawo emiBhalweni.

Isisho esisodwa, okuyisisekelo semfundiso yabo yokuba khona kukaKristu okungabonakali kuka-1914. Kubaluleke kangakanani ukuhunyushwa kwabo kwalesi sisho esisodwa? Abaluleke kangakanani amasondo emotweni yakho?

Ake ngikubeke ngale ndlela: Uyazi ukuthi yini i-linchpin? I-linchpin ucezu oluncane lwensimbi oludlula emgodini ku-ekseli lemoto, njengenqola noma inqola. Yikhona okwenza amasondo angaphumi. Nasi isithombe esibonisa ukuthi i-linchpin isebenza kanjani.

Engikushoyo ukuthi ibinzana noma ivesi okukhulunywa ngalo lifana ne-linchpin; kubonakala kungabalulekile, nokho ukuphela kwento ebambe isondo ukuthi lingaqhamuki. Uma incazelo enikezwe leli vesi yiNdikimba Ebusayo ingalungile, amasondo enkolelo yabo yenkolo ayawa. Inqola yabo iyama. Isisekelo senkolelo yabo yokuthi bangabakhethiweyo bakaNkulunkulu asisekho.

Ngeke ngisaqhubeka ngikusola. Ngikhuluma ngoLuka 21:24 ofundeka kanjena:

“Bayakuwa ngosiko lwenkemba bathunjelwe ezizweni zonke; futhi iJerusalema liyonyathelwa phansi yizizwe kuze kufike isikhathi sezikhathi ezimisiwe zezizwe.”(Luka 21: 24T)

Ungase ucabange ukuthi nginehaba. Inkolo yonke ingancika kanjani encazelweni yaleli vesi elilodwa?

Ake ngiphendule ngokukubuza lokhu: Kubaluleke kangakanani ngo-1914 koFakazi BakaJehova?

Indlela engcono yokuphendula lokho ukucabanga ukuthi kuzokwenzakalani uma ungakushiya. Ukube uJesu akakwenzanga lokho'Ngokuza ngokungabonakali ngo-1914 ukuhlala esihlalweni sobukhosi sikaDavide embusweni wamazulu,-ke asikho isizathu sokufuna ukuthi izinsuku zokugcina ziqale ngalowo nyaka. Akunasisekelo senkolelo yesizukulwane esidlulayo, ngoba lokho kuncike engxenyeni yokuqala yalesi sizukulwane ukuthi iyaphila ngo-1914.'ngaphezu kwalokho. OFakazi bakholelwa ukuthi uJesu waqala ukuhlola kwakhe kweLobukholwa ngo-1914 nango-1919, wayesephethe ngokuthi zonke ezinye izinkolo zingamanga, nokuthi kuphela kwabafundi beBhayibheli kamuva abaziwa njengoJehova'OFakazi bathola ukwamukelwa nguNkulunkulu. Ngenxa yalokho, wabeka iNdikimba Ebusayo njengenceku yayo ethembekileyo neqondayo ngo-1919 futhi bebelokhu kuyindlela kaNkulunkulu yokuxhumana yamaKristu kusukela ngaleso sikhathi.

Konke lokho kuyaphela uma u-1914 eba yimfundiso yamanga. Iphuzu esilenzayo lapha ukuthi yonke imfundiso yango-1914 incike encazelweni ethile kaLuka 21:24. Uma leyo ncazelo ingalungile, imfundiso ayilungile, futhi uma le mfundiso ingalungile, ngakho-ke asikho isizathu sokuba oFakazi BakaJehova benze isimangalo sokuthi bayinhlangano kaNkulunkulu yeqiniso emhlabeni. Shaya lelo domino ngaphezulu bese bonke bewa phansi.

OFakazi baba elinye iqembu labazinhloso ezinhle, kepha abakholwa ngamanga abalandela abantu kunokulandela uNkulunkulu. (UMathewu 15: 9)

Ukuchaza ukuthi kungani uLuka 21:24 ebaluleke kangaka, kufanele siqonde okuthile ngesibalo esasetshenziswa ukufika ngo-1914. Ukuze senze lokho, sidinga ukuya kuDaniel 4 lapho sifunda ngephupho likaNebukadinesari lomuthi omkhulu owagawulwa futhi isiphunzi sawo sasiboshwe kasikhombisa. UDaniel wahumusha izifanekiselo zaleli phupho futhi wabikezela ukuthi iNkosi uNebukadinesari yayizohlanya futhi ilahlekelwe isihlalo sayo sobukhosi isikhathi esiyizikhathi eziyisikhombisa, kepha bese kuthi ekugcineni kwesikhathi, ingqondo yayo nesihlalo sayo sobukhosi kubuyiselwe kuye. Sifundani? Akekho umuntu ongabusa ngaphandle kwemvume kaNkulunkulu. Noma njengoba kusho i-NIV Bible:

“OPhezukonke ubusa phezu kwayo yonke imibuso esemhlabeni futhi uyinika noma ngubani amthandayo.” (Daniyeli 4:32)

Kodwa-ke, oFakazi bakholelwa ukuthi okwenzeka kuNebukadinesari kufanekisela okuthile okukhulu. Bacabanga ukuthi kusinikeza indlela yokubala ukuthi uJesu uzobuya nini njengeNkosi. Yebo, uJesu wathi “akekho owazi usuku noma ihora.” Uphinde wathi 'uzobuya ngesikhathi ababecabanga ukuthi asikho.' Kepha masingavumi 'ukudlala ngamazwi kaJesu' uma sinalesi sibalo esincanyana sezibalo esingasiqondisa. (Mathewu 24:42, 44; w68 8/15 kk. 500-501 izindima 35-36)

(Ukuthola incazelo eningilizayo ngemfundiso ka-1914, bheka le ncwadi, Umbuso KaNkulunkulu Usondele isahl. I-14 p. I-257)

Zisuka nje kululwane, sihlangabezana nenkinga. Uyabona, ukusho ukuthi okwenzeka kuNebukadinesari kufanekisela ukugcwaliseka okukhulu ukudala lokho okubizwa ngokuthi ukugcwaliseka okujwayelekile / okufanekiselayo. Ibhuku Umbuso KaNkulunkulu Usondele ithi “leli phupho laline ukugcwaliseka okujwayelekile kuNebukadinesari lapho esehlanya “izikhathi” eziyisikhombisa zangempela (iminyaka) futhi ehlafuna utshani njengenkomo ebaleni. ”

Vele, ukugcwaliseka okukhulu okubandakanya ukubekwa kukaJesu esihlalweni sobukhosi ngo-1914 kuzobizwa ngokuthi ukugcwaliseka okungokomfanekiso. Inkinga yalokho ukuthi muva nje, ubuholi boFakazi bukhiphe okufanekiswayo noma ukugcwaliseka kwesibili ngokuthi "kudlula lokho okulotshiwe". Empeleni, baphikisana nomthombo wabo wango-1914.

OFakazi BakaJehova abaqotho babhalele iNdikimba Ebusayo bebuza ukuthi lokhu kukhanya okusha kusho ukuthi u-1914 ngeke usaba yiqiniso yini, ngoba kuncike ekugcwalisekeni okungokomfanekiso. Ngokuphendula, iNhlangano izama ukuthola lo mphumela ongathandeki wokukhanya “kwawo okusha” ngokumangalela ukuthi u-1914 akusiwo umfuziselo nakancane, kodwa ukugcwaliseka kwesibili.

Awu yebo. Lokho kunengqondo ngokuphelele. Akuyona into efanayo nakancane. Uyabona, ukugcwaliseka kwesibili kulapho into eyenzeka esikhathini esedlule imele okuthile okuzophinda kwenzeke ngokuzayo; kanti ukugcwaliseka okungokomfanekiso kulapho okuthile okwenzeke esikhathini esedlule kumelela okuthile okuzophinda kwenzeke ngokuzayo. Umehluko ubonakala kunoma ngubani.

Kepha ake sibanikeze lokho. Bayeke badlale ngamagama. Ngeke kwenze mehluko uma sesiqedile ukufunda uLuka 21:24. Yisixhumi, futhi sesizoyikhipha bese sibuka amasondo ewa.

Ukufika lapho, sidinga umongo omncane.

Ngaphambi kokuba kuzalwe uCharles Taze Russell, umSabatha ogama lakhe linguWilliam Miller wacabanga ukuthi izikhathi eziyisikhombisa ezivela ephusheni likaNebukadinesari zazimelela iminyaka eyisikhombisa eyisiprofetho yezinsuku ezingama-360 ngayinye. Ngokunikwa ifomula yosuku yonyaka, ubangeze ukuze bathole isikhathi seminyaka engu-2,520 677. Kepha ubude besikhathi abusizi ngalutho njengendlela yokukala ubude banoma yini ngaphandle kokuthi unendawo ozoqala kuyo, usuku okufanele ubale ngalo. Wafika ngo-XNUMX BCE, unyaka akholelwa ukuthi iNkosi yakwaManase yakwaJuda yathunjwa abase-Asiriya. Umbuzo uwukuthi, Kungani? Kuwo wonke amadethi angathathwa emlandweni wakwa-Israyeli, kungani lowo?

Sizobuyela kulokho.

Ukubalwa kwakhe kwamyisa ku-1843/44 njengonyaka uKristu abuya ngawo. Vele, sonke siyazi ukuthi uKristu akazange amphoqe uMiller ompofu nabalandeli bakhe ukuthi baphele amandla. Elinye i-Adventist, uNelson Barbour, wenza ukubalwa kweminyaka engu-2,520 606, kepha washintsha unyaka wokuqala waba ngu-1914 BCE, unyaka ayekholelwa ukuthi iJerusalema labhujiswa ngawo. Futhi, kungani acabanga ukuthi lowo mcimbi ubalulekile ngokwesiprofetho? Kunoma ikuphi, nge-gymnastics enezinombolo, weza no-40 njengosizi olukhulu, kodwa wabeka ukuba khona kukaKristu eminyakeni engama-1874 ngaphambili ngo-XNUMX. Nalapha futhi, uKristu akazange abophezele ngokuvela ngalowo nyaka, kodwa akazange akhathazeke. UBarbour wayehlakaniphe kakhulu kunoMiller. Uvele washintsha ukubikezela kwakhe kusuka ekubuyeni okubonakalayo kuya kokungabonakali.

KwakunguNelson Barbour owenza uCharles Taze Russell ajabule kakhulu ngokulandelana kwezikhathi zeBhayibheli. Usuku luka-1914 lwahlala kungunyaka wokuqala wosizi olukhulu kuRussell nakubalandeli kwaze kwaba ngo-1969 lapho ubuholi bukaNathan Knorr noFred Franz babuwushiyela usuku oluzayo. OFakazi baqhubeka bekholelwa ukuthi ngo-1874 kwakuyisiqalo sobukhona bukaKristu obungabonakali kuze kube sesikhundleni sokuba ngumongameli weJaji Rutherford, lapho sithuthelwa ku-1914.

Kepha konke lokhu — konke lokhu — kuncike onyakeni wokuqala ka-607 BCE Ngoba uma ungakwazi ukukala iminyaka yakho engu-2,520 1914 kusukela ekuqaleni konyaka, awukwazi ukufika osukwini lwakho lokuphela luka-XNUMX, akunjalo?

Yisiphi isisekelo esingokomBhalo uWilliam Miller, uNelson Barbour noCharles Taze Russell ababenaso ngeminyaka yabo yokuqala? Bonke basebenzisa uLuka 21:24.

Uyabona ukuthi kungani sikubiza ngokuthi umbhalo we-linchpin. Ngaphandle kwayo, ayikho indlela yokulungisa unyaka wokuqala wokubala. Awukho unyaka wokuqala, unyaka wokuphela. Awukho unyaka wokuphela, no-1914. Cha u-1914, abekho oFakazi BakaJehova njengabantu bakaNkulunkulu abakhethiwe.

Uma ungeke ukwazi ukuthola unyaka ozobala ukubalwa kwakho, khona-ke yonke into iba yinganekwane enkulu enhle, futhi kube mnyama kakhulu lapho.

Kepha masingagxili kuziphetho. Ake sibheke ukuthi iNhlangano imsebenzisa kanjani uLuka 21:24 ekubaleni kwabo u-1914 ukubona ukuthi kukhona yini ukuhumusha kwabo.

Isisho esithi: INguqulo Yezwe Elisha): “IJerusalema liyakunyathelwa phansi yizizwe kuze kube izikhathi ezimisiwe zezizwe kugcwalisekile. ”

The I-King James Version Kuhunyushwa ngokuthi: "IJerusalema liyakunyathelwa phansi ngabezizwe, zize zifezeke izikhathi zabezizwe."

The Izindaba Ezinhle Zokuhumusha Isinikeza: “Izizwe ziyonyathela iJerusalema kuze kufike isikhathi sabo.”

The I-International Standard Version ine: "IJerusalema lizonyathelwa ngabangakholwayo kuze kuphele izikhathi zabangakholwayo."

Ungase uzibuze, emhlabeni bathola kanjani unyaka wokuqala wokubala kwabo kulokho? Yebo, kudinga ama-jiggery-pokery amahle wokudala. Bheka:

Imfundiso yenkolo yoFakazi BakaJehova ikugcizelela lokho lapho uJesu esho iJerusalema, wayengabhekisi edolobheni langempela naphezu komongo. Cha, cha, cha, akusile. Wayethula isingathekiso. Kepha ngaphezu kwalokho. Lesi bekuzoba isingathekiso esizofihlwa kubaphostoli bakhe, nakubo bonke abafundi; impela, kusuka kuwo wonke amaKrestu kuye eminyakeni yonke kuze kufike oFakazi BakaJehova okwakuzokwambulwa kubo incazelo yangempela yesingathekiso. OFakazi bathi uJesu wayesho ukuthini uma ethi “iJerusalema”?

“Kwakuyi- ukubuyiselwa kombuso kaDavide, eyayikade inamandla eJerusalema kodwa eyayiketulwa uNebukadinesari inkosi yaseBhabhiloni ngo-607 BCE Ngakho-ke okwenzeka ngonyaka ka-1914 CE kwakuyinto ehluke ngokuphelele kulokho okwenzeka ngo-607 BCE Manje, futhi, uyinzalo kaDavide wabusa. ” (Umbuso KaNkulunkulu Usondele, isahl. 14 k. 259 ndim. 7)

Ngokuqondene nokunyathela, bafundisa:

“Lokho bekuchaza iminyaka engama-2,520 (iminyaka eyi-7 x 360). Kwaphela isikhathi eside izizwe zabeZizwe zibuswa umhlaba wonke. Phakathi naso sonke leso sikhathi ababenazo wanyathelwa ngakwesokunene sombuso kaNkulunkulu wobuMesiya wokusebenzisa ukubusa komhlaba. "(Umbuso KaNkulunkulu Usondele, isahl. 14 k. 260 ndim. 8)

Ngakho-ke, i izikhathi zabezizwe kubhekisa enkathini eyiminyaka engama-2,520 607 ubude, futhi eyaqala ngo-1914 BCE ngenkathi uNebukadinesari enyathela ilungelo likaNkulunkulu lokubusa umhlaba, futhi yaphela ngo-1914 lapho uNkulunkulu ebuyisa lelo lungelo. Yiqiniso, noma ubani angalubona ushintsho olukhulu olwenzeka emhlabeni ngo-XNUMX. Ngaphambi kwalowo nyaka, izizwe “zanyathela ilungelo lombuso kaNkulunkulu wobuMesiya lokusebenzisa ukubusa komhlaba.” Kepha kusukela ngalowo nyaka, kucace bha ukuthi izizwe azisakwazi ukunyathela ilungelo lombuso kaMesiya lokusebenzisa ukubusa komhlaba. Yebo, izinguquko zikhona yonke indawo ongazibona.

Ngabe yini isisekelo sabo sokwenza isimangalo? Kungani baphetha ngokuthi uJesu akakhulumi ngomuzi ongokoqobo weJerusalema, kodwa esikhundleni salokho bakhuluma ngokufanekisa ngokubuyiselwa kombuso kaDavide? Kungani baphetha ngokuthi ukunyathelwa akusebenzi emzini ongokoqobo, kodwa ezizweni ezinyathela ngamalungelo kaNkulunkulu okubusa komhlaba? Ngempela, bawutholaphi umbono wokuthi uJehova angavumela ngisho nezizwe ukuba zinyathele kulungelo lakhe lokubusa ngogcotshiweyo wakhe okhethiwe, uJesu Kristu?

Ingabe le nqubo yonke ayizwakali njengecala le-eisegesis? Ngokucindezela umbono wakho emBhalweni? Ushintsho nje, kungani ungavumeli iBhayibheli lizikhulumele?

Ake siqale ngegama elithi "izikhathi zabezizwe". Kuvela emagameni amabili esiGreki: kairoi ethnos, "izikhathi zohlobo lwangempela".  I-Ethnos kubhekiswa ezizweni, kubahedeni, ezinhlangeni — empeleni izwe elingewona amaJuda.

Sisho ukuthini lesi sisho? Imvamisa, besizobheka kwezinye izingxenye zeBhayibheli lapho lisetshenziselwa khona ukuthola incazelo, kepha asikwazi ukukwenza lapha, ngoba akuveli kwenye indawo eBhayibhelini. Isetshenziswa kanye kuphela, futhi noma uMathewu noMark behlanganisa impendulo efanayo enikezwe yiNkosi yethu embuzweni wabafundi, nguLuka kuphela ofaka le nkulumo ethile.

Ngakho-ke, ake sikushiye lokho okwesikhashana bese sibheka ezinye izakhi zaleli vesi. Lapho uJesu ekhuluma ngeJerusalema, ingabe wayekhuluma ngokomfanekiso? Ake sifunde umongo.

Kepha uma ubona IJerusalema lizungezwe amabutho, uzokwazi lokho incithakalo yayo useduze. Ngakho-ke labo abaseJudiya mababalekele ezintabeni, mabangenele Idolobha phumani, futhi labo abasezweni mabaphume Idolobha. Ngoba lezi yizinsuku zempindiselo, ukugcwalisa konke okulotshiweyo. Yeka ukuthi lezo zinsuku ziyoba lusizi kanjani komama abakhulelwe nabancelisayo! Ngoba kuzoba khona usizi olukhulu emhlabeni nolaka ngokumelene nalaba bantu. Bayakuwa ngosiko lwenkemba futhi bathunjelwe ezizweni zonke. Futhi iJerusalema izakunyathelwa phansi yiZizwe, kuze kufike isikhathi sezizwe. ” (Lukha 21: 20-24 BSB)

"iJerusalema sizungezwe amabutho ","wakhe incithakalo useduze ”,“ phuma Idolobha"," Phuma ngaphandle kwe Idolobha","iJerusalema izonyathelwa ”… ngabe kukhona lapha okusikisela ukuthi ngemuva kokukhuluma ngokoqobo lomuzi ongokoqobo, uJesu ngokuzumayo futhi ngokungachazeki ushintsha maphakathi nesigwebo aye e-Jerusalema engokomfanekiso?

Bese kuba nesikhathi sesenzo uJesu asisebenzisayo. UJesu wayengumfundisi omkhulu. Ukukhethwa kwakhe kwamagama bekuhlale kucophelela ngokweqile nangephuzu. Akenzanga amaphutha anganaki ohlelo lolimi noma wesenzo. Ukube izikhathi zabeZizwe zaqala eminyakeni engaphezu kwengama-600 ngaphambili, kusukela ngo-607 BCE, ngabe uJesu wayengeke asebenzise inkathi yesikhathi esizayo, akunjalo? Wayengeke athi “iJerusalema ngizo kunyathelwe phansi ”, ngoba lokho kuzobonisa umcimbi olandelayo. Ukube ukunyathelwa phansi bekuqhubeka kusukela ekudingisweni eBhabheli njengoba oFakazi bephikisana, ngabe usho ngokuqondile ukuthi “neJerusalema isazoqhubeka nokuba wanyathelwa. ” Lokhu kuzokhombisa inqubo ebiqhubeka futhi ezoqhubeka iye phambili. Kodwa akashongo lokho. Ukhulume kuphela ngokuza kwesikhathi esizayo. Uyabona ukuthi lokhu kuyilimaza kanjani imfundiso ka-1914? OFakazi badinga amagama kaJesu ukuze asebenze emcimbini owawusenzekile, hhayi owodwa ozokwenzeka esikhathini sakhe esizayo. Noma kunjalo, amazwi akhe awasisekeli isiphetho esinjalo.

Ngakho-ke, zisho ukuthini “izikhathi zabezizwe”? Njengoba ngishilo, munye kuphela lapho livela khona leli gama kulo lonke iBhayibheli, ngakho-ke kuzofanele sihambisane nomongo kaLuka ukuthola incazelo yawo.

Igama elithi genthiles (ethnos, lapho sithola khona igama lethu lesiNgisi elithi "ubuzwe") kusetshenziswa kathathu kule ndima.

AmaJuda athunjwa kubo bonke ethnos noma abezizwe. IJerusalema linyathelwa noma linyathelwe yi i-ethnos. Lokhu kunyathelwa kuyaqhubeka kuze kufike izikhathi ze ethnos kuqediwe. Lokhu kunyathelwa kungumcimbi wesikhathi esizayo, ngakho-ke izikhathi ze- ethnos noma izinhlanga ziqala ngokuzayo bese ziphela ngokuzayo.

Ngakho-ke, kubonakala kumongo ukuthi izikhathi zabezizwe ziqala ngokunyathelwa phansi komuzi ongokoqobo waseJerusalema. Kungukunyathela okuxhunyaniswe nezikhathi zabezizwe. Kungabonakala futhi ukuthi banganyathela iJerusalema kuphela, ngoba uJehova uNkulunkulu ukuvumele ngokususa ukuvikela kwakhe. Ngaphezu kokukuvumela, kuzovela ukuthi uNkulunkulu usebenzisa abezizwe ngenkuthalo ukwenza lokhu kunyathelwa.

Kunomzekeliso kaJesu ozosisiza ukuba siqonde lokhu kangcono:

“. . Ngaphezu kwalokho uJesu waphinda futhi wakhuluma nabo ngemifanekiso, wathi: “Umbuso wamazulu ungafaniswa nenkosi eyenzela indodana yayo idili. Futhi wathumela izigqila zakhe ukuba zibize labo ababemenyiwe edilini lomshado, kodwa abathandanga ukuza. Wabuya wathumela ezinye izigqila, ethi, 'Tshela abamenyiwe: “Bhekani! Ngilungisile isidlo sami sakusihlwa, izinkabi zami nezilwane ezikhuluphele ziyahlatshwa, konke sekumi ngomumo. Wozani edilini lomshado. ”'Kepha benganakile basuka, omunye waya ensimini yakhe, omunye waya ebhizinisini lakhe; kepha abanye, babamba izigqila zakhe, baziphatha kabi, bazibulala. "Inkosi yathukuthela yathumela amabutho ayo, yabulala labo babulali, yashisa nomuzi wabo." (UMathewu 22: 1-7)

INkosi (uJehova) yathumela amabutho ayo (amaRoma ayizizwe) futhi yabulala labo ababulala iNdodana yayo (uJesu) futhi bashisa idolobha labo (labhubhisa iJerusalema ngokuphelele). UJehova uNkulunkulu wabeka isikhathi sokuthi abezizwe (ibutho lamaRoma) balinyathele phansi iJerusalema. Lapho lowo msebenzi usuphothuliwe, isikhathi esabelwe abezizwe saphela.

Manje usungaba nokuhumusha okwehlukile, kepha noma kungaba yini, singasho ngezinga eliphakeme impela ukuthi izikhathi zabezizwe aziqalanga ngo-607 BCE Ngani? Ngoba uJesu wayengakhulumi “ngokubuyiselwa koMbuso kaDavide” okwase kuphelile emakhulwini amaningi eminyaka ngaphambi kosuku lwakhe. Wayekhuluma ngomuzi ongokoqobo waseJerusalema. Futhi, ubengakhulumi ngesikhathi esivele sikhona esibizwa ngokuthi yizikhathi zabezizwe, kepha ngomcimbi wesikhathi esizayo, isikhathi esibe ngaphezu kweminyaka engama-30 ekusaseni lakhe.

Kungemva kokuqamba ukuxhumana okungamampunge phakathi kukaLuka 21:24 noDaniel isahluko 4 lapho kungenzeka khona ukuqamba unyaka wokuqala wemfundiso ka-1914.

Futhi lapho unayo! I-linchpin idonsiwe. Amasondo asukile emfundisweni ka-1914. UJesu akazange aqale ukubusa ngokungabonakali emazulwini ngalowo nyaka. Izinsuku zokugcina aziqalanga ngo-Okthoba walowo nyaka. Isizukulwane esiphilayo ngaleso sikhathi asiyona ingxenye yokubalwa kokubhujiswa kwezinsuku zokugcina. UJesu akazange alihlole ithempeli lakhe ngaleso sikhathi, ngakho-ke, wayengeke akhethe oFakazi BakaJehova njengabantu bakhe abakhethiwe. Futhi ngokuqhubekayo, iNdikimba Ebusayo - okusho uJ. F. Rutherford kanye nama-cronies - ayimiswanga njengeNceku ethembekile neqondayo phezu kwazo zonke izinto ezibonakalayo zeNhlangano ngo-1919.

Inqola ilahlekelwe amasondo. U-1914 uyinkohliso. Kuyi-hocus-pocus yezenkolo. Kusetshenziswe amadoda ukuqoqa abalandeli emva kwabo ngokwakha inkolelo yokuthi banolwazi lwe-arcane lwamaqiniso afihliwe. Kufaka ukwesaba kubalandeli babo okubagcina bethembekile futhi belalela imiyalo yabantu. Kuthuthukisa umuzwa wokwenziwa wokuphuthuma obangela abantu ukuthi basebenze benosuku engqondweni futhi ngaleyo ndlela kwakheke indlela yokukhonza esekwe emisebenzini echitha ukholo lweqiniso. Umlando ukhombise umonakalo omkhulu odalwa yilokhu. Izimpilo zabantu ziphonswa ngaphandle kwebhalansi. Benza izinqumo ezibucayi ezishintsha impilo ngokususelwa enkolelweni abangabikezela ngayo ukuthi ukuphela kusondele kangakanani. Ukudumala okukhulu kulandela ukuphoxeka kwamathemba angagcwalisekanga. Ithegi lentengo alinakulinganiswa. Ukuphelelwa yithemba lokhu kubanga lapho ebona ukuthi umuntu udukisiwe sekuze kwabangela nokuthi abanye bazibulale.

Isisekelo samanga inkolo yaboFakazi bakaJehova esakhelwe phezu kwaso sesishonile. Mane nje elinye iqembu lamaKristu elinezifundo zazo zenkolo ezisekelwe ezimfundisweni zabantu.

Umbuzo uthi, yini esizoyenza ngakho? Ngabe sizohlala enqoleni njengoba amasondo esephumile? Sizoma sibuke abanye besedlula? Noma sizokwazi ukuthi uNkulunkulu usinike imilenze emibili ukuba sihambe ngayo ngakho-ke asidingi ukugibela enqoleni yomuntu. Sihamba ngokukholwa — ukukholwa hhayi kubantu, kodwa eNkosini yethu uJesu Kristu. (2 KwabaseKhorinte 5: 7)

Siyabonga ngesikhathi sakho.

Uma ungathanda ukuxhasa lo msebenzi, sicela usebenzise isixhumanisi esinikezwe ebhokisini lezincazelo zale vidiyo. Ungangithumela futhi nge-imeyili ku- Meleti.vivlon@gmail.com uma unemibuzo, noma ungathanda ukusisiza ngokuhumusha imibhalo engezansi yamavidiyo ethu.

UMeleti Vivlon

Imibhalo kaMeleti Vivlon.
    8
    0
    Ungathanda imibono yakho, ngicela uphawule.x